0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

KINALIADA DA BULUNAN UMUMİ TUVALETİN KİRALANMA İHALESİ

İhale Tarihi 29 Kasım 2016
Başlangıç Saati 14:00
Bitiş Saati 14:00
İhale Tipi Pazarlık Usulü (2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi)


İLAN
ADALAR BELEDIYESİ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

KINALIADA MAHALLESİ, ÇINARARALIĞI SOKAK, 4 PAFTA, 2 ADA, 2 PARSEL SAYILI YERDE BULUNAN UMUMİ TUVALETİN KİRALANMA İHALESİ

            Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Çınararalığı Sokak, 4 Pafta, 2 Ada, 2 parsel sayılı yerde bulunan  “Umumi Tuvalet” aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen,  yer şartnamesi dâhilinde 2886 sayılı Yasanın 51/g. maddesi uyarınca pazarlık Usulü suretiyle kiraya verilecektir.
            Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan Umumi Tuvalet ihalesi 29/11/2016 Salı günü Saat 14:00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnameleri her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname Bedeli 200 TL.’dir

İsteklilerin;

GERÇEK  KİŞİLERDEN:
- Nüfus Cüzdanı Sureti
- Vekaleten katılınması halinde, noter onaylı vekaletname ve vekalet edene ait noter onaylı imza beyannamesi 
- İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu
- Geçici teminatın yatırıldığına dair ödeme makbuzu

TÜZEL KİŞİLERDEN:
- Ticaret Sicil Gazetesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı  vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
- İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu
- Geçici teminatın yatırıldığına dair ödeme makbuzu
Tüm isteklilerin belirlenen gün ve saatte Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne müracaatları ilan olunur.
 

Kiraya verilecek olan  yer:

Sıra No

Adres

Muhammen Bedeli (Yıllık)

Kira Süresi

İhale

Tarih ve  saati

%3 Geçici Teminat

1

Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Çınararalığı Sokak, 4 Pafta, 2 Ada, 2 parsel sayılı yerde bulunan “UmumiTuvalet”

Mevcut Durumu

1(Bir)YILLIK 16.203,45 TL(Onaltıbinikiyüzüçlirakırkbeşkuruş) + KDV

3(Üç) YILLIK 48.610,35 TL(Kırksekizbinaltıyüzonliraotuzbeşkuruş) + KDV

3 yıl

29.11.2016

14:00

 

1.458,00 TL(Bindörtyüzellisekiztürklirası)

 

 

 

 

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim