0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

KINALIADA MAHALLESİ, ÇINARARALIĞI SOKAK, 4 PAFTA, 2 ADA, 2 PARSEL SAYILI YERDE BULUNAN UMUMİ TUVALETİN KİRALANMA İHALESİ

İhale Tarihi 10 Ocak 2017
Başlangıç Saati 14:30
Bitiş Saati 14:30
İhale Tipi Pazarlık Usulü (2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi)


                                                                                                    ADALAR BELEDIYESİ

                                                                                    DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

KINALIADA MAHALLESİ, ÇINARARALIĞI SOKAK, 4 PAFTA, 2 ADA, 2 PARSEL SAYILI YERDE BULUNAN UMUMİ TUVALETİN KİRALANMA İHALESİ

            Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Çınararalığı Sokak, 4 Pafta, 2 Ada, 2 parsel sayılı yerde bulunan  “Umumi Tuvalet” aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen,  yer şartnamesi dâhilinde 2886 sayılı Yasanın 51/g. maddesi uyarınca pazarlık Usulü suretiyle kiraya verilecektir.

            Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan Umumi Tuvalet ihalesi 10/01/2017 Salı günü Saat 14:30’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnameleri her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname Bedeli 200 TL.’dir
İsteklilerin;

GERÇEK  KİŞİLERDEN:

- Nüfus Cüzdanı Sureti

- Vekaleten katılınması halinde, noter onaylı vekaletname ve vekalet edene ait noter onaylı imza beyannamesi 

- İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu

- Geçici teminatın yatırıldığına dair ödeme makbuzu

TÜZEL KİŞİLERDEN:

- Ticaret Sicil Gazetesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı

   vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

- İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu

- Geçici teminatın yatırıldığına dair ödeme makbuzu

Tüm isteklilerin belirlenen gün ve saatte Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne müracaatları ilan olunur.
Kiraya verilecek olan  yer:

Sıra No

Adres

Muhammen Bedeli (Yıllık)

Kira Süresi

İhale

Tarih ve  saati

%3 Geçici Teminat

1

Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Çınararalığı Sokak, 4 Pafta, 2 Ada, 2 parsel sayılı yerde bulunan “UmumiTuvalet”

Mevcut Durumu

1(Bir) yıllık kira muammen Bedeli         16.499,74 TL (Onaltıbindörtyüzdoksandokuzkiyüzüçlirayetmişdörtkuruş) + KDV,

3(Üç)  yıllık kira Muhammen bedelinin 49.499,22 TL (Kırkdokuzbindörtyüzdoksandokuzlirayirmiikikuruş) + KDV

3 yıl

10.01.2017

14:30

 

1.485,00 TL(Bindörtyüzseksenbeştürklirası)

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim