0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

BÜYÜKADA NİZAM MAHALLESİ, 13 PAFTA, 2 ADA, 3 PARSEL SAYILI, LALA HATUN CADDESİ 2/1 KAPI NUMARALI YERDE BULUNAN "SIHHİ BANYO" VASIFLI TAŞINMAZIMIZIN KİRALANMASI

İhale Tarihi 10 Ocak 2017
Başlangıç Saati 14:00
Bitiş Saati 14:00
İhale Tipi Pazarlık Usulü (2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi)


                                                                                                      ADALAR BELEDİYESİ

                                                                                        DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜKADA NİZAM MAHALLESİ, 13 PAFTA, 2 ADA, 3 PARSEL SAYILI, LALA HATUN CADDESİ 2/1 KAPI NUMARALI YERDE BULUNAN "SIHHİ BANYO" VASIFLI TAŞINMAZIMIZIN KİRALANMASI

            Belediyemize ait Büyükada Nizam Mahallesi, 13 pafta, 2 ada, 3 parsel sayılı, Lalahatun Caddesi 2/1 Kapı numaralı yerde bulunan "sıhhi banyo" vasıflı taşınmazımız aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen,  yer şartnamesi dâhilinde 2886 sayılı Yasanın 51/g. maddesi uyarınca pazarlık Usulü suretiyle kiraya verilecektir.

             Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan “Sıhhi Banyo” ihalesi  10/01/2017 Salı günü Saat 14:00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnameleri her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname Bedeli 200 TL’dir.
İsteklilerin;

GERÇEK  KİŞİLERDEN:                                                                                                    TÜZEL KİŞİLERDEN:

 

- Nüfus Cüzdanı Sureti

- Vekaleten katılınması halinde, noter onaylı vekaletname ve vekalet edene ait noter onaylı imza beyannamesi 

- İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu

- Geçici teminatın yatırıldığına dair ödeme makbuzu

 

 

- Ticaret Sicil Gazetesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı

   vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

- İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu

- Geçici teminatın yatırıldığına dair ödeme makbuzu

 

Tüm isteklilerin belirlenen gün ve saatte Belediye Encümeni’ne müracaatları ilan olunur.

Kiraya verilecek olan  yer:

Sıra No

Adres

Muhammen Bedeli (Yıllık)

Kira Süresi

İhale

Tarih ve  saati

%3 Geçici Teminat

1

Büyükada Nizam Mahallesi, 13 pafta, 2 ada, 3 parsel sayılı, Lalahatun Caddesi 2/1 Kapı numaralı yerde bulunan "sıhhi banyo" vasıflı taşınmaz

Mevcut Durumu

              

                     1(bir)yıllık 15.879,28 TL(Onbeşbinsekizyüzyetmişdokuzlirayirmisekizkuruş)+KDV

3 yıl

10.01.2017

14:00

 

 

 

 

1.429,14 TL (Bindörtyüzyürmidokuztürklirası)

3(üç) yıllık 47.637,84 TL (Kırkyedibinaltıyüzotuzaltıliraseksendörtkuruş)+KDV

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim