0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

BÜYÜKADA NİZAM MAHALLESİ, 13 PAFTA, 2 ADA, 3 PARSEL SAYILI, LALA HATUN CADDESİ 2/1 KAPI NUMARALI YERDE BULUNAN

İhale Tarihi 09 Mayıs 2017
Başlangıç Saati 14:00
Bitiş Saati 14:00
İhale Tipi Pazarlık Usulü (2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi)


            Belediyemize ait Büyükada Nizam Mahallesi, 13 pafta, 2 ada, 3 parsel sayılı, Lalahatun Caddesi 2/1 Kapı numaralı yerde bulunan "Sıhhi Banyo" vasıflı taşınmazımız aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen,  yer şartnamesi dâhilinde 2886 sayılı Yasanın 51/g. maddesi uyarınca Pazarlık Usulü suretiyle kiraya verilecektir.

 
            Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan “Sıhhi Banyo” ihalesi  09/05/2017 Salı günü Saat 14:00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnameleri her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname Bedeli 200 TL’dir.
İsteklilerin;                                                                                                                                                                

 

GERÇEK  KİŞİLERDEN:

TÜZEL KİŞİLERDEN:

- Nüfus Cüzdanı Sureti
- Vekaleten katılınması halinde, noter onaylı vekaletname ve vekalet edene ait noter onaylı imza beyannamesi
- İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu
- Geçici teminatın yatırıldığına dair ödeme makbuzu

- Ticaret Sicil Gazetesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı  vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
- İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu
- Geçici teminatın yatırıldığına dair ödeme makbuzu

Tüm isteklilerin belirlenen gün ve saatte Belediye Encümeni’ne müracaatları İLAN OLUNUR.

KİRAYA VERİLECEK OLAN  YER:

Sıra No

Adres

Muhammen Bedeli (Yıllık)

Kira Süresi

İhale Tarih ve  Saati

%3 Geçici Teminat

1

Büyükada Nizam Mahallesi, 13 pafta, 2 ada, 3 parsel sayılı, Lalahatun Caddesi 2/1 Kapı numaralı yerde bulunan "Sıhhi Banyo" vasıflı taşınmaz

Mevcut Durumu

1(bir)yıllık 16.450,00 TL (On altı bin dört yüz elli lira)+KDV

3 yıl

09/05/2017

14:00

1.480,50 TL (Bin dört yüz seksen lira)

3(üç) yıllık 49.350,00 TL (Kırk dokuz bin üç yüz elli lira)+KDV

 

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim