0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

KINALIADA MAHALLESİ, ÇINARARALIĞI SOKAK, 4 PAFTA, 2 ADA, 2 PARSEL SAYILI YERDE BULUNAN “UMUMİ TUVALE

İhale Tarihi 26 Eylül 2017
Başlangıç Saati 14:00
Bitiş Saati 14:00
İhale Tipi Açık Teklif (2886 sayılı Kanunun 45. maddesi)


İLAN

 

ADALAR BELEDİYESİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

KINALIADA MAHALLESİ, ÇINARARALIĞI SOKAK, 4 PAFTA, 2 ADA, 2 PARSEL SAYILI YERDE BULUNAN “UMUMİ TUVALET”

                                                    VASIFLI TAŞINMAZIMIZIN KİRALANMASI

            Belediyemize ait Kınalıada Mahallesi, Çınar aralığı sokak, 4 pafta, 2 ada, 2 parsel sayılı yerde bulunan Umumi Tuvalet vasıflı taşınmazımız aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen,  yer şartnamesi dâhilinde 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü suretiyle kiraya verilecektir.

 
            Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan “Umumi Tuvalet” ihalesi  26/09/2017 Salı günü Saat 14:00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnameleri her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname Bedeli 100 TL’dir.
İsteklilerin;                                                  

                                                     GERÇEK  KİŞİLERDEN:                                                                                                            TÜZEL KİŞİLERDEN:

- Nüfus Cüzdanı Sureti

İmza Beyannamesi

- Vekaleten katılınması halinde, noter onaylı vekaletname ve vekalet edene ait noter onaylı imza beyannamesi

- İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu

- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş Geçici Teminat veya Geçici Teminatın nakit yatırıldığına dair Banka Dekontu

 

 

- Ticaret Sicil Gazetesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı  vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

- İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu

- Geçici teminatın yatırıldığına dair ödeme makbuzu

 

 

Tüm isteklilerin belirlenen gün ve saatte Belediye Encümeni’ne müracaatları İLAN OLUNUR.

 

KİRAYA VERİLECEK OLAN  YER:

Sıra No

Adres

Muhammen Bedeli (Yıllık)

Kira Süresi

İhale

Tarih ve  Saati

%3 Geçici Teminat

1

Kınalıada Mahallesi, Çınar aralığı sokak, 4 pafta, 2 ada, 2 parsel sayılı yerde bulunan Umumi Tuvalet vasıflı taşınmaz

Mevcut Durumu

 

1(bir)yıllık 9.690,30TL (dokuz bin altı yüz doksan lira otuz kuruş) +KDV

3 yıl

26/09/2017

14:00

 

 

 

 

782,13 TL (yedi yüz seksen iki lira on üç kuruş )

3(üç) yıllık 26.070,90 TL (yirmi altı bin yetmiş lira doksan kuruş) + KDV

 

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim