0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

BÜYÜKADA NİZAM MAHALLESİ, 13 PAFTA, 2 ADA, 3 PARSEL SAYILI, LALA HATUN CADDESİ 2/1 KAPI NUMARALI YERDE BULUNAN "SIHHİ BANYO" VASIFLI TAŞINMAZIMIZIN KİRALANMASI

İhale Tarihi 03 Ekim 2017
Başlangıç Saati 14:00
Bitiş Saati 14:00
İhale Tipi Açık Teklif (2886 sayılı Kanunun 45. maddesi)


İLAN

ADALAR BELEDİYESİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜKADA NİZAM MAHALLESİ, 13 PAFTA, 2 ADA, 3 PARSEL SAYILI, LALA HATUN CADDESİ 2/1 KAPI NUMARALI YERDE BULUNAN "SIHHİ BANYO" VASIFLI TAŞINMAZIMIZIN KİRALANMASI

                Belediyemize ait Büyükada Nizam Mahallesi, 13 pafta, 2 ada, 3 parsel sayılı, Lala hatun Caddesi 2/1 Kapı Numaralı yerde bulunan "Sıhhi Banyo" vasıflı taşınmazımızın aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen,  yer şartnamesi dâhilinde 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü suretiyle kiraya verilecektir.

                 Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan “Sıhhi Banyo” ihalesi  03./10/2017 Salı günü Saat 14:00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnameleri her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname Bedeli 200 TL’dir.
İsteklilerin;

        GERÇEK  KİŞİLERDEN:                                                                                     TÜZEL KİŞİLERDEN:

- Nüfus Cüzdanı Sureti

- Vekaleten katılınması halinde, noter onaylı vekaletname ve vekalet edene ait noter onaylı imza beyannamesi

- İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu

- Geçici teminatın yatırıldığına dair ödeme makbuzu

 

 

- Ticaret Sicil Gazetesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı  vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

- İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu

- Geçici teminatın yatırıldığına dair ödeme makbuzu

 

Tüm isteklilerin belirlenen gün ve saatte Belediye Encümeni’ne müracaatları İLAN OLUNUR.

KİRAYA VERİLECEK OLAN  YER:

Sıra No

Adres

Muhammen Bedeli (Yıllık)

Kira Süresi

İhale

Tarih ve  Saati

%3 Geçici Teminat

1

Büyükada Nizam mahallesi, 13 pafta, 2 ada, 3 parsel sayılı, Lala Hatun Caddesi 2/1 Kapı Numaralı yerde bulunan

"sıhhi banyo" vasıflı taşınmaz

Mevcut Durumu

 

1(bir)yıllık 17.358,15 TL (On yedi bin üç yüz elli sekiz lira on beş kuruş)  +KDV

3 yıl

03/10/2017

14:00

 

 

 

 

1.562,23 TL (Bin beş yüz altmış iki lira yirmi üç kuruş)

3(üç) yıllık 52.074,45 TL (Elli iki bin yetmiş dört lira kırk beş kuruş) + KDV

 

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim