0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE 2 ADET DAMPERLİ ELEKTRİKLİ YÜKSEK BASINÇLI YIKAMALI VE 4 ADET DAMPERLİ ELEKTRİKLİ YÜKSEK BASINÇLI YIKAMASIZ GOUPİL G3 MODEL KOMBİNE ÇÖP TOPLAMA ARACININ BAKIM ONARIM VE PARÇA DEĞİŞİMİ HİZMET ALIMI İŞİ

İhale Tarihi 06 Aralık 2017
Başlangıç Saati 09:30
Bitiş Saati 09:30
İhale Tipi Açık İhale


FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE 2 ADET DAMPERLİ ELEKTRİKLİ YÜKSEK BASINÇLI YIKAMALI VE 4 ADET DAMPERLİ ELEKTRİKLİ YÜKSEK BASINÇLI YIKAMASIZ GOUPİL G3 MODEL KOMBİNE ÇÖP TOPLAMA ARACININ BAKIM ONARIM VE PARÇA DEĞİŞİMİ HİZMET ALIMI İŞİ

                                       ADALAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Fen İşleri Müdürlüğünce 2 adet Damperli Elektrikli Yüksek Basınçlı Yıkamalı ve 4 adet Damperli Elektrikli Yüksek Basınçlı Yıkamasız Goupil G3 Model Kombine Çöp Toplama Aracının Bakım Onarım ve Parça Değişimi Hizmet Alımı İşihizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/613646

1-İdarenin

a) Adresi

:

MADEN MAHALLESI ALTINORDU CADDESI 21 34970 ADALAR/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2163823382 - 2163827879

c) Elektronik Posta Adresi

:

fen@adalar.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Fen İşleri Müdürlüğünce 2 adet Damperli Elektrikli Yüksek Basınçlı Yıkamalı ve 4 adet Damperli Elektrikli Yüksek Basınçlı Yıkamasız Goupil G3 Model Kombine Çöp Toplama Aracının Bakım Onarım ve Parça Değişimi Hizmet Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Adalar İlçesi - Büyükada

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 15(on beş) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Altınordu Cad. No : 21 Büyükada ADALAR / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

06.12.2017 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi aslını veya noter tasdikli suretini teklif zarfı içinde sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adalar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adalar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim