0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

İSTANBUL İLİ, ADALAR İLÇESİ, BÜYÜKADA NİZAM MAHALLESİ 13 PAFTA, 2 ADA, 6 PARSEL SAYILI, İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ARKASINDAKİ 4 m2’LİK “ATM YERİ” KİRA-LANMASI

İhale Tarihi 12 Aralık 2017
Başlangıç Saati 15:00
Bitiş Saati 15:00
İhale Tipi Açık Teklif (2886 sayılı Kanunun 45. maddesi)


ADALAR BELEDİYESİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL İLİ, ADALAR İLÇESİ, BÜYÜKADA NİZAM MAHALLESİ 13 PAFTA, 2 ADA, 6 PARSEL SAYILI, İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ARKASINDAKİ 4 m2’LİK “ATM YERİ” KİRALANMASI

            Belediyemize ait İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi 13 Pafta, 2 Ada, 6 Parsel sayılı, İlçe Emniyet Müdürlüğü arkasındaki 4 m2’lik “ATM Yeri” aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen,  yer şartnamesi dâhilinde 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü suretiyle kiraya verilecektir.

 
            Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan “ATM Yeri” ihalesi  12/12/2017 Salı günü Saat 15:00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnameleri her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname Bedeli 600 TL’dir.
İsteklilerin;                                                  

                                                     GERÇEK  KİŞİLERDEN:                                                                                                            TÜZEL KİŞİLERDEN:

- Nüfus Cüzdanı Sureti

İmza Beyannamesi

- Vekaleten katılınması halinde, noter onaylı vekaletname ve vekalet edene ait noter onaylı imza beyannamesi

- İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu

- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre bankalar tarafından düzenlenmiş Geçici Teminat Mektubu  veya Geçici Teminatın nakit yatırıldığına dair Banka Dekontu

 

 

- Ticaret Sicil Gazetesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

- İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre bankalar tarafından düzenlenmiş Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın nakit yatırıldığına dair Banka Dekontu

Tüm isteklilerin belirlenen gün ve saatte Belediye Encümeni’ne müracaatları İLAN OLUNUR.

KİRAYA VERİLECEK OLAN  YER:

Sıra No

Adres

Muhammen Bedeli (Yıllık)

Kira Süresi

İhale

Tarih ve  Saati

%3 Geçici Teminat

1

İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi 13 Pafta, 2 Ada, 6 Parsel sayılı, İlçe Emniyet Müdürlüğü arkasındaki 4 m2’lik “ATM Yeri”

4

 

1(bir)yıllık 38.482,32 TL (Otuz sekiz bin dört yüz seksen iki lira otuz iki kuruş) +KDV

3 yıl

12/12/2017

15:00

 

 

 

 

3.463,41 TL (Üç bin dört yüz altmış üç lira kırk bir kuruş)

3(üç) yıllık 115.446,96TL (Yüz on beş bin dört yüz kırk altı lira doksan altı kuruş) + KDV

 

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim