0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

KINALIADA MAHALLESİ, ÇINARARALIĞI SOKAK, 4 PAFTA, 2 ADA, 2 PARSEL SAYILI YERDE BULUNAN “UMUMİ TUVALET” VASIFLI TAŞINMAZIMIZIN KİRALANMASI

İhale Tarihi 03 Nisan 2018
Başlangıç Saati 14:00
Bitiş Saati 14:00
İhale Tipi Açık Teklif (2886 sayılı Kanunun 45. maddesi)


                                                                                                                                         ADALAR BELEDİYESİ
                                                                                                                             DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

                                KINALIADA MAHALLESİ, ÇINARARALIĞI SOKAK, 4 PAFTA, 2 ADA, 2 PARSEL SAYILI YERDE BULUNAN “UMUMİ TUVALET” VASIFLI TAŞINMAZIMIZIN KİRALANMASI

            Belediyemize ait Kınalıada Mahallesi, Çınar aralığı sokak, 4 pafta, 2 ada, 2 parsel sayılı yerde bulunan Umumi Tuvalet vasıflı taşınmazımız aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen,  yer şartnamesi dâhilinde 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü suretiyle kiraya verilecektir.
            Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan “Umumi Tuvalet” ihalesi  03/04/2018 Salı günü Saat 14:00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnameleri her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname Bedeli 100 TL’dir.
İsteklilerin;               
                                  
                                                     
GERÇEK  KİŞİLERDEN:                                                                                                                         TÜZEL KİŞİLERDEN:

- Nüfus Cüzdanı Sureti
- İmza Beyannamesi
- Vekaleten katılınması halinde, noter onaylı vekaletname ve vekalet edene ait noter onaylı imza beyannamesi
- İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu
- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre bankalar tarafından düzenlenmiş Geçici Teminat Mektubu  veya Geçici Teminatın nakit yatırıldığına dair Banka Dekontu
-İdareye borcu olmadığına dair yazı
 
- Ticaret Sicil Gazetesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
- İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu
-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre bankalar tarafından düzenlenmiş Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın nakit yatırıldığına dair Banka Dekontu
-İdareye borcu olmadığına dair yazı
 


Tüm isteklilerin belirlenen gün ve saatte Belediye Encümeni’ne müracaatları İLAN OLUNUR.
KİRAYA VERİLECEK OLAN  YER:

Sıra No Adres Muhammen Bedeli (Yıllık) Kira Süresi İhale
Tarih ve  Saati
%20 Geçici Teminat
1 Kınalıada Mahallesi, Çınar aralığı sokak, 4 pafta, 2 ada, 2 parsel sayılı yerde bulunan Umumi Tuvalet vasıflı taşınmaz Mevcut Durumu 1 (bir)yıllık 10.416,56 TL (On bin dört yüz on altı lira elli altı kuruş) + KDV 3 yıl 03/04/2018
14:00
6.249,94 TL (Altı bin iki yüz kırk dokuz Türk Lirası doksan dört kuruş )
3 (üç)yıllık 31.249,68 TL (Otuz bir bin iki yüz  kırk dokuz lira altmış sekiz kuruş)+KDV

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim