0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

BÜYÜKADA NİZAM MAHALLESİ, LİMAN ÇIKMAZI SOKAK 4 KAPI NUMARALI YERDE, KADASTRAL BOŞLUKTA BULUNAN “UMUMİ TUVALET”

İhale Tarihi 17 Nisan 2018
Başlangıç Saati 14:00
Bitiş Saati 14:00
İhale Tipi Açık Teklif (2886 sayılı Kanunun 45. maddesi)


                                                                                             ADALAR BELEDİYESİ

                                                                                   DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

                              BÜYÜKADA NİZAM MAHALLESİ, LİMAN ÇIKMAZI SOKAK 4 KAPI NUMARALI YERDE, KADASTRAL BOŞLUKTA

                                                              BULUNAN “UMUMİ TUVALET” VASIFLI TAŞINMAZIMIZIN KİRALANMASI                           

             Belediyemize ait Büyükada Nizam Mahallesi, Liman Çıkmazı Sokak 4 Kapı Numaralı yerde, kadastral boşlukta bulunan Umumi Tuvalet vasıflı taşınmazımız aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen,  yer şartnamesi dâhilinde 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü suretiyle kiraya verilecektir.
             Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan “Umumi Tuvalet” ihalesi  17/04/2018 Salı günü Saat 14:00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnameleri her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname Bedeli 100 TL’dir.
İsteklilerin;                                                  
                                             GERÇEK  KİŞİLERDEN:                                                                                        TÜZEL KİŞİLERDEN:

- Nüfus Cüzdanı Sureti
- İmza Beyannamesi
- Vekaleten katılınması halinde, noter onaylı vekaletname ve vekalet edene

  ait  noter onaylı imza beyannamesi
- İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu
- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre bankalar tarafından düzenlenmiş Geçici Teminat Mektubu  veya Geçici Teminatın nakit yatırıldığına dair Banka Dekontu
İdareye borcu olmadığına dair yazı

- Ticaret Sicil Gazetesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
- İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre bankalar tarafından düzenlenmiş Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın nakit yatırıldığına dair Banka Dekontu
İdareye borcu olmadığına dair yazı


Tüm isteklilerin belirlenen gün ve saatte Belediye Encümeni’ne müracaatları İLAN OLUNUR.


                                                                                                       KİRAYA VERİLECEK OLAN  YER:

Sıra No Adres Muhammen Bedeli (Yıllık) Kira Süresi İhale
Tarih ve  Saati
%20 Geçici Teminat
1 Büyükada Nizam Mahallesi, Liman Çıkmazı Sokak 4 Kapı Numaralı yerde, kadastral boşlukta bulunan Umumi Tuvalet Mevcut Durumu 1 (bir)yıllık 66.409,52 TL (Altmış altı bin dört  yüz dokuz  türk lirası elli iki kuruş) + KDV 3 yıl 17/04/2018
14:00

39.845,71 TL (Otuz dokuz bin sekiz yüz kırk beş Türk Lirası yetmiş bir kuruş )
3 (üç)yıllık 199.228,57  TL (Yüz doksan dokuz  bin iki yüz yirmi sekiz türk lirası elli yedi kuruş) + KDV

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim