ADALAR BELEDİYESİ | Resmi İnternet Sitesi
0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

BURGAZADA MAHALLESİ, YALI CADDESİ 46/1 KAPI NUMARALI YERDE BULUNAN “UMUMİ TUVALET”

İhale Tarihi 28 Ağustos 2018
Başlangıç Saati 11:00
Bitiş Saati 11:00
İhale Tipi Açık Teklif (2886 sayılı Kanunun 45. maddesi)


                                                                                                                ADALAR BELEDİYESİ

                                                                                                    DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

                                 BURGAZADA MAHALLESİ, YALI CADDESİ  46/1 KAPI NUMARALI YERDE BULUNAN “UMUMİ TUVALET”

                                                                                 VASIFLI TAŞINMAZIMIZIN KİRALANMASI

            Belediyemize ait Adalar İlçesi, Burgazada Mahallesi, Yalı Caddesi 46/1 kapı numaralı yerde bulunan  “Umumi Tuvalet”vasıflı taşınmazımız aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen,  yer şartnamesi dâhilinde 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü suretiyle kiraya verilecektir.

             Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan “Umumi Tuvalet” ihalesi  28/08/2018 Salı günü Saat 11:00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnameleri her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname Bedeli 100 TL’dir.
İsteklilerin;                                                  

                                                     GERÇEK  KİŞİLERDEN:                                                                                                            TÜZEL KİŞİLERDEN:

- Nüfus Cüzdanı Sureti

 - İmza Beyannamesi

- Vekaleten katılınması halinde, noter onaylı vekaletname ve vekalet edene ait noter onaylı imza beyannamesi

- İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu

- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre bankalar tarafından düzenlenmiş Geçici Teminat Mektubu  veya Geçici Teminatın nakit yatırıldığına dair Banka Dekontu

İdareye borcu olmadığına dair yazı

- Ticaret Sicil Gazetesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

- İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre bankalar tarafından düzenlenmiş Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın nakit yatırıldığına dair Banka Dekontu

İdareye borcu olmadığına dair yazı

 

Tüm isteklilerin belirlenen gün ve saatte Belediye Encümeni’ne müracaatları İLAN OLUNUR.

KİRAYA VERİLECEK OLAN  YER:

Sıra No

Adres

Muhammen Bedeli (Yıllık)

Kira Süresi

İhale

Tarih ve  Saati

%3 Geçici Teminat

1

Adalar İlçesi, Burgazada Mahallesi, Yalı Caddesi 46/1 kapı numaralı yerde bulunan  “Umumi Tuvalet”

Mevcut Durumu

1 (bir)yıllık 8.880,66TL TL (sekiz bin sekiz yüz seksen Türk Lirası altmış altı kuruş) + KDV

3 yıl

28/08/2018

11:00

 

799,26 TL (Yedi yüz doksan dokuz Türk Lirası yirmi altı Kuruş )

3 (üç)yıllık  26.641,98 TL (yirmi altı bin altı yüz kırk bir Türk Lirası doksan sekiz kuruş)  + KDV

 

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim