0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

HEYBELİADA MAHALLESİ, 56 ADA, 1 PARSEL SAYILI YERDE BULUNAN UMUMİ TUVALETİN KİRALANMASI İŞİ

İhale Tarihi 25 Ekim 2018
Başlangıç Saati 11:00
Bitiş Saati 11:00
İhale Tipi Açık Teklif (2886 sayılı Kanunun 45. maddesi)


HEYBELİADA MAHALLESİ, 56 ADA, 1 PARSEL SAYILI YERDE BULUNAN UMUMİ TUVALETİN KİRALANMASI İŞİ

            Belediyemize ait Adalar İlçesi, Heybeliada Mahallesi, 56 Ada, 1 Parsel sayılı yerde bulunan  “Umumi Tuvalet” vasıflı taşınmazımız aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen yer şartnamesi dâhilinde 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü suretiyle kiraya verilecektir.

             Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan “Umumi Tuvalet” ihalesi  25/10/2018 Perşembe günü Saat 11:00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnameleri her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname Bedeli 100 TL’dir.
İsteklilerin;                                                  

                    GERÇEK  KİŞİLERDEN:                                                                    TÜZEL KİŞİLERDEN:

- Nüfus Cüzdanı Sureti

İmza Beyannamesi

- Vekaleten katılınması halinde, noter onaylı vekaletname ve vekalet edene ait noter onaylı imza beyannamesi

- İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu

- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesinde belirtildiği şekilde Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın nakit yatırıldığına dair Banka Dekontu

İdareye borcu olmadığına dair yazı

 

- Ticaret Sicil Gazetesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

- İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu

- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesinde belirtildiği şekilde Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın nakit yatırıldığına dair Banka Dekontu

İdareye borcu olmadığına dair yazı

Tüm isteklilerin belirlenen gün ve saatte Belediye Encümeni’ne müracaatları İLAN OLUNUR.

KİRAYA VERİLECEK OLAN  YER:

Sıra No

Adres

Muhammen Bedeli (Yıllık)

Kira Süresi

İhale

Tarih ve  Saati

%20 Geçici Teminat

1

Adalar İlçesi,

Heybeliada Mahallesi, 56 Ada, 1 Parsel sayılı yerde bulunan Umumi Tuvalet

Mevcut Durumu

1 (bir)yıllık 4.500 TL (Dört Bin Beş Yüz Türk Lirası) + KDV

3 yıl

25/10/2018

11:00

 

2.700,00 TL (İki Bin Yedi Yüz Türk Lirası)

3 (üç)yıllık  13.500 TL (On Üç Bin Beş Yüz Türk Lirası) + KDV

 

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim