0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

İSTANBUL İLİ, ADALAR İLÇESİ, BÜYÜKADA MADEN MAHALLESİ SEDEFADASI, BELEDİYEMİZ MÜLKİYETİNDE BULUNAN 14 ADA, 1 PARSEL SAYILI YERDE BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE TOPLAM 60 M2’LİK YERİN (20 ŞER M2’LİK 3 BÖLÜM HALİNDE) GSM BAZ İSTASYONU VE

İhale Tarihi 22 Ocak 2019
Başlangıç Saati 11:00
Bitiş Saati 11:00
İhale Tipi Açık İhale


 

 

                                                                                                ADALAR BELEDİYESİ

                                                                                      DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL İLİ, ADALAR İLÇESİ, BÜYÜKADA MADEN MAHALLESİ SEDEFADASI, BELEDİYEMİZ MÜLKİYETİNDE BULUNAN 14 ADA, 1 PARSEL SAYILI YERDE BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE TOPLAM 60 M2’LİK YERİN (20’ŞER M2’LİK 3 BÖLÜM HALİNDE) GSM BAZ İSTASYONU VE

 ANTEN MONTAJI İÇİN YER KİRALANMASI

            Belediyemize ait İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi Sedefadası, Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan 14 Ada, 1 Parsel sayılı yerde bulunan taşınmaz üzerinde toplam 60 m2(20’şer m2’lik 3 bölüm halinde) GSM Baz İstasyonu ve Anten Montajı için Yer aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen yer şartnamesi dâhilinde  2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü suretiyle kiraya verilecektir.

             Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan “GSM Baz İstasyonu ve Anten Montajı için yer” ihalesi  22.01.2019 Salı günü Saat 11:00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnameleri her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname Bedeli 1.000 TL’dir.
İsteklilerin;                                                  

                                                     GERÇEK  KİŞİLERDEN:                                                                                                            TÜZEL KİŞİLERDEN:

 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
 • Vekâleten katılması halinde, noter onaylı vekâletname ve vekalet edene ait noter

onaylı imza beyannamesi

 • İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre bankalar tarafından düzenlenmiş geçici teminat

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe

      Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren  makbuzlar

 • İdareye borcu olmadığına dair yazı

 

 

 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret  Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
 • Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin

 noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

 • İhale dosyasının alındığına dair form ve ödeme makbuzu
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre bankalar tarafından düzenlenmiş Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerin yatırıldığını gösteren makbuzlar
 • İdareye borcu olmadığına dair yazı

 

 

Tüm isteklilerin belirlenen gün ve saatte Belediye Encümeni’ne müracaatları İLAN OLUNUR.

KİRAYA VERİLECEK OLAN  YER:

Sıra No

Adres

Muhammen Bedeli (Yıllık)

Kira Süresi

İhale

Tarih ve  Saati

%3 Geçici Teminat

1

İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi Sedefadası, Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan 14 Ada, 1 Parsel sayılı yerde bulunan taşınmaz üzerinde toplam 60 m2(20’şer m2’lik 3 bölüm halinde) GSM baz istasyonu ve anten montajı için yer

Mevcut Durumu

Her 1(bir) bölüm için 1(bir) yıllık 64.934,32 TL (Altmış Dört Bin Dokuz Yüz Otuz Dört Türk Lirası Otuz İki Kuruş) + KDV

3 yıl

22/01/2019

11:00

 

Her 1(bir) bölüm için 5.844,09 TL (Beş Bin Sekiz Yüz Kırk Dört Türk Lirası Dokuz Kuruş )

Her 1(bir) bölüm için 3 (üç) yıllık 194.802,96 TL (Yüz Doksan Dört Bin Sekiz Yüz İki Türk Lirası Doksan Altı Kuruş)+KDV

 

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim