0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

BÜYÜKADA VE SEDEFADASINDA GSM BAZ İSTASYONU YERİ KİRALANMASI

İhale Tarihi 30 Ekim 2019
Başlangıç Saati 11:00
Bitiş Saati 14:00
İhale Tipi Açık Teklif (2886 sayılı Kanunun 45. maddesi)


İLAN

ADALAR BELEDİYESİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

MADEN MAHALLESİ, 3 PAFTA, 30 ADA, 15 PARSEL SAYILI YERDE BULUNAN HİZMET BİNASININ ÇATISI ÜZERİNDE TOPLAM 12 M2(4’ER M2’LİK 3 BÖLÜM HALİNDE)  GSM BAZ İSTASYONU YERİ VE BÜYÜKADA MADEN MAHALLESİ SEDEFADASI, 57 PAFTA,14 ADA, 1 PARSEL SAYILI YERDE BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE TOPLAM 60 m2 (20’ŞER m2’LİK 3 BÖLÜM HALİNDE) GSM BAZ İSTASYONU YERİ KİRALANMASI

           Belediyemiz Mülkiyetindeki;  İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Altınordu Caddesi No:21, 3 Pafta, 30 Ada, 15 Parsel sayılı yerde bulunan Hizmet Binası çatısı üzerinde toplam 12 m2(4’er m2’lik 3 bölüm halinde)  GSM Baz istasyonu yeri ve İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi Sedefadası, 57 Pafta,14 Ada, 1 Parsel sayılı yerde bulunan taşınmaz üzerinde toplam 60 m2(20’şer m2’lik 3 bölüm halinde) Baz İstasyonu yerlerine ait  aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen,  Kira şartnameleri dâhilinde 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü suretiyle kiraya verilecektir.

           Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan:

- “Büyükada 3 Pafta, 30 Ada, 15 Parsel sayılı yerde bulunan Hizmet Binası çatısı üzerinde toplam 12 m2(4’er m2’lik 3 bölüm halinde)  GSM Baz istasyonu yerine ait  ” kiralama ihalesi 30/10/2019 Çarşamba günü Saat 14:00’de 00’de’Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

- ‘’Sedefadası, 57 Pafta,14 Ada, 1 Parsel sayılı yerde bulunan taşınmaz üzerinde toplam 60 m2(20’şer m2’lik 3 bölüm halinde) GSM Baz İstasyonu yerine ait’’kiralama ihalesi 30/10/2019 Çarşamba günü Saat 11:00’de’Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

            Kira Şartnameleri her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir. İhaleye katılMAK İÇİN  olanlar için kira Şartnamelerinin alınması zorunlu olup her bir ihale şartname bedeli için 1000.00 (Bin türk lirası)TL’dir.
            İsteklilerin;

           TÜZEL KİŞİLERDEN:

  • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
  • Tüzel kişilerin ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret  Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
  • Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
  • İhale dosyasının alındığına dair form ve şartnamenin alındığına dair ödeme makbuzu
  • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre bankalar tarafından düzenlenmiş Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerin yatırıldığını gösteren makbuzlar
  • İdareye borcu olmadığına dair yazı
  • Geçici teminatın yatırıldığına dair ödeme makbuzu

 

İhaleye girmek isteyen tüm isteklilerin belirlenen gün ve saatte Belediye Encümeni’nde hazır bulunmaları ilan olunur.

Kiraya verilecek olan  yerler:

Sıra No

Adres

Her bir 4 m2 ve 20m2 için Muhammen Bedelleri (Yıllık)

Kira Süresi

İhale

Tarih ve  saati

%10 Geçici Teminat

1

Büyükada Maden Mahallesi, Altınordu Caddesi No:21, 3 Pafta, 30 Ada, 15 Parsel sayılı yer

12 m2’nin 4 m2 si için

 73.124,09TL (Yetmişüçbinyüzyirmidort lira dokuzkuruş) +KDV

3 yıl

30.10.2019

14:00

21.937,23 TL (yirmibirbindokuzyüzotuzyedilirayirmiüçkuruş)

2

Sedefadası,Maden Mahallesi, 14 Ada, 1 Parsel sayılı yer

602’nin(20’m2’si için

 63.695,11 TL

(Altmışüçbinaltıyüzdoksanbeşliraonbir kuruş) +KDV

3 yıl

30.10.2019

11:00

    19.108,53 TL

(ondokuzbinyüzsekizliraelliüçkuruş)

 

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim