0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

“ADALAR BELEDİYESİ İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE AMBALAJ ATIKLARININ (KAĞIT, PLASTİK, METAL VE CAM ATIKLAR) KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ 1 YIL (12 AY) SÜREYLE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALESİ

İhale Tarihi 17 Mart 2020
Başlangıç Saati 11:00
Bitiş Saati 11:00
İhale Tipi Açık Teklif (2886 sayılı Kanunun 45. maddesi)


“ADALAR BELEDİYESİ İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE AMBALAJ ATIKLARININ (KAĞIT, PLASTİK, METAL VE CAM ATIKLAR) KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ 1 YIL (12 AY) SÜREYLE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALESİ

 

MÜDÜRLÜK/BİRİM

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİLİ ADRES-TELEFON

ALTINORDU CADDESİ NO:21 BÜYÜKADA, ADALAR, İSTANBUL

(216) 382 33 82 / 143, 144

İHALENİN YAPILACAĞI YER

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI TOPLANTI SALONU

İHALE KONUSU

ADALAR BELEDİYESİ İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE AMBALAJ ATIKLARININ (KAĞIT, PLASTİK, METAL VE CAM ATIKLAR) KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ 1 YIL (12 AY) SÜREYLE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

KİRAYA VERİLECEK ALAN

ADALAR İLÇESİ İSTANBUL İLİ ADALAR İLÇESİ (BÜYÜKADA, HEYBELİADA, BURGAZADA, KINALIADA VE SEDEF ADASI)

İHALE TÜRÜ  / USULÜ

2886 SAYILI KANUNUN 45. MADDESİ AÇIK TEKLİF USULÜ

MUHAMMEN BEDEL

548.907,70_TL (BEŞ YÜZ KIRK SEKİZ BİN DOKUZ YÜZ YEDİ TÜRK LİRASI YETMİŞ KURUŞ) + KDV

ÖDEME ŞEKLİ

AYLIK TAKSİTLER VE PEŞİN OLMAK ÜZERE 12 EŞİT TAKSİT

SÜRESİ

1 (Bir) Yıl

GEÇİCİ TEMİNAT

16.467,23TL (ON ALTI BİN DÖRT YÜZ ALTMIŞ YEDİ TÜRK LİRASI YİRMİ ÜÇ KURUŞ)

DOSYA (ŞARTNAME) BEDELİ

100 TL

İHALE TARİH VE SAATİ

17/03/2020 SALI GÜNÜ, SAAT 11:00

 

İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER

 1. İhaleye katılım talep dilekçesi,

 2. Kanuni tebligat adresini gösterir belge,

 3. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti,

 4. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre bankalar tarafından düzenlenmiş Geçici Teminat Mektubu veya kanunun 26. Maddesi gereğince Teminat olarak kabul edilecek değerler,

 5. İhale dokümanının satın alındığına dair ödeme makbuzu,

 6. İhaleye gireceklerin toplama ayırma tesisi lisans ve yetki belgeleri,

 7. Gerçek kişiler için imza beyannamesi veya imza sirküleri (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene dair noter onaylı imza beyannamesi

 8. Gerçek kişiler olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 9. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri,

 10. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

 11. Şirket, dernek, cemiyet, vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi,

 12. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler,

 13. İhaleye katılacakların Adalar Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden kira ve belediyemize vergi borcu olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığına dair belgeler,

 14. İlk ilan tarihinden geriye doğru en az 5 yıllık sözleşme veya protokole bağlanmış, Kamu tecrübesini gösteren, ihale konusu işe ilişkin belge sunmaları gereklidir.

 

-İhaleye katılacaklar, İhale Şartnamesini Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebilir.

-İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya tasdikli olmalıdır.
-İhale komisyonu, gerekçesini belirterek, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim