0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 25000 LT MOTORİN ALINMASI İŞİ

İhale Tarihi 16 Nisan 2021
Başlangıç Saati 11:00
Bitiş Saati 11:00
İhale Tipi Açık İhale


ADALAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 25000 LT MOTORİN ALINMASI İŞİ

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 25000 LT MOTORİN ALINMASI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.’ncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                : 2021/196126

1-İdarenin

a) Adresi                                                           : MADEN MAHALLESI ALTINORDU CADDESI 21 34970 BÜYÜKADA ADALAR/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası                        : 216 382 10 42 – 216 382 10 42

c) Elektronik Posta Adresi                           : fenisleri@adalar.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı  :  FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 25.000 LT MOTORİN ALINMASI İŞİ

                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                      :  FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İKMAL BİRİMİ -AYANİKOLA MEVKİİ BÜYÜKADA

c) Teslim tarihi                    :  Yüklenici, İdarenin talebine müteakip en geç 24 saat içerisinde her türlü masraf Yükleniciye ait olmak üzere Motorin

                                                Fen İşleri Müdürlüğü Makine İkmal Birimi Ayanikola Mevkii,Büyükada adresine teslim edecektir.

3- İhalenin

a)            Yapılacağı yer    : ALTINORDU CAD. NO:21 BÜYÜKADA-ADALAR/İSTANBUL

b)            Tarihi ve saati     : 16.04.2021 - 11:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler;

  • 20.12.2003 tarih ve 25322 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre alınması zorunlu lisans belgesi vereceklerdir.
  • Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu tevsik eden Dağıtıcı Lisans Belgesi
  • Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş bayi olduğunu tevsik eden Bayilik Lisans Belgesi
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyon Bayilik Belgesine sahip ise,teklif sahibinin istasyon Bayilik Belgesine sahip olduğuna dair bayilik yazısını ibraz edecektir.

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Alımı yapılacak ürün TS EN 590+A1 ve TS EN 228 standartlarına veya TÜPRAŞ spesifikasyonlarına uygun olacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim