0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

BÜYÜKADA, HEYBELİADA, BURGAZADASI VE KINALIADA MAHALLELERİNDE BULUNAN SEYİR DÜRBÜN YERLERİNİN KİRALAMA İHALESİ

İhale Tarihi 03 Ağustos 2021
Başlangıç Saati 14:00
Bitiş Saati 14:00
İhale Tipi Açık Teklif (2886 sayılı Kanunun 45. maddesi)


İLAN

ADALAR BELEDIYESİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

BÜYÜKADA, HEYBELİADA, BURGAZADASI VE KINALIADA MAHALLELERİNDE BULUNAN SEYİR DÜRBÜN YERLERİNİN KİRALAMA İHALESİ

            İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Heybeliada, Burgazadası ve Kınalıada Mahalleleri sahillerinde bulunan 10 adet seyir dürbün yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.   
           İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Heybeliada, Burgazadası ve Kınalıada Mahallelerinde bulunan seyir dürbün yerlerinin kiralanma ihalesi 03/08/2021 Salı günü Saat 14:00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnameleri her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname Bedeli 500 TL.’dir
İsteklilerin;  a.GERÇEK KİŞİLERDEN;

 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
 • Vekâleten katılması halinde, noter onaylı vekâletname ve vekalet edene ait noter onaylı imza beyannamesi
 • İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre bankalar tarafından düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar
 • İdareye borcu olmadığına dair yazı

            b.TÜZEL KİŞİLERDEN;

 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret  Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
 • Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
 • İhale dosyasının alındığına dair form ve ödeme makbuzu
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre bankalar tarafından düzenlenmiş Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerin yatırıldığını gösteren makbuzlar
 • İdareye borcu olmadığına dair yazı

Tüm isteklilerin belirlenen gün ve saatte Belediye Encümeni’ne müracaatları ilan olunur.
Kiraya verilecek olan  yer:

Sıra No

Adres

Adet

Muhammen Bedeli (Yıllık)

Kira Süresi

İhale

Tarih ve  saati

%3 Geçici Teminat

 

 

1

İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Heybeliada, Burgazadası ve Kınalıada Mahallelerinde sahillerinde seyir dürbün yerleri

10

Yıllık 27.561,04 TL

(Yimiyedibinbeşyüzaltmışbirliradortkuruş) + KDV

3 Yıllık  82.683,12 TL (Seksenikibinaltıyüzseksenüçliraonikikuruş)+KDV

3 yıl

03.08.2021

14:00

 

2.480,49 TL(ikibindortyüzseksenlira kırkdokuzkuruş)

 

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim