ADALAR BELEDİYESİ | Resmi İnternet Sitesi
0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

İSTANBUL İLİ, ADALAR İLÇESİ, BÜYÜKADA SANDVİÇ VE GAZETE BÜFESİ VASIFLI YERİN KİRALAMA İHALESİ

İhale Tarihi 17 Ağustos 2021
Başlangıç Saati 14:00
Bitiş Saati 14:00
İhale Tipi Açık Teklif (2886 sayılı Kanunun 45. maddesi)


ADALAR BELEDİYESİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL İLİ, ADALAR İLÇESİ, BÜYÜKADA SANDVİÇ VE GAZETE BÜFESİ VASIFLI YERİN KİRALAMA İHALESİ

            Belediyemize ait İstanbul İli, ‘’Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Gülistan Caddesi 103 A ve Güldalı Sokak 2 A kapı numaralı yerde bulunan belediyemize ait Sandviç Ve Gazete Büfesi Vasıflı Yerin” aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen,  yer şartnamesi dâhilinde 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü suretiyle kiraya verilecektir.

             Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan “Sandviç ve Gazete Büfesi Yeri” ihalesi  17/08/2021 Salı günü Saat 14:00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnameleri her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname Bedeli 500 TL’dir.
İsteklilerin;                                                  

                                                     GERÇEK  KİŞİLERDEN:                                                                                                            TÜZEL KİŞİLERDEN:

- Nüfus Cüzdanı Sureti

- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyan

  namesi veya  imza sirküleri

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

-  İhale dosyasının alındığına dair form ve ödeme makbuzu

-  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre bankalar tarafından düzen

   lenmiş Geçici teminat mektubu  veya geçici teminat mektupları dı

   şındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine

  yatırıldığını gösteren makbuzlar

-İdareye borcu olmadığına dair yazı

 

 

-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri

-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

  yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının

  bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret

  Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

-Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

- İhale dosyasının alındığına dair form ve ödeme makbuzu

- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre bankalar tarafından düzenlenmiş Geçici teminat mektubu  

  veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine

  yatırıldığını gösteren makbuzlar

-İdareye borcu olmadığına dair yazı

Tüm isteklilerin belirlenen gün ve saatte Belediye Encümeni’ne müracaatları İLAN OLUNUR.

KİRAYA VERİLECEK OLAN  YER:

Sıra No

Adres

Muhammen Bedeli (Yıllık)

Kira Süresi

İhale

Tarih ve  Saati

%20 Geçici Teminat

1

’Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Gülistan Caddesi 103 A ve Güldalı Sokak 2 A kapı numaralı yerde bulunan belediyemize ait Sandviç Ve Gazete Büfesi Vasıflı Yer

 

1(bir)yıllık28.209,17TL(yirmisekizbinikiyüzdokuzliraonyedikuruş) + KDV

3(üç)  yıllık kira muhammen bedeli 84.627,51 TL (seksendörtbinaltıyüzyirmiyediliraellibirkuruş) + KDV

3 yıl

17/08/2021

14:00

16.925,50 TL (onaltıbindokuzyüzyirmibeşliraellikuruş)

 

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim