ADALAR BELEDİYESİ | Resmi İnternet Sitesi
0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

ADALAR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL İLİ, ADALAR İLÇESİ, BÜYÜKADA NİZAM MAHALLESİ 13 PAFTA, 2 ADA, 6 PARSEL SAYILI, İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ARKASINDAKİ 1.BÖLÜM 4 M2’LİK’+ 2.BÖLÜM 4M2’LİK “ATM KABİN YERLERİ” KİRALANMASI

İhale Tarihi 15 Eylül 2021
Başlangıç Saati 14:00
Bitiş Saati 14:00
İhale Tipi Açık Teklif (2886 sayılı Kanunun 45. maddesi)


İLAN

ADALAR BELEDİYESİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL İLİ, ADALAR İLÇESİ, BÜYÜKADA NİZAM MAHALLESİ 13 PAFTA, 2 ADA, 6 PARSEL SAYILI, İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ARKASINDAKİ 1.BÖLÜM 4 M2’LİK’+  2.BÖLÜM 4M2’LİK “ATM KABİN YERLERİ” KİRALANMASI

            Belediyemize ait İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi 13 Pafta, 2 Ada, 6 Parsel sayılı, İlçe Emniyet Müdürlüğü arkasındaki 1. bölüm 4 m2’+ 2.bölüm 4 m2’ lik “ATM Yerleri” aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen,  yer şartnamesi dâhilinde 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü suretiyle kiraya verilecektir.

             Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan “ATM Yerleri” ihalesi  15/09/2021 Çarşamba günü Saat 14:00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnameleri her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname satış bedeli 1.000,00 TL’dir.
İsteklilerin                               GERÇEK  KİŞİLERDEN:                                                                                                                         TÜZEL KİŞİLERDEN:

- Nüfus Cüzdanı Sureti

-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi

  veya imza sirküleri

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılma

  ya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

- İhale dosyasının alındığına dair form ve ödeme makbuzu

-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre bankalar tarafından düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar

-Adli sicil kaydı evrakı.(sabıka kaydı)

-İhale tarihinden sonra Vergi dairesine ve Adalar Belediyesine borcu

 olmadığına dair yazı

 

 

 

-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

- İhale dosyasının alındığına dair form ve ödeme makbuzu

-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre bankalar tarafından düzenlenmiş Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerin yatırıldığını gösteren makbuzlar

-Yetkilinin Adli sicil kaydı evrakı.(sabıka kaydı)

-İhale ilan tarihinden sonra alınacak Vergi dairesi ve Adalar Belediyesine borcu olmadığına dair yazı.

-Ortak girişim,vakıf,dernek olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişiler istenilen belgelerin ayrı ayrı sunulması ve noter tasdikli girişim beyannamesi vereceklerdir

                                          Tüm isteklilerin belirlenen gün ve saatte Belediye Encümeni’ne müracaatları İLAN OLUNUR.

                                                                                            KİRAYA VERİLECEK OLAN  YERLER:

Sıra No

Adres

Niteliği

Toplam

(m2)

Muhammen Bedeli (Yıllık)-(3yıllık)

Kira Süresi

İhale

Tarih ve  Saati

%10 Geçici Teminat

1

Büyükada Nizam Mahallesi 13 Pafta, 2 Ada, 6 Parsel sayılı,1 bölüm

Bankamatik “ATM Kabin Yeri”

 

   4 m2

1 (bir)yıllık 65.813,19 TL (AltmışbeşbinSekizyüz onüçlira ondokuzkuruş) + KDV

3 (üç) yıllık  197.439,57 TL (Yüzdoksanyedibin

dörtyüzotuzdokuzliraelliyedikuruş) + KDV

3 yıl

15/09/2021

14:00

 

19.743,95 TL

 

2

Büyükada Nizam Mahallesi 13 Pafta, 2 Ada, 6 Parsel sayılı, 2. bölüm

Bankamatik “ATM Kabin Yeri”

 

  4 m2

1 (bir)yıllık 65.813,19 TL (AltmışbeşbinSekizyüz onüçlira ondokuzkuruş) + KDV

3 (üç) yıllık  197.439,57 TL (Yüzdoksanyedibin

dörtyüzotuzdokuzliraelliyedikuruş) + KDV

3 yıl

15/09/2021

14:00

 

19.743,95 TL

 

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim