ADALAR BELEDİYESİ | Resmi İnternet Sitesi
0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

İSTANBUL İLİ, ADALAR İLÇESİ, BÜYÜKADA GAZETE BAYİİ VE BÜFE YERİ VASIFLI YERİN KİRALAMA İHALESİ

İhale Tarihi 16 Kasım 2021
Başlangıç Saati 14:00
Bitiş Saati 14:00
İhale Tipi Açık Teklif (2886 sayılı Kanunun 45. maddesi)


ADALAR BELEDİYESİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL İLİ, ADALAR İLÇESİ, BÜYÜKADA GAZETE BAYİİ  VE BÜFE YERİ VASIFLI YERİN KİRALAMA İHALESİ

            Belediyemize ait İstanbul İli, ‘’Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Gülistan Caddesi 103 A ve Güldalı Sokak 2 A kapı numaralı yerde bulunan bir adet 25 m2 büyüklüğündeki belediyemize ait Gazete Bayii ve Büfe Vasıflı Yerin” aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen, yer şartnamesi dâhilinde 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü suretiyle kiraya verilecektir.

             Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan “Gazete Bayii ve Büfe Yeri” ihalesi  16/11/2021 Salı günü Saat 14:00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnameleri her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname Bedeli 500 TL’dir.
İsteklilerin;                                                  

                                                     GERÇEK  KİŞİLERDEN:                                                                                                            TÜZEL KİŞİLERDEN:

- Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noterce onaylı örneği,

- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyan

  namesi veya  imza sirküleri

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

-  İhale dosyasının satın alındığına dair form ve ödeme makbuzu

-  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre bankalar tarafından düzenlenmiş Geçici

   teminat mektubu  veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar

- İhale ilan tarihinden sonra vergi borcu ve idareye borcu olmadığını gösterir belge

- Adli sicil kaydı ( Sabıka Kaydı)

-Gazete dağıtım şirketinden alınmış gazete bayisi olduğunu gösterir belge

 

-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

- İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noterce onaylı örneği

-Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

- İhale dosyasının  satın alındığına dair form ve ödeme makbuzu

- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre bankalar tarafından düzenlenmiş Geçici teminat mektubu  veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine  yatırıldığını gösteren makbuzlar

- ihale ilan tarihinden sonra vergi borcu ve idareye borcu olmadığını gösterir belge

- Adli sicil kaydı ( sabıka kaydı) (tüzel kişiliği temsil eden yetkili)

- Gazete dağıtım şirketinden alınmış gazete bayisi olduğunu gösterir belge

Tüm isteklilerin belirlenen gün ve saatte Belediye Encümeni’ne müracaatları İLAN OLUNUR.

KİRAYA VERİLECEK OLAN  YER:

Sıra No

Adres

Muhammen Bedeli (Yıllık)

Kira Süresi

İhale

Tarih ve  Saati

%20 Geçici Teminat

1

’Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Gülistan Caddesi 103 A ve Güldalı Sokak 2 A kapı numaralı yerde bulunan belediyemize ait Gazete Bayii ve Büfesi Vasıflı Yer

 

1(bir)yıllık28.209,17TL(yirmisekizbinikiyüzdokuzliraonyedikuruş) + KDV

3(üç)  yıllık kira muhammen bedeli 84.627,51 TL (seksendörtbinaltıyüzyirmiyediliraellibirkuruş) + KDV

3 yıl

16/11/2021

14:00

16.925,50 TL (onaltıbindokuzyüzyirmibeşliraellikuruş)

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim