ADALAR BELEDİYESİ | Resmi İnternet Sitesi
0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ARAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE 33000 LT MOTORİN MAL ALIMI

İhale Tarihi 14 Şubat 2022
Başlangıç Saati 11:00
Bitiş Saati 12:00
İhale Tipi Açık İhale


FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ARAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE 33000 LT MOTORİN MAL ALIMI

ADALAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

“FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ARAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE 33000 LT MOTORİN MAL ALIMI “ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2022/82355

1-İdarenin

a) Adresi:MADEN MAHALLESI ALTINORDU CADDESI 21 34970 BÜYÜKADA ADALAR/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası:2163823382 - 2163827747

c) Elektronik Posta Adresi:fenisleri@adalar.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:33.000 LT MOTORİN

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri:FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İKMAL BİRİMİ -AYANİKOLA MEVKİİ BÜYÜKADA

c) Teslim tarihi:İdarenin talebine müteakip en geç 24 saat içerisinde her türlü masraf Yükleniciye ait olmak üzere Motorin Fen İşleri Müdürlüğü Makine İkmal Birimi Ayanikola Mevkii,Büyükada adresine teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:ADALAR BELEDİYESİ MECLİS SALONU ALTINORDU CAD. NO:21 BÜYÜKADA-ADALAR/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati:14.02.2022 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

 20.12.2003 tarih ve 25322 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre alınması zorunlu lisans belgesi vereceklerdir.

Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu tevsik eden Dağıtıcı Lisans Belgesi

Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş bayi olduğunu tevsik eden Bayilik  Lisans Belgesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyon Bayilik Belgesine sahip ise,teklif sahibinin istasyon Bayilik Belgesine sahip olduğuna dair bayilik yazısını ibraz edecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Alımı yapılacak ürün TS EN 590+A1 ve TS EN 228 standartlarına veya TÜPRAŞ spesifikasyonlarına uygun olacaktır

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim