ADALAR BELEDİYESİ | Resmi İnternet Sitesi
0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ADALAR BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Tarihi 07 Mart 2022
Başlangıç Saati 11:00
Bitiş Saati 11:00
İhale Tipi Açık İhale Usulü (4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesi)


AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

                                      ADALAR BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
DENİZ TAŞITLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 40000 LT ÖTV'SİZ MOTORİN(EURO DIESEL) MAL ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2022/131000

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

BÜYÜKADA ALTINORDU CADDESİ 21 ADALAR/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2163827747 - 2163827747

c) Elektronik Posta Adresi

:

isletme@adalar.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

DENİZ TAŞITLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 40.000 LT ÖTV'SİZ MOTORİN(EURO DIESEL) MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Yüklenici, İdarenin talebine müteakip en geç 2 (iki) iş günü içerisinde her türlü masraf Yükleniciye ait olmak üzere Motorin Euro Diesel Maltepe İskelesine teslim edecektir

c) Teslim tarihleri

:

İdarenin talebine her ihtiyaç müteakip en geç 2 (iki) iş günü içerisinde her türlü masraf Yükleniciye ait olmak üzere Maltepe iskelesine teslim edecektir. Sözleşmeyi müteakip başlayarak 30/07/2022 tarihine kadar idarenin talep ettiği tarihlerde mal teslim edilecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Altınordu Cad. No : 21 Büyükada ADALAR / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

07.03.2022 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler, 20.12.2003 tarih ve 25322 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre alınması zorunlu lisans belgesi vereceklerdir.

- İstekli, "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve       Pazarlama  Kuruluşu olduğunu tevsik eden "Dağıtıcı Lisans Belgesi" veya 
- İstekli, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş bayi olduğunu tevsik eden "Bayilik  Lisans Belgesi"

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Alımı yapılacak ürünleri TS EN 590+A1 ve TS EN 228 standartlarına veya TÜPRAŞ spesifikasyonlarına uygun olacaktır

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adalar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim