ADALAR BELEDİYESİ | Resmi İnternet Sitesi
0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

ADALAR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL İLİ, ADALAR İLÇESİ, BÜYÜKADA NİZAM MAHALLESİ, HEYBELİADA LOZAN ZAFERİ CADDESİ,BURGAZADA YALI CADDESİ,KINALIADA KINALI SO-KAKTA BULUNAN UMUMİ TUVALET WC YERLERİNİN ” KİRALANMASI

İhale Tarihi 17 Haziran 2022
Başlangıç Saati 14:00
Bitiş Saati 14:45
İhale Tipi Açık Teklif (2886 sayılı Kanunun 45. maddesi)


ADALAR BELEDİYESİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL İLİ, ADALAR İLÇESİ, BÜYÜKADA NİZAM MAHALLESİ, HEYBELİADA LOZAN ZAFERİ CADDESİ,

BURGAZADA YALI CADDESİ,KINALIADA KINALI SOKAKTA BULUNAN UMUMİ TUVALET WC YERLERİNİN”

KİRALANMASI

Belediyemize ait İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi Heybeliada Lozan Zaferi Caddesi, Burgazada Yalı Caddesi,Kınalıada

Kınalı Sokakta Bulunan Umumi Tuvalet Wc Yerleri” aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen,

kira şartnamesi dâhilinde 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü suretiyle kiraya verilecektir.

Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan “Umumi Tuvalet WC Yerlerinin” ihalesi  aşağıda belirtilen gün ve saatlerde  Belediye EncümenSalonunda yapılacaktır. Şartnameleri her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir.

 Şartname satış bedeli Büyükada umumi WC 1.000,00 TL, diğer umumi WC  şartname bedeli 500,00 dir.
İsteklilerin                               GERÇEK  KİŞİLERDEN:                                                                                                 TÜZEL KİŞİLERDEN:

- Nüfus Cüzdanı Sureti

-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi

  veya imza sirküleri

-Vekaleten katılıyor  ise vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname ile

  vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

- İhale dosyasının alındığına dair form ve ödeme makbuzu

-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre bankalar tarafından düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar

-Adli sicil kaydı evrakı.(sabıka kaydı)

-İhale ilan tarihinden sonra idareye borcu olmadığını gösterir belge.

-İsteklinin vakıf veya dernek olması durumunda; dernek tüzüğünde veya vakıf senedinde kuruluş gayesine uygun olarak kiralama, üst hakkı, intifa hakkı edinme vb. hususlarda yetkiye haiz olduğu belirtilmeli, dernek tüzüğü veya vakıf kuruluş senedi ibraz edilmelidir.

-Vergi Levhası.

 

 

- İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noterce onaylı örneği

- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

- Vekaleten katılıyor ise, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza

   beyannamesi

- İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu

- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre bankalar tarafından düzenlenmiş Geçici teminat mektubu veya

   geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerin yatırıldığını

   gösteren makbuzlar

- Yetkilinin Adli sicil kaydı evrakı.(sabıka kaydı)

- İhale ilan tarihinden sonra idareye borcu olmadığını gösterir belge.

- İsteklinin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için

  istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi, şartnameyi satın alması ve noter tasdikli girişim beyannamesi,

- Vergi Levhası

 

 

 

                                          Tüm isteklilerin belirlenen gün ve saatte Belediye Encümeni’ne müracaatları İLAN OLUNUR.

                                                                                            KİRAYA VERİLECEK OLAN  YERLER:

Sıra No

Adres

Niteliği

Muhammen Bedeli (Yıllık)-(3yıllık)

Kira Süresi

İhale Tarih ve  Saati

 

  %20 Geçici Teminat

1

Büyükada Nizam Mahallesi, Liman Çıkmazı Sk. No:4

56 M2’lik Umumi Tuvalet WC yeri;

1 (bir)yıllık 155.715,00 TL (YüzellibeşbinyediyüzonbeşTürk lirası) + KDV

3 (üç) yıllık  467.145,00 TL (DortyüzaltmışyetibinyüzkırkbeşTürklirası) + KDV

3 yıl

17/06/2022

14:00

 

93.429,00 TL

 

2

Heybeliada 56 ada,1 parsel  Lozan Zaferi Cad.No.1

Umumi Tuvalet WC yeri

1 (bir)yıllık 21.951,00 TL Yirmibirbindokuzyüzellibir) + KDV

3 (üç)yıllık 65.853,00 TL (AltmışbeşbinsekizyüzelliüçTürklirası) + KDV

3 yıl

17/06/2022

14:15

 

13.170,60 TL

3

Burgazada, Yalı Caddesi No:46/1

Umumi Tuvalet WC yeri

1 (bir)yıllık 28.900,00 TL (YirmisekizbindokuzyüzTürk lirası) + KDV

3(üç)yıllık 86.700,00 TL(SeksenaltıbinyetiyüzTürklirası) + KDV

3 yıl

17/06/2022

14:30

17.340,00 TL

4

Kınalıada,2 ada,2 parsel önü Kınalı Sokak No.7

Umumi Tuvalet WC yeri

1 (bir)yıllık 23.538,00 TL (YirmiüçbinbeşyüzotuzsekizTürklirası) + KDV

3(üç)yıllık 70.614,00 TL(YetmişbinaltıyüzondortTürklirası) + KDV

3 yıl

17/06/2022

14:45

14.122,,80 TL

 

 

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim