0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

ADALAR İLÇESİ, BURGAZADA MAHALLESİ, UMUMİ TUVALETİN KİRALANMA İHALESİ

İhale Tarihi 06 Eylül 2016
Başlangıç Saati 14:00
Bitiş Saati 15:00
İhale Tipi Pazarlık Usulü (2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi)


İLAN
ADALAR BELEDIYESİ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ADALAR İLÇESİ, BURGAZADA MAHALLESİ, YALI CADDESİ, 46/1 KAPI NUMARALI YERDE BULUNAN UMUMİ İHALESİ TUVALETİN KİRALANMA İHALESİ


Belediyemiz tasarrufunda bulunan, Adalar İlçesi, Burgazada Mahallesi, Yalı Caddesi, 46/1 kapı numaralı yerde bulunan “Umumi Tuvalet” aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen, yer şartnamesi dâhilinde 2886 sayılı Yasanın 51/g. maddesi uyarınca pazarlık Usulü suretiyle kiraya verilecektir. 
İsteklilerin;

Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan Umumi Tuvalet ihalesi 20/09/2016 Salı günü Saat 14:00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnameleri her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir. İhale doküman bedeli 100,00 TL’dir. İsteklilerin;

GERÇEK  KİŞİLERDEN:
- Nüfus Cüzdanı Sureti
- Noterden tasdikli imza beyannamesi
- Vekaleten katılınması halinde, noter onaylı vekaletname ve vekalet edene ait noter onaylı imza beyannamesi
- İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu
- Geçici teminatın yatırıldığına dair ödeme makbuzu

TÜZEL KİŞİLERDEN:
- Ticaret Sicil Gazetesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
- İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu 
- Geçici teminatın yatırıldığına dair ödeme makbuzu

Tüm isteklilerin belirlenen gün ve saatte Belediye Encümeni’ne müracaatları ilan olunur.
Kiraya verilecek olan  yer:

Sıra No

Adres

Muhammen Bedeli

Kira Süresi

İhale 
Tarih ve  saati

%3 Geçici Teminat

1

Mahallesi, Yalı Caddesi, 46/1 kapı numaralı yerde bulunan “Umumi Tuvalet”
Mevcut Durumu
Yıllık 7.000,00 TL
(Yedibintürklirası) + KDV
3 Yıllık 21.000,00 TL (Yirmibirbintürklirası)+KDV
3 yıl

20.09.2016
14:00
 

630,00 TL
(Altıyüzotuztürklirası)
 

 

 

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim