0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

BÜYÜKKADA 4 ADA 3 PARSEL ÖNÜNDE BULUNAN DEMONTE AHŞAP YAPININ KİRALANMASI

İhale Tarihi 25 Ağustos 2016
Başlangıç Saati 14:00
Bitiş Saati 15:00
İhale Tipi Pazarlık Usulü (2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi)


Belediyemize ait Büyükada Nizam Mahallesi ,4 ada,3 parsel önünde bulunan Güldalı Sok 2/1 kapı numaralı yerde Belediyemize ait 19 M2 Geçici Demonte ahşap vasıflı yapımız Gelen Yerli Ve Yabancı Misafirlere Hizmet Vermek Amacıyla Hediyelik Eşya Satış Yeri Olarak aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen, yer şartnamesi dâhilinde 2886 sayılı Yasanın 51/g. maddesi uyarınca pazarlık Usulü suretiyle kiraya verilecektir.

Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan Umumi Tuvalet ihalesi 25/08/2015 Salı günü Saat 14:00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnameleri her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir.

İsteklilerin;

GERÇEK KİŞİLERDEN:

- Nüfus Cüzdanı Sureti

-Noterden tasdikli imza beyannamesi

- Vekaleten katılınması halinde, noter onaylı vekaletname ve vekalet edene ait noter onaylı imza beyannamesi

- İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu - Geçici teminatın yatırıldığına dair ödeme makbuzu

TÜZEL KİŞİLERDEN:

- Ticaret Sicil Gazetesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

- İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu

- Geçici teminatın yatırıldığına dair ödeme makbuzu Tüm isteklilerin belirlenen gün ve saatte Belediye Encümeni’ne müracaatları ilan olunur.

 Kiraya verilecek olan yer:

 

Sıra No

Adres

Muhammen Bedeli (Yıllık)

Kira Süresi

İhale 
Tarih ve  saati

%3 Geçici Teminat

1

Büyükada Nizam Mahallesi ,4 ada,3 parsel önünde bulunan 8Gül dalı Sok 2/1 )  Belediyemize ait 19 M2 Geçici Demonte  ahşap vasıflı yapımız Gelen Yerli Ve Yabancı Misafirlere Hizmet Vermek Amacıyla Hediyelik Eşya Satış Yeri

Mevcut Durumu

12.931.7 TL + KDV

3 yıl

25.08.2015
14:00

 

1.164,00 TL

 

 

 

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim