0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

2015 Yılı 1 Ocak - 31 Aralık Tarihleri Arasında Alınan Encümen Kararları


Karar No : 1
Karar Tarihi : 6.1.2015
Kararın Konusu : Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.01.2012 tarih ve 8 sayılı teklifi incelenmiş olup, 5393 sayılı yasanın 33. maddesi gereği 2015 yılında yapılacak olan Belediye Encümeni toplantılarının haftada bir (1) gün ( Salı günü ) saat 14.00’da yapılmasına Belediye Encümeninin 06.01.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

    

Karar No : 2
Karar Tarihi : 6.1.2015
Kararın Konusu : Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.01.2015 tarih ve 2014/1754 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi, Amiral İhsan Özel Sokak 49 ada, 22 parsel 14 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 01.12.2014 gün ve 1/16 cilt/ sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında 11.01.2005 tarih ve 331 sayılı İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylı restorasyon projesine göre 2005/191 sayılı tadilat ruhsatı verilen taşınmazın mahallinde yapılan incelemede ön cephe bodrum katta ve sol-arka cephelerde bulunan pencerelerin ve kapının PVC malzeme ile yapıldığı bodrum kotunun 0,50 m hafredildiği sol yan cephede bodrum katta bulunan pencere boyutlarının büyütüldüğü sol yan ve arka cephenin ahşap kaplama olması gerekirken derzli beton sıva olarak yapıldığı çatı ön cephesinde yaklaşık 12 m² arka cephesinde ise yaklaşık 4 m² teras oluşturulduğu tespit edilmiş olup iskan edildiğinden mühürlenememiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.12.2014 tarih ve 1562 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 02.12.2014 tarih ve 2014/861 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan inceleme neticesinde yapı sahibi Ayşe ÖZTEKİN’in yasal süresi içinde kusuru düzeltmediği, yapıyı eski haline getirmediği anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi, Amiral İhsan Özel Sokak, 49 ada, 22 parsel 14 kapı sayılı yerdeki aykırı uygulamaların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği Yapı Sahibi: Ayşe ÖZTEKİN’ne: 2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı uygulanarak 2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 06.01.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No : 3
Karar Tarihi : 6.1.2015
Kararın Konusu : Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 05.01.2015 tarih ve 27 sayılı yazısı tetkik edildi. Fidan ALTUNDAĞ 22.12.2014 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Yunus ALTUNDAĞ’ın vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Hiçbir yerden geliri olmadığı yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 08.01.2014 tarih ve 2014/4 sayılı kararına istinaden. 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 10.11.2014 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 166,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 261,00 TL, Toplamda ise ayda 427,00 TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 06.01.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

    

Karar No : 4
Karar Tarihi : 6.1.2015
Kararın Konusu : Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.12.2014 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 23 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 5/i maddesine aykırı olarak inşaatına ait moloz ve atıkları tretuvar üzerine koyduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kseniya KUTİKOV’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,11 (ikiyüzsekizliraonbirkuruş) TL para cezası ile cezalandırılmasına, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 06.01.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.
    

Karar No : 5
Karar Tarihi : 6.1.2015
Kararın Konusu : Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 06.01.2015 tarih ve 01 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesi gereği, ekli listeye göre bütçe tertiplerinin açılması, açılan bütçe tertiplerine yedek ödenekten aktarma yapılmasına, bu hususta yasal işlemlerin Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 06.01.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

    

Karar No : 6
Karar Tarihi : 6.1.2015
Kararın Konusu : Başkanlık Makamından havaleli Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 06.01.2015 tarih ve 04 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesi gereği, ekli listeye göre bütçe tertiplerinin açılması, açılan bütçe tertiplerine yedek ödenekten aktarma yapılmasına, bu hususta yasal işlemlerin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 06.01.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

    

Karar No : 7
Karar Tarihi : 6.1.2015
Kararın Konusu : Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.01.2015 tarih ve 2014/1778 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi Lozan Zaferi Caddesi 50 ada, 14 parsel 55 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 05.01.2015 gün ve 1/19 cilt/ sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile 29.12.2014 tarih ve 245205-3001 sayılı KUDEB yazısı eki yapı tespit tutanağında belirtilen taşınmazın yerinde yapılan incelemesinde, merdiven kovası ve sahanlıkların yıkıldığı, şekil ve boyutlarının değiştirilerek yeniden inşa edildiği, aydınlığın yan parsele doğru büyütüldüğü tespit edilmiş olup, yapı mühürlenmiştir. İmara Aykırılığın 9 m² olduğu V. Sınıf D grubu yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. 19.12.2014 tarihli tapu kaydında yapı sahibinin Ahmet Müfit ÖZDEŞ olduğu görülmüştür. Yapılan görüşme neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi uyarınca; 15 Kasım 2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği’nde % 10,11 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı da Uygulanarak Yapı Sahibi Ahmet Müfit ÖZDEŞ’e : 1-) İmar mevzuatına aykırı V. Sınıf D grubu kısmın 9 m² olduğu ( 9 m² x 85,66 = 770,94 + (770,94 x %10,11) = 770,94 + 77,94 TL = 848,88 TL ), 2-) Yapılaşmaya yasak bir alanda yapılmış olduğu (848,88 TL x % 80 = 679,10 TL ), 3-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla beraber birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu ( 848,88 TL x % 100= 848,88 TL), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu ( 848,88 TL x % 10= 84.89 TL ), dikkate alınarak toplamda 2.461,75 (ikibindörtyüzaltmışbirlirayetmişbeşkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 13.01.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

    

Karar No : 8
Karar Tarihi : 6.1.2015
Kararın Konusu : Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.01.2015 tarih ve 2015/40 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi, Gezinti Caddesi, 21 ada, 7 parsel 13 kapı no’lu yer ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEB’in 11.10.2013 tarih ve 99896374/YD.001/993220-180850 sayılı yazısında belirtilen aykırı uygulamaların giderilmesi için; Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 02.01.2014 tarih ve 1611 sayılı kararı ile ilgililerine 6 (altı) ay süre verilmiştir. Ancak adı geçen parsel ile ilgili aykırılıkların düzeltilmesi için verilen sürenin dolduğu anlaşılmıştır. 24.09.2014 tarih ve 1/11 cilt/ sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında yerinde yapılan incelemede yapının 2.katında odanın bölünerek bir katta 2 daire haline getirildiği, bahçe cephesinde bulunan bazı pencerelerin kapatıldığı, bazı pencerelerin boyutlarının değiştirildiği, bazı pencerelerin ise ahşap doğramaların plastik doğrama ile değiştirildiği tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. V. Sınıf D grubu 310,64 m² toplam inşaat alanı olan yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiş ve 21.10.2014 tarih ve 818 sayılı Encümen Kararı alınmıştır. Vakıf yönetim kurulu başkanı tarafından Encümen kararının tekrar gözden geçirilmesini talep eden 03.12.2014 tarih ve 8545 sayılı dilekçesine istinaden konu tekrar Belediye Encümeni’ne sevk edilmiştir. Dosyasında yapılan incelemede İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.01.2015 tarih ve 40 sayılı Başkanlık Makamına sunduğu İmar Cezası Encümen Raporunda; tespit edilen idari para cezasının ‘’ Ruhsatsız ise cezanın % 180‘i,’’ ve ‘’ Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşaî faaliyete konu ise cezanın % 100‘ü, ’’ oranında ceza artışı uygulanması gerektiği yönündeki maddelerinin aynı anda işaretlenmesinin sehven yapıldığı, söz konusu yerin Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 15.12.1973 gün ve 7621 sayılı kararıyla tescilli, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 02.01.2014 gün ve 1611 sayılı kararı ile koruma grubu II (iki) olarak belirlendiği anlaşıldığından dolayı yapının iskanlı sayılacağı bu sebeple yalnız ‘’Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyete konu ise cezanın % 100’ü’’ oranında artış yapılması gerektiği kanaatiyle yapılan düzenleme sonucunda 15.10.2014 tarih ve 1310 sayılı rapor eki İmar Cezası Encümen Raporunda Ruhsatsız olarak yapılmış olduğundan bahisle imar mevzuatına aykırı 310,64 m² için tespit edilen 26.609,42 TL para cezasına %180 (47.896,96 TL) ceza artışının uygulanmaması gerektiğine, Teklif ekinde yer alan, anılan yere ait düzeltilen ilgi (a) rapor eki İmar Cezası Encümen Raporuna istinaden 21.10.2014 tarih ve 818 sayılı Encümen Kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi. maddesi uyarınca yapı sahibi Burgazadası Ayayani Rum Kilisesi’ne 133.047,10 TL para cezasının sehven uygulanan kısmının düzeltilerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi. maddesi uyarınca: 1-) İmar mevzuatına aykırı V. Sınıf D grubu kısmın 310,64 m² olduğu, (310,64 m² x 85,66 TL = 26.609,42 TL) 2-) Yapılaşmaya yasak bir alanda yapılmış olduğu ,( 26.609,42 TL x % 80= 21.287,54 TL ), 3-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (26.609,42 TL x % 100= 26.609,42 TL), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (26.609,42 TL x % 20= 5.321,88 TL), 5-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet verdiği (26.609,42 TL x % 20= 5.321,88 TL) dikkate alınarak toplamda 85.150,14 (seksenbeşbinyüzelliliraondörtkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 20.01.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No : 9
Karar Tarihi : 6.1.2015
Kararın Konusu : Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.01.2015 tarih ve 2015/13 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi, Gezinti Caddesi 2 ada, 8 parsel 3 ve 3A kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 18.12.2014 gün ve 1/18 cilt/ sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında 24.09.2014 tarih 1841 sayılı İstanbul V Numaralı K.V.K.B.K.M’nün yazısına istinaden yerinde yapılan incelemede tescilli B Blok zemin katta dükkan olarak gözüken alanın ön cephesinde 9 m x 1,9 m ebatlarında demonte yapı yapıldığı, yapıya katıldığı. Çatı katında teras olarak gözüken alanın etrafının kapatıldığı (25,22 m²). Tescilli A Blokta zemin katın sağ yan cephesinde bulunan pencerenin kapıya dönüştürüldüğü, pencerelere alüminyum malzeme kepenk yapıldığı. Arka cephede 2 adet pencerenin kapıya dönüştürüldüğü 1 NK ve 2 NK ’ta pencerelere ahşap kepenkler yapıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühür altına alınamamıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.12.2014 tarih ve 1675 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 30.12.2014 tarih ve 2014/866 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan inceleme neticesinde; Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi, Gezinti Caddesi 2 ada, 8 parsel 3 ve 3A kapı sayılı yer ile ilgili 18.12.2014 gün ve 1/18 cilt/ sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen kusurların düzeltilmediği anlaşıldığından bu kusurlar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanmasına. Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bufiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği söz konusu Yapı Tatil Tutanağında belirtilen kusurların yer aldığı bağımsız bölüm sahipleri; A Blok : Bağ. Böl. No:1 İbrahim Halit GÜRAN’a:2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL, Bağ. Böl. No:2 Tanya Nadiya TASİLARİDİS’e:2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL, Bağ. Böl. No:4 Fatma Şükran YİĞİTBAŞ’a’a:2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL, Bağ. Böl. No:5 Tijen Kandemiroğlu GALİANO’ya:2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL, Bağ. Böl. No:6 Lidia ArpiŞİRİNPINAR’a:2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL, B Blok: Bağ. Böl. No:1 Bahri ERGÜN’e:2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL, Bağ. Böl. No:3 Sara LEVİ’yE:2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 20.01.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

    

Karar No : 10
Karar Tarihi : 6.1.2015
Kararın Konusu :Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.01.2015 tarih ve 2014/1585 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi Aslanağzı Sokak 53 ada, 1 parsel 5 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 15.01.2015 gün ve 1/20 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile 10.07.1986 tarih 86-1610 sayılı tasdikli projesine aykırı olarak 57,4 m² alanında, çatı arasında yer alan sandık odasının büyütüldüğü tespit edilmiştir. İmara aykırı uygulamanın 57,4 m² olduğu III. Sınıf A grubu yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. 15.01.2015 tarihli tapu kaydında yapı sahiplerinin: Özcan KATMER (8/25 hisse pay/payda) ve Ömer KATMER (17/25 hisse pay/payda) olduğu görülmüştür. Yapılan görüşme neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi uyarınca; 15 Kasım 2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği’nde % 10,11 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı da Uygulanarak Yapı Sahibi Özcan KATMER (8/25 hisse pay/payda) ve Ömer KATMER (17/25 hisse pay/payda)’e : 1-) İmar mevzuatına aykırı III. Sınıf A grubu kısmın 57,4 m² olduğu ( 57,4 m² x 26,94 TL = 1.546,36 TL), 2-) Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmaksızın yapılmış olduğu, (1.546,36 TL x % 30 = 463,91TL ), 3-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu, (1.546,36 TL x % 100 = 1.546,36 TL), 4-) Yapılaşmaya yasak bir alanda yapılmış olduğu (1.546,36 TL x % 80 = 1.237,09TL ), 5-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla beraber birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (1.546,36 TL x % 100= 1.546,36 TL), 6-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (1.546,36 TL x % 20= 309,27 TL ), 7-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.546,36 TL x % 20= 309,27 TL ) dikkate alınarak toplamda 6.958,62 (altıbindokuzyüzellisekizliraaltmışikikuruş) TL para cezası uygulanmasına, Toplamda uygulanan 6.958,62 TL para cezasının 8/25 Hisse pay /Payda sahibi Özcan KATMER’den: 6.958,62 TL x 8 / 25 =2.226,76 (ikibinikiyüzyirmialtılirayetmişaltıkuruş) TL, 17/25 Hisse pay /Payda sahibi Ömer KATMER’den: 6.958,62 TL x 17 / 25 =4.731,86 (dörtbinyediyüzotuzbirliraseksenaltıkuruş) TL olarak tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 27.01.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

    

Karar No : 11
Karar Tarihi : 6.1.2015
Kararın Konusu :Başkanlık Makamından havaleli Fen İşleri Müdürlüğü’nün 27.01.2015 tarih ve 121 sayılı yazısı tetkik edildi. Fen İşleri Müdürlüğünün, Beşiktaş Belediyesi Envanterinde bulunan DODGE marka AS 250 model bir adet kamyonetin satış yoluyla Belediyemize alınması hakkındaki teklifi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Encümenin görev ve yetkileri başlıklı 34. Maddesinde belirtilen görevlerinden olmadığından müdürlüğüne iadesine, Belediye Encümeni’nin 27.01.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

    

Karar No : 12
Karar Tarihi : 6.1.2015
Kararın Konusu :Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.01.2015 tarih ve 2015/153 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazadası Barbaros Hayrettin Sokak 50 ada, 12 parsel 11 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 27.01.2015 gün ve 1/21 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile yapılan mıntıka kontrolünde mevcut kagir binanın 2. Bodrum katta bulunan sarnıcın ve binanın deniz tarafına yapılan yaklaşık 34 m² kaçak eklentinin birleştirilerek oturum alanına çevrildiği tespit edilmiştir. Kaçak eklentinin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Bina iskan edildiğinden mühürleme yapılamamıştır. İmara aykırı uygulamanın 34 m² olduğu III. Sınıf A grubu yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. 27.01.2015 tarihli Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında Adalar İlçesi Burgazadası Barbaros Hayrettin Sokak 50 ada, 12 parsel 11 kapı sayılı yerin maliklerinin: AYŞE KAMİRAN ŞANVER (30000/100000 hisse pay/payda), RIFAT AHMET SELÇUKER (35000/100000 hisse pay/payda) ve MÜBEŞŞER SELÇUKER (35000/100000 hisse pay/payda) olduğu görülmüştür. Yapılan görüşme neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi uyarınca; 15 Kasım 2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği’nde % 10,11 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı da Uygulanarak, Adalar İlçesi Burgazadası Barbaros Hayrettin Sokak 50 ada, 12 parsel 11 kapı sayılı yerin malikleri AYŞE KAMİRAN ŞANVER (30000/100000 hisse pay/payda), RIFAT AHMET SELÇUKER (35000/100000 hisse pay/payda) ve MÜBEŞŞER SELÇUKER (35000/100000 hisse pay/payda)’e: 1-) İmar mevzuatına aykırı III. Sınıf A grubu kısmın 34 m² olduğu ( 34 m² x 26,94 TL = 915,96 TL), 2-) Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmaksızın yapılmış olduğu, (915,96 TL x % 30 = 274,79 TL ), 3-) Yapılaşmaya yasak bir alanda yapılmış olduğu (915,96 TL x % 80 = 732,77 TL), 4-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (915,96 TL x % 180= 1.648,73 TL), 5-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (915,96 TL x % 20= 183,19 TL ), 6-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (915,96 TL x % 20= 183,19 TL ) dikkate alınarak toplamda 3.938,63 (üçbindokuzyüzotuzsekizliraaltmışüçkuruş) TL para cezası uygulanmasına, Toplamda uygulanan 3.938,63 TL para cezasının: 30000/100000 Hisse pay/Payda sahibi AYŞE KAMİRAN ŞANVER’den: 3.938,63 TL x 30000/100000 =1.181,59 (binyüzseksenbirliraellidokuzkuruş) TL, 35000/100000 Hisse pay/Payda sahibi RIFAT AHMET SELÇUKER’den: 3.938,63 TL x 35000/100000 =1.378,52 (binüçyüzyetmişsekizliraelliikikuruş) TL, 35000/100000 Hisse pay/Payda sahibi MÜBEŞŞER SELÇUKER’den: 3.938,63 TL x 35000/100000 =1.378,52 (binüçyüzyetmişsekizliraelliikikuruş) TL olarak tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 03.02.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

    

Karar No : 13
Karar Tarihi : 6.1.2015
Kararın Konusu : Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.01.2015 tarih ve 2014/1365 sayılı yazısı tetkik edildi. İlgi (a) yazı ile mevcut Kınalıada Toplum Sağlığı binası tadilat göreceğinden, Kınalıada’daki vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramaması için İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, 4 pafta, 4 ada, 34 parsel sayılı ve Beşiroğlu Sokak 9 kapı nolu yerin, tapu maliği İstanbul Vakıflar II Nolu Bölge Müdürlüğünden kiralanması istenmiştir. İlgi (b) yazı ile kiralama Belediye Başkanlığımız adına gerçekleştirilerek, ilgi (c) yazı ile Kınalıada Toplum Sağlığı binası olarak kullanılması amacıyla Adalar Kaymakamlığı’na devredilmiştir. İlgi (d) yazı ile 12/12/2014 -11/12/2015 tarihleri arası kiralama amaçlı Başkanlığımızca taahhütname verilmesi istenmiştir. Yapılan görüşme neticesinde: Konunun Müdürlük Harcama Yetkilisinin tasarrufunda olduğu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/e maddesine göre ( Doğrudan Temin ile) kiralama işleminin yapılabileceği anlaşıldığından teklifin müdürlüğüne iadesine, Belediye Encümeni’nin 03.02.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

    

Karar No : 14
Karar Tarihi : 6.1.2015
Kararın Konusu : Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.02.2015 tarih ve 33643494-304-302/279 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Belediye Meclisinin 09.01.2015 tarih ve 2015/08 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren “ Adalar İlçesi Dâhilinde Bisiklet Kiraya Verenlerin ve Kiralık Bisiklet Sürücülerinin Uymaları Gereken Kurallar; Kiralık Bisikletlerin, Özel Bisikletlerden Ayırt edilmesini sağlayıcı Özellikler; Kiralık Bisikletlerin Plakalandırılması ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 9 (c) maddesi gereğince yeni bisiklet plakalarının ve plaka düzeneğinin bastırılması gerekmektedir. Yapılacak olan harcama için Zabıta Müdürlüğü’nün Bütçe Kaleminde uygun ödenek bulunmadığından Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesi gereği, Zabıta Müdürlüğü Bütçesine ‘’Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları (46 34 0 5 35 0 39 90 0 5 03 71 90) ‘’ bütçe kalemi açılması ve açılan bütçe kalemine yedek ödenekten 115.000,00 aktarma yapılmasına, Belediye Encümeni’nin 10.02.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No : 15
Karar Tarihi : 6.1.2015
Kararın Konusu : Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.02.2015 tarih ve 2015/102 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi, Lozan Zaferi Caddesi 50 ada, 14 parsel 55 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 05.01.2015 gün ve 1/19 cilt/ sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında ile 29.12.2014 tarih ve 245205-3001 sayılı KUDEB yazısı eki yapı tespit tutanağında belirtilen taşınmazın yerinde yapılan incelemesinde, merdiven kovası ve sahanlıkların yıkıldığı, şekil ve boyutlarının değiştirilerek yeniden inşa edildiği, aydınlığın yan parsele doğru büyütüldüğü tespit edilmiş olup, yapı mühürlenmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.01.2015 tarih ve 2014/1778 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 13.01.2015 tarih ve 2015/007 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan inceleme neticesinde; Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi, Lozan Zaferi Caddesi 50 ada, 14 parsel 55 kapı sayılı yer ile ilgili 05.01.2015 gün ve 1/19 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen kusurların düzeltilmediği anlaşıldığından, bu kusurlar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak projesine uygun hale getirilmesine. Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği yapı sahibi; Ahmet Müfit ÖZDEŞ’e: 2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 10.02.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

    

Karar No : 17
Karar Tarihi : 6.1.2015
Kararın Konusu :Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.02.2015 tarih ve 2015/191 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada Aslanağzı Sokak 53 ada, 1 parsel 5 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 15.01.2015 gün ve 1/20 cilt/ sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında ile 10.07.1986 tarih 86-1610 sayılı tasdikli projesine aykırı olarak 57,4 m² alanında, çatı arasında yer alan sandık odasının büyütüldüğü tespit edilmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.01.2015 tarih ve 2014/1585 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 27.01.2015 tarih ve 2015/010 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahiplerine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde; Adalar İlçesi Büyükada Aslanağzı Sokak 53 ada, 1 parsel 5 kap sayılı yer ile ilgili 15.01.2015 gün ve 1/20 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen kusurların düzeltilmediği anlaşıldığından, bu kusurlar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak projesine uygun hale getirilmesine. Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği yapı sahipleri; yerde Özcan KATMER – Ömer KATMER’e: 2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL para cezası uygulanmasına ve uygulanan para cezasının: 8/25 Hisse pay /Payda sahibi Özcan KATMER’den: 2.994,34 TL x 8 / 25 = 958,19 (dokuzyüzellisekizliraondokuzkuruş) TL, 17/25 Hisse pay /Payda sahibi Ömer KATMER’den: 2.994,34 TL x 17 / 25 =2.036,15 (ikibinotuzaltıliraonbeşkuruş) TL olarak tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 24.02.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

    

Karar No : 18
Karar Tarihi : 6.1.2015
Kararın Konusu : Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24.02.2015 tarih ve 144 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesi gereği, ekli listeye göre ödenek kalemlerinin açılması ve yedek ödenekten aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 24.02.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

    

Karar No : 19
Karar Tarihi : 6.1.2015
Kararın Konusu : Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.02.2015 tarih ve 2015/211 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi Amiral İhsan Özel Sokak 48 ada, 9 parsel 21 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 23.01.2015 gün ve 1/22 cilt/ sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile 19.01.2015 tarih ve 396 sayılı dilekçe gereği, Heybeliada 48 ada 9 parsel sayılı yerin mahallinde yapılan incelemede yeni bir inşai faaliyetin olmadığı, ancak 17.06.1998 tarih ve 10146 sayılı kurul kararı ile onaylı resterasyon projesinde tek bağımsız bölüm olarak gözüken yerin 2 ayrı bağımsız bölüme dönüştürüldüğü tespit edilmiştir. Yapı iskan edildiğinden mühürlenememiştir. İmara Aykırılığın 97,50 m² olduğu V. Sınıf D grubu yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. 04.02.2015 tarih ve 502 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün yazısında yapı sahibinin Muharrem TAŞKIN olduğu görülmüştür. Yapılan görüşme neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi uyarınca; 15 Kasım 2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği’nde % 10,11 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı da Uygulanarak Yapı Sahibi Muharrem TAŞKIN’a : 1-) İmar mevzuatına aykırı V. Sınıf D grubu kısmın 97,50 m² olduğu ( 97,50 m² x 94,32 = 9.196,20 TL ), 2-) Yapılaşmaya yasak bir alanda yapılmış olduğu (9.196,20 TL x % 80 = 7.356,96 TL ), 3-) Ruhsatsız olarak yapıldığı (9.196,20 TL x % 180= 16.553,16 TL), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (9.196,20 TL x % 20= 1.839,24 TL ), dikkate alınarak toplamda 34.945,56 (otuzdörtbindokuzyüzkırkbeşliraellialtıkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 03.03.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No : 20
Karar Tarihi : 6.1.2015
Kararın Konusu : Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.02.2015 tarih ve 2015/191 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazada Barbaros Hayrettin Sokak 50 ada, 12 parsel 11 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 27.01.2015 gün ve 1/21 cilt/ sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında ile yapılan mıntıka kontrolünde mevcut kagir binanın 2. Bodrum katta bulunan sarnıcın ve binanın deniz tarafına yapılan yaklaşık 34 m² kaçak eklentinin birleştirilerek oturum alanına çevrildiği tespit edilmiştir. Kaçak eklentinin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Bina iskan edildiğinden mühürleme yapılamamıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.01.2015 tarih ve 2015/153 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 03.02.2015 tarih ve 2015/012 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahiplerine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde; Adalar İlçesi Burgazada Barbaros Hayrettin Sokak 50 ada, 12 parsel 11 kapı sayılı yer ile ilgili 27.01.2015 gün ve 1/21 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar düzeltilmediği anlaşıldığından, bu aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak projesine uygun hale getirilmesine. Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği Tapudaki Maliklerine: 2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL para cezası uygulanmasına ve uygulanan para cezasının: 30000/100000 Hisse pay/Payda sahibi AYŞE KAMİRAN ŞANVER’den: 2.994,34 TL x 30000/100000 =898,30 (sekizyüzdoksansekizliraotuzkuruş) TL, 35000/100000 Hisse pay/Payda sahibi RIFAT AHMET SELÇUKER’den: 2.994,34 TL x 35000/100000 =1.048,02 (binkırksekizliraikikuruş) TL, 35000/100000 Hisse pay/Payda sahibi MÜBEŞŞER SELÇUKER’den: 2.994,34 TL x 35000/100000 =1.048,02 (binkırksekizliraikikuruş) TL olarak tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 03.03.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

21    03.03.2015    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.02.2014 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 17 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm ikaz ve ihtarlara rağmen işyerinin arka cephesine sanayi buzdolabı koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Reşat Bereket PALA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 03.03.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

22    03.03.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İşletme Müdürlüğü’nün 03.03.2015 tarih ve 178 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/03/2015 tarih ve 273 sayılı yazısı ile belirlenen muhammen bedel üzerinden, Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 03/03/2015 tarih ve 148 sayılı hukuk görüşü dikkate alınarak. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 71. Maddesine istinaden İstanbul İli Adalar İlçesi, Büyükada Ayanikola Mevkiinde 64 ada 4 ve 7 parsel sayılı yerdeki plajda bulunan Belediyemize ait 4 adet demonte yapının, Belediyemiz kuruluşu olan Adalar Sosyal Hizmetler San. Ve Tic. Anonim A.Ş.’ye 1 yıllık KDV dahil 90.000,00 TL. (doksanbin) muhammen bedel üzerinden 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesine, Her yıla ait kira bedeli Tefe + Üfe / 2 Oranında kira artışı yapılarak o yıl içinde en fazla 12 aylık vade ile ödenmesine, bu hususta yasal işlemlerin İşletme Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 03.03.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

23    10.03.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.03.2015 tarih ve 2015/282 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi Alsancak Caddesi 1 ada, 15 parsel 9 A kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 04.03.2015 gün ve 1/23 cilt/ sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile şikayet üzerine yerinde yapılan incelemede projesinde konut olarak gözüken alanın bir kısmının (15.00) m² plan değişikliği yapılarak işyeri haline getirildiği, Portik sahası olarak gözüken alanın kapatıldığı (3 X 5 m) (bir kısmı yapıya katılmış bir kısmı teras olarak kullanılmakta) yine oluşturulan bu terasın 2.85 m X 3 m ebatlarında büyütüldüğü tespit edilmiştir. Yapı iskan edildiğinden mühür altına alınamamıştır. İmara Aykırılığın 38.50 m² olduğu III. Sınıf A grubu yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. 09.03.2015 tarih ve 734 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün yazısında B Blok Giriş Zemin Kat Bağımsız Bölüm 1’in Tapudaki Maliklerinin; 1/3 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi: Sinan DÜLGER, 1/3 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi: Ümit DÜLGAR, 1/3 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi: Ferah KAÇAR olduğu görülmüştür. Yapılan görüşme neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi uyarınca; 15 Kasım 2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği’nde % 10,11 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı da Uygulanarak Tapudaki Maliklerine: 1/3 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Sinan DÜLGER, 1/3 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Ümit DÜLGAR, 1/3 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Ferah KAÇAR’a : 1-) İmar mevzuatına aykırı V. Sınıf A grubu kısmın 38,50 m² olduğu ( 38,50 m² x 26.94 = 1.037,19 TL ), 2-) Yapılaşmaya yasak bir alanda yapılmış olduğu (1.037,19 TL x % 80 = 829,75 TL ), 3-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (1.037,19 TL x % 100= 1.037,19 TL TL), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (1.037,19 TL x % 10= 103,72 TL ), dikkate alınarak toplamda 3.007,85 (üçbinyediliraseksenbeşkuruş) TL para cezası uygulanmasına, Toplamda uygulanan 3.007,85 TL para cezasının; 1/3 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Sinan DÜLGER’den:3.007,85 TL x 1/3 =1002,62 (binikiliraaltmışikikuruş) TL, 1/3 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Ümit DÜLGAR’den:3.007,85 TL x 1/3 =1002,62 (binikiliraaltmışikikuruş) TL, 1/3 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Ferah KAÇAR’dan: 3.007,85 TL x 1/3 =1002,62 (binikiliraaltmışikikuruş) TL olarak tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 10.03.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

24    17.03.2015    
KARAR: Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 16.03.2015 tarih ve 2015/656 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada, Maden Mahallesi, Pancur Sokak, 32 pafta, 222 ada 106 parsel, 31 kapı sayılı taşınmazın 16 no’lu bağımsız bölümünde yapılan aykırılıklara ilişkin, 03.12.2013 tarih ve 611 Belediye Encümen kararı ile İmar Kanunu’nun 42. maddesi gereği Selma ATANASYAN’a 654.13 TL para cezası verilmiştir. Ancak, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığının 30.06.2014 tarih ve 2014/53 Soruşturma No ve 2014/305 No’lu kararına göre, Selma ATANASYAN’ın; söz konusu yerde yapılan aykırı uygulamaların gerçekleştiği tarihten sonra burayı satın aldığı belirtildiğinden, Selma ATANASYAN’a 03.12.2013 tarih ve 611 sayılı Encümen Kararı ile verilen 654.13 (altıyüzellidörtliraonüçkuruş) TL para cezasının düzeltilerek, 16.11.2009 tarihli tapu kaydına göre yapı sahibi olduğu anlaşılan Yermiya Yılmaz PENSO’ ya verilmesine, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 17.03.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

25    17.03.2015    
KARAR: Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 17.03.2015 tarih ve 242 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. maddesi gereği, ‘’Yedek Ödenek’’ kaleminden, 46.34.05.33.5.01.1.2.00.03.5.1.90 ‘’Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler’’ kalemine 110.000,00 (yüzonbin) TL ödenek aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 17.03.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

26    24.03.2015    
KARAR: Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17.03.2015 tarih ve 329 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde, konu Belediye Encümeninin yetkisinde olmadığından teklifin Müdürlüğüne iadesine, Belediye Encümeni’nin 24.03.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

27    24.03.2015    
KARAR: Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24.03.2015 tarih ve 298 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde, 5393 sayılı yasanın 34. maddesinin (a) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine istinaden Adalar Belediyesi 2014 Yılı Bütçe Kesin Hesabının: 1-Belediye gelirlerinin tahsil edilip edilmediği, 2-Bütçeyle verilen ödeneğin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, 3-Yapılan harcamaların gerçek bir ihtiyaç karşılığı olup olmadığı yönlerinden, Belediye Encümeni tarafından incelenmesine, Belediye Encümeni’nin 24.03.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

28    26.03.2015    
KARAR: Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 26.03.2015 tarih ve 254 sayılı yazısı tetkik edildi. Deniz turizmine yönelik plajlardan yararlanan ada Halkı ile yerli ve yabancı ziyaretçilere kaliteli hizmet sunmak amacıyla kıyılarda ve plajlarda bulunan belediyemize ait karavan büfe, yeme içme amaçlı demonte yapılar ve diğer hizmet üniteleri ile temizlik, güvenlik ve cankurtaran hizmetleri ile turizme yönelik aktiviteleri de içinde barındıran bir yapıya kavuşturulması Adalar turizmine değer katacaktır. Ayrıca Adalıların ve Adalar’a ziyarete gelen konukların serbestçe ve güvenli bir şekilde gerek denizden ve gerekse diğer hizmetlerden yararlanmalarını sağlayacaktır. Yukarıda belirtilen hizmetlerin belediyemizin mali imkansızlıkları nedeniyle yapılamayacağı anlaşıldığından belirtilen hizmetlerin yapılarak yaz sezonunda etkin ve verimli hizmetin sunulması ve kira geliri elde edilmesi düşünülmektedir. Adalar’da yaz sezonunun 15 Mayıs itibariyle başlaması ile birlikte, işin ivediliği gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g Maddesine göre demonte yapıların ve diğer hizmet ünitelerinin kiraya verilmesine ve kiralamaya ilişkin ihalenin Belediye Encümeni tarafından 03.04.2015 Cuma günü Saat 11:00’ de yapılmasına, ihale ile ilgili işlemlerin yapılması için kararın müdürlüğüne verilmesine Belediye Encümeni’nin 26.03.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

29    07.04.2015    
KARAR: Yazı İşleri Müdürlüğünün 07.04.2015 tarih ve 781 sayılı teklifi incelenmiş olup, 5393 sayılı yasanın 33. maddesi gereği 2015 yılında yapılacak olan Belediye Encümeni toplantılarının haftada bir (1) gün ( Salı günü ) saat 14.00’da yapılmasına Belediye Encümeninin 07.04.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

30    07.04.2015    
KARAR: Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.04.2015 tarih ve 2015/612 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada Mahallesi Panjur Sokak 44 ada, 3 parsel 42 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 06.03.2015 gün ve 1/24 cilt/ sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Maden Mah.44 ada 3 parsel Panjur Sokak No:42 Alpaslan Sokak No:55 sayılı taşınmazın 06.03.2015 tarihli denetimde iki katlı yapının döşemeleri yıkılmış olup çelik konstrüksiyonla güçlendirilmek üzereyken çalışma durdurulmuştur. Güçlendirme çalışması herhangi bir izin veya ruhsat alınmadan yapılmıştır denilmektedir. İmara Aykırılığı 70 m² olan III. Sınıf A grubu yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. 07.04.2015 tarihli Tapu kaydında yapı sahibinin Hüsnü KARASU olduğu görülmüştür. Yapılan görüşme neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi uyarınca; 15 Kasım 2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği’nde % 10,11 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı da Uygulanarak yapı sahibi Hüsnü KARASU’ya: 1-) İmar mevzuatına aykırı III. Sınıf A grubu kısmın 70 m² olduğu ( 70 m² x 26.95 = 1.886,50 TL ), 2-) Yapılaşmaya yasak bir alanda yapılmış olduğu (1.886,50 TL x % 80 = 1.509,20 TL ), 3-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (1.886,50 TL x % 100 = 1.886,50 TL), dikkate alınarak toplamda : 5.282,20 (beşbinikiyüzseksenikilirayirmikuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 07.04.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

31    21.04.2015    
KARAR: Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 14.04.2015 tarih ve 87449200-302-834 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27.03.2015 günü saat 20:50 sıralarında yapılan kontrollerde Büyükada Yeni Sokak No:10 kapı sayılı adreste işletmeciliğini Tamer KAYA’nın yaptığı Büyükada Apart isimli işyerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilerek Belediye Encümenine havale edilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde; Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen işyeri ilgilisi Tamer KAYA’ya 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6.maddesinin (d) bendine istinaden 1.055,00 (binellibeş) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.04.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

32    21.04.2015    
KARAR: Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 14.04.2015 tarih ve 87449200-302-834 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde: Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27.03.2015 günü saat 19:35 sıralarında yapılan kontrollerde Büyükada Sakarya Sokak No:5 kapı sayılı adreste ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Eskibağ Butik Otel isimli işyerinin ilgilisi Rıza ÜNAL’a 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6.maddesinin (d) bendine istinaden 1.055,00 (binellibeş) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.04.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

33    21.04.2015    
KARAR: Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 14.04.2015 tarih ve 87449200-302-834 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde: Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27.03.2015 günü saat 20:10 sıralarında yapılan kontrollerde Büyükada Yılmaztürk Caddesi No:48 kapı sayılı adreste ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Kartal Belediye Tesisi isimli işyerinin ilgilisi Kartal Belediyesi İştirak Şirketi’ne 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6.maddesinin (d) bendine istinaden 1.055,00 (binellibeş) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.04.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

34    21.04.2015    
KARAR: Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 14.04.2015 tarih ve 87449200-302-834 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde: Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27.03.2015 günü saat 19:50 sıralarında yapılan kontrollerde Büyükada Maden Mahallesi Altınordu Caddesi No:38 kapı sayılı adreste ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Kumsal Otel isimli işyerinin ilgilisi Kadir OĞUR’a; 30.09.2014 tarih ve 2014/769 sayılı Encümen Kararı ile 959,00 TL idari para cezası verilerek işyeri faaliyetten men edilmiştir. 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde; ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden işyeri ilgilisi Kadir OĞUR’a 1.918,00 (bindokuzyüzonsekiz) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.04.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

35    21.04.2015    
KARAR: Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 14.04.2015 tarih ve 87449200-302-834 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde: Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27.03.2015 günü saat 19:42 sıralarında yapılan kontrollerde Büyükada Lonca Sokak No:10 kapı sayılı adreste ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Mini Prens Butik Otel isimli işyerinin ilgilisi Doğan ŞAHİN’e; 30.09.2014 tarih ve 2014/769 sayılı Encümen Kararı ile 959,00 TL idari para cezası verilerek işyeri faaliyetten men edilmiştir. 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde; ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden işyeri ilgilisi Doğan ŞAHİN’e 1.918,00 (bindokuzyüzonsekiz) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.04.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

36    21.04.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.04.2015 tarih ve 2015/638 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi Çınarlık Sokak 34 ada, 5 parsel sayıda tapuya kayıtlı Burgazadası Çınarlık Sokağı No:10 adresinde Erkan KAVLAK ve Hissedarları’na ait Konut olduğu görülerek 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca yapının Belediyemiz fen elemanlarınca mühürlendiğine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.04.2015 tarih ve 1/26 cilt/ Yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında 06.04.2015 günü yapılan mahallen kontrolde, 30.03.2015 tarih ve 60497-640 sayılı KUDEB iznine aykırı olarak çatının ön cephesindeki bölümde yapı grubu 3/A ahşap çatı elemanlarının çelik putrellerle değiştirildiği ve çatının yükseltildiği görülmüş olup, çalışmalar durdurularak yapı mühürlenmiştir. Onaylı projesinde normal kata bağlı çatı arası dubleksi olan katın büyütüldüğü ve ayrı bağımsız bölüme dönüştürüldüğü görülmüş olup ne zaman yapıldığı anlaşılamamıştır denilmektedir. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 93 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğünün 08.04.2015 tarih ve 1000 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından yapı sahiplerinin Erkan KAVLAK ve hissedarları olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin hükmü gereğince; toplam da 93 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu Yapıya girdiği ve her bir m² için 26,95 TL hesabıyla, toplam 2.506,35 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Hisseli Parselde diğer maliklerinin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu, (2.506,35 TL x %30 = 751,90 TL ), 2-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu, (2.506,35 TL x %100 = 2.506,35 TL ), 3-) Yapılaşmaya yasak bir alanda yapılmış olduğu (2.506,35 TL x % 80 = 2.005,08 TL ), 4-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (2.506,35 TL x % 180 = 4.511,43 TL ), 5-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu 2.506,35 TL x % 20 = 501,27 TL ) dikkate alınarak yapı sahibi Erkan KAVLAK ve Hissedarlarına Toplamda: 12.782,38 TL para cezası uygulanmasına, Toplamda Uygulanan bu para cezası: 36/72 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 38746572260 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Kemal KAVLAK’dan: 12.782,38 TL X 36/72 = 6.391,19 (altıbinüçyüzdoksanbirliraondokuzkuruş) TL, 27/144 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 38737572552 T.C. Kimlik Numaralı Erkan KAVLAK’dan: 12.782,38 TL X 27/144 = 2.396,70 (ikibinüçyüdoksanaltılirayetmişkuruş) TL, 27/144 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 38731572770 T.C. Kimlik Numaralı Ebru ÇARIKÇILAR’dan: 12.782,38 TL X 27/144 = 2.396,70 (ikibinüçyüdoksanaltılirayetmişkuruş) TL, 18/144 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 38740572488 T.C. Kimlik Numaralı Pervin KAVLAK’dan: 12.782,38 TL X 18/144 = 1.597,79 (binbeşyüzdoksanyedilirayetmişdokuzkuruş) TL olarak tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.04.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

37    21.04.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.04.2015 tarih ve 2015/688 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi 53 ada, 18 parsel sayıda tapuya kayıtlı Burgazadası Mahallesi Büyükçam Mevkii No:39 adresinde Osman ALTUĞ’a ait olan Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca yapının Belediyemiz fen elemanlarınca mühürlendiğine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.04.2015 tarih ve 1/25 cilt/ Yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında mahallen yapılan incelemede Kurul onaylı rekonstrüksiyon projesine aykırı olarak binanın olması gereken bodrum kat taban kotunun yaklaşık 2:00 m yukarıda inşaa edilerek bahçe katının giriş kat haline, giriş katın 1. no kat haline, bodrum katında bahçe katı haline getirilmiş olduğu, binanın bu haliyle subasman kotuna ve irtifaya 2 metre tecavüzlü olduğu ayrıca yine projeye aykırı olarak yaklaşık 40 m² lik çatı arası katı yapılmış olduğu tespit edilmiştir denilmektedir. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 80 m² olduğu belirtilen V. Sınıf D Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğünün 14.04.2015 tarih ve 1028 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından yapı sahibinin 19964780194 T.C. Kimlik Numaralı Osman ALTUĞ olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin hükmü gereğince; toplam da 80 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu Yapıya girdiği ve her bir m² için 94,32 TL hesabıyla, toplam 7.545,60 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu, (7.545,60TL TL x %100 = 7.545,60 TL), 2-) Yapılaşmaya yasak bir alanda yapılmış olduğu (7.545,60 TL x % 80 = 6.036,48 TL ), 3-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, Ruhsat alınmaksızın yeni faaliyet yapılıyor olduğu (7.545,60 TL x % 100 = 7.545,60 TL), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (7.545,60 TL x % 20 = 1.509,12 TL), dikkate alınarak yapı sahibi 19964780194 T.C. Kimlik Numaralı Osman ALTUĞ’a Toplamda : 30.182,40 (otuzbinyüzseksenikilirakırkkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.04.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

38    21.04.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.04.2015 tarih ve 2015/425 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıda Alsancak Sokak 1 ada, 15 parsel 9/A kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 27.01.2015 gün ve 1/21 cilt/ sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında ile 04.03.2015 gün ve 1/23 cilt/ sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile şikayet üzerine yerinde yapılan incelemede projesinde konut olarak gözüken alanın bir kısmının (15.00) m² plan değişikliği yapılarak işyeri haline getirildiği, Portik sahası olarak gözüken alanın kapatıldığı (3 X 5 m) (bir kısmı yapıya katılmış bir kısmı teras olarak kullanılmakta) yine oluşturulan bu terasın 2.85 m X 3 m ebatlarında büyütüldüğü tespit edilmiştir. Yapı iskan edildiğinden mühür altına alınamamıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.03.2015 tarih ve 2015/282 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 10.03.2015 tarih ve 2015/023 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahiplerine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde; Adalar İlçesi Kınalıda Alsancak Sokak 1 ada, 15 parsel 9/A kapı sayılı yer ile ilgili 04.03.2015 gün ve 1/23 cilt/ sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar düzeltilmediği anlaşıldığından, bu aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. Maddesinin uygulanarak projesine uygun hale getirilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği Tapudaki Maliklerine: 2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL para cezası uygulanmasına ve uygulanan para cezasının: 1/3 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Sinan DÜLGER’den: 2.994,34 TL x 1/3 = 998,12 (dokuzyüzdoksansekizliraonikikuruş) TL, 1/3 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Ümit DÜLGAR’den: 2.994,34 TL x 1/3 = 998,12 (dokuzyüzdoksansekizliraonikikuruş) TL, 1/3 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Ferah KAÇAR’dan: 2.994,34 TL x 1/3 = 998,12 (dokuzyüzdoksansekizliraonikikuruş) TL olarak tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.04.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

39    21.04.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 15.04.2015 tarih ve 335 sayılı yazısı tetkik edildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilgi yazısında Belediyemiz tasarrufunda bulunan Büyükada Nizam Mahallesi, Gülistan Caddesi 103 A ve Güldalı Sokak 2 A kapı numaralı yerde bulunan, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.07.2007 tarih ve 669 sayılı kararı ile onaylı “Büyükada İskele Meydanı ve Sahili Düzenleme Projesi”nde Sandviç ve Gazete Büfesi olarak tanımlanmış ahşap gazete satış binasının yerinin kiralanması talep edilmektedir. Bahsi geçen yerin Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g Maddesine göre 28.04.2015 Salı günü saat 14:00’ de ihale edilmesine, ihale ile ilgili işlemlerin yapılması için kararın Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.04.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

40    21.04.2015    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 11.04.2015 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 31 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen tescilsiz ve plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 471589207736 T.C. Kimlik Numaralı Özkan EREN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 21.04.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

41    21.04.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.04.2015 tarih ve 574 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi Amiral İhsan Özel Sokak 48 ada 9 parsel 21 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 23.02.2015 gün ve 1/22 cilt/ sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında ile 04.03.2015 gün ve 1/23 cilt/ sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile 19.01.2015 tarih ve 396 sayılı dilekçe gereği, Heybeliada 48 ada 9 parsel sayılı yerin mahallinde yapılan incelemede yeni bir inşai faaliyetin olmadığı, ancak 17.06.1998 tarih ve 10146 sayılı kurul kararı ile onaylı resterasyon projesinde tek bağımsız bölüm olarak gözüken yerin 2 ayrı bağımsız bölüme dönüştürüldüğü tespit edilmiştir. Yapı iskan edildiğinden mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.02.2015 tarih ve 211 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 03.03.2015 tarih ve 2015/019 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde; Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi Amiral İhsan Özel Sokak 48 ada 9 parsel 21 kapı sayılı yer ile ilgili 23.02.2015 gün ve 1/22 cilt/ sahife sayılı sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar düzeltilmediği anlaşıldığından, bu aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak projesine uygun hale getirilmesine. Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği yapı sahibi Muharrem TAŞKIN’a: 2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.04.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

42    28.04.2015    
Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 28.04.2015 tarih ve 353 sayılı yazısı tetkik edildi. Belediyemiz tasarrufunda bulunan ve 21.04.2015 tarih ve 039 sayılı Encümen Kararı ile 28.04.2015 Salı günü saat 14:00’de Belediye Encümenince ihale edilmesi için karar alınan, Büyükada Nizam Mahallesi, Gülistan Caddesi 103 A ve Güldalı Sokak 2 A kapı numaralı yerde bulunan, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.07.2007 tarih ve 669 sayılı kararı ile onaylı “Büyükada İskele Meydanı ve Sahili Düzenleme Projesi”nde Sandviç ve Gazete Büfesi olarak tanımlanmış ahşap gazete satış yerinin kiralanması ihalesine ilişkin hazırlanan işlem dosyası Belediye Encümenince görüşülmüştür. Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz toplanmıştır. Bünyamin ÜNAL ve Mehmet PAKER’in dosya satın aldığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca ilk olarak Mehmet PAKER’in Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi, istenen belgelerden Nüfus Kayıt Örneğinin eksik olduğu görülmüştür. İhale Komisyonumuzca ikinci olarak Bünyamin ÜNAL’ın Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi, istenen belgelerden Nüfus Kayıt Örneğinin eksik olduğu görülmüştür. İhale Komisyonumuzca her iki katılımcının da belgelerinin eksik olması nedeniyle ihalenin iptaline, 05.05.2015 Salı günü saat 14:00 ‘de Belediye Encümenince yeniden ihaleye çıkılmasına ihale işlemleri için dosyasının Destek Hizmetleri Müdürlüğüne iadesine, Belediye Encümeni’nin 28.04.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

43    28.04.2015    
a-) Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.03.2015 tarih ve 298 sayılı yazısı. b-) Belediye Encümeninin 24.03.2015 tarih ve 2014/027 sayılı kararı. Adalar Belediyesinin 2014 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ilgi (a) yazı ekinde Belediye Encümenine sunulmuş, 24.03.2015 tarih ve 2014/027 sayılı encümen kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 34. maddesine istinaden encümence incelenmesine karar verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 34. ve 64. maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddeleri gereği Belediye Encümenince yapılan inceleme sonucu; 1-2014 yılında 24.485.338,48 TL Belediye geliri tahakkuk etmiş olup, 20.433.924,32 TL tahsilat yapılmıştır. Tahakkukun % 61.64 oranında tahsilat sağlanmıştır. 13.010.133,94 TL yılına tahakkuk devir etmiştir. 2-Bütçe ile verilen ödeneğin amacına uygun olarak kullanılıp yapılan harcamaların gerçek bir ihtiyaç karşılığı olduğu tespit edilmiştir. 3-Yapılan harcamalar 5393 sayılı Kanunun 60. maddesinde sayılan giderleri kapsamaktadır. 4-2014 yılında tahmin edilen bütçe gideri 40.800.000,00 TL olup 23.139.798,57 TL harcama yapılmıştır. 17.660.201,43 TL ödenek iptal edilmiştir. Adalar Belediye Başkanlığının 5393 sayılı kanun 34. maddesine istinaden incelemesi yapılarak hazırlanan 2014 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı hakkındaki Encümen raporu ekte sunulmuş olup, Bütçe Kesin Hesabının Belediye Meclisine sunulmasına, Belediye Encümeninin 28.04.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

44    28.04.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.04.2015 tarih ve 2015/762 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada 4 pafta 12 ada, 7 parsel sayıda tapuya kayıtlı Kınalıada Mahallesi Sahilhaneler Sokak 18 kapı numaralı adresde Davut KÖSNÜL’e ait olan konutlar olduğu görülerek 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca yapının Belediyemiz fen elemanlarınca mühürlendiğine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.04.2015 tarih ve 1/28 cilt/Yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında 12 ada 7 parsel de bulunan Zemin Kat + 1 Katlı tescilsiz yapının 21.03.1949 yılında verilen izinle inşaatının tamamlandığı 06.06.1949 tarihinde iskan raporu alan binanın İ.B.B Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 22.03.2013 tarihli yapı tespit tutanağı ile binanın arka cephesinin 6 numaralı parselle aynı hizaya getirilerek büyütüldüğü tespit edilmiştir. Bina iskan edildiğinden mühürleme yapılamamıştır denilmektedir. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 21.25 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.04.2015 tarih ve 1079 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından yapı sahibinin 49159243388 T.C. Kimlik Numaralı Davut KÖSNÜL olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin hükmü gereğince; toplam da 21.25 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu Yapıya girdiği ve her bir m² için 26,949055 TL hesabıyla, toplam 572,667419 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (572,667419 TL x % 80 = 458,133935 TL ), 2-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, Ruhsat alınmaksızın yeni faaliyet yapılıyor olduğu (572,667419 TL x % 100 = 572,667419 TL), 3-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (572,667419 TL x % 20 = 114,533484 TL) dikkate alınarak yapı sahibi 49159243388 T.C. Kimlik Numaralı Davut KÖSNÜL’e Toplamda : 1.718,00 (binyediyüzonsekizlira) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 28.04.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

45    05.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 05.05.2015 tarih ve 411 sayılı teklifi incelenmiş olup; Belediyemizin sorumluluk alanı içerisinde yer alan İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mahallesi, Gülistan Caddesi 103 A ve Güldalı Sokak 2 A kapı numaralı yerde bulunan, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.07.2007 tarih ve 669 sayılı kararı ile onaylı “Büyükada İskele Meydanı ve Sahili Düzenleme Projesi”nde Sandviç ve Gazete Büfesi olarak tanımlanmış ahşap gazete satış yerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ’nun 51/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, pazarlık usulü ile kiralama ihalesi için 28.04.2015 tarih ve 2015/042 sayılı Encümen kararı alınmış ve 29.04.2015 tarih 385 sayılı İhale Onay Belgesine göre 2886 sayılı kanunun 51/g Maddesi kapsamında 3 (üç) yıl süreliğine yıllık 14.666,67 TL + KDV 3 (üç) yıllık 44.000,00 TL + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 35. maddesine istinaden 05.05.2015 Salı günü saat 14.00’de ihaleye çıkılmıştır. Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz toplanmıştır. Bünyamin ÜNAL’ın dosya satın aldığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca Bünyamin ÜNAL’ın Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi, istenen belgelerin eksiksiz olduğu görülmüştür. Bünyamin ÜNAL’ın Teklif Zarfından 14.700,00 TL + KDV tutarında teklif çıktığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca Bünyamin ÜNAL’ın teklifini yükseltmesi için pazarlık yapılmışsa da Bünyamin ÜNAL teklifinin son teklif olduğunu beyan etmiştir. İhale komisyonumuz İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mahallesi, Gülistan Caddesi 103 A ve Güldalı Sokak 2 A kapı numaralı yerde bulunan, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.07.2007 tarih ve 669 sayılı kararı ile onaylı “Büyükada İskele Meydanı ve Sahili Düzenleme Projesi”nde Sandviç ve Gazete Büfesi olarak tanımlanmış ahşap gazete satış yerinin yıllık 14.700,00 TL + KDV, 3 (üç) yıllık 44.100,00 TL + KDV ile Bünyamin ÜNAL’a kiralanmasına. 2886 sayılı yasanın 31. Maddesine istinaden ita amirinin onayına sunulmasına, gerekli işlemlerin Destek Hizmetler Müdürlüğünce takip ve ifa edilmesine, Belediye Encümeninin 05.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

46    05.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 30.04.2015 tarih ve 395 sayılı yazısı tetkik edildi. Belediyemiz tasarrufunda bulunan Büyükada Nizam Mahallesi, Liman Çıkmazı Sokak 4 kapı numaralı yerde, kadastral boşlukta bulunan Umumi Tuvalet’in kiralaya verilmesi düşünülmektedir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g Maddesine göre Belediye Encümeni tarafından 12/05/2015 Salı Saat 14:00’ de ihale edilmesine ihale ile ilgili işlemlerin yapılması için kararın Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilmesine, Belediye Encümeni’nin 05.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

47    05.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.05.2015 tarih ve 2015/764 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi 4 pafta 8 ada, 7 parsel sayıda tapuya kayıtlı Heybeliada Mahallesi Lozan Zaferi Sokak 13 kapı numaralı adreste Sevinç ÖZMAN ve Ahmet AKGÖZ ’e ait, Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca yapının Belediyemiz fen elemanlarınca mühürlendiğine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.04.2015 tarih ve 1/29 cilt/Yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında mahallinde yapılan incelemede 08.08.1989 tarih ve 1459 sayılı İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kararı ile II. Grup Eski Eser taşınmazın özgün malzeme ile olması gereken dış cephe kaplamaları pencere ve kapı doğramalarının tüm bina (Zemin Kat + 1. Normal Kat. + 2. Normal Kat + 3. Normal Kat + Çatı Kat ) plastik (PVC) doğramaya çevrildiği görülmüştür. Yapı İşgalli olduğundan mühürlenememiştir denilmektedir. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 571 m² olduğu belirtilen V. Sınıf D Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.04.2015 tarih ve 1088 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından yapı sahiplerinin 21380339290 T.C. Kimlik Numaralı Sevinç ÖZMAN ve 24653065124 T.C. Kimlik Numaralı Ahmet AKGÖZ olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, Söz konusu taşınmazda yapılan aykırı uygulamalara ilişkin, toplam da 571 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu Yapıya girdiği ve her bir m² için 85,66 TL hesabıyla, 48.911,86 TL para cezası belirlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinin (b) bendine göre “…Mevzuata aykırılığı yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanması mümkün olmayan, yapının cephelerini ve diğer yapı elemanlarını değiştiren veya yapı malzemesi için öngörülen gereklere aykırı bulunan uygulamalar için, Bakanlıkça yayımlanan ve aykırılığa konu imalatın tespiti tarihinde yürürlükte bulunan birim fiyat listesine göre ilgili idarece belirlenen bedelin % 20’si kadar idari para cezası verilir…” hükmü gereği, belirlenmiş olan 48.911,86 TL para cezasının % 20’si olan 9.782,37 TL idari para cezası uygulanmasına, Uygulanan 9.782,37 TL para cezasının: 21380339290 T.C. Kimlik Numaralı Sevinç ÖZMAN ’dan: 9.782,37 / 2 = 4.891,19 (dörtbinsekizyüzdoksanbirliraondokuzkuruş) TL, 24653065124 T.C. Kimlik Numaralı Ahmet AKGÖZ’den: 9.782,37 / 2 = 4.891,19 (dörtbinsekizyüzdoksanbirliraondokuzkuruş) TL olarak tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 05.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

47    05.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.05.2015 tarih ve 2015/764 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi 4 pafta 8 ada, 7 parsel sayıda tapuya kayıtlı Heybeliada Mahallesi Lozan Zaferi Sokak 13 kapı numaralı adreste Sevinç ÖZMAN ve Ahmet AKGÖZ ’e ait, Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca yapının Belediyemiz fen elemanlarınca mühürlendiğine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.04.2015 tarih ve 1/29 cilt/Yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında mahallinde yapılan incelemede 08.08.1989 tarih ve 1459 sayılı İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kararı ile II. Grup Eski Eser taşınmazın özgün malzeme ile olması gereken dış cephe kaplamaları pencere ve kapı doğramalarının tüm bina (Zemin Kat + 1. Normal Kat. + 2. Normal Kat + 3. Normal Kat + Çatı Kat ) plastik (PVC) doğramaya çevrildiği görülmüştür. Yapı İşgalli olduğundan mühürlenememiştir denilmektedir. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 571 m² olduğu belirtilen V. Sınıf D Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.04.2015 tarih ve 1088 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından yapı sahiplerinin 21380339290 T.C. Kimlik Numaralı Sevinç ÖZMAN ve 24653065124 T.C. Kimlik Numaralı Ahmet AKGÖZ olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, Söz konusu taşınmazda yapılan aykırı uygulamalara ilişkin, toplam da 571 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu Yapıya girdiği ve her bir m² için 85,66 TL hesabıyla, 48.911,86 TL para cezası belirlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinin (b) bendine göre “…Mevzuata aykırılığı yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanması mümkün olmayan, yapının cephelerini ve diğer yapı elemanlarını değiştiren veya yapı malzemesi için öngörülen gereklere aykırı bulunan uygulamalar için, Bakanlıkça yayımlanan ve aykırılığa konu imalatın tespiti tarihinde yürürlükte bulunan birim fiyat listesine göre ilgili idarece belirlenen bedelin % 20’si kadar idari para cezası verilir…” hükmü gereği, belirlenmiş olan 48.911,86 TL para cezasının % 20’si olan 9.782,37 TL idari para cezası uygulanmasına, Uygulanan 9.782,37 TL para cezasının: 21380339290 T.C. Kimlik Numaralı Sevinç ÖZMAN ’dan: 9.782,37 / 2 = 4.891,19 (dörtbinsekizyüzdoksanbirliraondokuzkuruş) TL, 24653065124 T.C. Kimlik Numaralı Ahmet AKGÖZ’den: 9.782,37 / 2 = 4.891,19 (dörtbinsekizyüzdoksanbirliraondokuzkuruş) TL olarak tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 05.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

48    05.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 05.05.2015 tarih ve 440 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesi gereği, Mali Hizmetler Müdürlüğü Bütçesine ‘’ Kereste ve Kereste Ürünleri Alımı ( 46.34.05.33.5.01.1.2.00.03.4.1.01 ) ‘’ bütçe kalemi açılması ve açılan bütçe kalemine yedek ödenekten 5.000,00 (beşbin) aktarma yapılmasına, Belediye Encümeni’nin 05.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

49    12.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.05.2015 tarih ve 2015-805 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi Çınarlık Sokak 34 ada 5 parsel 10 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 08.04.2015 gün ve 1/26 cilt/ sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında ile 06.04.2015 günü yapılan mahallen kontrolde, 30.03.2015 tarih ve 60497-640 sayılı KUDEB iznine aykırı olarak çatının ön cephesindeki bölümde yapı grubu 3/A ahşap çatı elemanlarının çelik putrellerle değiştirildiği ve çatının yükseltildiği görülmüş olup, çalışmalar durdurularak yapı mühürlenmiştir. Onaylı projesinde normal kata bağlı çatı arası dubleksi olan katın büyütüldüğü ve ayrı bağımsız bölüme dönüştürüldüğü görülmüş olup ne zaman yapıldığı anlaşılamamıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.04.2015 tarih ve 2015/638 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 21.04.2015 tarih ve 2015/036 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde; Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi Çınarlık Sokak 34 ada 5 parsel 10 kapı sayılı yer ile ilgili 08.04.2015 gün ve 1/26 cilt/ sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların düzeltilmediği anlaşıldığından, bu aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak projesine uygun hale getirilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’hükmü gereği yapı sahipleri Erkan KAVLAK, M. Kemal KAVLAK, Ebru ÇARIKÇILAR ve Pervin KAVLAK’a: 2.994,34 TL paracezası uygulanmasına, uygulanan 2.994,34 TL’ para cezasının: 36/72 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 38746572260 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Kemal KAVLAK’dan: 2.994,34 TL X 36/72 = 1.497,17 (bindörtyüzdoksanyediliraonyedikuruş) TL, 27/144 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 38737572552 T.C. Kimlik Numaralı Erkan KAVLAK’dan: 2.994,34 TL X 27/144 = 561,44 (beşyüzaltmışbirlirakırkdörtkuruş) TL, 27/144 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 38731572770 T.C. Kimlik Numaralı Ebru ÇARIKÇILAR’dan: 2.994,34 TL X 27/144 = 561,44 (beşyüzaltmışbirlirakırkdörtkuruş) TL, 18/144 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 38740572488 T.C. Kimlik Numaralı Pervin KAVLAK’dan: 2.994,34 TL X 18/144 = 374,29 (üçyüzyetmişdörtlirayirmidokuzkuruş) TL olarak tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 12.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

50    12.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.05.2015 tarih ve 2015-806 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi Büyükçam Mevkii 53 ada 18 parsel 39 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 02.04.2015 gün ve 1/25 cilt/ sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında ile mahallen yapılan incelemede Kurul onaylı rekonstrüksiyon projesine aykırı olarak binanın olması gereken bodrum kat taban kotunun yaklaşık 2:00 m yukarıda inşaa edilerek bahçe katının giriş kat haline, giriş katın 1. no kat haline, bodrum katında bahçe katı haline getirilmiş olduğu, binanın bu haliyle subasman kotuna ve irtifaya 2 metre tecavüzlü olduğu ayrıca yine projeye aykırı olarak yaklaşık 40 m² lik çatı arası katı yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.04.2015 tarih ve 2015/688 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 21.04.2015 tarih ve 2015/037 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde: Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi Büyükçam Mevkii 53 ada 18 parsel 39 kapı sayılı yer ile ilgili 02.04.2015 gün ve 1/25 cilt/ sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların düzeltilmediği anlaşıldığından, bu aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak projesine uygun hale getirilmesine. Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit

51    12.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.05.2015 tarih ve 2015/823 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi 7 pafta 43 ada, 18 parsel sayıda tapuya kayıtlı Çakıltaşı Sokağı No:3 adresinde Cemal YILDIZ’a ait olan konutlar olduğu görülerek, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca yapının Belediyemiz fen elemanlarınca mühürlendiğine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.05.2015 tarih ve 1/30 cilt/Yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında 13.04.2015 tarih ve 70371-766 sayılı KUDEB izni ile onarım yapılan yerin mahallinde yapılan incelemede eski çatının tamamen kaldırıldığı ve yerine çelik strüktür elemanları ile yükseltildiği, yan cephelerinin kısmen tuğla duvar örüldüğü ve mekan oluşturulmaya başlandığı, çatısının kapatılmadığı tespit edilmiştir. İnşaat mühürlenerek çalışma durdurulmuştur denilmektedir. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 66 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 05.05.2015 tarih ve 1179 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından yapı sahibinin 27076958554 T.C. Kimlik Numaralı Cemal YILDIZ olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 66 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu Yapıya girdiği ve her bir m² için 26,949055 TL hesabıyla, toplam 1.778,637630 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (1.778,637630 TL x % 80 = 1.422,910104 TL ), 2-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, Ruhsat alınmaksızın yeni faaliyet yapılıyor olduğu (1.778,637630 TL x % 100 = 1.778,637630 TL), 3-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.778,637630 TL x % 20 = 355,727526 TL) dikkate alınarak yapı sahibi 27076958554 T.C. Kimlik Numaralı Cemal YILDIZ’a Toplamda : 5.335,91 (beşbinüçyüzotuzbeşliradoksanbirkuruş) TL para cezası tayinine, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 12.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

52    12.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.05.2015 tarih ve 2015/845 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi 7 pafta 43 ada, 18 parsel sayıda tapuya kayıtlı Çakıltaşı Sokağı No:3 adresinde Cemal YILDIZ’a ait olan konutlar olduğu görülerek, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca yapının Belediyemiz fen elemanlarınca mühürlendiğine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.05.2015 tarih ve 1/31 cilt/Yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında 05.05.2015 tarih ve 1/30 cilt/sahife no’lu yapı tatil tutanağı ile mühürlenen inşaatta, mühür fek edilerek çalışmanın devam ettiği, tuğla duvarların örüldüğü, sıvasının yapıldığı, çatı örtüsünün kapatıldığı görülmüştür. İnşaat yeniden mühürlenerek çalışma durdurulmuştur. İç sıvasının yapılmadığı, tesisatının yapılmadığı, doğramalarının takılmadığı görülmüştür denilmektedir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 05.05.20105 tarih ve 1/30 cilt/sahife sayılı yapı tutanağı düzenlenerek, 12.05.2015 tarih ve 2015/823 sayılı yazı ile konu Belediye Encümeni’ne sevk edilmiş, 12.05.2015 gün, 2015/051 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibi 27076958554 T.C. Kimlik Numaralı Cemal YILDIZ’a 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam 5.335,91 (beşbinüçyüzotuzbeşliradoksanbirkuruş) TL para cezası tayinine Karar verilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; 07.05.2015 tarih ve 1/31 cilt/Yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile mühür fekki yapılarak çalışmaların devam ettirildiği tespit edildiğinden: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin ‘’ Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.’’ hükmü gereğince, 12.05.2015 gün, 2015/051 sayılı Encümen Kararı ile yapı sahibi 27076958554 T.C. Kimlik Numaralı Cemal YILDIZ’a verilen 5.335,91 (beşbinüçyüzotuzbeşliradoksanbirkuruş) TL para cezası bir kat arttırılarak 10.671,82 (onbinaltıyüzyetmişbirseksenikikuruş) TL olarak uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 12.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

53    12.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.05.2015 tarih ve 2015/872 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi 7 pafta 43 ada, 18 parsel sayıda tapuya kayıtlı Çakıltaşı Sokağı No:3 adresinde Cemal YILDIZ’a ait olan konutlar olduğu görülerek, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca yapının Belediyemiz fen elemanlarınca mühürlendiğine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 08.05.2015 tarih ve 1/32 cilt/Yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında 05.05.2015 tarih ve 1/30 cilt/sahife no’lu Yapı Tatil Tutanağı, 07.05.2015 tarih ve 1/31 cilt/sahife no’lu 2. Yapı Tatil Tutanağı ile mühürlenen inşaatta, mühür fek edilerek çalışmaların devam ettiği, iç bölme duvarlarının yapıldığı, iç sıvalarının yapılmadığı, tesisatlarının yapılmadığı, kapı pencere doğramalarının takılmadığı görülmüştür. İnşaat 3. Kere mühürlenerek çalışma durdurulmuştur denilmektedir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 05.05.20105 tarih ve 1/30 cilt/sahife sayılı yapı tutanağı düzenlenerek, 12.05.2015 tarih ve 2015/823 sayılı yazı ile konu Belediye Encümeni’ne sevk edilmiş, 12.05.2015 gün, 2015/051 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibi 27076958554 T.C. Kimlik Numaralı Cemal YILDIZ’a 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam 5.335,91 (beşbinüçyüzotuzbeşliradoksanbirkuruş) TL para cezası tayinine karar verilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 07.05.20105 tarih ve 1/31 cilt/sahife sayılı yapı tutanağı düzenlenerek, 12.05.2015 tarih ve 2015/845 sayılı yazı ile konu Belediye Encümeni’ne sevk edilmiş, 12.05.2015 gün, 2015/052 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibi 27076958554 T.C. Kimlik Numaralı Cemal YILDIZ’a 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin ‘’ Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.’’ hükmü gereğince, toplam 10.671,82 (onbinaltıyüzyetmişbirseksenikikuruş) TL para cezası tayinine karar verilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; 08.05.2015 tarih ve 1/32 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 2. (ikinci) kez mühür fekki yapılarak çalışmaların devam ettirildiği tespit edildiğinden: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin ‘’ Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.’’ hükmü gereğince; 12.05.2015 gün, 2015/052 sayılı Encümen Kararı ile yapı sahibi 27076958554 T.C. Kimlik Numaralı Cemal YILDIZ’a verilen 10.671,82 (onbinaltıyüzyetmişbirseksenikikuruş) TL para cezası bir kat arttırılarak 21.343,64 (yirmibirüçyüzkırküçliraaltmışdörtkuruş) TL olarak uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 12.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

54    12.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 12.05.2015 tarih ve 448 sayılı teklifi incelenmiş olup; Belediyemiz tasarrufunda bulunan Büyükada Nizam Mahallesi, Liman Çıkmazı Sokak 4 kapı numaralı yerde, kadastral boşlukta bulunan Umumi Tuvalet’in 2886 Sayılı Yasanın 51/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, pazarlık usulü ile kiralama ihalesi için 05.05.2015 tarih ve 046 sayılı Encümen kararı alınmış ve 06.05.2015 tarih 418 sayılı İhale Onay Belgesine göre 2886 sayılı kanunun 51/g Maddesi kapsamında 3 (üç) yıl süreliğine yıllık 53.955,00 TL + KDV, 3 (üç) yıllık 161.865,00 TL + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye yasasının 35. maddesine istinaden 12.05.2015 Salı günü saat 14.00’de ihaleye çıkılmıştır. Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz toplanmıştır. Mikail ALTINDAĞ’ın dosya satın aldığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca Mikail ALTINDAĞ’ın Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi, istenen belgelerin eksiksiz olduğu görülmüştür. Mikail ALTINDAĞ’ın Teklif Zarfından yıllık 53.955,00 TL + KDV tutarında teklif çıktığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca Mikail ALTINDAĞ’ın teklifini yükseltmesini talep etmiştir. Mikail ALTINDAĞ ise teklifini yıllık 54.000,00 TL + KDV olarak yükseltmiştir. İhale Komisyonumuz tekrar teklifin yükseltilmesini talep etmiş ise de Mikail ALTINDAĞ teklifinin son teklif olduğunu beyan etmiştir. İhale komisyonumuz Büyükada Nizam Mahallesi, Liman Çıkmazı Sokak 4 kapı numaralı yerde, kadastral boşlukta bulunan Umumi Tuvalet’in yıllık 54.000,00 (ellidörtbintürklirası) TL + KDV, 3 (üç) yıllık 162.000,00 (yüzaltmışikibintürklirası) TL + KDV bedel ile Mikail ALTINDAĞ’a kiralanmasına, 2886 sayılı yasanın 31. Maddesine istinaden ita amirinin onayına sunulmasına, gerekli işlemlerin Destek Hizmetler Müdürlüğünce takip ve ifa edilmesine, Belediye Encümeninin 12.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

55    20.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.05.2015 tarih ve 124 sayılı yazısı tetkik edildi.    Her sene olduğu gibi bu sene de turizm ve yaz sezonu nedeniyle daha sessiz ve doğaya saygılı bir çevre oluşabilmesi için 01.06.2015 – 30.09.2015 tarihleri arasında inşaat yasağı uygulanmasına, ayrıca bu tarihler arasında kamu yararı görülen ve aciliyet gerektirten inşaat izinlerinin ise Belediye Encümenince değerlendirilmesine, Belediye Encümeninin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

56    20.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 18.05.2015 tarih ve 1093 sayılı yazısı tetkik edildi.    Yapılan görüşme neticesinde: Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere geçici görev ile Büyükçekmece Belediye Başkanlığından 1 (bir) adet Doblo tipi hizmet aracının temin edilmesine, Belediye Encümeninin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

57    20.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 1095 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 08.05.2015 tarih ve cilt no:31 varak no:32 sayılı zabıttan, Büyükada Altınordu Caddesi No: 38 kapı sayılı yerde faaliyet gösteren Kumsal Butik Otel ilgilisi 30049229346 T.C. Kimlik Numaralı Süleyman Çağrı ALTUNKAYA; Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 19/a maddesine aykırı olarak işletmekte olduğu işyerine çalışma ruhsatı almadan faaliyet gösterdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Büyükada Altınordu Caddesi No: 38 kapı sayılı yerde Butik Otel olarak faaliyet gösteren işyeri ilgilisi, 30049229346 T.C. Kimlik Numaralı Süleyman Çağrı ALTUNKAYA’ya Belediyemizden çalışma ruhsatı almadığı anlaşıldığından 1608 sayılı yasaya istinaden 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası verilmesine, Ayrıca; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15’nci maddesinin (b) bendi ile Encümenin görev ve yetkileri başlıklı 34’üncü maddesinin (e) bendi ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği, ruhsat almadan çalışan işyerinin faaliyetten men edilmesine, Belediye Encümeninin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/ oyçokluğu ile karar verildi.

58    20.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 1096 sayılı yazısı tetkik edildi. İlçemiz Adaların yazlık turizmin yoğun olduğu bir bölge oluşu nedeni ile ilçemizdeki işyerlerinin 2015 yılı yaz sezonunda; ruhsatlarındaki kapanış saatlerine bakılmaksızın hafta içi gece saat 03.00’e kadar hafta sonları saat 04.00’e kadar açık kalmasın uygun olacağına, Belediye Encümeni’nin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

59    20.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 1100 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.05.2015 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 18 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi 2015/08 sayılı Bisiklet Yönetmeliği’nin Kiraya verenlerin Uyacağı Kurallar bölümündeki 9. maddesine aykırı olarak (a) fıkrasında belirtilen sarı renk ve (c) fıkrasında belirtilen yeni plaka düzeneğini, yapılan tüm uyarı ikaz ve yazılı tebligata rağmen verilen süre hitamında yerine getirmediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 36919333298 T.C. Kimlik Numaralı Kenan ÇAĞLAYAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden, 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, Ayrıca Adalar genelinde toplam 39 Bisiklet Kiralama İşi yapan esnafın olduğu, tebligat süresi içerisinde ise 15 esnafın Yönetmelik Kurallarına uyduğu, 23 esnafın ise bu kurallara uymadığı, bir esnafında faaliyette olmadığı göz önünde bulundurularak, Kınalıada, İskele Caddesi, No: 3/C kapı sayılı yerde Bisiklet Kiralama işi ile iştigal etmekte olan iş yerinin Bisiklet yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirilinceye kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

60    20.05.2015    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 15.05.2015 tarih ve Cilt No:15 Varak No: 20 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi 2015/08 sayılı Bisiklet Yönetmeliği’nin Kiraya verenlerin Uyacağı Kurallar bölümünün 9. maddesine aykırı olarak (a) fıkrasında yer alan sarı renk ve (c) fıkrasında yer alan yeni plaka düzeneğini, yapılan tüm uyarı ikaz ve yazılı tebligata rağmen verilen süre hitamında yerine getirmediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Fatih Pen. Met. Past. Cam. Nak. San.Tic.Ltd.Şti. ’ne 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,11 (ikiyüzsekizliraonbirkuruş) TL para cezası ile cezalandırılmasına, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

61    20.05.2015    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.05.2015 tarih ve Cilt No:15 Varak No: 21 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j,5/a,5/k maddesine aykırı olarak marketine ait boş kasa, el arabası, palet vs. kaldırım ve yola koyarak geliş geçişe mani olduğu işgal ettiği, çöp koyarak yerleri kirlettiği, çöp toplama araçlarını geçiş saati dışında zamansız dışarı çöp çıkardığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 43432292050 T.C. Kimlik Numaralı Adem Barış GÜL’ün 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, işyerinin ise 2 (iki) gün faaliyetten meni’ne, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

62    20.05.2015    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.05.2015 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 19 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait masa sandalye işgal alanı dışına izinsiz koyarak geliş geçişe mani olduğu uçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 45172481158 T.C Kimlik Numaralı Cemal ÖZSOY ’a 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,11 (ikiyüzsekizliraonbirkuruş) TL para cezası ile cezalandırılmasına, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

63    20.05.2015    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.05.2015 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 20 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak markete ait ürünlerini işgal sahası dışına, karşı cephesine koyarak geliş ve geçişlere mani olduğu uçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mares Gıda Lttd. Şti.’ne 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,11 (ikiyüzsekizliraonbirkuruş) TL para cezası ile cezalandırılmasına, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

64    20.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 1102 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.05.2015 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 33 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi 2015/08 sayılı Bisiklet Yönetmeliğinin Kiraya verenlerin Uyacağı Kurallar bölümündeki 9. maddesine aykırı olarak (a) fıkrasında belirtilen sarı renk ve (c) fıkrasında belirtilen yeni plaka düzeneğini, yapılan tüm uyarı ikaz ve yazılı tebligata rağmen verilen süre hitamında yerine getirmediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 16064246410 T.C. Kimlik Numaralı Sami ÇITAKOĞLU’nun 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden, 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, Ayrıca Adalar genelinde toplam 39 Bisiklet Kiralama İşi yapan esnafın olduğu, tebligat süresi içerisinde ise 15 esnafın Yönetmelik Kurallarına uyduğu, 23 esnafın ise bu kurallara uymadığı, bir esnafında faaliyette olmadığı göz önünde bulundurularak, Büyükada, Çınar Caddesi, No: 37 kapı sayılı yerde Bisiklet Kiralama işi ile iştigal etmekte olan iş yerinin Bisiklet yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirilinceye kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

65    20.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 1103 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.05.2015 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 34 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi 2015/08 sayılı Bisiklet Yönetmeliği’nin Kiraya verenlerin Uyacağı Kurallar bölümündeki 9. maddesine aykırı olarak (a) fıkrasında belirtilen sarı renk ve (c) fıkrasında belirtilen yeni plaka düzeneğini, yapılan tüm uyarı ikaz ve yazılı tebligata rağmen verilen süre hitamında yerine getirmediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 13403746840 T.C. Kimlik Numaralı Şahin DURSUN’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden, 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, Ayrıca Adalar genelinde toplam 39 Bisiklet Kiralama İşi yapan esnafın olduğu, tebligat süresi içerisinde ise 15 esnafın Yönetmelik Kurallarına uyduğu, 23 esnafın ise bu kurallara uymadığı, bir esnafında faaliyette olmadığı göz önünde bulundurularak, Büyükada, Tümay Sokak, No: 3 kapı sayılı yerde Bisiklet Kiralama işi ile iştigal etmekte olan iş yerinin Bisiklet yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirilinceye kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

65    20.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 1103 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.05.2015 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 34 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi 2015/08 sayılı Bisiklet Yönetmeliği’nin Kiraya verenlerin Uyacağı Kurallar bölümündeki 9. maddesine aykırı olarak (a) fıkrasında belirtilen sarı renk ve (c) fıkrasında belirtilen yeni plaka düzeneğini, yapılan tüm uyarı ikaz ve yazılı tebligata rağmen verilen süre hitamında yerine getirmediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 13403746840 T.C. Kimlik Numaralı Şahin DURSUN’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden, 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, Ayrıca Adalar genelinde toplam 39 Bisiklet Kiralama İşi yapan esnafın olduğu, tebligat süresi içerisinde ise 15 esnafın Yönetmelik Kurallarına uyduğu, 23 esnafın ise bu kurallara uymadığı, bir esnafında faaliyette olmadığı göz önünde bulundurularak, Büyükada, Tümay Sokak, No: 3 kapı sayılı yerde Bisiklet Kiralama işi ile iştigal etmekte olan iş yerinin Bisiklet yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirilinceye kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

66    20.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 1104 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.05.2015 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 35 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi 2015/08 sayılı Bisiklet Yönetmeliğinin Kiraya verenlerin Uyacağı Kurallar bölümündeki 9. maddesine aykırı olarak (a) fıkrasında belirtilen sarı renk ve (c) fıkrasında belirtilen yeni plaka düzeneğini, yapılan tüm uyarı ikaz ve yazılı tebligata rağmen verilen süre hitamında yerine getirmediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 14951241658 T.C. Kimlik Numaralı Nuran AYADİ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden, 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, Ayrıca Adalar genelinde toplam 39 Bisiklet Kiralama İşi yapan esnafın olduğu, tebligat süresi içerisinde ise 15 esnafın Yönetmelik Kurallarına uyduğu, 23 esnafın ise bu kurallara uymadığı, bir esnafında faaliyette olmadığı göz önünde bulundurularak, Büyükada, F. Bahçeli Lefter Sokak, No: 28 kapı sayılı yerde Bisiklet Kiralama işi ile iştigal etmekte olan iş yerinin Bisiklet yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirilinceye kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

67    20.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 1105 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.05.2015 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 36 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi 2015/08 sayılı Bisiklet Yönetmeliğinin Kiraya verenlerin Uyacağı Kurallar bölümündeki 9. maddesine aykırı olarak (a) fıkrasında belirtilen sarı renk ve (c) fıkrasında belirtilen yeni plaka düzeneğini, yapılan tüm uyarı ikaz ve yazılı tebligata rağmen verilen süre hitamında yerine getirmediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 12971307606 T.C. Kimlik Numaralı Tuğba Uzun YALÇIN’a 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden, 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, Ayrıca Adalar genelinde toplam 39 Bisiklet Kiralama İşi yapan esnafın olduğu, tebligat süresi içerisinde ise 15 esnafın Yönetmelik Kurallarına uyduğu, 23 esnafın ise bu kurallara uymadığı, bir esnafında faaliyette olmadığı göz önünde bulundurularak, Büyükada, F. Bahçeli Lefter Sokak, No: 12 kapı sayılı yerde Bisiklet Kiralama işi ile iştigal etmekte olan iş yerinin Bisiklet yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirilinceye kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

68    20.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 1106 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.05.2015 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 37 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi 2015/08 sayılı Bisiklet Yönetmeliği’nin Kiraya verenlerin Uyacağı Kurallar bölümündeki 9. maddesine aykırı olarak (a) fıkrasında belirtilen sarı renk ve (c) fıkrasında belirtilen yeni plaka düzeneğini, yapılan tüm uyarı ikaz ve yazılı tebligata rağmen verilen süre hitamında yerine getirmediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 12971307606 T.C. Kimlik Numaralı Tuğba Uzun YALÇIN’a 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden, 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, Ayrıca Adalar genelinde toplam 39 Bisiklet Kiralama İşi yapan esnafın olduğu, tebligat süresi içerisinde ise 15 esnafın Yönetmelik Kurallarına uyduğu, 23 esnafın ise bu kurallara uymadığı, bir esnafında faaliyette olmadığı göz önünde bulundurularak, Büyükada, 23 Nisan Caddesi, No: 23 kapı sayılı yerde Bisiklet Kiralama işi ile iştigal etmekte olan iş yerinin Bisiklet yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirilinceye kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

69    20.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 1107 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.05.2015 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 38 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi 2015/08 sayılı Bisiklet Yönetmeliği’nin Kiraya verenlerin Uyacağı Kurallar bölümündeki 9. maddesine aykırı olarak (a) fıkrasında belirtilen sarı renk ve (c) fıkrasında belirtilen yeni plaka düzeneğini, yapılan tüm uyarı ikaz ve yazılı tebligata rağmen verilen süre hitamında yerine getirmediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 48154173570 T.C. Kimlik Numaralı Sefa ÇELİK’e 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden, 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, Ayrıca Adalar genelinde toplam 39 Bisiklet Kiralama İşi yapan esnafın olduğu, tebligat süresi içerisinde ise 15 esnafın Yönetmelik Kurallarına uyduğu, 23 esnafın ise bu kurallara uymadığı, bir esnafında faaliyette olmadığı göz önünde bulundurularak, Büyükada, 23 Nisan Caddesi, No: 37/B kapı sayılı yerde Bisiklet Kiralama işi ile iştigal etmekte olan iş yerinin Bisiklet yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirilinceye kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

70    20.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 1108 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.05.2015 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 39 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi 2015/08 sayılı Bisiklet Yönetmeliği’nin Kiraya verenlerin Uyacağı Kurallar bölümündeki 9. maddesine aykırı olarak (a) fıkrasında belirtilen sarı renk ve (c) fıkrasında belirtilen yeni plaka düzeneğini, yapılan tüm uyarı ikaz ve yazılı tebligata rağmen verilen süre hitamında yerine getirmediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 43510289732 T.C. Kimlik Numaralı Zehra AKGÜN’e 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden, 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, Ayrıca Adalar genelinde toplam 39 Bisiklet Kiralama İşi yapan esnafın olduğu, tebligat süresi içerisinde ise 15 esnafın Yönetmelik Kurallarına uyduğu, 23 esnafın ise bu kurallara uymadığı, bir esnafında faaliyette olmadığı göz önünde bulundurularak, Büyükada, Çınar Caddesi, No: 13 kapı sayılı yerde Bisiklet Kiralama işi ile iştigal etmekte olan iş yerinin Bisiklet yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirilinceye kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

71    20.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 1109 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.05.2015 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 40 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi 2015/08 sayılı Bisiklet Yönetmeliği’nin Kiraya verenlerin Uyacağı Kurallar bölümündeki 9. maddesine aykırı olarak (a) fıkrasında belirtilen sarı renk ve (c) fıkrasında belirtilen yeni plaka düzeneğini, yapılan tüm uyarı ikaz ve yazılı tebligata rağmen verilen süre hitamında yerine getirmediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 16217653168 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa TAŞ’a 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden, 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, Ayrıca Adalar genelinde toplam 39 Bisiklet Kiralama İşi yapan esnafın olduğu, tebligat süresi içerisinde ise 15 esnafın Yönetmelik Kurallarına uyduğu, 23 esnafın ise bu kurallara uymadığı, bir esnafında faaliyette olmadığı göz önünde bulundurularak, Büyükada, Çınar Caddesi, No: 20 kapı sayılı yerde Bisiklet Kiralama işi ile iştigal etmekte olan iş yerinin Bisiklet yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirilinceye kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

72    20.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 1110 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.05.2015 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 41 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi 2015/08 sayılı Bisiklet Yönetmeliği’nin Kiraya verenlerin Uyacağı Kurallar bölümündeki 9. maddesine aykırı olarak (a) fıkrasında belirtilen sarı renk ve (c) fıkrasında belirtilen yeni plaka düzeneğini, yapılan tüm uyarı ikaz ve yazılı tebligata rağmen verilen süre hitamında yerine getirmediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 21824012550 T.C. Kimlik Numaralı İlyas BÜLEK’e 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden, 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, Ayrıca Adalar genelinde toplam 39 Bisiklet Kiralama İşi yapan esnafın olduğu, tebligat süresi içerisinde ise 15 esnafın Yönetmelik Kurallarına uyduğu, 23 esnafın ise bu kurallara uymadığı, bir esnafında faaliyette olmadığı göz önünde bulundurularak, Büyükada, Çınar Caddesi, No: 14 kapı sayılı yerde Bisiklet Kiralama işi ile iştigal etmekte olan iş yerinin Bisiklet yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirilinceye kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

73    20.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 1111 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.05.2015 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 42 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi 2015/08 sayılı Bisiklet Yönetmeliği’nin Kiraya verenlerin Uyacağı Kurallar bölümündeki 9. maddesine aykırı olarak (a) fıkrasında belirtilen sarı renk ve (c) fıkrasında belirtilen yeni plaka düzeneğini, yapılan tüm uyarı ikaz ve yazılı tebligata rağmen verilen süre hitamında yerine getirmediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 16604639690 T.C. Kimlik Numaralı Nihat VURAL’a 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden, 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, Ayrıca Adalar genelinde toplam 39 Bisiklet Kiralama İşi yapan esnafın olduğu, tebligat süresi içerisinde ise 15 esnafın Yönetmelik Kurallarına uyduğu, 23 esnafın ise bu kurallara uymadığı, bir esnafında faaliyette olmadığı göz önünde bulundurularak, Büyükada, Topuz Sokak: 1 kapı sayılı yerde Bisiklet Kiralama işi ile iştigal etmekte olan iş yerinin Bisiklet yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirilinceye kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

74    20.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 1112 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.05.2015 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 43 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi 2015/08 sayılı Bisiklet Yönetmeliği’nin Kiraya verenlerin Uyacağı Kurallar bölümündeki 9. maddesine aykırı olarak (a) fıkrasında belirtilen sarı renk ve (c) fıkrasında belirtilen yeni plaka düzeneğini, yapılan tüm uyarı ikaz ve yazılı tebligata rağmen verilen süre hitamında yerine getirmediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 16229657722 T.C. Kimlik Numaralı Şeref TAŞ’a 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden, 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, Ayrıca Adalar genelinde toplam 39 Bisiklet Kiralama İşi yapan esnafın olduğu, tebligat süresi içerisinde ise 15 esnafın Yönetmelik Kurallarına uyduğu, 23 esnafın ise bu kurallara uymadığı, bir esnafında faaliyette olmadığı göz önünde bulundurularak, Büyükada, Çınar Çıkmazı Sokak, No: 5 kapı sayılı yerde Bisiklet Kiralama işi ile iştigal etmekte olan iş yerinin Bisiklet yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirilinceye kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

75    20.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 1113 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.05.2015 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 44 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi 2015/08 sayılı Bisiklet Yönetmeliği’nin Kiraya verenlerin Uyacağı Kurallar bölümündeki 9. maddesine aykırı olarak (a) fıkrasında belirtilen sarı renk ve (c) fıkrasında belirtilen yeni plaka düzeneğini, yapılan tüm uyarı ikaz ve yazılı tebligata rağmen verilen süre hitamında yerine getirmediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 16190654046 T.C. Kimlik Numaralı Yakup TAŞ’a 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden, 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, Ayrıca Adalar genelinde toplam 39 Bisiklet Kiralama İşi yapan esnafın olduğu, tebligat süresi içerisinde ise 15 esnafın Yönetmelik Kurallarına uyduğu, 23 esnafın ise bu kurallara uymadığı, bir esnafında faaliyette olmadığı göz önünde bulundurularak, Büyükada, Özdemir Sokak, No: 7/A kapı sayılı yerde Bisiklet Kiralama işi ile iştigal etmekte olan iş yerinin Bisiklet yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirilinceye kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

76    20.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 1114 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.05.2015 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 45 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi 2015/08 sayılı Bisiklet Yönetmeliği’nin Kiraya verenlerin Uyacağı Kurallar bölümündeki 9. maddesine aykırı olarak (a) fıkrasında belirtilen sarı renk ve (c) fıkrasında belirtilen yeni plaka düzeneğini, yapılan tüm uyarı ikaz ve yazılı tebligata rağmen verilen süre hitamında yerine getirmediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 16463230892 T.C. Kimlik Numaralı Cengiz OKUMUŞ’a 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden, 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, Ayrıca Adalar genelinde toplam 39 Bisiklet Kiralama İşi yapan esnafın olduğu, tebligat süresi içerisinde ise 15 esnafın Yönetmelik Kurallarına uyduğu, 23 esnafın ise bu kurallara uymadığı, bir esnafında faaliyette olmadığı göz önünde bulundurularak, Büyükada, Özdemir Sokak, No: 5/A kapı sayılı yerde Bisiklet Kiralama işi ile iştigal etmekte olan iş yerinin Bisiklet yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirilinceye kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

77    20.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 1115 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.05.2015 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 46 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi 2015/08 sayılı Bisiklet Yönetmeliğinin Kiraya verenlerin Uyacağı Kurallar bölümündeki 9. maddesine aykırı olarak (a) fıkrasında belirtilen sarı renk ve (c) fıkrasında belirtilen yeni plaka düzeneğini, yapılan tüm uyarı ikaz ve yazılı tebligata rağmen verilen süre hitamında yerine getirmediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 11498810316 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Ali DURSUN’a 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden, 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, Ayrıca Adalar genelinde toplam 39 Bisiklet Kiralama İşi yapan esnafın olduğu, tebligat süresi içerisinde ise 15 esnafın Yönetmelik Kurallarına uyduğu, 23 esnafın ise bu kurallara uymadığı, bir esnafında faaliyette olmadığı göz önünde bulundurularak, Büyükada, F. Bahçeli Lefter Sokak, No: 22/A kapı sayılı yerde Bisiklet Kiralama işi ile iştigal etmekte olan iş yerinin Bisiklet yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirilinceye kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

78    20.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 1116 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.05.2015 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 47 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi 2015/08 sayılı Bisiklet Yönetmeliğinin Kiraya verenlerin Uyacağı Kurallar bölümündeki 9. maddesine aykırı olarak (a) fıkrasında belirtilen sarı renk ve (c) fıkrasında belirtilen yeni plaka düzeneğini, yapılan tüm uyarı ikaz ve yazılı tebligata rağmen verilen süre hitamında yerine getirmediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 11498810316 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Ali DURSUN’a 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden, 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, Ayrıca Adalar genelinde toplam 39 Bisiklet Kiralama İşi yapan esnafın olduğu, tebligat süresi içerisinde ise 15 esnafın Yönetmelik Kurallarına uyduğu, 23 esnafın ise bu kurallara uymadığı, bir esnafında faaliyette olmadığı göz önünde bulundurularak, Büyükada, Düz Sokak, No: 2 kapı sayılı yerde Bisiklet Kiralama işi ile iştigal etmekte olan iş yerinin Bisiklet yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirilinceye kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

79    20.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 1117 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.05.2015 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 48 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi 2015/08 sayılı Bisiklet Yönetmeliğinin Kiraya verenlerin Uyacağı Kurallar bölümündeki 9. maddesine aykırı olarak (a) fıkrasında belirtilen sarı renk ve (c) fıkrasında belirtilen yeni plaka düzeneğini, yapılan tüm uyarı ikaz ve yazılı tebligata rağmen verilen süre hitamında yerine getirmediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 10055855844 T.C. Kimlik Numaralı Fehmi ERGİN’e 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden, 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, Ayrıca Adalar genelinde toplam 39 Bisiklet Kiralama İşi yapan esnafın olduğu, tebligat süresi içerisinde ise 15 esnafın Yönetmelik Kurallarına uyduğu, 23 esnafın ise bu kurallara uymadığı, bir esnafında faaliyette olmadığı göz önünde bulundurularak, Büyükada, Çınar Caddesi, No: 24 kapı sayılı yerde Bisiklet Kiralama işi ile iştigal etmekte olan iş yerinin Bisiklet yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirilinceye kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

80    20.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 1118 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.05.2015 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 49 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, 2015/08 sayılı Bisiklet Yönetmeliği’nin Kiraya verenlerin Uyacağı Kurallar bölümündeki 9. maddesine aykırı olarak (a) fıkrasında belirtilen sarı renk ve (c) fıkrasında belirtilen yeni plaka düzeneğini, yapılan tüm uyarı ikaz ve yazılı tebligata rağmen verilen süre hitamında yerine getirmediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 12398780334 T.C. Kimlik Numaralı Zafer DURSUN’a 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden, 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, Ayrıca Adalar genelinde toplam 39 Bisiklet Kiralama İşi yapan esnafın olduğu, tebligat süresi içerisinde ise 15 esnafın Yönetmelik Kurallarına uyduğu, 23 esnafın ise bu kurallara uymadığı, bir esnafında faaliyette olmadığı göz önünde bulundurularak, Büyükada, Çınar Caddesi, No: 43 kapı sayılı yerde Bisiklet Kiralama işi ile iştigal etmekte olan iş yerinin Bisiklet yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirilinceye kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

81    20.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 1119 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.05.2015 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 50 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, 2015/08 sayılı Bisiklet Yönetmeliği’nin Kiraya verenlerin Uyacağı Kurallar bölümündeki 9. maddesine aykırı olarak (a) fıkrasında belirtilen sarı renk ve (c) fıkrasında belirtilen yeni plaka düzeneğini, yapılan tüm uyarı ikaz ve yazılı tebligata rağmen verilen süre hitamında yerine getirmediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 11315816804 T.C. Kimlik Numaralı İsmail DURSUN’a 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden, 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, Ayrıca Adalar genelinde toplam 39 Bisiklet Kiralama İşi yapan esnafın olduğu, tebligat süresi içerisinde ise 15 esnafın Yönetmelik Kurallarına uyduğu, 23 esnafın ise bu kurallara uymadığı, bir esnafında faaliyette olmadığı göz önünde bulundurularak, Büyükada, Çiçekli Yalı Sokak, No: 10/A kapı sayılı yerde Bisiklet Kiralama işi ile iştigal etmekte olan iş yerinin Bisiklet yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirilinceye kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

82    20.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 1120 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.05.2015 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 1 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, 2015/08 sayılı Bisiklet Yönetmeliği’nin Kiraya verenlerin Uyacağı Kurallar bölümündeki 9. maddesine aykırı olarak (a) fıkrasında belirtilen sarı renk ve (c) fıkrasında belirtilen yeni plaka düzeneğini, yapılan tüm uyarı ikaz ve yazılı tebligata rağmen verilen süre hitamında yerine getirmediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 35351340048 T.C. Kimlik Numaralı Hasan Bahadır YILMAZER’e 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden, 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, Ayrıca Adalar genelinde toplam 39 Bisiklet Kiralama İşi yapan esnafın olduğu, tebligat süresi içerisinde ise 15 esnafın Yönetmelik Kurallarına uyduğu, 23 esnafın ise bu kurallara uymadığı, bir esnafında faaliyette olmadığı göz önünde bulundurularak, Büyükada, Çınar Caddesi, No: 27 kapı sayılı yerde Bisiklet Kiralama işi ile iştigal etmekte olan iş yerinin Bisiklet yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirilinceye kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

83    20.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 1121 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.05.2015 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 2 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, 2015/08 sayılı Bisiklet Yönetmeliği’nin Kiraya verenlerin Uyacağı Kurallar bölümündeki 9. maddesine aykırı olarak (a) fıkrasında belirtilen sarı renk ve (c) fıkrasında belirtilen yeni plaka düzeneğini, yapılan tüm uyarı ikaz ve yazılı tebligata rağmen verilen süre hitamında yerine getirmediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 28201395404 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa ARAÇ’a 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden, 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, Ayrıca Adalar genelinde toplam 39 Bisiklet Kiralama İşi yapan esnafın olduğu, tebligat süresi içerisinde ise 15 esnafın Yönetmelik Kurallarına uyduğu, 23 esnafın ise bu kurallara uymadığı, bir esnafında faaliyette olmadığı göz önünde bulundurularak, Büyükada, Çınar Sokak, No: 6 kapı sayılı yerde Bisiklet Kiralama işi ile iştigal etmekte olan iş yerinin Bisiklet yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirilinceye kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

84    20.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 1122 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.05.2015 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 3 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, 2015/08 sayılı Bisiklet Yönetmeliği’nin Kiraya verenlerin Uyacağı Kurallar bölümündeki 9. maddesine aykırı olarak (a) fıkrasında belirtilen sarı renk ve (c) fıkrasında belirtilen yeni plaka düzeneğini, yapılan tüm uyarı ikaz ve yazılı tebligata rağmen verilen süre hitamında yerine getirmediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 48343128654 T.C. Kimlik Numaralı İrfan BAZ’a 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden, 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, Ayrıca Adalar genelinde toplam 39 Bisiklet Kiralama İşi yapan esnafın olduğu, tebligat süresi içerisinde ise 15 esnafın Yönetmelik Kurallarına uyduğu, 23 esnafın ise bu kurallara uymadığı, bir esnafında faaliyette olmadığı göz önünde bulundurularak, Büyükada, 23 Nisan Caddesi, No: 35/A kapı sayılı yerde Bisiklet Kiralama işi ile iştigal etmekte olan iş yerinin Bisiklet yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirilinceye kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

85    20.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 1123 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.05.2015 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 4 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, 2015/08 sayılı Bisiklet Yönetmeliği’nin Kiraya verenlerin Uyacağı Kurallar bölümündeki 9. maddesine aykırı olarak (a) fıkrasında belirtilen sarı renk ve (c) fıkrasında belirtilen yeni plaka düzeneğini, yapılan tüm uyarı ikaz ve yazılı tebligata rağmen verilen süre hitamında yerine getirmediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 13826318754 T.C. Kimlik Numaralı Ahmet OKUMUŞ’a 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden, 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, Ayrıca Adalar genelinde toplam 39 Bisiklet Kiralama İşi yapan esnafın olduğu, tebligat süresi içerisinde ise 15 esnafın Yönetmelik Kurallarına uyduğu, 23 esnafın ise bu kurallara uymadığı, bir esnafında faaliyette olmadığı göz önünde bulundurularak, Büyükada, Altınordu Caddesi, No: 9 kapı sayılı yerde Bisiklet Kiralama işi ile iştigal etmekte olan iş yerinin Bisiklet yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirilinceye kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

86    20.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 2015/814 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada 26 pafta 134 ada, 60 parsel sayıda tapuya kayıtlı Büyükada Maden Mahallesi 31 kapı numaralı adreste Ari Mika Petteri SALMİVUORİ ’ye ait olan V. Sınıf D grubu yapıya, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca yapının Belediyemiz fen elemanlarınca mühürlendiğine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.04.2015 tarih ve 1/27 cilt/Yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında Büyükada 134 ada 60 parsel I. Grup Eski Eser yapıda, bütünüyle temelde güçlendirme yapıldığı ( özgün olmayan betonarme uygulama ) çatı katının tamamen gaz beton malzeme ile duvar bölümlerinin imal edildiği (kagir ve bağdadi bölümlerin) odalarda ve antrede delikli fabrika tuğlalar kullanıldığı, merdiven etrafında betonarme kirişlerin yer aldığı imal edildiği tespit edilmiştir. Yapı mühür altına alınmıştır denilmektedir. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 735 m² olduğu belirtilen V. Sınıf D Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.04.2015 tarih ve 140 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından yapı Ari Mika Petteri SALMİVUORİ olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin hükmü gereğince; toplam da 735 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu Yapıya girdiği ve her bir m² için 94,321693 TL hesabıyla, toplam 69.326,444355 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu (69.326,444355 TL x % 100 = 69.326,444355 TL ), 2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (69.326,444355 TL x % 80= 55.461,155484 TL ), 3-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (69.326,444355 TL x % 180= 124.787,599839 TL ), 4-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (69.326,444355 TL x % 20= 13.865,288871 TL ), dikkate alınarak yapı sahibi Ari Mika Petteri SALMİVUORİ’ye Toplamda : 332.766,93 (üçyüzotuzikibinyediyüzaltmışaltıliradoksanüçkuruş) TL para cezası uygulanmasına, Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin ‘’ Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır:’’ hükmü gereği; Yapının fenni mesulü Yaman İREPOĞLU’na aykırılıklardan dolayı toplamda: 332.766,93 (üçyüzotuzikibinyediyüzaltmışaltıliradoksanüçkuruş) TL, Müteahhidi Martan İnş.Taahhüt Tur. Ve Dış. Tic. Ltd. Şti.’ne aykırılıklardan dolayı toplamda: 332.766,93 (üçyüzotuzikibinyediyüzaltmışaltıliradoksanüçkuruş) TL, para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 28.04.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

87    26.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 25.05.2015 tarih ve 87449200-302-1171 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13.05.2015 günü, saat 14:30 sıralarında yapılan denetimde; Nizam Mahallesi Düzenli Sokak No: 3 kapı sayılı adreste faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Nebahat KARSAN’ın yaptığı Pansiyon işyerinin; ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilerek Belediye Encümenine havale edilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde; Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen işyeri ilgilisi Nebahat KARSAN’a 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6.maddesinin (d) bendine istinaden 1.055,00 (binellibeş) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 26.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

88    26.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 25.05.2015 tarih ve 257 sayılı yazısı tetkik edildi. İlçemiz Adaların tümünde bulunan ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce bakım, onarım, kiralama vs. işlemlerinin yapıldığı raket panoların tüm iş ve işlemleri ile birlikte Belediyemiz kuruluşu olan Adalar Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Anonim Şirketine devir edilmesi, 2886 sayılı kanun ve hükümlerine göre yapılması gerektiğinden, bedel takdiri yapılarak bir sonraki encümene sunulmasına, Belediye Encümeni’nin 26.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

89    26.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 26.05.2015 tarih ve 1186 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. maddesi gereği, Zabıta Müdürlüğü Bütçesinde bulunan Taşıt Kiralama Giderleri (46 34 0 5 35 0 39 90 0 5 03 55 02) bütçe kaleminden, Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları (46 34 0 5 35 0 39 90 0 5 03 71 90) bütçe kalemine, 10.000,00 TL ödenek aktarma yapılmasına, gereği için kararın bir suretinin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne verilmesine, Belediye Encümeninin 26.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

90    26.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 26.05.2015 tarih ve 1186 sayılı yazısı tetkik edildi. İlçemiz Adalar’da faaliyet gösteren Bisiklet Kiralama İşyerleri, Adalar Belediye Meclisinin 09.01.2015 tarih ve 2015/08 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren “ Adalar İlçesi Dâhilinde Bisiklet Kiraya Verenlerin ve Kiralık Bisiklet Sürücülerinin Uymaları Gereken Kurallar; Kiralık Bisikletlerin, Özel Bisikletlerden Ayırtdedilmesini sağlayıcı Özellikler; Kiralık Bisikletlerin Plakalandırılması ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik” in Kiraya verenlerin uyacağı kurallar bölümünde yer alan Madde 9 (a) fıkrasında yer alan sarı renk, ayrıca (c) fıkrada yer alan yeni plaka düzeneğini, yapılan yazılı tebligata rağmen verilen süre hitamında yerine getirmedikleri nedeniyle Belediye Encümeni kararına istinaden 22.05.2015 tarihinde Bisiklet Yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirilinceye kadar faaliyetten men edilmiştir. Ancak Bisiklet Kiralama işyeri ilgilileri, Bisikletlerini, Bisiklet Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun hale getirmek üzere işyerlerinin mührünün açılması yönünde Belediyemize vermiş oldukları 20 (yirmi) adet dilekçe ve ekindeki noter tasdikli taahhütname, karar alınmak üzere Belediye Encümeni’ne havale edilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; Bisikletlerini, Bisiklet Yönetmeliği’nde belirtilen şartlara uygun hale getirmeyi taahhüt eden; Şahin DURSUN, Nuran AYADİ, Ahmet OKUMUŞ, Mustafa ARAÇ, H. Bahadır YILMAZER, İsmail DURSUN, Zafer DURSUN, Fehmi ERGİN, Mehmet Ali DURSUN, Cengiz OKUMUŞ, Yakup TAŞ, Şeref TAŞ, Nihat VURAL, İlyas BÜLEK, Mustafa TAŞ, Zehra AKGÜN, Sefa ÇELİK ve Tuğba Uzun YALÇIN isimli toplam 20 (yirmi) adet dilekçe sahibi esnafın, Bisikletlerini, Bisiklet Yönetmeliği’nde belirtilen şartlara uygun hale getirmek için, mühürlenen işyerlerinin mührünün açılması yönündeki, talepleri uygun görülmüş, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğünce takip ve ifasına, Belediye Encümeni’nin 26.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

91    26.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 26.05.2015 tarih ve 496 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. maddesi gereği, Destek hizmetleri Müdürlüğü Bütçesinde bulunan 46.34.05.37.01.3.9.00.5.03.2.3.03 Elektrik alımları tertibinden ödenmekte olan Belediyemiz sorumluluğunda bulunan yerlerin elektrik bedellerinin tertibinde yeterli ödenek kalmadığından, Yedek Ödenek kaleminden 150.000,00 TL aktarma yapılmasına, gereği için kararın bir suretinin Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne verilmesine, Belediye Encümeninin 26.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

92    26.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.05.2015 tarih ve 2015/977 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi Külhan Sokak 76 ada, 4 parsel sayıda tapuya kayıtlı, Kınalıada Mah. Külhan Sokak No:13 Adalar/İstanbul adresinde Garo TERSAKYAN’a ait olan konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 20.05.2015 tarih ve 1/34 cilt/Yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında; 23.02.2015 tarih ve 35046-407 sayılı KUDEB iznine aykırı olarak salonun ön ve yan teraslarının PVC doğrama ile kapatılarak salona katıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürleme yapılamamıştır denilmektedir. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 34 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.05.2015 tarih ve 1304 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından, yapı sahibinin 46579188626 T.C. Kimlik Numaralı Garo TERSAKYAN olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 34 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu Yapıya girdiği ve her bir m² için 26,949055 TL hesabıyla, toplam 916,267870 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu, (916,267870 TL x % 30 = 274,880361 TL ), 2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (916,267870 TL x % 80 = 733,014296 TL ), 3-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (916,267870 TL x % 180 = 1.649,282166 TL ), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu, (916,267870 TL x % 10 = 91,626787 TL ), 5-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.778,637630 TL x % 20 = 183,253574 TL) dikkate alınarak yapı sahibi 46579188626 T.C. Kimlik Numaralı Garo TERSAKYAN’a Toplamda: 3.848,33 (üçbinsekizyüzkırksekizliraotuzüçkuruş) TL para cezası tayinine, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 02.06.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

93    02.06.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.06.2015 tarih ve 2015-1021 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi, Lozan Zaferi Sokak, 8 ada, 7 parsel, 13 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 28.04.2015 gün ve 1/29 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında mahallinde yapılan incelemede 08.08.1989 tarih ve 1459 sayılı İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kararı ile II. Grup Eski Eser taşınmazın özgün malzeme ile olması gereken dış cephe kaplamaları pencere ve kapı doğramalarının tüm bina (Zemin Kat + 1. Normal Kat. + 2. Normal Kat + 3. Normal Kat + Çatı Kat ) plastik (PVC) doğramaya çevrildiği görülmüştür. Yapı İşgalli olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.05.2015 tarih ve 2015/764 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 05.05.2015 tarih ve 2015/047 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahiplerine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde: Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi, Lozan Zaferi Sokak, 8 ada, 7 parsel, 13 kapı sayılı yer ile ilgili 28.04.2015 gün ve 1/29 cilt/ sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen kusurların giderilmediği anlaşıldığından, bu aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak projesinde belirtilen malzemelerin kullanılarak özgün haline getirilmesine. Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği yapı sahipleri 21380339290 T.C. Kimlik Numaralı Sevinç ÖZMAN ve 24653065124 T.C. Kimlik Numaralı Ahmet AKGÖZ’e: 2.994,34(ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL para cezası uygulanmasına, Uygulanan 2.994,34 TL para cezasının: 21380339290 T.C. Kimlik Numaralı Sevinç ÖZMAN ’dan: 2.994,34 / 2 = 1.497,14 (bindörtyüzdoksanyediliraondörtkuruş) TL, 24653065124 T.C. Kimlik Numaralı Ahmet AKGÖZ’den: 2.994,34 / 2 = 1.497,14 (bindörtyüzdoksanyediliraondörtkuruş) TL, olarak tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 02.06.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

94    02.06.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.06.2015 tarih ve 2015/Sa. 139 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi Ayyıldız Caddesi 32 ada, 10 parsel sayıda tapuya kayıtlı, Heybeliada Ayyıldız Caddesi No:50 Adalar/İstanbul adresinde İhsan AYAZ’a ait olan konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 28.05.2015 tarih ve 1/35 cilt/Yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında: Ada parsel bilgileri bulunan taşınmaza, projesine aykırı çatı katı yapıldığının tespiti ile 22.05.1989 tarih 8/39 cilt, sahife sayılı ve tamamlandığının tespiti ile de 19.04.1995 tarih, 18/45 cilt, sahife sayılı yapı tatil tutanakları düzenlenmiştir. Mahallen yapılan incelemede, çatı katı ön cephesinde sağ ve sol yanlardan çatı eğiminin 80 cm olarak yükseltildiği, terasa çıkan yapının yekpare olarak PVC kapı ile değiştirildiği tespit edilmiş, ancak iskan edildiğinden mühürlenememiştir denilmektedir. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 15 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.05.2015 tarih ve 1316 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından yapı sahibinin 11792476300 T.C. Kimlik Numaralı İhsan AYAZ olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 15 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu Yapıya girdiği ve her bir m² için 26,949055 TL hesabıyla, toplam 404,235825 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu, (404,235825 TL x % 100 = 404,235825 TL ), 2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (404,235825 TL x % 80 = 323,388660 TL ), 3-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (404,235825 TL x % 180 = 727,624485 TL ), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu, (404,235825 TL x % 20 = 80,847165 TL ), 5-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (404,235825 TL x % 20 = 80,847165 TL ) dikkate alınarak yapı sahibi 11792476300 T.C. Kimlik Numaralı İhsan AYAZ’a Toplamda : 2.021,18 (ikibinyirmibirliraonsekizkuruş) TL para cezası tayinine, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin ‘’ Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.’’ hükmü gereğince, 11792476300 T.C. Kimlik Numaralı İhsan AYAZ’a; toplamda verilen 2.021,18 TL para cezasının 28.05.2015 tarih ve 1/35 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağından dolayı bir kat arttırılarak 4.042,36 (dörtbinkırkikiliraotuzaltıkuruş) TL para cezası verilmesine, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 02.06.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

95    02.06.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 02.06.2015 tarih ve 303 sayılı yazısı tetkik edildi. İlçemiz Adaların tümünde bulunan ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce bakım, onarım, kiralama vs. işlemlerinin yapıldığı raket panoların tüm iş ve işlemleri ile birlikte Belediyemiz kuruluşu olan Adalar Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Anonim Şirketine devir edilmesi hakkındaki teklifin müdürlüğüne iade edilmesine, Belediye Encümeni’nin 02.06.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

96    02.06.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İşletme Müdürlüğü’nün 02.06.2015 tarih ve 439 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/06/2015 tarih ve 778 sayılı yazısı ile belirlenen muhammen bedel üzerinden, Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 03/03/2015 tarih ve 25568560-640/148 sayılı hukuk görüşü dikkate alınarak. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 71. Maddesine istinaden İstanbul İli Adalar İlçesi, Büyükada Ayanikola Mevkiinde 64 ada 4 ve 7 parsel sayılı yerdeki plajda bulunan Belediyemize ait 4 adet demonte yapının, Belediyemiz kuruluşu olan Adalar Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Anonim A.Ş.’ye 4 (dört) aylık KDV dahil 30.000,00 TL. (otuzbin) muhammen bedel üzerinden 15 Haziran 2015-15 Ekim 2015 tarihleri arasında dört aylığına kiraya verilmesine, bu hususta yasal işlemlerin İşletme Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 02.06.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

97    09.06.2015    
KARAR: Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.06.2015 tarih ve 2015/763 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mahallesi Asaf Derviş Sokak 129 ada, 2 parsel sayıda tapuya kayıtlı, Asaf Derviş Sokak No:4 Adalar/İstanbul adresinde Üner KIRDAR – Erdem KIRDAR’a ait olan Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 15.05.2015 tarih ve 1/33 cilt/Yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında: mahallinde yapılan incelemede yol tarafında tescilli eski eser bulunan söz konusu parselde deniz tarafındaki mevcut müştemilat binasının tasdikli projesinde iskan edilemez şartı bulunmasına rağmen projesine aykırı olarak konut vasfında kullanılmakta olduğu ve ayrıca yine deniz tarafında evvelce ruhsatsız olarak yaklaşık (6 m x 10 m) 60 m² lik havuz yapılmış olduğu tespit edilmiştir denilmektedir. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 60 m² olduğu belirtilen V. Sınıf D Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24.04.2015 tarih ve 1080 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından yapı sahiplerinin 11227145474 T.C. Kimlik Numaralı 1000/2000 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Üner KIRDAR ve 28897900968 T.C. Kimlik Numaralı 1000/2000 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Erdem KIRDAR olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 60 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu Yapıya girdiği ve her bir m² için 94,321693 TL hesabıyla, toplam 5.659,301580 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (5.659,301580 TL x % 80 = 4.527,441264 TL ), 2-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (5.659,301580 TL x % 180 = 10.186,742844 TL ), 3-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu, (5.659,301580 TL x % 20 = 1.131,860316 TL ), 4-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (5.659,301580 TL x % 20 = 1.131,860316 TL) dikkate alınarak yapı sahipleri 11227145474 T.C. Kimlik Numaralı 1000/2000 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Üner KIRDAR ve 28897900968 T.C. Kimlik Numaralı 1000/2000 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Erdem KIRDAR’a Toplamda : 22.637,21 (yirmiikibinaltıyüzotuzyedilirayirmibirkuruş) TL para cezası tayinine, Uygulanan 22.637,21 TL para cezasının: 11227145474 T.C. Kimlik Numaralı 1000/2000 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Üner KIRDAR ’dan: 22.637,21 x 1000 / 2000 = 11.318,61 (onbirbinüçyüzonsekizalmışbir) TL, 28897900968 T.C. Kimlik Numaralı 1000/2000 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Erdem KIRDAR’dan: 22.637,21 x 1000 / 2000 = 11.318,61 (onbirbinüçyüzonsekizalmışbir) TL olarak tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 09.06.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

98    09.06.2015    
KARAR: Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.06.2015 tarih ve 2015/Sa 152 sayılı yazısı tetkik edildi. Büyükada, Çınar Caddesi, 22 pafta, 90 ada, 29 parsel, 30 kapı sayılı yerde bulunan parsel için 03.03.2015 tarih ve 2015/269 yapı ruhsatı verilmiş olduğu belirtilerek söz konusu mahalin yaz sezonu boyunca gürültü kirliliğine neden olmayacak şekilde inşaatının devam edilmesi hakkındaki izin talebi Belediye Encümenimizce değerlendirilmiştir. Büyükada 90 ada 29 parselde Kreş ve Çocuk Yuvası İnşaatına, hafta içi ve Cumartesi günleri 10:00 ile 18:00 saatleri arasında, Pazar günü ise kesinlikle çalışmaması, Çevre ve gürültü kirliliğine sebebiyet vermemesi şartları ile çalışma izni verilmesine, Belediye Encümeninin 09.06.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

99    09.06.2015    
KARAR: Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.06.2015 tarih ve 2015/Sa. 154 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi 48 ada, 6 parsel sayıda tapuya kayıtlı, Hüseyin Rahmi Bey Sokak No:30 Adalar/İstanbul adresinde Emine Gülfem Elif BANKACI ’ya ait olan Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 03.06.2015 tarih ve 1/36 cilt/Yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında: mahallen yapılan incelemede, kısmi bodrum kat, zemin kat 1. Normal kat ve çatı arasından oluşan 12.01.2015 tarih ve 5110 -72 sayılı KUDEB yazısı eki onarım ön izin belgesi alınan tescilli II. grup eski eser yapıda, KUDEB iznine aykırı olarak dış kısım duvarlarının dışında bina içindeki taşıyıcı ahşap karkas sistemin sökülerek yeniden esaslı onarım şeklinde imal edilmekte olduğu görülmüş olup, yapı mühür altına alınmıştır denilmektedir. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 210 m² olduğu belirtilen V. Sınıf D Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 05.06.2015 tarih ve 1426 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından yapı sahibinin 37210258334 T.C. Kimlik Numaralı Emine Gülfem Elif BANKACI olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 210 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu Yapıya girdiği ve her bir m² için 94,321693 TL hesabıyla, toplam 19.807,555530 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu, (19.807,555530 TL x % 100 = 19.807,555530 TL), 2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (19.807,555530 TL x % 80 = 15.846,044424 TL ), 3-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (19.807,555530 TL x % 100 = 19.807,555530 TL ), 4-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (19.807,555530 TL x % 20 = 3.961,51106 TL) dikkate alınarak yapı sahibi 37210258334 T.C. Kimlik Numaralı Emine Gülfem Elif BANKACI ’ya Toplamda: 79.230,22 (yetmişdokuzbinikiyüzotuzlirayirmiikikuruş) TL para cezası tayinine, Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin ‘’ Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır:’’ hükmü gereği; Yapının fenni mesulü Kemal Selçuk BİLGE’ye aykırılıklardan dolayı toplamda: 79.230,22 (yetmişdokuzbinikiyüzotuzlirayirmiikikuruş) TL para cezası tayinine, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 09.06.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

100    09.06.2015    
KARAR: Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.06.2015 tarih ve 2015/Sa. 155 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi 64 ada, 27 parsel sayıda tapuya kayıtlı, Tekinay Sokak No:64 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan III. Sınıf A Grubu yapı olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 05.06.2015 tarih ve 1/37 cilt/Yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında: izinsiz olarak söz konusu parselin Tekinay Sokak cephesinde bahçede çesan ızgara donatı kullanılarak zemin tesviyesi yapıldığı ve beton üzerine seramik kaplandığı görülmüştür denilmektedir. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 45 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 05.06.2015 tarih ve 1462 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından Tapudaki Maliklerinin: Bağımsız Bölüm 1 Maliki: 22913147290 T.C. Kimlik Numaralı İstipan İBO, Bağımsız Bölüm 2 Maliki: 33643747490 T.C. Kimlik Numaralı Agavni Talin MANUKOĞLU, Bağımsız Bölüm 3 Maliki: 23039143432 T.C. Kimlik Numaralı Tamara SAYMAN, Bağımsız Bölüm 4 Maliki: 55183029812 T.C. Kimlik Numaralı Kapriel Jiray SAHAKYAN, Bağımsız Bölüm 5 Maliki: 39877581558 T.C. Kimlik Numaralı Serkis ÇETİNKAYA, Bağımsız Bölüm 6 Maliki: 46099341310 T.C. Kimlik Numaralı Ani BENGLİAN olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 45 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu Yapıya girdiği ve her bir m² için 26,949055 TL hesabıyla, toplam 1.212,707475 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu, (1.212,707475 TL x % 30 = 363,812242 TL), 2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (1.212,707475 TL TL x % 80 = 970,165980 TL ), 3-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (1.212,707475 TL x % 180 = 2.182,873455 TL ), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlamış ve kullanıyor olduğu (1.212,707475 TL x % 20 = 242,541495 TL) dikkate alınarak Tapu Maliklerine Toplamda: 4.972,10 (dörtbindokuzyüzyetmişikiliraonkuruş) TL para cezası tayinine, Toplamda uygulanan 4.972,10 TL para cezası: Bağımsız Bölüm 1 Maliki: 22913147290 T.C. Kimlik Numaralı İstipan İBO ’dan: 4.972,10 TL/6 = 828,69 (sekizyüzyirmisekiliraaltmışdokuz) TL, Bağımsız Bölüm 2 Maliki: 33643747490 T.C. Kimlik Numaralı Agavni Talin MANUKOĞLU ’ndan: 4.972,10 TL/6 = 828,69 (sekizyüzyirmisekiliraaltmışdokuz) TL, Bağımsız Bölüm 3 Maliki: 23039143432 T.C. Kimlik Numaralı Tamara SAYMAN ’dan: 4.972,10 TL/6 = 828,69 (sekizyüzyirmisekiliraaltmışdokuz) TL, Bağımsız Bölüm 4 Maliki: 55183029812 T.C. Kimlik Numaralı Kapriel Jiray SAHAKYAN ’dan: 4.972,10 TL/6 = 828,69 (sekizyüzyirmisekiliraaltmışdokuz) TL, Bağımsız Bölüm 5 Maliki: 39877581558 T.C. Kimlik Numaralı Serkis ÇETİNKAYA ’dan: 4.972,10 TL/6 = 828,69 (sekizyüzyirmisekiliraaltmışdokuz) TL, Bağımsız Bölüm 6 Maliki: 46099341310 T.C. Kimlik Numaralı Ani BENGLİAN ’dan: 4.972,10 TL/6 = 828,69 (sekizyüzyirmisekiliraaltmışdokuz) TL olarak tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 09.06.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

101    16.06.2015    
KARAR: Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.04.2015 tarih ve 87449200-302-1441 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde: Adalar Kaymakamlığı Burgazada Polis Merkezi Amirliğince 04.06.2015 günü, yapılan kontrollerde; Burgazada Mahallesi Marta Koyu Mevkiinin sahil kısmının sağ tarafında ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen Ekber Çay Bahçesi isimli fiyat tabelası bulunan işyeri ilgilisi 15599219900 T.C. Kimlik Numaralı Abidin AKSU’ya 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6.maddesinin (d) bendine istinaden 1.055,00 (binellibeş) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 16.06.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliğiile karar verildi.

102    16.06.2015    
KARAR: Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.04.2015 tarih ve 87449200-302-1441 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde: Adalar Kaymakamlığı Burgazada Polis Merkezi Amirliğince 04.06.2015 günü, yapılan kontrollerde; Burgazada Mahallesi Marta Koyu Mevkiinin sahil kısmının sol kısmında ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen ve herhangi bir isim ve ibare tabelası bulunmayan şezlong, mangal, soyunma kabini ve çay satışı yapan işyerinin ilgilisi Veli-Zöhre oğlu Erzincan18.12.1960 doğumlu, Erzincan Üzümlü nüfusuna kayıtlı 18217945120 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Ali BAKIR’a 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6.maddesinin (d) bendine istinaden 1.055,00 (binellibeş) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 16.06.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

103    16.06.2015    
KARAR: Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 14.06.2015 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 5 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen tescilsiz ve plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 47158920736 T.C. Kimlik Numaralı Özkan EREN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, ısrarla tescilsiz ve plakasız bisiklet kiraya veren işyerinin ise 1 (bir) gün faaliyetten meni’ne, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 16.06.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

104    07.07.2015    
KARAR: Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.06.2015 tarih ve 2015-1143 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi, Çakıltaşı Sokak, 43 ada, 18 parsel, 3 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 05.05.2015 tarih ve 1/30 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 13.04.2015 tarih ve 70371-766 sayılı KUDEB izni ile onarım yapılan yerin mahallinde yapılan incelemede eski çatının tamamen kaldırıldığı ve yerine çelik strüktür elemanları ile yükseltildiği, yan cephelerinin kısmen tuğla duvar örüldüğü ve mekan oluşturulmaya başlandığı, çatısının kapatılmadığı tespit edilmiştir. İnşaat mühürlenerek çalışma durdurulmuştur. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.05.2015 tarih ve 2015/823 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 12.05.2015 tarih ve 2015/051 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibi Cemal YILIDIZ’a para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde 05.05.2015 gün ve 1/30 cilt/ sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi, Çakıltaşı Sokak, 43 ada, 18 parsel, 3 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 05.05.2015 gün ve 1/30 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların düzeltilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği yapı sahibi 27076958554 T.C. Kimlik Numaralı Cemal YILDIZ’a 2.994,34(ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 07.07.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

105    07.07.2015    
KARAR: Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.06.2015 tarih ve 2015/Sa. 172 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mahallesi 21 ada, 18 parsel sayıda tapuya kayıtlı, 23 Nisan Caddesi No:34 Adalar/İstanbul adresinde Metin KARADEMİR-Birgül KARADEMİR ait olan III. Sınıf A Grubu konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 05.06.2015 tarih ve 1/38 cilt/Yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mahallesi 23 Nisan Caddesi No:34 (Gülistan Cad. No:137/A) 13 pafta 21 ada 18 parsel sayılı taşınmazın evvelce yapılan tek katlı depo mahiyetindeki yerin ön duvarları yıkılarak = U = çelik profillerle güçlendirme yapılma anında çalışma durdurulup mühür altına alınmıştır. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 40 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 09.06.2015 tarih ve 1483 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından Tapudaki Maliklerinin: ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi: 42391248586 T.C. Kimlik Numaralı Birgül KARADEMİR, 1000/2000 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi: 42424247470 T.C. Kimlik Numaralı Metin KARADEMİR, olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 40 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu Yapıya girdiği ve her bir m² için 26,949055 TL hesabıyla, toplam 1.077,962200 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu ( 1.077,962200 TL x % 100 = 1.077,962200 TL),2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (1.077,962200 TL x % 80 = 862,369760 TL ), 3-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (1.077,962200 TL x % 180 = 1.940,331960 TL ), 4-) Çevre ve gürültü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.077,962200 TL TL x % 20 = 215,592440 TL) dikkate alınarak Tapu Maliklerine Toplamda: 5.174,22 (beşbinyüzyetmişdörtlirayirmiikikuruş) TL para cezası tayinine, Toplamda uygulanan 5.174,22 TL para cezası: 1000/2000 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi: 42391248586 T.C. Kimlik Numaralı Metin KARADEMİR’den : 5.174,22 x 1000/20000 = 2.587,11 TL (ikibinbeşyüzseksenyediliraonbirkuruş), ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi: 42391248586 T.C. Kimlik Numaralı Birgül KARADEMİR’den: 5.174,22 x 1/2 = 2.587,11 TL (ikibinbeşyüzseksenyediliraonbirkuruş), olarak tahsil edilmesine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 07.07.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

106    07.07.2015    
KARAR: Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 24.06.2015 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 21 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait masa, sandalye ve şemsiyeleri yola koyarak Ambulans ve Araçların aynı anda yayaların geliş geçişleri engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 45172481158 T.C. Kimlik Numaralı Cemal ÖZSOY’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 07.07.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

107    07.07.2015    
KARAR: Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 24.06.2015 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 22 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen işgal alanı dışına, yola ve karşı kaldırıma malzemelerini koyarak geliş ve geçişleri engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mares Gıda Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 07.07.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

108    07.07.2015    
KARAR: Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.06.2015 tarih ve 2015-1212 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Heybeliada Mahallesi, Ayyıldız Caddesi, 32 ada, 10 parsel, 50 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 28.05.2015 tarih ve 1/35 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile Ada parsel bilgileri bulunan taşınmaza, projesine aykırı çatı katı yapıldığının tespiti ile 22.05.1989 tarih 8/39 cilt, sahife sayılı ve tamamlandığının tespiti ile de 19.04.1995 tarih, 18/45 cilt, sahife sayılı yapı tatil tutanakları düzenlenmiştir. Mahallen yapılan incelemede, çatı katı ön cephesinde sağ ve sol yanlardan çatı eğiminin 80 cm olarak yükseltildiği, terasa çıkan yapının yekpare olarak PVC kapı ile değiştirildiği tespit edilmiş, ancak iskan edildiğinden mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.06.2015 tarih ve 2015/Sa. 139 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 02.06.2015 tarih ve 2015/094 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibi İhsan AYAZ’a para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde 28.05.2015 gün ve 1/35 cilt/ sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Heybeliada Mahallesi, Ayyıldız Caddesi, 32 ada, 10 parsel, 50 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 28.05.2015 gün ve 1/35 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların düzeltilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği yapı sahibi 11792476300 T.C. Kimlik Numaralı İhsan AYAZ’a 2.994,34(ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 07.07.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

109    07.07.2015    
KARAR: Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.07.2015 tarih ve 2015-1280 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi Akasya Caddesi 54 ada, 1 parsel sayıda tapuya kayıtlı, Akasya Caddesi No:24 Adalar/İstanbul adresinde Müfit SANCAK ’a ait olan V. Sınıf D Grubu Diğer yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 29.06.2015 tarih ve 1/41 cilt/Yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile Eski Eser tescilli binanın giriş dairesi salonunun İskele Sokak cephesindeki pencerelerin kaldırıldığı pencere doğramasının altındaki duvarın kırılarak dükkan haline getirildiği tespit edilmiştir. İskan edildiğinden mühürleme yapılamamıştır. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 22 m² olduğu belirtilen V. Sınıf D Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.06.2015 tarih ve 1829 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından Tapudaki Malikinin 55825130548 T.C. Kimlik Numaralı Müfit SANCAK olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 22 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu Yapıya girdiği ve her bir m² için 94,321693 TL hesabıyla, toplam 2.075,077246 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu (2.075,077246 TL x % 30= 622,523174 TL), 2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (2.075,077246 TL x % 80 = 1.660,061797 TL ),3-) Yapı Kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (2.075,077246 TL x % 100 = 2.075,077246 TL), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (2.075,077246 TL TL x % 20 = 415,015449 TL) 5-) Çevre ve gürültü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (2.075,077246 TL TL x % 20 = 415,015449 TL) dikkate alınarak Tapudaki Maliki 55825130548 T.C. Kimlik Numaralı Müfit SANCAK’a Toplamda: 7.262,77 (yedibinikiyüzaltmışikilirayetmişyedikuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 07.07.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

110    07.07.2015    
KARAR: Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.07.2015 tarih ve 2015-1275 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Heybeliada Mahallesi, Hüseyin Rahmi Bey Sokak, 48 ada, 6 parsel, 30 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 03.06.2015 tarih ve 1/36 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile mahallen yapılan incelemede, kısmi bodrum kat, zemin kat 1. Normal kat ve çatı arasından oluşan 12.01.2015 tarih ve 5110 -72 sayılı KUDEB yazısı eki onarım ön izin belgesi alınan tescilli II. grup eski eser yapıda, KUDEB iznine aykırı olarak dış kısım duvarlarının dışında bina içindeki taşıyıcı ahşap karkas sistemin sökülerek yeniden esaslı onarım şeklinde imal edilmekte olduğu görülmüş olup, yapı mühür altına alınmıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.06.2015 tarih ve 2015/Sa. 154 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümeni’ne havale edilmiştir. 09.06.2015 tarih ve 2015/099 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibi Emine Gülfem Elif BANKACI’ya para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde: 03.06.2015 tarih ve 1/36 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Heybeliada Mahallesi, Hüseyin Rahmi Bey Sokak, 48 ada, 6 parsel, 30 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 03.06.2015 tarih ve 1/36 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların düzeltilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği yapı sahibi: 37210258334 T.C. Kimlik Numaralı Emine Gülfem Elif BANKACI ’ya 2.994,34(ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 07.07.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

111    07.07.2015    
KARAR: Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.06.2015 tarih ve 2015-1022 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Burgazadası, Gönüllü Caddesi No: 30 kapı, 27 pafta, 28 ada, 7 parsel sayılı yerde bulunan taşınmaz için 3194 sayılı imar kanununun 42. maddesinde fiil ve hallerin yapının inşa edilmesi süresi içerisinde tekrarı halinde idari para cezaları, bir kat arttırılarak uygulanır hükmüne istinaden ilgi (b) Belediye Encümen kararı alınmış ve ilgililere tebliğ edilmiştir. İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin ilgi (a) kararı ile, verilen ilgi (b) encümen kararındaki cezanın ‘’ …ruhsatsız olarak yapı yapıldığının yeniden tespiti halinde yeni bir yapı tatil tutanağı düzenlemek suretiyle tesbite konu aykırılıkla; üzerinden yeni fiile verilicek ceza miktarı belirlendikten sonra, bu miktar üzerinden tekerrür hükmü uygulamak suretiyle başka bir ifadeyle; belirlenen bu yeni ceza miktarının iki katı cezanın verilmesi gerekirken bir önceki cezanın iki katının alınması suretiyle tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.’’ denilmekte ve 23.06.2015 tarihli Durum Tespit Raporu ile de 10.07.2014 tarih ve 16/26 cilt/ sahife no’lu yapı tatil tutanağında aykırı uygulamanın toplam alanı 155,5 m2 iken 23.10.2014 tarihli ve 1/14 cilt/sahife sayılı 2 no’lu yapı tatil tutanağında bahsi geçen aykırı uygulamanın sadece 118,25 m2 ‘lik yapıda yapıldığı dolayısı ile yeni encümen kararındaki aykırı uygulama alanının 118,25 m2 olması gerektiği tespit edilmiştir. Yapılan müzakere neticesinde, 28.10.2014 tarih ve 837 sayılı Belediye Encümeni Kararı ile Medeni Kerem AKMAN’a Belediye Encümeni’nin 15.07.2014 tarih ve 2014/329 sayılı kararı ile belirlenen 14.459,34 TL para cezasının bir kat arttırılması ile verilen 28.918,68 (yirmisekizbindokuzyüzonsekizliraaltmışsekizkuruş) TL para cezasının düzeltilerek; 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 118,25 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu Yapıya girdiği ve 2014 yılı rakamlarına göre her bir m² için 24,47466 TL hesabıyla, toplam 2.894,128545 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (2.894,128545 TL x % 80 = 2.315,302836 TL ), 2-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (2.894,128545 TL x % 180 = 5.209,131381 TL ), 3-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (2.894,128545 TL x % 10 = 289,4128545 TL) dikkate alınarak yapı sahibi Medeni Kerem AKMAN’a toplamda: 10.707,98 (onbinyediyüzyedi liradoksansekizkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 07.07.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

112    07.07.2015    
KARAR: Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.06.2015 tarih ve 2015-1128 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Çankaya Caddesi, 134 ada, 60 parsel, 31 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 20.04.2015 tarih ve 1/27 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile Büyükada 134 ada 60 parsel I. Grup Eski Eser yapıda, bütünüyle temelde güçlendirme yapıldığı ( özgün olmayan betonarme uygulama ) çatı katının tamamen gaz beton malzeme ile duvar bölümlerinin imal edildiği (kagir ve bağdadi bölümlerin) odalarda ve antrede delikli fabrika tuğlalar kullanıldığı, merdiven etrafında betonarme kirişlerin yer aldığı imal edildiği tespit edilmiştir. Yapı mühür altına alınmıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 2015/814 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümeni’ne havale edilmiştir. 20.05.2015 tarih ve 2015/086 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibi Ari Mika Petteri SALMİVUORİ’ye ve Yapının fenni mesulü Yaman İREPOĞLU’na para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde 20.05.2015 tarih ve 1/27 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Çankaya Caddesi, 134 ada, 60 parsel, 31 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 20.05.2015 tarih ve 1/27 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların düzeltilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği yapı sahibi Ari Mika Petteri SALMİVUORİ’ye: 2.994,34(ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL, Yapının fenni mesulü Yaman İREPOĞLU’na: 2.994,34(ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 07.07.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

113    07.07.2015    
KARAR: Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.07.2015 tarih ve 2015-1200 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada, Büyük Şakirpaşa Sokak 245 ada, 45 parsel, 8 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 13.08.2014 tarih ve 1/3 cilt/Yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile Adalar İlçesi Büyükada 1 pafta 245 ada 45 parsel sayılı taşınmazın yerinde yapılan incelemede 04.10.1963 tarihli projesine göre çatı arası iptal edilmiş olup ruhsatsız ve projeye aykırı kaçak kat yapıldığı tespit edilmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.08.2014 tarih ve 2014/1023 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 19.08.2014 tarih ve 2014/578 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibi Ayten ÇETİNKAYA’ ya para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde 13.08.2014 gün ve 1/3 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Büyükada, Büyük Şakirpaşa Sokak 245 ada, 45 parsel, 8 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 13.08.2014 gün ve 1/3 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların düzeltilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği yapı sahibi Ayten ÇETİNKAYA’ ya 2.994,34(ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 07.07.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

114    07.07.2015    
KARAR: Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.07.2015 tarih ve 2015-Sa. 196 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada, Maden Mahallesi Yılmaztürk Sokak 63 ada, 20 parsel, 31 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 11.08.2014 tarih ve 1/2 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul İli, Adalar İlçesi Büyükada, 33 pafta, 63 ada, 20 parsel sayılı Anıtlar Yüksek Kurulunun 17.10.85 gün 1515 sayılı kararı ile tescilli İstanbul III No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 09.09.1993, gün 6099 sayılı kararı ile grubunun I. Grup olan yapıda ruhsatsız havuz tespit edilerek mühür altına alınmıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.08.2014 tarih ve 2014/Sa.144 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 12.08.2014 tarih ve 2014/502 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibi Saadet SARAÇ’ a para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde 11.08.2014 gün ve 1/2 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Büyükada, Maden Mahallesi Yılmaztürk Sokak 63 ada, 20 parsel, 31 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 11.08.2014 gün ve 1/2 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların düzeltilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fennimesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği yapı sahibi Saadet SARAÇ’ a 2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 07.07.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

115    14.07.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.07.2015 tarih ve 2015-1313 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Mahallesi Asaf Derviş Sokak 129 ada, 2 parsel, 4 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 15.05.2015 tarih ve 1/33 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile mahallinde yapılan incelemede yol tarafında tescilli eski eser bulunan söz konusu parselde deniz tarafındaki mevcut müştemilat binasının tasdikli projesinde iskan edilemez şartı bulunmasına rağmen projesine aykırı olarak konut vasfında kullanılmakta olduğu ve ayrıca yine deniz tarafında evvelce ruhsatsız olarak yaklaşık (6 m x 10 m) 60 m² lik havuz yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.06.2015 tarih ve 2015/763 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 09.06.2015 tarih ve 2015/097 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahipleri 11227145474 T.C. Kimlik Numaralı 1000/2000 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Üner KIRDAR ve 28897900968 T.C. Kimlik Numaralı 1000/2000 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Erdem KIRDAR’a para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde 15.05.2015 tarih ve 1/33 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Büyükada Mahallesi Asaf Derviş Sokak 129 ada, 2 parsel, 4 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 15.05.2015 tarih ve 1/33 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların düzeltilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği yapı sahipleri 11227145474 T.C. Kimlik Numaralı 1000/2000 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Üner KIRDAR ve 28897900968 T.C. Kimlik Numaralı 1000/2000 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Erdem KIRDAR’a 2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL para cezası uygulanmasına, Uygulanan 2.994,34 TL para cezasının: 11227145474 T.C. Kimlik Numaralı 1000/2000 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Üner KIRDAR ’dan: 2.994,34 / 2 = 1.497,14 (bindörtyüzdoksanyediliraondörtkuruş) TL, 28897900968 T.C. Kimlik Numaralı 1000/2000 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Erdem KIRDAR’dan: 2.994,34 / 2 = 1.497,14 (bindörtyüzdoksanyediliraondörtkuruş) TL, olarak tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 14.07.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

116    14.07.2015    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.06.2015 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 23 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’ne aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen plakasız bisiklet verdiği ayrıca 5326/32. Maddeden (5326/32-686-704-706-711) ceza yazmamıza rağmen plakasız kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 36919333298 T.C. Kimlik Numaralı Kenan ÇAĞLAYAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, ısrarla tescilsiz ve plakasız bisiklet kiraya veren işyerinin ise 2 (iki) gün faaliyetten meni’ne, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 14.07.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

117    14.07.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 14.07.2015 tarih ve 656 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde: 2015 yılı içinde yapılması planlanan GAÇ Çalışması için hizmet alımı için 2015 yılı bütçesi içinde yer alan 46.34.05.33.5.01.1.2.00.03.5.1.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler kaleminde yeterli ödenek bulunmadığından; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesin istinaden; Yedek Ödenek kaleminden, Mali Hizmetler Müdürlüğü Bütçesinde yer alan 46.34.05.33.5.01.1.2.00.03.5.1.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler kalemine, 100.000,00 (yüzbin) TL aktarma yapılmasına, gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne verilmesine, Belediye Encümeni’nin 14.07.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

118    21.07.2015    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 19.07.2015 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 6 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j,4/c,5/ı maddelerine aykırı olarak 1-İhtar ve ikazlarımıza rağmen işgal alanının dışına çıkarak masa sandalye koyduğu, halkın geçişini engellediği, 2- Müşteri celbi maksadıyla bağırıp (hanutçuluk) yaptığı, işyerinin mutfak bölümlerinin hijyenik olmadığı (çöp kabı plastik torba gibi) suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 65200338704 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa KARABIÇAK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, işyerinin 1 (bir) gün faaliyetten meni’ne, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 21.07.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

119    21.07.2015    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 19.07.2015 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 7 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j,5/k maddelerine aykırı olarak 1-İhtar ve ikazlarımıza rağmen belediyece belirlenmiş işgal alanının dışına çıkarak masa sandalye koyup, halkın geçişini engellediği, 2- İşyerinden çıkan çöpleri caddeye koyarak etrafı rahatsız ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Dominos Pizza Rest. A.Ş.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, işyerinin 1 (bir) gün faaliyetten meni’ne, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.07.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

120    21.07.2015    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 19.07.2015 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 8 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j,4/c,5/ı maddelerine aykırı olarak 1-Belediyece belirlenmiş işgal alanının dışına çıkarak masa, sandalye koyup, halkın geliş ve geçişini engellediği, 2- Müşteri celbi yaparak (hanutçuluk) halkı rahatsız ettiği, 3- İşyerinin mutfak bölümlerinin hijyenik olmadığı (umumi temizlik) suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 20795726480 T.C. Kimlik Numaralı Hüseyin BEĞENİLMİŞ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, işyerinin 1 (bir) gün faaliyetten meni’ne, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 21.07.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

121    28.07.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 27.07.2015 tarih ve 1879 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; 11.07.2015 günü saat 00:35 sıralarında Kınalıada Mahallesi Çınarlıköşk Sokakta bulunan ve işletmeciliğini Lütfi YAZGAN’ın yaptığı Üç Kardeşler isimli Restorandan yüksek sesle müzik yapıldığı anons edilmesi üzerine bahse konu adreste gidildiğinde yüksek sesle müzik yapıldığı tespit edilerek tutanak tanzim edilmiş ve gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun 6/d maddesine istinaden İşyeri ilgilisi Lütfi YAZGAN’a Belediye Encümeni’nin 30.09.2014 tarih ve 768 sayılı kararı ile 959 (dokuzyüzellidokuz) TL para cezası uygulanmıştır. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun 6. Maddesinin son fıkrasında: ‘’Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.’’ hükmü gereği Belediye Encümeni’nin 30.09.2014 tarih ve 768 sayılı kararı ile 959 (dokuzyüzellidokuz) TL para cezası bir kat arttırılarak işletme sahibi Lütfi YAZGAN’a : 1.918,00 (bindokuzyüzonsekiz) TL para cezası verilmesine, Ayrıca Adalar Belediye Meclisinin 05.09.2014 tarih ve 2014/72 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen ücret tarifesinde Günlük Canlı Müzik için belirlenen bedel olan 400,00 TL’nin tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 28.07.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

122    28.07.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.07.2015 tarih ve 2015-1430 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi Gülistan Caddesi 21 ada, 18 parsel, 137 A kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 05.06.2015 tarih ve 1/38 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mahallesi 23 Nisan Caddesi No:34 (Gülistan Cad. No:137/A) 13 pafta 21 ada 18 parsel sayılı taşınmazın evvelce yapılan tek katlı depo mahiyetindeki yerin ön duvarları yıkılarak = U = çelik profillerle güçlendirme yapılma anında çalışma durdurulup mühür altına alınmıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.06.2015 tarih ve 2015/Sa. 172 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 07.07.2015 tarih ve 2015/105 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahipleri 42391248586 T.C. Kimlik Numaralı Birgül KARADEMİR, 1000/2000 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi: 42424247470 T.C. Kimlik Numaralı Metin KARADEMİR’e para cezası uygulanmış ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkım kararı alınmak üzere evrak Belediye Encümenine gönderilmiştir. Ancak dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde 17.06.2015 tarihli Durum Tespit Raporunda bahsi geçen taşınmazın 17.07.2015 tarihinde yerinde yapılan incelemesinde, 05.06.2015 tarihli tutanak ile tek katlı depo mahiyetindeki yerin çelik putrellerle güçlendirilerek mühür altına alınan yapının aykırılığa neden olan çelik putrellerin döşemelerden söküldüğü tespit edildiğinden evrakın sehven Belediye Encümenine sevk edildiği anlaşılmış olup, dosyanın müdürlüğüne iadesine, Belediye Encümeni’nin 28.07.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

123    28.07.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 28.07.2015 tarih ve 1890 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; 18.07.2015 günü saat 01:30-02:15 sıralarında Kınalıada Mahallesi Çarşı Caddesi No:63 kapı sayılı yerde faaliyette bulunan ve işletmeciliğini Ada Unlu Mamüller İnşaat ve Turizm Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yaptığı Teos Restaurant isimli işyerinde yüksek sesle müzik yapıldığı ihbarı üzerine bahse konu adreste gidildiğinde yüksek sesle müzik yapıldığı tespit edilerek tutanak tanzim edilmiş ve gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde tutulan tutanak gereği: 2559 sayılı kanunun 6. Maddesinin (d) bendi gereğince, Kınalıada Mahallesi Çarşı Caddesi No:63 kapı sayılı yerde faaliyet gösteren Ada Unlu Mamüller İnşaat ve Turizm Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne 1.055,00 (binellibeş) TL idari para cezası verilmesine, Ayrıca Adalar Belediye Meclisinin 05.09.2014 tarih ve 2014/72 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen ücret tarifesinde Günlük Canlı Müzik için belirlenen bedel olan 400,00 TL’nin tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 28.07.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

124    28.07.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 28.07.2015 tarih ve 1891 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; 05.07.2015 günü saat 00:30 sıralarında Kınalıda Mahallesi Alsancak Caddesinde bulunan Kınalıada Su Sporları Kulübü içinde yer alan, işletmeciliğini Kınalıada Su Sporları İhtisas Derneği İktisadi İşletmeciliğinin yaptığı Drop isimli Disko-Bar işletmesinde yüksek sesle müzik yapıldığı şikayet edilmesi üzerine, bahse konu işletmeye yapılan uyarılar dikkate alınmamış, yüksek sesle müzik yapılmaya devam edilmiştir. Konu ile ilgili olarak tutanak tanzim edilmiş ve gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde tutulan tutanak gereği: 2559 sayılı kanunun 6. Maddesinin (d) bendi gereğince, Kınalıda Mahallesi Alsancak Caddesinde faaliyet gösteren Kınalıada Su Sporları İhtisas Derneği İktisadi İşletmeciliği’ne 1.055,00 (binellibeş) TL idari para cezası verilmesine, Ayrıca Adalar Belediye Meclisinin 05.09.2014 tarih ve 2014/72 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen ücret tarifesinde Günlük Canlı Müzik için belirlenen bedel olan 400,00 TL’nin tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 28.07.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

125    28.07.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 28.07.2015 tarih ve 1897 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; 11.07.2015 günü saat 00:53 sıralarında Kınalıada Mahallesi Çarşı Caddesi No:63 kapı sayılı yerde faaliyette bulunan ve işletmeciliğini Ada Unlu Mamüller İnşaat ve Turizm Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yaptığı Teos Restaurant isimli işyerinde yüksek sesle müzik yapıldığı ihbarı üzerine bahse konu adreste gidildiğinde yüksek sesle müzik yapıldığı tespit edilerek tutanak tanzim edilmiş ve gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun 6/d maddesine istinaden İşyeri ilgilisi Ada Unlu Mamüller İnşaat ve Turizm Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne Belediye Encümeni’nin 28.07.2015 tarih ve 123 sayılı kararı ile 1.055,00 (binellibeş) TL para cezası uygulanmıştır. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun 6. Maddesinin son fıkrasında: ‘’Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.’’ hükmü gereği Belediye Encümeni’nin 28.07.2015 tarih ve 123 sayılı kararı ile 1.055,00 (binellibeş) TL para cezası bir kat arttırılarak işletme sahibi Ada Unlu Mamüller İnşaat ve Turizm Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne: 2.110,00 (ikibinyüzon) TL para cezası verilmesine, Ayrıca Adalar Belediye Meclisinin 05.09.2014 tarih ve 2014/72 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen ücret tarifesinde Günlük Canlı Müzik için belirlenen bedel olan 400,00 TL’nin tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 28.07.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

126    28.07.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 28.07.2015 tarih ve 1892 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 23.07.2015 tarih ve 36608379.17153.2015/322 sayılı yazısı ve ekindeki tutanaklar incelendiğinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; 20.07.2015 günü saat 10:04 sıralarında gelen ihbar telefonu üzerine, Kınalıda Mahallesi Fazıl Ahmet AYKAÇ Sokak ta Kumluk Aile Plajı olan işletmenin aşırı yüksek sesle müzik yaptığı, Alkollü İçki Satış Ruhsatı olmamasına rağmen içki satışı yaptığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından verilen 12 pafta, 79 ada, 1 parsele 26.04.2012 tarih ve 01-4 sayılı Asena Turizm Lokantacılık Taşımacılık Gıda Tekstil Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına alınmış ve 303 metrekarelik bir alanda çay bahçesi ve büfe olarak faaliyet gösterdiği ruhsat üzerinden anlaşılmış ancak işgal ettiği alan mutfak, kabinler, müştemilatlar, iskele, çay bahçesi ve şezlongların bulunduğu alanın çıplak gözle kontrolünde 2000 m alandan fazla olduğu görülmüştür. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili tutanaklar tanzim edilmiş ve gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde tutulan tutanaklar gereği: 2559 sayılı kanunun 6. Maddesinin (d) bendi gereğince, Kumluk Aile Plajı olarak Kınalıda Mahallesi Fazıl Ahmet AYKAÇ Sokakta faaliyet gösteren Asena Turizm Lokantacılık Taşımacılık Gıda Tekstil Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 1.055,00 (binellibeş) TL idari para cezası verilmesine, Ayrıca Adalar Belediye Meclisinin 05.09.2014 tarih ve 2014/72 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen ücret tarifesinde Günlük Canlı Müzik için belirlenen bedel olan 400,00 TL’nin tahsil edilmesine, İşyerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 12 pafta, 79 ada, 1 parsele 26.04.2012 tarih ve 01-4 sayılı çay bahçesi ve büfe olarak ruhsat verildiğinden, Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 23.07.2015 tarih ve 36608379.17153.2015/322 sayılı yazısı ve ekindeki tutanakların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı Ruhsat Denetim Müdürlüğü’ne gönderilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 28.07.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

127    28.07.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.07.2015 tarih ve 87449200-302-1907 sayılı yazısı tetkik edildi. Büyükada Atatürk Meydanı İDO İskelesi karşısında bulunan merdivenlerin yanındaki ki kafede İBB Zabıta görevlileri ile birlikte yapılan kontrollerde işyerinin açık olduğu ancak içerisinde müşteri olmadığı, işletme sahibi olduğunu beyan 21439748356 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet GÜVER isimli şahıs ile yapılan görüşmede evraklarının İstanbul Büyükşehir Belediyesine verdiğini şuan içeride müşterisi olmadığını beyan ettiğinden bahse konu yerin Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce de kontrol edilerek faaliyette olup olmadığının tespit edilmesine, faaliyette ise yeniden görüşülmek üzere Belediye Encümeni’ne sunulmasına, gereği için kararın Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 28.07.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

128    28.07.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.07.2015 tarih ve 2015-1437 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mahallesi Asaf Derviş Sokak 130 ada, 6 parsel sayıda tapuya kayıtlı, Nizam Mahallesi Asaf Derviş Sokak No:8 /Büyükada/Adalar/İstanbul adresinde Emel AK-Neslihan AK ’a ait olan III. Sınıf A Grubu konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 20.07.2015 tarih ve 1/42 cilt/Yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile mahallen yapılan incelemede KUDEB tarafından 30.09.2014 tarih, 186596-2253 sayılı yazı eki rapor doğrultusunda Onarım Ön İzin Belgesi düzenlenmiş olan yerde aldığı izne aykırı olarak deniz tarafındaki mevcut 2 katlı müştemilatın üst katının yenilendiği parselin 7 parsele bitişik kenarından denize doğru yaklaşık 1x20 m çelik konstrüksiyondan yatay asansör sisteminin imal edildiği, parselin ön tarafındaki mevcut iskelenin lodos nedeniyle zarar gören iskelenin yenilendiği tespit edilmiştir. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 50 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.07.2015 tarih ve 2245 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından, tapudaki maliklerinin; 1000/2000 hisse pay/hisse payda sahibi 27784951564 T.C. Kimlik Numaralı NESLİHAN AK 1000/2000 hisse pay/hisse payda sahibi 27790951336 T.C. Kimlik Numaralı EMEL AK olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 50 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 26,949055 TL hesabıyla, toplam 1.347,452750 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu (1.347,452750 TL x % 100= 1.347,452750 TL), 2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (1.347,452750 TL x % 80 = 1.077,962200TL), 3-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (1.347,452750 TL x % 180 = 2.425,414950 TL), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (1.347,452750 TL x % 20 = 269,490550 TL) 5-) Çevre ve gürültü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.347,452750 TL x % 20 = 269,490550 TL) dikkate alınarak Tapudaki Maliklerine Toplamda: 6.737,26 (altıbinyediyüzotuzyedilirayirmialtıkuruş) TL para cezası tayinine, Toplamda uygulanan 6.737,26 TL para cezası: 1000/2000 hisse pay/hisse payda sahibi 27784951564 T.C. Kimlik Numaralı NESLİHAN AK ’tan: 1000/2000 X 6.737,26 TL = 3.368,63 (üçbinüçyüzaltmışsekizliraaltmışüçkuruş) TL, 1000/2000 hisse pay/hisse payda sahibi 27790951336 T.C. Kimlik Numaralı EMEL AK ’tan: 1000/2000 X 6.737,26 TL = 3.368,63 (üçbinüçyüzaltmışsekizliraaltmışüçkuruş) TL olarak tahsil edilmesine, Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin ‘’ Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır:’’ hükmü gereği yapının fenni mesulü MAHMUT YANGEL’e aykırılıklardan dolayı toplamda: 6.737,26 (altıbinyediyüzotuzyedilirayirmialtıkuruş) TL para cezası uygulanmasına, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 28.07.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

129    04.08.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.07.2015 tarih ve 2015-1192 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada 26 ada, 12 parsel sayıda tapuya kayıtlı, Maden Mahallesi Şehit Recep Koç Caddesi No: 36/Büyükada/Adalar/İstanbul adresinde Ali Halit ETİ ’ye ait olan V. Sınıf D Grubu Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 15.06.2015 tarih ve 1/39 cilt/Yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul İli Adalar İlçesi, Büyükada, 26 ada, 12 parselde bulunan, II. Grup tescilli yapının tescil fişinde Zemin Kat + 1. Kat olarak görülen binaya çatı katının eklendiği, birinci katta cephe düzenlerinin değiştiği tespit edilmiştir. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 60 m² olduğu belirtilen V. Sınıf D Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 18.06.2015 tarih ve 1589 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından, tapudaki malikinin Ali Halit ETİ olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 60 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 94,321693 TL hesabıyla, toplam 5.659,301580 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu (5.659,301580 TL x % 100= 5.659,301580 TL), 2-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (5.659,301580 TL x % 20 = 1.131,860316 TL) dikkate alınarak Tapudaki Maliki Ali Halit ETİ ’ye Toplamda: 12.450,46 (onikibindörtyüzellilirakırkaltıkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 04.08.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

130    04.08.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.08.2015 tarih ve 2015-1239 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada 135 ada, 30 parsel sayıda tapuya kayıtlı, Nizam Mahallesi Doğanbey Sokak No:18 Büyükada/Adalar/İstanbul adresinde Sezer Serpil WASNER’e ait olan V. Sınıf D Grubu, Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 22.06.2015 tarih ve 1/40 cilt/Yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul İli Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, 135 ada, 30 parsel sayılı Eski Eser taşınmazın yerinde yapılan incelemesinde, ruhsat veya herhangi bir ön onarım izin belgesi alınmadan restorasyon çalışması yapılırken çalışma durdurulup, yapı mühür altına alınmıştır. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 81 m² olduğu belirtilen V. Sınıf D Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24.06.2015 tarih ve 1735 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından, tapudaki malikinin 46147380834 T.C. Kimlik Numaralı Sezer Serpil WASNER olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 81 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 94,321693 TL hesabıyla, toplam 7.640,057133 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (7.640,057133 TL x % 180= 13.752,102839 TL), 2-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu ( 7.640,057133 TL x % 20 = 1.528,011427 TL) dikkate alınarak Tapudaki Maliki 46147380834 T.C. Kimlik Numaralı Sezer Serpil WASNER’e Toplamda: 22.920,17 (yirmiikibindokuzyüzyirmiliraonyedikuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 04.08.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

131    04.08.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.08.2015 tarih ve 2015-930 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi Sahilhaneler Sokak 12 ada, 7 parsel, 18 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 22.04.2015 tarih ve 1/28 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 12 ada 7 parsel de bulunan Zemin Kat + 1 Katlı tescilsiz yapının 21.03.1949 yılında verilen izinle inşaatının tamamlandığı 06.06.1949 tarihinde iskan raporu alan binanın İ.B.B Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 22.03.2013 tarihli yapı tespit tutanağı ile binanın arka cephesinin 6 numaralı parselle aynı hizaya getirilerek büyütüldüğü tespit edilmiştir. Bina iskan edildiğinden mühürleme yapılamamıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.04.2015 tarih ve 2015/762 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 28.04.2015 tarih ve 2015/044 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibi Davut KÖSNÜL’e para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde 22.04.2015 tarih ve 1/28 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi Sahilhaneler Sokak 12 ada, 7 parsel, 18 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 22.04.2015 tarih ve 1/28 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların düzeltilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği yapı sahibi 49159243388 T.C. Kimlik Numaralı Davut KÖSNÜL’e 2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 04.08.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

132    04.08.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 04.08.2015 tarih ve 1957 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.07.2015 tarih ve cilt no:29 varak no:24 sayılı zabıttan, Kınalıada Akasya Caddesi (Mekanik elektrik) No:24 kapı sayılı yerde 36919333298 T.C. Kimlik Numaralı Kenan ÇAĞLAYAN Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 19/a maddesine aykırı olarak işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almadan akülü bisiklet tamiri, akülü bisiklet satışı, ve bisiklet kiraya vererek ticari faaliyette bulunduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kınalıada Akasya Caddesi (Mekanik elektrik) No:24 kapı sayılı yerde 36919333298 T.C. Kimlik Numaralı Kenan ÇAĞLAYAN’a; Belediyemizden çalışma ruhsatı almadığı anlaşıldığından 1608 sayılı yasaya istinaden 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası verilmesine, Ayrıca; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15’nci maddesinin (b) bendi ile Encümenin görev ve yetkileri başlıklı 34’üncü maddesinin (e) bendi ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği, ruhsat almadan çalışan işyerinin faaliyetten men edilmesine, Belediye Encümeni’nin 04.08.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/ oyçokluğu ile karar verildi.

133    04.08.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.08.2015 tarih ve 2015-1214 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazada Mahallesi 28 ada, 8 parsel sayıda tapuya kayıtlı, Gezinti Caddes No:45 Burgazada/Adalar/İstanbul adresinde Medeni Kerem AKMAN’a ait olan III. Sınıf A Grubu konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 24.07.2015 tarih ve 1/43 cilt/Yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 07.04. tarih 67552-739 sayılı KUDEB iznine aykırı olarak binanın yan cephesinebitişik olarak WC (Bay-Bayan) yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca tapu kaydında Bahçeli Kagir Ev vasıflı binanın fonksiyon değişikliği yapılarak pansiyona dönüştürüldüğü, alt kattaki bir odanın mutfak haline getirildiği 4 adet oda, banyo yapıldığı ve bahçesinin Restaurant-Cafe olarak düzenlendiği görülmüştür. Bahçede bulunan 1,50 x 5,00 m ebatlarındaki yapının Çay Ocağı-Büfeye dönüştürüldüğü tespit edilmiştr. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 28 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 19.06.2015 tarih ve 1618 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından, tapudaki malikinin Medeni Kerem AKMAN olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 28 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 26,949055 TL hesabıyla, toplam 754,573540 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapılaşmaya yasak bir alanda yapılmış olduğu (754,573540 TL x % 80= 603,658832 TL), 2-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (754,573540 TL x % 180 = 1.358,232372 TL), 3-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (754,573540 TL x % 20 = 150.914708 TL) 4-) Çevre ve gürültü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (754,573540 TL x % 20 = 150.914708 TL) dikkate alınarak Tapudaki Maliki Medeni Kerem AKMAN’a Toplamda: 3.018,29 (üçbinonsekizlirayirmidokuz) TL para cezası tayinine, Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin ‘’ Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır:’’ hükmü gereği yapının fenni mesulü Sedat KELEŞ’e aykırılıklardan dolayı toplamda: 3.018,29 (üçbinonsekizlirayirmidokuz) TL para cezası uygulanmasına, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 04.08.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

134    04.08.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.08.2015 tarih ve 2015-11364 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar ilçesi, Nizam Mahallesi, 23 Nisan Caddesi, 13 pafta, 21 ada, 27 parsel, 20 kapı sayılı yerde Karma Yapı Denetim Ltd. Şti’nın Fenni Sorumluluğu altında İnanlar A.Ş.’nin müteahhitliğini yaptığı, İnanlar A.Ş. ve Hissedarları hakkında 3l94 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereği ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı, 10.11.2014 gün ve 1 cilt, 15 sahife sayılı Yapı Tatil tutanağı ile saptanmış olup, 18.11.2014 tarih ve 2014/850 sayılı kararınızla İnanlar A.Ş. ve hissedarları hakkında toplam 977.209,01 TL para cezası kararı alınmış, ancak aynı kararda yapının mesul fen adamı olarak gözüken Karma Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yapının tamamen bitirilmiş olması nedeniyle yetkisinin düşmüş olduğu ifade edilerek para cezası verilmemiştir. Karma Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ilgi 13.07.2015 tarih ve 5746 sayılı dilekçe ekinde sunduğu 29.12.2014 tarih ve Esas No: 2014/1872 sayılı İstanbul 4. İdare Mahkemesi ve 24.03.2015 tarih ve Y.D. İtiraz No: 2015/1761 sayılı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci Kurul kararlarıyla daha önce Karma Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında alınmış olan 12.04.2011 tarih, 95-96-97 nolu ve 17.07.2012 tarih, 393 sayılı para cezası kararları ile alakalı olarak yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır. Söz konusu yapının Fenni Mesulü olan Karma Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne bu sorumluluğu karşısında 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine göre bugün itibariyle hiçbir cezayı müeyyide uygulanamamakta olup, 3194 sayılı imar kanununun 42. maddesi uyarınca Karma Yapı Denetim Limited Şirketi hakkında para cezası alınmasına karar verilmesi için evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; yapının Fenni Mesulü olan Karma Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapının tamamen bitirilmiş olması nedeniyle yetkisinin düşmüş olduğu ifade edilerek, yapılan aykırı uygulamalar ile ilgili sorumluluğunun bittiği ifade edilemeyeceğinden: 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin ‘’ Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır:’’ hükmü gereği aykırılıklardan dolayı Yapı sahipleri ve Yapının Müteahhidine uygulanmış olan 977.209,01(dokuzyüzyetmişyedibinikiyüzdokuzlirabirkuruş) TL, para cezasının yapının fenni mesulü Karma Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne de uygulanmasına, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 04.08.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

135    11.08.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 10.08.2015 tarih ve 2042 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 04.08.2015 tarih ve cilt no:32 varak no:9 sayılı zabıttan, Büyükada Çınar Caddesi No:8 kapı sayılı yerde 47158920736 T.C. Kimlik Numaralı Zehra AKGÜN Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 19/a maddesine aykırı olarak ruhsatsız olarak büfe işlettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Büyükada Çınar Caddesi No:8 kapı sayılı yerde; Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan, Büfe işyeri olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 47158920736 T.C. Kimlik Numaralı Zehra AKGÜN’e; 1608 sayılı yasaya istinaden 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası verilmesine, Ayrıca; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15’nci maddesinin (b) bendi ile Encümenin görev ve yetkileri başlıklı 34’üncü maddesinin (e) bendi ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği, ruhsat almadan çalışan işyerinin faaliyetten men edilmesine, Belediye Encümeni’nin 11.08.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/ oyçokluğu ile karar verildi.

136    18.08.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 17.08.2015 tarih ve 747 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Nizam Mahallesi 4 Ada 3 parsel önünde bulunan Belediyemize ait geçici denonte ahşap vasıflı yapımız gelen yerli ve yabancı misafirlere hizmet vermek amacıyla hediyelik eşya satış yeri olarak 06.09.2011 tarih ve 425 sayılı Encümen Kararı ile kiralandığı belirtilerek; söz konusu yerin yeniden kiralanıp kiralanamayacağı, kiralanabiliyorsa gerekli işlemlerin yapılması istenmiştir. Bahsi geçen geçici demonte ahşap vasıflı yapının, 2886 sayılı Yasanın 51/g. maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile kiraya verilmesi düşünülmektedir. Gelen yerli ve yabancı misafirlere hizmet vermek amacıyla, Nizam Mahallesi 4 Ada 3 parsel önünde bulunan Belediyemize ait geçici denonte ahşap vasıflı yapımızın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g Maddesine göre demonte yapıların ve diğer hizmet ünitelerinin kiraya verilmesine ve kiralamaya ilişkin ihalenin Belediye Encümeni tarafından 25.08.2015 Salı günü Saat 14:00’ de yapılmasına, ihale ile ilgili işlemlerin yapılması için kararın müdürlüğüne verilmesine Belediye Encümeni’nin 18.08.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

137    18.08.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17.08.2015 tarih ve 1546 sayılı yazısı tetkik edildi. Büyükada, 23 Nisan Caddesi, 1 ada, 1 parsel, 25 A kapı sayılı yerde bulunan II. grup tescilli eski eser için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü tarafından bila tarih ve 99896374 sayılı yazısı ile onarım ön izin belgesi verilmiş olup, ilgi dilekçede belirtilen onarımların 14 İstanbul Bienali göz önüne alınarak inşaat yasağı döneminde gürültüye sebebiyet vermeden dış cephe onarımlarının yapılabilmesi için özel izin hakkındaki izin talebi Belediye Encümenimizce değerlendirilmiştir. Büyükada, 23 Nisan Caddesi, 1 ada, 1 parsel, 25 A kapı sayılı yerin, dış cephe boya çalışmalarına çevre ve gürültü kirliliğine sebebiyet vermeden ilgilisi tarafından her türlü önlem alınarak 10:00 ile 18:00 saatleri arasında izin verilmesine, Belediye Encümeninin 18.08.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/ oyçokluğu ile karar verildi.

138    18.08.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 17.08.2015 tarih ve 87449200-302-2113 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde: Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Büyükada dahilinde 13.08.2015 günü yapılan denetimlerde; Büyükada, Maden Mahallesi, Çınar Meydanı Sokak, 9 kapı sayılı adreste ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen ÇENAR KONAK isimli işyerinin ilgilisi Ercüment GÜNDÜZ ’e 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6.maddesinin (d) bendine istinaden 1.055,00 (binellibeş) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 18.08.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

139    25.08.2015    
İHALE KOMİSYON KARARI İlgi :Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 25.08.2015 tarih ve 778 sayılı teklifi.    Belediyemiz tasarrufunda bulunan Büyükada Nizam Mahallesi, Gülistan Caddesi 103 A ve Güldalı Sokak 2/1 kapı numaralı yerde bulunan Geçici Demonte ahşap vasıflı yer in 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, pazarlık usulü ile kiralama ihalesinin yapılabilmesi için Belediye Encümeni İhale Komisyonu sıfatı ile 25.08.2015 günü saat 14.00’de Belediye Encümen odasında aşağıda isim ve unvanları yazılı üyelerin iştiraki ile toplandı. İhale işlem dosyası incelenerek, ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde yapıldığı tespit edildi: Onay Belgesinin Tarih ve Numarası :21.08.2015, 91987299-21.08.2015/167 İhale Uygulanan Usul :2886 sayılı Kanunun 51/g Maddesi. Pazarlık Usulü. Duyuruların ne şekilde,nerede ve hangi tarihlerde yapıldığı : Yapılacak işin tahmin edilen bedeli : 12.931,70 (onikibindokuzyüzotuzbirlirayetmişkuruş) TL + KDV (1 Yıllık ), : 38.795,10 (otuzsekizbinyediyüzdoksanbeşliraonkuruş) TL + KDV (3 Yıllık ) Ödeme yapılacak yer ve yılları : Ulaşım Turizm Spor Kültür ve Eğitim İşletmesi 2015/2016/2017 Encümen Kararının tarih ve Sayısı : 18.08.2015 tarih ve 136 İhaleye Katılan Firma/Kişi Sayısı : 1 (bir) İhale Yapılan Firmanın/Kişinin adı ve Soyadı : Şirin ERGİN Adresi : Başlala Sokak Sütunlu Köşk No:13/1 Büyükada / İSTANBUL İhalenin Yapılış Gerekçesi : İhale Bedeli : 13.000,00 (onüçbin) TL + KDV (1 Yıllık ), : 39.000,00 (otuzdokuzbin) TL + KDV (3 Yıllık ) Belediyemiz tasarrufunda bulunan Büyükada Nizam Mahallesi, Gülistan Caddesi 103 A ve Güldalı Sokak 2/1 kapı numaralı yerde bulunan Geçici Demonte ahşap vasıflı yer in 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, pazarlık usulü ile kiralama ihalesi için 25.08.2015 tarih ve 2015/136 sayılı Encümen kararı alınmış ve 21.08.2015 tarih 91987299-21.08.2015/167 sayılı İhale Onay Belgesine göre 2886 sayılı kanunun 51/g Maddesi kapsamında 3 (üç) yıl süreliğine, yıllık 12.931,7 TL + KDV + KDV, 3 (üç) yıllık 38.795,10 TL + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye yasasının 35. maddesine istinaden 25.08.2015 Salı günü saat 14.00’de ihaleye çıkılmıştır. Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz toplanmıştır. Şirin ERGİN’in dosya satın aldığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca Şirin ERGİN’in Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi, istenen belgelerin eksiksiz olduğu görülmüştür. Şirin ERGİN’in Teklif Zarfından 12.950,00 TL + KDV tutarında teklif çıktığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca Şirin ERGİN’in teklifini yükseltmesini istemiş. Şirin ERGİN ise 13.000,00 TL + KDV olarak teklifini yükseltmiştir. İhale Komisyonumuz tekrardan Şirin ERGİN’in teklifini yükseltmesini istemiştir ancak Şirin ERGİN teklifinin son teklifi olduğunu beyan etmiştir. İhale komisyonumuz Belediyemiz tasarrufundaki İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mahallesi, Gülistan Caddesi 103 A ve Güldalı Sokak 2/1 kapı numaralı yerde bulunan Geçici Demonte ahşap vasıflı yerin yıllık 13.000,00 TL + KDV, 3 (üç) yıllık 38.795,00 TL + KDV ile Şirin ERGİN’e kiralanmasına, 2886 sayılı yasanın 31. Maddesine istinaden ita amirinin onayına sunulmasına, gerekli işlemlerin Destek Müdürlüğünce takip ve ifa edilmesine, komisyonumuzca oybirliği/oyçokluğu ile 25.08.2015 tarihinde karar vermiştir.

140    25.08.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.08.2015 tarih ve 1585 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mahallesi 88 ada 22 parsel sayıda tapuya kayıtlı Çınar Caddesi No:12 Büyükada/Adalar/İstanbul adresinde Ergün BÜLEK’e ait olan III. Sınıf A Grubu konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 12.08.2015 tarih ve 1/44 cilt/Yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile Emin ADATEPE’nin 15.04.2015 tarih, 705 sayılı şikayet dilekçesi üzerine mahallinde yapılan incelemede mevcut iskanlı zemin+1 normal katlı dükkan + konut binasının üzeine 2. Normal kat seviyesinde çok eskiden yapılmış olduğu anlaşılan kısmen çelik profil, kısmen PVC malzeme, kısmen de ahşap malzeme ile çatı katı ilave edilmiş olduğu görülmüş olup, söz konusu çatı katının (çok uzun yıllardır) işgalli olması sebebiyle mühürleme yapılamamıştır. (2006 hava fotoğraflarında söz konusu konut mevcuttur.) İmara aykırılıktan etkilenen alanın 40 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 20.08.2015 tarih ve 2610 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından, tapudaki malikinin Ergün BÜLEK olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 40 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 26,949055 TL hesabıyla, toplam 1.077,962200 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu (1.077,962200 TL x % 100= 1.077,962200 TL), 2-) Yapılaşmaya yasak bir alanda yapılmış olduğu (1.077,962200 TL x % 80= 862,369760 TL), 3-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (1.077,962200 TL x % 180= 1.940,331960 TL), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (1.077,962200 TL x % 20 = 215,592440 TL) 5-) Çevre ve gürültü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.077,962200 TL x % 20 = 215,592440 TL) dikkate alınarak Tapudaki Maliki 21815012842 T.C. Kimlik Numaralı Ergün BÜLEK’e Toplamda: 5.389,81 (beşbinüçyüzseksendokuzliraseksenbirkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 25.08.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

141    25.08.2015    
İlgi: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.08.2015 tarih ve 787 sayılı teklifi incelenmiş olup ; 5393 sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi ile Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 23. Maddesi gereğince 2016-2018 dönemi bütçesiyle ilgili olarak hazırlanan Bütçe Taslağının Belediye Encümenince incelenerek, inceleme raporu hazırlanmasına, Belediye Encümeninin 25.08.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/ oyçokluğu ile karar verildi.

142    01.09.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.08.2015 tarih ve 2015/1140 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi Yılmaztürk Caddesi 178 ada, 24 parsel sayıda tapuya kayıtlı, Maden Mahallesi Yılmaztürk Caddesi No:135 Büyükada/Adalar/İstanbul adresinde Tapu Maliklerine ait olan Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 26.08.2015 tarih ve 1/47 cilt/Yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında: İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Yılmaztürk Caddesi No:135, 178 ada, 24 parsel sayılı parsel içerisinde yapılan kontrollerde KUDEB izni alınmadan 200 m² alana şap atıldığı ve evvelce 60 m² çelik dikmelerle taşıtılan doğal zemin üzerine yapılmış ruhsatsız yüzme havuzu tespiti yapılmış olup, mühür altına alınmıştır denilmektedir. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 260 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.08.2015 tarih ve 2667 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından yapı sahiplerinin: Bağımsız Bölüm No: 1 39196580102 T.C. Kimlik Numaralı Cemşit BEHMENYAR, Bağımsız Bölüm No: 2 18299267622 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet BURH, Bağımsız Bölüm No: 3 ½ H.Pay/H.Payda 22838116876 T.C. Kimlik Numaralı Bilge TOPALOĞLU, Bağımsız Bölüm No: 3 ½ H.Pay/H.Payda 22871115782 T.C. Kimlik Numaralı Ayşe İFFET, Bağımsız Bölüm No: 4 28708565898 T.C. Kimlik Numaralı İlhan ÇEÇEN, Bağımsız Bölüm No: 5 52084061118 T.C. Kimlik Numaralı Hikmet KAHYA, Bağımsız Bölüm No: 6 39499546638 T.C. Kimlik Numaralı Turhan ÇEÇEN, Bağımsız Bölüm No: 7 16997162102 T.C. Kimlik Numaralı Derviş USLU olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 260 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 26,949055 TL hesabıyla, toplam 7.006,754300 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu ( 7.006,754300 TL x % 80 = 5.605,403440 TL ), 2-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu ( 7.006,754300 TL x % 180 = 12.612,157740 TL ), 3-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu, (7.006,754300 TL x % 20 = 1.401,350860 TL ), 4-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (7.006,754300 TL x % 20 = 1.401,350860 TL) dikkate alınarak Tapu Maliklerine toplamda: 28.027,02 (yirmisekizbinyirmiyediliraikikuruş) TL para cezası tayinine, Uygulanan 28.027,02 TL para cezasının: Bağımsız Bölüm No: 1 Maliki 110,000/1000,000 Arsa Pay/ Arsa Payda sahibi 39196580102 T.C. Kimlik Numaralı Cemşit BEHMENYAR’dan: (28.027,02 TL x (110,000/1000,000) = 3.082,97 (üçbinseksenikiliradokanyedikuruş) TL, Bağımsız Bölüm No: 2 Maliki 110,000/1000,000 Arsa Pay/ Arsa Payda sahibi 18299267622 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet BURH’dan: (28.027,02 TL x (110/1000) = 3.082,97 (üçbinseksenikiliradokanyedikuruş) TL, Bağımsız Bölüm No: 3 Maliki ½ H.Pay/H.Payda 170,000/1000,000 Arsa Pay/ Arsa Payda sahibi 22838116876 T.C. Kimlik Numaralı Bilge TOPALOĞLU’ndan: (28.027,02 TL x (170/1000) / 2 = 2.382,30 (ikibinüçyüzseksenikiliraotuzkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No: 3 Maliki ½ H.Pay/H.Payda 170,000/1000,000 Arsa Pay/ Arsa Payda sahibi 22871115782 T.C. Kimlik Numaralı Ayşe İFFET’ten: (28.027,02 TL x (170/1000) / 2 = 2.382,30 (ikibinüçyüzseksenikiliraotuzkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No: 4 Maliki 170,000/1000,000 Arsa Pay/ Arsa Payda sahibi 28708565898 T.C. Kimlik Numaralı İlhan ÇEÇEN’den: (28.027,02 TL x (170/1000) = 4.764,59 (dörtbinyediyüzaltmışdörtliraellidokuzkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No: 5 Maliki 160,000/1000,000 Arsa Pay/ Arsa Payda sahibi 52084061118 T.C. Kimlik Numaralı Hikmet KAHYA’dan: (28.027,02 TL x (160/1000) = 4.484,32 (dörtbindörtyüzseksendörtliraotuzikikuruş) TL, Bağımsız Bölüm No: 6 Maliki 160,000/1000,000 Arsa Pay/ Arsa Payda sahibi 39499546638 T.C. Kimlik Numaralı Turhan ÇEÇEN’den: (28.027,02 TL x (160/1000) = 4.484,32 (dörtbindörtyüzseksendörtliraotuzikikuruş) TL, Bağımsız Bölüm No: 7 Maliki 120,000/1000,000 Arsa Pay/ Arsa Payda sahibi 16997162102 T.C. Kimlik Numaralı Derviş USLU’dan: (28.027,02 TL x (120/1000) = 3.363,25 (üçbinüçyüzaltmışüçlirayirmibeşkuruş) TL olarak tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 01.09.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

143    01.09.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.08.2015 tarih ve 2015-1581 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi Doğan Bey Sokak, 135 ada, 30 parsel, 18 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 22.06.2015 tarih ve 1/40 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul İli Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, 135 ada, 30 parsel sayılı Eski Eser taşınmazın yerinde yapılan incelemesinde, ruhsat veya herhangi bir ön onarım izin belgesi alınmadan restorasyon çalışması yapılırken çalışma durdurulup, yapı mühür altına alınmıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.08.2015 tarih ve 2015-1239 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 04.08.2015 tarih ve 2015/130 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibi Sezer Serpil WASNER’e para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde 22.06.2015 tarih ve 1/40 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi Doğan Bey Sokak, 135 ada, 30 parsel, 18 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 22.06.2015 tarih ve 1/40 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların düzeltilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fennimesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği yapı sahibi 46147380834 T.C. Kimlik Numaralı Sezer Serpil WASNER’e 2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 01.09.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

144    01.09.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.08.2015 tarih ve 2015-1583 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi Asaf Derviş Sokak, 130 ada, 6 parsel, 8 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 20.07.2015 tarih ve 1/42 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile mahallen yapılan incelemede KUDEB tarafından 30.09.2014 tarih, 186596-2253 sayılı yazı eki rapor doğrultusunda Onarım Ön İzin Belgesi düzenlenmiş olan yerde aldığı izne aykırı olarak deniz tarafındaki mevcut 2 katlı müştemilatın üst katının yenilendiği parselin 7 parsele bitişik kenarından denize doğru yaklaşık 1x20 m çelik konstrüksiyondan yatay asansör sisteminin imal edildiği, parselin ön tarafındaki mevcut iskelenin lodos nedeniyle zarar gören iskelenin yenilendiği tespit edilmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.07.2015 tarih ve 2015-1437 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 28.07.2015 tarih ve 2015/128 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibipleri Neslihan Ak, Emel AK ve yapının Fenni Mesulü Mahmut YENGEL’e para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde 20.07.2015 tarih ve 1/42 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi Asaf Derviş Sokak, 130 ada, 6 parsel, 8 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 20.07.2015 tarih ve 1/42 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların düzeltilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği yapı sahiplerine 2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL para cezası uygulanmasına, Uygulanan bu para cezası: 1000/2000 hisse pay/hisse payda sahibi 27784951564 T.C. Kimlik Numaralı NESLİHAN AK ’tan: 1000/2000 X 2.994,34 = 1.497,17 (bindörtyüzdoksanyediliraonyedikuruş) TL, 1000/2000 hisse pay/hisse payda sahibi 27790951336 T.C. Kimlik Numaralı EMEL AK ’tan: 1000/2000 X 6.737,26 TL = 2.994,34 = 1.497,17 (bindörtyüzdoksanyediliraonyedikuruş) TL olarak tahsil edilmesine, Yapının fenni mesulü Mahmut YANGEL’e 2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 01.09.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

145    01.09.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.08.2015 tarih ve 2015/1566 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mahallesi Kadıyoran Caddesi 106 ada, 8 parsel sayıda tapuya kayıtlı, Nizam Mahallesi Kadıyoran Caddesi No:60 Büyükada/Adalar/İstanbul adresinde Berrin GÖKSU’ya ait olan Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 25.08.2015 tarih ve 1/46 cilt/Yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 29.05.2015 tarihli İ.B.B Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğünden alınan Onarım Ön İzin Belgesi hilafı verilen izni aşan uygulama yapılmıştır. Çelik konstrüksiyondan teras balkon ortak alanda imal edilmiş olup mühür altına alınmıştır denilmektedir. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 52 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapının 25.08.2015 tarihli tapu kayıtlarından yapı sahibinin 42616118526 T.C. Kimlik Numaralı Berrin GÖKSU olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 52 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 26,949055 TL hesabıyla, toplam 1.401,350860 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu (1.401,350860 TL x % 30 = 420.405258 TL ), 2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (1.401,350860 TL x % 80 = 1.121,080688 TL ), 3-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu, (1.121,080688 TL x % 20 = 280,270172 TL ), 4-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.121,080688 TL x % 20 = 280,270172 TL ) dikkate alınarak Tapu Maliki 42616118526 T.C. Kimlik Numaralı Berrin GÖKSU’ya toplamda: 3.503,38 (üçbinbeşyüzüçliraotuzsekizkuruş) TL para cezası tayinine, Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin ‘’ Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır:’’ hükmü gereği yapının fenni mesulü Senem AKÇAY’a aykırılıklardan dolayı toplamda: 3.503,38 (üçbinbeşyüzüçliraotuzsekizkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 01.09.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

146    01.09.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 28.08.2015 tarih ve 2180 sayılı yazısı tetkik edildi. İlgi :(a)T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/06/2013 tarih ve 1310 sayılı Kararı, (b)27/08/2013 tarih ve 2013/553 sayılı Encümen Kararı, (c)2015/ 08 sayılı bisiklet yönetmeliği, 1.Adalarımızda ikamet eden yurttaşlarımızın ilgi (a) sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.06.2013 tarih ve 1310 no’lu kararına istinaden sağlık sebebiyle aciliyet arz eden durumlarda tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınmış heyet raporu ile ihtiyacı tespit edilen ve adalarda ikamet eden vatandaşlar için 250 kg ağırlık ve 20 km/sa. Hıza sahip 3 ve 4 tekerlekli akülü-elektrik şarjlı araçların Belediyenin izni ile kullanabileceği hükmü amir olduğundan ; Adalarımızda ikamet eden ve sağlık kurulu raporu ile Belediyemize müracaat eden yurttaşlara İlgi (a) kurul kararı kapsamında plaka (izin) verilmektedir. Araç kullanamayacak durumda bulunanlara ise de refakatçi eşliğinde plaka (izin) verilmektedir. 2.İlgi (b) sayılı Encümen kararı ile de, özellikleri ve adetleri tanımlanan ve Adalarımız da ruhsatlı iş yeri bulunan esnaflarımıza üç tekerlekli ve arkası sepetli olan akülü araçlara plaka verilmektedir. 3.İlgi (c) sayılı Yönetmelik ile, Adalarımızda faaliyet göstermekte olan, 39 Bisiklet kiralama esnaflarına plaka verilmektedir. 4.İlgi (c) sayılı Yönetmelik kapsamında Adalarımızda ikamet eden ve Yurttaşlarımıza ait olan iki tekerlekli bisikletlerin plakalandırılma işlemleri yapılmaktadır. Adalar Belediyesi, Belediye Meclisinin 2015/08 sayılı kararı ile yürürlükte olan Bisiklet Yönetmeliğinin 13/j bendi, ‘’ Kiralık bisikletler için, bu yönetmelikle zorunlu hale getirilen yeni tip plakaları tedarik etmek, söz konusu plakaların metal levha üzerine kabartma harflerle ve soğuk damgalı/ holagramlı olarak Belediye tarafından üretilmesi için gereken çalışma ve üretim ortamını organize etmek’’ hükmü amir olduğundan, yukarıda belirtilen ve izin verilen plaka gruplarına, ayrıca izin verilecek olan plakalara, gerek taklidi veya sahtesinin önüne geçmek, gerekse gruplara ayırmak hususunda Zabıta Müdürlüğünce ekli çizelgede belirtilen 4 çeşit hologram yaptırılmıştır. Zabıta Müdürlüğünün ekli çizelgede belirtilen ve plaka gruplarına göre ayrılmış bulunan hologram etiketlerin, belirtilen şekilde uygulanması yönündeki teklifinin kabulüne Belediye Encümeni’nin 01.09.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

147    01.09.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.08.2015 tarih ve 1452 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi 41 ada 12 parsel sayıda tapuya kayıtlı Kürekçi Bahri Sokak No:9 Heybeliada/Adalar/İstanbul adresinde GÖNÜL GİLMORE – FARUK GOÇA’ya ait olan V. Sınıf D Grubu Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 28.08.2015 tarih ve 1/48 cilt/Yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul İli Adalar İlçesi, Heybeliada 41 ada 12 parsel sayılı Eski Eser taşınmazın23.07.2015 tarih ve 5747 sayılı şikayet dilekçesine binaen yerinde yapılan incelemesinde 6 ve 7 No’lu dublex dairelerin 30.01.92 tarihli projesine aykırı olarak çatı katında teras oluşturduğu tespiti yapılmıştır İmara aykırılıktan etkilenen alanın 28,75 m² olduğu belirtilen V. Sınıf D Grubu yapının, 25.08.2015 tarihli tapu kayıtlarından, maliklerinin GÖNÜL GİLMORE – FARUK GOÇA olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde; A-) 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 18,75 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 94,321693 TL hesabıyla, toplam 1.768,531744 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu (1.768,531744 TL x % 30= 530,559523 TL), 2-) Yapılaşmaya yasak bir alanda yapılmış olduğu (1.768,531744 TL x % 80= 1.414,825395 TL), 3-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (1.768,531744 TL x % 180= 3.183,357139 TL), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (1.768,531744 TL x % 20 = 353,706349 TL) 5-) Çevre ve gürültü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.768,531744 TL x % 20 = 353,706349 TL) dikkate alınarak Tapudaki Maliki 24626077802 T.C. Kimlik Numaralı GÖNÜL GİLMORE’ye, toplamda: 7.604,69 (yedibinaltıyüzdörtliraaltmışdokuzkuruş) TL para cezası tayinine, B-) 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 10,00 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 94,321693 TL hesabıyla, toplam 943,216930 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu (943,216930 TL x % 30= 282,965079 TL), 2-) Yapılaşmaya yasak bir alanda yapılmış olduğu (943,216930 TL x % 80= 754,573544 TL), 3-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (943,216930 TL x % 180= 1.697,790474 TL), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (943,216930 TL x % 20 = 188,643386 TL) 5-) Çevre ve gürültü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (943,216930 TL x % 20 = 188,643386 TL) dikkate alınarak Tapudaki Maliki 13691430254 T.C. Kimlik Numaralı FARUK GOÇA’ya, toplamda: 4.055,83 (dörtbinellibeşliraseksenüçkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 01.09.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

148    01.09.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 31.08.2015 tarih ve 797 sayılı yazısı tetkik edildi. Belediyemize ait Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 13 pafta, 2 ada, 3 parsel sayılı, Lala Hatun Caddesi 2/1 kapı numaralı yerde bulunan "Sıhhi Banyo" vasıflı taşınmazımızın kiralanması işi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması istenmiştir. Bahsi geçen, 2886 sayılı Yasanın 51/g. maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile kiraya verilmesi düşünülmektedir. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 13 pafta, 2 ada, 3 parsel sayılı, Lala Hatun Caddesi 2/1 kapı numaralı yerde bulunan "Sıhhi Banyo" vasıflı taşınmazımızın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g Maddesine göre kiralamaya ilişkin ihalenin Belediye Encümeni tarafından 08.09.2015 Salı günü Saat 14:00’ de yapılmasına, ihale ile ilgili işlemlerin yapılması için kararın müdürlüğüne verilmesine Belediye Encümeni’nin 01.09.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

149    01.09.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 31.08.2015 tarih ve 2210 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; 18.08.2015 günü saat 00.35 sıralarında Şehit Recep Koç Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Nehrin Kıraathanesi isimli işyerinde kumar oynatıldığı tespit edilerek konu hakkında kumar oynatan şahıslara Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan gerekli adli işlem yapılmış olup, konu ile ilgili olarak tutanak tanzim edilmiş ve işyeri hakkında gerekli işlemlerin yapılması için evrak belediyemize gönderilmiştir. 10.08.2005 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘’İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’’ te işyeri açılırken aranacak şartlar belirtilmiştir. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Büyükada Şehit Recep KOÇ Cad. No:19/A kapı sayılı yerde mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletildiği tespit edilen Nehrin Kıraathanesi unvanlı İşyeri ilgilisi Hanna YUMURTA’ya 2559 sayılı kanunun 6’ncı maddesinin (d) fıkrasına istinaden, 1.055,00 (binellibeş) TL para cezası verilmesine, Zabıta Müdürlüğünce işyeri ilgilisinin uyarılarak, aynı suçu tekrar işlemesi halinde ruhsat iptali yoluna gidileceği hususunun tebliğ edilmesine, 1608 Sayılı Kanun uyarınca işyerinin 1 (bir) gün faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 01.09.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

150    01.09.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 01.09.2015 tarih ve 2218 sayılı yazısı tetkik edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; 09.08.2015 günü yapılan denetimlerde; Kınalıada Mahallesi Çınarlı Köşk Sokakta bulunan Üç Kardeşler Restaurant isimli işletme hakkında yüksek sesle müzik yayını yapılarak çevreye rahatsızlık verildiğinin ihbarı üzerine bahse konu işletmeye gidilerek yapılan incelemelerde, müzik sesinin çevreye rahatsızlık verecek düzeyde olduğu ayrıca DJ eşliğinde müzik yapılan işletmenin disko-bar ruhsatının bulunmadığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak tutanak tanzim edilmiş ve gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun 6/d maddesine istinaden İşyeri ilgilisi Lütfi YAZGAN’a Belediye Encümeni’nin 28.07.2015 tarih ve 128 sayılı kararı ile 1.918,00 (bindokuzyüzonsekiz) TL para cezası uygulanmıştır. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun 6. Maddesinin son fıkrasında: ‘’Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.’’ hükmü gereği Belediye Encümeni’nin 28.07.2015 tarih ve 128 sayılı kararı ile verilen 1.918,00 (bindokuzyüzonsekiz) TL para cezası bir kat arttırılarak işletme sahibi Lütfi YAZGAN’a : 3.836,00 (üçbinsekizyüzotuzaltı) TL para cezası verilmesine, Ayrıca Adalar Belediye Meclisinin 05.09.2014 tarih ve 2014/72 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen ücret tarifesinde Günlük Canlı Müzik için belirlenen bedel olan 400,00 TL’nin tahsil edilmesine, 1608 Sayılı Kanun uyarınca işyerinin 1 (bir) gün faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 01.09.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

151    01.09.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 01.09.2015 tarih ve 2218 sayılı yazısı tetkik edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; 15.08.2015 günü yapılan denetimlerde; Kınalıada Mahallesi Çarşı Caddesi No:63 Adalar adresinde bulunan Teos Restaurant isimli işletme hakkında yüksek sesle müzik yayını yapılarak çevreye rahatsızlık verildiğinin ihbarı üzerine bahse konu işletmeye gidilerek yapılan incelemelerde, müzik sesinin çevreye rahatsızlık verecek düzeyde olduğu ayrıca DJ eşliğinde müzik yapılan işletmenin disko-bar ruhsatının bulunmadığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak tutanak tanzim edilmiş ve gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun 6/d maddesine istinaden İşyeri ilgilisi Ada Unlu Mamüller İnşaat ve Turizm Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne Belediye Encümeni’nin 28.07.2015 tarih ve 125 sayılı kararı ile 2.110,00 (ikibinyüzonlira) TL para cezası uygulanmıştır. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun 6. Maddesinin son fıkrasında: ‘’Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.’’ hükmü gereği Belediye Encümeni’nin 28.07.2015 tarih ve 125 sayılı kararı ile verilen 2.110,00 (ikibinyüzonlira) TL para cezası bir kat arttırılarak işletme sahibi Ada Unlu Mamüller İnşaat ve Turizm Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne: 4.220,00 (dörtbinikiyüzyirmilira) TL para cezası verilmesine, Ayrıca Adalar Belediye Meclisinin 05.09.2014 tarih ve 2014/72 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen ücret tarifesinde Günlük Canlı Müzik için belirlenen bedel olan 400,00 TL’nin tahsil edilmesine, 1608 Sayılı Kanun uyarınca işyerinin 1 (bir) gün faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 01.09.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

152    01.09.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 01.09.2015 tarih ve 2216 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.08.2015 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 10 sayılı zabıttan, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 19. maddesine aykırı olarak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı almadan, Ruhsatsız faaliyette bulunduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Çınar Caddesi 68 kapı sayılı yerde, Toptan Su Satış Yeri olarak faaliyet gösteren 52354593714 T.C. Kimlik Numaralı Murat ALTAN’a 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işyerinin ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 01.09.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

153    01.09.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 01.09.2015 tarih ve 2217 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 27.08.2015 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 11 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Bisiklet Yönetmeliği’nin 9. Maddesinin c bendine aykırı olarak Adalar Belediyesince kendisine imza karşılığı verilmiş olan, 0451 No’lu üç yönden okunabilir olan olan plaka bütünlüğünün iki parça haline dönüştürerek iki ayrı bisiklette kullanmak suretiyle kiraya verdiği tespit edildiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Çınar Caddesi 26/C kapı sayılı yerde, bisiklet kiralama işi ile iştigal etmekte olan 10055858440 T.C. Kimlik Numaralı Fehmi ERGİN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, işyerinin 1 (bir) gün faaliyetten meni’ne, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 01.09.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

154    01.09.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.09.2015 tarih ve 1331 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mahallesi 29 pafta 130 ada 5 parsel sayıda tapuya kayıtlı Asaf Derviş Sokak No:6 Büyükada/Adalar/İstanbul adresinde Lucien ARKAS’a ait olan III. A Grubu konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 20.08.2015 tarih ve 1/45 cilt/Yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile mahallen yapılan incelemede 12.05.2015 tarih, 89454-1015 sayılı İBB KUDEB yazısı eki 06.05.2015 tarihli tespit tutanağı tanzim edilmiş olan mevcut bodrum + zemin + 1 normal + çatı katlı bina ile alakalı olarak evvelce 12.01.1990 tarih, 11/44 sayılı ve 08.02.1995 tarih, 18/8 sayılı yapı tatil tutanakları tanzim edilerek yasal işlem yapılmış olduğu, ancak çok eskiden olmak üzere söz konusu binanın yeniden yapılmış olduğunun anlaşıldığı, bahçede yine çok eskiden olmak üzere 2 ayrı müştemilat ve yanları açık üstü kapalı bir bölüm oluşturulmuş olduğu, mevcut denize inen patika yolun kısmen çelik konstrüksiyon olarak yenilenmiş olduğu Elektrik deposu haline getirilen su deposu olduğu tespit edilmiş olup, işgalli olduğundan mühürlenememiştir. Anayasa Mahkemesinin 10.01.2013 tarih ve 2013/8 sayılı kararında; V Esasın İncelenmesi başlığı altında bulunan ‘’….dolayısıyla yapının sahibi ibaresiyle yukarıda sayılan inşai faaliyetleri gerçekleştiren kişiler ifade edilmektedir. Başka bir deyişle yapının sahibi ibaresinden ister yapının mülkiyetine sahip kişiler isterse kiracı, yapı malikinin yakını, intifa hakkı sahibi gibi üçüncü kişiler olsun inşai faaliyeti yapan kişiler anlaşılmaktadır. Danıştay’ın istikrar kazanan içtihatlarından da yapının sahibi ibaresinden, mevzuata aykırı yapıyı inşaa eden kişinin anlaşılacağı belirtilmiş olup, uygulamada idarelerce gerekli araştırma yapılarak mevzuata aykırı inşaatı yapan kişi tespit edilmeksizin doğrudan yapının mülkiyet sahibine para cezası verilmesi yasanın amacı ve anlamı ile bağdaşmayan bir sonuç doğurur….’’ İfadesi ve 29.04.2014 tarihli tapudan da anlaşılacağı üzere, yapının Lucien ARKAS tarafından 29.04.2014 tarihinde satın alındığı yapılan aykırı uygulamaların bu tarihten önce olması itibariyle önceki yapı sahiplerinin: Zünbül ERKOHEN ve Hayim HAVİYO olduğundan uygulanacak olan para cezalarının bu şahıslara uygulanması gerekmektedir. Yapılan müzakere neticesinde; 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 420 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 26,949055 TL hesabıyla, toplam 11.318,603100 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu (11.318,603100 TL x % 100= 11.318,603100 TL), 2-) Yapılaşmaya yasak bir alanda yapılmış olduğu (11.318,603100 TL x % 80= 9.054,882480 TL), 3-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (11.318,603100 TL x % 180= 20.373,485580 TL), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (11.318,603100 TL x % 20 = 2.263,720620 TL) 5-) Çevre ve gürültü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (11.318,603100 TL x % 20 = 2.263,720620 TL) dikkate alınarak yapı sahiplerinin: 12242456118 T.C. Kimlik Numaralı Zünbül ERKOHEN ve 18404256404 T.C. Kimlik Numaralı Hayim HAVİYO’ya, toplamda: 56.593,02 (ellialtıbinbeşyüzdoksanüçliraikikuruş) TL para cezası tayinine, uygulanan bu para cezası : ½ Hisse Pay / Hisse Payda sahibi: 12242456118 T.C. Kimlik Numaralı Zünbül ERKOHEN’den : 56.593,02 x ½ = 28.296,51 (yirmisekizbinikiyüzdoksanaltıliraellibirkuruş) TL, ½ Hisse Pay / Hisse Payda sahibi: 18404256404 T.C. Kimlik Numaralı Hayim HAVİYO’dan : 56.593,02 x ½ = 28.296,51 (yirmisekizbinikiyüzdoksanaltıliraellibirkuruş) TL olarak tahsil edilmesine , Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 01.09.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

155    08.09.2015    
İHALE KOMİSYON KARARI İlgi :Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 08.09.2015 tarih ve 833 sayılı teklifi.    Belediyemize ait Büyükada Nizam Mahallesi 13 pafta, 2 ada, 3 parsel sayılı Lalahatun Caddesi 2/1 kapı sayılı yerde bulunan Sıhhi Banyo vasıflı taşınmazımızın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, pazarlık usulü ile kiralama ihalesinin yapılabilmesi için Belediye Encümeni İhale Komisyonu sıfatı ile 08.09.2015 günü saat 14.00’de Belediye Encümen odasında aşağıda isim ve unvanları yazılı üyelerin iştiraki ile toplandı. İhale işlem dosyası incelenerek, ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde yapıldığı tespit edildi: Onay Belgesinin Tarih ve Numarası 02.09.2015 - 815 İhale Uygulanan Usul :2886 sayılı Kanunun 51/g Maddesi. Pazarlık Usulü. Duyuruların ne şekilde,nerede ve hangi tarihlerde yapıldığı : Yapılacak işin tahmin edilen bedeli: 14.833,00 (ondörtbinsekizyüzotuzüçkuruş) TL + KDV (1 Yıllık ), : 44.499,00 (kırkdörtdörtyüzdoksandokuzkuruş) TL + KDV (3 Yıllık ) Ödeme yapılacak yer ve yılları : Ulaşım Turizm Spor Kültür ve Eğitim İşletmesi 2015/2016/2017 Encümen Kararının tarih ve Sayısı : 01.09.2015 tarih ve 148 İhaleye Katılan Firma/Kişi Sayısı : 3 (Üç) İhale Yapılan Firmanın/Kişinin adı ve Soyadı : 1-) Kazım ÇÜLBAN Adresi : Temenna Sokak No: 9 Adalar/Büyükada / İSTANBUL 2-) Halil KAYA Adresi : Doğu Mah. Şen Sokak 2/7 Pendik / İSTANBUL 1-) Mikail ALTINDAĞ Adresi : Nizam Mahallesi Limançıkmazı Sokak No:4 Büyükada / İSTANBUL İhalenin Yapılış Gerekçesi : İhale Bedeli : 80.000,00 (seksenbin) TL + KDV (1 Yıllık ), : 240.000,00 (ikiyüzkırbin) TL + KDV (3 Yıllık ) Belediyemize ait Büyükada Nizam Mahallesi 13 pafta, 2 ada, 3 parsel sayılı Lalahatun Caddesi 2/1 kapı sayılı yerde bulunan Sıhhi Banyo vasıflı taşınmazımızın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, pazarlık usulü ile kiralama ihalesi için 01.09.2015 tarih ve 2015/148 sayılı Encümen kararı alınmış ve 21.08.2015 tarih 91987299-02.09.2015/815 sayılı İhale Onay Belgesine göre 2886 sayılı kanunun 51/g Maddesi kapsamında 3 (üç) yıl süreliğine, Yıllık 14.833,00 (ondörtbinsekizyüzotuzüç) TL + KDV, 3 yıllık 44.499,00 (kırkdörtbindörtyüzdoksandokuz) TL + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye yasasının 35. maddesine istinaden 08.09.2015 Salı günü saat 14.00’de ihaleye çıkılmıştır. Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz toplanmıştır. Kazım ÇÜLBAN, Halil KAYA, Mikail ALTINDAĞ’ın dosya satın aldığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca Kazım ÇÜLBAN’ın Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi, istenen belgelerin eksiksiz olduğu görülmüştür. İhale Komisyonumuzca Halil KAYA’nın Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi, istenen belgelerin eksiksiz olduğu görülmüştür. İhale Komisyonumuzca Mikail ALTINDAĞ’ın Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi, istenen belgelerin eksiksiz olduğu görülmüştür. Kazım ÇÜLBAN’ın Teklif Zarfından 15.000,00 TL + KDV tutarında teklif çıktığı görülmüştür. Halil KAYA’nın Teklif Zarfından 15.000,00 TL + KDV tutarında teklif çıktığı görülmüştür. Mikail ALTINDAĞ’ın Teklif Zarfından 14.850,00 TL + KDV tutarında teklif çıktığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca yapılan arttırma teklifleri aşağıdaki gibi gelişmiştir: KAZIM ÇÜLBAN    HALİL KAYA    MİKAİL ALTINDAĞ AÇILIŞ 1.TUR    15.000,00 TL+ KDV    15.000,00 TL+ KDV    14.850,00 TL+KDV 2.TUR    15.100,00 TL+ KDV    15.200,00 TL+ KDV 16.000,00 TL+ KDV 3.TUR    17.000,00 TL+ KDV    17.500,00 TL+ KDV    18.000,00 TL+ KDV 4.TUR    25.000,00 TL+ KDV    İHALEDEN ÇEKİLDİ    30.000,00 TL+ KDV 5.TUR    30.100,00 TL+ KDV    30.500,00 TL+ KDV 6.TUR    31.000,00 TL+ KDV    31.500,00 TL+ KDV 7.TUR    32.000,00 TL+ KDV    32.500,00 TL+ KDV 8.TUR    35.000,00 TL+ KDV    35.100,00 TL+ KDV 9.TUR 35.500,00 TL+ KDV    36.000,00 TL+ KDV 10.TUR    36.100,00 TL+ KDV    36.200,00 TL+ KDV 11.TUR    36.500,00 TL+ KDV    37.000,00 TL+ KDV 12.TUR    37.500,00 TL+ KDV    38.000,00 TL+ KDV 13.TUR    40.000,00 TL+ KDV 41.000,00 TL+ KDV 14.TUR    42.000,00 TL+ KDV    44.000,00 TL+ KDV 15.TUR    45.000,00 TL+ KDV    46.000,00 TL+ KDV 16.TUR    46.100,00 TL+ KDV 46.200,00 TL+ KDV 17.TUR    46.400,00 TL+ KDV    46.500,00 TL+ KDV 18.TUR    50.000,00 TL+ KDV    50.100,00 TL+ KDV 19.TUR    50.200,00 TL+ KDV    50.500,00 TL+ KDV 20.TUR    60.000,00 TL+ KDV    60.100,00 TL+ KDV 21.TUR    60.200,00 TL+ KDV    60.300,00 TL+ KDV 22.TUR 60.400,00 TL+ KDV    60.500,00 TL+ KDV 23.TUR    60.600,00 TL+ KDV    61.000,00 TL+ KDV 24.TUR    61.500,00 TL+ KDV    61.600,00 TL+ KDV 25.TUR    61.750,00 TL+ KDV    62.000,00 TL+ KDV 26.TUR    62.200,00 TL+ KDV    62.250,00 TL+ KDV 27.TUR    62.300,00 TL+ KDV    62.400,00 TL+ KDV 28.TUR    70.000,00 TL+ KDV    70.100,00 TL+ KDV 29.TUR    70.200,00 TL+ KDV 70.300,00 TL+ KDV 30.TUR    70.400,00 TL+ KDV    70.500,00 TL+ KDV 31.TUR    71.000,00 TL+ KDV    71.500,00 TL+ KDV 32.TUR    75.000,00 TL+ KDV    80.000,00 TL+ KDV İHALEDEN ÇEKİLDİ    1 YILLIK 80.000,00 TL+ KDV 3 YILLIK 240.000,00 TL+ KDV FİYAT İLE İHALEYİ KAZANDI İhale komisyonumuz Büyükada Nizam Mahallesi 13 pafta, 2 ada, 3 parsel sayılı Lalahatun Caddesi 2/1 kapı sayılı yerde bulunan Sıhhi Banyo vasıflı taşınmazımızın 1 (bir) yıllık 80.000,00 TL+ KDV, 3 (üç) yıllık 240.000,00 TL + KDV ile 55258274604 T.C. kimlik numaralı Mikail ALTINDAĞ’a kiralanmasına. 2886 sayılı yasanın 31. Maddesine istinaden ita amirinin onayına sunulmasına, gerekli işlemlerin Destek Müdürlüğünce takip ve ifa edilmesine, komisyonumuzca oybirliği/oyçokluğu ile 08.09.2015 tarihinde karar vermiştir.

156    08.09.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.09.2015 tarih ve 2015-1588 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Mahallesi Recep KOÇ Caddesi, 26 ada, 12 parsel, 36 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 15.06.2015 tarih ve 1/39 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul İli Adalar İlçesi, Büyükada, 26 ada, 12 parselde bulunan, II. Grup tescilli yapının tescil fişinde Zemin Kat + 1. Kat olarak görülen binaya çatı katının eklendiği, birinci katta cephe düzenlerinin değiştiği tespit edilmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.07.2015 tarih ve 2015-1192 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 04.08.2015 tarih ve 2015/129 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibi Ali Halit ETİ’ye para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde 15.06.2015 tarih ve 1/39 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Büyükada Mahallesi Recep KOÇ Caddesi, 26 ada, 12 parsel, 36 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 15.06.2015 tarih ve 1/39 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların düzeltilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fennimesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği yapı sahibi Ali Halit ETİ’ye 2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 08.09.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

157    08.09.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.09.2015 tarih ve 2015-1461 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada 187 ada, 5 parsel sayıda tapuya kayıtlı, Cami Tepe Sokak Büyükada/Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan V. Sınıf D Grubu Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 01.09.2015 tarih ve 1/49 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul V Numaralı Koruma Bölge Kurulunca onaylı restorasyon projesi bulunan ancak ruhsat alınmaksızın inşa edilen II. Grup Eski Eser iki katlı yapının cephelerinde proje harici pencere açıldığı, doğramaların PVC yapıldığı, ikinci kat bahçe tarafına (5,00 x 1,50) balkon ilave edildiği, birinci kat balkon altına (1,50 x 1,50) tuvalet yapıldığı, bahçesinde (2,00 x 2,50) müştemilat yapıldığı görülerek tutanak tanzim edilmiştir. Bina işgalli olduğundan mühürlenememiştir. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 146,88 m² olduğu belirtilen V. Sınıf D Grubu yapının 04.09.2015 tarihli tapu kaydından, tapudaki malikinin Adem TÜYLÜ olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 146,88 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 94,321693 TL hesabıyla, toplam 13.853,970268 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Ruhsatsız olarak yapıldığı (13.853,970268 TL x % 180= 24.937,146482 TL), 2-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (13.853,970268 TL x % 20 = 2.770,794054 TL) 3-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (13.853,970268 TL x % 20 = 2.770,794054 TL) dikkate alınarak Tapudaki Maliki Adem TÜYLÜ’ye Toplamda: 44.332,70 (kırkdörtbinüçyüzotuzikilirayetmişkuruşkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 08.09.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

158    15.09.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 10.09.2015 tarih ve 2340 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 08.09.2015 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 12 sayılı zabıttan, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 19. maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı almadan, Ruhsatsız faaliyet gösterdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Çınar Caddesi No:68/E kapı sayılı yerde, Elektronik Teknik Servis olarak faaliyet gösteren 21628235346 T.C. Kimlik Numaralı Harun GÖNDÜZ’e 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işyerinin ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 15.09.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

159    15.09.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.09.2015 tarih ve 2015-1621 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Burgazada Mahallesi Gezinti Caddesi 28 ada, 8 parsel, 45 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 24.07.2015 tarih ve 1/43 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 07.04. tarih 67552-739 sayılı KUDEB iznine aykırı olarak binanın yan cephesine bitişik olarak WC (Bay-Bayan) yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca tapu kaydında Bahçeli Kagir Ev vasıflı binanın fonksiyon değişikliği yapılarak pansiyona dönüştürüldüğü, alt kattaki bir odanın mutfak haline getirildiği 4 adet oda, banyo yapıldığı ve bahçesinin Restaurant-Cafe olarak düzenlendiği görülmüştür. Bahçede bulunan 1,50 x 5,00 m ebatlarındaki yapının Çay Ocağı-Büfeye dönüştürüldüğü tespit edilmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.08.2015 tarih ve 2015-1214 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 04.08.2015 tarih ve 2015/133 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibi Medeni Kerem AKMAN’a ve fenni mesulü Sedat KELEŞ’e para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde 24.07.2015 tarih ve 1/43 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Adalar İlçesi, Burgazada Mahallesi Gezinti Caddesi 28 ada, 8 parsel, 45 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 24.07.2015 tarih ve 1/43 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların düzeltilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği yapı sahibi Medeni Kerem AKMAN’a 2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL, Yapının Fenni mesulü Sedat KELEŞ’e 2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL, para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.09.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

160    15.09.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.09.2015 tarih ve 2015-1652 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Heybeliada 34 ada, 7 parsel sayıda tapuya kayıtlı, Hüseyin Rahmi Bey Sokak No:1 Heybeliada/Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan V. Sınıf D Grubu Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 07.09.2015 tarih ve 1/50 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul İli Adalar İlçesi Heybeliada Hüseyin Rahmi Bey Sokak N:1 34 ada 7 parsel sayılı Eski Eser Taşınmazın mahallinde yapılan kontrollerde herhangi bir basit onarım tadilat izni alınmadan terastan zemin kaplamaların söküldüğü ve onaylı projesi ile incelendiğinde evvelce terasın ve çatı katının projesine göre kaçak yapıldığı tespit edilmiştir. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 83,50 m² olduğu belirtilen V. Sınıf D Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 07.09.2015 tarih ve 2753 sayılı yazısı ekindeki tapudaki maliklerinin Katina TÜRKER - Orhan TÜRKER - Sofia PROKOS olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 83,50 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 94,321693 TL hesabıyla, toplam 7.875,861366 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-)Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu, (7.875,861366 TL x % 100= 7.875,861366 TL),2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu, (7.875,861366 TL x % 100= 7.875,861366 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (7.875,861366 TL x % 20 = 1.575,172273 TL), 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (7.875,861366 TL x % 20 = 1.575,172273 TL) dikkate alınarak Tapudaki Maliklerine: Toplamda: 26.777,93 (yirmialtıbinyediyüzyetmişyediliradoksanüçkuruş) TL para cezası tayinine, Toplamda verilen 26.777,93 TL para cezası: Bağımsız Bölüm 1: 200,000/960,000 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 17942299508 T.C. Kimlik Numaralı Orhan TÜRKERDEN : 200,000/960,000 X 26.777,93 TL = 5.578,74 (beşbinbeşyüzyetmişsekizlirayetmişdörtkuruş)TL, Bağımsız Bölüm 2: ½ Hisse Pay Hisse Payda 120,000/960,000 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 17939299672 T.C. Kimlik Numaralı Katina TÜRKER’den : ½ X 120,000/960,000 X 26.777,93 TL = 1.673,62 (binaltıyüzyetmişüçliraaltmışikikuruş) TL, Bağımsız Bölüm 2: ½ Hisse Pay Hisse Payda 120,000/960,000 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 51481023958 T.C. Kimlik Numaralı Sofia PROKOS’dan : ½ X 120,000/960,000 X 26.777,93 TL = 1.673,62 (binaltıyüzyetmişüçliraaltmışikikuruş) TL, Bağımsız Bölüm 3: ½ Hisse Pay Hisse Payda 320,000/960,000 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 17939299672 T.C. Kimlik Numaralı Katina TÜRKER’den : ½ X 320,000/960,000 X 26.777,93 TL = 4.462,99 (dörtbindörtyüzaltmışikiliradoksandokuzkuruş) TL, Bağımsız Bölüm 3: ½ Hisse Pay Hisse Payda 120,000/960,000 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 51481023958 T.C. Kimlik Numaralı Sofia PROKOS’dan : ½ X 320,000/960,000 X 26.777,93 TL = (4.462,99 (dörtbindörtyüzaltmışikiliradoksandokuzkuruş) TL, Bağımsız Bölüm 4: 320,000/960,000 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 17939299672 T.C. Kimlik Numaralı Katina TÜRKER’den : 320,000/960,000 X 26.777,93 TL = 8.925,98 (sekizbindokuzyüzyirmibeşliradoksanüç) TL, olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.09.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

161    15.09.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 15.09.2015 tarih ve 849 sayılı yazısı tetkik edildi. İlgi yazıda, Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Sedefadası, 57 pafta, 14 ada, 1 parsel sayılı yerimizde bulunan, 40 m2’lik yerin, 20 m2 lik iki ayrı bölüm halinde GSM baz istasyonu ve anten montajı yapılması amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5/g maddesine istinaden 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması istenmiştir. GSM baz istasyonu ve anten montajı için Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Sedefadası, 57 pafta, 14 ada, 1 parsel sayılı yerimizde bulunan, 40 m2’lik yerin, 20 m2 lik iki ayrı bölüm halinde (üç) yıl süre ile kiralanmasına ilişkin ihalenin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g Maddesine göre Belediye Encümeni tarafından 29.09.2015 Salı günü saat 14:00 ’de ihale edilmesine, ihale ile ilgili işlemlerin yapılması için kararın müdürlüğüne verilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.09.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

162    15.09.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 15.09.2015 tarih ve 891 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesin istinaden; Mali Hizmetler Müdürlüğümüzde hizmet alımlarının yapılabilmesi için Ekte yer alan bütçe tertibinde yeterli ödenek olmadığı görülmüştür. Bu nedenle personel yedek ödenek ve yedek ödenek kaleminden ekteki listeye göre aktarma yapılmasına, gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne verilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.09.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

163    29.09.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 15.09.2015 tarih ve 849 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Belediyesi Encümeni’nin 15.09.2015 tarih ve 161 sayılı kararı ile, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi Sedefadası 57 pafta, 14 ada 1 parsel GSM BAZ İstasyonu ve Anten Montajı yapılması amacıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/g maddesine uyarınca Pazarlık Usulü ile 29.09.2015 Salı günü saat 14:00 de Kiralama İhalesinin yapılmasına karar verilmiştir. İhale komisyonumuz 29.09.2015 Salı günü saat 14:00 de toplanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ihaleye herhangi bir firmanın katılmadığı dosya satın alınmadığı görülmüştür. Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, Belediye Encümeni tarafından 29.09.2015 günü saat 14:00 de yapılacak olan, İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi Sedefadası 57 pafta, 14 ada 1 parsel sayılı yerin GSM BAZ İstasyonu ve Anten Montajı yapılması amacıyla kiralanması ihalesinin iptaline, Belediye Encümeni’nin 29.09.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

164    29.09.2015    
İlgi:a) 25.08.2015 tarih ve 141 sayılı Encümen Kararı. b) 29.09.2015 tarihli Bütçe Taslağı İnceleme Raporu. İlgi (a) sayılı Encümen kararına istinaden Belediye Encümenince 2016-2018 Mali yılına ait bütçe tasarısı incelenerek 29.09.2015 tarihli inceleme raporu hazırlanmıştır. Raporda belirtildiği gibi gelir ve gider denk olmak üzere 39.000.000,00 TL olarak hazırlanan bütçenin kabulüne ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 62. maddesi gereğince Bütçenin Belediye Meclisine sunulmasına, Belediye Encümeninin 29.09.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

165    29.09.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.09.2015 tarih ve 1715 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada 56 ada, 19 parsel sayıda tapuya kayıtlı, İskele Caddesi No:10 Kınalıada/Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan V. Sınıf D Grubu Diğer yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 15.09.2015 tarih ve 2/51 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 11.08.2015 tarih ve 1647 sayılı yazısı ile yazıda bahsi geçen 03.10.2013 tarih ve 1475 sayılı kurul kararı gereği arka bahçede yer alan İmar İşlem Dosyasında da herhangi bir proje ve ruhsatına rastlanmayan 6,00 x 12,00 m ebatlarındaki yüzme havuzu tarafımızca da tespit edilmiştir. Yüzme havuzu mühürlenememiştir. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 72 m² olduğu belirtilen V. Sınıf D Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 17.09.2015 tarih ve 2854 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kaydında maliklerinin Bağımsız Bölüm 1: 20,000/76,000 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 43852891426 T.C. Kimlik Numaralı Sabahattin YILDIRIM, Bağımsız Bölüm 2: 24,000/76,000 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 41617165416 T.C. Kimlik Numaralı Cihanser ÖZKAN, Bağımsız Bölüm 3: 32,000/76,000 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi Randıman Metal İthalat San. ve Tic. Ltd. Şti. olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 72 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 94,321693 TL hesabıyla, toplam 6.791,161896 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu, (6.791,161896 TL x % 80= 5.432,929517 TL), 2-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu, (6.791,161896 TL x % 100= 6.791,161896 TL), 3-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (7.875,861366 TL x % 20 = 1.575,172273 TL), dikkate alınarak Tapudaki Maliklerine Toplamda: 25.806,42 (yirmibeşbinsekizyüzaltılirakırkikikuruş) TL para cezası tayinine, Toplamda verilen 25.806,42 TL para cezası: Bağımsız Bölüm 1: 20,000/76,000 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 43852891426 T.C. Kimlik Numaralı Sabahattin YILDIRIM’dan: 20,000/76,000 x 25.806,42 TL = 6.791,16 (altıbinyediyüzdoksanbirliraonaltıkuruş )TL, Bağımsız Bölüm 2: 24,000/76,000 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 41617165416 T.C. Kimlik Numaralı Cihanser ÖZKAN’dan: 24,000/76,000 x 25.806,42 TL = 8.149,40 (sekizbinyüzkırdokuzlirakırkkuruş )TL, Bağımsız Bölüm 3: 32,000/76,000 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi Randıman Metal İthalat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden: 32,000/76,000 x 25.806,42 TL = 10.865,86 (onbinsekiszyüzaltmışbeşliraseksenaltıkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 29.09.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

166    29.09.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.09.2015 tarih ve 1213 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 29.04.2015 tarih ve 2014/2214 Esas No, 2015/865 Kararı gereği kiracıya ceza kesilmesi gerektiği anlaşıldığından, 23.09.2014 tarih ve 764 sayılı Encümen Kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği yapı sahibi Halil YILDIRIM’a uygulanan 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) TL para cezasının düzeltilerek İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 29.04.2015 tarih ve 2014/2214 Esas No, 2015/865 Kararı gereği 11.09.2015 tarih ve 1213 sayılı dilekçe ekinde yer alan kira kontratında kiracı olduğu anlaşılan Turan Ali KARA’ya verilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 29.09.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

167    29.09.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 29.09.2015 tarih ve 2436 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13.09.2015 günü saat 04.10 sıralarında yapılan denetimlerde Recep Koç Caddesi Eğri Sokak No:2 Büyükada adresinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Latif Naki SÖNMEZ’in yaptığı, Mango Kafe isimli işyerinin; Adalar Belediye Encümeni’nin 20.05.2015 tarihli toplantısında almış olduğu, işyeri ruhsatlarındaki kapanış saatlerine bakılmaksızın hafta içi gece saat 03:00’e kadar, hafta sonları saat 04:00’e kadar açık kalmasının uygun olacağına dair kararına istinaden, açılış-kapanış saatlerine riayet etmediği tespit edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6. maddesinin (b) bendi gereği işyeri ilgilisi 26132035574 T.C. Kimlik Numaralı Latif Naki SÖNMEZ’e 1.055,00 (binellibeş) TL para cezası verilmesine, Belediye Encümeni’nin 29.09.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/ oyçokluğu ile karar verildi.

168    29.09.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İşletme Müdürlüğü’nün 29.09.2015 tarih ve 745 sayılı yazısı tetkik edildi. Teklifin ekindeki 9 maddeden ibaret olan, Heybeliada, Şehit Nadir Güneş, Hızır Reis ve Horoz Reis gemilerinin yıllık bakım- onarımının yapılması, akaryakıt ve yağ temininin sağlanması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ortak Hizmet Protokolü Metninin kabulü ile gerekli işlemleri yapmak üzere kararın Müdürlüğüne verilmesine, Belediye Encümeni’nin 29.09.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

169    06.10.2015    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.09.2015 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 25 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen işgal alanı dışına ve yola yayılarak satmakta olduğu ürünleri koyarak yolu daralttığı görüldüğünden geliş geçişleri engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 26183114938T.C. Kimlik Numaralı Mari DEMİREL’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 06.10.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

171    06.10.2015    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.09.2015 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 27 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen işgal alanı dışına satmakta olduğu ürünleri koyarak yolu daralttığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 63541290842 T.C. Kimlik Numaralı Sevim ÇÖLEKOĞLU’nun 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 06.10.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

172    06.10.2015    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.09.2015 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 28 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen işgal alanı dışına satmakta olduğu ürünleri koyarak yolu daralttığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 49396482656 T.C. Kimlik Numaralı Feride POLAT’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 06.10.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

173    06.10.2015    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.09.2015 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 29 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen satmakta olduğu ürünleri işgal alanının ışına koyarak yolu daralttığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 34931210856 T.C. Kimlik Numaralı Yeter ÇİÇEK’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 06.10.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

174    06.10.2015    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.09.2015 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 30 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen satmakta olduğu ürünleri işgal alanı ışına koyarak yolu daralttığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 16949564510 T.C. Kimlik Numaralı Orhan ÇİÇEK’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 06.10.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

175    06.10.2015    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.09.2015 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 31 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen satmakta olduğu ürünleri işgal alanı ışına koyarak yolu daralttığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 37912623430 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet BALKAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 06.10.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

176    06.10.2015    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.09.2015 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 32 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen satmakta olduğu ürünleri işgal alanı ışına koyarak yolu daralttığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 21542500650 T.C. Kimlik Numaralı Hayrettin ASLAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 06.10.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

177    06.10.2015    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.09.2015 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 33 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen satmakta olduğu ürünleri işgal alanı ışına koyarak yolu daralttığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. 10430204824 T.C. Kimlik Numaralı Sevgi AKPOLAT’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 06.10.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

178    06.10.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 30.09.2015 tarih ve 895 sayılı yazısı tetkik edildi. İlgi yazıda, Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Sedefadası, 57 pafta, 14 ada, 1 parsel sayılı yerimizde bulunan, 40 m2’lik yerin, 20 m2 lik iki ayrı bölüm halinde GSM baz istasyonu ve anten montajı yapılması amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmesi işi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması istenmiştir. GSM baz istasyonu ve anten montajı için Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Sedefadası, 57 pafta, 14 ada, 1 parsel sayılı yerimizde bulunan, 40 m2’lik yerin, 20 m2 lik iki ayrı bölüm halinde (üç) yıl süre ile kiralanmasına ilişkin ihalenin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g Maddesine göre Belediye Encümeni tarafından 13.10.2015 Salı günü saat 14:00 ’de ihale edilmesine, ihale ile ilgili işlemlerin yapılması için kararın müdürlüğüne verilmesine, Belediye Encümeni’nin 06.10.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

179    06.10.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.10.2015 tarih ve 2015-1750 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Heybeliada Mahallesi Kürekçibahri Sokak 41 ada, 12 parsel, 9 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 28.08.2015 tarih ve 1/48 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul İli Adalar İlçesi, Heybeliada 41 ada 12 parsel sayılı Eski Eser taşınmazın 23.07.2015 tarih ve 5747 sayılı şikayet dilekçesine binaen yerinde yapılan incelemesinde 6 ve 7 No’lu dublex dairelerin 30.01.92 tarihli projesine aykırı olarak çatı katında teras oluşturduğu tespiti yapılmıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.08.2015 tarih ve 2015-1452 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 01.09.2015 tarih ve 2015/147 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahipleri GÖNÜL GİLMORE – FARUK GOÇA’ya para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde 28.08.2015 tarih ve 1/48 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Heybeliada Mahallesi Kürekçibahri Sokak 41 ada, 12 parsel, 9 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 28.08.2015 tarih ve 1/48 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların düzeltilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği yapı sahipleri: 24626077802 T.C. Kimlik Numaralı GÖNÜL GİLMORE’ye: 2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL, 13691430254 T.C. Kimlik Numaralı FARUK GOÇA’ya: 2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL, para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 06.10.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

180    06.10.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.10.2015 tarih ve 1783 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Heybeliada 106 ada, 5 parsel sayıda tapuya kayıtlı, Alp Görüngen Yolu (Çam Limanı Yolu) Sokak No:8 Heybeliada/Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan III. Sınıf A Grubu Diğer yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 15.09.2015 tarih ve 2/52 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 01.09.1987 tarih ve 86/194 sayılı onaylı projesine göre yapılan incelemede A, B ve C Bloklardan oluşan OTEL binasında 10.12.2012 tarih ve 1993 sayılı Onarım İzin belgesi kapsamında tüm bloklarda çatı yenilenmesi, peyzaj, izolasyon, iskele döşemesi yenilenmesi, iç dekorasyon, duvarların mantolanması su drenajı, doğrama yenilenmesi gibi onarımların yapılmış olduğu, yapıların kontur ve gabarisine uygun olduğu, her hangi bir büyüme ve ilave bir alanın söz konusu olmadığı görülmüştür. Ancak A Blokta lokanta olarak gözüken 1. Normal katın hafif malzemeden yapılmış ara bölme duvarlarla bölünerek otel odaları oluşturulduğu, ayrıca yine A Blokta daha önce durdurularak İst. V Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna gönderilerek görüş sorulan korozyona uğramış mevcut iki adet kolondaki takviyenin tamamlanmış olduğu tespit edilmiştir. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 120 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 05.10.2015 tarih ve 2966 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kaydında Yapı sahibinin TEMKO İTHALAT-İHRACAT ve PAZARLAMA A.Ş. olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 120 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 26,949055 TL hesabıyla, toplam 3.233,886600 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Mevcut haliyle ve öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu, (3.233,886600 TL x % 100= 3.233,886600 TL ), 2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu, (3.233,886600 TL x % 80= 2.587,109280 TL), 3-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, Ruhsat alınmaksızın yeni faaliyet yapılıyor olduğu (3.233,886600 TL x % 100= 3.233,886600 TL), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu TL), dikkate alınarak Tapudaki Maliki TEMKO İTHALAT-İHRACAT ve PAZARLAMA A.Ş’ne Toplamda: 12.612,16 (onikibinaltıyüzonikiliraonaltıkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 06.10.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

181    06.10.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 06.10.2015 tarih ve 2506 sayılı yazısı tetkik edildi. Fidan ALTUNDAĞ 19.08.2015 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Levent ALTUNDAĞ’ın vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Hiçbir yerden geliri olmadığı yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 07.01.2015 tarih ve 2015/4 sayılı kararına istinaden. 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 03.08.2015 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 182,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 288,00 TL, Toplamda ise ayda 470,00 TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 06.10.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

182    06.10.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.10.2015 tarih ve 2015-1659 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi Asaf Derviş Sokak 130 ada, 5 parsel, 6 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 20.08.2015 tarih ve 1/45 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile mahallen yapılan incelemede 12.05.2015 tarih, 89454-1015 sayılı İBB KUDEB yazısı eki 06.05.2015 tarihli tespit tutanağı tanzim edilmiş olan mevcut bodrum + zemin + 1 normal + çatı katlı bina ile alakalı olarak evvelce 12.01.1990 tarih, 11/44 sayılı ve 08.02.1995 tarih, 18/8 sayılı yapı tatil tutanakları tanzim edilerek yasal işlem yapılmış olduğu, ancak çok eskiden olmak üzere söz konusu binanın yeniden yapılmış olduğunun anlaşıldığı, bahçede yine çok eskiden olmak üzere 2 ayrı müştemilat ve yanları açık üstü kapalı bir bölüm oluşturulmuş olduğu, mevcut denize inen patika yolun kısmen çelik konstrüksiyon olarak yenilenmiş olduğu Elektrik deposu haline getirilen su deposu olduğu tespit edilmiş olup, işgalli olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.09.2015 tarih ve 1331 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 01.09.2015 tarih ve 2015/154 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibi Lucien ARKAS tarafından 29.04.2014 tarihinde satın alındığı yapılan aykırı uygulamaların bu tarihten önce olması itibariyle önceki yapı sahiplerinin: Zünbül ERKOHEN ve Hayim HAVİYO olduğu belirtilerek cezaları bu şahıslara uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde 01.09.2015 tarih ve 2015/154 sayılı Encümen Kararının şu anki malsahibi olan Lucien ARKAS’a tebliğ edilmediği anlaşılmıştır. Belediye Encümen kararının malsahibi Lucien ARKAS’a tebliğ edilmesi için dosyanın müdürüğüne iadesine, Belediye Encümeni’nin 06.10.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

183    06.10.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.10.2015 tarih ve 2015-1690 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Camitepe Sokak 40 pafta 187 ada, 5 parsel, 36 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 01.09.2015 tarih ve 1/49 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul V Numaralı Koruma Bölge Kurulunca onaylı restorasyon projesi bulunan ancak ruhsat alınmaksızın inşa edilen II. Grup Eski Eser iki katlı yapının cephelerinde proje harici pencere açıldığı, doğramaların PVC yapıldığı, ikinci kat bahçe tarafına (5,00 x 1,50) balkon ilave edildiği, birinci kat balkon altına (1,50 x 1,50) tuvalet yapıldığı, bahçesinde (2,00 x 2,50) müştemilat yapıldığı görülerek tutanak tanzim edilmiştir. Bina işgalli olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.09.2015 tarih ve 2015-1461 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 08.09.2015 tarih ve 2015/157 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibi Adem TÜYLÜ’ ye para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde 01.09.2015 tarih ve 1/49 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Büyükada Camitepe Sokak 40 pafta 187 ada, 5 parsel, 36 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 01.09.2015 tarih ve 1/49 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların düzeltilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği yapı sahibi Adem TÜYLÜ’ ye 2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 06.10.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

184    13.10.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 13.10.2015 tarih ve 924 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Belediyesi Encümeni’nin 06.10.2015 tarih ve 178 sayılı kararı ile, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi Sedefadası 57 pafta, 14 ada 1 parsel GSM BAZ İstasyonu ve Anten Montajı yapılması amacıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/g maddesine uyarınca Pazarlık Usulü ile 13.10.2015 Salı günü saat 14:00 de Kiralama İhalesinin yapılmasına karar verilmiştir. İhale komisyonumuz 13.10.2015 Salı günü saat 14:00 de toplanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ihaleye herhangi bir firmanın katılmadığı dosya satın alınmadığı görülmüştür. Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, Belediye Encümeni tarafından 13.10.2015 günü saat 14:00 de yapılacak olan, İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi Sedefadası 57 pafta, 14 ada 1 parsel sayılı yerin GSM BAZ İstasyonu ve Anten Montajı yapılması amacıyla kiralanması ihalesinin iptaline, Belediye Encümeni’nin 13.10.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

185    13.10.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.10.2015 tarih ve 2015-1655 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi Yılmaztürk Sokak 178 ada, 24 parsel, 135 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 26.08.2015 tarih ve 1/47 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Yılmaztürk Caddesi No:135, 178 ada, 24 parsel sayılı parsel içerisinde yapılan kontrollerde KUDEB izni alınmadan 200 m² alana şap atıldığı ve evvelce 60 m² çelik dikmelerle taşıtılan doğal zemin üzerine yapılmış ruhsatsız yüzme havuzu tespiti yapılmış olup, mühür altına alınmıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.08.2015 tarih ve 2015-1140 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 01.09.2015 tarih ve 2015/142 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahiplerine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde 26.08.2015 tarih ve 1/47 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi Yılmaztürk Sokak 178 ada, 24 parsel, 135 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 26.08.2015 tarih ve 1/47 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların düzeltilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği yapı sahiplerine: 2.994,34 TL para cezası tayinine, Uygulanan 2.994,34 TL para cezasının: Bağımsız Bölüm No: 1 Maliki 110,000/1000,000 Arsa Pay/ Arsa Payda sahibi 39196580102 T.C. Kimlik Numaralı Cemşit BEHMENYAR’dan: (2.994,34 TL x (110,000/1000,000) = 329,38 (üçyüzyirmidokuzliraotuzsekizkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No: 2 Maliki 110,000/1000,000 Arsa Pay/ Arsa Payda sahibi 18299267622 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet BURH’dan: (2.994,34 TL x (110,000/1000,000) = 329,38 (üçyüzyirmidokuzliraotuzsekizkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No: 3 Maliki ½ H.Pay/H.Payda 170,000/1000,000 Arsa Pay/ Arsa Payda sahibi 22838116876 T.C. Kimlik Numaralı Bilge TOPALOĞLU’ndan: (2.994,34 TL x (170/1000) / 2 = 254,52 (ikiyüzellidörtliraelliikikuruş) TL, Bağımsız Bölüm No: 3 Maliki ½ H.Pay/H.Payda 170,000/1000,000 Arsa Pay/ Arsa Payda sahibi 22871115782 T.C. Kimlik Numaralı Ayşe İFFET’ten: (2.994,34 TL x (170/1000) / 2 = 254,52 (ikiyüzellidörtliraelliikikuruş) TL, Bağımsız Bölüm No: 4 Maliki 170,000/1000,000 Arsa Pay/ Arsa Payda sahibi 28708565898 T.C. Kimlik Numaralı İlhan ÇEÇEN’den: (2.994,34 TL x (170/1000) = 509.04 (beşyüzdokuzliradörtkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No: 5 Maliki 160,000/1000,000 Arsa Pay/ Arsa Payda sahibi 52084061118 T.C. Kimlik Numaralı Hikmet KAHYA’dan: (2.994,34 TL x (160/1000) = 479,09 (dörtyüzyetmişdokuzliradokuzkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No: 6 Maliki 160,000/1000,000 Arsa Pay/ Arsa Payda sahibi 39499546638 T.C. Kimlik Numaralı Turhan ÇEÇEN’den: (2.994,34 TL x (160/1000) = 479,09 (dörtyüzyetmişdokuzliradokuzkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No: 7 Maliki 120,000/1000,000 Arsa Pay/ Arsa Payda sahibi 16997162102 T.C. Kimlik Numaralı Derviş USLU’dan: (2.994,34 TL x (120/1000) = 359,32 (üçyüzellidokuzliradokuzkuruş) TL olarak tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 13.10.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

186    13.10.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.12.2015 tarih ve 1720 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar ilçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Çankaya Caddesi, 26 pafta, 134 ada, 60 parsel, 31 kapı sayılı yerde Yaman İREP’in Fenni Mesuliyeti altında Martan İnş. Taah. Tur. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin müteahhitliğini yaptığı, Ari Mika Petteri SALMİVUORİ hakkında 3l94 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereği ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı, ilgi (a) 20.04.2015 gün ve 1 cilt, 27 sahife sayılı Yapı Tatil tutanağı ile saptanmış olup, ilgi (b) 20.05.2015 tarihli ve 814 sayılı teklifimiz üzerine 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesi kapsamında ilgi (c) 20.05.2015 tarih ve 086 sayılı kararınızla fenni mesul, müteahhit ve mal sahipleri hakkında ayrı ayrı 332.766,93 TL. olmak üzere toplam 998.300,79 TL para cezası kararı alınmıştır. Yapı sahibi Ari Mika Petteri SALMİVUORİ Vekili Av. Kemal KİL’in 24.08.2015 tarihli ve 1576 sayılı dilekçesi incelenmiş olup 12.10.2015 tarihli İmar Cezası Hesaplama Raporu ekli Tutanakta : ‘’ Büyükada, Nizam Mahallesi, Çankaya Caddesi, 134 ada, 60 parsel, 31 kapı sayılı yerde bulunan eski eser taşınmaza ilişkin 20.05.2015 tarih ve 814 sayılı Belediye Encümenine teklif ve eki hesap raporunda sehven işaretlenen mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor mu ve yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda mı yapılmış maddeleri, yapı eski eser olması ve çalışmaların restorasyon çalışmaları kapsamında olması itibariyle çıkarılmıştır.’’ denilmektedir. İlgi (d) dilekçe üzerine yeniden hazırlanan imar cezası hesaplama raporu doğrultusunda 12.10.2015 tarihli İmar Para Cezası Hesaplama Raporu doğrultusunda20.05.2015 tarihli ve 086 sayılı Belediye Encümen Kararı tashih edilerek : Adalar İlçesi Büyükada 26 pafta 134 ada, 60 parsel sayıda tapuya kayıtlı Büyükada Maden Mahallesi 31 kapı numaralı adreste Ari Mika Petteri SALMİVUORİ ’ye ait olan V. Sınıf D grubu yapıya, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca yapının Belediyemiz fen elemanlarınca mühürlendiğine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.04.2015 tarih ve 1/27 cilt/Yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında Büyükada 134 ada 60 parsel I. Grup Eski Eser yapıda, bütünüyle temelde güçlendirme yapıldığı ( özgün olmayan betonarme uygulama ) çatı katının tamamen gaz beton malzeme ile duvar bölümlerinin imal edildiği (kagir ve bağdadi bölümlerin) odalarda ve antrede delikli fabrika tuğlalar kullanıldığı, merdiven etrafında betonarme kirişlerin yer aldığı imal edildiği tespit edilmiştir. Yapı mühür altına alınmıştır denilmektedir. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 735 m² olduğu belirtilen V. Sınıf D Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.04.2015 tarih ve 140 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından yapı Ari Mika Petteri SALMİVUORİ olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin hükmü gereğince; toplam da 735 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu Yapıya girdiği ve her bir m² için 94,321693 TL hesabıyla, toplam 69.326,444355 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (69.326,444355 TL x % 180= 124.787,599839 TL ), 2-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (69.326,444355 TL x % 20= 13.865,288871 TL ), dikkate alınarak yapı sahibi Ari Mika Petteri SALMİVUORİ’ye Toplamda : 207.979,33 (ikiyüzyedibindokuzyüzyetmişdokuzliraotuzüçkuruş) TL para cezası uygulanmasına, Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin ‘’ Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır:’’ hükmü gereği; Yapının fenni mesulü Yaman İREPOĞLU’na aykırılıklardan dolayı toplamda: 207.979,33 (ikiyüzyedibindokuzyüzyetmişdokuzliraotuzüçkuruş) TL, Müteahhidi Martan İnş.Taahhüt Tur. Ve Dış. Tic. Ltd. Şti.’ne aykırılıklardan dolayı toplamda: 207.979,33 (ikiyüzyedibindokuzyüzyetmişdokuzliraotuzüçkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 13.10.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

187    13.10.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.10.2015 tarih ve 1831 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada, 49 ada, 14 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Topuz Sokak No:14 Büyükada/Adalar/İstanbul adresinde Cengiz Okumuş’a ait olan III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 05.10.2015 tarih ve 2/53 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile mahallen yapılan incelemede mevcut zemin + 1 N.K + 2 N. Katlı konut binasının 1 Normal katındaki dairenin ön cephesine bakan kısmında ruhsatsız tadilat yapılmak suretiyle 2 oda arsındaki kısmi duvarın kaldırıldığı, ön cephedeki pencerenin bir bölümünün ytong duvarla kapatılarak iki oda arsında yeni bir ytong duvar yapıldığı ve plan şemasının kısmen değiştirildiği tespit edilmiştir. İnşai faaliyet durdurularak mühür altına alınmıştır. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 40 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 12.10.2015 tarih ve 3007 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kaydında yapı sahibinin 16463230892 T.C. Kimlik Cengiz OKUMUŞ olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 40 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 26,949055 TL hesabıyla, toplam 1.077,962200 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu, (1.077,962200 TL x % 80= 862,369760 TL),2-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu ( 1.077,962200 TL x % 20= 215,592440 TL ), dikkate alınarak Tapudaki Maliki Cengiz OKUMUŞ’a toplamda: 2.155,92 (ikibinyüzellibeşliradoksanikikuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 13.10.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

188    20.10.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.10.2015 tarih ve 1871 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan müzakere neticesinde: şikayete konu olayın tarihinin belirlenmesi ve eski fotoğraflarının bulunarak dosyasının incelenmesi için müdürlüğüne iadesine, Belediye Encümeni’nin 20.10.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

189    20.10.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 20.10.2015 tarih ve 2602 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan müzakere neticesinde: Yükçüler Bölüğü ve Toptancılar ile toplantı yapılarak ihtiyaç duydukları araç sayılarının belirlenmesi için teklifin müdürlüğüne iadesine, Belediye Encümeni’nin 20.10.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

190    20.10.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.10.2015 tarih ve 1788 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi İskele Caddesi 56 ada, 19 parsel 10 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 15.09.2015 tarih ve 2/51 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 11.08.2015 tarih ve 1647 sayılı yazısı ile yazıda bahsi geçen 03.10.2013 tarih ve 1475 sayılı kurul kararı gereği arka bahçede yer alan İmar İşlem Dosyasında da herhangi bir proje ve ruhsatına rastlanmayan 6,00 x 12,00 m ebatlarındaki yüzme havuzu tarafımızca da tespit edilmiştir. Yüzme havuzu mühürlenememiştir denilmektedir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.09.2015 tarih ve 1715 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 29.09.2015 tarih ve 2015/165 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahiplerine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde 15.09.2015 tarih ve 2/51 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi İskele Caddesi 56 ada, 19 parsel 10 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 15.09.2015 tarih ve 2/51 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların düzeltilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği yapı sahiplerine 2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL para cezası tayinine, Uygulanan 2.994,34 TL para cezasının: Bağımsız Bölüm 1: 20,000/76,000 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 43852891426 T.C. Kimlik Numaralı Sabahattin YILDIRIM’dan: 20,000/76,000 x 2.994,34 TL = 787,98 (yediyüzseksenyediliradoksansekizkuruş )TL, Bağımsız Bölüm 2: 24,000/76,000 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 41617165416 T.C. Kimlik Numaralı Cihanser ÖZKAN’dan: 24,000/76,000 x 2.994,34 TL = 945,58 (dokuzyüzkırkbeşliraellisekizkuruş )TL, Bağımsız Bölüm 3: 32,000/76,000 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi Randıman Metal İthalat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden: 32,000/76,000 x 2.994,34 TL = 1.260,78 (binikiyüzaltmışlirayetmişsekizkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 20.10.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

191    27.10.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 26.10.2015 tarih ve 975 sayılı yazısı tetkik edildi. İlgi yazıda, Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Sedefadası, 57 pafta, 14 ada, 1 parsel sayılı yerimizde bulunan, 40 m2’lik yerin, 20 m2 lik iki ayrı bölüm halinde GSM baz istasyonu ve anten montajı yapılması amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmesi işi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması istenmiştir. GSM baz istasyonu ve anten montajı için Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Sedefadası, 57 pafta, 14 ada, 1 parsel sayılı yerimizde bulunan, 40 m2’lik yerin, 20 m2 lik iki ayrı bölüm halinde (üç) yıl süre ile kiralanmasına ilişkin ihalenin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g Maddesine göre Belediye Encümeni tarafından 03.11.2015 Salı günü saat 14:00 ’de ihale edilmesine, ihale ile ilgili işlemlerin yapılması için kararın müdürlüğüne verilmesine, Belediye Encümeni’nin 27.10.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

192    27.10.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.10.2015 tarih ve 1895 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Başlala Sok. 16 Pafta, 50 Ada, 3 Parsel, 8 Kapı sayılı yere ait taşınmazın dosyasında yapılan incelemede 16/10/2015 tarih ve 2/54 cilt, sahife no’lu yapı tatil tutanağında belirtilen ölçüler sonucu yapılan hesaplamanın 22,75 m² olması gerekirken, Belediye Encümenine teklif yazısında 23,00 m² olarak belirtilmiştir. Hesaplamanın Yapı Tatil Tutanağında belirtilen ölçülere göre yapılması için, teklifin müdürlüğüne iadesine, Belediye Encümeni’nin 27.10.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

193    03.11.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 03.11.2015 tarih ve 993 sayılı teklifi incelenmiş olup; Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Sedefadası, 57 pafta, 14 ada, 1 parsel sayılı yerimizde bulunan, 60 m2’lik yerin, 20 m2 lik üç ayrı bölüm halinde GSM baz istasyonu ve anten montajı yapılması amacıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, pazarlık usulü ile kiralama ihalesi için 27.10.2015 tarih ve 2015/191 sayılı Encümen kararı alınmış ve 27.10.2015 tarih 91987299-27.10.2015/980 sayılı İhale Onay Belgesine göre 2886 sayılı kanunun 51/g Maddesi kapsamında 3 (üç) yıl süreliğine, 20 m² için 1 (bir) Yıllık: 39.734,51 (otuzdokuzbinyediyüzotuzdörtliraellibirkuruş) TL + KDV, 20 m² için 3 (üç) Yıllık: 119.203,53 (yüzondokuzbinikiyüzüçliraelliüçkuruş) TL + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye yasasının 35. maddesine istinaden 03.11.2015 Salı günü saat 14.00’de ihaleye çıkılmıştır. Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz toplanmıştır. Turkcel İletişim Hizmetleri A.Ş., Vodofone Telekominikasyon A.Ş. ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin dosya satın aldığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca Turkcel İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi, istenen belgelerin eksiksiz olduğu görülmüştür. İhale Komisyonumuzca Vodofone Telekominikasyon A.Ş.’nin Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi, istenen belgelerin eksiksiz olduğu görülmüştür. İhale Komisyonumuzca Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi, istenen belgelerin eksiksiz olduğu görülmüştür. Turkcel İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin Teklif Zarfından 20 m² için 1 (bir) Yıllık: 39.735,00 TL + KDV tutarında teklif çıktığı görülmüştür. Vodofone Telekominikasyon A.Ş.’nin Teklif Zarfından 20 m² için 1 (bir) Yıllık: 39.735,00 TL + KDV tutarında teklif çıktığı görülmüştür. Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin Teklif Zarfından 20 m² için 1 (bir) Yıllık: 39.750,00 TL + KDV tutarında teklif çıktığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca yapılan pazarlıklar sonucunda; Turkcel İletişim Hizmetleri A.Ş. teklifini: 20 m² için 1 (bir) Yıllık: 42.000,00 TL + KDV olarak yükseltmiştir. Vodofone Telekominikasyon A.Ş. teklifini: 20 m² için 1 (bir) Yıllık: 42.000,00 TL + KDV olarak yükseltmiştir. Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. teklifini: 20 m² için 1 (bir) Yıllık: 42.000,00 TL + KDV olarak yükseltmiştir. Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Sedefadası, 57 pafta, 14 ada, 1 parsel sayılı yerimizde bulunan, 60 m2’lik yerin, 20 m2 lik üç ayrı bölüm halinde GSM baz istasyonu ve anten montajı yapılması amacıyla, Turkcel İletişim Hizmetleri A.Ş.’ne 20 m² için 1 (bir) Yıllık: 42.000,00 (kırkikibin) TL + KDV, 20 m² için 3 (üç) Yıllık: 126.000,00 (yüzyirmialtıbin) TL + KDV bedel ile Tefe –Üfe ortalaması alınarak 3 (üç) yıl süreliğine, Vodofone Telekominikasyon A.Ş.’ne, 20 m² için 1 (bir) Yıllık: 42.000,00 (kırkikibin) TL + KDV, 20 m² için 3 (üç) Yıllık: 126.000,00 (yüzyirmialtıbin) TL + KDV bedel ile Tefe –Üfe ortalaması alınarak 3 (üç) yıl süreliğine, Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’ne, 20 m² için 1 (bir) Yıllık: 42.000,00 (kırkikibin) TL + KDV, 20 m² için 3 (üç) Yıllık: 126.000,00 (yüzyirmialtıbin) TL + KDV bedel ile Tefe –Üfe ortalaması alınarak 3 (üç) yıl süreliğine kiralanmasına, kira bedelinin sözleşme şartlarına uygun olarak ödenmesine, 2886 sayılı yasanın 31. Maddesine istinaden ita amirinin onayına sunulmasına, gerekli işlemlerin Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve İşletme Müdürlüğü tarafından takip ve ifa edilmesine, Belediye Encümeninin 03.11.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

195    03.11.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 03.11.2015 tarih ve 87449200-302-2670 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde: Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Büyükada dahilinde 12.10.2015 günü saat 15:15’de yapılan denetimlerde; Büyükada, Maden Mahallesi, Pervane Sokak, 33 kapı sayılı yerde ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen LA SALA HOTEL isimli işyerinin ilgilisi Ozan ŞAHİN’e 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6.maddesinin (d) bendine istinaden 1.055,00 (binellibeş) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 03.11.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

196    03.11.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 03.11.2015 tarih ve 87449200-302-2671 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde: Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Büyükada dahilinde 20.10.2015 günü saat 15:10’da yapılan denetimlerde; Büyükada, Maden Mahallesi, Büyüktür yolu Sk. No:48 kapı sayılı adreste ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen KARTUSAŞ isimli işyerinin ilgilisi KARTUSAŞ Kartal Ulaşım Turizm Sağlık ve Eğitim Hizmetleri San. ve T.A.Ş.’ne 21.04.2015 tarih ve 2015/033 sayılı Encümen Kararı ile 1.055,00 TL idari para cezası verilerek işyeri ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilmiştir. 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde; ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden işyeri ilgilisi KARTUSAŞ Kartal Ulaşım Turizm Sağlık ve Eğitim Hizmetleri San. ve T.A.Ş.’ne 2.110,00 (ikibinyüzon) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 03.11.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

197    03.11.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 03.11.2015 tarih ve 87449200-302-2672 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde: Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Büyükada dahilinde 20.10.2015 günü saat 21:00’da yapılan denetimlerde; Büyükada, Maden Mahallesi, Çiçekliyalı Sokak No:5 kapı sayılı yerde ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Çiçekli Yalı Pansiyon isimli işyerinin ilgilisi Zeynel TUNÇ’a 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6.maddesinin (d) bendine istinaden 1.055,00 (binellibeş) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 03.11.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

198    03.11.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 03.11.2015 tarih ve 87449200-302-2673 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde: Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Büyükada dahilinde 21.10.2015 günü saat 10:30’da yapılan denetimlerde; Büyükada, Nizam Mahallesi, Yaverbey Sokak No:72 kapı sayılı yerde ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Aşiyan Butik Pansiyon isimli işyerinin ilgilisi Mustafa ÇELİK’e 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6.maddesinin (d) bendine istinaden 1.055,00 (binellibeş) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 03.11.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

199    03.11.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 03.11.2015 tarih ve 87449200-302-2674 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde: Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Büyükada dahilinde 21.10.2015 günü saat 11:30’da yapılan denetimlerde; Büyükada, Nizam Mahallesi, Lonca Sokak No:10 kapı sayılı yerde ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Mini Prens Butik Otel isimli işyerinin ilgilisi Özcan DOĞAN’a 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6.maddesinin (d) bendine istinaden 1.055,00 (binellibeş) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 03.11.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

200    03.11.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 03.11.2015 tarih ve 87449200-302-2675 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde: Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Büyükada dahilinde 21.10.2015 günü saat 11:00’de yapılan denetimlerde; Büyükada, Maden Mahallesi, Sakarya Sokak No:5 kapı sayılı adreste ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Eskibağ Butik Otel isimli işyerinin ilgilisi Rıza ÜNAL’a 21.04.2015 tarih ve 2015/032 sayılı Encümen Kararı ile 1.055,00 TL idari para cezası verilerek işyeri ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilmiştir. 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde; ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden işyeri ilgilisi Rıza ÜNAL’a 2.110,00 (ikibinyüzon) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 03.11.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

201    03.11.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 03.11.2015 tarih ve 87449200-302-2676 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde: Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Büyükada dahilinde 23.10.2015 günü saat 10:10’da yapılan denetimlerde; Büyükada, Maden Mahallesi, Altınordu Sokak No:32/1 kapı sayılı adreste ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Kumsal Butik Otel isimli işyerinin ilgilisi Kadir OĞUR’a 21.04.2015 tarih ve 2015/034 sayılı Encümen Kararı ile 1.055,00 TL idari para cezası verilerek işyeri ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilmiştir. 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde; ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden işyeri ilgilisi Kadir OĞUR’a 2.110,00 (ikibinyüzon) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 03.11.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

202    10.11.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.11.2015 tarih ve 2015-1815 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Kadıyoran Caddesi, 106 ada, 8 parsel, 60 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 25.08.2015 tarih ve 1/46 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 29.05.2015 tarihli İ.B.B Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğünden alınan Onarım Ön İzin Belgesi hilafı verilen izni aşan uygulama yapılmıştır. Çelik konstrüksiyondan teras balkon ortak alanda imal edilmiş olup mühür altına alınmıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.08.2015 tarih ve 2015/1566 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 01.09.2015 tarih ve 2015/145 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibi Berrin GÖKSU ve fenni mesulü Senem AKÇAY’a para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde 25.08.2015 tarih ve 1/46 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Kadıyoran Caddesi, 106 ada, 8 parsel, 60 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 25.08.2015 tarih ve 1/45 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların düzeltilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği yapı sahibi 42616118526 T.C. Kimlik Numaralı Berrin GÖKSU’ya: 2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL, yapının fenni mesulü Senem AKÇAY’a 2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL, para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 10.11.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

203    10.11.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.11.2015 tarih ve 2015-1949 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada, Topuz Sokak, 49 ada, 14 parsel, 14 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 05.10.2015 tarih ve 2/53 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile mahallen yapılan incelemede mevcut zemin + 1 N.K + 2 N. Katlı konut binasının 1 Normal katındaki dairenin ön cephesine bakan kısmında ruhsatsız tadilat yapılmak suretiyle 2 oda arsındaki kısmi duvarın kaldırıldığı, ön cephedeki pencerenin bir bölümünün ytong duvarla kapatılarak iki oda arsında yeni bir ytong duvar yapıldığı ve plan şemasının kısmen değiştirildiği tespit edilmiştir. İnşai faaliyet durdurularak mühür altına alınmıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.10.2015 tarih ve 1831 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 13.10.2015 tarih ve 2015/187 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibi Cengiz OKUMUŞ’a para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde 05.10.2015 tarih ve 2/53 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Büyükada, Topuz Sokak, 49 ada, 14 parsel, 14 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 05.10.2015 tarih ve 2/53 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak projesine uygun hale getirilmesine. Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği yapı sahibi Cengiz OKUMUŞ’a: 2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL, para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 10.11.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

204    10.11.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.11.2015 tarih ve 2015-1882 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Çınar Caddesi, 88 ada, 22 parsel, 12 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 12.08.2015 tarih ve 1/44 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiş. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.08.2015 tarih ve 1585 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 25.08.2015 tarih ve 2015/140 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibi Ergün BÜLEK’e para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde 12.08.2015 tarih ve 1/44 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Çınar Caddesi, 88 ada, 22 parsel, 12 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 12.08.2015 tarih ve 1/44 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların düzeltilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği yapı sahibi 21815012842 T.C. Kimlik Numaralı Ergün BÜLEK’e: 2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL, para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 10.11.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

205    10.11.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.11.2015 tarih ve 2015-1859 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Akasya Caddesi, 54 ada, 1 parsel, 24 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 29.06.2015 tarih ve 1/41 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile Eski Eser tescilli binanın giriş dairesi salonunun İskele Sokak cephesindeki pencerelerin kaldırıldığı pencere doğramasının altındaki duvarın kırılarak dükkan haline getirildiği tespit edilmiştir. İskan edildiğinden mühürleme yapılamamıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.07.2015 tarih ve 2015-1280 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 07.07.2015 tarih ve 2015/109 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibi Müfit SANCAK’a para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde 29.06.2015 tarih ve 1/41 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Akasya Caddesi, 54 ada, 1 parsel, 24 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 29.06.2015 tarih ve 1/41 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların düzeltilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği yapı sahibi Müfit SANCAK’a: 2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL, para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 10.11.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

206    10.11.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.11.2015 tarih ve 2015/1271 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Külhan Sokak, 76 ada, 4 parsel, 13 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 20.05.2015 tarih ve 1/34 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 23.02.2015 tarih ve 35046-407 sayılı KUDEB iznine aykırı olarak salonun ön ve yan teraslarının PVC doğrama ile kapatılarak salona katıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürleme yapılamamıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.05.2015 tarih ve 2015/977 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 07.07.2015 tarih ve 2015/92 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibi Garo TERSAKYAN’a para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde 20.05.2015 tarih ve 1/34 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Külhan Sokak, 76 ada, 4 parsel, 13 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 20.05.2015 tarih ve 1/34 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların düzeltilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği yapı sahibi Garo TERSAKYAN’a: 2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL, para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 10.11.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

207    10.11.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.11.2015 tarih ve 1956 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada, 50 ada, 3 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Başlala Sokak No:8 Büyükada/Adalar/İstanbul adresinde Bayram ÇİFTÇİOĞLU’na ait olan V. Sınıf D Grubu restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup,yıkılarak orjinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 16.10.2015 tarih ve 2/54 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile mahallen yapılan incelemede mevcut tescilli eski eser binanın Başlala Sokak tarafındaki bahçesinde yaklaşık 3,50 X 6,50 mt. ebatlarında ahşap demontabl malzemeden ÇARDAK yapıldığı tespit edilmiştir. (Pergola) 05.11.2015 tarihli rapor ile imara aykırılıktan etkilenen alanın 22,75 m² olduğu belirtilen V. Sınıf D Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 16.10.2015 tarih ve 3042 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kaydında yapı sahibinin Bayram ÇİFTÇİOĞLU olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 22,75 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 94,321163 TL hesabıyla, toplam 2.145,818516 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (2.145,818516 TL x % 100= 2.145,818516 TL), 2-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (2.145,818516 TL x % 20= 429,163703 TL), dikkate alınarak Tapudaki Maliki Bayram ÇİFTÇİOĞLU’na toplamda: 4.720,80 (dörtbinyediyüzyirmiliraseksenkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 10.11.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

208    10.11.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.11.2015 tarih ve 2015-1964 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Asaf Derviş Sokak, 29 pafta, 130 ada, 5 parsel, 6 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 20.08.2015 tarih ve 1/45 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile len yapılan incelemede 12.05.2015 tarih, 89454-1015 sayılı İBB KUDEB yazısı eki 06.05.2015 tarihli tespit tutanağı tanzim edilmiş olan mevcut bodrum + zemin + 1 normal + çatı katlı bina ile alakalı olarak evvelce 12.01.1990 tarih, 11/44 sayılı ve 08.02.1995 tarih, 18/8 sayılı yapı tatil tutanakları tanzim edilerek yasal işlem yapılmış olduğu, ancak çok eskiden olmak üzere söz konusu binanın yeniden yapılmış olduğunun anlaşıldığı, bahçede yine çok eskiden olmak üzere 2 ayrı müştemilat ve yanları açık üstü kapalı bir bölüm oluşturulmuş olduğu, mevcut denize inen patika yolun kısmen çelik konstrüksiyon olarak yenilenmiş olduğu Elektrik deposu haline getirilen su deposu olduğu tespit edilmiş olup, işgalli olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.09.2015 tarih ve 1331 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 01.09.2015 tarih ve 2015/154 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibi Lucien ARKAS tarafından 29.04.2014 tarihinde satın alındığı yapılan aykırı uygulamaların bu tarihten önce olması itibariyle önceki yapı sahiplerinin: Zünbül ERKOHEN ve Hayim HAVİYO olduğu belirtilerek cezaları bu şahıslara uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde 20.08.2015 tarih ve 1/45 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Asaf Derviş Sokak, 29 pafta, 130 ada, 5 parsel, 6 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 20.08.2015 tarih ve 1/45 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların düzeltilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği yapı sahibi Lucien ARKAS’a:2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL, para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 10.11.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

209    17.11.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.11.2015 tarih ve 2015-1851 sayılı yazısı tetkik edildi. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere Belediye Encümenine havale edilen Adalar İlçesi, Heybeliada, Alp Görüngen Yolu, 106 ada, 5 parsel, 8 kapı ı no’lu yere ile ilgili dosyasının incelenerek yapılan görüşme neticesinde; Müdürlüğün Heybeliada 106 ada 5 parsel 8 kapı No’lu yer ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre değerlendirilme talebi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Encümenin görevlerini belirleyen 34. Maddesi, Encümene yasaları yorumlayıp müdürlüğüne tavsiye veya amir hükümler içeren karar alma yetkisi vermediğinden ilgili parsel hakkında herhangi bir karar alınmaksızın dosyanın müdürlüğüne iadesine, Belediye Encümeni’nin 17.11.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

210    07.11.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 17.11.2015 tarih ve 2798 sayılı yazısı tetkik edildi. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 34. maddesinin (h) bendinde ‘’Umuma açık yerlerin açılış kapanış saatlerini belirlenmek’’ Belediye Encümeni’nin görev ve yetkisinde olduğu belirtilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; İlçemiz Adalar genelinde faaliyet gösteren işyerlerinin, yaz ve kış sezonu boyunca adalı hemşerilerimiz ve misafirlerimizin artan taleplerinin karşılanması amacıyla 2015-2016 Yıllarında; Yaz Sezonu süresince ( 1 Haziran -30 Eylül) hafta içi gece 03:00 e hafta sonu gece 04:00’e kadar. Kış sezonu süresince ise ( 1 Ekim 31 Mayıs arası ) hafta içi ve hafta sonu gece saat 01:00’e kadar. Yılbaşı gecesinin özel bir gün olması nedeni ile gece saat 02:30 olarak belirlenmesine, Belediye Encümeni’nin 17.11.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

212    17.11.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 16.11.2015 tarih ve 2027 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada, 10 ada, 34 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Başar Acarlı Sokak No: 23 Kınalıada/Adalar/İstanbul adresinde İdris YAZGAN’a ait olan III. Sınıf A Grubu konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 13.11.2015 tarih ve 2/55 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 10.12.1987 tarih ve 871290 sayılı projesine göre yerinde yapılan incelemede herhangi bir inşai faaliyete rastlanmamış olup zemin katta bulunan bahçenin üzeri kapatılarak dükkana dahil edildiği tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 54,5 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 13.11.2015 tarih ve 3153 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kaydında yapı sahibinin İdris YAZGAN olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 54,5 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 26,949055 TL hesabıyla, toplam 1.468,7223498 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (1.468,7223498 TL x % 80= 1.174,978798 TL), 2-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (1.468,7223498 TL x % 100= 1.468,7223498 TL), 3-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (1.468,7223498 TL x % 20= 293,744700 TL), 4-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.468,7223498 TL x % 20= 293,744700 TL), dikkate alınarak Tapudaki Maliki 35053571504 T.C. Kimlik Numaralı İdris YAZGAN’a toplamda: 4.699,92 (dörtbinaltıyüzdoksandokuzliradoksanikikuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 17.11.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

213    17.11.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 17.11.2015 tarih ve 2803 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Burgazada Polis Merkezi Amirliği’nce yapılan denetlemede; Burgazada Yenikuyu Sokak No:3 kapı sayılı adreste işletmeciliğini Musa KALBİDELİK yaptığı Villa Andrea isimli işyerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği, ancak işletmecinin geçmiş tarihte Belediyemize ruhsat için başvurduğu tespit edilerek tutanak tanzim edilmiş ve gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde: Burgazada Yenikuyu Sokak No:3 kapı sayılı yerde ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Villa Andrea Otel isimli işyerinin ilgilisi Musa KALBİDELİK’e 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6.maddesinin (d) bendine istinaden 1.055,00 (binellibeş) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 17.11.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

214    17.11.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 17.11.2015 tarih ve 2804 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Burgazada Polis Merkezi Amirliği’nce yapılan denetlemede; Burgazada Gezinti Caddesi No:40 kapı sayılı adreste işletmeciliğini Kemal KAYA’nın yaptığı PYRGOS isimli işyerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği, ancak işletmecinin geçmiş tarihte Belediyemize ruhsat için başvurduğu tespit edilerek tutanak tanzim edilmiş ve gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde: Burgazada Gezinti Caddesi No:40 kapı sayılı yerde ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen PYRGOS Otel isimli işyerinin ilgilisi Kemal KAYA’ya 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6.maddesinin (d) bendine istinaden 1.055,00 (binellibeş) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 17.11.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

215    17.11.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 17.11.2015 tarih ve 2805 sayılı yazısı tetkik edildi. Celile EDİS 09.11.2015 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Sercan EDİS’in vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Hiçbir yerden geliri olmadığı yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Celile EDİS’e 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 07.01.2015 tarih ve 2015/4 sayılı kararına istinaden, 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 05.11.2015 tarihinden askerliği bitinceye kadar: öteki maişet giderleri olarak ayda 288,00 TL, kirasız yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 17.11.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

216    17.11.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 17.11.2015 tarih ve 2806 sayılı yazısı tetkik edildi. Ahmet Yaşar ÇELEN, 09.11.2015 tarih ve 8393 sayılı dilekçesi ekinde yer alan vergi levhasından ve 21.10.2015 ve 19041752.17138-2015/İd.588 sayılı Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Büyükada Polis Merkezi Amirliği’nin yazısı ekinde yer alan polis tutanağından bahisle Tutanağın düzenlendiği tarihte Kumsal Butik Otelin işletmecisi olduğunu beyan etmiştir. 2015/201 sayılı Encümen Kararının iptali hakkındaki talebi üzerine yapılan görüşme neticesinde; Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Büyükada Polis Merkezi Amirliği’ne yazı yazılarak konuyla ilgili bilgi talep edilmesi için evrakın müdürlüğüne iadesine, Belediye Encümeni’nin 17.11.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

217    17.11.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 17.11.2015 tarih ve 2794 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 11.11.2015 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 13 sayılı zabıttan, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 19. maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen çalıştırmakta olduğu işyerine (Hotel) Açma ve Çalıştırma Ruhsatı almadığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Büyükada Altınordu Sokak No:32/1 kapı sayılı yerde, Kumsal Butik Otel olarak faaliyet gösteren işyeriğ ilgilisi 12623319254 T.C. Kimlik Numaralı Ahmet Yaşar ÇELEN’e 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 208,00 TL (ikiyüzsekiztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işyerinin ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 17.11.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

218    24.11.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.11.2015 tarih ve 2040 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Heybeliada, 91 ada, 49 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Sadık Güzel Osman Sokak No:8 Heybeliada/Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Malikleri’ne ait olan III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 17.11.2015 tarih ve 2/56 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 27.10.2015 tarihli İ.B.B. KUDEB yazı eki tespit tutanağına binaen 12.12.1988 tarihli projesine göre yerinde yapılan incelemede 1 N.K.’da bulunan 2 adet dublex dairelerinin çatı aralarına olan girişleri apartmanın sahanlıklarında merdiven oluşturarak verildiği ve proje hilafı çatı aralarının büyütülerek komple çatı alanının iskan edildiği tespit edilmiştir. İskanlı olduğundan mühür altına alınamamıştır. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 67,375 m² +67,375 m² = 134,75 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 16.11.2015 tarih ve 3162 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kaydında tapu maliklerinin Bağımsız Bölüm 6: 48589268886 T.C Kimlik Numaralı Mehmet Ali AKKAYA, Bağımsız Bölüm 5 ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi: 31858816314 T.C Kimlik Numaralı Serhat Timur ILGAZ ve Bağımsız Bölüm 5 ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi: 54490122018 T.C Kimlik Numaralı Ebru ILGAZ olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde: Bağımsız Bölüm 6 için: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 67,375 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 26,949055 TL hesabıyla, toplam 1.815,692581 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu (1.815,692581 TL x % 100= 1.815,692581 TL), 2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (1.815,692581 TL x % 80= 1.452,554065 TL), 3-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (1.815,692581 TL x % 100= 1.815,692581 TL),4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (1.815,692581 TL x % 20= 363,138516 TL), 5-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.815,692581 TL x % 20= 363,138516 TL), dikkate alınarak Bağımsız Bölüm 6 Maliki: 48589268886 T.C Kimlik Numaralı Mehmet Ali AKKAYA’ya toplamda: 7.625,91 (yedibinaltıyüzyirmibeşliradoksanbirkuruş) TL para cezası tayinine, Bağımsız Bölüm 5 için: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 67,375 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 26,949055 TL hesabıyla, toplam 1.815,692581 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu (1.815,692581 TL x % 100= 1.815,692581 TL), 2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (1.815,692581 TL x % 80= 1.452,554065 TL), 3-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (1.815,692581 TL x % 100= 1.815,692581 TL), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (1.815,692581 TL x % 20= 363,138516 TL), 5-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.815,692581 TL x % 20= 363,138516 TL), dikkate alınarak Bağımsız Bölüm 5 ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi: 31858816314 T.C Kimlik Numaralı Serhat Timur ILGAZ ve Bağımsız Bölüm 5 ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi: 54490122018 T.C Kimlik Numaralı Ebru ILGAZ’a toplamda: 7.625,91 (yedibinaltıyüzyirmibeşliradoksanbirkuruş) TL para cezası tayinine, Toplamda verilen 7.625,91 TL para cezası: Bağımsız Bölüm 5 ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi: 31858816314 T.C Kimlik Numaralı Serhat Timur ILGAZ’dan: ½ x 7.625,91 TL = 3.812,96 (üçbinsekizyüzonikiliradoksanalyıkuruş)TL, Bağımsız Bölüm 5 ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi: 54490122018 T.C Kimlik Numaralı Ebru ILGAZ’dan: ½ x 7.625,91 TL = 3.812,96 (üçbinsekizyüzonikiliradoksanalyıkuruş)TL, olarak tahsil edilmesine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 24.11.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

219    24.11.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.11.2015 tarih ve 2094 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada, 147 ada, 3 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Narçiçeği Sokak No:22 Kınalıada/Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Malikleri’ne ait olan III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 19.11.2015 tarih ve 2/57 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 20.01.2003 tarih ve 2003/26 sayılı proje ile yerinde yapılan incelemede, Narçiçeği Sokağı cephesinde, 5 m x 5,50 m lik alanın çatısının yükseltildiği, 0,90 m x 1,0 m ebatında balkon eklendiği tespit edilmiş olup, söz konusu izinsiz çalışmaya ilişkin yapı tatil tutanağı tutularak yapı mühür altına alınmıştır. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 32 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 23.11.2015 tarih ve 3210 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kaydında tapu malikinin 51907478652 T.C. Kimlik Numaralı Murat PEŞKET olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam 32 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 26,949055 TL hesabıyla, toplam 862,369760 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (862,369760 TL x % 80= 689,895808 TL), 2-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (862,369760 TL x % 100= 862,369760 TL ), 3-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (862,369760 TL x % 20= 172,473952 TL), dikkate alınarak tapu maliki 51907478652 T.C. Kimlik Numaralı Murat PEŞKET’e toplamda : 2.587,11 (ikibinbeşyüzseksenyediliraonbirkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 24.11.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

220    01.12.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.11.2015 tarih ve 2106 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada, 182 ada, 103 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Mimozalı Sokak No:10 Kınalıada/Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Malikleri (1. Bod. Kat) ’ne ait olan III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 26.11.2015 tarih ve 2/59 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile söz konusu binada şikayet üzerine yapılan kontrolde, af projesine göre 1. Bodtum Kat doğramalarının KUDEB’ten izin alınmadan pimapen doğramaya çevrildiği, ayrıca dairenin etrafında projesine aykırı olarak yapılarak daireye katılan (8.75 x 1.50) alanın önündeki 9.50 x 2.60 m² terasın, yan cephesindeki 8.70 x 1.50 m² terasın pimapen doğrama ile kapatıldığı ve 4.00 x 1.50 kagir, 4.60 x 1.50 m² 8.70 x 0.40 pimapen malzemeyle kapalı alan oluşturularak daireye katıldığı tespitle mühür altına alınmıştır. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 67.255 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.11.2015 tarih ve 3240 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kaydında tapu malikinin 26048160254 T.C. Kimlik Numaralı Zehra TAN olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam 67.255 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 26,949055 TL hesabıyla, toplam 1.812,458694 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu (1.812,458694 TL x % 30= 543,737608 TL), 2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (1.812,458694 TL x % 80= 1.449,966955 TL), 3-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (1.812,458694 TL x % 180= 3.262,425649 TL), 4-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (1.812,458694 TL x % 1001.812,458694 TL), 5-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (1.812,458694 TL x % 20= 362,491739 TL), 6-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.812,458694 TL x % 20= 362,491739 TL) dikkate alınarak tapu maliki 26048160254 T.C. Kimlik Numaralı Zehra TAN’a toplamda : 9.606,03 (dokuzbinaltıyüzaltıliraüçkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 01.12.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

221    01.12.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.11.2015 tarih ve 1201 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde: Mali Hizmetler bünyesinde bulunan Bilgi İşlem Birimi, Başkanlık Makamının 20.10.2015 tarih ve 1143 sayılı oluru ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlandığından, bu birime ait ödeneğin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi 2. Fıkrası gereği, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesine, ekteki listeye göre aktarma yapılmasına, gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne verilmesine, Belediye Encümeni’nin 01.12.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

222    01.12.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.12.2015 tarih ve 2093 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazadası, 29 ada, 2 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Gönüllü Caddesi No:43 Burgazadası/Adalar/İstanbul adresinde Tapu Malikleri’ne ait olan III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 24.11.2015 tarih ve 2/58 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile yapılan mıntıka kontrolünde rastlanılan N. Kattaki izinsiz basit onarım çalışmaları sırasında 23.01.1986 tarihli proje ile yerinde yapılan incelemede, bahçenin hafredilerek sağ ve sol cephelerin açığa çıkarıldığı (yaklaşık sağ 35 m³ sol 40 m³), Bodrum katta kömürlük ve sığınağın bulunduğu alana 2,4 m x 3,5 m 8,4 m² ebatında alan ilave edildiği, zemin kat sağ yan cephede 3,00 m² lik balkon daireye katıldığı N.K. ön cephede 2,43 m² lik balkonun yapıya katıldığı, sağ yan cephede 0,9 m x 3 m 2,7 m² daha büyük yapıldığı, çatı katı planda 36,75 m² olması gereken kullanım alanının çatı eğimiyle oynanarak 131,25 m² daha büyütüldüğü (bir kısmı teras olarak kullanılmaktadır) tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 136.38 m² + 8.4 m² + 3 = 147.78 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 23.11.2015 tarih ve 3162 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kaydında tapu maliklerinin Bağımsız Bölüm 1 sahibi: 52183130890 T.C. Kimlik Numaralı Selma ÖZDOĞAN, Bağımsız Bölüm 2 sahibi: 31948822782 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Fethi DÖRDÜNCÜ, Bağımsız Bölüm 3 sahibi: 13247299670 T.C. Kimlik Numaralı Mardiros İVATGİL, Bağımsız Bölüm 4 sahibi: 31945822846 T.C. Kimlik Numaralı Semiha İnci DÖRDÜNCÜ olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde; Bahçede hafredilen 75 m³ toprak için; Adalar Belediye Meclisinin 05.09.2014 tarih ve 72 sayılı Belediye Meclis kararı gereği 2015 yılında uygulanmakta olan ücret tarifesine göre: 75 m³ X 90,00 TL = 6.750,00 TL’nin: Bağımsız Bölüm 1 sahibi: 52183130890 T.C. Kimlik numaralı Selma ÖZDOĞAN’dan : 6.750,00 TL/4=1.687,50 TL, Bağımsız Bölüm 2 sahibi: 31948822782 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Fethi DÖRDÜNCÜ’den: 6.750,00 TL/4=1.687,50 TL, Bağımsız Bölüm 3 sahibi: 299670 T.C. Kimlik Numaralı Mardiros İVATGİL’den: 6.750,00 TL/4=1.687,50 TL, Bağımsız Bölüm 4 sahibi: 31945822846 T.C. Kimlik Numaralı Semiha İnci DÖRDÜNCÜ’den: 6.750,00 TL/4=1.687,50 TL, 136.38 m² aykırılık için: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 136,38 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 26,949055 TL hesabıyla, toplam 3.675,312121 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (3.675,312121 TL x % 80= 2.940,249697 TL), 2-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (3.675,312121 TL x % 100= 3.675,312121 TL), 3-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (3.675,312121 TL x % 20= 735,0622424 TL), dikkate alınarak Bağımsız Bölüm 4 sahibi 31945822846 T.C. Kimlik Numaralı Semiha İnci DÖRDÜNCÜ’ye toplamda: 11.025,94 (onbirbinyirmibeşliradoksandörtkuruş) TL para cezası tayinine, 8.4 m² aykırılık için: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 8.4 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 26,949055 TL hesabıyla, toplam 226,372062 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (226,372062 TL x % 80= 181,097650 TL), 2-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (226,372062 TL x % 100= 226,372062 TL), 3-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (226,372062 TL x % 20= 45,274412 TL), Toplamda ise: 679.11 TL’dir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin 2. Fıkra hükmü gereğince Bağımsız Bölüm 2 sahibi 31948822782 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Fethi DÖRDÜNCÜ’ye 748,58 (yediyüzkırksekizliraellisekizkuruş) TL para cezası tayinine, 3 m² aykırılık için: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 3 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 26,949055 TL hesabıyla, toplam 80,847165 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (80,847165 TL x % 80= 64,677732 TL), 2-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (80,847165 TL x % 100= 80,847165 TL), 3-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (80,847165 TL x % 20= 16,169433 TL), Toplamda ise: 242.54 TL’dir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin 2. Fıkra hükmü gereğince Bağımsız Bölüm 3 sahibi: 13247299670 T.C. Kimlik Numaralı Mardiros İVATGİL’e 748,58 (yediyüzkırksekizliraellisekizkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 01.12.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

224    08.12.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 08.12.2015 tarih ve 2943 sayılı yazısı tetkik edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.06.2013 tarih ve 1310 sayılı kararı ile tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınmış sağlık raporu ile ihtiyacı tespit edilmiş ve Adalarda ikamet eden vatandaşlar için 250 kg ağırlığı ve 20 km /saat hızı geçmeyen 3 ve ya 4 tekerlekli akülü taşıyıcı araçların Belediye’nin yazılı izni ile kullanılabileceğine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda Belediyemize müracaat etmiş olan Hasan TEK isimli yurttaşımıza gerekli şartları sağlaması nedeni ile bu kapsamda 30.12.2014 tarihinde 539 no’lu plaka tahsis edilmiş ve daha sonra ise Adalar Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 2015/03 sayılı kararı çerçevesinde tanıtım kartı hazırlanarak ilgilisine imza karşılığında teslimi yapılmıştır. Ancak 06.12.2015 günü yapılan tespitte Hasan TEK’in 539 plakalı akülü aracı amacı dışında kullanıldığı tespit edildiğinden, 539 no'lu plakanın iptal edilmesine, Belediye Encümeni’nin 08.12.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

225    15.12.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.12.2015 tarih ve 2209 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada, 75 ada, 45 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Külhan Çınar Sokak, No:70 Büyükada/Adalar/İstanbul adresinde Angeliki TÜRKMEN’e ait olan III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 09.12.2015 tarih ve 2/61 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile şikayet üzerine İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu eki onaylı 13.06.1996 tarih ve 8324 sayılı projesine göre yapılan incelemede; bahçede yaklaşık 40 m² ölçüde tek katlı müştemilat binası yapıldığı, yaklaşık 70 m² havuzun şeklinin değiştirildiği ve yol cephesindeki iki katlı olarak gözüken yapıya 67,5 m² ölçüde, bir kat ilave edildiği, yapılan çalışmaların eski olduğu tespit edilmiş olup, yapılar işgalli olduğundan mühürlenememiştir. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 177.5 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 10.12.2015 tarih ve 3331 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kaydında tapu malikinin 21686175714 T.C. Kimlik Numaralı Angeliki TÜRKMEN olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 177.5 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 26,949055 TL hesabıyla, toplam 4.783,457263 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (4.783,457263 TL x % 80= 3.826,765810 TL), 2-) Ruhsatsız olarak mı yapılmış olduğu (4.783,457263 TL x % 180= 8.610,223073 TL), 3-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (4.783,457263 TL x % 100= 4.783,457263 TL), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (4.783,457263 TL x % 20= 956,691453 TL), 5-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (4.783,457263 TL x % 20= 956,691453 TL) dikkate alınarak tapu maliki 21686175714 T.C. Kimlik Numaralı Angeliki TÜRKMEN’e toplamda: 23.917,29 (yirmiüçbindokuzyüzonyedilirayirmidokuzkuruş) TL para cezası tayinine, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.12.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

226    15.12.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.12.2015 tarih ve 2182 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Narçiçeği Sokak, 3 pafta, 147 ada, 3 parsel, 22 kapı sayılı yerdeki izinsiz inşai faaliyetle alakalı olarak 19.11.2015 tarihli ve 2 cilt, 57 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı tanzim edilerek 24.11.2015 tarih ve 219 sayılı Encümen Kararı ile ilgilisi Murat PEŞKET’e toplamda 2.587,11 TL para cezası tayin edilmiştir. Zabıta Müdürlüğünün 08.12.2015 Mühür Fekki Zaptı ile söz konusu yerdeki inşai faaliyetin devam ettiği anlaşıldığından, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesindeki ‘’ Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat arttırılarak uygulanır’’ hükmü uyarınca 51907478652 T.C. Kimlik Numaralı Murat PEŞKET’e: 24.11.2015 tarih ve 219 sayılı Belediye Encümen Kararı ile verilen 2.587,11 TL para cezasının bir kat arttırılarak 5.174,22 (beşbinyüzyetmişdörtlirayirmiikikuruş) TL para cezası tayinine, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.12.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

227    15.12.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.12.2015 tarih ve 2015-2192 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Kınalıada Başar Acarlı Sokak, 10 ada, 34 parsel, 23 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 13.11.2015 tarih ve 2/55 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 10.12.1987 tarih ve 871290 sayılı projesine göre yerinde yapılan incelemede herhangi bir inşai faaliyete rastlanmamış olup zemin katta bulunan bahçenin üzeri kapatılarak dükkana dahil edildiği tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 16.11.2015 tarih ve 2027 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 17.11.2015 tarih ve 2015/212 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibi İdris YAZGAN’a para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde 13.11.2015 tarih ve 2/55 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Kınalıada Başar Acarlı Sokak, 10 ada, 34 parsel, 23 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 13.11.2015 tarih ve 2/55 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: yapı sahibi 35053571504 T.C. Kimlik Numaralı İdris YAZGAN’a: 2.994,34 (ikibindokuzyüzdoksandörtliraotuzdörtkuruş) TL, para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.12.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

228    15.12.2015    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.12.2015 tarih ve 2238 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada, 42 ada, 6 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Alparslan Sokak, No:9 Büyükada/Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan V. Sınıf D Grubu, restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 14.12.2015 tarih ve 2/62 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile yapılan arazi kontrolünde; evvelce 14.04.1999 tarih ve 37/21 cilt/sahife numaralı yapı tatil tutanağıyla mühür altına alınmış olan tescilli eski eser yapıdan, teras katının yaklaşık 30 m² ölçüde etrafının P.V.C. doğramayla kapatılmak suretiyle çekme kat haline getirilmiş olduğu tespit edilerek, bina dış kapısının kilitli olduğu sebebiyle mühürlenememiştir. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 30 m² olduğu belirtilen V. Sınıf D Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 14.12.2015 tarih ve 3340 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kaydında tapu maliklerinin: ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 18353275532 T.C. Kimlik Numaralı Viktorya İLYAGO ve ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 18380274676 T.C. Kimlik Numaralı Bension İLYAGO olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 30 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 94.321693 TL hesabıyla, toplam 2.829,650790 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan mı yapılmış olduğu ( 2.829,650790 TL x % 30 = 848,895237 TL ), 2-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu ( 2.829,650790 TL x % 100 = 2.829,650790 TL), 3-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu ( 2.829,650790 TL x % 100 = 2.829,650790 TL), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu ( 2.829,650790 TL x % 20 = 565,930158 TL), 5-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu ( 2.829,650790 TL x % 20 = 565,930158 TL) dikkate alınarak tapu malikleri: ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 18353275532 T.C. Kimlik Numaralı Viktorya İLYAGO ve ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 18380274676 T.C. Kimlik Numaralı Bension İLYAGO’ya toplamda: 10.469,71 (onbindörtyüzaltmışdokuzlirayetmişbirkuruş) TL para cezası tayinine, Toplamda uygulanan 10.469,71 TL para cezasının: ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 18353275532 T.C. Kimlik Numaralı Viktorya İLYAGO’dan: 10.469,71 x ½ = 5.234,86 TL, ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 18380274676 T.C. Kimlik Numaralı Bension İLYAGO’dan: 10.469,71 x ½ = 5.234,86 TL olarak tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.12.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim