0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

2016 Yılı 1 Ocak - 31 Aralık Tarihleri Arasında Alınan Encümen Kararları

Karar Numarası ve Tarihi:    1    05.01.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 05.01.2016 tarih ve 27 sayılı yazısı tetkik edildi. 17.01.2013 tarih ve 28531 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Hukuk Birimi için Avukatlık Hizmeti Satın Alınması düşünülmektedir. 2016 yılı Yazı İşleri Müdürlüğü bütçesi içinde; 46.34.05.34.01.03.9.00.05.03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri kalemi bulunmadığından, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. maddesi hükümlerine göre söz konusu ödenek kaleminin açılmasına, Belediye Encümeni’nin 05.01.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    2   05.01.2016
Kararın Konusu     Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 05.01.2016 tarih ve 28 sayılı yazısı tetkik edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Büyükada dahilinde 27.12.2015 günü saat 22:30’da yapılan denetimlerde; Büyükada, Nizam Mahallesi, 23 Nisan Caddesi, No:36 kapı sayılı adreste faaliyet gösteren, işletmeciliğini Salih Oytun ÇUKUR’un yaptığı, Royal Adalar Suit-Pansiyon isimli işyerinin ruhsatının bulunmadığı ve ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak tutanak tanzim edilmiş ve gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden işyeri ilgilisi Salih Oytun ÇUKUR’a : 1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, işyerinin ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 05.01.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    3    12.01.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Fen İşleri Müdürlüğü’nün 12.01.2016 tarih ve 44 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesi gereği, ekli listeye göre Ödenek Kalemlerinin açılması ve Personel Yedek Ödenekten aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 12.01.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
        
Karar Numarası ve Tarihi:    4    19.01.2016
Kararın Konusu    Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 11.01.2016 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 34 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/L maddesine aykırı olarak bina giriş kapısı önüne ve kaldırıma moloz döktüğü ve binaya giriş çıkışın engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Üç Kardeşler Ltd. Şti.’ne 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 219,00 (ikiyüzondokuz) TL para cezası tayinine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 19.01.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    5    19.01.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 12.01.2016 tarih ve 27 sayılı yazısı tetkik edildi. İlgi yazıda, Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Altınordu Caddesi No:21, 3 Pafta, 30 Ada, 15 Parsel sayılı yerimizde bulunan, GSM baz istasyonu ve anten montajı yapılması ile ilgili sözleşme sürelerinin 07/12/2015 tarihinde sona erdiği belirtilerek, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine istinaden 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması istenmiştir. Bahsi geçen, 2886 sayılı Yasanın 51/g. maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile kiraya verilmesi düşünülmektedir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre Büyükada Maden Mahallesi, Altınordu Caddesi No:21, 3 Pafta, 30 Ada, 15 Parsel sayılı yerimizde bulunan, GSM baz istasyonu ve anten montajı yerinin 3 (üç) yıl süre ile kiralanmasına ilişkin ihalenin Belediye Encümeni tarafından 02.02.2016 Salı günü Saat 14:00’ de yapılmasına, ihale ile ilgili işlemlerin yapılması için kararın Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilmesine, Belediye Encümeni’nin 19.01.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    6    26.01.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.01.2016 tarih ve 2015-2333 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada Çınar Sokak, 75 ada, 45 parsel, 70 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 09.12.2015 tarih ve 2/61 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile şikayet üzerine İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu eki onaylı 13.06.1996 tarih ve 8324 sayılı projesine göre yapılan incelemede; bahçede yaklaşık 40 m² ölçüde tek katlı müştemilat binası yapıldığı, yaklaşık 70 m² havuzun şeklinin değiştirildiği ve yol cephesindeki iki katlı olarak gözüken yapıya 67,5 m² ölçüde, bir kat ilave edildiği, yapılan çalışmaların eski olduğu tespit edilmiş olup, yapılar işgalli olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.12.2015 tarih ve 2209 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 15.12.2015 tarih ve 2015/225 sayılı Encümen Kararı ile 21686175714 T.C. Kimlik Numaralı Angeliki TÜRKMEN ’e para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 09.12.2015 tarih ve 2/61 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Büyükada Çınar Sokak, 75 ada, 45 parsel, 70 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 09.12.2015 tarih ve 2/61 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği yapı sahibi 21686175714 T.C. Kimlik Numaralı Angeliki TÜRKMEN’e: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 26.01.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    7    02.02.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.02.2016 tarih ve 2016/18 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi, Alparslan Sokak, 42 ada, 6 parsel, 9 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 14.12.2015 tarih ve 2/62 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile yapılan arazi kontrolünde; evvelce 14.04.1999 tarih ve 37/21 cilt/sahife numaralı yapı tatil tutanağıyla mühür altına alınmış olan tescilli eski eser yapıdan, teras katının yaklaşık 30 m² ölçüde etrafının P.V.C. doğramayla kapatılmak suretiyle çekme kat haline getirilmiş olduğu tespit edilerek, bina dış kapısının kilitli olduğu sebebiyle mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.12.2015 tarih ve 2238 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 15.12.2015 tarih ve 2015/228 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliklerine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 14.12.2015 tarih ve 2/62 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi, Alparslan Sokak, 42 ada, 6 parsel, 9 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 14.12.2015 tarih ve 2/62 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehditetmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği tapudaki maliklerine: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL para cezası uygulanmasına, Uygulanan 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL para cezasının: ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 18353275532 T.C. Kimlik Numaralı Viktorya İLYAGO’dan: 3.161,42 x ½ = 1.580,71 (binbeşyüzseksenlirayetmişbirkuruş)TL, ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 18380274676 T.C. Kimlik Numaralı Bension İLYAGO’dan: 3.161,42 x ½ = 1.580,71 (binbeşyüzseksenlirayetmişbirkuruş) TL olarak tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 02.02.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    8    02.02.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.02.2016 tarih ve 2016/52 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Çınarlıköşk Sokak, 9 ada, 4 parsel, 10 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 25.12.2015 tarih ve 2/63 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile şikayet üzerine söz konusu yerde yapılan incelemede; II. Grup Eski Eser Zemin + Normal Katlı ve evvelce kaçak yapılan Çatı Katı için İmar Kanunu’nun 32. Ve 42. Maddelerine göre yasal işlemlerine devam edilmekte olan binada; ön cepheye bir katta ve arka cepheye de Çatı Katında olmak üzere 0,6 m X 3 m ölçülerinde balkonlar ilave edildiği, ahşap çatı örtüsünün de arka cephede 1,5 m yükseltilmek suretiyle yaklaşık 20 m² lik ilave çatı arası alanı oluşturulduğu ayrıca ön ve arka cephede pencere boyutlarının değiştirildiği tespit edilerek inşai faaliyet durdurulmuştur. Yapı iskanlı olduğundan ve inşaat mahalline ulaşılamadığından mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.12.2015 tarih ve 2246 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 29.12.2015 tarih ve 2015/238 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliklerine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 25.12.2015 tarih ve 2/63 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Çınarlıköşk Sokak, 9 ada, 4 parsel, 10 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 25.12.2015 tarih ve 2/63 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fennimesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği tapu maliki Belmen SERTEL’e: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 02.02.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    9     02.02.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.02.2016 tarih ve 2015/2255 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada, 54 ada, 1 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, İskele Caddesi, No:4 Kınalıada/Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan V. Sınıf D Grubu, restore edilecek yapılar ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 29.01.2016 tarih ve 2/64 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 25.11.2015 tarih ve 207438-2581 sayılı KUDEB yazısına istinaden yerinde dışarıdan yapılan incelemede herhangi bir inşai faaliyete rastlanılmamış olup daha evvelce yapılmış olduğu anlaşılan zemin katta; sağda bulunan dükkanın İskele Caddesine doğru 4 x 1,2 m ebadında alüminyum ve cam malzeme ile büyütüldüğü sağ yan cephesinde 2 x 1 m ebadındaki PVC malzeme ile kapalı alan eklendiği ve sol yan cephede pencere boyutlarının değiştirildiği ve 2 adet kapı açıldığı ayrıca 2. Kat sağ yan cephedeki 4x 1,20 m ebadındaki balkonun PVC malzeme ile kapatıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. İmara aykırılıktan etkilenen 5,15 m² V. Sınıf D Grubu alan için: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 02.02.2016 tarih ve 134 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kaydında tapu malikinin 12497480982 T.C. Kimlik Numaralı Feryal BOYACI olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 5,15 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 512,861941 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (512,861941 TL x % 100 = 512,861941 TL), 2-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanıyor olduğu (512,861941 TL x % 20 = 102,572388 TL), 3-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (512,861941 TL x % 20 = 102,572388 TL) dikkate alınarak tapu maliki 12497480982 T.C. Kimlik Numaralı Feryal BOYACI’ya: Toplamda : 1.230,87 (binikiyüzotuzliraseksenyedikuruş)TL para cezası tayinine. İmara aykırılıktan etkilenen 6,80 m² V. Sınıf D Grubu alan için: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 02.02.2016 tarih ve 134 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kaydında tapu malikinin 14927050154T.C. Kimlik Numaralı Baki SERT olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 6,80 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 677,176932 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (677,176932 TL x % 100 = 677,176932 TL), 2-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanıyor olduğu (677,176932 TL x % 20 = 135,435386 TL), 3-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (677,176932 TL x % 20 = 135,435386 TL) dikkate alınarak tapu maliki 14927050154 T.C. Kimlik Numaralı Baki SERT’e: Toplamda : 1.625,22 (binaltıyüzyirmibeşlirayirmiikikuruş)TL para cezası tayinine. İmara aykırılıktan etkilenen 4,80 m² V. Sınıf D Grubu alan için: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 02.02.2016 tarih ve 134 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kaydında tapu malikinin 27019986316 T.C. K imlik Numaralı Ardaşes ÇAĞLI olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 4,80 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 478,007246 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (478,007246 TL x % 100 = 478,007246 TL), 2-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanıyor olduğu (478,007246 TL x % 20 = 95,601449 TL), 3-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (478,007246 TL x % 20 = 95,601449 TL) dikkate alınarak tapu maliki 27019986316 T.C. Kimlik Numaralı Ardaşes ÇAĞLI’ya: Toplamda : 1.147,22 (binyüzkırkyedilirayirmiikikuruş)TL para cezası tayinine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 02.02.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    10    02.02.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 01.02.2016 tarih ve 86 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan müzakere neticesinde Büyükada Maden Mahallesi, 30 ada, 15 parsel. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/g Maddesine Göre Yapılacak Olan GSM Baz İstasyonu ve Anten Montajı İhalesinin ertelenmesi talebinin aynı kanun maddeleri içinde ertelemeye ilişkin bir hüküm bulunmadığından ve ihale gününde ihaleye katılım olmadığından ihalenin iptal edilmesine, İhale İşlem Dosyasının teklif yazısında belirtilen tarihe kadar hazırlanabilmesi halinde, Belediye Encümenince, Büyükada Maden Mahallesi, 3 pafta, 30 ada 15 parsel sayılı yerde bulunan, Belediye Hizmet Binası çatısı üzerinde toplam 12 m² (4’er m² lik 3 bölüm halinde) GSM Baz istasyonu ve anten montajı yapılması amacıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/g maddesine göre kiralanması ihalesinin 16.02.2016 Salı Saat 14:00’de gerçekleştirilmesi, ihale ile ilgili işlemlerin yapılması için kararın Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilmesine, Belediye Encümeni’nin 02.02.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
        
Karar Numarası ve Tarihi:    11    09.02.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı işleri Müdürlüğü’nün 09.02.2016 tarih ve 265 sayılı yazısı tetkik edildi. Umuma Açık Yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirleme yetkisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Encümenin Görev ve Yetkileri başlıklı 34. Maddesinin (h) bendi ve 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı İşyeri Açma Çalışma Ruhsat Yönetmeliğinin 33. Maddesine ile Belediye Encümenine verilmiştir. Adalı hemşehrilerimiz ve misafirlerimizin artan taleplerinin karşılanması ve Umuma Açık Yerlerin açılış ve kapanış saatlerinin diğer ilçe belediyeleri ile uyum ve bütünlük içerisinde yürütülmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 19.01.2006 tarih ve 25-26 sayılı Encümen Kararı ile belirlenen açılış - kapanış saatlerinin, İlçemiz Adalar’da faaliyet gösteren işyerlerine göre hazırlanmış olan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 09.02.2016 tarih ve 265 sayılı teklif yazısı ekinde yer alan listeye göre uygulanmasına, Belediye Encümeni’nin 09.02.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi
    
Karar Numarası ve Tarihi:    12    09.02.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 09.02.2016 tarih ve 265 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Büyükada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 24.01.2016 günü yapılan kontrollerde saat 01:30 sıralarında Şehit Recep Koç Caddesi No:2/C Büyükada adresinde faaliyet gösteren, işletmeciliğini Sabahattin ÖZYURT’un yaptığı, Pepe Bar ( Pepe Restaurant ) isimli işyerinin kapanış saatlerine riayet etmediği tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan incelemede açılış-kapanış saatlerine riayet etmediğinden işyeri ilgilisi Sabahattin ÖZYURT’a 29.12.2015 tarih ve 2015/237 sayılı Encümen kararı ile 1.055,00 TL para cezası verilmiş olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde; 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde: ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden, 29.12.2015 tarih ve 2015/237 sayılı Encümen kararı ile verilen 1.055,00 TL para cezası bir kat arttırılarak işyeri ilgilisi Sabahattin ÖZYURT’a: 2.110,00 (ikibinyüzon) TL idari para cezası verilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 09.02.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    13    09.02.2016
Kararın Konusu    Kararın Konusu : Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.02.2016 tarih ve 2016/168 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazadası, 28 ada, 22 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Gönüllü Caddesi, No:38 Burgazadası/Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan V. Sınıf D Grubu, restore edilecek yapılar ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 02.02.2016 tarih ve 2/65 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 27.12.2015 tarih ve 9048 sayılı dilekçeye istinaden 99/135 projeyle yerinde dışarıdan yapılan incelemede; zemin katta deniz cephesinde (arka cephe) 7,5 m² lik balkon eklendiği ve buradaki pencerenin kapıya dönüştürüldüğü, bodrum kat deniz cephesinde 0,8 x 1,6 m ebadında 4 adet pencere, sol cepheye ise 0,8 x 1,9 ebadında bir adet pencere açıldığı tespit edilmiştir. Çalışmaların evvelce yapılmış olduğu tespit edilmiş olup,yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Yapılan müzakere neticesinde; İmara aykırılıktan etkilenen 7,5 m² balkon eklentisi için: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 02.02.2016 tarih ve 139 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kaydında Zemin Kat Bağımsız Bölüm 1 Malikinin 10913521158 T.C. Kimlik Numaralı Rıfat BELEVİ olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 7,5 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 746,886323 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (746,886323 TL x % 100 = 746,886323 TL), 2-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanıyor olduğu (746,886323 TL x % 20 = 149,377265 TL), 3-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (746,886323 TL x % 20 = 149,377265 TL) dikkate alınarak tapu maliki 10913521158 T.C. Kimlik Numaralı Rıfat BELEVİ’ye: Toplamda : 1.792,53 (binyediyüzdoksanikiliraelliüçkuruş)TL para cezası tayinine. İmara aykırılıktan etkilenen 99/135 sayılı projesinde depo olarak görülen 6,64 m² ortak alan için: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 6,64 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 661,243358 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (661,243358 TL x % 100 = 661,243358 TL), 2-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanıyor olduğu (661,243358 TL x % 20 = 132,248672 TL), 3-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (661,243358 TL x % 20 = 132,248672 TL) dikkate alınarak tapu maliklerine toplamda: 1.586,98 (binbeşyüzseksenaltıliradoksansekizkuruş)TL para cezası tayinine. Tayin edilen 1.586,98 TL para cezasının: Bağımsız Bölüm 1 Maliki 10913521158 T.C. Kimlik Numaralı Rıfat BELEVİ’den: 1.586,98 TL x 1/5= 317,40 (üçyüzonyedilirakırk kuruş) TL, Bağımsız Bölüm 2 Maliki 10928520658 T.C. Kimlik Numaralı Selim BELEVİ’den: 1.586,98 TL x 1/5= 317,40 (üçyüzonyedilirakırk kuruş) TL, Bağımsız Bölüm 3 Maliki 10928520658 T.C. Kimlik Numaralı Selim BELEVİ’den: 1.586,98 TL x 1/5= 317,40 (üçyüzonyedilirakırk kuruş) TL, Bağımsız Bölüm 4 Maliki 10517390242 T.C. Kimlik Numaralı Adnan İPEK’den: 1.586,98 TL x 1/5= 317,40 (üçyüzonyedilirakırk kuruş) TL, Bağımsız Bölüm 5 Maliki 10919520940 T.C. Kimlik Numaralı Rahel BELEVİ’den: 1.586,98 TL x 1/5= 317,40 (üçyüzonyedilirakırk kuruş) TL, olarak tahsil edilmesine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 09.02.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    14    17.02.2016
Kararın Konusu     İHALE KOMİSYON KARARI İlgi: Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 16.02.2016 tarih ve 129 sayılı teklifi.    GSM baz istasyonu ve anten montajı yapılması amacıyla, İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Altınordu Caddesi No:21, 3 Pafta, 30 Ada, 15 Parsel sayılı yerde bulunan Belediye Hizmet Binası çatısı üzerindeki toplam 12 m² lik (4’er m² lik 3 bölüm halinde) yerin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, pazarlık usulü ile kiralama ihalesinin yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 35. maddesine istinaden 16.02.2016 Salı günü saat 14.00’de ihaleye çıkılmıştır. Söz konusu tarih ve saatte, ihale komisyonu üyelerinden; Mürvet ÇİDAM’ın şehir dışında, Hacer ÖZDEMİR’in ise mahkemesi olması nedeni ile eksik olarak toplanmıştır. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda; İhale Komisyonunun eksiksiz olarak toplanması gerektiği hususu belirtildiğinden, hazır olan komisyon üyelerince teklif zarfları alınmış ve 17.02.2016 Çarşamba günü saat 11:00’de İhale Komisyonu’nun eksiksiz toplanarak tekliflerin değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılmasına karar verilmiştir. Belediye Encümeni İhale Komisyonu sıfatı ile 17.02.2016 Çarşamba günü saat 11.00’de Belediye Encümen odasında aşağıda isim ve unvanları yazılı üyelerin iştiraki ile toplandı. İhale işlem dosyası incelenerek, ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde yapıldığı tespit edildi: Onay Belgesinin Tarih ve Numarası 03.02.2016 tarih 91987299-03.02.2016/94 İhale Uygulanan Usul :2886 sayılı Kanunun 51/g Maddesi. Pazarlık Usulü. Duyuruların ne şekilde,nerede ve hangi tarihlerde yapıldığı : Yapılacak işin tahmin edilen bedeli: 12 m² ’nin 4 m² ’si için 1 (bir) Yıllık: 44.119,76 (kırkdörtbinyüzondokuzlirayetmişaltıkuruş) TL + KDV, 12 m² ’nin 4 m² ’si için 3 (üç) Yıllık: 132.359,28 (yüzotuzikibinüçyüzellidokuzlirayirmisekizkuruş) TL + KDV Ödeme yapılacak yer ve yılları : Ulaşım Turizm Spor Kültür ve Eğitim İşletmesi 2016/2017/2018 Encümen Kararının tarih ve Sayısı : 02.02.2016 - 2016/010 İhaleye Katılan Firma/Kişi Sayısı : 2 (iki) İhale Yapılan Firmanın/Kişinin adı ve Soyadı : 1-) Turkcel İletişim Hizmetleri A.Ş. Adresi : Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park 34854 Maltepe / İSTANBUL 2-) Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. Adresi : Abdi İpekçi Caddesi No:75 Maçka/Şişli/İSTANBUL İhalenin Yapılış Gerekçesi : İhale Bedeli : 12 m² ’nin 4 m² ’si için 1 (bir) Yıllık: 44.200,00 (kırkdörtbinikiyüz) TL + KDV, Yapılan incelemede Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin dosya satın aldığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi, istenen belgelerin eksiksiz olduğu görülmüştür. İhale Komisyonumuzca Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi, istenen belgelerin eksiksiz olduğu görülmüştür. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin Teklif Zarfından 12 m² ’nin 4 m² ’si için 1 (bir) Yıllık: 44.120,00 TL + KDV tutarında teklif çıktığı görülmüştür. Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin Teklif Zarfından 12 m² ’nin 4 m² ’si için 1 (bir) Yıllık: 44.125,00 TL + KDV tutarında teklif çıktığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca yapılan pazarlıklar sonucunda; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. teklifini 12 m² ’nin 4 m² ’si için 1 (bir) Yıllık: 44.200,00 TL + KDV olarak yükseltmiştir. Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. teklifini 12 m² ’nin 4 m² ’si için 1 (bir) Yıllık: 44.200,00 TL + KDV olarak yükseltmiştir. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Altınordu Caddesi No:21, 3 Pafta, 30 Ada, 15 Parsel sayılı yerde bulunan Belediye Hizmet Binası çatısı üzerindeki toplam 12 m² lik (4’er m² lik 3 bölüm halinde) yerin, GSM Baz istasyonu ve anten montajı yapılması amacıyla, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ne; 12 m² ’nin 4 m² ’sinin 3 (üç) yıl süreliğine kiralanmasına, 1 (bir) yıllık kira bedelinin 44.200,00 (kırkdörtbinikiyüz) TL + KDV olarak belirlenmesine, Kira Bedellerinin ise: 2016 yılı için: 1 (bir) yıllık peşin, 2017 yılı için: 2017 yılı Tefe oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin, 2018 yılı için: 2018 yılı Tefe oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin olarak tahsil edilmesine, Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’ne; 12 m² ’nin 4 m² ’sinin 3 (üç) yıl süreliğine kiralanmasına, 1 (bir) yıllık kira bedelinin 44.200,00 (kırkdörtbinikiyüz) TL + KDV olarak belirlenmesine, Kira Bedellerinin ise: 2016 yılı için: 1 (bir) yıllık peşin, 2017 yılı için: 2017 yılı Tefe oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin, 2018 yılı için: 2018 yılı Tefe oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin olarak tahsil edilmesine, 2886 sayılı yasanın 31. Maddesine istinaden ita amirinin onayına sunulmasına, Kararın ve İşlem Dosyasının Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilmesine, Belediye Encümeni İhale komisyonumuzca oybirliği ile 17.02.2016 tarihinde karar vermiştir.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    15    17.02.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.02.2016 tarih ve 2016/36 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazadası, 28 ada, 30 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Gönüllü Caddesi, No:40 Burgazadası/Adalar/İstanbul adresinde İnci Semra SOLAKOĞLU’na ait olan III. Sınıf A Grubu konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 09.02.2016 tarih ve 2/66 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 22.12.2015 tarih ve 9375 sayılı dilekçeye istinaden 998/551 sayılı proje ile yerinde dışarıdan yapılan incelemede 11 x 4 m ebadında teras olarak kullanılmak üzere projede olmayan -2. Katın oluşturulduğu, 11 x 2,45 m ebadında görevli dairesi olarak kullanılmak üzere yine projede olmayan -3. Katın oluşturulduğu, dolayısıyla binanın kurulumunun farklı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca projedeki bodrum katın deniz cephesine 2,40 x 5,30 m ebadında balkon eklendiği tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 471,3 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 08.02.2016 tarih ve 27 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kaydında tapu malikinin 52936099610 T.C. Kimlik numaralı İnci Semra SOLAKOĞLU olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 471,3 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 29.501,58 TL hesabıyla, toplam 13.409,810296 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda mı yapılmış olduğu: (13.409,810296 TL x % 80 = 10.727,848237 TL ), 2-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (13.409,810296 TL x % 20 = 2.681,962059 TL), 3-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (13.409,810296 TL x % 20 = 2.681,962059 TL) dikkate alınarak tapu maliki 52936099610 T.C. Kimlik numaralı İnci Semra SOLAKOĞLU’na: toplamda : 29.501,58 (yirmidokuzbinbeşyüzbirliraellisekizkuruş) TL para cezası tayinine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 17.02.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    16    17.02.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.02.2016 tarih ve 311 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Büyükada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 08.02.2016 günü yapılan kontrollerde saat 01:30 sıralarında Nizam Mahallesi Şehit Recep Koç Caddesi No:2/C Büyükada adresinde faaliyet gösteren, işletmeciliğini Sabahattin ÖZYURT’un yaptığı, Pepe Bar ( Pepe Restaurant ) isimli işyerinin kapanış saatlerine riayet etmediği tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan incelemede açılış-kapanış saatlerine riayet etmediğinden işyeri ilgilisi Sabahattin ÖZYURT’a 09.12.2016 tarih ve 2016/012 sayılı Encümen kararı ile 2.110,00 TL para cezası verilmiş olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde; 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde: ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden, 09.12.2016 tarih ve 2016/012 sayılı Encümen kararı ile verilen 2.110,00 TL para cezası bir kat arttırılarak işyeri ilgilisi Sabahattin ÖZYURT’a: 4.220,00 (dörtbinikiyüzyirmi) TL idari para cezası verilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 17.02.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    17    17.02.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.02.2016 tarih ve 312 sayılı yazısı tetkik edildi.  Nejla RECEP 08.12.2016 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Abdulsamet RECEP’in vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Hiçbir yerden geliri olmadığı yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Nejla RECEP’e 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 06.01.2016 tarih ve 2016/4 sayılı kararına istinaden, 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 03.02.2016 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 200,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 315,00 TL, toplamda ise ayda 515,00 TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 17.02.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    18    23.02.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.02.2016 tarih ve 2016/261 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada, 41 ada, 14 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Zağnospaşa Caddesi, No: 56-58-60-62-64 Büyükada/Adalar/İstanbul adresinde Tapu Malikleri ’ne ait olan V. Sınıf D Grubu, restore edilecek yapılar ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 18.02.2016 tarih ve 2/67 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 11.07.1996/8531 sayılı kararı ve 15.10.1996 tarih 956 sayılı Adalar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce onaylı Restorasyon Projesine aykırı olarak 2 adet tek kat + çatı arası kaçak yapı, tek kat olan müştemilat binası yıkılarak 2 adet 2 katlı yapı, ruhsatsız havuz ve eski eser binaya çatı katı ilavesi tespit edilmiştir. İşgalli olduğundan mühür altına alınamamıştır. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 674,94 m² olduğu belirtilen V. Sınıf D Grubu yapı ile ilgili yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 674,94 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 67.213,793934 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu, (67.213,793934 TL x % 30 = 20.164,138180 TL ) 2-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu, (67.213,793934 TL x % 100 = 67.213,793934 TL) 3-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda mı yapılmış olduğu, (67.213,793934 TL x % 80 = 53.771,035147 TL ) 4-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (67.213,793934 TL x % 180 = 120.984,829081 TL ) 5-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu, (67.213,793934 TL x % 20 = 13.442,758787 TL ) 6-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (67.213,793934 TL x % 20 = 13.442,758787 TL ) dikkate alınarak, tapu maliklerine toplamda: 356.233,11 (üçyüzellialtıbinikiyüzotuzüçliraonbirkuruş) TL para cezası tayinine. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18.02.2016 tarih ve 22024496/199 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtları dikkate alınarak uygulanan 356.233,11 TL para cezasının: A Blok Bağımsız Bölüm 1 (20,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda) Maliki 56194004492 T.C. Kimlik Numaralı Hilda KALAYCI’dan: 356.233,11 TL X 20,00/140,000 = 50.890,44 (ellibinsekizyüzdoksanlirakırkdörtkuruş) TL, B Blok Bağımsız Bölüm 2 (20,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda) Maliki 23570112966 T.C. Kimlik Numaralı Avedis Murat PEKMEZYAN’dan: 356.233,11 TL X 20,00/140,000 = 50.890,44 (ellibinsekizyüzdoksanlirakırkdörtkuruş) TL, A Blok Bağımsız Bölüm 2 (80,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda), 1/8 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 13954059062 T.C. Kimlik Numaralı Mualla KARSLIOĞLU’ndan : (356.233,11 TL X 80,00/140,000) = 203.561,78 TL X 1/8 = 25.445,22 (yirmibeşbindörtyüzkırkbeşlirayirmiikikuruş) TL, A Blok Bağımsız Bölüm 2 (80,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda), 1/8 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 15622001748 T.C. Kimlik Numaralı Ertuğrul KARSLIOĞLU’ndan : (356.233,11 TL X 80,00/140,000) = 203.561,78 TL X 1/8 = 25.445,22 (yirmibeşbindörtyüzkırkbeşlirayirmiikikuruş) TL, A Blok Bağımsız Bölüm 2 (80,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda), ¼ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 42655100148 T.C. Kimlik Numaralı Arşaluys Jül DÖNER’den : (356.233,11 TL X 80,00/140,000) = 203.561,78 TL X 1/4 = 50.890,45 (ellibinsekizyüzdoksanlirakırkbeşkuruş) TL, A Blok Bağımsız Bölüm 2 (80,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda), ¼ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 38926617934 T.C. Kimlik Numaralı Safa Ziya MUTLUSOY’dan: (356.233,11 TL X 80,00/140,000) = 203.561,78 TL X 1/4 = 50.890,45 (ellibinsekizyüzdoksanlirakırkbeşkuruş) TL, A Blok Bağımsız Bölüm 2 (80,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda), ¼ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 37819603276 T.C. Kimlik Numaralı Lukia KOTAM’dan: (356.233,11 TL X 80,00/140,000) = 203.561,78 TL X 1/4 = 50.890,45 (ellibinsekizyüzdoksanlirakırkbeşkuruş) TL, B Blok Bağımsız Bölüm 1 (20,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda), ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 45484293098 T.C. Kimlik Numaralı Ayda ÇEVİK’ten :356.233,11 TL X 20,00/140,000 = 50.890,45 TL X 1/2 = 25.445,22 (yirmibeşbindörtyüzkırkbeşlirayirmiikikuruş) TL, B Blok Bağımsız Bölüm 1 (20,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda), ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 45502292492 T.C. Kimlik Numaralı Ali Levent ÇEVİK’ten : 50.890,45 TL X 1/2 = 25.445,22 (yirmibeşbindörtyüzkırkbeşlirayirmiikikuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 23.02.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    19    23.02.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 23.02.2016 tarih ve 187 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. Maddesinin 2. Fıkrasına istinaden, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Bütçe Kalemlerine ek olarak, 46.34.05.33.01.1.2.00.5.03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Kaleminin açılmasına ve 46.34.05.33.01.1.2.00.5.09.6.1.01 Yedek Ödenek Bütçe Kaleminden 5.000,00 (beşbin) TL aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 23.02.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    20    01.03.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.02.2016 tarih ve 2016/282 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada, 29 ada, 10 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Yelüfürdü Sokak , No: 6-8 Büyükada/Adalar/İstanbul adresinde ait olan III. Sınıf A Grubu, Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 23.02.2016 tarih ve 2/68 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 28.10.1967 tarih 7950 sayılı onaylı mimari projesine aykırı olarak terasta 21 m² tamamı ile kapatılan bölüm ve 12 m² sundurma, kamelya tarzında imalat yapılmış olup işgalli olduğundan mühürlenememiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.02.2016 tarih ve 22024496/221 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki malikinin 43120939652 T.C. Kimlik Numaralı Keziban KOÇYİĞİT olduğu anlaşılmıştır. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 33 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapı ile ilgili yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 33 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28.452812 TL hesabıyla, toplam 938,942796 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu, ( 938,942796 TL x % 30 = 281,682839 TL ) 2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda mı yapılmış olduğu, ( 938,942796 TL x % 80 = 751,154237 TL ) 3-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (938,942796 TL x % 180 = 1.690,097033 TL ) 5-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu, ( 938,942796 TL x % 20 = 187,788559 TL ) 6-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu ( 938,942796 TL x % 20 = 187,788559 TL ) dikkate alınarak, tapudaki maliki 43120939652 T.C. Kimlik Numaralı Keziban KOÇYİĞİT ’e toplamda: 4.037,45 (dörtbinotuzyedilirakırkbeşkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 01.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    21    01.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.03.2016 tarih ve 280 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Burgazadası, Gönüllü Caddesi, No:38, 28 ada, 22 parsel sayılı yere ait alınan ilgi (a) Belediye Encümen Kararındaki imara aykırılıktan etkilenen 7,5 m2 balkon eklentisi için hesaplanan ceza miktarının ilgi (b) yazı eki tapu bilgilerine göre Malik Rıfat Belevi ve İntifa hakkı olan Bensiyon Belevi olarak düzeltilmesi ve yine imara aykırılıktan etkilenen 99/135 sayılı projesinde depo olarak görülen 6,64 m2 alan için hesaplanan ceza miktarının ilgi (b) yazı eki tapu kaydında belirtilen Malik Selim Belevi olacak şekilde değiştirilmesi talebi ile ilgili olarak yapılan müzakere neticesinde; Bensiyon BELEVİ’nin 15.02.2016 tarihli dilekçesi ile beyan ettiği, ayrıca 17.02.2016 tarih ve E.382754 sayılı Tapu Müdürlüğü yazısı ekinde yer alan tapu bilgileri doğrultusunda: 09.02.2016 tarih ve 013 sayılı Belediye Encümen Kararı ile a-) İmara aykırılıktan etkilenen 7,5 m² balkon eklentisi için Rıfat BELEVİ ’ye verilen 1.792,53 (binyediyüzdoksanikiliraelliüçkuruş)TL para cezasının tashih edilerek intifa hakkı olan Bensiyon BELEVİ’ den tahsil edilmesine,    b-) İmara aykırılıktan etkilenen 99/135 sayılı projesinde depo olarak görülen 6,64 m² ortak alan için tapudaki maliklerine verilen toplam 1.586,98 (binbeşyüzseksenaltıliradoksansekizkuruş) TL para cezalarının tashih edilerek tapudaki maliki Selim BELEVİ’den tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 01.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    22    08.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.03.2016 tarih ve 2016/22 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada, 54 ada, 6 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Malül Gazi Caddesi, No: 17 Büyükada/Adalar/İstanbul adresinde ait olan V. Sınıf D Grubu, restore edilecek yapılar ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 29.02.2016 tarih ve 2/70 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 06.08.1999 tarih 99-770 sayılı onaylı mimari projesine aykırı olarak 6 no’lu parselde 2. bodrum kat seviyesinde yan bahçede 35 m² kapalı (betonarme karkas) ilave edildiği ve ruhsatsız havuz yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca 2. bodrumdan 1. bodruma çıkan 25,5 m² bahçe merdivenleri iptal edilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.02.2016 tarih ve 22024496/220 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki maliklerinin: Bağımsız Bölüm 1 maliki 15/100 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 25630885636 T.C. Kimlik Numaralı HRAÇ GARO SİMSARYAN, Bağımsız Bölüm 2 maliki 20/100 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 21809014364 T.C. Kimlik Numaralı JİRAYR GAMSARAGAN, Bağımsız Bölüm 3 maliki 20/100 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 25630885636 T.C. Kimlik Numaralı HRAÇ GARO SİMSARYAN, Bağımsız Bölüm 4 maliki 25/100 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 25630885636 T.C. Kimlik Numaralı HRAÇ GARO SİMSARYAN, Bağımsız Bölüm 5 maliki 20/100 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 25630885636 T.C. Kimlik Numaralı HRAÇ GARO SİMSARYAN olduğu anlaşılmıştır. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 60.5 m² olduğu belirtilen V. Sınıf D Grubu yapı ile ilgili yapılan müzakere neticesinde: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 60.5 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 6.024,883002 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu, (6.024,883002 TL x % 30 = 1.807,464901 TL ) 2-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu, (6.024,883002 TL x % 100 = 6.024,883002 TL ) 3-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (6.024,883002 TL x % 180 = 10.844,789404 TL ) 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu, (6.024,883002 TL x % 20 = 1.204,976600 TL ) 5-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (6.024,883002 TL x % 20 = 1.204,976600 TL ) dikkate alınarak, tapudaki maliklerine toplamda: 27.111,97 (yirmiyedibinyüzonbirliradoksanyedikuruş) TL para cezası tayinine, Tayin edilen 27.111,97 TL para cezası: Bağımsız Bölüm 1 maliki 15/100 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 25630885636 T.C. Kimlik Numaralı HRAÇ GARO SİMSARYAN’ dan: 27.111,97 TL x 15/100 = 4.066,80 (dörtbinaltmışaltıliraseksenkuruş) TL, Bağımsız Bölüm 2 maliki 20/100 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 21809014364 T.C. Kimlik Numaralı JİRAYR GAMSARAGAN’dan: 27.111,97 TL x 20/100 = 5.422,40 (beşbindörtyüzyirmiikilirakırkkuruş) TL, Bağımsız Bölüm 3 maliki 20/100 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 25630885636 T.C. Kimlik Numaralı HRAÇ GARO SİMSARYAN’dan: 27.111,97 TL x 20/100 = 5.422,40 (beşbindörtyüzyirmiikilirakırkkuruş) TL, Bağımsız Bölüm 4 maliki 25/100 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 25630885636 T.C. Kimlik Numaralı HRAÇ GARO SİMSARYAN’dan: 27.111,97 TL x 25/100 = 6.777.99 (altıbinyediyüzyetmişyediliradoksandokuzkuruş) TL, Bağımsız Bölüm 5 maliki 20/100 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 25630885636 T.C. Kimlik Numaralı HRAÇ GARO SİMSARYAN’dan: 27.111,97 TL x 20/100 = 5.422,40 (beşbindörtyüzyirmiikilirakırkkuruş) TL olarak tahsil edilmesine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 08.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    23    08.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.03.2016 tarih ve 2016/281 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada, 54 ada, 5 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Malül Gazi Caddesi, No: 19 Büyükada/Adalar/İstanbul adresinde ait olan V. Sınıf D Grubu, restore edilecek yapılar ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 29.02.2016 tarih ve 2/69 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 06.08.1999 tarih 99-770 sayılı onaylı mimari projesine aykırı olarak 5 no’lu parselde 2. bodrum kat seviyesinde yan bahçede 35 m² kapalı (betonarme karkas) ilave edildiği 1. bodrum katta aynı kapalı alan üzerine 15 m² ilave edilmiştir. 25.5 m² ruhsatsız havuz tespit edilmiş olup, ayrıca arka cephede 2. bodrumdan 1. bodrum kata çıkan bahçe merdivenlerinin iptal edilmiş olduğu tespit edilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.02.2016 tarih ve 22024496/220 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki maliklerinin: ½ Hisse Pay / Hisse Payda sahibi 22730129332 T.C. Kimlik Numaralı AHKAR ZEPETYAN, ½ Hisse Pay / Hisse Payda sahibi 34039743362 T.C. Kimlik Numaralı TAKUHİ BOYACIOĞLU olduğu anlaşılmıştır. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 75.5 m² olduğu belirtilen V. Sınıf D Grubu yapı ile ilgili yapılan müzakere neticesinde: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 75.5 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 7.518,655647 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu, (7.518,655647 TL x % 30 = 2.255.596694 TL) 2-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu, (7.518,655647 TL x % 100 = 7.518,655647 TL) 3-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (7.518,655647 TL x % 180 = 13.533,580165 TL ) 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu, (7.518,655647 TL x % 20 = 1.503,731129 TL) 5-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (7.518,655647 TL x % 20 = 1.503,731129 TL) dikkate alınarak, tapudaki maliklerine toplamda: 33.833,95 (otuzüçbinsekizyüzotuzüçliradoksanbeşkuruş) TL para cezası tayinine, Tayin edilen : 33.833,95 TL para cezası: ½ Hisse Pay / Hisse Payda sahibi 22730129332 T.C. Kimlik Numaralı AHKAR ZEPETYAN’ dan: 33.833,95 TL x ½ = 16.916,98 (onaltıbindokuzyüzonaltıliradoksansekizkuruş) TL, ½ Hisse Pay / Hisse Payda sahibi 34039743362 T.C. Kimlik Numaralı TAKUHİ BOYACIOĞLU’ ndan: 33.833,95 TL x ½ = 16.916,98 (onaltıbindokuzyüzonaltıliradoksansekizkuruş) TL olarak tahsil edilmesine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 08.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    24    08.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.03.2016 tarih ve 2016/347 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazada, 22 ada, 4 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Gönüllü Caddesi, No: 22 Burgazada/Adalar/İstanbul adresinde ait olan III. Sınıf A Grubu, konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 03.03.2016 tarih ve 2/72 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 19.02.2016 tarih ve 983 sayılı şikayet dilekçesine istinaden 1984/2319 sayılı proje ile yerinde yapılan incelemede 1. kat giriş kapısının sağında 2.20 m x 1.00 m’ lik alanın kapatılarak salona katıldığı, yine 1. kat deniz cephesindeki balkonun yaklaşık 0.50 m x 5.50 m büyütüldüğü ve tamamının (5.50 m x 1.70 m) kapatılarak salona katıldığı, çekme kat terasının ise Gönüllü Caddesi tarafından kapatılarak (19.80 m²) yapıya katıldığı ve yine bu cephede 3.30 m x 0.50 m’ lik çıkma yapılarak yapının büyütüldüğü tespit edilmiştir. İzinsiz inşai faaliyet durdurularak yapı mühür altına alınmıştır. (Teras kısmındaki 19.80 m² ’lik büyümenin yeni yapıldığı, diğer aykırılıkların ne zaman yapıldığı tespit edilememiştir.) Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04.03.2016 tarih ve 22024496/280 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki malikinin, 478272740078 T.C. Kimlik Numaralı ELİZA KÖKSAL olduğu anlaşılmıştır. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 36.50 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapı ile ilgili yapılan müzakere neticesinde: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 36.50 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 1.038,527638 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu, (1.038,527638 TL x % 100 = 1.038,527638 TL), 2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (1.038,527638 TL x % 80 = 830,822110 TL ), 3-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (1.038,527638 TL x % 180 = 1.869,349748 TL), 4-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.038,527638 TL x % 20 = 207,705528 TL) dikkate alınarak, tapudaki maliki 478272740078 T.C. Kimlik Numaralı ELİZA KÖKSAL’a toplamda: 4.984,93 (dörtbindokuzyüzseksendörtliradoksanüçkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 08.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    25    08.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 08.03.2016 tarih ve 228 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde Fen işleri Müdürlüğü’nün Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. Maddesi hükümlerine göre Yedek ödenekten 46.34.05.30.04.5.1.00.5.06.28.01 bütçe tertibine 125.000,00 TL aktarma yapılması hakkındaki teklifin 46.34.05.30.04.5.1.00.5.06.5.7.90 (Diğerleri) ödenek tertibinde, yeterli ödenek bulunduğundan müdürlüğüne iadesine, Belediye Encümeninin 08.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    26    15.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.03.2016 tarih ve 2016/368 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada, 106 ada, 8 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Nizam Mahallesi, Kadıyoran Caddesi, No: 60 Büyükada/Adalar/İstanbul adresinde ait olan III. Sınıf A Grubu, konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 03.03.2016 tarih ve 2/721 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 19.01.2016 tarih ve 299 sayılı şikayet dilekçesine binaen yerinde yapılan teknik incelemede 26.08.1987 tarih ve 87/1676 sayılı onaylı proje hilafı bodrum katta 1 ve 2 numaraları dairelerin kömürlükleri dairelerine katılmış olduğu ve 5-6 numaralı dairelerin dubleks katlarına teras yapıldığı tespit edilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 08.03.2016 tarih ve 22024496/295 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki maliklerinin, Bağımsız Bölüm No:1 maliki: 42616118526 T.C. Kimlik Numaralı BERRİN GÖKSU, Bağımsız Bölüm No:2 maliki: 43963403822 T.C. Kimlik Numaralı ERDOĞAN ÖZCAN, Bağımsız Bölüm No:5 maliki: 44809247648 T.C. Kimlik Numaralı KORKUT EMRA ERDUR, Bağımsız Bölüm No:6 maliki: 22721141190 T.C. Kimlik Numaralı NADİRE MÜYES GÜNEŞ olduğu anlaşılmıştır. Bağımsız Bölüm No:1 için İmara aykırılıktan etkilenen alanın 12 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapı ile ilgili yapılan müzakere neticesinde: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 12 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 341,433744 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan mı yapılmış olduğu, (341,433744 TL x % 30 = 102,430123 TL), 2-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu (341,433744 TL x % 100 = 341,433744 TL ),    3-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (341,433744 TL x % 80 = 273,146995 TL ), 4-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (341,433744 TL x % 180 = 614,580739 TL), 5-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (341,433744 TL x % 20 = 68,286749 TL), 6-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (341,433744 TL x % 20 = 68,286749 TL) dikkate alınarak, tapudaki maliki 42616118526 T.C. Kimlik Numaralı BERRİN GÖKSU’ya toplamda: 1.809,60 (binsekizyüzdokuzliraaltmışkuruş) TL para cezası tayinine, Bağımsız Bölüm No:2 için İmara aykırılıktan etkilenen alanın 12 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapı ile ilgili yapılan müzakere neticesinde: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 12 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 341,433744 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan mı yapılmış olduğu, (341,433744 TL x % 30 = 102,430123 TL), 2-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu (341,433744 TL x % 100 = 341,433744 TL ),    3-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (341,433744 TL x % 80 = 273,146995 TL ), 4-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (341,433744 TL x % 180 = 614,580739 TL), 5-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (341,433744 TL x % 20 = 68,286749 TL), 6-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (341,433744 TL x % 20 = 68,286749 TL) dikkate alınarak, tapudaki maliki 43963403822 T.C. Kimlik Numaralı ERDOĞAN ÖZCAN’a toplamda: 1.809,60 (binsekizyüzdokuzliraaltmışkuruş) TL para cezası tayinine, Bağımsız Bölüm No:5 için İmara aykırılıktan etkilenen alanın 12 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapı ile ilgili yapılan müzakere neticesinde: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 12 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 341,433744 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan mı yapılmış olduğu, (341,433744 TL x % 30 = 102,430123 TL), 2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (341,433744 TL x % 80 = 273,146995 TL ), 3-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (341,433744 TL x % 180 = 614,580739 TL), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (341,433744 TL x % 20 = 68,286749 TL), 5-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (341,433744 TL x % 20 = 68,286749 TL) dikkate alınarak, tapudaki maliki 44809247648 T.C. Kimlik Numaralı KORKUT EMRA ERDUR’a toplamda: 1.468,17 (bindörtyüzaltmışsekizliraonyedikuruş) TL para cezası tayinine, Bağımsız Bölüm No:6 için İmara aykırılıktan etkilenen alanın 12 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapı ile ilgili yapılan müzakere neticesinde: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 12 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 341,433744 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan mı yapılmış olduğu, (341,433744 TL x % 30 = 102,430123 TL), 2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (341,433744 TL x % 80 = 273,146995 TL ), 3-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (341,433744 TL x % 180 = 614,580739 TL), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (341,433744 TL x % 20 = 68,286749 TL), 5-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (341,433744 TL x % 20 = 68,286749 TL) dikkate alınarak, tapudaki maliki 22721141190 T.C. Kimlik Numaralı NADİRE MÜYES GÜNEŞ’e toplamda: 1.468,17 (bindörtyüzaltmışsekizliraonyedikuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    27    15.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.03.2016 tarih ve 2016-42 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi, Gönüllü Caddesi, 29 ada, 2 parsel, 43 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 24.11.2015 tarih ve 2/58 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile yapılan mıntıka kontrolünde rastlanılan N. Kattaki izinsiz basit onarım çalışmaları sırasında 23.01.1986 tarihli proje ile yerinde yapılan incelemede, bahçenin hafredilerek sağ ve sol cephelerin açığa çıkarıldığı (yaklaşık sağ 35 m³ sol 40 m³), Bodrum katta kömürlük ve sığınağın bulunduğu alana 2,4 m x 3,5 m 8,4 m² ebatında alan ilave edildiği, zemin kat sağ yan cephede 3,00 m² lik balkon daireye katıldığı N.K. ön cephede 2,43 m² lik balkonun yapıya katıldığı, sağ yan cephede 0,9 m x 3 m 2,7 m² daha büyük yapıldığı, çatı katı planda 36,75 m² olması gereken kullanım alanının çatı eğimiyle oynanarak 131,25 m² daha büyütüldüğü (bir kısmı teras olarak kullanılmaktadır) tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.12.2015 tarih ve 2093 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 01.12.2015 tarih ve 2015/222 sayılı Encümen Kararı ile Tapu Maliklerine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 24.11.2015 tarih ve 2/58 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi, Gönüllü Caddesi, 29 ada, 2 parsel, 43 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 24.11.2015 tarih ve 2/58 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Bağımsız Bölüm 2 sahibi 31948822782 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Fethi DÖRDÜNCÜ’ye: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL, Bağımsız Bölüm 3 sahibi: 13247299670 T.C. Kimlik Numaralı Mardiros İVATGİL’e: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL, Bağımsız Bölüm 4 maliki 31945822846 T.C. Kimlik Numaralı Semiha İnci DÖRDÜNCÜ’ye: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL para cezası uygulanmasına, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    28    15.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.03.2016 tarih ve 2016-333 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, İskele Caddesi, 54 ada, 1 parsel, 4 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 29.01.2016 tarih ve 2/64 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 25.11.2015 tarih ve 207438-2581 sayılı KUDEB yazısına istinaden yerinde dışarıdan yapılan incelemede herhangi bir inşai faaliyete rastlanılmamış olup daha evvelce yapılmış olduğu anlaşılan zemin katta; sağda bulunan dükkanın İskele Caddesine doğru 4 x 1,2 m ebadında alüminyum ve cam malzeme ile büyütüldüğü sağ yan cephesinde 2 x 1 m ebadındaki PVC malzeme ile kapalı alan eklendiği ve sol yan cephede pencere boyutlarının değiştirildiği ve 2 adet kapı açıldığı ayrıca 2. Kat sağ yan cephedeki 4x 1,20 m ebadındaki balkonun PVC malzeme ile kapatıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.02.2016 tarih ve 2015/2255 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 02.02.2016 tarih ve 2016/009 sayılı Encümen Kararı ile FERYAL BOYACI- BAKİ SERT- ARDAŞES ÇAĞLI para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 29.01.2016 tarih ve 2/64 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, İskele Caddesi, 54 ada, 1 parsel, 4 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 29.01.2016 tarih ve 2/64 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: 12497480982 T.C. Kimlik Numaralı Feryal BOYACI’ya: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL, 14927050154 T.C. Kimlik Numaralı Baki SERT’e: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL, 27019986316 T.C. Kimlik Numaralı Ardaşes ÇAĞLI’ya: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL para cezası uygulanmasına, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    29    15.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.03.2016 tarih ve 2016-345 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazada Mahallesi, Gönüllü Caddesi, 28 ada, 22 parsel, 38 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 02.02.2016 tarih ve 2/65 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 27.12.2015 tarih ve 9048 sayılı dilekçeye istinaden 99/135 projeyle yerinde dışarıdan yapılan incelemede; zemin katta deniz cephesinde (arka cephe) 7,5 m² lik balkon eklendiği ve buradaki pencerenin kapıya dönüştürüldüğü, bodrum kat deniz cephesinde 0,8 x 1,6 m ebadında 4 adet pencere, sol cepheye ise 0,8 x 1,9 ebadında bir adet pencere açıldığı tespit edilmiştir. Çalışmaların evvelce yapılmış olduğu tespit edilmiş olup, yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.03.2016 tarih ve 280 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 01.03.2016 tarih ve 2016/021 sayılı Encümen Kararı ile Bensiyon BELEVİ ve Selim BELEVİ ‘ye para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 02.02.2016 tarih ve 2/65 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Burgazada Mahallesi, Gönüllü Caddesi, 28 ada, 22 parsel, 38 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 02.02.2016 tarih ve 2/65 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: İntifa hakkı sahibi Bensiyon BELEVİ’ye: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL, Tapudaki Maliki Selim BELEVİ’ye: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL para cezası uygulanmasına, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    30    15.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.03.2016 tarih ve 2016-334 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazada Mahallesi, Gönüllü Caddesi, 28 ada, 30 parsel, 40 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 09.02.2016 tarih ve 2/66 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 22.12.2015 tarih ve 9375 sayılı dilekçeye istinaden 998/551 sayılı proje ile yerinde dışarıdan yapılan incelemede 11 x 4 m ebadında teras olarak kullanılmak üzere projede olmayan -2. Katın oluşturulduğu, 11 x 2,45 m ebadında görevli dairesi olarak kullanılmak üzere yine projede olmayan -3. Katın oluşturulduğu, dolayısıyla binanın kurulumunun farklı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca projedeki bodrum katın deniz cephesine 2,40 x 5,30 m ebadında balkon eklendiği tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.02.2016 tarih ve 2016/36 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 09.02.2016 tarih ve 2016/013 sayılı Encümen Kararı ile tapu maliki İNCİ SEMRA SOLAKOĞLU ’na para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 09.02.2016 tarih ve 2/66 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Burgazada Mahallesi, Gönüllü Caddesi, 28 ada, 30 parsel, 40 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 09.02.2016 tarih ve 2/66 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Tapu malikinin 52936099610 T.C. Kimlik numaralı İNCİ SEMRA SOLAKOĞLU’na: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL para cezası uygulanmasına, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    31    15.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.03.2016 tarih ve 2016/113 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada, 38 ada, 1 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Çandarlı Sokak, No: 54 Kınalıada/Adalar/İstanbul adresinde ait olan III. Sınıf A Grubu, konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 10.03.2016 tarih ve 2/74 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile Vaki şikayet üzerine 16.12.1992 tarih ve 992/559 sayılı projesi ile yerinde yapılan incelemede 9 numaralı bağımsız bölümde izinsiz çalışmaya rastlanılmış olup, çatının yükseltilerek yaklaşık 38.24 m²’lik çatı katı oluşturulduğu, oluşturulan katın ön cephesine yaklaşık 10.56 m² teras eklendiği ve arka cephesinde 4.92 m² lik teras oluşturulduğu tespit edilmiştir. 7 numaralı bağımsız bölümde ise evvelce çatının yükseltilerek yaklaşık 29.54 m² lik çatı katı oluşturulduğu, oluşturulan bu katın ön cephesinde yaklaşık 14.30 m² teras eklendiği ve yan cephesinde yine yaklaşık 6.86 m² teras oluşturulduğu tespit edilmiştir. Daireler iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.01.2016 tarih ve 22024496/97 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki maliklerinin, Bağımsız Bölüm No:7 maliki: 11042518934 T.C. Kimlik Numaralı MURAT KAYA, Bağımsız Bölüm No:9 maliki: 11954471686 T.C. Kimlik Numaralı HARUN SOLAKOĞLU olduğu anlaşılmıştır. Bağımsız Bölüm No:7 için İmara aykırılıktan etkilenen alanın 50.70 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapı ile ilgili yapılan müzakere neticesinde: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 50.70 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 1.442,557568 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu (1.442,557568 TL x % 100 = 1.442,557568 TL),    2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (1.442,557568 TL x % 80 = 1.154,046054 TL ), 3-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (1.442,557568 TL x % 100 = 1.442,557568 TL), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (1.442,557568 TL x % 20 = 288,511514 TL), 5-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (341,433744 TL x % 20 = 288,511514 TL) dikkate alınarak, tapudaki maliki 11042518934 T.C. Kimlik Numaralı MURAT KAYA’ya toplamda: 6.058,74 (altıbinellisekizlirayetmişdörtkuruş) TL para cezası tayinine, Bağımsız Bölüm No:9 için İmara aykırılıktan etkilenen alanın 53.72 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapı ile ilgili yapılan müzakere neticesinde: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 53.72 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 1.528,485061 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu (1.528,485061 TL x % 100 = 1.528,485061 TL),    2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (1.528,485061 TL x % 80 = 1.222,788049 TL ), 3-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (1.528,485061 TL x % 100 = 1.528,485061 TL), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (1.528,485061 TL x % 20 = 305,697012 TL), 5-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.528,485061 TL x % 20 = 305,697012 TL) dikkate alınarak, tapudaki maliki 11954471686 T.C. Kimlik Numaralı HARUN SOLAKOĞLU ’na toplamda: 6.419,64 (altıbinellisekizlirayetmişdörtkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    32    22.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17.03.2016 tarih ve 2016-324 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi, Zağnospaşa Caddesi, 41 ada, 14 parsel sayılı yer hakkında düzenlenen 18.02.2016 tarih ve 2/67 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 11.07.1996/8531 sayılı kararı ve 15.10.1996 tarih 956 sayılı Adalar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce onaylı Restorasyon Projesine aykırı olarak 2 adet tek kat + çatı arası kaçak yapı, tek kat olan müştemilat binası yıkılarak 2 adet 2 katlı yapı, ruhsatsız havuz ve eski eser binaya çatı katı ilavesi tespit edilmiştir. İşgalli olduğundan mühür altına alınamamıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.02.2016 tarih ve 2016/261 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 23.02.2016 tarih ve 2016/018 sayılı Encümen Kararı ile tapu maliklerine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 18.02.2016 tarih ve 2/67 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi, Zağnospaşa Caddesi, 41 ada, 14 parsel sayılı yer hakkında düzenlenen 18.02.2016 tarih ve 2/67 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerinegetirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Tapu Maliklerine: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL para cezası uygulanmasına, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18.02.2016 tarih ve 22024496/199 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtları dikkate alınarak uygulanan 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL para cezasının: A Blok Bağımsız Bölüm 1 (20,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda) Maliki 56194004492 T.C. Kimlik Numaralı Hilda KALAYCI’dan: 3.161,42 TL X 20,00/140,0003161 = 451,63 (dörtyüzellibirliraaltmışüçkuruş) TL, B Blok Bağımsız Bölüm 2 (20,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda) Maliki 23570112966 T.C. Kimlik Numaralı Avedis Murat PEKMEZYAN’dan: 3.161,42 TL X 20,00/140,0003161 = 451,63 (dörtyüzellibirliraaltmışüçkuruş) TL, A Blok Bağımsız Bölüm 2 (80,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda), 1/8 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 13954059062 T.C. Kimlik Numaralı Mualla KARSLIOĞLU’ndan : (3.161,42 TL X 80,00/140,000) = 1.806,53 TL X 1/8 = 225,82 (ikiyüzyirmibeşliraseksenikikuruş) TL, A Blok Bağımsız Bölüm 2 (80,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda), 1/8 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 15622001748 T.C. Kimlik Numaralı Ertuğrul KARSLIOĞLU’ndan : (3.161,42 TL X 80,00/140,000) = 1.806,53 TL X 1/8 = 225,82 (ikiyüzyirmibeşliraseksenikikuruş) TL, A Blok Bağımsız Bölüm 2 (80,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda), ¼ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 42655100148 T.C. Kimlik Numaralı Arşaluys Jül DÖNER’den : (3.161,42 TL X 80,00/140,000) = 1.806,53 TL X 1/4 = 451,63 (dörtyüzellibirliraaltmışüçkuruş) TL, A Blok Bağımsız Bölüm 2 (80,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda), ¼ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 38926617934 T.C. Kimlik Numaralı Safa Ziya MUTLUSOY’dan: (3.161,42 TL X 80,00/140,000) = 1.806,53 TL X 1/4 = 451,63 (dörtyüzellibirliraaltmışüçkuruş) TL, A Blok Bağımsız Bölüm 2 (80,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda), ¼ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 37819603276 T.C. Kimlik Numaralı Lukia KOTAM’dan: (3.161,42 TL X 80,00/140,000) = 1.806,53 TL X 1/4 = 451,63 (dörtyüzellibirliraaltmışüçkuruş) TL, B Blok Bağımsız Bölüm 1 (20,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda), ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 45484293098 T.C. Kimlik Numaralı Ayda ÇEVİK’ten : 3.161,42 TL X 20,00/140,000 = 451,63 TL X 1/2 = 225,82 (ikiyüzyirmibeşliraseksenikikuruş) TL, B Blok Bağımsız Bölüm 1 (20,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda), ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 45502292492 T.C. Kimlik Numaralı Ali Levent ÇEVİK’ten : 3.161,42 TL X 20,00/140,000 = 451,63 TL X 1/2 = 225,82 (ikiyüzyirmibeşliraseksenikikuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 22.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    33    22.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.03.2016 tarih ve 2016/353 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, 124 ada, 8 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Çankaya Caddesi, No: 36 Adalar/İstanbul adresinde Tamer KAYA’nın müteahhitliğini yapmış olduğu V. Sınıf D Grubu, restore edilecek yapılar ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 14.03.2016 tarih ve 2/75 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 23.10.2002 tarih ve 2002/637 sayılı onaylı projesine göre mahallen yapılan kontrolde Bodrum + Zemin + 1. Normal + 2.Normal Kattan ibaret eski eser yapıya, yapının bütününün statiğini etkileyen 2. Bodrum Kat ilavesinin tespiti yapılmıştır. Binanın temel ve temel kolonlarının kotları projesinde yer almayan 2. Bodrum Kat seviyesindedir. 2. Katta yer alan bölüm natamam durumdadır ve Plan Şemasında farklılıklar bulunmaktadır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde: 252,9 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 25.185,006795 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan mı yapılmış olduğu (25.185,006795 TL x % 30 = 7.555,502039 TL), 2-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu (25.185,006795 TL x % 100 = 25.185,006795 TL), 3-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (25.185,006795 TL x % 10 = 2.518,500680 TL),4-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (25.185,006795 TL x % 20 = 2.518,500680 TL) dikkate alınarak; Yapının müteahhidi Tamer KAYA’ya toplamda: 65.481,02 (altmışbeşbindörtyüzseksenbirliraikikuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 22.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliğiile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    34    22.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.03.2016 tarih ve 2016/449 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada, Maden Mahallesi, 75 ada, 19 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Gazimihal Sokak, No: 2 Adalar/İstanbul adresinde Ali ÖZBİR’e ait olan V. Sınıf D Grubu, restore edilecek yapılar ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 09.03.2016 tarih ve 2/73 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 31.03.2015 tarih ve 663 sayılı İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı KUDEB Müdürlüğü Ön Onarım İzin Belgesinin dışına çıkılarak mevcut müştemilatın yıkılarak yerine yaklaşık 28 m² yeni müştemilat yapıldığı, müştemilatla Eski Eser bina arasındaki bahçe kısmında yaklaşık 106 m² üç kademeli çelik kostrüksiyonla platform oluşturulduğu tespit edilerek mühürlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde: 134 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 13.344,368962 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (13.344,368962 TL x % 180 = 24.019,864132 TL),    2-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (13.344,368962 TL x % 10 = 1.334,436896 TL), 3-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (13.344,368962 TL x % 20 = 2.668,873792 TL) dikkate alınarak; Tapu Maliki Ali ÖZBİR’e toplamda: 41.367,54 (kırkbirbinüçyüzaltmışyediliraellidörtkuruş) TL para cezası tayinine, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin ‘’ Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır:’’ hükmü gereği: yapının fenni mesulü Yusuf ÇETİK’e toplamda: 41.367,54 (kırkbirbinüçyüzaltmışyediliraellidörtkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 22.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliğiile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    35    29.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.03.2016 tarih ve 2016/481 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Burgazada Mahallesi, 43 ada, 18 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Çakıltaşı Sokak, No: 3 Adalar/İstanbul adresinde Cemal YILDIZ ’a ait olan III. Sınıf A Grubu, konut olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 21.03.2016 gün ve 2 cilt 77 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile söz konusu yerde yapılan incelemede binanın sağ tarafında 11.0 x 1.0 m ebadında arka bahçeye de çıkan giriş koridoru oluşturulduğu, evvelce solda olan giriş ve 1. Kata çıkan merdiven alanının bu daireye katılmış olduğu, arka bahçede binaya 2.50 x 3.50 m ebadında kapalı alan eklendiği Zemin Kat ön cephesine 5.90 m x 1.20 m ebadında balkon eklendiği ve altının kapatıldığı dolayısı ile Zemin Kat plan şemasının değiştirildiği, arka bahçede 1. Kata çıkan merdiven oluşturulduğu ve altının kapatıldığı 1. Katta evvelce var olan balkon ile yeni eklenen alanın çatısı birleştirerek burada teras oluşturulduğu ve 2. Kata çıkış merdiveni eklendiği ve 2. Kattaki kaçak kata giriş sağlamak için 4.0 m x 1.2 m ebadında sahanlık oluşturulduğu tespit edilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.03.2016 tarih ve 22024496/389 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki malikinin 27076958554 T.C. Kimlik Numaralı Cemal YILDIZ olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde: 112 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 3.186,714944 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (3.186,714944 TL x % 80 = 2.549,371955 TL),    2-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (3.186,714944 TL x % 100 = 3.186,714944 TL),3-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu, (3.186,714944 TL x % 20 = 637,342989 TL) 4-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (3.186,714944 TL x % 20 = 637,342989 TL) dikkate alınarak, tapudaki maliki 27076958554 T.C. Kimlik Numaralı Cemal YILDIZ’a ’e toplamda: 10.197,49 (onbinyüzdoksanyedilirakırkdokuzkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 29.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    36    29.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.03.2016 tarih ve 2016-469 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi, Yelüfürdü Sokak, 29 ada, 10 parsel, 6-8 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 23.02.2016 tarih ve 2/68 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 28.10.1967 tarih 7950 sayılı onaylı mimari projesine aykırı olarak terasta 21 m² tamamı ile kapatılan bölüm ve 12 m² sundurma, kamelya tarzında imalat yapılmış olup işgalli olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.02.2016 tarih ve 2016/282 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 01.03.2016 tarih ve 2016/020 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliki 43120939652 T.C. Kimlik Numaralı Keziban KOÇYİĞİT ’e para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 23.02.2016 gün ve 2 cilt 68 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi, Yelüfürdü Sokak, 29 ada, 10 parsel, 6-8 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 23.02.2016 gün ve 2 cilt 68 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği tapudaki maliki 43120939652 T.C. Kimlik Numaralı Keziban KOÇYİĞİT ’e: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL para cezası uygulanmasına, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 29.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    37    29.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.03.2016 tarih ve 2016/511 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 92 ada, 8 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Lalahatun Sokak, No: 15 Adalar/İstanbul adresinde Tahsin ALACA ve Cesim ALACA ’ya ait olan I. Sınıf A Grubu, baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 25.03.2016 gün ve 2 cilt 78 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile Büyükada, Nizam Mahallesi, Lalahatun Sokak, 92 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın bodrum katta yer alan bağımsız bölümün maliki 24.06.1987 tarih ve 87/370 sayılı Röleve Projesinin Vaziyet Planında gösterilen 6 adet kömürlüğün fonksiyonunu değiştirerek mesken olarak kullandığı tespit edilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.03.2016 tarih ve 22024496/430 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki maliklerinin ½ hisse pay/hisse payda sahibi 22456470404 T.C. Kimlik Numaralı Tahsin ALACA ve ½ hisse pay/hisse payda sahibi 22447470796 T.C. Kimlik Numaralı Cesim ALACA olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde: 35 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca I. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 4,742135 TL hesabıyla, toplam 165,974725 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılarak: 1-) Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu (165,974725 TL x % 30 = 49,792418 TL),    2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (3.186,714944 TL x % 80 = 132,779780 TL), 3-) Ruhsatsız olarak mı yapılmış olduğu (3.186,714944 TL x % 180 = 298,754505 TL), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu, (3.186,714944 TL x % 20 = 33,194945 TL) 5-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (3.186,714944 TL x % 20 = 33,194945 TL) dikkate alınarak, tapudaki maliklerine toplamda: 713,691318 TL para cezası tayinine, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin 2. Fıkra hükmü gereğince yapılan hesaplamada verilecek idari para cezası tutarı 790,36 TL’ den az olamayacağından tapu maliklerine 790,36 TL idari para cezası tayin edilmesine, Tayin edilen 790,36 TL idari para cezasının ise: ½ hisse pay/hisse payda sahibi 22456470404 T.C. Kimlik Numaralı Tahsin ALACA’dan: 395,18 (üçyüzdoksanbeşliraonsekizkuruş) TL, ½ hisse pay/hisse payda sahibi 22447470796 T.C. Kimlik Numaralı Cesim ALACA’dan: 395,18 (üçyüzdoksanbeşliraonsekizkuruş) TL olarak tahsil edilmesine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 29.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    38    29.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.03.2016 tarih ve 294 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde, 5393 sayılı yasanın 34. maddesinin (a) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine istinaden Belediye Encümenince; Adalar Belediyesi 2015 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabının: Belediye gelirlerinin tahsil edilip edilmediği, Bütçeyle verilen ödeneğin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, Yapılan harcamaların gerçek bir ihtiyaç karşılığı olup olmadığı yönlerinden incelenmesine ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. Maddesine istinaden Adalar Belediyesi 2015 Yılı Taşınır Kesin Hesabının kontrol edilmesine, Belediye Encümeni’nin 29.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    39    29.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.03.2016 tarih ve 296 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesi gereği, Fen İşleri Müdürlüğü bütçesinde 46.34.05.30.04.5.1.0.00.5.03.3.2.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Bütçe Kalemi açılması ve açılan ödenek kalemine Yedek Ödenekten 2.000,00 (ikibin) TL aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 29.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    40    05.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.04.2016 tarih ve 2016-540 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi, Malülgazi Caddesi, 54 ada, 5 parsel, 19 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 29.02.2016 tarih ve 2/69 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 06.08.1999 tarih 99-770 sayılı onaylı mimari projesine aykırı olarak 5 no’lu parselde 2. bodrum kat seviyesinde yan bahçede 35 m² kapalı (betonarme karkas) ilave edildiği 1. bodrum katta aynı kapalı alan üzerine 15 m² ilave edilmiştir. 25.5 m² ruhsatsız havuz tespit edilmiş olup, ayrıca arka cephede 2. bodrumdan 1. bodrum kata çıkan bahçe merdivenlerinin iptal edilmiş olduğu tespit edilmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.03.2016 tarih ve 2016/281 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 08.03.2016 tarih ve 2016/023 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki malikleri ½ Hisse Pay / Hisse Payda sahibi 22730129332 T.C. Kimlik Numaralı AHKAR ZEPETYAN ve ½ Hisse Pay / Hisse Payda sahibi 34039743362 T.C. Kimlik Numaralı TAKUHİ BOYACIOĞLU’na para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 29.02.2016 gün ve 2 cilt 69 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi, Malülgazi Caddesi, 54 ada, 5 parsel, 19 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 29.02.2016 gün ve 2 cilt 69 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği tapudaki maliklerine 3.161,42 TL idari para cezası tayinine, Tayin edilen 3.161,42 TL idari para cezasının: ½ Hisse Pay / Hisse Payda sahibi 22730129332 T.C. Kimlik Numaralı AHKAR ZEPETYAN’dan: 1.580,71 (binbeşyüzseksenlirayetmişbirkuruş) TL, ½ Hisse Pay / Hisse Payda sahibi 34039743362 T.C. Kimlik Numaralı TAKUHİ BOYACIOĞLU’na: 1.580,71 (binbeşyüzseksenlirayetmişbirkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 05.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    41    05.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.04.2016 tarih ve 2016-542 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi, Malülgazi Caddesi, 54 ada, 6 parsel, 17 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 29.02.2016 tarih ve 2/70 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 06.08.1999 tarih 99-770 sayılı onaylı mimari projesine aykırı olarak 6 no’lu parselde 2. bodrum kat seviyesinde yan bahçede 35 m² kapalı (betonarme karkas) ilave edildiği ve ruhsatsız havuz yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca 2. bodrumdan 1. bodruma çıkan 25,5 m² bahçe merdivenleri iptal edilmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.03.2016 tarih ve 2016/22 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 08.03.2016 tarih ve 2016/022 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliklerine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 29.02.2016 gün ve 2 cilt 70 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi, Malülgazi Caddesi, 54 ada, 6 parsel, 17 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 29.02.2016 gün ve 2 cilt 70 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği tapudaki maliklerine 3.161,42 TL idari para cezası tayinine, Tayin edilen 3.161,42 TL idari para cezasının: Bağımsız Bölüm 1 maliki 15/100 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 25630885636 T.C. Kimlik Numaralı HRAÇ GARO SİMSARYAN’ dan: 3.161,42 TL x 15/100 = 474,22 (dörtyüzyetmişdörtlirayirmiikikuruş) TL, Bağımsız Bölüm 2 maliki 20/100 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 21809014364 T.C. Kimlik Numaralı JİRAYR GAMSARAGAN’dan: 3.161,42 TL x 20/100 = 632,28 (altıyüzotuzikilirayirmisekizkuruş) TL, Bağımsız Bölüm 3 maliki 20/100 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 25630885636 T.C. Kimlik Numaralı HRAÇ GARO SİMSARYAN’dan: 3.161,42 TL x 20/100 = 632,28 (altıyüzotuzikilirayirmisekizkuruş) TL, Bağımsız Bölüm 4 maliki 25/100 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 25630885636 T.C. Kimlik Numaralı HRAÇ GARO SİMSARYAN’dan: 3.161,42 TL x 25/100 = 790,36 (yediyüzdoksanliraotuzaltıkuruş) TL, Bağımsız Bölüm 5 maliki 20/100 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 25630885636 T.C. Kimlik Numaralı HRAÇ GARO SİMSARYAN’dan: 3.161,42 TL x 20/100 = 632,28 (altıyüzotuzikilirayirmisekizkuruş) TL olarak tahsil edilmesine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 05.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    42    05.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.04.2016 tarih ve 2016-501 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi, Gönüllü Caddesi, 22 ada, 4 parsel, 22 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 03.03.2016 tarih ve 2/72 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 19.02.2016 tarih ve 983 sayılı şikayet dilekçesine istinaden 1984/2319 sayılı proje ile yerinde yapılan incelemede 1. kat giriş kapısının sağında 2.20 m x 1.00 m’ lik alanın kapatılarak salona katıldığı, yine 1. kat deniz cephesindeki balkonun yaklaşık 0.50 m x 5.50 m büyütüldüğü ve tamamının (5.50 m x 1.70 m) kapatılarak salona katıldığı, çekme kat terasının ise Gönüllü Caddesi tarafından kapatılarak (19.80 m²) yapıya katıldığı ve yine bu cephede 3.30 m x 0.50 m’ lik çıkma yapılarak yapının büyütüldüğü tespit edilmiştir. İzinsiz inşai faaliyet durdurularak yapı mühür altına alınmıştır. (Teras kısmındaki 19.80 m² ’lik büyümenin yeni yapıldığı, diğer aykırılıkların ne zaman yapıldığı tespit edilememiştir.) Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.03.2016 tarih ve 2016/347 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 08.03.2016 tarih ve 2016/024 sayılı Encümen Kararı ile tapu maliki ELİZA KÖKSAL ’a idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 03.03.2016 gün ve 2 cilt 72 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi, Gönüllü Caddesi, 22 ada, 4 parsel, 22 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 03.03.2016 gün ve 2 cilt 72 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği tapudaki maliki 478272740078 T.C. Kimlik Numaralı Eliza KÖKSAL’a: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 05.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    43    05.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 05.04.2016 tarih ve 674 sayılı yazısı tetkik edildi. 5393 sayılı yasanın 33. maddesi gereği 7. seçim dönemi 3. toplantı yılında (2016 Yılında) yapılacak olan Belediye Encümeni toplantılarının haftada 1 (bir) gün olmak üzere, Salı günleri saat 14.00’de yapılmasına, Belediye Encümeni’nin 05.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    44    05.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 05.04.2016 tarih ve 675 sayılı yazısı tetkik edildi. Nevzat KALAYCI 21.03.2016 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Arif KALAYCI ’nın vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Hiçbir yerden geliri olmadığı yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Nevzat KALAYCI ’ya 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 06.01.2016 tarih ve 2016/4 sayılı kararına istinaden, 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 01.02.2016 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 200,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 315,00 TL, toplamda ise ayda 515,00 TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 05.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    45    05.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.04.2016 tarih ve 2016/548 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 6 ada, 2 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, 23 Nisan Caddesi, No: 7 Adalar/İstanbul adresinde Tamer KAYA ’ya ait olan V. Sınıf D Grubu, restore edilecek yapılar ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 18.03.2016 tarih ve 2/76 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü tarafından 30.09.2015 tarihli Yapı Tespit Tutanağında Projesine aykırı olarak, bodrum kattaki ve B03 dükkan alanındaki bazı taş kagir duvarların betonarme perde duvar olarak inşa edildiği B02 deposuna asansörün indirildiği, B02 taşlığının üzerinin ahşap tavan ve kısmen camla kapatıldığı, ayrıca bu alanda merdivenin 22 cm geniş yapıldığı, arka cepheye çelik yangın merdiveni yapıldığı, kısmi olarak farklı uygulamalar olduğu hem KUDEB ’ce hem tarafımızdan tespit edilmiştir. İşgalli olduğundan mühürlenememiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde: 109 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 10.854,747887 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu (10.854,747887 TL x % 100 = 10.854,747887 TL),    2-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (10.854,747887 TL x % 20 = 2.170,949577 TL),dikkate alınarak; Tapu Maliki Tamer KAYA’ya toplamda: 23.880,45 (yirmiüçbinsekizyüzseksenlirakırkbeşkuruş) TL idari para cezası tayinine, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin ‘’ Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır:’’ hükmü gereği: Yapının Müteahhidi Tamer KAYA’ya toplamda: 23.880,45 (yirmiüçbinsekizyüzseksenlirakırkbeşkuruş) TL idari para cezası tayinine, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin ‘’ Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır:’’ hükmü gereği: Yapının Mimari Teknik uygulama Sorumlusu Bülent PEKÖZSOY’a toplamda : 23.880,45 (yirmiüçbinsekizyüzseksenlirakırkbeşkuruş) TL para cezası tayinine, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin ‘’ Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır:’’ hükmü gereği: Yapının Statik Teknik Uygulama Sorumlusu Cüneyt ESKİMUMCU ’ya toplamda: 23.880,45 (yirmiüçbinsekizyüzseksenlirakırkbeşkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 05.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    46    12.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.04.2016 tarih ve 2016-530 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Çandarlı Sokak, 38 ada, 1 parsel, 54 kapı sayılı sayılı yer hakkında düzenlenen 10.03.2016 tarih ve 2/74 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile Vaki şikayet üzerine 16.12.1992 tarih ve 992/559 sayılı projesi ile yerinde yapılan incelemede 9 numaralı bağımsız bölümde izinsiz çalışmaya rastlanılmış olup, çatının yükseltilerek yaklaşık 38.24 m² lik çatı katı oluşturulduğu, oluşturulan katın ön cephesine yaklaşık 10.56 m² teras eklendiği ve arka cephesinde 4.92 m² lik teras oluşturulduğu tespit edilmiştir. 7 numaralı bağımsız bölümde ise evvelce çatının yükseltilerek yaklaşık 29.54 m² lik çatı katı oluşturulduğu, oluşturulan bu katın ön cephesinde yaklaşık 14.30 m² teras eklendiği ve yan cephesinde yine yaklaşık 6.86 m² teras oluşturulduğu tespit edilmiştir. Daireler iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.03.2016 tarih ve 2016/113 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 15.03.2016 tarih ve 2016/031 sayılı Encümen Kararı ile Bağımsız Bölüm No:7 maliki 11042518934 T.C. Kimlik Numaralı MURAT KAYA ve Bağımsız Bölüm No:9 maliki: 11954471686 T.C. Kimlik Numaralı HARUN SOLAKOĞLU’na idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 10.03.2016 gün ve 2 cilt 74 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Çandarlı Sokak, 38 ada, 1 parsel, 54 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 10.03.2016 gün ve 2 cilt 74 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Bağımsız Bölüm No:7 maliki 11042518934 T.C. Kimlik Numaralı MURAT KAYA’ya: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:9 maliki: 11954471686 T.C. Kimlik Numaralı HARUN SOLAKOĞLU’na: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 12.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    47    19.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.04.2016 tarih ve 2016-679 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Kadıyoran Caddesi, 106 ada, 8 parsel, 60 kapı sayılı sayılı yer hakkında düzenlenen 03.03.2016 tarih ve 2/71 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 19.01.2016 tarih ve 299 sayılı şikayet dilekçesine binaen yerinde yapılan teknik incelemede 26.08.1987 tarih ve 87/1676 sayılı onaylı proje hilafı bodrum katta 1 ve 2 numaraları dairelerin kömürlükleri dairelerine katılmış olduğu ve 5-6 numaralı dairelerin dubleks katlarına teras yapıldığı tespit edilmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.03.2016 tarih ve 2016/368 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 15.03.2016 tarih ve 2016/026 sayılı Encümen Kararı ile Tapu Maliklerine idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 05.04.2016 tarihli Durum Tespit Raporu ile 26.08.1987 tarih ve 1987/1676 sayılı onaylı projesine aykırı imal edilen, 5 ve 6 no’lu dairelerin dubleks katlarındaki terasların kapatılmak suretiyle projesine uygun hale getirilerek aykırılıkların giderildiği, 1 ve 2 no’lu dairelerde ise onaylı projesine göre yapılan aykırılıkların devam ettiği hususunun tespit edilmiş olduğu görülmüştür. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Kadıyoran Caddesi, 106 ada, 8 parsel, 60 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 03.03.2016 gün ve 2 cilt 71 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında Bağımsız Bölüm 1 ve Bağımsız Bölüm 2 Numaralı daireler için belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Bağımsız Bölüm No:1 maliki: 42616118526 T.C. Kimlik Numaralı Berrin GÖKSU’ya: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:2 maliki: 43963403822 T.C. Kimlik Numaralı Erdoğan ÖZCAN’a: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL, idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 19.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    48    19.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.04.2016 tarih ve 2016/667 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Heybeliada Mahallesi, 92 ada, 3 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Refah Şehitleri Caddesi, No: 76 Adalar/İstanbul adresinde Ahmet KÖKLER ’e ait olan III. Sınıf A Grubu, Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 13.04.2016 tarih ve 2/82 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 30.12.2014 tarih ve 246975-3040 sayılı KUDEB Müdürlüğü yazısı ile bakım-onarım izin belgesi verilmiştir. Verilen izine aykırılıklar KUDEB Müdürlüğünün 28.03.2016 tarih ve 60085-730 sayılı yazısı ekindeki tespit tutanağında belirtilmiş olup inşai faaliyet durdurulmuştur. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 12.04.2016 tarih ve 22024496/522 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki malikinin 19310241102 T.C. Kimlik Numaralı Ahmet KÖKLER olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 95 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 2.703,017140 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu (2.703,017140 TL x % 100 = 2.703,017140 TL),    2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda mı yapılmış olduğu (2.703,017140 TL x % 80 = 2.162,413712 TL),    3-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu, (2.703,017140 TL x % 100 = 2.703,017140 TL),    4-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (2.703,017140 TL x % 20= 540,603428 TL) dikkate alınarak; Tapu Maliki 19310241102 T.C. Kimlik Numaralı Ahmet KÖKLER’e toplamda: 10.812,07 (onbinsekizyüzonikilirayedikuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 19.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    49    19.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.04.2016 tarih ve 2016/678 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, 48 ada, 9 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Korkut Sokak, No: 23 Adalar/İstanbul adresinde Emre Kadir GÜRÇAY ’a ait olan III. Sınıf A Grubu, Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 11.04.2016 tarih ve 2/81 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 25.03.2016 tarih 57899-713 sayılı KUDEB tespit raporuna istinaden yerinde yapılan incelemede: Bodrum + Zemin Katlı binanın her iki katında ve çatıda basit onarımı aşan uygulamaların yapıldığı döşemelerin güçlendirilerek yenilendiği, merdiven yerinin değiştirildiği ayrıca cephenin ahşap malzeme ile kaplandığı tespit edilerek, yapı mühür altına alınmıştır. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 13.04.2016 tarih ve 22024496/526 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki malikinin 14584723958 T.C. Kimlik Numaralı Emre Kadir GÜRÇAY olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 76.5 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 2.176,640118 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır:    1-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda mı yapılmış olduğu (2.176,640118 TL x % 80 = 1.741,312094 TL),    2-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu, (2.176,640118 TL x % 100 = 2.176,640118 TL) dikkate alınarak; Tapu Maliki 14584723958 T.C. Kimlik Numaralı Emre Kadir GÜRÇAY ’a toplamda: 6.094,59 (altıbindoksandörtliraellidokuzkuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 19.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    50    19.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.04.2016 tarih ve 2016/665 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 11 ada, 8 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Lonca Sokak, No: 3A Adalar/İstanbul adresinde Tapu Malikleri ’ne ait olan V. Sınıf D Grubu, restore edilecek yapılar ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 11.04.2016 tarih ve 2/80 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında şikayet üzerinde projesi ile mahallen yapılan incelemede kısmi bodrum + zemin kat+ 1 katlı mevcut binanın zemin katındaki1 no’lu dükkana ait deponun 8 m² lik kısmının onaylı projesine aykırı olarak 2 no’lu dükkana ilave edildiği ve ayrıca 2 no’lu dükkanın 4 m olan tavan yüksekliğinden yararlanılarak asma kat oluşturulmuş olduğu tespit edilmiştir. Evvelce yapılmış olduğu anlaşılan söz konusu aykırı uygulamalar hakkında yapılacak işlemlere esas olmak üzere bu tutanak tarafımızca tanzim edilmiştir denilmektedir. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 12.04.2016 tarih ve 22024496/517 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki maliklerinin ½ hisse pay/hisse payda sahibi 34564473376 T.C. Kimlik Numaralı Şıhlı NAİMOĞLU ve ½ hisse pay/hisse payda sahibi 21574906284 T.C. Kimlik Numaralı Hüseyin ÖZKAN olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 26 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 99584843 TL hesabıyla, toplam 2.589,205918 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır:    1-) Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan mı yapılmış olduğu (2.589,205918 TL x % 30 = 776,761775 TL),    2-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu, (2.589,205918 TL x % 20 = 517,841184 TL), 3-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu, (2.589,205918 TL x % 20 = 517,841184 TL),dikkate alınarak; Tapu Maliklerine toplamda: 4.401,65 (dörtbindörtyüzbirliraaltmışbeşkuruş) TL idari para cezası tayinine, Tayin edilen 4.401,65 TL idari para cezasının: ½ hisse pay/hisse payda sahibi 34564473376 T.C. Kimlik Numaralı Şıhlı NAİMOĞLU ’ndan: 4.401,65 x ½ = 2.200,83 (ikibinikiyüzliraseksenüçkuruş) TL, ½ hisse pay/hisse payda sahibi 21574906284 T.C. Kimlik Numaralı Hüseyin ÖZKAN’dan: 4.401,65 x ½ = 2.200,83 (ikibinikiyüzliraseksenüçkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 19.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    51    19.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı işleri Müdürlüğü’nün 18.04.2016 tarih ve 762 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Yönetim Kurulu üyesi Avedis Kevork HİLKAT’ın Adalar Belediye Başkanlığı adına hareket etmek üzere şirketi temsil ve ilzam etmesine Belediye Encümeni’nin 19.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    52    19.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 19.04.2016 tarih ve 2016/500 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Heybeliada Mahallesi, 50 ada, 8 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Lozan zaferi Caddesi, No: 53 Adalar/İstanbul adresinde Çetin UĞUZ’a ait olan V. Sınıf D Grubu, diğer yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 13.04.2016 tarih ve 2/83 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında 20.11.2015 tarih ve 20368-2542 sayılı KUDEB Müdürlüğü yazısı ile Bakım Onarım İzni verilmiştir. 21.03.2016 tarih ve 53969-665 sayılı KUDEB Müdürlüğü yazısı ekindeki Yapı Tespit Tutanağında belirtilen aykırılıkların yapıldığı tespit edilmiş olup, çalışma durdurularak yapı mühürlenmiştir. 15.04.2016 tarihli tapu kayıtlarından tapudaki malikinin 35062708854 T.C. Kimlik Numaralı Çetin UĞUZ olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 126,60 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 99584843 TL hesabıyla, toplam 12.607,441124 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (12.607,441124 TL x % 80 = 10.085,952899 TL),    2-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu, (12.607,441124 TL x % 20 = 2.521,488225 TL) dikkate alınarak; tapudaki maliki 35062708854 T.C. Kimlik Numaralı Çetin UĞUZ’a toplamda: 25.214,88 (yirmibeşbinikiyüzondörtliraseksensekizkuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 19.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    53    26.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.04.2016 tarih ve 729 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 118 ada, 3 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Kanarya Sokak, No:4 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan III. Sınıf A Grubu, konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 13.04.2016 tarih ve 2/84 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 29.03.2016 tarihli yazı eki 25.03.2016 tarihli Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü Yapı Tespit Tutanağında yapının çevresinde iskele kurulup yapının içinde ve dışında tadilat yapıldığı tespit edilmiştir. Yerinde yapılan incelemede tescilsiz yapıda iskele belgesi alınmadan iskele kurulmak suretiyle dış cepheye boya yapıldığı çatıda kiremit aktarıldığı ve daire içlerinde boya badana fayans, çerçeve tamiratlarının yapıldığı tespit edilmiş olup, basit onarım tadilat kapsamında kalan bu işler için herhangi bir Onarım Ön İzin Belgesi alınmamıştır. Tadilat faaliyetleri durdurulmuştur. Bodruma 30.04.1987 tarihli onaylı projesine aykırı olarak 2 adet kömürlük ve sığınak bölümünün birleştirilerek odaya katıldığı ve daha önceki tutanaklarla tespit edilen çatı arası katının ayrı bir bağımsız bölüm haline getirilmiş olduğu ancak söz konusu çatı ve bodrumda yer alan faaliyetlerin eskiden yapılmış olduğu anlaşılmış olup yapılacak işlemlere esas olmak üzere bu tutanak tanzim edilmiştir, mühür altına alınmıştır. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün19.04.2016 tarih ve 565 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki malikinin 17078329636 T.C. Kimlik Numaralı Nurten ENGİN olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 14 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 398,339368 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (398,339368 TL x % 80 = 318,671494 TL),    2-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (398,339368 TL x % 180 = 717,010862 TL),    3-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (398,339368 TL x % 10 = 39,833937 TL),    4-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu, (398,339368 TL x % 20 = 79,667874 TL) dikkate alınarak; tapudaki maliki 17078329636 T.C. Kimlik Numaralı Nurten ENGİN’e toplamda: 1.553,52 (binbeşyüzelliüçliraelliikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 26.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    54    26.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.04.2016 tarih ve 666 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 139 ada, 5 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Çamlıbel Sokak, No:15 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan V. Sınıf D Grubu, restore edilecek yapılar ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 11.04.2016 tarih ve 2/79 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile mahallen yapılan incelemede mevcut kısmi bodrum + zemin + 1 normal katlı tescilli eski eser ahşap binanın Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğünden (KUDEB’den) izin alınmadan bazı kapı ve pencere doğramalarının, cephede ve iç kısımlarda bazı ahşap bölümlerde bozulan ahşapların yenilendiği, merdiven basamaklarının ahşaplarının değiştirildiği ve ıslak hacimlerde sıva yapıldığı tespit edilmiş ve izinsiz faaliyet durdurularak mühür altına alınmıştır. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün12.04.2016 tarih ve 520 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki maliklerinin ½ hisse pay/hisse payda sahibi 32396091058 T.C. Kimlik Numaralı Zeynep ÖZÇİFTÇİ ve ½ hisse pay/hisse payda sahibi 15290274000 T.C. Kimlik Numaralı Ayşe Sühan ÖZÇİFTÇİ olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 330 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 32.862,998190 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır:    1-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (32.862,998190 TL x % 10 = 3.286,299819 TL) dikkate alınarak; Tapu Maliklerine toplamda: 36.149,30 (otuzaltıbinyüzkırkdokuzliraotuzkuruş) TL idari para cezası tayinine, Tayin edilen 36.149,30 TL idari para cezasının: ½ hisse pay/hisse payda sahibi 32396091058 T.C. Kimlik Numaralı Zeynep ÖZÇİFTÇİ’den: 36.149,30 TL x ½ = 18.074,65 (onsekizbinyetmişdörtliraaltmışbeşkuruş) TL, ½ hisse pay/hisse payda sahibi 15290274000 T.C. Kimlik Numaralı Ayşe Sühan ÖZÇİFTÇİ’den: 36.149,30 TL x ½ = 18.074,65 (onsekizbinyetmişdörtliraaltmışbeşkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 26.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    55    26.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.04.2016 tarih ve 2016-705 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi, Çakıltaşı Sokak, 43 ada, 18 parsel, 3 kapı sayılı sayılı yer hakkında düzenlenen 21.03.2016 tarih ve 2/77 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile söz konusu yerde yapılan incelemede binanın sağ tarafında 11.0 x 1.0 m ebadında arka bahçeye de çıkan giriş koridoru oluşturulduğu, evvelce solda olan giriş ve 1. Kata çıkan merdiven alanının bu daireye katılmış olduğu, arka bahçede binaya 2.50 x 3.50 m ebadında kapalı alan eklendiği Zemin Kat ön cephesine 5.90 m x 1.20 m ebadında balkon eklendiği ve altının kapatıldığı dolayısı ile Zemin Kat plan şemasının değiştirildiği, arka bahçede 1. Kata çıkan merdiven oluşturulduğu ve altının kapatıldığı 1. Katta evvelce var olan balkon ile yeni eklenen alanın çatısı birleştirerek burada teras oluşturulduğu ve 2. Kata çıkış merdiveni eklendiği ve 2. Kattaki kaçak kata giriş sağlamak için 4.0 m x 1.2 m ebadında sahanlık oluşturulduğu tespit edilmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.03.2016 tarih ve 2016/481 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 29.03.2016 tarih ve 2016/035 sayılı Encümen Kararı ile Tapu Maliki Cemal YILDIZ’a idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 21.03.2016 gün ve 2 cilt 77 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi, Çakıltaşı Sokak, 43 ada, 18 parsel, 3 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 21.03.2016 gün ve 2 cilt 77 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: tapudaki maliki 27076958554 T.C. Kimlik Numaralı Cemal YILDIZ’a: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 26.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    56    26.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.04.2016 tarih ve 834 sayılı yazısı tetkik edildi. Güher TAMAR 13.04.2016 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Halil TAMAR’ın vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Güher TAMAR’a 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 06.01.2016 tarih ve 2016/4 sayılı kararına istinaden, 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 04.04.2016 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 200,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 315,00 TL, toplamda ise ayda 515,00 TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 26.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    57    26.04.2016    
Kararın Konusu    a-) Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.03.2016 tarih ve 294 sayılı yazısı. b-) Belediye Encümeninin 29.03.2015 tarih ve 2014/038 sayılı kararı. Adalar Belediyesinin 2015 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ilgi (a) yazı ekinde Belediye Encümenine sunulmuş, 29.03.2015 tarih ve 2014/038 sayılı encümen kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 34. maddesine istinaden encümence incelenmesine karar verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 34. ve 64. maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddeleri gereği Belediye Encümenince yapılan inceleme sonucu; 1-2015 yılında 26.544.497,71 TL Belediye geliri tahakkuk etmiş olup, 26.388.684,67 TL tahsilat yapılmıştır. Tahakkukun % 66.71 oranında tahsilat sağlanmıştır. 13.165.946,98 TL yılına tahakkuk devir etmiştir. 2-Bütçe ile verilen ödeneklerin amacına uygun olarak kullanıldığı yapılan harcamaların gerçek bir ihtiyaç karşılığı olduğu tespit edilmiştir. 3-Yapılan harcamalar 5393 sayılı Kanunun 60. maddesinde sayılan giderleri kapsamaktadır. 4-2015 yılında tahmin edilen bütçe gideri 34.000.000,00 TL olup 25.264.249,40 TL harcama yapılmış ve 8.735.750,60 TL ödenek iptal edilmiştir. 5-2015 yılında; Tüketim malzemeleri için 261.486,26 TL devreden, 761.138,42 TL giriş, 566.381,05 TL çıkışla devreden tutarın 456.243,63 TL olduğu, Tesis, makine ve cihazlar için 225.924,93 TL devreden, 164.274,59 TL giriş, 18.290,00 TL çıkışla devreden tutarın 371.909,53 TL olduğu, Taşıtlar için 3.810.597,62 TL devreden, 28.125,01 TL giriş, 0,00 TL çıkışla devreden tutarın 3.838.722,62 TL olduğu, Demirbaşlar için 1.254.069,85 TL devreden, 292.848,81 TL giriş, 170.758,29 TL çıkışla devreden tutarın 1.376.160,36 TL olduğu ve muhasebe kayıtlarıyla uyumlu olduğu görülmüştür. Adalar Belediye Başkanlığının 5393 sayılı kanun 34. maddesine istinaden incelemesi yapılarak hazırlanan 2015 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı hakkındaki Encümen raporu ekte sunulmuş olup, 2015 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabının Belediye Meclisine sunulmasına, Belediye Encümeninin 26.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    58    03.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.04.2016 tarih ve 416 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün bütçe kalemlerine ek olarak, ‘’46.34.05.33.1.1.2.00.5.03.7.3.02 ‘’Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri’’ bütçe kaleminin açılması ve açılan ödenek kalemine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesi hükümlerine göre Yedek Ödenek Kaleminden 5.000,00 (beşbin) TL aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 03.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    59    03.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.04.2016 tarih ve 2016-741 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Gazi Mihal Sokak, 75 ada, 19 parsel, 2 kapı sayılı sayılı yer hakkında düzenlenen 09.03.2016 tarih ve 2/73 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 31.03.2015 tarih ve 663 sayılı İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı KUDEB Müdürlüğü Ön Onarım İzin Belgesinin dışına çıkılarak mevcut müştemilatın yıkılarak yerine yaklaşık 28 m² yeni müştemilat yapıldığı, müştemilatla Eski Eser bina arasındaki bahçe kısmında yaklaşık 106 m² üç kademeli çelik kostrüksiyonla platform oluşturulduğu tespit edilerek mühürlenmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.03.2016 tarih ve 2016/449 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 22.03.2016 tarih ve 2016/034 sayılı Encümen Kararı ile Tapu Maliki Ali ÖZBİR ve yapının fenni mesulü Yusuf ÇETİK’e idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 09.03.2016 gün ve 2 cilt 73 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Gazi Mihal Sokak, 75 ada, 19 parsel, 2 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 09.03.2016 gün ve 2 cilt 73 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Tapu maliki Ali ÖZBİR’e: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL, Yapının fenni mesulü Yusuf ÇETİK’e: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 03.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    60    03.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.04.2016 tarih ve 2016-750 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 23 Nisan Caddesi, 6 ada, 2 parsel, 7 kapı sayılı sayılı yer hakkında düzenlenen 18.03.2016 tarih ve 2/76 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü tarafından 30.09.2015 tarihli Yapı Tespit Tutanağında Projesine aykırı olarak, bodrum kattaki ve B03 dükkan alanındaki bazı taş kagir duvarların betonarme perde duvar olarak inşa edildiği B02 deposuna asansörün indirildiği, B02 taşlığının üzerinin ahşap tavan ve kısmen camla kapatıldığı, ayrıca bu alanda merdivenin 22 cm geniş yapıldığı, arka cepheye çelik yangın merdiveni yapıldığı, kısmi olarak farklı uygulamalar olduğu hem KUDEB ’ce hem tarafımızdan tespit edilmiştir. İşgalli olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.04.2016 tarih ve 2016/548 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 05.04.2016 tarih ve 2016/045 sayılı Encümen Kararı ile Tapu Maliki ve Yapının Müteahhidi Tamer KAYA, Mimari Teknik Uygulama Sorumlusu Bülent PEKÖZSOY ve Yapının Statik Teknik Uygulama Sorumlusu Cüneyt ESKİMUMCU ’ya idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 18.03.2016 gün ve 2 cilt 76 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 23 Nisan Caddesi, 6 ada, 2 parsel, 7 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 18.03.2016 gün ve 2 cilt 76 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Tapu maliki Tamer KAYA’ya: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL, Yapının Müteahhisi Tamer KAYA’ya: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL Yapının Mimari Teknik Uygulama Sorumlusu Bülent PEKÖZSOY ’a: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL, Yapının Statik Teknik Uygulama Sorumlusu Cüneyt ESKİMUMCU ’ya: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 03.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    61    03.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 03.05.2016 tarih ve 917 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Emniyet Müdürlüğü, Mobil huzur ekiplerince 01.05.2016 günü, Saat 16.00 sıralarında, Büyükada Gülistan caddesi üzerinde Sabiha KAYA isimli şahsın dilencilik yaparken suçüstü yapıldığı, 5326 sayılı kanun kapsamında yapılan işlemlere müteakip yapılan üst aramasında üzerinden çıkan 6.15 TL paranın tespiti yapılarak işlem yapılmak üzere belediyemize gönderilmiştir. 5326 sayılı Kanunun 33. Maddesinde; (1)Dilencilik yapan kişiye, para cezası verilir. Ayrıca, dilencilikten elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. (2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve el koymaya kolluk veya belediye zabıta görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir veya belediye encümeni karar verir. Hükmü gereği dilencilik yaparken suçüstü yapılan Sabiha KAYA isimli şahsın üst aramasında üzerinden çıkan 6.15,00 (altıliraonbeşkuruş) TL dilencilikten elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine, Belediye Encümeninin 03.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    62    10.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.05.2016 tarih ve 123 sayılı yazısı tetkik edildi.    İlçemiz Adalar genelinde turizm ve yaz sezonu dolayısıyla; hemşerilerimizin ve ilçemize gelen yerli ve yabancı turistlerin huzuru, daha sessiz ve doğaya saygılı bir çevre oluşabilmesi için 01 Haziran 2016 – 30 Eylül 2016 tarihleri arasında inşai faaliyetlerin durdurulmasına. Ayrıca bu tarihler arasında; Kamu yararı görülen ve aciliyet gerektiren inşai faaliyet taleplerinin ise Belediye Encümeni tarafından değerlendirilmesine, Belediye Encümeninin 10.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    64    17.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.05.2016 tarih ve 2016-868 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Lonca Sokağı, 11 ada, 8 parsel, 3 A kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 11.04.2016 tarih ve 2/80 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile şikayet üzerinde projesi ile mahallen yapılan incelemede kısmi bodrum + zemin kat+ 1 katlı mevcut binanın zemin katındaki1 no’lu dükkana ait deponun 8 m² lik kısmının onaylı projesine aykırı olarak 2 no’lu dükkana ilave edildiği ve ayrıca 2 no’lu dükkanın 4 m olan tavan yüksekliğinden yararlanılarak asma kat oluşturulmuş olduğu tespit edilmiştir. Evvelce yapılmış olduğu anlaşılan söz konusu aykırı uygulamalar hakkında yapılacak işlemlere esas olmak üzere bu tutanak tarafımızca tanzim edilmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.04.2016 tarih ve 2019/665 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 19.04.2016 tarih ve 2016/050 sayılı Encümen Kararı ile Tapu Malikleri ½ hisse pay/hisse payda sahibi Şıhlı NAİMOĞLU ve ½ hisse pay/hisse payda sahibi Hüseyin ÖZKAN’a idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 11.04.2016 gün ve 2 cilt 80 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Lonca Sokağı, 11 ada, 8 parsel, 3 A kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 11.04.2016 gün ve 2 cilt 80 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibinTürk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: tapudaki maliklerine: 3.161,42 TL idari para cezası tayinine, Tayin edilen 3.161,42 TL para cezasının: ½ hisse pay/hisse payda sahibi 34564473376 T.C. Kimlik Numaralı Şıhlı NAİMOĞLU’ndan: 3.161,42 TL x ½ = 1.580,71 (binbeşyüzseksenlirayetmişbirkuruş) TL, ½ hisse pay/hisse payda sahibi 21574906284 T.C. Kimlik Numaralı Hüseyin ÖZKAN ’dan : 3.161,42 TL x ½ = 1.580,71 (binbeşyüzseksenlirayetmişbirkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 17.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    65    17.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.05.2016 tarih ve 2016-925 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Kanarya Sokak, 118 ada, 3 parsel, 4 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 13.04.2016 tarih ve 2/84 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 29.03.2016 tarihli yazı eki 25.03.2016 tarihli Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü Yapı Tespit Tutanağında yapının çevresinde iskele kurulup yapının içinde ve dışında tadilat yapıldığı tespit edilmiştir. Yerinde yapılan incelemede tescilsiz yapıda iskele belgesi alınmadan iskele kurulmak suretiyle dış cepheye boya yapıldığı çatıda kiremit aktarıldığı ve daire içlerinde boya badana fayans, çerçeve tamiratlarının yapıldığı tespit edilmiş olup, basit onarım tadilat kapsamında kalan bu işler için herhangi bir Onarım Ön İzin Belgesi alınmamıştır. Tadilat faaliyetleri durdurulmuştur. Bodruma 30.04.1987 tarihli onaylı projesine aykırı olarak 2 adet kömürlük ve sığınak bölümünün birleştirilerek odaya katıldığı ve daha önceki tutanaklarla tespit edilen çatı arası katının ayrı bir bağımsız bölüm haline getirilmiş olduğu ancak söz konusu çatı ve bodrumda yer alan faaliyetlerin eskiden yapılmış olduğu anlaşılmış olup yapılacak işlemlere esas olmak üzere bu tutanak tanzim edilmiştir, mühür altına alınmıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.04.2016 tarih ve 729 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 26.04.2016 tarih ve 2016/053 sayılı Encümen Kararı ile Tapu Maliki Nurten ENGİN’e idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 13.04.2016 gün ve 2 cilt 84 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Kanarya Sokak, 118 ada, 3 parsel, 4 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 13.04.2016 gün ve 2 cilt 84 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: tapudaki maliki 17078329636 T.C. Kimlik Numaralı Nurten ENGİN’e: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 17.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    66    17.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17.05.2016 tarih ve 2016-791 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Korkut Sokak, 48 ada, 9 parsel, 23 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 11.04.2016 tarih ve 2/81 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 25.03.2016 tarih 57899-713 sayılı KUDEB tespit raporuna istinaden yerinde yapılan incelemede: Bodrum + Zemin Katlı binanın her iki katında ve çatıda basit onarımı aşan uygulamaların yapıldığı döşemelerin güçlendirilerek yenilendiği, merdiven yerinin değiştirildiği ayrıca cephenin ahşap malzeme ile kaplandığı tespit edilerek, yapı mühür altına alınmıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.04.2016 tarih ve 2016/678 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 19.04.2016 tarih ve 2016/049 sayılı Encümen Kararı ile Tapu Maliki Emre Kadir GÜRÇAY’a idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 11.04.2016 gün ve 2 cilt 81 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Korkut Sokak, 48 ada, 9 parsel, 23 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 11.04.2016 gün ve 2 cilt 81 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Tapu Maliki 14584723958 T.C. Kimlik Numaralı Emre Kadir GÜRÇAY ’a: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 17.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    67    17.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17.05.2016 tarih ve 2016-918 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada, Çamlıbel Sokak, 139 ada, 5 parsel, 15 kapı sayılı yerde bulunan tescilli eski eser taşınmazda izinsiz uygulamaların tespiti üzerine yapı 11.04.2016 tarih ve 2/79 Cilt, Sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile mühürlenerek, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi gereği 26.04.2016 tarih ve 054 Belediye Encümen kararı tapudaki malikleri ½ hisse pay/hisse payda sahibi 32396091058 T.C. Kimlik Numaralı Zeynep ÖZÇİFTÇİ ve ½ hisse pay/hisse payda sahibi 15290274000 T.C. Kimlik Numaralı Ayşe Sühan ÖZÇİFTÇİ’ ye toplamda: 36.149,30 TL para cezası uygulanmıştır. Söz konusu yerin mahallinde yapılan incelemede, aykırıkların düzeltilmediği ve inşaata devam edildiğinin tespiti üzerine, 10.05.2016 tarihli Mühür Bozma ve Yeniden Mühürleme Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun “…Madde 42 – (Değişik: 9/12/2009-5940/2 md Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.…” hükmü gereği: 26.04.2016 tarih ve 054 sayılı Belediye Encümen kararı ile tapu maliklerine uygulanan toplamda 36.149,30 TL idari para cezasının bir kat arttırılarak tapudaki meliklerine 72.298,60 (yetmişikibinikiyüzdoksansekizliraaltmışkuruş) TL idari para cezası tayinine, Tayin edilen 72.298,60 idari para cezasının: ½ hisse pay/hisse payda sahibi 32396091058 T.C. Kimlik Numaralı Zeynep ÖZÇİFTÇİ’den: 72.298,60 TL x ½ = 36.149,30 (otuzaltıbinyüzkırkdokuzliraotuzkuruş) TL, ½ hisse pay/hisse payda sahibi 15290274000 T.C. Kimlik Numaralı Ayşe Sühan ÖZÇİFTÇİ’den: 72.298,60 TL x ½ = 36.149,30 (otuzaltıbinyüzkırkdokuzliraotuzkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 17.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    68    17.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 16.05.2016 tarih ve 477 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün bütçe kalemlerine ek olarak, ‘’46.34.05.05.3.1.0.00.5.03.7.2.01 Bilgisayar Yazılım Alımı’’ bütçe kaleminin açılması ve açılan ödenek kalemine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesi hükümlerine göre Yedek Ödenek Kaleminden 30.000,00 (otuzbin) TL aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 17.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    69    24.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.05.2016 tarih ve 2016/919 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, 59 ada, 8 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Kesedar Sokak, No:10 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan V. Sınıf D Grubu, restore edilecek yapılar ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 13.05.2016 tarih ve 2/86 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Kesedar Sokak No:10, 59 ada, 8 parsel sayılı Eski Eser yapının arka bahçe kısmında mahallen yapılan kontrolde evvelce yapılmış olduğu anlaşılan ruhsatsız havuz tespiti yapılmıştır. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün12.05.2016 tarih ve 777 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki maliklerinin 1/3 hisse pay/hisse payda sahibi 20222413488 T.C. Kimlik Numaralı MUAMMER YEŞİLKAYA, 1/3 hisse pay/hisse payda sahibi 20219413552 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET REMZ YEŞİLKAYA ve 1/3 hisse pay/hisse payda sahibi 20216413616 T.C. Kimlik Numaralı HASAN YEŞİLKAYA olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 75,80 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 7.548,531099 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır:    1-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (7.548,531099 TL x % 80 = 6.038,824879 TL), 2-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (7.548,531099 TL x % 180 = 13.587,355978 TL), 3-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (7.548,531099 TL x % 20 = 1.509,706220 TL) dikkate alınarak; Tapu Maliklerine toplamda: 28.684,42 (yirmisekizbinaltıyüseksendörtlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Tayin edilen 28.684,42 TL idari para cezasının: 1/3 hisse pay/hisse payda sahibi 20222413488 T.C. Kimlik Numaralı MUAMMER YEŞİLKAYA’dan: 28.684,42 TL x 1/3 = 9.561,47 (dokuzbinbeşyüzaltmışbirlirakırkyedikuruş) TL, 1/3 hisse pay/hisse payda sahibi 20219413552 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET REMZ YEŞİLKAYA’dan: 28.684,42 TL x 1/3 = 9.561,47 (dokuzbinbeşyüzaltmışbirlirakırkyedikuruş) TL, 1/3 hisse pay/hisse payda sahibi 20216413616 T.C. Kimlik Numaralı HASAN YEŞİLKAYA’dan: 28.684,42 TL x 1/3 = 9.561,47 (dokuzbinbeşyüzaltmışbirlirakırkyedikuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 24.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    70    24.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 20.05.2016 tarih ve 1056 sayılı yazısı tetkik edildi. ŞENGÜL KENDİR 06.05.2016 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu MUSTAFA KENDİR ’in vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. ŞENGÜL KENDİR’e 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 06.01.2016 tarih ve 2016/4 sayılı kararına istinaden, 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 03.05.2016 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 200,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 315,00 TL, toplamda ise ayda 515,00 (beşyüzonbeş) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 24.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    71    24.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 24.05.2016 tarih ve 1061 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Burgazada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 11.05.2016 günü saat 14:15 sıralarında Burgazada Mahallesi Turgut Egemen Sokak No:9 kapı sayılı yerde faaliyet gösteren, işletmeciliğini 01.01.1952 doğumlu, Şanlıurfa/Merkez-Kendirci Mah. Nüfusuna kayıtlı 18524801256 T.C. kimlik numaralı İsmail ÇELİK ’in yaptığı URFALIM EĞLENCE MERKEZİ isimli işyerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden işyeri ilgilisi 01.01.1952 doğumlu, Şanlıurfa/Merkez-Kendirci Mah. Nüfusuna kayıtlı 18524801256 T.C. kimlik numaralı İsmail ÇELİK’e : 1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 24.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    72    24.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 23.05.2016 tarih ve 410 sayılı yazısı tetkik edildi. İlgi Başkanlık olurunda Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Altınordu Caddesi No:21, 3 Pafta, 30 Ada, 15 Parsel sayılı yerimizde bulunan 4 m² ’lik yerin, GSM Baz İstasyonu ve Anten Montajı yapılması amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine istinaden 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması istenmiştir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün GSM Baz İstasyonu ve Anten Montajı için İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Altınordu Caddesi No:21, 3 Pafta, 30 Ada, 15 Parsel sayılı yerimizde bulunan, 4 m2 ’lik yerin, (üç) yıl süre ile kiralanmasına ilişkin ihalenin Belediye Encümenince yapılması için gün belirlemesi hakkındaki talebi değerlendirilmiştir. Bahse konu ihalenin; Belediye Encümeni tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre 07.06.2016 Salı günü saat 14:00 ’de yapılmasına, ihale ile ilgili işlemlerin Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmesine, Belediye Encümeni’nin 24.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    73    24.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.05.2016 tarih ve 2016/985 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi, 53 ada, 51 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Yeni Yalı Sokak, No:27 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 18.05.2016 tarih ve 2/87 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 10.05.2016 tarih 91628 sayılı KUDEB tespitine istinaden yerinde dışarıdan yapılan incelemede; 17.05.2016 tarihli Durum Tespit Raporunda yazılan aykırılıklar tespit edilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 23.05.2016 tarih ve 850 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki maliklerinin: Bağımsız Bölüm 2,4,6 maliki 21110162846 T.C. Kimlik Numaralı ATİLLA FIRAT ve Bağımsız Bölüm 1,3,5 maliki 30632093118 T.C. Kimlik Numaralı SELAHATTİN FIRAT olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 2, 4, ve 6 numaralı Bağımsız Bölümlerde 237,1 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 6.746,161725 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılarak:    1-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (6.746,161725 TL x % 80 = 5.396,929380 TL), 2-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (6.746,161725 TL x % 100 = 6.746,161725 TL), 3-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (6.746,161725 TL x % 10 = 674,616173 TL), 4-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (6.746,161725 TL x % 20 = 1.349,232345 TL) dikkate alınarak; 2, 4 ve 6 numaralı Bağımsız Bölümlerin maliki 21110162846 T.C. Kimlik Numaralı ATİLLA FIRAT’a toplamda: 20.913,10 (yirmibindokuzyüzonüçliraonkuruş) TL idari para cezası tayinine, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 1, 3, ve 5 numaralı Bağımsız Bölümlerde 71,1 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 2.022,994933 TL para cezası belirlenmiştir. 1-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (2.022,994933 TL x % 80 = 1.618,395946 TL), 2-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (2.022,994933 TL x % 100 = 2.022,994933 TL), 3-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (2.022,994933 TL x % 20 = 404,598987 TL), 4-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (2.022,994933 TL x % 20 = 404,598987 TL) dikkate alınarak; 1,3 ve 5 numaralı Bağımsız Bölümlerin maliki 30632093118 T.C. Kimlik Numaralı SELAHATTİN FIRAT’a toplamda: 6.473,58 (altıbindörtyüzyetmişüçliraellisekizkuruşkuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 24.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    74    24.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İşletme Müdürlüğü’nün 24.05.2016 tarih ve 393 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapmakta olan tabib Dr. Bayram Özgür ÖZDEN Adalar Toplum Sağlığı Merkezinin 28.05.2016 tarih ve 2757 sayılı yazısı ekinde yer alan dilekçesi ile Burgazadası’ndaki sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülebilmesi amacıyla lojman talebinde bulunmuştur. Burgazadası’ndaki sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülebilmesi amacıyla: Burgazadası Zabıta Karakolu üst katında bulunan yerin, Adalar Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev yapmakta olan tabib Dr. Bayram Özgür ÖZDEN’e lojman olarak kiraya verilmesine, kiralama ile ilgili iş ve işlemlerin ise İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülmesine, Belediye Encümeni’nin 24.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    75    31.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 31.05.2016 tarih ve 540 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün “Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri ” bütçe kalemine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. Maddesi hükümlerine göre Yedek Ödenek Bütçe Kaleminden 10.000,00 (onbin) TL aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 31.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    76    07.06.2016    
Kararın Konusu    İHALE KOMİSYON KARARI İlgi: Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 07.06.2016 tarih ve 470 sayılı teklifi.    Belediye Encümeni, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 35. maddesine istinaden, İhale Komisyonu sıfatı ile 07.06.2016 Salı günü saat 14.00’de Belediye Encümen odasında aşağıda isim ve unvanları yazılı üyelerin iştiraki ile belediyemiz mülkiyetinde olan: İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Altınordu Caddesi No:21, 3 Pafta, 30 Ada, 15 Parselde, Adalar Belediye Hizmet Binasının çatısında bulunan 4 m² lik yerin GSM baz istasyonu ve anten montajı yapılması amacıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine kiralama ihalesinin yapılabilmesi için toplandı. İhale işlem dosyası incelenerek, ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde yapıldığı tespit edildi: Onay Belgesinin Tarih ve Numarası :    23.05.2016 / 91987299-410 İhale Uygulanan Usul    :    2886 sayılı Kanunun 51/g Maddesi. Pazarlık Usulü. Duyuruların ne şekilde, nerede ve hangi tarihlerde yapıldığı    :    Yapılacak işin tahmin edilen bedeli    :    4 m² lik yer için 1 (bir) Yıllık: 44.518,34 (kırkdörtbinbeşyüzonsekizliraotuzdörtkuruş) TL + KDV, 4 m² lik yer için 3 (üç) Yıllık: 133.555,02 (yüzotuzüçbinbeşyüzellibeşliraikikuruş) TL + KDV Ödeme yapılacak yer ve yılları :    Ulaşım Turizm Spor Kültür ve Eğitim İşletmesi 2016/2017/2018 Encümen Kararının tarih ve Sayısı    :    24.05.2016 - 2016/072 İhaleye Katılan Firma/Kişi Sayısı    :    1 (bir) İhale Yapılan Firmanın/Kişinin adı ve Soyadı :    Vodofone Telekomünikasyon A.Ş. Adresi :    Büyükdere Caddesi No:251 Maslak-İST. İhalenin Yapılış Gerekçesi :    İhale Bedeli :    4 m² lik yer için 1 (bir) Yıllık: 45.000,00 (kırkbeşbin) TL + KDV Yapılan incelemede Vodofone Telekomünikasyon A.Ş.’nin dosya satın aldığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca Vodofone Telekomünikasyon A.Ş.’nin Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi, istenen belgelerin eksiksiz olduğu görülmüştür. Vodofone Telekomünikasyon A.Ş.’nin Teklif Zarfından 4 m² için 1 (bir) Yıllık: 44.550,00 TL + KDV tutarında teklif çıktığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca Vodofone Telekomünikasyon A.Ş. yetkilisi ile yapılan pazarlıklar sonucunda; Vodofone Telekomünikasyon A.Ş. yetkilisi teklifini 4 m² için 1 (bir) Yıllık: 45.000,00 TL + KDV olarak yükseltmiştir. Vodofone Telekomünikasyon A.Ş. yetkilisi bu teklifinin son teklifi olduğu bundan sonra teklifinde herhangi bir yükseltme yapamayacağını belirtmiştir. Belediyemiz mülkiyetinde olan: İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Altınordu Caddesi No:21, 3 Pafta, 30 Ada, 15 Parselde, Adalar Belediye Hizmet Binasının çatısında bulunan 4 m² lik yerin GSM baz istasyonu ve anten montajı yapılması amacıyla, Vodofone Telekomünikasyon A.Ş. ’ne 1 (bir) yıllık 45.000,00 (kırkbeşbin) TL + KDV tutar ile 3 (üç) yıl süreliğine kiralanmasına, Kira Bedellerinin ise: 2016 yılı için: 1 (bir) yıllık peşin, 2017 yılı için: bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin, 2018 yılı için: bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin olarak tahsil edilmesine, 2886 sayılı yasanın 31. Maddesine istinaden ita amirinin onayına sunulmasına, Kararın ve İşlem Dosyasının Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilmesine, Belediye Encümeni İhale komisyonumuzca oybirliği ile 07.06.2016 tarihinde karar vermiştir.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    77    07.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.06.2016 tarih ve 2016/1103 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, 32 ada, 15 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Balmumcu Sokak, No:5 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 31.05.2016 tarih ve 2/89 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 04.04.2016 tarih ve 64838-791 sayılı KUDEB yazısına istinaden yerinde yapılan incelemede basit onarım izninin dışına çıkarak zemin katta güçlendirme yapıldığı müştemilatın ön cephesine 2,70 m x 2,80 m ebatlarında kapalı alan eklendiği tespit edilerek yapı mühür altına alınmıştır. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 06.06.2016 tarih ve 930 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki malikinin 40114532370 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET GÜNDOĞDU olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 65,6 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 1.866,504467 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası:    1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (1.866,504467 TL x % 80 = 1.493,203574 TL), 2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (1.866,504467 TL x % 100 = 1.866,504467 TL), 3-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.866,504467 TL x % 20 = 373,300893 TL) dikkate alınarak arttırılmış olup, tapudaki maliki 240114532370 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET GÜNDOĞDU ’ya toplamda: 5.599,51 (beşbinbeşyüzdoksandokuzliraellibirkuruş) TL idari para cezası tayin edilmiştir. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 07.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    78    07.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.06.2016 tarih ve 2016/1116 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, 85 ada, 118 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Eski Türk Mektebi Sokak, No:13 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 31.05.2016 tarih ve 2/88 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında mahallen yapılan incelemede mevcut binanın bodrum katında yola göre sağ taraftaki 2 no’lu dairede izinsiz boya badana yapıldığı, arka bahçeye bakan odanın dış duvarının kaldırıldığı ve bir kısmında PVC malzeme ile 1,50 x 3,00 m ebatlarında kapalı çıkma yapıldığı tespit edilmiş olup, yapılacak işlemlere esas olmak üzere bu tutanak tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir denilmektedir. 31.05.2016 tarihli tapu kayıtlarından tapudaki malikinin 63169076828 T.C. Kimlik Numaralı SELİM KÜÇÜK olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 4,5 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 128,037654 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası:    1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (128,037654 TL x % 80 = 102,430123 TL), 2-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (128,037654 TL x % 180 = 230,467777 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (128,037654 TL x % 10 = 12,803765 TL), 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (128,037654 TL x % 20 = 25.607531 TL) dikkate alınarak arttırılmış olup toplamda 537,76758146 TL olarak hesaplanmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin 2. Fıkra hükmü gereğince hesaplanan para cezası 790,36 TL nin altında olamayacağından tapudaki maliki 63169076828 T.C. Kimlik Numaralı SELİM KÜÇÜK’e toplamda: 790,36 (yediyüzdoksanliraotuzaltıkuruş) TL idari para cezası tayin edilmiştir. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 07.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    79    07.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.06.2016 tarih ve 2016/1048 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar ilçesi, Burgazada Mahallesi, Yeni Yalı Sokak, 24 pafta, 53 ada, 51 parsel, 27 kapı sayılı yerdeki izinsiz inşai faaliyetle alakalı olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce 18.05.2016 tarihli ve 2 cilt, 87 sahife sayılı Yapı Tatil tutanağı tanzim edilmiş ve 24.05.2016 tarihli ve 985 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. Belediye Encümeninin 24.05.2016 tarihli ve 073 sayılı kararı ile 2, 4 ve 6 numaralı Bağımsız Bölümlerin maliki 21110162846 T.C. Kimlik Numaralı ATİLLA FIRAT’a toplamda: 20.913,10 TL para cezası uygulanmıştır. Zabıta Müdürlüğünün 26.05.2016 tarihli mühür fekki zaptı ile söz konusu yerdeki inşai faaliyetin devam ettiği anlaşıldığından İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 01.06.2016 tarih 2 cilt, 90 sahife numaralı 2 no’lu yapı tatil tutanağı tanzim edilerek konu Belediye Encümenine havale edilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ….“Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır”… hükmü uyarınca; 24.05.2016 tarih ve 073 sayılı Encümen Kararı ile 2, 4 ve 6 numaralı Bağımsız Bölümlerin maliki 21110162846 T.C. Kimlik Numaralı ATİLLA FIRAT’a uygulanan 20.913,10 TL para cezası bir kat artırılarak 41.826,20 (kırkbirbinsekizyüzyirmialtılirayirmikuruş) TL para cezası tayin edilmiştir. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 07.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    80    14.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.06.2016 tarih ve 2016-1074 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Fatih Sokak, 116 ada, 5 parsel, 1 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 03.05.2016 tarih ve 2/85 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, 116 ada, 5 parsel sayılı eski eser taşınmazın, bodrum kat ve zemin kattaki bağımsız bölümlerinde KUDEB izni alınmadan tadilat yapıldığı, ara bölme duvarların yıkıldığı ve 2 bağımsız bölüm arasındaki döşeme betonunun kırılması ve donatılarının kesilmesi ile bu iki kat bağımsız bölümlerini birleştirmek suretiyle merdiven boşluğu hazırlandığı tespit edilmiş olup mühür altına alınmıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.05.2016 tarih ve Sa. 125 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 17.05.2016 tarih ve 2016/063 sayılı Encümen Kararı ile Tapu Maliki 48817236458 T.C. Kimlik Numaralı TÜLİN KALEAĞASI’na idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 03.05.2016 gün ve 2 cilt 85 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Fatih Sokak, 116 ada, 5 parsel, 1 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 03.05.2016 gün ve 2 cilt 85 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Tapu Maliki 48817236458 T.C. Kimlik Numaralı TÜLİN KALEAĞASI’na : 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 14.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    81    14.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.06.2016 tarih ve 2016/1151 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 109 ada, 9 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Adliye Sokak, No:17 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Malikine ait olan III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 06.06.2016 tarih ve 2/91 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile mahallen yapılan tespitte bodrum kat salon/oda tarafında çelik profil ile güçlendirme (ruhsatsız) ve ıslak hacimlerde betonarme döşemelerin yıkıldığı tespit edilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 08.06.2016 tarih ve 940 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki malikinin 14473623864 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET TOLGA USLU olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 136,50 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 3.883,808838 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası:    1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (3.883,808838 TL x % 80 = 3.107,047070 TL), 2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (3.883,808838 TL x % 100 = 3.883,808838 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanıyor olduğu (3.883,808838 TL x % 20 = 776,761768 TL) dikkate alınarak arttırılmış olup, tapudaki maliki 14473623864 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET TOLGA USLU’ya toplamda: 11.651,43 (onbirbinaltıyüzellibirlirakırküçkuruş) TL idari para cezası tayin edilmiştir. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 14.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    82    14.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.06.2016 tarih ve 2016/1080 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Burgazada Mahallesi, 79 ada, 12 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Mezarlıkaltı Mevkii Sokak Adalar/İstanbul adresinde MEHMET YILMAZ TUTKUNKARDEŞ’e ait olan III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 10.06.2016 tarih ve 2/92 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 02.06.2016 tarih ve 105998 sayılı KUDEB ve 02.06.2016 tarih ve 106169 sayılı İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü yazılarına istinaden yerinde yapılan incelemede; evvelce var olduğu anlaşılan yapıda onarım çalışmalarının devam ettiği tespit edilerek çalışma durdurulmuş ve yapı mühür altına alınmıştır. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01.06.2016 tarih ve 893 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki malikinin 55426050276 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET YILMAZ TUTKUNKARDEŞ olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 40 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 1.138,112480 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası:    1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (1.138,112480 TL x % 80 = 910,489984 TL), 2-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (1.138,112480 TL x % 180 = 2.048,602464 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (1.138,112480 TL x % 20 = 227,622496 TL) 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.138,112480 TL x % 20 = 227,622496 TL) dikkate alınarak arttırılmış olup, tapudaki maliki 55426050276 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET YILMAZ TUTKUNKARDEŞ’e toplamda: 4.552,45 (dörtbinbeşyüzelliikilirakırkbeşkuruş) TL idari para cezası tayin edilmiştir. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 14.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    83    14.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Fen İşleri Müdürlüğü’nün 14.06.2016 tarih ve 764 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarih ve 47 sayılı kararı ile izinsiz olarak kesilen her bir ağaç için 1.000,00 (bin) TL ücret belirlenmiştir. Adalar İlçesi, Büyükada Akakçe sokak, 160 ada 9 parsel, 4/A kapı sayılı taşınmazın önü kaldırım üzerinde bulunan iki (2) adet Akasya ağacının 51364199008 T.C. Kimlik numaralı Ali Selçuk KULAKSIZ tarafından kestirildiği tespit edilerek 06.05.2016 tarihinde tutanak altına alınmıştır. Gerekli fotoğraflamalar da yapılarak İzinsiz olarak yapılan ağaç kesim işleminin değerlendirilerek karar alınmak üzere konu Belediye Encümenine sevk edilmiştir. Belediye Encümenince yapılan müzakere neticesinde: Adalar Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarih ve 47 sayılı Meclis Kararına istinaden 2 (iki) adet izinsiz olarak ağaç kesme işleminden dolayı 51364199008 T.C. Kimlik numaralı Ali Selçuk KULAKSIZ’a Toplamda: 2.000,00 (ikibin) TL ücret tahakkuk ettirilmesine, Belediye Encümeni’nin 14.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    84    21.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 17.06.2016 tarih ve 516 sayılı teklifi incelenmiş olup; Dosyasında yapılan incelemede Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Adalar İllçesi, Kınalıada Mahallesi, Çınararalığı Sokak, 4 pafta, 2 ada, 2 parsel sayılı yerde bulunan ‘’Umumi Tuvalet’’ daha önce Erdal İNCE tarafından işletilmekte olduğu görülmüş olup teklif sahibinin aynı şahıs olması dolayısıyla Önceki yıllarda yapılan ihaleler ile ilgili İşletme Müdürlüğüne borcu olup olmadığının araştırılması için ihale kararının 28.06.2016 tarihindeki Encümen toplantısına ertelenmesine, Belediye Encümeni’nin 21.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    85    21.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.06.2016 tarih ve 1173 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Kınalıada, Balmumcu Sokak, No:5, 32 ada, 15 parsel sayılı yerde bulunan yapıda 31.05.2016 tarih ve 2/89 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı saptanmıştır. 3194 İmar Kanununun 42. Maddesi gereğince para cezası alması için 07.06.2016 tarih ve 1103 sayılı raporla Belediye Encümenine havale edilmiştir. 07.06.2016 tarih ve 077 sayılı encümen kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapı sahibi MEHMET GÜNDOĞDU ’ya 5.599,51 TL idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 31.05.2016 tarih ve 2/89 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ve 07.06.2016 tarih ve 1103 sayılı raporda yapının Teknik Uygulama Sorumlusunun isminin yazılmadığı görülmüştür. 11.11.2015 tarih ve 197730-2441 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü yazısı eki 10.11.2015 tarihli Onarım Ön İzin Belgesinden yapının Teknik Uygulama Sorumlusunun 20003211616 T.C. Kimlik Numaralı İnşaat Yüksek Mühendisi Ohannes ÖZAZNAVURYAN olduğu anlaşılmış olup, 3194 sayılı imar kanununun 42. maddesi kapsamında karar alınmak üzere evrak belediye encümenine havale edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin ‘’ Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır:’’ hükmü gereği: 07.06.2016 tarih ve 077 sayılı encümen kararı ile yapı sahibi MEHMET GÜNDOĞDU ’ya uygulanan 5.599,51 TL idari para cezasının, yapının TUS ’una da uygulanması gerekmektedir. Yapılan görüşme neticesinde yapının Teknik Uygulama Sorumlusu 20003211616 T.C. Kimlik Numaralı İnşaat Yüksek Mühendisi Ohannes ÖZAZNAVURYAN’a: 5.599,51 (beşbinbeşyüzdoksandokuzliraellibirkuruş) TL idari para cezası tayin edilmesine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    86    21.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 17.06.2016 tarih ve 1279 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Burgazada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 10.06.2016 günü saat:16.00 sıralarında yapılan kontrollerde; Burgazada Mahallesi Gönüllü Caddesi No:81 kapı sayılı adreste, işletmeciliğini 55423050330 T.C. kimlik numaralı Nurten TUTKUNKARDEŞ isimli bayan şahsın yaptığı Villa Mimosa isimli otel işyerinin, ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilerek tutanak tanzim edilmiş ve gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden işyeri ilgilisi 55423050330 T.C. kimlik numaralı Nurten TUTKUNKARDEŞ’e : 1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    87    21.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 17.06.2016 tarih ve 1280 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Büyükada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 09.06.2016 günü saat:19.00 sıralarında yapılan kontrollerde; Büyükada Nizam Mahallesi Kadıyoran Caddesi No:81 kapı sayılı adreste, işletmeciliğini 13526289972 T.C. kimlik numaralı Ayten SAKIZLI isimli bayan şahsın yaptığı Lale Köşk isimli otel işyerinin, ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilerek tutanak tanzim edilmiş ve gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden işyeri ilgilisi 13526289972 T.C. kimlik numaralı Ayten SAKIZLI’ya : 1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    88    21.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 17.06.2016 tarih ve 1281 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Büyükada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 10.06.2016 günü saat:12.00 sıralarında yapılan kontrollerde; Büyükada Nizam Mahallesi Peltek Sokak No:11/8 kapı sayılı adreste, işletmeciliğini 14171267650 T.C. kimlik numaralı Ayşe GÖK isimli bayan şahsın yaptığı Beyaz Köşk isimli işyerinin, ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilerek tutanak tanzim edilmiş ve gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden işyeri ilgilisi 14171267650 T.C. kimlik numaralı Ayşe GÖK’e : 1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    89    21.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 17.06.2016 tarih ve 1282 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Büyükada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 10.06.2016 günü saat:15.30 sıralarında yapılan kontrollerde; Büyükada Maden Mahallesi Cemal Yener Tosyalı Sokak No:5 kapı sayılı adreste, işletmeciliğini 24508971488 T.C. kimlik numaralı Aral BÜYÜKDUMAN isimli şahsın yaptığı günübirlik kiralık evin, ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilerek tutanak tanzim edilmiş ve gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden işyeri ilgilisi 24508971488 T.C. kimlik numaralı Aral BÜYÜKDUMAN’a : 1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, işyerinin ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    90    21.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 17.06.2016 tarih ve 1283 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Büyükada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 10.06.2016 günü saat:12.00 sıralarında yapılan kontrollerde; Büyükada Nizam Mahallesi Sakarya Sokak No:59 kapı sayılı adreste, işletmeciliğini 10444101522 T.C. kimlik numaralı Kornar TOYGAR isimli şahsın yaptığı günübirlik kiralık evin, ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilerek tutanak tanzim edilmiş ve gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden işyeri ilgilisi 10444101522 T.C. kimlik numaralı Kornar TOYGAR’a : 1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliğiile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    91    21.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.06.2016 tarih ve 2016/1040 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Heybeliada Mahallesi, 116 ada, 24 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Refahşehitleri Caddesi, No:50 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Malikine ait olan III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 14.06.2016 tarih ve 2/93 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 31.05.2016 tarih ve 3537 sayılı şikayet dilekçesine istinaden yerinde yapılan kontrolde; onaylı projesine aykırı olarak çekme katın önünde ve arka tarafındaki terasların kapatılarak kapalı alan oluşturulduğu tespit edilmiştiryapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 16.06.2016 tarih ve 975 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki malikinin 58909150524 T.C. Kimlik Numaralı ALİ TEKİN olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 48 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 1.365,734976 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası: 1-)Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu (1.365,734976 TL x % 100 = 1.365,734976 TL),    2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (1.365,734976 TL x % 80 = 1.092,587981 TL), 3-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (1.365,734976 TL x % 100 = 1.365,734976 TL), 4-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanıyor olduğu (1.365,734976 TL x % 20 = 273,146995 TL) 5-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.365,734976 TL x % 20 = 273,146995 TL) dikkate alınarak arttırılmış olup, tapudaki maliki 58909150524 T.C. Kimlik Numaralı ALİ TEKİN’e toplamda: 5.736,09 (beşbinyediyüzotuzaltıliradokuzkuruş) TL idari para cezası tayin edilmiştir. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    92    21.06.2016    
Kararın Konusu    3-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (1.365,734976 TL x % 100 = 1.365,734976 TL), 4-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanıyor olduğu (1.365,734976 TL x % 20 = 273,146995 TL) 5-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.365,734976 TL x % 20 = 273,146995 TL) dikkate alınarak arttırılmış olup, tapudaki maliki 58909150524 T.C. Kimlik Numaralı ALİ TEKİN’e toplamda: 5.736,09 (beşbinyediyüzotuzaltıliradokuzkuruş) TL idari para cezası tayin edilmiştir. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    93    28.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 27.06.2016 tarih ve 550 sayılı teklifi incelenmiş olup; Belediyemiz mülkiyetinde olan: İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Çınararalığı Sokak, 4 pafta, 2 ada, 2 parsel sayılı yerde bulunan ‘’Umumi Tuvalet’’ in 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, pazarlık usulü ile kiralama ihalesi için 13.06.2016 tarih 91987299-496 sayılı İhale Onay Belgesine istinaden: 1 (bir) Yıllık: 15.910,42 (onbeşbindokuzyüzonlirakırkikikuruş) TL + KDV, 3 (üç) Yıllık: 47.731,26 (kırkyedibinyediyüzotuzbirlirayirmialtıkuruş) TL + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye yasasının 35. maddesine istinaden 21.06.2016 Salı günü saat 14.00’de ihaleye çıkılmıştır. Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz toplanmıştır. Erdal İNCE’nin dosya satın aldığı görülmüştür. İhale Komisyonumuz tarafından dosyasında yapılan incelemede; Adalar İllçesi, Kınalıada Mahallesi, Çınararalığı Sokak, 4 pafta, 2 ada, 2 parsel sayılı yerde bulunan ‘’Umumi Tuvalet’’ daha önce Erdal İNCE tarafından işletilmekte olduğu görülmüş olup teklif sahibinin aynı şahıs olması dolayısıyla Önceki yıllarda yapılan ihaleler ile ilgili İşletme Müdürlüğüne borcu olup olmadığının araştırılması için ihale kararının 28.06.2016 tarihindeki Encümen toplantısına ertelenmesine, karar verilmiştir. İhale Komisyonumuz 28.06.2016 gün ve saat 14:00’de toplanmış olup Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 27.06.2016 tarih ve 550 sayılı teklif ekindeki dosyası incelenmiştir. İşletme Müdürlüğü’nün 27.06.2016 tarih ve 496 sayılı yazısından teklif sahibi Erdal İNCE’nin: İşletme Müdürlüğü’ne borçlarını ödemediği, toplamda 63.000 TL borcu bulunduğu anlaşıldığından ihalenin iptaline, dosyanın müdürlüğüne iadesine, yeni bir ihale yapılması halinde yapılacak olan şartnameye katılımcıların Kamu Kurumlarına borcu olmaması gerektiği ile ilgili bir maddenin eklenmesine, Belediye Encümeni’nin 28.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    94    28.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.06.2016 tarih ve 2016-1184 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi, Yeni Yalı Sokak, 53 ada, 51 parsel, 27 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 18.05.2016 tarih ve 2/87 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 10.05.2016 tarih 91628 sayılı KUDEB tespitine istinaden yerinde dışarıdan yapılan incelemede; 17.05.2016 tarihli Durum Tespit Raporunda yazılan aykırılıklar tespit edilmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.05.2016 tarih ve 2016/985 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 24.05.2016 tarih ve 2016/073 sayılı Encümen Kararı ile 2, 4 ve 6 numaralı Bağımsız Bölümlerin maliki 21110162846 T.C. Kimlik Numaralı ATİLLA FIRAT ve 1,3 ve 5 numaralı Bağımsız Bölümlerin maliki 30632093118 T.C. Kimlik Numaralı SELAHATTİN FIRAT’a para cezası uygulanmıştır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.06.2016 tarih ve 2016/1048 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere tekrar Belediye Encümenine havale edilmiştir. 07.06.2016 tarih ve 2016/079 sayılı Encümen Kararı ile 2, 4 ve 6 numaralı Bağımsız Bölümlerin maliki 21110162846 T.C. Kimlik Numaralı ATİLLA FIRAT’a uygulanan para cezası; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ….“Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır” hükmü uyarınca bir kat arttırılmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 18.05.2016 gün ve 2 cilt 87 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi, Yeni Yalı Sokak, 53 ada, 51 parsel, 27 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 18.05.2016 gün ve 2 cilt 87 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: 1,3 ve 5 numaralı Bağımsız Bölümlerin maliki 30632093118 T.C. Kimlik Numaralı SELAHATTİN FIRAT’a : 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL, 2, 4 ve 6 numaralı Bağımsız Bölümlerin maliki 21110162846 T.C. Kimlik Numaralı ATİLLA FIRAT’a: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 28.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    95    28.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.06.2016 tarih ve 2016-1212 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Kesedar Sokak, 59 ada, 8 parsel, 10 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 13.05.2016 tarih ve 2/86 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Kesedar Sokak No:10, 59 ada, 8 parsel sayılı Eski Eser yapının arka bahçe kısmında mahallen yapılan kontrolde evvelce yapılmış olduğu anlaşılan ruhsatsız havuz tespiti yapılmıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.05.2016 tarih ve 2016/919 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 24.05.2016 tarih ve 2016/069 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliklerine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 13.05.2016 gün ve 2 cilt 86 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Kesedar Sokak, 59 ada, 8 parsel, 10 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 13.05.2016 gün ve 2 cilt 86 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: tapudaki maliklerine: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Tayin edilen 3.161,42 TL para cezasının: 1/3 hisse pay/hisse payda sahibi 20222413488 T.C. Kimlik Numaralı MUAMMER YEŞİLKAYA’dan: 3.161,42 TL x 1/3 = 1.053,80 (binelliüçliraseksenkuruş) TL, 1/3 hisse pay/hisse payda sahibi 20219413552 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET REMZ YEŞİLKAYA’dan: 3.161,42 TL x 1/3 = 1.053,80 (binelliüçliraseksenkuruş) TL, 1/3 hisse pay/hisse payda sahibi 20216413616 T.C. Kimlik Numaralı HASAN YEŞİLKAYA’dan: 3.161,42 TL x 1/3 = 1.053,80 (binelliüçliraseksenkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 28.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    96    28.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.06.2016 tarih ve 649 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesi hükümlerine göre; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün bütçe kalemlerine ek olarak, ‘’ 46.34.05.25.08.3.0.00.5.03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri’’ bütçe kaleminin açılmasına, Belediye Encümeninin 28.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    97    28.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.06.2016 tarih ve 649 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36 ve 38. Maddesi hükümlerine göre; Fen İşleri Müdürlüğü’nün bütçe kalemlerine ek olarak, ‘’46.34.05.30.04.5.1.00.5.03.4.2.90 Diğer Yasal Giderler’’ bütçe kaleminin açılması ve açılan ödenek kalemine ‘’Yedek Ödenek’’ bütçe kaleminden 3.000,00 (üçbin) TL aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 28.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    98    12.07.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 11.07.2016 tarih ve 591 sayılı yazısı tetkik edildi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün; Belediyemiz mülkiyetinde olan, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Çınararalığı Sokak, 4 Pafta, 2 Ada, 2 parsel sayılı yerde bulunan Umumi Tuvaletin, 2886 sayılı Yasanın 51/g. maddesi uyarınca Pazarlık Usulü suretiyle yeniden kiraya verilmesi ilişkin ihalenin Belediye Encümenince yapılması için gün belirlemesi hakkındaki teklifi değerlendirilmiştir. Bahse konu ihalenin; Belediye Encümeni tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre 19.07.2016 Salı günü saat 14:00’ de yapılmasına, ihale ile ilgili işlemlerin Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmesine, Belediye Encümeni’nin 12.07.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    99    19.07.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 15.07.2016 tarih ve 609 sayılı yazısı tetkik edildi. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Çınararalığı Sokak, 4 Pafta, 2 Ada, 2 parsel sayılı yerde bulunan “Umumi Tuvalet” ‘in 2886 sayılı Yasanın 51/g. maddesine istinaden Belediye Encümenince pazarlık usulü ile kiraya verilmesi ihalesi için 19.07.2016 Salı günü saat 14.00’de ihaleye çıkılması için 12.07.2016 tarih ve 098 sayılı Encümen kararı alınmıştır. İhale Komisyonumuz 11.07.2016 tarih 91987299-592 sayılı İhale Onay Belgesine istinaden söz konusu tarih ve saatte toplanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ihaleye herhangi bir katılımın olmadığı görülmüştür. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Çınararalığı Sokak, 4 Pafta, 2 Ada, 2 parsel sayılı yerde bulunan “Umumi Tuvalet”’in 2886 sayılı Yasanın 51/g. Maddesi uyarınca kiralanması ihalesinin, katılım olmadığından iptal edilmesine ve dosyasının müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 19.07.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    100    19.07.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.07.2016 tarih ve 2016/1258 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar ilçesi, Kınalıada Mahallesi, Balmumcu Sokak, 2 pafta, 32 ada, 15 parsel, 5 kapı sayılı yerdeki izinsiz inşai faaliyetle alakalı olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 31.05.2016 tarih ve 2 cilt, 89 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil tutanağı tanzim edilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.06.2016 tarih ve 2016/1103 sayılı, 14.06.2016 tarih ve 1173 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere konu Belediye Encümenine havale edilmiştir. Belediye Encümeninin 07.06.2016 tarihli ve 077 sayılı kararı ile tapudaki maliki 40114532370 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet GÜNDOĞDU ’ya toplamda: 5.599,51 TL, Belediye Encümeninin 21.06.2016 tarih ve 085 sayılı kararı ile de yapının Teknik Uygulama Sorumlusu 20003211616 T.C. Kimlik Numaralı İnşaat Yüksek Mühendisi Ohannes ÖZAZNAVURYAN’a: 5.599,51 TL para cezası uygulanmıştır. Zabıta Müdürlüğünün 17.06.2016 tarihli mühür fekki zaptı ile söz konusu yerdeki inşai faaliyetin devam ettiği tespit edilerek konu tekrar Belediye Encümenine havale edilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ….“Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır”… hükmü uyarınca; 07.06.2016 tarih ve 077 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliki 40114532370 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet GÜNDOĞDU’ya uygulanan 5.599,51 TL para cezası bir kat artırılarak 11.199,02 (onbirbinyüzdoksandokuzliraikikuruş) TL, 21.06.2016 tarih ve 085 sayılı kararı ile yapınınTeknik Uygulama Sorumlusu 20003211616 T.C. Kimlik Numaralı İnşaat Yüksek Mühendisi Ohannes ÖZAZNAVURYAN’a uygulanan 5.599,51 TL para cezası bir kat artırılarak 11.199,02 (onbirbinyüzdoksandokuzliraikikuruş) TL para cezası tayin edilmiştir. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 19.07.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    101    19.07.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.07.2016 tarih ve 2016-1183 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Balmumcu Sokak, 32 ada, 15 parsel, 5 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 31.05.2016 tarih ve 2/89 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 04.04.2016 tarih ve 64838-791 sayılı KUDEB yazısına istinaden yerinde yapılan incelemede basit onarım izninin dışına çıkarak zemin katta güçlendirme yapıldığı müştemilatın ön cephesine 2,70 m x 2,80 m ebatlarında kapalı alan eklendiği tespit edilerek yapı mühür altına alınmıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.06.2016 tarih ve 2016/1103 sayılı, 14.06.2016 tarih ve 1173 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere konu Belediye Encümenine havale edilmiştir. Belediye Encümeninin 07.06.2016 tarihli ve 077 sayılı kararı ile tapudaki maliki 40114532370 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet GÜNDOĞDU ’ya toplamda: 5.599,51 TL, Belediye Encümeninin 21.06.2016 tarih ve 085 sayılı kararı ile de yapının Teknik Uygulama Sorumlusu 20003211616 T.C. Kimlik Numaralı İnşaat Yüksek Mühendisi Ohannes ÖZAZNAVURYAN’a: 5.599,51 TL para cezası uygulanmıştır. Zabıta Müdürlüğünün 17.06.2016 tarihli mühür fekki zaptı ile söz konusu yerdeki inşai faaliyetin devam ettiği tespit edilmiş ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.07.2016 tarih ve 2016/1258 sayılı yazısı ile konu tekrar Belediye Encümenine havale edilmiştir. 19.07.2016 tarih ve 100 sayılı encümen kararları ile 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ….“Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır”… hükmü uyarınca; 07.06.2016 tarih ve 077 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliki 40114532370 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet GÜNDOĞDU’ya uygulanan 5.599,51 TL para cezası bir kat artırılarak 11.199,02 TL, 21.06.2016 tarih ve 085 sayılı kararı ile yapının Teknik Uygulama Sorumlusu 20003211616 T.C. Kimlik Numaralı İnşaat Yüksek Mühendisi Ohannes ÖZAZNAVURYAN’a uygulanan 5.599,51 TL para cezası bir kat artırılarak 11.199,02 TL para cezası tayin edilmiştir. Dosyasında yapılan incelemede 31.05.2016 gün ve 2 cilt 89 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Balmumcu Sokak, 32 ada, 15 parsel, 5 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 31.05.2016 gün ve 2 cilt 89 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Yapının tapudaki maliki 40114532370 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet GÜNDOĞDU’ya: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL, Yapının Teknik Uygulama Sorumlusu 20003211616 T.C. Kimlik Numaralı İnşaat Yüksek Mühendisi Ohannes ÖZAZNAVURYAN’a: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 19.07.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    102    19.07.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.07.2016 tarih ve 2016-1290 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Burgazada Mahallesi, Mezarlıklar Mevkii, 79 ada, 12 parsel sayılı yer hakkında düzenlenen 10.06.2016 tarih ve 2/92 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 02.06.2016 tarih ve 105998 sayılı KUDEB ve 02.06.2016 tarih ve 106169 sayılı İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü yazılarına istinaden yerinde yapılan incelemede; evvelce var olduğu anlaşılan yapıda onarım çalışmalarının devam ettiği tespit edilerek çalışma durdurulmuş ve yapı mühür altına alınmıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.06.2016 tarih ve 2016/1080 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 14.06.2016 tarih ve 2016/082 sayılı Encümen Kararı ile Tapu Maliki 55426050276 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET YILMAZ TUTKUNKARDEŞ’e idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 10.06.2016 gün ve 2 cilt 92 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Burgazada Mahallesi, Mezarlıklar Mevkii, 79 ada, 12 parsel sayılı yer hakkında düzenlenen 10.06.2016 gün ve 2 cilt 92 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Tapu Maliki 55426050276 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET YILMAZ TUTKUNKARDEŞ’e: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 19.07.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    103    19.07.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 15.07.2016 tarih ve 608 sayılı yazısı tetkik edildi. İşletme Müdürlüğünün 08.06.2016 tarih ve 441 sayılı Başkanlık Oluru ile İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Heybeliada, Burgazadası ve Kınalıada Mahallelerinde bulunan seyir dürbün yerlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine istinaden 3 yıl süre ile kiraya verilecektir. Bahsi geçen Seyir Dürbünleri, 2886 sayılı Yasanın 51/g. maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile kiraya verilmesi ihalesinin Belediye Encümenince yapılması için gün belirlemesi hakkındaki teklifi değerlendirilmiştir. Bahse konu ihalenin; Belediye Encümeni tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre 26.07.2016 Salı günü saat 14:00’ de yapılmasına, ihale ile ilgili işlemlerin Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmesine, Belediye Encümeni’nin 19.07.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    104    26.07.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 25.07.2016 tarih ve 649 sayılı teklifi incelenmiş olup; Belediyemiz tasarrufunda bulunan; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Heybeliada, Burgazadası ve Kınalıada Mahallelerinde bulunan 10 adet Seyir Dürbün Yerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine pazarlık usulü ile kiralama ihalesi hakkında alınan 19.07.2016 tarih ve 2016/103 sayılı Belediye Encümen Kararı ve 20.07.2016 tarih 91987299-622 sayılı İhale Onay Belgesine istinaden: 1 (bir) Yıllık: 12.238,79 (onikibinikiyüzotuzsekizlirayetmişdokuzkuruş) TL + KDV, 3 (üç) Yıllık: 36.716,37 (otuzaltıbinyediyüzonaltıliraotuzyedikuruş) TL + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye yasasının 35. maddesine istinaden 26.07.2016 Salı günü saat 14.00’de ihaleye çıkılmıştır. Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz toplanmıştır. İhaleye toplam 1 (bir) firma katılmıştır. 3 EMAK İNŞAAT OTOMAT MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ’nin dosya satın aldığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca 3 EMAK İNŞAAT OTOMAT MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ’nin Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi, istenen belgelerin eksiksiz olduğu görülmüştür. 3 EMAK İNŞAAT OTOMAT MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ’nin Teklif Zarfından 12.240,00 TL + KDV tutarında teklif çıktığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca yapılan arttırma teklifleri aşağıdaki gibi gelişmiştir: 3 EMAK İNŞAAT OTOMAT MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. AÇILIŞ 1.TUR    12.240,00 TL+ KDV 2.TUR    12.300,00 TL+ KDV 3.TUR 12.400,00 TL+ KDV 3 EMAK İNŞAAT OTOMAT MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. yetkilisi teklifinin son teklifi olduğu, bundan sonra teklifinde herhangi bir yükseltme yapamayacağını belirtmiştir. Belediyemiz tasarrufunda bulunan, İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Heybeliada, Burgazadası ve Kınalıada Mahallelerinde bulunan 10 adet Seyir Dürbün Yerlerinin, 3 EMAK İNŞAAT OTOMAT MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ’ne 1 (bir) yıllık 12.400,00 (onikibindörtyüz) TL + KDV tutar ile 3 (üç) yıl süreliğine kiralanmasına, Kira Bedellerinin ise: 2016 yılı için: 1 (bir) yıllık peşin, 2017 yılı için: bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin, 2018 yılı için: bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin olarak tahsil edilmesine, 2886 sayılı yasanın 31. Maddesine istinaden ita amirinin onayına sunulmasına, Kararın ve İşlem Dosyasının Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilmesine, Belediye Encümeni’nin 26.07.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    105    26.07.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.07.2016 tarih ve 2016/932 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi, 26 ada, 11 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Mehtap Sokak, No:41 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan I. Sınıf A Grubu Gölgelikler-Çardaklar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 21.07.2016 tarih ve 2/94 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında söz konusu yere ait 19.04.2016 tarih ve 2442 sayılı 10.06.2016 tarih ve 3811 sayılı şikayet dilekçelerine istinaden yerinde dışarıdan yapılan incelemede 5,20 x 3,80 m ebadında ahşap sundurma yapıldığı tespit edilmiştir ancak ne zaman yapıldığı tespit edilememiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 13.05.2016 tarih ve 791 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki malikinin 12119450980 T.C. Kimlik Numaralı CELAL OĞUZ YILDIRIM olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 19,80 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca I. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 93,894273 TL hesabıyla, toplam 28,168282 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası: 1-)Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan mı yapılmış olduğu ( 93,894273 TL x % 30 = 28,168282 TL),    2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (93,894273 TL x % 80 = 75,115418 TL), 3-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (93,894273 TL x % 100 = 93,894273 TL), 4-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (93,894273 TL x % 20 = 18,778855 TL), 5-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (93,894273 TL x % 20 = 18,778855 TL) dikkate alınarak arttırılmış olup toplamda 328,629956 TL olarak hesaplanmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin 2. Fıkra hükmü gereğince hesaplanan para cezası 790,36 TL nin altında olamayacağından tapudaki maliki 12119450980 T.C. Kimlik Numaralı CELAL OĞUZ YILDIRIM’a toplamda: 790,36 (yediyüzdoksanliraotuzaltıkuruş) TL idari para cezası tayin edilmiştir. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 26.07.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    106    26.07.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.07.2016 tarih ve 1563 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi Kılınç Sokak No:31 adresinde bulunan ikametin eklentisi olan kısmın Aysel KOÇYİĞİT ( T.C. Kimlik No: 39518194864 ) isimli şahıs tarafından ruhsatsız olarak kiraya verildiği tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden işyeri ilgilisi 39518194864 T.C. kimlik numaralı Aysel KOÇYİĞİT’e :1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 26.07.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    107    26.07.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 26.07.2016 tarih ve 1897 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi Alsancak Caddesi No:27 adresinde faaliyette bulunan ve işletmeciliğini Aylin MİRİCANYAN’ın yaptığı Jash Restaurant isimli işletme hakkında, çevreye rahatsızlık verecek şekilde müzik yaptığı tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun 6/d maddesine istinaden İşyeri ilgilisi Aylin MİRİCANYAN’a : 1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, Ayrıca Adalar Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarih ve 2015/47 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen ücret tarifesinde Günlük Canlı Müzik için belirlenen bedel olan 800,00 TL’nin tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 26.07.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    108    02.08.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 02.08.2016 tarih ve 1618 sayılı teklifi okundu. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.07.2016 tarih ve cilt no:29 varak no:35 sayılı zabıttan Kınalıada Manastır Altı Sokak No:28 kapı sayılı yerde faaliyet gösteren İçkili Kır Gazinosu işyerinin ilgilisi Şaziment ÜLKER’in Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 19. maddesine aykırı olarak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı olmadan faaliyette bulunduğu ve işyerini işlettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde Kınalıada Manastır Altı Sokak No:28 kapı sayılı yerde faaliyet gösteren İçkili Kır Gazinosu işyerinin ilgilisi Şaziment ÜLKER (T.C Kimlik No: 32564203702)’e : 1608 sayılı yasaya istinaden 219,00 (ikiyüzondokuz) TL para cezası verilmesine, Ayrıca; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15’nci maddesinin (b) bendi ile Encümenin görev ve yetkileri başlıklı 34’üncü maddesinin (e) bendi ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği, ruhsatsız olarak çalışan işyerinin faaliyetten men edilmesine, Belediye Encümeninin 02.08.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    109    09.08.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.08.216 tarih ve 2016-1406 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mahallesi, Adliye Sokak, 109 ada, 9 parsel, 17 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 06.06.2016 tarih ve 2/91 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile mahallen yapılan tespitte bodrum kat salon/oda tarafında çelik profil ile güçlendirme (ruhsatsız) ve ıslak hacimlerde betonarme döşemelerin yıkıldığı tespit edilmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.06.2016 tarih ve 2016/1151 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 14.06.2016 tarih ve 2016/081 sayılı Encümen Kararı ile Tapu Maliki 14473623864 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET TOLGA USLU’ya idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 06.06.2016 gün ve 2 cilt 91 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği ve mer’i mevzuata göre ruhsata bağlanamayacağı anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mahallesi, Adliye Sokak, 109 ada, 9 parsel, 17 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 06.06.2016 gün ve 2 cilt 91 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Tapu Maliki 14473623864 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET TOLGA USLU’ya: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 09.08.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliğiile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    110    09.08.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 08.08.2016 tarih ve 1677 sayılı yazısı tetkik edildi. Necibe BAYZA 25.07.2016 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Onur BAYZA’nın vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Hiçbir yerden geliri olmadığı yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Necibe BAYZA’ya 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 06.01.2016 tarih ve 2016/4 sayılı kararına istinaden, 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 18.03.2016 tarihinden askerliği bitinceye kadar: öteki maişet giderleri olarak ayda 315,00 (üçyüzonbeş) TL, kirasız yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 09.08.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    111    16.08.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 16.08.2016 tarih ve 1756 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Büyükada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yapılan devriye görevlerinde 05.08.2016 günü saat 23.18 sıralarında Büyükada Nizam Mahallesi Şehit Recep Koç Caddesi No:2/C kapı sayılı yerde faaliyette bulunan ve işletmeciliğini Sabahattin ÖZYURT’un yaptığı Pepe Bar isimli işletmenin; yüksek sesle canlı müzik yayını yaptığı tespit edilmiş, tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun 6/d maddesine istinaden İşyeri ilgilisi Sabahattin ÖZYURT’a : 1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, Ayrıca Adalar Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarih ve 2015/47 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen ücret tarifesinde Günlük Canlı Müzik için belirlenen bedel olan 800,00 TL’nin tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 16.08.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    112    16.08.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.08.2016 tarih ve 1757 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Burgazada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 08.08.2016 günü Saat 16:15 sıralarında Burgazada Mahallesi Köknar Sokak sahil kesiminde kalan Marta Koyu olarak bilinen mevkiide Mehmet Ali BAKIR (T.C. Kimlik No:18217945120) isimli şahsın 40 adet şezlongu olduğu, buraya günübirlik olarak ziyarete gelen şahıslara kiraladığı, kendi imkanlarıyla baraka görünümlü kafe yaptığı tespit edilmiştir. Burada ziyaretçilere çay, meşrubat ve su satışı yaptığı, ruhsatsız olarak faaliyette bulunduğu tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden işyeri ilgilisi Mehmet Ali BAKIR (T.C. Kimlik No:18217945120)’a :1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 16.08.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    113    16.08.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.08.2016 tarih ve 1758 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Burgazada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 08.08.2016 günü saat 15:50 sıralarında Burgazada Mahallesi Köknar Sokak No:15 sayılı adreste Abidin AKSU (T.C. Kimlik No: 15599219900) ikametinin bahçesini çay bahçesi şeklinde dizayn ederek ruhsatsız olarak faaliyette gösterdiği tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden işyeri ilgilisi Abidin AKSU (T.C. Kimlik No: 15599219900)’ya :1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 16.08.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    114    16.08.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 16.08.2016 tarih ve 1759 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan rutin devriye görevlerinde 07.08.2016 günü saat 02.00 sıralarında Kınalıada Mahallesi Çarşı Caddesi No:63 kapı sayılı yerde faaliyette bulunan ve işletmeciliğini Ada Unlu Mam. İnş. Taş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin yaptığı Teos Restaurant isimli işletmenin; yüksek sesle müzik yayını yaptığı disko-bar ruhsatının bulunmadığı tespit edilmiş, tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan incelemede Belediyemiz tarafından Kınalıada Mahallesi Çarşı Caddesi No:63 sayılı yere 19.06.2003 tarih ve 11 sıra numarasıyla İlyas Yüksel DEMİRCİ adına Disko Bar Ruhsatının verildiği, 01.09.2006 tarih ve 37 sıra numarası ile de Ada Unlu Mam. İnş. Taş. San. Tic. Ltd. Şti. adına İçkili Restaurant Ruhsatı verildiği görülmüştür. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun 6/d maddesine istinaden İşyeri ilgilisi İlyas Yüksel DEMİRCİ’ye : 1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 16.08.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    115    16.08.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 16.08.2016 tarih ve 1760 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Büyükada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 04.08.2016 günü saat 01.15 sıralarında Büyükada Nizam Mahallesi Şehit Recep Koç Caddesi No:2/C kapı sayılı yerde faaliyette bulunan ve işletmeciliğini Sabahattin ÖZYURT’un yaptığı Pepe Bar isimli işletmenin; yüksek sesle müzik yayını yaptığı, 32986640604 T.C. Kimlik Numaralı Ragıp- Belgin oğlu Adalar-03/08/2001 doğumlu Hazar SAY isimli çocuk şahsın işyerinde çalıştırıldığı ayrıca 19895704856 T.C. Kimlik Numaralı Sema ŞAŞMAZ ve 21452711014 T.C. Kimlik Numaralı Sena ÖZEL isimli müşterilerin işyerinin kapalı alanında sigara içtikleri ve işyeri kapalı alanlarında küllüklerin bulunduğu tespit edilmiş, sigara içen müşterilere 5326 S.K 39. Maddesi uyarınca idari işlem uygulanmış ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. İşyeri ilgilisi Sabahattin ÖZYURT’a yüksek sesle canlı müzik yayını yaptığından 16.08.2016 tarih ve 2016/111 sayılı Encümen kararı ile 1.113,00 TL para cezası verilmiştir. Yapılan müzakere neticesinde; 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde: ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden, 16.08.2016 tarih ve 2016/111 sayılı Encümen kararı ile verilen 1.113,00 TL para cezası bir kat arttırılarak işyeri ilgilisi Sabahattin ÖZYURT’a: 2.226,00 TL (ikibinikiyüzyirmialtı) TL idari para cezası verilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 16.08.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    116    16.08.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 16.06.2016 tarih ve 1761 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Büyükada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yapılan devriye görevlerinde 07.08.2016 günü saat 16.25 sıralarında Büyükada Nizam Mahallesi Çınar Caddesi No:33 kapı sayılı yerde faaliyette bulunan ve işletmeciliğini Şafak ÖZBİR’in yaptığı Butik Ada Otel (Prinkipos) isimli işletmenin; giriş katında içkili restoran olarak ruhsata aykırı faaliyet gösterildiği, işletmenin izinsiz olarak canlı müzik yayını yaptığı, iş yeri sahibi Şafak ÖZBİR’in iş yerinde bulunmadığı, işyeri sorumlusunun Ersin YILDIRIM olduğu ancak mesul müdürlük belgesinin olmadığı tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun 6/d maddesine istinaden İşyeri ilgilisi Şafak ÖZBİR’e : 1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, Ayrıca Adalar Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarih ve 2015/47 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen ücret tarifesinde Günlük Canlı Müzik için belirlenen bedel olan 800,00 TL’nin tahsil edilmesine, işyerinin ruhsat dışı faaliyet göstermesine müsaade edilmemesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 16.08.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    117    23.08.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.08.2016 tarih ve 2016/1468 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, 26 ada, 26 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Narçiçeği Sokak, No:14 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan I. Sınıf A Grubu Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 10.08.2016 tarih ve 2/95 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında şikayet üzerine yerinde yapılan incelemede yapının arka bahçesinde evvelce yapılmış olduğu anlaşılan 5.00 X 3.00 m ebadında kapalı alan oluşturularak içinde yaşandığı ayrıca 4.00 X2.7 m ebadında baraka oluşturulduğu tespit edilerek yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. Yapılar iskanlı olduğu için mühürlenememiştir denilmektedir. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 16.08.2016 tarih ve 1214 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki maliklerinin; Bağ. Böl. No:1 maliki Hagop HIDIROĞLU, Bağ. Böl. No:2 maliki Asuman BOLKAN, Bağ. Böl. No:3 maliki Vahe KÖSEM, Bağ. Böl. No:4 malikleri ½ Hisse Pay/Hisse Payda maliki Murat PEHLİVANOĞLU, ½ Hisse Pay/Hisse Payda maliki Şenay PEHLİVANOĞLU, Bağ. Böl. No:5 maliki Selma ÇAKIR, Bağ. Böl. No:6 maliki Nadide KIRICI olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 25.8 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca I. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 4.742135 TL hesabıyla, toplam 122.347083 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası:    1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (122.347083 TL x % 80 = 97.877666 TL), 2-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (122.347083 TL x % 180 = 220.224749 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (122.347083 TL x % 20 = 24.469417 TL), 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (122.347083 TL x % 20 = 24.469417 TL) dikkate alınarak arttırılmış olup toplamda 489.388332 TL olarak hesaplanmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin 2. Fıkra hükmü gereğince hesaplanan para cezası 790,36 TL nin altında olamayacağından tapudaki maliklerine toplamda: 790,36 (yediyüzdoksanliraotuzaltıkuruş) TL idari para cezası tayin edilmiştir. Tayin edilen 790,36 TL para cezasının: Bağ. Böl. No:1 maliki Hagop HIDIROĞLU’ndan: 790,36 TL X 1/6 = 131.73 (yüzotuzbirlirayetmişüçkuruş) TL, Bağ. Böl. No:2 maliki Asuman BOLKAN’dan: 790,36 TL X 1/6 = 131.73 (yüzotuzbirlirayetmişüçkuruş) TL, Bağ. Böl. No:3 maliki Vahe KÖSEM’den: 790,36 TL X 1/6 = 131.73 (yüzotuzbirlirayetmişüçkuruş) TL, Bağ. Böl. No:4 malikleri ½ Hisse Pay/Hisse Payda maliki Murat PEHLİVANOĞLU’ndan: 790,36 TL X 1/6 x ½ = 65,86 (altmışbeşliraseksenaltıkuruş) TL, Bağ. Böl. No:4 malikleri ½ Hisse Pay/Hisse Payda maliki Murat PEHLİVANOĞLU’ndan: 790,36 TL X 1/6 x ½ = 65,86 (altmışbeşliraseksenaltıkuruş) TL, Bağ. Böl. No:5 maliki Selma ÇAKIR’dan: 790,36 TL X 1/6 = 131.73 (yüzotuzbirlirayetmişüçkuruş) TL, Bağ. Böl. No:6 maliki Nadide KIRICI’dan: 790,36 TL X 1/6 = 131.73 (yüzotuzbirlirayetmişüçkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 23.08.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    118    23.08.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 22.08.2016 tarih ve 1821 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan müzakere neticesinde konuyla ilgili bilgi alınmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 23.08.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    119    23.08.2016    
Kararın Konusu    İlgi: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 23.08.2016 tarih ve 859 sayılı teklifi incelenmiş olup ; 5393 sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi ile Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 23. Maddesi gereğince 2017-2019 dönemi bütçesiyle ilgili olarak hazırlanan Bütçe Taslağının Belediye Encümenince incelenmesine, Belediye Encümeninin 23.08.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    120    06.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.09.2016 tarih ve 2016/1496 sayılı yazısı tetkik edildi.         Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, 40 ada, 6 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Korkut Sokak, No:34 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 25.08.2016 tarih ve 2/96 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında 04.08.2016 tarih ve 5157 sayılı dilekçeye istinaden 85/545 sayılı proje ile yerinde yapılan incelemede evvelce bahçenin bir kısmının harf edilerek bodrum katın açığa çıkarıldığı, sığınak ve kömürlüklerin dairelere katıldığı ( 1 no’lu daireye 2.20 x 3.05 m,  2 no’lu daireye 5.7 m x 3.05 m ) 1 ve 2 no’lu dairelerin yan cephelerine 1.20 m x 1.35 m ebadında bire pencere açıldığı ve bu dairelerin ön cephelerine yaklaşık 13 m² lik teraslar yapıldığı, ayrıca 3 ve 5 no’lu dairelerin arka cephelerine 1.20 m x 1.35 m ebadında birer pencere açıldığı tespit edilmiş ancak bu aykırılıkların ne zaman yapıldığı tespit edilememiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir.        Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 23.08.2016 tarih ve 1262 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki maliklerinin; Bağ. Böl. No:1 maliki Mehmet YILDIRIM, Bağ. Böl. No:2 maliki Selma ÇELİK olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde Bağımsız Bölüm No:1 için:       19,71 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m²  için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 560,804925 TL para cezası belirlenmiştir.     Belirlenen para cezası:    1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (560,804925 TL x % 80 = 448,643940 TL), 2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (560,804925 TL x % 100 = 560,804925 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (560,804925 TL x % 20 = 112,160985 TL) dikkate alınarak arttırılmış olup Bağ. Böl. No:1 maliki Mehmet YILDIRIM (T.C. Kimlik No: 31861835982)’a toplamda: 1.682,41 TL (binaltıyüzseksenikilirakırbirkuruş) idari para cezası tayinine,    3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde Bağımsız Bölüm No:2 için:       30,30 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m²  için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 862,120204 TL para cezası belirlenmiştir.     Belirlenen para cezası:    1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (862,120204 TL x % 80 = 689,696163 TL),     2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (862,120204 TL x % 100 = 862,120204 TL),  3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu 862,120204  TL x % 20 = 172,424041 TL) dikkate alınarak arttırılmış olup Bağ. Böl. No:2 maliki Selma ÇELİK  (T.C. Kimlik No: 32873028980)’e toplamda: 2.586,36 TL (ikibinbeşyüzseksenaltıliraotuzaltıkuruş) idari para cezası tayinine,      Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine,  Belediye Encümeni’nin 06.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    121    06.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Fen İşleri Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 2016/1124 sayılı yazısı tetkik edildi.           Şişli Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 22.08.2016 tarih ve 35529 sayılı yazısına istinaden,  geçici olarak tahsis edilmiş  ve  Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kullanılan 34 BL 5631 plakalı Renault Kango Multıx Aut.1.5 Dci marka 2011 model kapalı kasa kamyonet ile Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan 34 ZG 3481 Plakalı Ford Cargo 2116 D16 M marka 2000 model damperli kamyonun ilçemiz sınırlarında geçici bir süreliğine görevlendirilmek üzere Fen İşleri Müdürlüğü’nce Şişli Belediyesinden kullanım sürelerinin uzatılmasının  talep edilmesine, Belediye Encümeni’nin 06.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    122    06.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 2016-1375 sayılı yazısı tetkik edildi.   Adalar İlçesi Burgazada Mahallesi, Mehtap Sokak, 26 ada, 11 parsel, 41 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 21.07.2016 tarih ve 2/94 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile söz konusu yere ait 19.04.2016 tarih ve 2442 sayılı 10.06.2016 tarih ve 3811 sayılı şikayet dilekçelerine istinaden yerinde dışarıdan yapılan incelemede 5,20 x 3,80 m ebadında ahşap sundurma yapıldığı tespit edilmiştir ancak ne zaman yapıldığı tespit edilememiştir.  Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.07.2016 tarih ve 2016/932 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 26.07.2016 tarih ve 2016/105 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliki 12119450980 T.C. Kimlik Numaralı CELAL OĞUZ YILDIRIM’a idari para cezası uygulanmıştır.  Dosyasında yapılan incelemede 21.07.2016 gün ve 2 cilt 94 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır.        Adalar İlçesi Burgazada Mahallesi, Mehtap Sokak, 26 ada, 11 parsel, 41 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 21.07.2016 gün ve 2 cilt 94 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine,        Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Tapu Maliki 12119450980 T.C. Kimlik Numaralı CELAL OĞUZ YILDIRIM’a: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine,        Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 06.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.123    06.09.2016    "Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 783 sayılı yazısı tetkik edildi.        İşletme Müdürlüğünün 20.04.2016 tarih ve 294 sayılı Başkanlık Oluru ile İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazada Mahallesi, Yalı Caddesi, 46/1 kapı numaralı yerde bulunan Umumi Tuvalet 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine istinaden 3 yıl süre ile kiraya verilecektir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün: Umumi Tuvaletin, 2886 sayılı Yasanın 51/g. maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile kiraya verilmesi ihalesinin, Belediye Encümenince yapılması için gün belirlemesi hakkındaki teklifi değerlendirilmiştir.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    123    06.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 783 sayılı yazısı tetkik edildi.        İşletme Müdürlüğünün 20.04.2016 tarih ve 294 sayılı Başkanlık Oluru ile İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazada Mahallesi, Yalı Caddesi, 46/1 kapı numaralı yerde bulunan Umumi Tuvalet 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine istinaden 3 yıl süre ile kiraya verilecektir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün: Umumi Tuvaletin, 2886 sayılı Yasanın 51/g. Maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile kiraya verilmesi ihalesinin, Belediye Encümenince yapılması için gün belirlemesi hakkındaki teklifi değerlendirilmiştir. Bahse konu ihalenin;  Belediye Encümeni tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre 20.09.2016 Salı günü saat 14:00’ de yapılmasına, ihale ile ilgili işlemlerin Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmesine, Belediye Encümeni’nin 06.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi."
    
Karar Numarası ve Tarihi:    124    06.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 1965 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan rutin devriye görevlerinde 13.08.2016 günü saat 01.00 sıralarında Kınalıada Mahallesi Çınarlı Köşk Sokak No:5 kapı sayılı yerde faaliyette bulunan ve işletmeciliğini Lütfi YAZGAN’ın yaptığı Üç Kardeşler Restaurant isimli işletmenin; yüksek sesle canlı müzik yayını yaptığı tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun 6/d maddesine istinaden İşyeri ilgilisi Lütfi YAZGAN’a: 1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine,        Ayrıca Adalar Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarih ve 2015/47 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen ücret tarifesinde Günlük Canlı Müzik için belirlenen bedel olan 800,00 TL’nin tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 06.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    125    06.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 1966 sayılı yazısı tetkik edildi.  Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan rutin devriye görevlerinde 13.08.2016 günü saat 01.20 sıralarında Kınalıada Mahallesi Alsancak Caddesi No:27 kapı sayılı yerde faaliyette bulunan ve işletmeciliğini Aylin MİRİCANYAN’ın yaptığı Jash Restaurant isimli işletmenin; yüksek sesle canlı müzik yayını yaptığı tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan incelemede; Aylin MİRİCANYAN’ın Kınalıada Mahallesi Alsancak Caddesi No:27 kapı sayılı yerde bulunan Jash İstanbul Restaurant unvanılı işletmeye Belediyemizden 18.07.2014 tarih ve 37 sıra numarası ile faaliyet konusu İçkili Restaurant olan Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aldığı anlaşılmıştır. İşyeri ilgilisi Aylin MİRİCANYAN’a;  26.07.2016 tarih ve 107 sayılı Adalar Belediyesi Encümen Kararı ile yüksek sesle canlı müzik yayını yaptığı gerekçesi ile 1.113,00 TL idari para cezası verilmiş olup, ayrıca Adalar Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarih ve 2015/47 sayılı Meclis Kararı ile belirlenmiş olan günlük canlı müzik bedeli olan 800,00 TL’nin kendisinden tahsil edilmesine karar verilmiştir.         Yapılan müzakere neticesinde; 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde:  ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden, 26.07.2016 tarih ve 107 sayılı Encümen kararı ile verilen 1.113,00 TL para cezası bir kat arttırılarak işyeri ilgilisi Aylin MİRİCANYAN’a: 2.226,00 TL (ikibinikiyüzyirmialtı) TL idari para cezası verilmesine,         Ayrıca Adalar Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarih ve 2015/47 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen ücret tarifesinde Günlük Canlı Müzik için belirlenen bedel olan 800,00 TL’nin tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine,  Belediye Encümeni’nin 06.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    126    06.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 1967 sayılı yazısı tetkik edildi.      Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan rutin devriye görevlerinde 27.08.2016 günü saat 01.25 sıralarında Büyükada Nizam Mahallesi Şehit Recep Koç Caddesi No:2/C kapı sayılı yerde faaliyette bulunan ve işletmeciliğini Sabahattin ÖZYURT’un yaptığı Pepe Bar isimli işletmenin; yüksek sesle canlı müzik yayını yaptığı tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir.  Yapılan İncelemede işyeri ilgilisi Sabahattin ÖZYURT’a yüksek sesle canlı müzik yayını yaptığından: 16.08.2016 tarih ve 2016/111 sayılı Encümen Kararı ile 1.113,00 TL, 16.08.2016 tarih ve 2016/115 sayılı Encümen Kararı kararı ile de; 2016/111 sayılı Encümen kararı ile verilen 1.113,00 TL para cezası bir kat arttırılarak 2.226,00 TL idari para cezası verilmiştir.   Yapılan müzakere neticesinde; 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde:  ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden, 16.08.2016 tarih ve 2016/115 sayılı Encümen Kararı kararı ile verilen 2.226,00 TL para cezası bir kat arttırılarak işyeri ilgilisi Sabahattin ÖZYURT’a: 4.452,00 TL (dörtbindörtyüzelliiki) TL idari para cezası verilmesine,         Ayrıca Adalar Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarih ve 2015/47 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen ücret tarifesinde Günlük Canlı Müzik için belirlenen bedel olan 800,00 TL’nin tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 06.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    127    06.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 1968 sayılı yazısı tetkik edildi.       Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan rutin devriye görevlerinde 28.08.2016 günü saat 01.50 sıralarında Büyükada Nizam Mahallesi Şehit Recep Koç Caddesi No:2/C kapı sayılı yerde faaliyette bulunan ve işletmeciliğini Sabahattin ÖZYURT’un yaptığı Pepe Bar isimli işletmenin; yüksek sesle canlı müzik yayını yaptığı tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir.    Yapılan İncelemede işyeri ilgilisi Sabahattin ÖZYURT’a yüksek sesle canlı müzik yayını yaptığından: 16.08.2016 tarih ve 2016/111 sayılı Encümen Kararı ile 1.113,00 TL, 16.08.2016 tarih ve 2016/115 sayılı Encümen Kararı kararı ile de; 2016/111 sayılı Encümen kararı ile verilen 1.113,00 TL para cezası bir kat arttırılarak 2.226,00 TL, 06.09.2016 tarih ve 2016/126 sayılı encümen kararı ile de 2016/115 sayılı Encümen Kararı kararı ile verilen 2.226,00 TL para cezası bir kat arttırılarak 4.452,00 TL idari para cezası verilmiştir.  Yapılan müzakere neticesinde; 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde:  ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden, 06.09.2016 tarih ve 2016/126 sayılı Encümen Kararı kararı ile verilen 4.452,00 TL para cezası bir kat arttırılarak işyeri ilgilisi Sabahattin ÖZYURT’a: 8.904,00 TL (sekizbindokuzyüzdört) TL idari para cezası verilmesine,    Ayrıca Adalar Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarih ve 2015/47 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen ücret tarifesinde Günlük Canlı Müzik için belirlenen bedel olan 800,00 TL’nin tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 06.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    128    20.09.2016    
Kararın Konusu    "Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 19.09.2016 tarih ve 810 sayılı teklifi incelenmiş olup;        Belediyemiz tasarrufunda bulunan; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi Yalı Caddesi No.46/1 kapı sayılı yerdeki Umumi Tuvaletin,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, pazarlık usulü ile kiralama ihalesi için 06.09.2016 tarih ve 2016/123 sayılı Encümen kararı alınmış ve 02.09.2016 tarih 91987299-772 sayılı İhale Onay Belgesine istinaden:        1 (bir) Yıllık: 7.000,00 (yedibintürklirası) TL + KDV,      3 (üç) Yıllık: 21.000,00 (yirmibirbintürklirası) TL + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye yasasının 35. maddesine istinaden 20.09.2016 Salı günü saat 14.00’de ihaleye çıkılmıştır.      Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz toplanmıştır. İhaleye toplam 1 (bir) kişi katılmıştır. Sezgin ÇİÇEK(T.C. Kimlik No:16898566290)’in dosya satın aldığı görülmüştür.        İhale Komisyonumuzca Sezgin ÇİÇEK’in Teklif  Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi, istenen belgelerin eksiksiz olduğu görülmüştür.      Sezgin ÇİÇEK’in Teklif Zarfından 7.000,00 TL + KDV tutarında teklif çıktığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca yapılan arttırma teklifleri aşağıdaki gibi gelişmiştir: Sezgin ÇİÇEK   1.TUR   7.010,00 TL+ KDV    2.TUR      7.020,00 TL+ KDV     Sezgin ÇİÇEK teklifinin son teklifi olduğu, bundan sonra teklifinde herhangi bir yükseltme yapamayacağını belirtmiştir.        Belediyemiz tasarrufunda bulunan; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi Yalı Caddesi No.46/1 kapı sayılı yerdeki Umumi Tuvaletin,  Sezgin ÇİÇEK(T.C. Kimlik No:16898566290)’e: 1 (bir) yıllık 7.020,00 (yedibinyirmitürklirası) TL + KDV tutar ile 3 (üç) yıl süreliğine kiralanmasına,         Kira Bedellerinin ise:    2016 yılı için: 1 (bir) yıllık peşin,         2017 yılı için: bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin,         2018 yılı için: bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin olarak tahsil edilmesine, 2886 sayılı yasanın 31. Maddesine istinaden ita amirinin onayına sunulmasına, Kararın ve İşlem Dosyasının Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilmesine, Belediye Encümeni’nin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 19.09.2016 tarih ve 810 sayılı teklifi incelenmiş olup;      Belediyemiz tasarrufunda bulunan; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi Yalı Caddesi No.46/1 kapı sayılı yerdeki Umumi Tuvaletin,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, pazarlık usulü ile kiralama ihalesi için 06.09.2016 tarih ve 2016/123 sayılı Encümen kararı alınmış ve 02.09.2016 tarih 91987299-772 sayılı İhale Onay Belgesine istinaden:     1 (bir) Yıllık: 7.000,00 (yedibintürklirası) TL + KDV,         3 (üç) Yıllık:   21.000,00 (yirmibirbintürklirası) TL + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye yasasının 35. maddesine istinaden 20.09.2016 Salı günü saat 14.00’de ihaleye çıkılmıştır.        Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz toplanmıştır. İhaleye toplam 1 (bir) kişi katılmıştır. Sezgin ÇİÇEK(T.C. Kimlik No:16898566290)’in dosya satın aldığı görülmüştür.        İhale Komisyonumuzca Sezgin ÇİÇEK’in Teklif  Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi, istenen belgelerin eksiksiz olduğu görülmüştür.        Sezgin ÇİÇEK’in Teklif Zarfından 7.000,00 TL + KDV tutarında teklif çıktığı görülmüştür.  İhale Komisyonumuzca yapılan arttırma teklifleri aşağıdaki gibi gelişmiştir:  Sezgin ÇİÇEK     1.TUR    7.010,00 TL+ KDV    2.TUR   7.020,00 TL+ KDV      Sezgin ÇİÇEK teklifinin son teklifi olduğu, bundan sonra teklifinde herhangi bir yükseltme yapamayacağını belirtmiştir.           Belediyemiz tasarrufunda bulunan; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi Yalı Caddesi No.46/1 kapı sayılı yerdeki Umumi Tuvaletin,  Sezgin ÇİÇEK(T.C. Kimlik No:16898566290)’e: 1 (bir) yıllık 7.020,00 (yedibinyirmitürklirası) TL + KDV tutar ile 3 (üç) yıl süreliğine kiralanmasına,           Kira Bedellerinin ise:     2016 yılı için: 1 (bir) yıllık peşin,         2017 yılı için: bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin,         2018 yılı için: bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin olarak tahsil edilmesine, 2886 sayılı yasanın 31. Maddesine istinaden ita amirinin onayına sunulmasına, Kararın ve İşlem Dosyasının Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilmesine, Belediye Encümeni’nin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi."
    
Karar Numarası ve Tarihi:    129    20.09.2016    
Kararın Konusu    Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında,        Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.09.2016 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 29 sayılı zabıttan,        Burgazada Mahallesi Gezinti Caddesi No:21 adresinde faaliyet gösteren Yasemin Restaurant ilgilisi Erkan ATİK’in Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen Belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği, geliş ve geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır.  İşyeri ilgilisi Erkan ATİK (T.C. Kimlik No: 46567000312)’e: 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 219,00 (ikiyüzondokuz) TL para cezası tayinine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    130    20.09.2016    
Kararın Konusu    Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında,        Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.09.2016 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 30 sayılı zabıttan,        Burgazada Mahallesi Yalı Caddesi No:8/1 adresinde faaliyet gösteren Barbayani Restaurant ilgilisi Murat KIZILKULA’nın Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen Belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği, geliş ve geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. İşyeri ilgilisi Murat KIZILKULA (T.C. Kimlik No: 14662451898)’ne: 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 219,00 (ikiyüzondokuz) TL para cezası tayinine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    131    20.09.2016    
Kararın Konusu    Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında,        Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.09.2016 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 31 sayılı zabıttan,        Burgazada Mahallesi Yalı Caddesi No:14/B adresinde faaliyet gösteren Keyfada Cafe Rest.  Tur. İnş. Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen Belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği, geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır.        İşyeri ilgilisi Keyfada Cafe Rest. Tur. İnş. Gıda Tic. Ltd. Şti.’ne: 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 219,00 (ikiyüzondokuz) TL para cezası tayinine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    132    20.09.2016    
Kararın Konusu    Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında,        Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.09.2016 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 32 sayılı zabıttan,        Burgazada Mahallesi Yalı Caddesi No:20/A adresinde faaliyet gösteren Barbayani Restaurant ilgilisi Çetin YELKEN’nin Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen Belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği, geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır.        İşyeri ilgilisi Çetin YELKEN (T.C. Kimlik No: 42988108812)’e: 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 219,00 (ikiyüzondokuz) TL para cezası tayinine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    133    20.09.2016    
Kararın Konusu    Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında,        Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.09.2016 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 33 sayılı zabıttan,        Burgazada Mahallesi Yalı Caddesi No:22/A adresinde faaliyet gösteren Çardak Restaurant ilgilisi Cimşit BAĞCI’nın Adalar Belediyesi Belediye, Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen Belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği, geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır.        İşyeri ilgilisi Cimşit BAĞCI (T.C. Kimlik No: 69025211174)’ya: 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 219,00 (ikiyüzondokuz) TL para cezası tayinine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    134    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1923 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.  Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.08.2016 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 14 sayılı Zabıt Varakasında Adalar Bel. Ulaşım Tur. Spor Kültür ve Eğitim İşletmesi’nin Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. maddesine aykırı olarak işyeri çalıştırma ruhsatı almadan plaj işletmeciliği yaptığı, tespit edildiği belirtilmiştir.        Ancak plajın halka açık bir plaj olması, var olan büfelerin ise ruhsatlarının olması nedeniyle Evrakın Zabıta Müdürlüğüne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği  ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    135    20.09.2016    
Kararın Konusu    Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında,        Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.08.2016 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 15 sayılı zabıttan,      Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. maddesine aykırı olarak işyeri çalıştırma ruhsatı almadan Büfe-Cafe Restaurant İşletmeciliği yaptığı tespit edildiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır.     Yapılan görüşme neticesinde Büyükada Nizam Mahallesi Aşıklar Yolu No:10/2 kapı sayılı yerde faaliyet gösteren Büfe, Cafe Restaurant işyeri ilgilisi Perihan DAĞ (T.C. Kimlik No: 31357375992)’a: 1608 sayılı yasaya istinaden 219,00 (ikiyüzondokuz) TL para cezası tayinine,      Ayrıca; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15’nci maddesinin (b) bendi ile Encümenin görev ve yetkileri başlıklı 34’üncü maddesinin (e) bendi, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği ruhsatsız olarak çalışan işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    136    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1928 sayılı yazısı tetkik edildi.     Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.    Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.  Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    137    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1926 sayılı yazısı tetkik edildi.   Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.     Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.  Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    138    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1930 sayılı yazısı tetkik edildi.    Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.      Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.     Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    139    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1924 sayılı yazısı tetkik edildi.     Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.     Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.     Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    140    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1933 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    141    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1932 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    142    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1934 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    143    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1927 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliğiile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    144    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1931 sayılı yazısı tetkik edildi.       Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 23.08.2016 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 24 sayılı zabıttan,        Büyükada Büyüktur Yolu No:40 adresinde faaliyet gösteren işyeri ilgilisi Ünka Tur. Hurd. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin ; Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. maddesine aykırı olarak işletmekte olduğu plajın  Açma ve çalışma Ruhsatının olmadığı suçunu/suçlarını işlediği belirtilmiştir.        Ancak Dosyasında yapılan inceleme sonucun bahse konu yerin, Şirket Yetkilisi Bülent ÜNAL tarafından Kanlıca Orman işletme Müdürlüğünden 29.04.2009 tarihli sözleşme ile kiralanmış olduğu ve 08.09.2016 tarih ve 39 sayı ile Belediye Başkanlığımızca Eskibağ C tipi Mesire Yeri Olarak Ruhsatlandırıldığı anlaşıldığından evrakın Zabıta Müdürlüğüne iade edilmesine Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    145    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1925 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    146    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1922 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    147    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1921 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    148    20.09.2016    
Kararın Konusu    Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında,        Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.08.2016 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 28 sayılı zabıttan,             Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. maddesine aykırı olarak işletmekte olduğu Restaurant-Cafeterya görünümlü işyerinin açma ve çalıştırma ruhsatının olmadığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır.        Yapılan görüşme neticesinde Büyükada Gülistan Cad. Liman Çıkmazı Sokak No:119/A kapı sayılı yerde faaliyet gösteren Restaurant-Cafeterya görünümlü iş yeri ilgilisi Fahme Galel GABAAR’a: 1608 sayılı yasaya istinaden 219,00 (ikiyüzondokuz) TL para cezası tayinine,        Ayrıca; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15’nci maddesinin (b) bendi ile Encümenin görev ve yetkileri başlıklı 34’üncü maddesinin (e) bendi, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği ruhsatsız olarak çalışan işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    149    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1936 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    150    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1942 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    151    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1938 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    152    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1937 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    153    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1939 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    154    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1940 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi."
    
Karar Numarası ve Tarihi:    155    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1941 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.      Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    156    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1935 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.      Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    157    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1955 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    158    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1949 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    159    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1948 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    160    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1950 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    161    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1953 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    162    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1952 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    163    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1951 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    164    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1947 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    165    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1954 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    166    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1943 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    167    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1944 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    168    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1946 sayılı yazısı tetkik edildi.        Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 27.08.2016 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 27 sayılı zabıttan,        Burgazada Mahallesi Gezinti Caddesi Çamakya Koyunda faaliyet gösteren Şezlong Kiralama işi ilgilisi Onur ÇÜLBAN’ın Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak sahil şeridine şezlong ve şemsiye koyarak işgal ettiği halkın denizden yararlanmasına  mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır.        Onur ÇÜLBAN (T.C. Kimlik No: 31561489478)’a 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 219,00 (ikiyüzondokuz) TL para cezası tayinine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    169    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1946 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    170    20.09.2016    
Kararın Konusu    Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında,        Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.09.2016 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 34 sayılı zabıttan,        Burgazada Mahallesi Yalı Caddesi No:22/A adresinde faaliyet gösteren Çardak Restaurant ilgilisi Cimşit BAĞCI’nın Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’ne aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen Belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği, geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır.        İşyeri ilgilisi Cimşit BAĞCI (T.C. Kimlik No: 69025211174)’ya : 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 219,00 (ikiyüzondokuz) TL para cezası tayinine, ısrarla işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği, geliş geçişe engel olduğu tespit edilen işyerinin ise 1 (bir) gün faaliyetten meni’ne, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine,  Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    171    20.09.2016    
Kararın Konusu    Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında,        Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.09.2016 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 35 sayılı zabıttan,        Burgazada Mahallesi Yalı Caddesi No:20/A adresinde faaliyet gösteren Barbayani Restaurant ilgilisi Çetin YELKEN’in Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’ne aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen Belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği, geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır.        İşyeri ilgilisi Çetin YELKEN (T.C. Kimlik No: 42988108812)’e : 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 219,00 (ikiyüzondokuz) TL para cezası tayinine, ısrarla işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği, geliş geçişe engel olduğu tespit edilen işyerinin ise 1 (bir) gün faaliyetten meni’ne, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine,  Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    172    20.09.2016    
Kararın Konusu    "Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında,        Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.09.2016 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 36 sayılı zabıttan,        Burgazada Mahallesi Yalı Caddesi No:4 adresinde faaliyet gösteren Keyfada Cafe Rest. Tur. İnş. Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’ne aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen Belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği, geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır.        İşyeri ilgilisi Keyfada Cafe Rest. Tur. İnş. Gıda Tic. Ltd. Şti.’ne : 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 219,00 (ikiyüzondokuz) TL para cezası tayinine, ısrarla işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği, geliş geçişe engel olduğu tespit edilen işyerinin ise 1 (bir) gün faaliyetten meni’ne, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine,  Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi."
    
Karar Numarası ve Tarihi:    173    20.09.2016   
Kararın Konusu     "Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında,        Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.09.2016 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 37 sayılı zabıttan,        Burgazada Mahallesi Yalı Caddesi No:8/1 adresinde faaliyet gösteren Barbayani Restaurant ilgilisi Murat KIZILKULA’nın Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’ne aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen Belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği, geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır.        İşyeri ilgilisi Murat KIZILKULA (T.C. Kimlik No: 14662451898)’ya : 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 219,00 (ikiyüzondokuz) TL para cezası tayinine, ısrarla işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği, geliş geçişe engel olduğu tespit edilen işyerinin ise 1 (bir) gün faaliyetten meni’ne, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine,  Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi."
    
Karar Numarası ve Tarihi:    174    20.09.2016    
Kararın Konusu    Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında,        Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.09.2016 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 38 sayılı zabıttan,        Burgazada Mahallesi Yalı Caddesi No:21 adresinde faaliyet gösteren Yasemin Restaurant ilgilisi Erkan ATİK’in Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’ne aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen Belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği, geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır.       İşyeri ilgilisi Erkan ATİK (T.C. Kimlik No: 46567000312)’e : 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 219,00 (ikiyüzondokuz) TL para cezası tayinine, ısrarla işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği, geliş geçişe engel olduğu tespit edilen işyerinin ise 1 (bir) gün faaliyetten meni’ne, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine,  Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    175    27.09.2016
Kararın Konusu     "Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.09.2016 tarih ve 2016-1594 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Narçiçeği Sokak, 26 ada, 26 parsel, 14 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 10.08.2016 tarih ve 2/95 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile şikayet üzerine yerinde yapılan incelemede yapının arka bahçesinde evvelce yapılmış olduğu anlaşılan 5.00 X 3.00 m ebadında kapalı alan oluşturularak içinde yaşandığı ayrıca 4.00 X2.7 m ebadında baraka oluşturulduğu tespit edilerek yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. Yapılar iskanlı olduğu için mühürlenememiştir denilmektedir.        Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.08.2016 tarih ve 2016/1468 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 23.08.2016 tarih ve 2016/117 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki malikleri Bağ. Böl. No:1 maliki Hagop HIDIROĞLU, Bağ. Böl. No:2 maliki Asuman BOLKAN, Bağ. Böl. No:3 maliki Vahe KÖSEM, Bağ. Böl. No:4 malikleri ½ Hisse Pay/Hisse Payda maliki Murat PEHLİVANOĞLU, ½ Hisse Pay/Hisse Payda maliki Şenay PEHLİVANOĞLU, Bağ. Böl. No:5 maliki Selma ÇAKIR, Bağ. Böl. No:6 maliki Nadide KIRICI’ya idari para cezası uygulanmıştır.        Dosyasında yapılan incelemede 10.08.2016 gün ve 2 cilt 95 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır.        Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Narçiçeği Sokak, 26 ada, 26 parsel, 14 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 10.08.2016 gün ve 2 cilt 95 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine,        Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği:        Tapudaki Maliklerine: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine,        Tayin edilen 3.161,42 TL para cezasının:        Bağ. Böl. No:1 maliki Hagop HIDIROĞLU’ndan: 3.161,42 TL X 1/6 = 527,00 (beşyüzyirmiyeditürklirası) TL,        Bağ. Böl. No:2 maliki Asuman BOLKAN’dan: 3.161,42 TL X 1/6 = 527,00 (beşyüzyirmiyeditürklirası) TL,        Bağ. Böl. No:3 maliki Vahe KÖSEM’den: 3.161,42 TL X 1/6 = 527,00 (beşyüzyirmiyeditürklirası) TL,        Bağ. Böl. No:4 malikleri ½ Hisse Pay/Hisse Payda maliki Murat PEHLİVANOĞLU’ndan: 3.161,42 TL X 1/6 X ½  = 263,50 (ikiyizaltmışüçliraellikuruş) TL,         Bağ. Böl. No:4 malikleri ½ Hisse Pay/Hisse Payda maliki Şenay PEHLİVANOĞLU’ndan: 3.161,42 TL X 1/6 X ½ = 263,50 (ikiyizaltmışüçliraellikuruş) TL,        Bağ. Böl. No:5 maliki Selma ÇAKIR’dan: 3.161,42 TL X 1/6 = 527,00 (beşyüzyirmiyeditürklirası) TL,        Bağ. Böl. No:6 maliki Nadide KIRICI’dan: 3.161,42 TL X 1/6 = 527,00 (beşyüzyirmiyeditürklirası) TL,        Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 27.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi."
    
Karar Numarası ve Tarihi:    176    27.09.2016    
Kararın Konusu    İlgi:a)23.08.2016 tarih ve 119 sayılı Belediye Encümen kararı.       b) 27.09.2016 tarihli Bütçe Taslağı İnceleme Raporu.          İlgi (a) sayılı Encümen kararına istinaden Belediye Encümenince 2017-2019 Mali yılına ait bütçe tasarısı incelenerek 27.09.2016 tarihli inceleme raporu hazırlanmıştır. Raporda belirtildiği gibi gelir ve gider denk olmak üzere 40.800.000,00 TL olarak hazırlanan bütçenin kabulüne ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 62. maddesi gereğince Bütçenin Belediye Meclisine sunulmasına, Belediye Encümeni’nin 27.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    177    04.10.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 08.08.2016 tarih ve 1677 sayılı yazısı tetkik edildi.          Muazzez AKNARCİ 21.09.2016 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Selçuk AKNARCİ’nın vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Hiçbir yerden geliri olmadığı yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır.        Muazzez AKNARCİ’ya 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 06.01.2016 tarih ve 2016/4 sayılı kararına istinaden, 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 01.08.2016 tarihinden askerliği bitinceye kadar: öteki maişet giderleri olarak ayda 315,00 (üçyüzonbeş) TL, kirasız yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 04.10.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    178    04.10.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.10.2016 tarih ve 2016-1619 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Korkut Sokak, 40 ada, 6 parsel, 34 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 25.08.2016 tarih ve 2/96 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 04.08.2016 tarih ve 5157 sayılı dilekçeye istinaden 85/545 sayılı proje ile yerinde yapılan incelemede evvelce bahçenin bir kısmının harf edilerek bodrum katın açığa çıkarıldığı, sığınak ve kömürlüklerin dairelere katıldığı ( 1 no’lu daireye 2.20 x 3.05 m,  2 no’lu daireye 5.7 m x 3.05 m ) 1 ve 2 no’lu dairelerin yan cephelerine 1.20 m x 1.35 m ebadında birer pencere açıldığı ve bu dairelerin ön cephelerine yaklaşık 13 m² lik teraslar yapıldığı, ayrıca 3 ve 5 no’lu dairelerin arka cephelerine 1.20 m x 1.35 m ebadında birer pencere açıldığı tespit edilmiş ancak bu aykırılıkların ne zaman yapıldığı tespit edilememiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir.        Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehiilik Müdürlüğü’nün 02.09.2016 tarih ve 2016/1496 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 06.09.2016 tarih ve 2016/120 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki malikleri Bağ. Böl. No:1 maliki Mehmet YILDIRIM ve Bağ. Böl. No:2 maliki Selma ÇELİK’e idari para cezası uygulanmıştır.         Dosyasında yapılan incelemede 25.08.2016 gün ve 2 cilt 96 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır.        Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Korkut Sokak, 40 ada, 6 parsel, 34 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 25.08.2016 gün ve 2 cilt 96 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine,        Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği:        Bağ. Böl. No:1 maliki Mehmet YILDIRIM (T.C. Kimlik No: 31861835982)’a: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine,        Bağ. Böl. No:2 maliki Selma ÇELİK  (T.C. Kimlik No: 32873028980)’e: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine,        Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 04.10.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    179    11.10.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Fen İşleri Müdürlüğü’nün 07.10.2016 tarih ve 1285 sayılı yazısı tetkik edildi.         İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazada, 9 ada 1 parsel, Adalar Belediyesi mülkiyetinde bulunan parkta dikili Dışbudak, Akasya, Karaağaç olmak üzere 3 adet ağacın 08.03.2016 tarihinde Burgazada Zabıta Biriminin yaptığı mıntıka kontrolleri sırasında Orhan ÖNEL (T.C. Kimlik No:41875813074) isimli şahıs tarafından izinsiz olarak kesildiği tespit edilerek 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’na göre 219,00 TL idari yaptırım uygulanmıştır. Fen İşleri Müdürlüğü’nün 17.03.2016 tarih ve 291 sayılı yazısı ile Kentsel Sit Alanında kalan ağaçların izinsiz olarak kesildiği ve uygulanan cezai işlem İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne bildirilmiş olup, 22.07.2016 tarih ve 3814 sayılı Kurul Kararı ile aynı yere aynı cins yetişkin ağaçların dikilmesine, ağaçların kesilmesine ilişkin gerekli işlemlerin ilgili idarece yapılmasına karar verilmiştir. İlgilisinin bu işlemi izin almadan yaptığı ve herhangi bir belge sunmadığı görülmüştür.        Kesilen ağaçların yerine 3 adet yetişkin ağacın (en az 3 m boyunda) temin edilerek Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesi, izinsiz yapılan ağaç kesim işleminin değerlendirilerek 11.09.2015 tarih ve 47 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda gerekli Cezai İşlem Uygulamasının yapılması yönünde karar alınmak üzere konu Belediye Encümenine sevk edilmiştir.         Belediye Encümenince yapılan müzakere neticesinde: Adalar Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarih ve 47 sayılı Meclis Kararına istinaden 3 (üç) adet izinsiz olarak ağaç kesme işleminden dolayı Orhan ÖNEL (T.C. Kimlik No:41875813074)’e Toplamda: 3.000,00 (üçbin) TL ücret tahakkuk ettirilmesine.       Ayrıca kesilen ağaçların yerine; Fen İşleri Müdürlüğünün belirleyeceği cins ve büyüklükte 3 adet yetişkin ağacın Orhan ÖNEL tarafından;  temin edilerek Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesine,  Belediye Encümeni’nin 11.10.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    180
Kararın Konusu    11.10.2016    "Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 11.10.2016 tarih ve 2246 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14.09.2016 günü saat 18:30 sıralarında Büyükada Şehit Recep KOÇ Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Şen Balık Restaurant isimli işyerinde Alkollü İçki Satış Ruhsatı olmamasına rağmen alkollü içki servisi yapıldığı tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun 6/d maddesine istinaden İşyeri ilgilisi Mehmet Özkan KARASOY’a: 1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 11.10.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi."
    
Karar Numarası ve Tarihi:    181    25.10.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.10.2016 tarih ve 2016/1632 sayılı yazısı tetkik edildi.         Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 106 ada, 8 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Kadıyoran Caddesi No:60 Adalar/İstanbul adresinde Erdoğan ÖZCAN’a ait olan III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 11.10.2016 tarih ve 2/97 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 05.08.2016 tarih ve 5182 sayılı dilekçeye istinaden yerinde yapılan incelemede bodrum kat 2 numaralı dairenin ön tarafına ortak kullanım alanına ne zaman yapıldığı belirlenemeyen teras balkon ilavesi yapılmış olduğu tespit edilmiştir.        Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 03.10.2016 tarih ve 1401 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki malikinin Erdoğan ÖZCAN ( T.C. Kimlik No: 43963403822 ) olduğu anlaşılmıştır.        3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 13,67 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m²  için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 388,949940 TL para cezası belirlenmiştir.         Belirlenen para cezası:  1-)Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu (388,949940 TL x % 30 = 116,684982 TL),  2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (388,949940 TL x % 80 = 311,159952 TL), 3-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu  (388,949940 TL x % 180 = 700,109892 TL), 4-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (388,949940 TL x % 20 = 77,789988 TL)  dikkate alınarak tapudaki maliki Erdoğan ÖZCAN( T.C. Kimlik No: 43963403822 )’a: toplamda 1.594,69  (binbeşyüzdoksandörtliraaltmışdokuzkuruş) TL  idari para cezası tayinine         Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine,  Belediye Encümeni’nin 25.10.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    182    25.10.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 24.10.2016 tarih ve 2322 sayılı yazısı tetkik edildi.        Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 25.06.2013 tarih ve 1310 sayılı kararı ile tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınmış sağlık raporu ile ihtiyacı tespit edilmiş ve Adalarda İkamet eden vatandaşlar için 250 kg ağırlığı ve 20 km/saat hızı geçmeyen 3 veya 4 tekerlekli akülü taşıyıcı araçların Belediyenin yazılı izni ile kullanabileceğine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda Belediyemize müracaat eden Yavuz CANEVİ isimli vatandaşımıza 11.03.2016 tarihinde 0748 nolu plaka tahsis edilmiştir.        Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün 12.10.2016 tarih ve 97 sayılı yazısında; 03.10.2016 günü saat: 17:30 sıralarında Büyükada Nizam Mahallesi Çınar Caddesi üzerinde meydana gelen Trafik güvenliğini tehlikeye sokma olayı ile ilgili olarak, olaya karışan Yavuz CANEVİ’nin sürücüsü Yalçın KEÇEÇİ’ye yapılan muayenede 2.08 promil alkollü olduğu tespit edilmiştir.  Ayrıca aracı satan firma raporunda; aracın aküsüz ağırlığının 248 kg ve Maksimum Hızının 19 km/saat, aracın tekrar yapılan ağırlık ölçümünde akülü ağırlığının 473 kg ve maksimum hızının 24 km/saat olduğu belirtilmiştir.        Akülü aracın amacı dışında kullanıldığı ve Kurul Kararında belirtilen özelliklere uymadığı tespit edildiğinden, Yavuz CANEVİ adına kayıtlı 0748 numaralı akülü araç plakasının iptal edilmesine, Belediye Encümeni’nin 25.10.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliğiile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    183    25.10.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 25.10.2016 tarih ve 930 sayılı yazısı tetkik edildi.         Belediyemize ait Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Lalahatun Caddesi No: 2/1, 13 pafta, 2 ada, 3 parsel sayılı yerde bulunan  "Sıhhi Banyo" vasıflı taşınmazımızın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine istinaden 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması için evrakın Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havale edilmesi istenmiştir.  Bahsi geçen Sıhhi Banyo vasıflı taşınmazın, 2886 sayılı Yasanın 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile kiraya verilmesi düşünülmektedir.          Büyükada Nizam Mahallesi, Lalahatun Caddesi No: 2/1, 13 pafta, 2 ada, 3 parsel sayılı yerde bulunan  "Sıhhi Banyo" vasıflı taşınmazımızın 3 (üç) yıl süre ile kiralanmasına ilişkin ihalenin Belediye Encümeni tarafından 01.11.2016 Salı günü Saat 14:00’ de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre yapılmasına, ihale ile ilgili işlemlerin yapılması için kararın Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilmesine, Belediye Encümeni’nin 25.10.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    184    25.10.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.10.2016 tarih ve 1290 sayılı yazısı tetkik edildi.         Yapılan görüşme neticesinde; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. maddesi hükümlerine göre; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün bütçe kalemlerine ek olarak,  ‘’46.34.05.31.04.4.3.00.5.03.5.2.02 ‘’Telefon Abonelik Kullanım Giderleri’’ bütçe kaleminin açılmasına, Belediye Encümeninin 25.10.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    185    01.11.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 01.11.2016 tarih ve 951 sayılı teklifi incelenmiş olup;        
        Belediyemiz tasarrufunda bulunan; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Lalahatun Caddesi No: 2/1, 13 pafta, 2 ada, 3 parsel sayılı yerde bulunan  "Sıhhi Banyo" vasıflı taşınmazımızın,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, pazarlık usulü ile kiralama ihalesi için 25.10.2016 tarih ve 183 sayılı Encümen kararı alınmış ve 19/10/2016 tarih 91987299-922 sayılı İhale Onay Belgesine istinaden:  1 (bir) Yıllık:15.504,00 (onbeşbinbeşyüzdörtliradoksanüçkuruş) TL + KDV, 3 (üç) Yıllık:  46.514,80 (yirmibirbintürklirası) TL + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye yasasının 35. maddesine istinaden 01.11.2016 Salı günü saat 14.00’de ihaleye çıkılmıştır. Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz toplanmıştır. Yapılan incelemede başvuru olmadığı görüldüğünden ihale dosyasının müdürlüğüne iade edilmesine, Belediye Encümeni İhale Komisyonu’nun 01.11.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    186    01.11.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.10.2016 tarih ve 2016/1772 sayılı yazısı tetkik edildi.        

 

        Adalar İlçesi, Heybeliada Mahallesi, 94 ada, 1 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Refah Şehitleri Caddesi No:90 Adalar/İstanbul adresinde İnci YALÇIN - Sevinç YILDIRIM’a ait olan V. Sınıf D Grubu Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 24.10.2016 tarih ve 2/98 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul İli Adalar İlçesi Heybeliada Refah Şehitleri Caddesi 94 ada 1 parsel  No:90 kapı sayılı eski eser taşınmazın 16.08.1985 tarih ve 85/1735 sayılı onaylı mimari projesine göre ön cephe bodrum katta 2 adet pencerenin büyütülmüş olduğu  yan cephe bodrum katta iki adet pencerenin ilave edildiği çatı üzerine projesi hilafı 2 adet güvercinlik yapıldığı ve çatı arasının kullanıma açıldığı tespit edilmiştir.        Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.10.2016 tarih ve 1794 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki maliklerinin 60/144 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Sevinç YILDIRIM ( T.C. Kimlik No: 38374608188 ), 84/144 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi İnci YALÇIN ( T.C. Kimlik No: 50764048688 ) olduğu anlaşılmıştır.        3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 25,3 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m²  için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 2.519,496528 TL para cezası belirlenmiştir.         Belirlenen para cezası:   1-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu     (2.519,496528 TL x % 100 = 2.519,496528 TL),  2-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (2.519,496528 TL x % 20 = 503,899306 TL)  dikkate alınarak tapudaki maliklerine toplamda: 5.542,89  (beşbinbeşyüzkırkikiliraseksendokuzkuruş) TL idari para cezası tayinine,        Tayin edilen 5.542,89 TL’nin:         60/144 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Sevinç YILDIRIM ( T.C. Kimlik No: 38374608188 )’dan: 5.542,89 TL x 60/144 = 2.309,54 TL (ikibinüçyüzdokuzliraellidörtkuruş), 84/144 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi İnci YALÇIN ( T.C. Kimlik No: 50764048688 )’dan: 5.542,89 TL x 84/144 = 3.233,35 TL (üçbinikiyüzotuzüçliraotuzbeşkuruş) olarak tahsil edilmesine.        
        Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine,  Belediye Encümeni’nin  01.11.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    187    15.11.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 14.11.2016 tarih ve 974 sayılı yazısı tetkik edildi.
        Yapılan görüşme neticesinde; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin Aktarma başlıklı 36. ve Yedek Ödenek başlıklı 38. maddeleri hükümlerine göre, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün bütçe kalemlerine ek olarak:  ‘’ 46.34.05.05.01.3.0.00.5.03.7.1.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları’’ bütçe kodu ile tertip açılmasına ve açılan bütçe tertibine  ‘’Yedek Ödenek’’  bütçe tertibinden 3.000,00 (üçbin) TL aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 15.11.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    188    15.11.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 14.11.2016 tarih ve 977 sayılı yazısı tetkik edildi.
        İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Çınar Aralığı Sokak, 4 pafta, 2 ada, 2 parsel sayılı yerde bulunan Umumi Tuvaletin;  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine istinaden 3 yıl süre ile kiraya verilmesi düşünülmektedir.İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Çınar Aralığı Sokak, 4 pafta, 2 ada, 2 parsel sayılı yerde bulunan Umumi Tuvaletin, 3 yıl süre ile kiraya verilmesine ilişkin ihalenin, Belediye Encümeni tarafından 29.11.2016 Salı günü Saat 14:00’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre yapılmasına, ihale ile ilgili işlemlerin yapılması için kararın Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.11.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    189    15.11.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.11.2016 tarih ve 2016-1821 sayılı yazısı tetkik edildi.
        Adalar İlçesi Büyükada Mahallesi, Kadıyoran Caddesi, 106 ada, 8 parsel, 60 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 11.10.2016 tarih ve 2/97 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 05.08.2016 tarih ve 5182 sayılı dilekçeye istinaden yerinde yapılan incelemede bodrum kat 2 numaralı dairenin ön tarafına ortak kullanım alanına ne zaman yapıldığı belirlenemeyen teras balkon ilavesi yapılmış olduğu tespit edilmiştir.
Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.10.2016 tarih ve 2016/1632 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 25.10.2016 tarih ve 2016/181 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliki Erdoğan ÖZCAN (T.C. Kimlik No: 43963403822)’a idari para cezası uygulanmıştır.
Dosyasında yapılan incelemede 11.10.2016 gün ve 2 cilt 97 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır.
Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mahallesi, Kadıyoran Caddesi, 106 ada, 8 parsel, 60 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 11.10.2016 gün ve 2 cilt 97 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine,
        Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği:Tapu Maliki Erdoğan ÖZCAN (T.C. Kimlik No: 43963403822) ’a : 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine,
Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 06.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    190    15.11.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün  15.11.2016 tarih ve 7291sayılı yazısı tetkik edildi.
        Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Büyükada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 04.11.2016 günü saat 15:30 sıralarında Büyükada dahilinde faaliyet gösteren ruhsatsız otel ve pansiyonlar ile ilgili yapılan kontrollerde; Yılmaztürk Caddesi No:38/3 kapı sayılı adreste 22679501978 T.C. kimlik numaralı Şenol BENGÜ’ye ait olan günübirlik kiralık evin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden 22679501978 T.C. kimlik numaralı Şenol BENGÜ’ye : 1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, günübirlik kiralık evin ruhsatsız olarak çalıştırılmasına müsaade edilmemesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.11.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    191    15.11.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15.11.2016 tarih ve 7292 sayılı yazısı tetkik edildi.
        Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Büyükada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 02.11.2016 günü saat 10:30 sıralarında Büyükada dahilinde faaliyet gösteren ruhsatsız otel ve pansiyonlar ile ilgili yapılan kontrollerde; Nizam Mahallesi Sakarya Sokak No:61 kapı sayılı adreste 10447101468 T.C. kimlik numaralı Asiye Nurcan TOYGAR’a ait olan günübirlik kiralık evin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden 10447101468 T.C. kimlik numaralı Asiye Nurcan TOYGAR ’a : 1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, ruhsatsız olarak çalıştırılan günübirlik kiralık evin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.11.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    192    29.11.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 28.11.2016 tarih ve 7789 sayılı teklifi incelenmiş olup;

        Belediyemiz tasarrufunda bulunan; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Çınar Aralığı Sokak, 4 pafta, 2 ada, 2 parsel, sayılı yerde bulunan Umumi Tuvaletin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, pazarlık usulü ile kiralama ihalesi için 15.11.2016 tarih ve 188 sayılı Encümen kararı alınmış ve 13/11/2016 tarih 91987299-906 sayılı İhale Onay Belgesine istinaden ihaleye çıkılmıştır. Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz toplanmıştır. Yapılan incelemede başvuru olmadığı görüldüğünden ihale dosyasının müdürlüğüne iade edilmesine, Belediye Encümeni İhale Komisyonu’nun 29.11.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    193    29.11.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 25.11.2016 tarih ve 7447 sayılı yazısı tetkik edildi.

        Nedime İRKİL 14.11.2016 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Fatih İRKİL’in vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Nedime İRKİL’e 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 06.01.2016 tarih ve 2016/4 sayılı kararına istinaden, 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 31.10.2016 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 200,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 315,00 TL, toplamda ise ayda 515,00 TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 29.11.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    194    29.11.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.11.2016 tarih ve 2016/1915 sayılı yazısı tetkik edildi.

        Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, 49 ada, 20 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Korkut Sokak No:26 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 23.11.2016 tarih ve 2/99 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 17.10.2016 tarih ve 6643 sayılı şikayet dilekçesine binaen yerinde yapılan incelemede iki oda arasındaki duvarın yıkılarak tek odaya dönüştürülerek plan değişikliği yapıldığı, mutfağa ait duvarın yıkıldığı ve bacanın kaldırıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.11.2016 tarih ve 2359 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki maliklerinin ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi BARIŞ ÇUBUKÇU ( T.C. Kimlik No: 15058615472 ) ve ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi ELÇİN YÜCEL ( T.C. Kimlik No: 33713186136 ) olduğu anlaşılmıştır.3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 31 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 882,037172 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası: 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (882,037172 TL x % 80 = 705,629738 TL), 2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (882,037172 TL x % 100 = 882,037172 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (882,037172 TL x % 20 = 176,407434 TL) dikkate alınarak tapudaki maliklerine: toplamda 2.646,11 (ikibinaltıyüzkırkaltıliraonbirkuruş) TL idari para cezası tayinine. Tayin edilen 2.646,11 TL para cezasının ise: ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi BARIŞ ÇUBUKÇU ( T.C. Kimlik No: 15058615472 )’dan : ½ x 2.646,11 TL = 1.323.06 TL (binüçyüzyirmiüçliraaltıkuruş) ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi ELÇİN YÜCEL ( T.C. Kimlik No: 33713186136 )’den : ½ x 2.646,11 TL = 1.323.06 TL (binüçyüzyirmiüçliraaltıkuruş) olarak tahsil edilmesine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin  29.11.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi

Karar Numarası ve Tarihi:    195    29.11.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.11.2016 tarih ve 1033 sayılı yazısı tetkik edildi.

        Yapılan görüşme neticesinde; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin Aktarma başlıklı 36. ve Yedek Ödenek başlıklı 38. maddeleri hükümlerine göre, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün bütçe kalemlerine ek olarak ''Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri'' (46.34.05.05.01.3.1.00.5.01.4.1.02)  bütçe kodu ile tertip açılmasına ve açılan bütçe tertibine  ‘’Yedek Ödenek’’ bütçe tertibinden 5.000,00 (beşbin) TL aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 29.11.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    196    06.12.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 05.12.2016 tarih ve 7965 sayılı yazısı tetkik edildi.

        Besse ŞAHİN 16.11.2016 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Okan ŞAHİN’in vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Besse ŞAHİN’E 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 06.01.2016 tarih ve 2016/4 sayılı kararına istinaden, 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 09.11.2016 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 200,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 315,00 TL, toplamda ise ayda 515,00 TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 06.12.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    197    13.12.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.12.2016 tarih ve 2016-1969 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi, Refah Şehitleri Caddesi, 94 ada, 1 parsel, 90 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 24.10.2016 tarih ve 2/98 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul İli Adalar İlçesi Heybeliada Refah Şehitleri Caddesi 94 ada 1 parsel No:90 kapı sayılı eski eser taşınmazın 16.08.1985 tarih ve 85/1735 sayılı onaylı mimari projesine göre ön cephe bodrum katta 2 adet pencerenin büyütülmüş olduğu  yan cephe bodrum katta iki adet pencerenin ilave edildiği çatı üzerine projesi hilafı 2 adet güvercinlik yapıldığı ve çatı arasının kullanıma açıldığı tespit edilmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.10.2016 tarih ve 2016/1772 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 01.11.2016 tarih ve 2016/186 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki malikleri 60/144 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Sevinç YILDIRIM (T.C. Kimlik No: 38374608188), 84/144 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi İnci YALÇIN (T.C. Kimlik No: 50764048688)’a idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 24.10.2016 gün ve 2 cilt 98 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi, Refah Şehitleri Caddesi, 94 ada, 1 parsel, 90 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 24.10.2016 gün ve 2 cilt 98 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Tapu malikilerine : 3.161,42 TL idari para cezası tayinine, Tayin edilen para 3.161,42 TL cezasının ise : 60/144 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Sevinç YILDIRIM (T.C. Kimlik No: 38374608188)’dan: 60/144 X 3.161,42 TL = 1.317,26 (binüçyüzonyedilirayirmialtıkuruş) TL, 84/144 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi İnci YALÇIN (T.C. Kimlik No: 50764048688)’dan: 60/144 X 3.161,42 TL = 1.844,16 (binsekizyüzkırkdörtliraonaltııkuruş) TL  olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 13.12.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    198    13.12.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.12.2016 tarih ve 2016/1965 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, 6 pafta, 24 ada, 4 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Şehit Recep Koç Caddesi No:29 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan V. Sınıf D Grubu Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 05.12.2016 tarih ve 2/100 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile mahallen yapılan incelemede mevcut zemin + üst (çekme) katlı tescilli eski eser binada ruhsatsız olarak üst katın önündeki çatının kaldırılarak teras haline getirilmiş olduğu ve çekme üst katın ön cephesinin tamamen açılmak suretiyle doğrama takılmış olduğu ve ayrıca kapı ve pencere doğramalarının yenilenmekte olduğu tespit edilmiş olup, faaliyet durdurularak mühür altına alınmıştır. Lily WASHİNGTON 08.12.2016 tarih ve 8071 sayı ile Yazı İşleri Müdürlüğünden kayda giren dilekçesinde 05.12.2016 tarih ve 2/100 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağına konu olan hatalı imalatlara ait sorumluluğun şahsına ait olduğunu belirtmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 102,56 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m²  için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 10.213,421498 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası: 1-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (10.213,421498 TL x % 180 = 18.384,158696 TL), 2-)Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inşaatı sürdürülüyor olduğu (10.213,421498 TL x % 50 = 5.106,710749 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (10.213,421498 TL x % 10 = 1.021,342150 TL)  dikkate alınarak Lily WASHİNGTON (T.C. Kimlik No: 55333018918)’a toplamda:34.725,63  (otuzdörtbinyediyüzyirmibeşliraaltmışüçkuruş) TL idari para cezası tayinine.Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine,  Belediye Encümeni’nin 13.12.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    199    13.12.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.12.2016 tarih ve 2016/1953 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 11 pafta, 4 ada, 1 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Şehit Recep KOÇ Caddesi 1/A - Büyük İskele Caddesi No:5/A Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Malikine ait olan V. Sınıf D Grubu Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 12.12.2016 tarih ve 2/101 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında mahallen yapılan incelemede kurulca 13.11.2002 tarih ve 13288 sayılı kararla onaylı kısmi restorasyon projesine aykırı olarak, zemin kattan asma kata çıkan merdivenin yerinin değiştirildiği, asma katın her iki sokağa bakan boşlukların kapatılarak asma kata ilave edilmiş olduğu, çatının formunun değiştirilerek beşik çatı haline getirildiği ve Gülistan Sokak tarafından çatı arası kısmına 4 adet pencere açıldığı, ayrıca bodrum kattaki dükkanda tuvaletlerin yerinin değiştirildiği tespit edilmiş olup, çok evvelce yapılmış olduğu anlaşılan söz konusu faaliyetler hakkında yapılacak işlemlere esas olmak üzere bu tutanak tarafımızdan tanzim edilmiştir denilmektedir. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 06.12.2016 tarih ve 2386 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki malikinin Mehmet AKTAŞ (T.C. Kimlik No: 26638664742) olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 127,50 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf  D Grubu yapıya girdiği ve her bir m²  için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 12.697,067483 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası: 1-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (12.697,067483 TL x % 180 = 22.854,721469 TL), 2-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (12.697,067483 TL x % 20 = 2.539,413497 TL) dikkate alınarak tapudaki maliki Mehmet AKTAŞ (T.C. Kimlik No: 26638664742)’a toplamda: 38.091,20  (otuzsekizbibdoksanbirlirayirmikuruş) TL idari para cezası tayinine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 13.12.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    200    27.12.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.12.2016 tarih ve 2016-2020 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi, Refah Şehitleri Caddesi, 116 ada, 24 parsel, 50 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 14.06.2016 tarih ve 2/93 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 31.05.2016 tarih ve 3537 sayılı şikayet dilekçesine istinaden yerinde yapılan kontrolde; onaylı projesine aykırı olarak çekme katın önünde ve arka tarafındaki terasların kapatılarak kapalı alan oluşturulduğu tespit edilmiştir yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.06.2016 tarih ve 2016/1040 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 21.06.2016 tarih ve 2016/091 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliki ALİ TEKİN (T.C. Kimlik No: 58909150524)’e idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 14.06.2016 gün ve 2 cilt 93 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi, Refah Şehitleri Caddesi, 116 ada, 24 parsel, 50 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 14.06.2016 gün ve 2 cilt 93 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Tapu maliki ALİ TEKİN  (T.C. Kimlik No: 58909150524)’e : 3.161,42 TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 27.12.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    201    27.12.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 26.12.2016 tarih ve 8542 sayılı teklifi incelenmiş olup; Dosyasında yapılan incelemede Belediyemiz mülkiyetindebulunan İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Lalahatun Caddesi No: 2/1, 13 pafta, 2 ada, 3 parsel sayılı yerde bulunan Belediyemize ait "Sıhhi Banyo" vasıflı taşınmazımızın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine istinaden 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi ile ilgili ihalenin; Belediye Encümenimizce 10.01.2017 Salı günü Saat:14.00’de ihale edilmesine, Belediye Encümeni’nin 27.12.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    202    27.12.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 26.12.2016 tarih ve 8551 sayılı teklifi incelenmiş olup; Dosyasında yapılan incelemede Belediyemiz mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Çınar Aralığı Sokak, 4 pafta, 2 ada, 2 parsel sayılı yerde bulunan Umumi Tuvaletin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine istinaden 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi ile ilgili ihalenin; Belediye Encümenimizce 10.01.2017 Salı günü Saat:14.30’da ihale edilmesine, Belediye Encümeni’nin 27.12.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    203    27.12.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.12.2016 tarih ve 8589 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. maddesi hükümlerine göre Yedek Ödenekten ekli listede yer alan harcama kalemlerine aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 27.12.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    204    27.12.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.12.2016 tarih ve 2016-2035 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Korkut Sokak, 49 ada, 20 parsel, 26 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 23.11.2016 tarih ve 2/99 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 17.10.2016 tarih ve 6643 sayılı şikayet dilekçesine binaen yerinde yapılan incelemede iki oda arasındaki duvarın yıkılarak tek odaya dönüştürülerek plan değişikliği yapıldığı, mutfağa ait duvarın yıkıldığı ve bacanın kaldırıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.11.2016 tarih ve 2016/1915 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 29.11.2016 tarih ve 2016/194 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki malikleri Barış ÇUBUKÇU ve Elçin YÜCEL’e idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 23.11.2016 gün ve 2 cilt 99 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Korkut Sokak, 49 ada, 20 parsel, 26 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 23.11.2016 gün ve 2 cilt 99 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Tapu malikleri Barış ÇUBUKÇU ve Elçin YÜCEL’e : 3.161,42 TL idari para cezası tayinine, Tayin edilen 3.161,42 TL para cezasının ise: ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi BARIŞ ÇUBUKÇU ( T.C. Kimlik No: 15058615472 )’dan : ½ x 3.161,42 TL = 1.580,71 TL (binbeşyüzseksenlirayetmişbirkuruş) ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi ELÇİN YÜCEL ( T.C. Kimlik No: 33713186136 )’den : ½ x 3.161,42 TL = 1.580,71 TL (binbeşyüzseksenlirayetmişbirkuruş) olarak tahsil edilmesine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 27.12.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    205    27.12.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.12.2016 tarih ve 8631 sayılı yazısı tetkik edildi. LÜTFİYE ERDOĞAN 15.12.2016 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu İSMET ERDOĞAN’ın vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. LÜTFİYE ERDOĞAN’a 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 06.01.2016 tarih ve 2016/4 sayılı kararına istinaden, 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 07.12.2016 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 200,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 315,00 TL, toplamda ise ayda 515,00 (beşyüzonbeş) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 27.12.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    206    27.12.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.12.2016 tarih ve 8632 sayılı yazısı tetkik edildi. SERPİL BAŞTEPE 22.12.2016 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu ALİ BAŞTEPE’nin vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. SERPİL BAŞTEPE’ye 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 06.01.2016 tarih ve 2016/4 sayılı kararına istinaden, 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 09.12.2016 tarihinden askerliği bitinceye kadar öteki maişet giderleri olarak ayda 315,00 (üçyüzonbeş) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 27.12.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği  ile karar verildi.

 

">

Karar Numarası ve Tarihi:    1    05.01.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 05.01.2016 tarih ve 27 sayılı yazısı tetkik edildi. 17.01.2013 tarih ve 28531 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Hukuk Birimi için Avukatlık Hizmeti Satın Alınması düşünülmektedir. 2016 yılı Yazı İşleri Müdürlüğü bütçesi içinde; 46.34.05.34.01.03.9.00.05.03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri kalemi bulunmadığından, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. maddesi hükümlerine göre söz konusu ödenek kaleminin açılmasına, Belediye Encümeni’nin 05.01.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    2   05.01.2016
Kararın Konusu     Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 05.01.2016 tarih ve 28 sayılı yazısı tetkik edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Büyükada dahilinde 27.12.2015 günü saat 22:30’da yapılan denetimlerde; Büyükada, Nizam Mahallesi, 23 Nisan Caddesi, No:36 kapı sayılı adreste faaliyet gösteren, işletmeciliğini Salih Oytun ÇUKUR’un yaptığı, Royal Adalar Suit-Pansiyon isimli işyerinin ruhsatının bulunmadığı ve ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak tutanak tanzim edilmiş ve gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden işyeri ilgilisi Salih Oytun ÇUKUR’a : 1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, işyerinin ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 05.01.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    3    12.01.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Fen İşleri Müdürlüğü’nün 12.01.2016 tarih ve 44 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesi gereği, ekli listeye göre Ödenek Kalemlerinin açılması ve Personel Yedek Ödenekten aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 12.01.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
        
Karar Numarası ve Tarihi:    4    19.01.2016
Kararın Konusu    Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 11.01.2016 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 34 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/L maddesine aykırı olarak bina giriş kapısı önüne ve kaldırıma moloz döktüğü ve binaya giriş çıkışın engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Üç Kardeşler Ltd. Şti.’ne 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 219,00 (ikiyüzondokuz) TL para cezası tayinine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 19.01.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    5    19.01.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 12.01.2016 tarih ve 27 sayılı yazısı tetkik edildi. İlgi yazıda, Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Altınordu Caddesi No:21, 3 Pafta, 30 Ada, 15 Parsel sayılı yerimizde bulunan, GSM baz istasyonu ve anten montajı yapılması ile ilgili sözleşme sürelerinin 07/12/2015 tarihinde sona erdiği belirtilerek, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine istinaden 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması istenmiştir. Bahsi geçen, 2886 sayılı Yasanın 51/g. maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile kiraya verilmesi düşünülmektedir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre Büyükada Maden Mahallesi, Altınordu Caddesi No:21, 3 Pafta, 30 Ada, 15 Parsel sayılı yerimizde bulunan, GSM baz istasyonu ve anten montajı yerinin 3 (üç) yıl süre ile kiralanmasına ilişkin ihalenin Belediye Encümeni tarafından 02.02.2016 Salı günü Saat 14:00’ de yapılmasına, ihale ile ilgili işlemlerin yapılması için kararın Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilmesine, Belediye Encümeni’nin 19.01.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    6    26.01.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.01.2016 tarih ve 2015-2333 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada Çınar Sokak, 75 ada, 45 parsel, 70 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 09.12.2015 tarih ve 2/61 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile şikayet üzerine İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu eki onaylı 13.06.1996 tarih ve 8324 sayılı projesine göre yapılan incelemede; bahçede yaklaşık 40 m² ölçüde tek katlı müştemilat binası yapıldığı, yaklaşık 70 m² havuzun şeklinin değiştirildiği ve yol cephesindeki iki katlı olarak gözüken yapıya 67,5 m² ölçüde, bir kat ilave edildiği, yapılan çalışmaların eski olduğu tespit edilmiş olup, yapılar işgalli olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.12.2015 tarih ve 2209 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 15.12.2015 tarih ve 2015/225 sayılı Encümen Kararı ile 21686175714 T.C. Kimlik Numaralı Angeliki TÜRKMEN ’e para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 09.12.2015 tarih ve 2/61 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Büyükada Çınar Sokak, 75 ada, 45 parsel, 70 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 09.12.2015 tarih ve 2/61 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği yapı sahibi 21686175714 T.C. Kimlik Numaralı Angeliki TÜRKMEN’e: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 26.01.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    7    02.02.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.02.2016 tarih ve 2016/18 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi, Alparslan Sokak, 42 ada, 6 parsel, 9 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 14.12.2015 tarih ve 2/62 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile yapılan arazi kontrolünde; evvelce 14.04.1999 tarih ve 37/21 cilt/sahife numaralı yapı tatil tutanağıyla mühür altına alınmış olan tescilli eski eser yapıdan, teras katının yaklaşık 30 m² ölçüde etrafının P.V.C. doğramayla kapatılmak suretiyle çekme kat haline getirilmiş olduğu tespit edilerek, bina dış kapısının kilitli olduğu sebebiyle mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.12.2015 tarih ve 2238 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 15.12.2015 tarih ve 2015/228 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliklerine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 14.12.2015 tarih ve 2/62 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi, Alparslan Sokak, 42 ada, 6 parsel, 9 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 14.12.2015 tarih ve 2/62 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehditetmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği tapudaki maliklerine: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL para cezası uygulanmasına, Uygulanan 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL para cezasının: ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 18353275532 T.C. Kimlik Numaralı Viktorya İLYAGO’dan: 3.161,42 x ½ = 1.580,71 (binbeşyüzseksenlirayetmişbirkuruş)TL, ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 18380274676 T.C. Kimlik Numaralı Bension İLYAGO’dan: 3.161,42 x ½ = 1.580,71 (binbeşyüzseksenlirayetmişbirkuruş) TL olarak tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 02.02.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    8    02.02.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.02.2016 tarih ve 2016/52 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Çınarlıköşk Sokak, 9 ada, 4 parsel, 10 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 25.12.2015 tarih ve 2/63 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile şikayet üzerine söz konusu yerde yapılan incelemede; II. Grup Eski Eser Zemin + Normal Katlı ve evvelce kaçak yapılan Çatı Katı için İmar Kanunu’nun 32. Ve 42. Maddelerine göre yasal işlemlerine devam edilmekte olan binada; ön cepheye bir katta ve arka cepheye de Çatı Katında olmak üzere 0,6 m X 3 m ölçülerinde balkonlar ilave edildiği, ahşap çatı örtüsünün de arka cephede 1,5 m yükseltilmek suretiyle yaklaşık 20 m² lik ilave çatı arası alanı oluşturulduğu ayrıca ön ve arka cephede pencere boyutlarının değiştirildiği tespit edilerek inşai faaliyet durdurulmuştur. Yapı iskanlı olduğundan ve inşaat mahalline ulaşılamadığından mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.12.2015 tarih ve 2246 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 29.12.2015 tarih ve 2015/238 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliklerine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 25.12.2015 tarih ve 2/63 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Çınarlıköşk Sokak, 9 ada, 4 parsel, 10 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 25.12.2015 tarih ve 2/63 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fennimesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği tapu maliki Belmen SERTEL’e: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 02.02.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    9     02.02.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.02.2016 tarih ve 2015/2255 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada, 54 ada, 1 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, İskele Caddesi, No:4 Kınalıada/Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan V. Sınıf D Grubu, restore edilecek yapılar ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 29.01.2016 tarih ve 2/64 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 25.11.2015 tarih ve 207438-2581 sayılı KUDEB yazısına istinaden yerinde dışarıdan yapılan incelemede herhangi bir inşai faaliyete rastlanılmamış olup daha evvelce yapılmış olduğu anlaşılan zemin katta; sağda bulunan dükkanın İskele Caddesine doğru 4 x 1,2 m ebadında alüminyum ve cam malzeme ile büyütüldüğü sağ yan cephesinde 2 x 1 m ebadındaki PVC malzeme ile kapalı alan eklendiği ve sol yan cephede pencere boyutlarının değiştirildiği ve 2 adet kapı açıldığı ayrıca 2. Kat sağ yan cephedeki 4x 1,20 m ebadındaki balkonun PVC malzeme ile kapatıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. İmara aykırılıktan etkilenen 5,15 m² V. Sınıf D Grubu alan için: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 02.02.2016 tarih ve 134 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kaydında tapu malikinin 12497480982 T.C. Kimlik Numaralı Feryal BOYACI olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 5,15 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 512,861941 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (512,861941 TL x % 100 = 512,861941 TL), 2-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanıyor olduğu (512,861941 TL x % 20 = 102,572388 TL), 3-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (512,861941 TL x % 20 = 102,572388 TL) dikkate alınarak tapu maliki 12497480982 T.C. Kimlik Numaralı Feryal BOYACI’ya: Toplamda : 1.230,87 (binikiyüzotuzliraseksenyedikuruş)TL para cezası tayinine. İmara aykırılıktan etkilenen 6,80 m² V. Sınıf D Grubu alan için: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 02.02.2016 tarih ve 134 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kaydında tapu malikinin 14927050154T.C. Kimlik Numaralı Baki SERT olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 6,80 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 677,176932 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (677,176932 TL x % 100 = 677,176932 TL), 2-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanıyor olduğu (677,176932 TL x % 20 = 135,435386 TL), 3-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (677,176932 TL x % 20 = 135,435386 TL) dikkate alınarak tapu maliki 14927050154 T.C. Kimlik Numaralı Baki SERT’e: Toplamda : 1.625,22 (binaltıyüzyirmibeşlirayirmiikikuruş)TL para cezası tayinine. İmara aykırılıktan etkilenen 4,80 m² V. Sınıf D Grubu alan için: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 02.02.2016 tarih ve 134 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kaydında tapu malikinin 27019986316 T.C. K imlik Numaralı Ardaşes ÇAĞLI olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 4,80 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 478,007246 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (478,007246 TL x % 100 = 478,007246 TL), 2-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanıyor olduğu (478,007246 TL x % 20 = 95,601449 TL), 3-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (478,007246 TL x % 20 = 95,601449 TL) dikkate alınarak tapu maliki 27019986316 T.C. Kimlik Numaralı Ardaşes ÇAĞLI’ya: Toplamda : 1.147,22 (binyüzkırkyedilirayirmiikikuruş)TL para cezası tayinine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 02.02.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    10    02.02.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 01.02.2016 tarih ve 86 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan müzakere neticesinde Büyükada Maden Mahallesi, 30 ada, 15 parsel. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/g Maddesine Göre Yapılacak Olan GSM Baz İstasyonu ve Anten Montajı İhalesinin ertelenmesi talebinin aynı kanun maddeleri içinde ertelemeye ilişkin bir hüküm bulunmadığından ve ihale gününde ihaleye katılım olmadığından ihalenin iptal edilmesine, İhale İşlem Dosyasının teklif yazısında belirtilen tarihe kadar hazırlanabilmesi halinde, Belediye Encümenince, Büyükada Maden Mahallesi, 3 pafta, 30 ada 15 parsel sayılı yerde bulunan, Belediye Hizmet Binası çatısı üzerinde toplam 12 m² (4’er m² lik 3 bölüm halinde) GSM Baz istasyonu ve anten montajı yapılması amacıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/g maddesine göre kiralanması ihalesinin 16.02.2016 Salı Saat 14:00’de gerçekleştirilmesi, ihale ile ilgili işlemlerin yapılması için kararın Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilmesine, Belediye Encümeni’nin 02.02.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
        
Karar Numarası ve Tarihi:    11    09.02.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı işleri Müdürlüğü’nün 09.02.2016 tarih ve 265 sayılı yazısı tetkik edildi. Umuma Açık Yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirleme yetkisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Encümenin Görev ve Yetkileri başlıklı 34. Maddesinin (h) bendi ve 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı İşyeri Açma Çalışma Ruhsat Yönetmeliğinin 33. Maddesine ile Belediye Encümenine verilmiştir. Adalı hemşehrilerimiz ve misafirlerimizin artan taleplerinin karşılanması ve Umuma Açık Yerlerin açılış ve kapanış saatlerinin diğer ilçe belediyeleri ile uyum ve bütünlük içerisinde yürütülmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 19.01.2006 tarih ve 25-26 sayılı Encümen Kararı ile belirlenen açılış - kapanış saatlerinin, İlçemiz Adalar’da faaliyet gösteren işyerlerine göre hazırlanmış olan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 09.02.2016 tarih ve 265 sayılı teklif yazısı ekinde yer alan listeye göre uygulanmasına, Belediye Encümeni’nin 09.02.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi
    
Karar Numarası ve Tarihi:    12    09.02.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 09.02.2016 tarih ve 265 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Büyükada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 24.01.2016 günü yapılan kontrollerde saat 01:30 sıralarında Şehit Recep Koç Caddesi No:2/C Büyükada adresinde faaliyet gösteren, işletmeciliğini Sabahattin ÖZYURT’un yaptığı, Pepe Bar ( Pepe Restaurant ) isimli işyerinin kapanış saatlerine riayet etmediği tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan incelemede açılış-kapanış saatlerine riayet etmediğinden işyeri ilgilisi Sabahattin ÖZYURT’a 29.12.2015 tarih ve 2015/237 sayılı Encümen kararı ile 1.055,00 TL para cezası verilmiş olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde; 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde: ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden, 29.12.2015 tarih ve 2015/237 sayılı Encümen kararı ile verilen 1.055,00 TL para cezası bir kat arttırılarak işyeri ilgilisi Sabahattin ÖZYURT’a: 2.110,00 (ikibinyüzon) TL idari para cezası verilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 09.02.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    13    09.02.2016
Kararın Konusu    Kararın Konusu : Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.02.2016 tarih ve 2016/168 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazadası, 28 ada, 22 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Gönüllü Caddesi, No:38 Burgazadası/Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan V. Sınıf D Grubu, restore edilecek yapılar ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 02.02.2016 tarih ve 2/65 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 27.12.2015 tarih ve 9048 sayılı dilekçeye istinaden 99/135 projeyle yerinde dışarıdan yapılan incelemede; zemin katta deniz cephesinde (arka cephe) 7,5 m² lik balkon eklendiği ve buradaki pencerenin kapıya dönüştürüldüğü, bodrum kat deniz cephesinde 0,8 x 1,6 m ebadında 4 adet pencere, sol cepheye ise 0,8 x 1,9 ebadında bir adet pencere açıldığı tespit edilmiştir. Çalışmaların evvelce yapılmış olduğu tespit edilmiş olup,yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Yapılan müzakere neticesinde; İmara aykırılıktan etkilenen 7,5 m² balkon eklentisi için: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 02.02.2016 tarih ve 139 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kaydında Zemin Kat Bağımsız Bölüm 1 Malikinin 10913521158 T.C. Kimlik Numaralı Rıfat BELEVİ olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 7,5 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 746,886323 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (746,886323 TL x % 100 = 746,886323 TL), 2-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanıyor olduğu (746,886323 TL x % 20 = 149,377265 TL), 3-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (746,886323 TL x % 20 = 149,377265 TL) dikkate alınarak tapu maliki 10913521158 T.C. Kimlik Numaralı Rıfat BELEVİ’ye: Toplamda : 1.792,53 (binyediyüzdoksanikiliraelliüçkuruş)TL para cezası tayinine. İmara aykırılıktan etkilenen 99/135 sayılı projesinde depo olarak görülen 6,64 m² ortak alan için: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 6,64 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 661,243358 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (661,243358 TL x % 100 = 661,243358 TL), 2-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanıyor olduğu (661,243358 TL x % 20 = 132,248672 TL), 3-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (661,243358 TL x % 20 = 132,248672 TL) dikkate alınarak tapu maliklerine toplamda: 1.586,98 (binbeşyüzseksenaltıliradoksansekizkuruş)TL para cezası tayinine. Tayin edilen 1.586,98 TL para cezasının: Bağımsız Bölüm 1 Maliki 10913521158 T.C. Kimlik Numaralı Rıfat BELEVİ’den: 1.586,98 TL x 1/5= 317,40 (üçyüzonyedilirakırk kuruş) TL, Bağımsız Bölüm 2 Maliki 10928520658 T.C. Kimlik Numaralı Selim BELEVİ’den: 1.586,98 TL x 1/5= 317,40 (üçyüzonyedilirakırk kuruş) TL, Bağımsız Bölüm 3 Maliki 10928520658 T.C. Kimlik Numaralı Selim BELEVİ’den: 1.586,98 TL x 1/5= 317,40 (üçyüzonyedilirakırk kuruş) TL, Bağımsız Bölüm 4 Maliki 10517390242 T.C. Kimlik Numaralı Adnan İPEK’den: 1.586,98 TL x 1/5= 317,40 (üçyüzonyedilirakırk kuruş) TL, Bağımsız Bölüm 5 Maliki 10919520940 T.C. Kimlik Numaralı Rahel BELEVİ’den: 1.586,98 TL x 1/5= 317,40 (üçyüzonyedilirakırk kuruş) TL, olarak tahsil edilmesine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 09.02.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    14    17.02.2016
Kararın Konusu     İHALE KOMİSYON KARARI İlgi: Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 16.02.2016 tarih ve 129 sayılı teklifi.    GSM baz istasyonu ve anten montajı yapılması amacıyla, İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Altınordu Caddesi No:21, 3 Pafta, 30 Ada, 15 Parsel sayılı yerde bulunan Belediye Hizmet Binası çatısı üzerindeki toplam 12 m² lik (4’er m² lik 3 bölüm halinde) yerin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, pazarlık usulü ile kiralama ihalesinin yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 35. maddesine istinaden 16.02.2016 Salı günü saat 14.00’de ihaleye çıkılmıştır. Söz konusu tarih ve saatte, ihale komisyonu üyelerinden; Mürvet ÇİDAM’ın şehir dışında, Hacer ÖZDEMİR’in ise mahkemesi olması nedeni ile eksik olarak toplanmıştır. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda; İhale Komisyonunun eksiksiz olarak toplanması gerektiği hususu belirtildiğinden, hazır olan komisyon üyelerince teklif zarfları alınmış ve 17.02.2016 Çarşamba günü saat 11:00’de İhale Komisyonu’nun eksiksiz toplanarak tekliflerin değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılmasına karar verilmiştir. Belediye Encümeni İhale Komisyonu sıfatı ile 17.02.2016 Çarşamba günü saat 11.00’de Belediye Encümen odasında aşağıda isim ve unvanları yazılı üyelerin iştiraki ile toplandı. İhale işlem dosyası incelenerek, ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde yapıldığı tespit edildi: Onay Belgesinin Tarih ve Numarası 03.02.2016 tarih 91987299-03.02.2016/94 İhale Uygulanan Usul :2886 sayılı Kanunun 51/g Maddesi. Pazarlık Usulü. Duyuruların ne şekilde,nerede ve hangi tarihlerde yapıldığı : Yapılacak işin tahmin edilen bedeli: 12 m² ’nin 4 m² ’si için 1 (bir) Yıllık: 44.119,76 (kırkdörtbinyüzondokuzlirayetmişaltıkuruş) TL + KDV, 12 m² ’nin 4 m² ’si için 3 (üç) Yıllık: 132.359,28 (yüzotuzikibinüçyüzellidokuzlirayirmisekizkuruş) TL + KDV Ödeme yapılacak yer ve yılları : Ulaşım Turizm Spor Kültür ve Eğitim İşletmesi 2016/2017/2018 Encümen Kararının tarih ve Sayısı : 02.02.2016 - 2016/010 İhaleye Katılan Firma/Kişi Sayısı : 2 (iki) İhale Yapılan Firmanın/Kişinin adı ve Soyadı : 1-) Turkcel İletişim Hizmetleri A.Ş. Adresi : Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park 34854 Maltepe / İSTANBUL 2-) Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. Adresi : Abdi İpekçi Caddesi No:75 Maçka/Şişli/İSTANBUL İhalenin Yapılış Gerekçesi : İhale Bedeli : 12 m² ’nin 4 m² ’si için 1 (bir) Yıllık: 44.200,00 (kırkdörtbinikiyüz) TL + KDV, Yapılan incelemede Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin dosya satın aldığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi, istenen belgelerin eksiksiz olduğu görülmüştür. İhale Komisyonumuzca Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi, istenen belgelerin eksiksiz olduğu görülmüştür. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin Teklif Zarfından 12 m² ’nin 4 m² ’si için 1 (bir) Yıllık: 44.120,00 TL + KDV tutarında teklif çıktığı görülmüştür. Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin Teklif Zarfından 12 m² ’nin 4 m² ’si için 1 (bir) Yıllık: 44.125,00 TL + KDV tutarında teklif çıktığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca yapılan pazarlıklar sonucunda; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. teklifini 12 m² ’nin 4 m² ’si için 1 (bir) Yıllık: 44.200,00 TL + KDV olarak yükseltmiştir. Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. teklifini 12 m² ’nin 4 m² ’si için 1 (bir) Yıllık: 44.200,00 TL + KDV olarak yükseltmiştir. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Altınordu Caddesi No:21, 3 Pafta, 30 Ada, 15 Parsel sayılı yerde bulunan Belediye Hizmet Binası çatısı üzerindeki toplam 12 m² lik (4’er m² lik 3 bölüm halinde) yerin, GSM Baz istasyonu ve anten montajı yapılması amacıyla, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ne; 12 m² ’nin 4 m² ’sinin 3 (üç) yıl süreliğine kiralanmasına, 1 (bir) yıllık kira bedelinin 44.200,00 (kırkdörtbinikiyüz) TL + KDV olarak belirlenmesine, Kira Bedellerinin ise: 2016 yılı için: 1 (bir) yıllık peşin, 2017 yılı için: 2017 yılı Tefe oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin, 2018 yılı için: 2018 yılı Tefe oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin olarak tahsil edilmesine, Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’ne; 12 m² ’nin 4 m² ’sinin 3 (üç) yıl süreliğine kiralanmasına, 1 (bir) yıllık kira bedelinin 44.200,00 (kırkdörtbinikiyüz) TL + KDV olarak belirlenmesine, Kira Bedellerinin ise: 2016 yılı için: 1 (bir) yıllık peşin, 2017 yılı için: 2017 yılı Tefe oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin, 2018 yılı için: 2018 yılı Tefe oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin olarak tahsil edilmesine, 2886 sayılı yasanın 31. Maddesine istinaden ita amirinin onayına sunulmasına, Kararın ve İşlem Dosyasının Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilmesine, Belediye Encümeni İhale komisyonumuzca oybirliği ile 17.02.2016 tarihinde karar vermiştir.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    15    17.02.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.02.2016 tarih ve 2016/36 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazadası, 28 ada, 30 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Gönüllü Caddesi, No:40 Burgazadası/Adalar/İstanbul adresinde İnci Semra SOLAKOĞLU’na ait olan III. Sınıf A Grubu konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 09.02.2016 tarih ve 2/66 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 22.12.2015 tarih ve 9375 sayılı dilekçeye istinaden 998/551 sayılı proje ile yerinde dışarıdan yapılan incelemede 11 x 4 m ebadında teras olarak kullanılmak üzere projede olmayan -2. Katın oluşturulduğu, 11 x 2,45 m ebadında görevli dairesi olarak kullanılmak üzere yine projede olmayan -3. Katın oluşturulduğu, dolayısıyla binanın kurulumunun farklı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca projedeki bodrum katın deniz cephesine 2,40 x 5,30 m ebadında balkon eklendiği tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 471,3 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapının Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 08.02.2016 tarih ve 27 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kaydında tapu malikinin 52936099610 T.C. Kimlik numaralı İnci Semra SOLAKOĞLU olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 471,3 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 29.501,58 TL hesabıyla, toplam 13.409,810296 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda mı yapılmış olduğu: (13.409,810296 TL x % 80 = 10.727,848237 TL ), 2-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (13.409,810296 TL x % 20 = 2.681,962059 TL), 3-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (13.409,810296 TL x % 20 = 2.681,962059 TL) dikkate alınarak tapu maliki 52936099610 T.C. Kimlik numaralı İnci Semra SOLAKOĞLU’na: toplamda : 29.501,58 (yirmidokuzbinbeşyüzbirliraellisekizkuruş) TL para cezası tayinine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 17.02.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    16    17.02.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.02.2016 tarih ve 311 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Büyükada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 08.02.2016 günü yapılan kontrollerde saat 01:30 sıralarında Nizam Mahallesi Şehit Recep Koç Caddesi No:2/C Büyükada adresinde faaliyet gösteren, işletmeciliğini Sabahattin ÖZYURT’un yaptığı, Pepe Bar ( Pepe Restaurant ) isimli işyerinin kapanış saatlerine riayet etmediği tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan incelemede açılış-kapanış saatlerine riayet etmediğinden işyeri ilgilisi Sabahattin ÖZYURT’a 09.12.2016 tarih ve 2016/012 sayılı Encümen kararı ile 2.110,00 TL para cezası verilmiş olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müzakere neticesinde; 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde: ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden, 09.12.2016 tarih ve 2016/012 sayılı Encümen kararı ile verilen 2.110,00 TL para cezası bir kat arttırılarak işyeri ilgilisi Sabahattin ÖZYURT’a: 4.220,00 (dörtbinikiyüzyirmi) TL idari para cezası verilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 17.02.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    17    17.02.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.02.2016 tarih ve 312 sayılı yazısı tetkik edildi.  Nejla RECEP 08.12.2016 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Abdulsamet RECEP’in vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Hiçbir yerden geliri olmadığı yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Nejla RECEP’e 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 06.01.2016 tarih ve 2016/4 sayılı kararına istinaden, 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 03.02.2016 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 200,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 315,00 TL, toplamda ise ayda 515,00 TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 17.02.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    18    23.02.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.02.2016 tarih ve 2016/261 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada, 41 ada, 14 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Zağnospaşa Caddesi, No: 56-58-60-62-64 Büyükada/Adalar/İstanbul adresinde Tapu Malikleri ’ne ait olan V. Sınıf D Grubu, restore edilecek yapılar ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 18.02.2016 tarih ve 2/67 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 11.07.1996/8531 sayılı kararı ve 15.10.1996 tarih 956 sayılı Adalar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce onaylı Restorasyon Projesine aykırı olarak 2 adet tek kat + çatı arası kaçak yapı, tek kat olan müştemilat binası yıkılarak 2 adet 2 katlı yapı, ruhsatsız havuz ve eski eser binaya çatı katı ilavesi tespit edilmiştir. İşgalli olduğundan mühür altına alınamamıştır. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 674,94 m² olduğu belirtilen V. Sınıf D Grubu yapı ile ilgili yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 674,94 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 67.213,793934 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu, (67.213,793934 TL x % 30 = 20.164,138180 TL ) 2-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu, (67.213,793934 TL x % 100 = 67.213,793934 TL) 3-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda mı yapılmış olduğu, (67.213,793934 TL x % 80 = 53.771,035147 TL ) 4-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (67.213,793934 TL x % 180 = 120.984,829081 TL ) 5-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu, (67.213,793934 TL x % 20 = 13.442,758787 TL ) 6-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (67.213,793934 TL x % 20 = 13.442,758787 TL ) dikkate alınarak, tapu maliklerine toplamda: 356.233,11 (üçyüzellialtıbinikiyüzotuzüçliraonbirkuruş) TL para cezası tayinine. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18.02.2016 tarih ve 22024496/199 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtları dikkate alınarak uygulanan 356.233,11 TL para cezasının: A Blok Bağımsız Bölüm 1 (20,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda) Maliki 56194004492 T.C. Kimlik Numaralı Hilda KALAYCI’dan: 356.233,11 TL X 20,00/140,000 = 50.890,44 (ellibinsekizyüzdoksanlirakırkdörtkuruş) TL, B Blok Bağımsız Bölüm 2 (20,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda) Maliki 23570112966 T.C. Kimlik Numaralı Avedis Murat PEKMEZYAN’dan: 356.233,11 TL X 20,00/140,000 = 50.890,44 (ellibinsekizyüzdoksanlirakırkdörtkuruş) TL, A Blok Bağımsız Bölüm 2 (80,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda), 1/8 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 13954059062 T.C. Kimlik Numaralı Mualla KARSLIOĞLU’ndan : (356.233,11 TL X 80,00/140,000) = 203.561,78 TL X 1/8 = 25.445,22 (yirmibeşbindörtyüzkırkbeşlirayirmiikikuruş) TL, A Blok Bağımsız Bölüm 2 (80,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda), 1/8 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 15622001748 T.C. Kimlik Numaralı Ertuğrul KARSLIOĞLU’ndan : (356.233,11 TL X 80,00/140,000) = 203.561,78 TL X 1/8 = 25.445,22 (yirmibeşbindörtyüzkırkbeşlirayirmiikikuruş) TL, A Blok Bağımsız Bölüm 2 (80,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda), ¼ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 42655100148 T.C. Kimlik Numaralı Arşaluys Jül DÖNER’den : (356.233,11 TL X 80,00/140,000) = 203.561,78 TL X 1/4 = 50.890,45 (ellibinsekizyüzdoksanlirakırkbeşkuruş) TL, A Blok Bağımsız Bölüm 2 (80,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda), ¼ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 38926617934 T.C. Kimlik Numaralı Safa Ziya MUTLUSOY’dan: (356.233,11 TL X 80,00/140,000) = 203.561,78 TL X 1/4 = 50.890,45 (ellibinsekizyüzdoksanlirakırkbeşkuruş) TL, A Blok Bağımsız Bölüm 2 (80,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda), ¼ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 37819603276 T.C. Kimlik Numaralı Lukia KOTAM’dan: (356.233,11 TL X 80,00/140,000) = 203.561,78 TL X 1/4 = 50.890,45 (ellibinsekizyüzdoksanlirakırkbeşkuruş) TL, B Blok Bağımsız Bölüm 1 (20,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda), ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 45484293098 T.C. Kimlik Numaralı Ayda ÇEVİK’ten :356.233,11 TL X 20,00/140,000 = 50.890,45 TL X 1/2 = 25.445,22 (yirmibeşbindörtyüzkırkbeşlirayirmiikikuruş) TL, B Blok Bağımsız Bölüm 1 (20,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda), ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 45502292492 T.C. Kimlik Numaralı Ali Levent ÇEVİK’ten : 50.890,45 TL X 1/2 = 25.445,22 (yirmibeşbindörtyüzkırkbeşlirayirmiikikuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 23.02.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    19    23.02.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 23.02.2016 tarih ve 187 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. Maddesinin 2. Fıkrasına istinaden, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Bütçe Kalemlerine ek olarak, 46.34.05.33.01.1.2.00.5.03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Kaleminin açılmasına ve 46.34.05.33.01.1.2.00.5.09.6.1.01 Yedek Ödenek Bütçe Kaleminden 5.000,00 (beşbin) TL aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 23.02.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    20    01.03.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.02.2016 tarih ve 2016/282 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada, 29 ada, 10 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Yelüfürdü Sokak , No: 6-8 Büyükada/Adalar/İstanbul adresinde ait olan III. Sınıf A Grubu, Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 23.02.2016 tarih ve 2/68 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 28.10.1967 tarih 7950 sayılı onaylı mimari projesine aykırı olarak terasta 21 m² tamamı ile kapatılan bölüm ve 12 m² sundurma, kamelya tarzında imalat yapılmış olup işgalli olduğundan mühürlenememiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.02.2016 tarih ve 22024496/221 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki malikinin 43120939652 T.C. Kimlik Numaralı Keziban KOÇYİĞİT olduğu anlaşılmıştır. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 33 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapı ile ilgili yapılan müzakere neticesinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 33 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28.452812 TL hesabıyla, toplam 938,942796 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu, ( 938,942796 TL x % 30 = 281,682839 TL ) 2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda mı yapılmış olduğu, ( 938,942796 TL x % 80 = 751,154237 TL ) 3-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (938,942796 TL x % 180 = 1.690,097033 TL ) 5-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu, ( 938,942796 TL x % 20 = 187,788559 TL ) 6-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu ( 938,942796 TL x % 20 = 187,788559 TL ) dikkate alınarak, tapudaki maliki 43120939652 T.C. Kimlik Numaralı Keziban KOÇYİĞİT ’e toplamda: 4.037,45 (dörtbinotuzyedilirakırkbeşkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 01.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    21    01.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.03.2016 tarih ve 280 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Burgazadası, Gönüllü Caddesi, No:38, 28 ada, 22 parsel sayılı yere ait alınan ilgi (a) Belediye Encümen Kararındaki imara aykırılıktan etkilenen 7,5 m2 balkon eklentisi için hesaplanan ceza miktarının ilgi (b) yazı eki tapu bilgilerine göre Malik Rıfat Belevi ve İntifa hakkı olan Bensiyon Belevi olarak düzeltilmesi ve yine imara aykırılıktan etkilenen 99/135 sayılı projesinde depo olarak görülen 6,64 m2 alan için hesaplanan ceza miktarının ilgi (b) yazı eki tapu kaydında belirtilen Malik Selim Belevi olacak şekilde değiştirilmesi talebi ile ilgili olarak yapılan müzakere neticesinde; Bensiyon BELEVİ’nin 15.02.2016 tarihli dilekçesi ile beyan ettiği, ayrıca 17.02.2016 tarih ve E.382754 sayılı Tapu Müdürlüğü yazısı ekinde yer alan tapu bilgileri doğrultusunda: 09.02.2016 tarih ve 013 sayılı Belediye Encümen Kararı ile a-) İmara aykırılıktan etkilenen 7,5 m² balkon eklentisi için Rıfat BELEVİ ’ye verilen 1.792,53 (binyediyüzdoksanikiliraelliüçkuruş)TL para cezasının tashih edilerek intifa hakkı olan Bensiyon BELEVİ’ den tahsil edilmesine,    b-) İmara aykırılıktan etkilenen 99/135 sayılı projesinde depo olarak görülen 6,64 m² ortak alan için tapudaki maliklerine verilen toplam 1.586,98 (binbeşyüzseksenaltıliradoksansekizkuruş) TL para cezalarının tashih edilerek tapudaki maliki Selim BELEVİ’den tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 01.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    22    08.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.03.2016 tarih ve 2016/22 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada, 54 ada, 6 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Malül Gazi Caddesi, No: 17 Büyükada/Adalar/İstanbul adresinde ait olan V. Sınıf D Grubu, restore edilecek yapılar ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 29.02.2016 tarih ve 2/70 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 06.08.1999 tarih 99-770 sayılı onaylı mimari projesine aykırı olarak 6 no’lu parselde 2. bodrum kat seviyesinde yan bahçede 35 m² kapalı (betonarme karkas) ilave edildiği ve ruhsatsız havuz yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca 2. bodrumdan 1. bodruma çıkan 25,5 m² bahçe merdivenleri iptal edilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.02.2016 tarih ve 22024496/220 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki maliklerinin: Bağımsız Bölüm 1 maliki 15/100 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 25630885636 T.C. Kimlik Numaralı HRAÇ GARO SİMSARYAN, Bağımsız Bölüm 2 maliki 20/100 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 21809014364 T.C. Kimlik Numaralı JİRAYR GAMSARAGAN, Bağımsız Bölüm 3 maliki 20/100 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 25630885636 T.C. Kimlik Numaralı HRAÇ GARO SİMSARYAN, Bağımsız Bölüm 4 maliki 25/100 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 25630885636 T.C. Kimlik Numaralı HRAÇ GARO SİMSARYAN, Bağımsız Bölüm 5 maliki 20/100 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 25630885636 T.C. Kimlik Numaralı HRAÇ GARO SİMSARYAN olduğu anlaşılmıştır. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 60.5 m² olduğu belirtilen V. Sınıf D Grubu yapı ile ilgili yapılan müzakere neticesinde: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 60.5 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 6.024,883002 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu, (6.024,883002 TL x % 30 = 1.807,464901 TL ) 2-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu, (6.024,883002 TL x % 100 = 6.024,883002 TL ) 3-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (6.024,883002 TL x % 180 = 10.844,789404 TL ) 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu, (6.024,883002 TL x % 20 = 1.204,976600 TL ) 5-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (6.024,883002 TL x % 20 = 1.204,976600 TL ) dikkate alınarak, tapudaki maliklerine toplamda: 27.111,97 (yirmiyedibinyüzonbirliradoksanyedikuruş) TL para cezası tayinine, Tayin edilen 27.111,97 TL para cezası: Bağımsız Bölüm 1 maliki 15/100 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 25630885636 T.C. Kimlik Numaralı HRAÇ GARO SİMSARYAN’ dan: 27.111,97 TL x 15/100 = 4.066,80 (dörtbinaltmışaltıliraseksenkuruş) TL, Bağımsız Bölüm 2 maliki 20/100 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 21809014364 T.C. Kimlik Numaralı JİRAYR GAMSARAGAN’dan: 27.111,97 TL x 20/100 = 5.422,40 (beşbindörtyüzyirmiikilirakırkkuruş) TL, Bağımsız Bölüm 3 maliki 20/100 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 25630885636 T.C. Kimlik Numaralı HRAÇ GARO SİMSARYAN’dan: 27.111,97 TL x 20/100 = 5.422,40 (beşbindörtyüzyirmiikilirakırkkuruş) TL, Bağımsız Bölüm 4 maliki 25/100 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 25630885636 T.C. Kimlik Numaralı HRAÇ GARO SİMSARYAN’dan: 27.111,97 TL x 25/100 = 6.777.99 (altıbinyediyüzyetmişyediliradoksandokuzkuruş) TL, Bağımsız Bölüm 5 maliki 20/100 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 25630885636 T.C. Kimlik Numaralı HRAÇ GARO SİMSARYAN’dan: 27.111,97 TL x 20/100 = 5.422,40 (beşbindörtyüzyirmiikilirakırkkuruş) TL olarak tahsil edilmesine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 08.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    23    08.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.03.2016 tarih ve 2016/281 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada, 54 ada, 5 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Malül Gazi Caddesi, No: 19 Büyükada/Adalar/İstanbul adresinde ait olan V. Sınıf D Grubu, restore edilecek yapılar ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 29.02.2016 tarih ve 2/69 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 06.08.1999 tarih 99-770 sayılı onaylı mimari projesine aykırı olarak 5 no’lu parselde 2. bodrum kat seviyesinde yan bahçede 35 m² kapalı (betonarme karkas) ilave edildiği 1. bodrum katta aynı kapalı alan üzerine 15 m² ilave edilmiştir. 25.5 m² ruhsatsız havuz tespit edilmiş olup, ayrıca arka cephede 2. bodrumdan 1. bodrum kata çıkan bahçe merdivenlerinin iptal edilmiş olduğu tespit edilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.02.2016 tarih ve 22024496/220 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki maliklerinin: ½ Hisse Pay / Hisse Payda sahibi 22730129332 T.C. Kimlik Numaralı AHKAR ZEPETYAN, ½ Hisse Pay / Hisse Payda sahibi 34039743362 T.C. Kimlik Numaralı TAKUHİ BOYACIOĞLU olduğu anlaşılmıştır. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 75.5 m² olduğu belirtilen V. Sınıf D Grubu yapı ile ilgili yapılan müzakere neticesinde: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 75.5 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 7.518,655647 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu, (7.518,655647 TL x % 30 = 2.255.596694 TL) 2-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu, (7.518,655647 TL x % 100 = 7.518,655647 TL) 3-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (7.518,655647 TL x % 180 = 13.533,580165 TL ) 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu, (7.518,655647 TL x % 20 = 1.503,731129 TL) 5-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (7.518,655647 TL x % 20 = 1.503,731129 TL) dikkate alınarak, tapudaki maliklerine toplamda: 33.833,95 (otuzüçbinsekizyüzotuzüçliradoksanbeşkuruş) TL para cezası tayinine, Tayin edilen : 33.833,95 TL para cezası: ½ Hisse Pay / Hisse Payda sahibi 22730129332 T.C. Kimlik Numaralı AHKAR ZEPETYAN’ dan: 33.833,95 TL x ½ = 16.916,98 (onaltıbindokuzyüzonaltıliradoksansekizkuruş) TL, ½ Hisse Pay / Hisse Payda sahibi 34039743362 T.C. Kimlik Numaralı TAKUHİ BOYACIOĞLU’ ndan: 33.833,95 TL x ½ = 16.916,98 (onaltıbindokuzyüzonaltıliradoksansekizkuruş) TL olarak tahsil edilmesine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 08.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    24    08.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.03.2016 tarih ve 2016/347 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazada, 22 ada, 4 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Gönüllü Caddesi, No: 22 Burgazada/Adalar/İstanbul adresinde ait olan III. Sınıf A Grubu, konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 03.03.2016 tarih ve 2/72 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 19.02.2016 tarih ve 983 sayılı şikayet dilekçesine istinaden 1984/2319 sayılı proje ile yerinde yapılan incelemede 1. kat giriş kapısının sağında 2.20 m x 1.00 m’ lik alanın kapatılarak salona katıldığı, yine 1. kat deniz cephesindeki balkonun yaklaşık 0.50 m x 5.50 m büyütüldüğü ve tamamının (5.50 m x 1.70 m) kapatılarak salona katıldığı, çekme kat terasının ise Gönüllü Caddesi tarafından kapatılarak (19.80 m²) yapıya katıldığı ve yine bu cephede 3.30 m x 0.50 m’ lik çıkma yapılarak yapının büyütüldüğü tespit edilmiştir. İzinsiz inşai faaliyet durdurularak yapı mühür altına alınmıştır. (Teras kısmındaki 19.80 m² ’lik büyümenin yeni yapıldığı, diğer aykırılıkların ne zaman yapıldığı tespit edilememiştir.) Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04.03.2016 tarih ve 22024496/280 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki malikinin, 478272740078 T.C. Kimlik Numaralı ELİZA KÖKSAL olduğu anlaşılmıştır. İmara aykırılıktan etkilenen alanın 36.50 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapı ile ilgili yapılan müzakere neticesinde: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 36.50 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 1.038,527638 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu, (1.038,527638 TL x % 100 = 1.038,527638 TL), 2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (1.038,527638 TL x % 80 = 830,822110 TL ), 3-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (1.038,527638 TL x % 180 = 1.869,349748 TL), 4-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.038,527638 TL x % 20 = 207,705528 TL) dikkate alınarak, tapudaki maliki 478272740078 T.C. Kimlik Numaralı ELİZA KÖKSAL’a toplamda: 4.984,93 (dörtbindokuzyüzseksendörtliradoksanüçkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 08.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    25    08.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 08.03.2016 tarih ve 228 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde Fen işleri Müdürlüğü’nün Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. Maddesi hükümlerine göre Yedek ödenekten 46.34.05.30.04.5.1.00.5.06.28.01 bütçe tertibine 125.000,00 TL aktarma yapılması hakkındaki teklifin 46.34.05.30.04.5.1.00.5.06.5.7.90 (Diğerleri) ödenek tertibinde, yeterli ödenek bulunduğundan müdürlüğüne iadesine, Belediye Encümeninin 08.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    26    15.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.03.2016 tarih ve 2016/368 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada, 106 ada, 8 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Nizam Mahallesi, Kadıyoran Caddesi, No: 60 Büyükada/Adalar/İstanbul adresinde ait olan III. Sınıf A Grubu, konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 03.03.2016 tarih ve 2/721 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 19.01.2016 tarih ve 299 sayılı şikayet dilekçesine binaen yerinde yapılan teknik incelemede 26.08.1987 tarih ve 87/1676 sayılı onaylı proje hilafı bodrum katta 1 ve 2 numaraları dairelerin kömürlükleri dairelerine katılmış olduğu ve 5-6 numaralı dairelerin dubleks katlarına teras yapıldığı tespit edilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 08.03.2016 tarih ve 22024496/295 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki maliklerinin, Bağımsız Bölüm No:1 maliki: 42616118526 T.C. Kimlik Numaralı BERRİN GÖKSU, Bağımsız Bölüm No:2 maliki: 43963403822 T.C. Kimlik Numaralı ERDOĞAN ÖZCAN, Bağımsız Bölüm No:5 maliki: 44809247648 T.C. Kimlik Numaralı KORKUT EMRA ERDUR, Bağımsız Bölüm No:6 maliki: 22721141190 T.C. Kimlik Numaralı NADİRE MÜYES GÜNEŞ olduğu anlaşılmıştır. Bağımsız Bölüm No:1 için İmara aykırılıktan etkilenen alanın 12 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapı ile ilgili yapılan müzakere neticesinde: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 12 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 341,433744 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan mı yapılmış olduğu, (341,433744 TL x % 30 = 102,430123 TL), 2-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu (341,433744 TL x % 100 = 341,433744 TL ),    3-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (341,433744 TL x % 80 = 273,146995 TL ), 4-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (341,433744 TL x % 180 = 614,580739 TL), 5-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (341,433744 TL x % 20 = 68,286749 TL), 6-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (341,433744 TL x % 20 = 68,286749 TL) dikkate alınarak, tapudaki maliki 42616118526 T.C. Kimlik Numaralı BERRİN GÖKSU’ya toplamda: 1.809,60 (binsekizyüzdokuzliraaltmışkuruş) TL para cezası tayinine, Bağımsız Bölüm No:2 için İmara aykırılıktan etkilenen alanın 12 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapı ile ilgili yapılan müzakere neticesinde: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 12 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 341,433744 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan mı yapılmış olduğu, (341,433744 TL x % 30 = 102,430123 TL), 2-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu (341,433744 TL x % 100 = 341,433744 TL ),    3-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (341,433744 TL x % 80 = 273,146995 TL ), 4-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (341,433744 TL x % 180 = 614,580739 TL), 5-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (341,433744 TL x % 20 = 68,286749 TL), 6-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (341,433744 TL x % 20 = 68,286749 TL) dikkate alınarak, tapudaki maliki 43963403822 T.C. Kimlik Numaralı ERDOĞAN ÖZCAN’a toplamda: 1.809,60 (binsekizyüzdokuzliraaltmışkuruş) TL para cezası tayinine, Bağımsız Bölüm No:5 için İmara aykırılıktan etkilenen alanın 12 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapı ile ilgili yapılan müzakere neticesinde: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 12 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 341,433744 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan mı yapılmış olduğu, (341,433744 TL x % 30 = 102,430123 TL), 2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (341,433744 TL x % 80 = 273,146995 TL ), 3-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (341,433744 TL x % 180 = 614,580739 TL), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (341,433744 TL x % 20 = 68,286749 TL), 5-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (341,433744 TL x % 20 = 68,286749 TL) dikkate alınarak, tapudaki maliki 44809247648 T.C. Kimlik Numaralı KORKUT EMRA ERDUR’a toplamda: 1.468,17 (bindörtyüzaltmışsekizliraonyedikuruş) TL para cezası tayinine, Bağımsız Bölüm No:6 için İmara aykırılıktan etkilenen alanın 12 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapı ile ilgili yapılan müzakere neticesinde: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 12 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 341,433744 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan mı yapılmış olduğu, (341,433744 TL x % 30 = 102,430123 TL), 2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (341,433744 TL x % 80 = 273,146995 TL ), 3-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (341,433744 TL x % 180 = 614,580739 TL), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (341,433744 TL x % 20 = 68,286749 TL), 5-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (341,433744 TL x % 20 = 68,286749 TL) dikkate alınarak, tapudaki maliki 22721141190 T.C. Kimlik Numaralı NADİRE MÜYES GÜNEŞ’e toplamda: 1.468,17 (bindörtyüzaltmışsekizliraonyedikuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    27    15.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.03.2016 tarih ve 2016-42 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi, Gönüllü Caddesi, 29 ada, 2 parsel, 43 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 24.11.2015 tarih ve 2/58 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile yapılan mıntıka kontrolünde rastlanılan N. Kattaki izinsiz basit onarım çalışmaları sırasında 23.01.1986 tarihli proje ile yerinde yapılan incelemede, bahçenin hafredilerek sağ ve sol cephelerin açığa çıkarıldığı (yaklaşık sağ 35 m³ sol 40 m³), Bodrum katta kömürlük ve sığınağın bulunduğu alana 2,4 m x 3,5 m 8,4 m² ebatında alan ilave edildiği, zemin kat sağ yan cephede 3,00 m² lik balkon daireye katıldığı N.K. ön cephede 2,43 m² lik balkonun yapıya katıldığı, sağ yan cephede 0,9 m x 3 m 2,7 m² daha büyük yapıldığı, çatı katı planda 36,75 m² olması gereken kullanım alanının çatı eğimiyle oynanarak 131,25 m² daha büyütüldüğü (bir kısmı teras olarak kullanılmaktadır) tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.12.2015 tarih ve 2093 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 01.12.2015 tarih ve 2015/222 sayılı Encümen Kararı ile Tapu Maliklerine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 24.11.2015 tarih ve 2/58 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi, Gönüllü Caddesi, 29 ada, 2 parsel, 43 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 24.11.2015 tarih ve 2/58 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Bağımsız Bölüm 2 sahibi 31948822782 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Fethi DÖRDÜNCÜ’ye: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL, Bağımsız Bölüm 3 sahibi: 13247299670 T.C. Kimlik Numaralı Mardiros İVATGİL’e: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL, Bağımsız Bölüm 4 maliki 31945822846 T.C. Kimlik Numaralı Semiha İnci DÖRDÜNCÜ’ye: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL para cezası uygulanmasına, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    28    15.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.03.2016 tarih ve 2016-333 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, İskele Caddesi, 54 ada, 1 parsel, 4 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 29.01.2016 tarih ve 2/64 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 25.11.2015 tarih ve 207438-2581 sayılı KUDEB yazısına istinaden yerinde dışarıdan yapılan incelemede herhangi bir inşai faaliyete rastlanılmamış olup daha evvelce yapılmış olduğu anlaşılan zemin katta; sağda bulunan dükkanın İskele Caddesine doğru 4 x 1,2 m ebadında alüminyum ve cam malzeme ile büyütüldüğü sağ yan cephesinde 2 x 1 m ebadındaki PVC malzeme ile kapalı alan eklendiği ve sol yan cephede pencere boyutlarının değiştirildiği ve 2 adet kapı açıldığı ayrıca 2. Kat sağ yan cephedeki 4x 1,20 m ebadındaki balkonun PVC malzeme ile kapatıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.02.2016 tarih ve 2015/2255 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 02.02.2016 tarih ve 2016/009 sayılı Encümen Kararı ile FERYAL BOYACI- BAKİ SERT- ARDAŞES ÇAĞLI para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 29.01.2016 tarih ve 2/64 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, İskele Caddesi, 54 ada, 1 parsel, 4 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 29.01.2016 tarih ve 2/64 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: 12497480982 T.C. Kimlik Numaralı Feryal BOYACI’ya: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL, 14927050154 T.C. Kimlik Numaralı Baki SERT’e: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL, 27019986316 T.C. Kimlik Numaralı Ardaşes ÇAĞLI’ya: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL para cezası uygulanmasına, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    29    15.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.03.2016 tarih ve 2016-345 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazada Mahallesi, Gönüllü Caddesi, 28 ada, 22 parsel, 38 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 02.02.2016 tarih ve 2/65 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 27.12.2015 tarih ve 9048 sayılı dilekçeye istinaden 99/135 projeyle yerinde dışarıdan yapılan incelemede; zemin katta deniz cephesinde (arka cephe) 7,5 m² lik balkon eklendiği ve buradaki pencerenin kapıya dönüştürüldüğü, bodrum kat deniz cephesinde 0,8 x 1,6 m ebadında 4 adet pencere, sol cepheye ise 0,8 x 1,9 ebadında bir adet pencere açıldığı tespit edilmiştir. Çalışmaların evvelce yapılmış olduğu tespit edilmiş olup, yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.03.2016 tarih ve 280 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 01.03.2016 tarih ve 2016/021 sayılı Encümen Kararı ile Bensiyon BELEVİ ve Selim BELEVİ ‘ye para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 02.02.2016 tarih ve 2/65 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Burgazada Mahallesi, Gönüllü Caddesi, 28 ada, 22 parsel, 38 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 02.02.2016 tarih ve 2/65 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: İntifa hakkı sahibi Bensiyon BELEVİ’ye: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL, Tapudaki Maliki Selim BELEVİ’ye: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL para cezası uygulanmasına, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    30    15.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.03.2016 tarih ve 2016-334 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazada Mahallesi, Gönüllü Caddesi, 28 ada, 30 parsel, 40 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 09.02.2016 tarih ve 2/66 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 22.12.2015 tarih ve 9375 sayılı dilekçeye istinaden 998/551 sayılı proje ile yerinde dışarıdan yapılan incelemede 11 x 4 m ebadında teras olarak kullanılmak üzere projede olmayan -2. Katın oluşturulduğu, 11 x 2,45 m ebadında görevli dairesi olarak kullanılmak üzere yine projede olmayan -3. Katın oluşturulduğu, dolayısıyla binanın kurulumunun farklı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca projedeki bodrum katın deniz cephesine 2,40 x 5,30 m ebadında balkon eklendiği tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.02.2016 tarih ve 2016/36 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 09.02.2016 tarih ve 2016/013 sayılı Encümen Kararı ile tapu maliki İNCİ SEMRA SOLAKOĞLU ’na para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 09.02.2016 tarih ve 2/66 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Burgazada Mahallesi, Gönüllü Caddesi, 28 ada, 30 parsel, 40 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 09.02.2016 tarih ve 2/66 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Tapu malikinin 52936099610 T.C. Kimlik numaralı İNCİ SEMRA SOLAKOĞLU’na: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL para cezası uygulanmasına, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    31    15.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.03.2016 tarih ve 2016/113 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada, 38 ada, 1 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Çandarlı Sokak, No: 54 Kınalıada/Adalar/İstanbul adresinde ait olan III. Sınıf A Grubu, konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 10.03.2016 tarih ve 2/74 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile Vaki şikayet üzerine 16.12.1992 tarih ve 992/559 sayılı projesi ile yerinde yapılan incelemede 9 numaralı bağımsız bölümde izinsiz çalışmaya rastlanılmış olup, çatının yükseltilerek yaklaşık 38.24 m²’lik çatı katı oluşturulduğu, oluşturulan katın ön cephesine yaklaşık 10.56 m² teras eklendiği ve arka cephesinde 4.92 m² lik teras oluşturulduğu tespit edilmiştir. 7 numaralı bağımsız bölümde ise evvelce çatının yükseltilerek yaklaşık 29.54 m² lik çatı katı oluşturulduğu, oluşturulan bu katın ön cephesinde yaklaşık 14.30 m² teras eklendiği ve yan cephesinde yine yaklaşık 6.86 m² teras oluşturulduğu tespit edilmiştir. Daireler iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.01.2016 tarih ve 22024496/97 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki maliklerinin, Bağımsız Bölüm No:7 maliki: 11042518934 T.C. Kimlik Numaralı MURAT KAYA, Bağımsız Bölüm No:9 maliki: 11954471686 T.C. Kimlik Numaralı HARUN SOLAKOĞLU olduğu anlaşılmıştır. Bağımsız Bölüm No:7 için İmara aykırılıktan etkilenen alanın 50.70 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapı ile ilgili yapılan müzakere neticesinde: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 50.70 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 1.442,557568 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu (1.442,557568 TL x % 100 = 1.442,557568 TL),    2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (1.442,557568 TL x % 80 = 1.154,046054 TL ), 3-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (1.442,557568 TL x % 100 = 1.442,557568 TL), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (1.442,557568 TL x % 20 = 288,511514 TL), 5-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (341,433744 TL x % 20 = 288,511514 TL) dikkate alınarak, tapudaki maliki 11042518934 T.C. Kimlik Numaralı MURAT KAYA’ya toplamda: 6.058,74 (altıbinellisekizlirayetmişdörtkuruş) TL para cezası tayinine, Bağımsız Bölüm No:9 için İmara aykırılıktan etkilenen alanın 53.72 m² olduğu belirtilen III. Sınıf A Grubu yapı ile ilgili yapılan müzakere neticesinde: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 53.72 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 1.528,485061 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu (1.528,485061 TL x % 100 = 1.528,485061 TL),    2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (1.528,485061 TL x % 80 = 1.222,788049 TL ), 3-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (1.528,485061 TL x % 100 = 1.528,485061 TL), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (1.528,485061 TL x % 20 = 305,697012 TL), 5-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.528,485061 TL x % 20 = 305,697012 TL) dikkate alınarak, tapudaki maliki 11954471686 T.C. Kimlik Numaralı HARUN SOLAKOĞLU ’na toplamda: 6.419,64 (altıbinellisekizlirayetmişdörtkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    32    22.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17.03.2016 tarih ve 2016-324 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi, Zağnospaşa Caddesi, 41 ada, 14 parsel sayılı yer hakkında düzenlenen 18.02.2016 tarih ve 2/67 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 11.07.1996/8531 sayılı kararı ve 15.10.1996 tarih 956 sayılı Adalar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce onaylı Restorasyon Projesine aykırı olarak 2 adet tek kat + çatı arası kaçak yapı, tek kat olan müştemilat binası yıkılarak 2 adet 2 katlı yapı, ruhsatsız havuz ve eski eser binaya çatı katı ilavesi tespit edilmiştir. İşgalli olduğundan mühür altına alınamamıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.02.2016 tarih ve 2016/261 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 23.02.2016 tarih ve 2016/018 sayılı Encümen Kararı ile tapu maliklerine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 18.02.2016 tarih ve 2/67 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi, Zağnospaşa Caddesi, 41 ada, 14 parsel sayılı yer hakkında düzenlenen 18.02.2016 tarih ve 2/67 cilt/yaprak sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerinegetirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Tapu Maliklerine: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL para cezası uygulanmasına, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18.02.2016 tarih ve 22024496/199 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtları dikkate alınarak uygulanan 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL para cezasının: A Blok Bağımsız Bölüm 1 (20,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda) Maliki 56194004492 T.C. Kimlik Numaralı Hilda KALAYCI’dan: 3.161,42 TL X 20,00/140,0003161 = 451,63 (dörtyüzellibirliraaltmışüçkuruş) TL, B Blok Bağımsız Bölüm 2 (20,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda) Maliki 23570112966 T.C. Kimlik Numaralı Avedis Murat PEKMEZYAN’dan: 3.161,42 TL X 20,00/140,0003161 = 451,63 (dörtyüzellibirliraaltmışüçkuruş) TL, A Blok Bağımsız Bölüm 2 (80,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda), 1/8 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 13954059062 T.C. Kimlik Numaralı Mualla KARSLIOĞLU’ndan : (3.161,42 TL X 80,00/140,000) = 1.806,53 TL X 1/8 = 225,82 (ikiyüzyirmibeşliraseksenikikuruş) TL, A Blok Bağımsız Bölüm 2 (80,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda), 1/8 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 15622001748 T.C. Kimlik Numaralı Ertuğrul KARSLIOĞLU’ndan : (3.161,42 TL X 80,00/140,000) = 1.806,53 TL X 1/8 = 225,82 (ikiyüzyirmibeşliraseksenikikuruş) TL, A Blok Bağımsız Bölüm 2 (80,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda), ¼ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 42655100148 T.C. Kimlik Numaralı Arşaluys Jül DÖNER’den : (3.161,42 TL X 80,00/140,000) = 1.806,53 TL X 1/4 = 451,63 (dörtyüzellibirliraaltmışüçkuruş) TL, A Blok Bağımsız Bölüm 2 (80,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda), ¼ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 38926617934 T.C. Kimlik Numaralı Safa Ziya MUTLUSOY’dan: (3.161,42 TL X 80,00/140,000) = 1.806,53 TL X 1/4 = 451,63 (dörtyüzellibirliraaltmışüçkuruş) TL, A Blok Bağımsız Bölüm 2 (80,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda), ¼ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 37819603276 T.C. Kimlik Numaralı Lukia KOTAM’dan: (3.161,42 TL X 80,00/140,000) = 1.806,53 TL X 1/4 = 451,63 (dörtyüzellibirliraaltmışüçkuruş) TL, B Blok Bağımsız Bölüm 1 (20,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda), ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 45484293098 T.C. Kimlik Numaralı Ayda ÇEVİK’ten : 3.161,42 TL X 20,00/140,000 = 451,63 TL X 1/2 = 225,82 (ikiyüzyirmibeşliraseksenikikuruş) TL, B Blok Bağımsız Bölüm 1 (20,000 Arsa Pay 140,000 Arsa Payda), ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi 45502292492 T.C. Kimlik Numaralı Ali Levent ÇEVİK’ten : 3.161,42 TL X 20,00/140,000 = 451,63 TL X 1/2 = 225,82 (ikiyüzyirmibeşliraseksenikikuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 22.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    33    22.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.03.2016 tarih ve 2016/353 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, 124 ada, 8 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Çankaya Caddesi, No: 36 Adalar/İstanbul adresinde Tamer KAYA’nın müteahhitliğini yapmış olduğu V. Sınıf D Grubu, restore edilecek yapılar ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 14.03.2016 tarih ve 2/75 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 23.10.2002 tarih ve 2002/637 sayılı onaylı projesine göre mahallen yapılan kontrolde Bodrum + Zemin + 1. Normal + 2.Normal Kattan ibaret eski eser yapıya, yapının bütününün statiğini etkileyen 2. Bodrum Kat ilavesinin tespiti yapılmıştır. Binanın temel ve temel kolonlarının kotları projesinde yer almayan 2. Bodrum Kat seviyesindedir. 2. Katta yer alan bölüm natamam durumdadır ve Plan Şemasında farklılıklar bulunmaktadır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde: 252,9 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 25.185,006795 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan mı yapılmış olduğu (25.185,006795 TL x % 30 = 7.555,502039 TL), 2-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu (25.185,006795 TL x % 100 = 25.185,006795 TL), 3-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (25.185,006795 TL x % 10 = 2.518,500680 TL),4-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (25.185,006795 TL x % 20 = 2.518,500680 TL) dikkate alınarak; Yapının müteahhidi Tamer KAYA’ya toplamda: 65.481,02 (altmışbeşbindörtyüzseksenbirliraikikuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 22.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliğiile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    34    22.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.03.2016 tarih ve 2016/449 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada, Maden Mahallesi, 75 ada, 19 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Gazimihal Sokak, No: 2 Adalar/İstanbul adresinde Ali ÖZBİR’e ait olan V. Sınıf D Grubu, restore edilecek yapılar ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 09.03.2016 tarih ve 2/73 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 31.03.2015 tarih ve 663 sayılı İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı KUDEB Müdürlüğü Ön Onarım İzin Belgesinin dışına çıkılarak mevcut müştemilatın yıkılarak yerine yaklaşık 28 m² yeni müştemilat yapıldığı, müştemilatla Eski Eser bina arasındaki bahçe kısmında yaklaşık 106 m² üç kademeli çelik kostrüksiyonla platform oluşturulduğu tespit edilerek mühürlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde: 134 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 13.344,368962 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (13.344,368962 TL x % 180 = 24.019,864132 TL),    2-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (13.344,368962 TL x % 10 = 1.334,436896 TL), 3-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (13.344,368962 TL x % 20 = 2.668,873792 TL) dikkate alınarak; Tapu Maliki Ali ÖZBİR’e toplamda: 41.367,54 (kırkbirbinüçyüzaltmışyediliraellidörtkuruş) TL para cezası tayinine, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin ‘’ Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır:’’ hükmü gereği: yapının fenni mesulü Yusuf ÇETİK’e toplamda: 41.367,54 (kırkbirbinüçyüzaltmışyediliraellidörtkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 22.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliğiile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    35    29.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.03.2016 tarih ve 2016/481 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Burgazada Mahallesi, 43 ada, 18 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Çakıltaşı Sokak, No: 3 Adalar/İstanbul adresinde Cemal YILDIZ ’a ait olan III. Sınıf A Grubu, konut olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 21.03.2016 gün ve 2 cilt 77 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile söz konusu yerde yapılan incelemede binanın sağ tarafında 11.0 x 1.0 m ebadında arka bahçeye de çıkan giriş koridoru oluşturulduğu, evvelce solda olan giriş ve 1. Kata çıkan merdiven alanının bu daireye katılmış olduğu, arka bahçede binaya 2.50 x 3.50 m ebadında kapalı alan eklendiği Zemin Kat ön cephesine 5.90 m x 1.20 m ebadında balkon eklendiği ve altının kapatıldığı dolayısı ile Zemin Kat plan şemasının değiştirildiği, arka bahçede 1. Kata çıkan merdiven oluşturulduğu ve altının kapatıldığı 1. Katta evvelce var olan balkon ile yeni eklenen alanın çatısı birleştirerek burada teras oluşturulduğu ve 2. Kata çıkış merdiveni eklendiği ve 2. Kattaki kaçak kata giriş sağlamak için 4.0 m x 1.2 m ebadında sahanlık oluşturulduğu tespit edilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.03.2016 tarih ve 22024496/389 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki malikinin 27076958554 T.C. Kimlik Numaralı Cemal YILDIZ olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde: 112 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 3.186,714944 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (3.186,714944 TL x % 80 = 2.549,371955 TL),    2-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (3.186,714944 TL x % 100 = 3.186,714944 TL),3-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu, (3.186,714944 TL x % 20 = 637,342989 TL) 4-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (3.186,714944 TL x % 20 = 637,342989 TL) dikkate alınarak, tapudaki maliki 27076958554 T.C. Kimlik Numaralı Cemal YILDIZ’a ’e toplamda: 10.197,49 (onbinyüzdoksanyedilirakırkdokuzkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 29.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    36    29.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.03.2016 tarih ve 2016-469 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi, Yelüfürdü Sokak, 29 ada, 10 parsel, 6-8 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 23.02.2016 tarih ve 2/68 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 28.10.1967 tarih 7950 sayılı onaylı mimari projesine aykırı olarak terasta 21 m² tamamı ile kapatılan bölüm ve 12 m² sundurma, kamelya tarzında imalat yapılmış olup işgalli olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.02.2016 tarih ve 2016/282 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 01.03.2016 tarih ve 2016/020 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliki 43120939652 T.C. Kimlik Numaralı Keziban KOÇYİĞİT ’e para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 23.02.2016 gün ve 2 cilt 68 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi, Yelüfürdü Sokak, 29 ada, 10 parsel, 6-8 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 23.02.2016 gün ve 2 cilt 68 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği tapudaki maliki 43120939652 T.C. Kimlik Numaralı Keziban KOÇYİĞİT ’e: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL para cezası uygulanmasına, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 29.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    37    29.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.03.2016 tarih ve 2016/511 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 92 ada, 8 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Lalahatun Sokak, No: 15 Adalar/İstanbul adresinde Tahsin ALACA ve Cesim ALACA ’ya ait olan I. Sınıf A Grubu, baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 25.03.2016 gün ve 2 cilt 78 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile Büyükada, Nizam Mahallesi, Lalahatun Sokak, 92 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın bodrum katta yer alan bağımsız bölümün maliki 24.06.1987 tarih ve 87/370 sayılı Röleve Projesinin Vaziyet Planında gösterilen 6 adet kömürlüğün fonksiyonunu değiştirerek mesken olarak kullandığı tespit edilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.03.2016 tarih ve 22024496/430 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki maliklerinin ½ hisse pay/hisse payda sahibi 22456470404 T.C. Kimlik Numaralı Tahsin ALACA ve ½ hisse pay/hisse payda sahibi 22447470796 T.C. Kimlik Numaralı Cesim ALACA olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde: 35 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca I. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 4,742135 TL hesabıyla, toplam 165,974725 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılarak: 1-) Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu (165,974725 TL x % 30 = 49,792418 TL),    2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (3.186,714944 TL x % 80 = 132,779780 TL), 3-) Ruhsatsız olarak mı yapılmış olduğu (3.186,714944 TL x % 180 = 298,754505 TL), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu, (3.186,714944 TL x % 20 = 33,194945 TL) 5-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (3.186,714944 TL x % 20 = 33,194945 TL) dikkate alınarak, tapudaki maliklerine toplamda: 713,691318 TL para cezası tayinine, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin 2. Fıkra hükmü gereğince yapılan hesaplamada verilecek idari para cezası tutarı 790,36 TL’ den az olamayacağından tapu maliklerine 790,36 TL idari para cezası tayin edilmesine, Tayin edilen 790,36 TL idari para cezasının ise: ½ hisse pay/hisse payda sahibi 22456470404 T.C. Kimlik Numaralı Tahsin ALACA’dan: 395,18 (üçyüzdoksanbeşliraonsekizkuruş) TL, ½ hisse pay/hisse payda sahibi 22447470796 T.C. Kimlik Numaralı Cesim ALACA’dan: 395,18 (üçyüzdoksanbeşliraonsekizkuruş) TL olarak tahsil edilmesine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 29.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    38    29.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.03.2016 tarih ve 294 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde, 5393 sayılı yasanın 34. maddesinin (a) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine istinaden Belediye Encümenince; Adalar Belediyesi 2015 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabının: Belediye gelirlerinin tahsil edilip edilmediği, Bütçeyle verilen ödeneğin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, Yapılan harcamaların gerçek bir ihtiyaç karşılığı olup olmadığı yönlerinden incelenmesine ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. Maddesine istinaden Adalar Belediyesi 2015 Yılı Taşınır Kesin Hesabının kontrol edilmesine, Belediye Encümeni’nin 29.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    39    29.03.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.03.2016 tarih ve 296 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesi gereği, Fen İşleri Müdürlüğü bütçesinde 46.34.05.30.04.5.1.0.00.5.03.3.2.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Bütçe Kalemi açılması ve açılan ödenek kalemine Yedek Ödenekten 2.000,00 (ikibin) TL aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 29.03.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    40    05.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.04.2016 tarih ve 2016-540 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi, Malülgazi Caddesi, 54 ada, 5 parsel, 19 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 29.02.2016 tarih ve 2/69 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 06.08.1999 tarih 99-770 sayılı onaylı mimari projesine aykırı olarak 5 no’lu parselde 2. bodrum kat seviyesinde yan bahçede 35 m² kapalı (betonarme karkas) ilave edildiği 1. bodrum katta aynı kapalı alan üzerine 15 m² ilave edilmiştir. 25.5 m² ruhsatsız havuz tespit edilmiş olup, ayrıca arka cephede 2. bodrumdan 1. bodrum kata çıkan bahçe merdivenlerinin iptal edilmiş olduğu tespit edilmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.03.2016 tarih ve 2016/281 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 08.03.2016 tarih ve 2016/023 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki malikleri ½ Hisse Pay / Hisse Payda sahibi 22730129332 T.C. Kimlik Numaralı AHKAR ZEPETYAN ve ½ Hisse Pay / Hisse Payda sahibi 34039743362 T.C. Kimlik Numaralı TAKUHİ BOYACIOĞLU’na para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 29.02.2016 gün ve 2 cilt 69 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi, Malülgazi Caddesi, 54 ada, 5 parsel, 19 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 29.02.2016 gün ve 2 cilt 69 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği tapudaki maliklerine 3.161,42 TL idari para cezası tayinine, Tayin edilen 3.161,42 TL idari para cezasının: ½ Hisse Pay / Hisse Payda sahibi 22730129332 T.C. Kimlik Numaralı AHKAR ZEPETYAN’dan: 1.580,71 (binbeşyüzseksenlirayetmişbirkuruş) TL, ½ Hisse Pay / Hisse Payda sahibi 34039743362 T.C. Kimlik Numaralı TAKUHİ BOYACIOĞLU’na: 1.580,71 (binbeşyüzseksenlirayetmişbirkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 05.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    41    05.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.04.2016 tarih ve 2016-542 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi, Malülgazi Caddesi, 54 ada, 6 parsel, 17 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 29.02.2016 tarih ve 2/70 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 06.08.1999 tarih 99-770 sayılı onaylı mimari projesine aykırı olarak 6 no’lu parselde 2. bodrum kat seviyesinde yan bahçede 35 m² kapalı (betonarme karkas) ilave edildiği ve ruhsatsız havuz yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca 2. bodrumdan 1. bodruma çıkan 25,5 m² bahçe merdivenleri iptal edilmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.03.2016 tarih ve 2016/22 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 08.03.2016 tarih ve 2016/022 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliklerine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 29.02.2016 gün ve 2 cilt 70 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi, Malülgazi Caddesi, 54 ada, 6 parsel, 17 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 29.02.2016 gün ve 2 cilt 70 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği tapudaki maliklerine 3.161,42 TL idari para cezası tayinine, Tayin edilen 3.161,42 TL idari para cezasının: Bağımsız Bölüm 1 maliki 15/100 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 25630885636 T.C. Kimlik Numaralı HRAÇ GARO SİMSARYAN’ dan: 3.161,42 TL x 15/100 = 474,22 (dörtyüzyetmişdörtlirayirmiikikuruş) TL, Bağımsız Bölüm 2 maliki 20/100 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 21809014364 T.C. Kimlik Numaralı JİRAYR GAMSARAGAN’dan: 3.161,42 TL x 20/100 = 632,28 (altıyüzotuzikilirayirmisekizkuruş) TL, Bağımsız Bölüm 3 maliki 20/100 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 25630885636 T.C. Kimlik Numaralı HRAÇ GARO SİMSARYAN’dan: 3.161,42 TL x 20/100 = 632,28 (altıyüzotuzikilirayirmisekizkuruş) TL, Bağımsız Bölüm 4 maliki 25/100 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 25630885636 T.C. Kimlik Numaralı HRAÇ GARO SİMSARYAN’dan: 3.161,42 TL x 25/100 = 790,36 (yediyüzdoksanliraotuzaltıkuruş) TL, Bağımsız Bölüm 5 maliki 20/100 Arsa Pay/Arsa Payda sahibi 25630885636 T.C. Kimlik Numaralı HRAÇ GARO SİMSARYAN’dan: 3.161,42 TL x 20/100 = 632,28 (altıyüzotuzikilirayirmisekizkuruş) TL olarak tahsil edilmesine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 05.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    42    05.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.04.2016 tarih ve 2016-501 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi, Gönüllü Caddesi, 22 ada, 4 parsel, 22 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 03.03.2016 tarih ve 2/72 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 19.02.2016 tarih ve 983 sayılı şikayet dilekçesine istinaden 1984/2319 sayılı proje ile yerinde yapılan incelemede 1. kat giriş kapısının sağında 2.20 m x 1.00 m’ lik alanın kapatılarak salona katıldığı, yine 1. kat deniz cephesindeki balkonun yaklaşık 0.50 m x 5.50 m büyütüldüğü ve tamamının (5.50 m x 1.70 m) kapatılarak salona katıldığı, çekme kat terasının ise Gönüllü Caddesi tarafından kapatılarak (19.80 m²) yapıya katıldığı ve yine bu cephede 3.30 m x 0.50 m’ lik çıkma yapılarak yapının büyütüldüğü tespit edilmiştir. İzinsiz inşai faaliyet durdurularak yapı mühür altına alınmıştır. (Teras kısmındaki 19.80 m² ’lik büyümenin yeni yapıldığı, diğer aykırılıkların ne zaman yapıldığı tespit edilememiştir.) Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.03.2016 tarih ve 2016/347 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 08.03.2016 tarih ve 2016/024 sayılı Encümen Kararı ile tapu maliki ELİZA KÖKSAL ’a idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 03.03.2016 gün ve 2 cilt 72 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi, Gönüllü Caddesi, 22 ada, 4 parsel, 22 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 03.03.2016 gün ve 2 cilt 72 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği tapudaki maliki 478272740078 T.C. Kimlik Numaralı Eliza KÖKSAL’a: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 05.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    43    05.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 05.04.2016 tarih ve 674 sayılı yazısı tetkik edildi. 5393 sayılı yasanın 33. maddesi gereği 7. seçim dönemi 3. toplantı yılında (2016 Yılında) yapılacak olan Belediye Encümeni toplantılarının haftada 1 (bir) gün olmak üzere, Salı günleri saat 14.00’de yapılmasına, Belediye Encümeni’nin 05.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    44    05.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 05.04.2016 tarih ve 675 sayılı yazısı tetkik edildi. Nevzat KALAYCI 21.03.2016 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Arif KALAYCI ’nın vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Hiçbir yerden geliri olmadığı yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Nevzat KALAYCI ’ya 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 06.01.2016 tarih ve 2016/4 sayılı kararına istinaden, 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 01.02.2016 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 200,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 315,00 TL, toplamda ise ayda 515,00 TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 05.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    45    05.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.04.2016 tarih ve 2016/548 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 6 ada, 2 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, 23 Nisan Caddesi, No: 7 Adalar/İstanbul adresinde Tamer KAYA ’ya ait olan V. Sınıf D Grubu, restore edilecek yapılar ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 18.03.2016 tarih ve 2/76 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü tarafından 30.09.2015 tarihli Yapı Tespit Tutanağında Projesine aykırı olarak, bodrum kattaki ve B03 dükkan alanındaki bazı taş kagir duvarların betonarme perde duvar olarak inşa edildiği B02 deposuna asansörün indirildiği, B02 taşlığının üzerinin ahşap tavan ve kısmen camla kapatıldığı, ayrıca bu alanda merdivenin 22 cm geniş yapıldığı, arka cepheye çelik yangın merdiveni yapıldığı, kısmi olarak farklı uygulamalar olduğu hem KUDEB ’ce hem tarafımızdan tespit edilmiştir. İşgalli olduğundan mühürlenememiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde: 109 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 10.854,747887 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu (10.854,747887 TL x % 100 = 10.854,747887 TL),    2-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (10.854,747887 TL x % 20 = 2.170,949577 TL),dikkate alınarak; Tapu Maliki Tamer KAYA’ya toplamda: 23.880,45 (yirmiüçbinsekizyüzseksenlirakırkbeşkuruş) TL idari para cezası tayinine, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin ‘’ Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır:’’ hükmü gereği: Yapının Müteahhidi Tamer KAYA’ya toplamda: 23.880,45 (yirmiüçbinsekizyüzseksenlirakırkbeşkuruş) TL idari para cezası tayinine, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin ‘’ Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır:’’ hükmü gereği: Yapının Mimari Teknik uygulama Sorumlusu Bülent PEKÖZSOY’a toplamda : 23.880,45 (yirmiüçbinsekizyüzseksenlirakırkbeşkuruş) TL para cezası tayinine, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin ‘’ Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır:’’ hükmü gereği: Yapının Statik Teknik Uygulama Sorumlusu Cüneyt ESKİMUMCU ’ya toplamda: 23.880,45 (yirmiüçbinsekizyüzseksenlirakırkbeşkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 05.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    46    12.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.04.2016 tarih ve 2016-530 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Çandarlı Sokak, 38 ada, 1 parsel, 54 kapı sayılı sayılı yer hakkında düzenlenen 10.03.2016 tarih ve 2/74 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile Vaki şikayet üzerine 16.12.1992 tarih ve 992/559 sayılı projesi ile yerinde yapılan incelemede 9 numaralı bağımsız bölümde izinsiz çalışmaya rastlanılmış olup, çatının yükseltilerek yaklaşık 38.24 m² lik çatı katı oluşturulduğu, oluşturulan katın ön cephesine yaklaşık 10.56 m² teras eklendiği ve arka cephesinde 4.92 m² lik teras oluşturulduğu tespit edilmiştir. 7 numaralı bağımsız bölümde ise evvelce çatının yükseltilerek yaklaşık 29.54 m² lik çatı katı oluşturulduğu, oluşturulan bu katın ön cephesinde yaklaşık 14.30 m² teras eklendiği ve yan cephesinde yine yaklaşık 6.86 m² teras oluşturulduğu tespit edilmiştir. Daireler iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.03.2016 tarih ve 2016/113 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 15.03.2016 tarih ve 2016/031 sayılı Encümen Kararı ile Bağımsız Bölüm No:7 maliki 11042518934 T.C. Kimlik Numaralı MURAT KAYA ve Bağımsız Bölüm No:9 maliki: 11954471686 T.C. Kimlik Numaralı HARUN SOLAKOĞLU’na idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 10.03.2016 gün ve 2 cilt 74 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Çandarlı Sokak, 38 ada, 1 parsel, 54 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 10.03.2016 gün ve 2 cilt 74 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Bağımsız Bölüm No:7 maliki 11042518934 T.C. Kimlik Numaralı MURAT KAYA’ya: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:9 maliki: 11954471686 T.C. Kimlik Numaralı HARUN SOLAKOĞLU’na: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 12.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    47    19.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.04.2016 tarih ve 2016-679 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Kadıyoran Caddesi, 106 ada, 8 parsel, 60 kapı sayılı sayılı yer hakkında düzenlenen 03.03.2016 tarih ve 2/71 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 19.01.2016 tarih ve 299 sayılı şikayet dilekçesine binaen yerinde yapılan teknik incelemede 26.08.1987 tarih ve 87/1676 sayılı onaylı proje hilafı bodrum katta 1 ve 2 numaraları dairelerin kömürlükleri dairelerine katılmış olduğu ve 5-6 numaralı dairelerin dubleks katlarına teras yapıldığı tespit edilmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.03.2016 tarih ve 2016/368 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 15.03.2016 tarih ve 2016/026 sayılı Encümen Kararı ile Tapu Maliklerine idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 05.04.2016 tarihli Durum Tespit Raporu ile 26.08.1987 tarih ve 1987/1676 sayılı onaylı projesine aykırı imal edilen, 5 ve 6 no’lu dairelerin dubleks katlarındaki terasların kapatılmak suretiyle projesine uygun hale getirilerek aykırılıkların giderildiği, 1 ve 2 no’lu dairelerde ise onaylı projesine göre yapılan aykırılıkların devam ettiği hususunun tespit edilmiş olduğu görülmüştür. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Kadıyoran Caddesi, 106 ada, 8 parsel, 60 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 03.03.2016 gün ve 2 cilt 71 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında Bağımsız Bölüm 1 ve Bağımsız Bölüm 2 Numaralı daireler için belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Bağımsız Bölüm No:1 maliki: 42616118526 T.C. Kimlik Numaralı Berrin GÖKSU’ya: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:2 maliki: 43963403822 T.C. Kimlik Numaralı Erdoğan ÖZCAN’a: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL, idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 19.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    48    19.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.04.2016 tarih ve 2016/667 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Heybeliada Mahallesi, 92 ada, 3 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Refah Şehitleri Caddesi, No: 76 Adalar/İstanbul adresinde Ahmet KÖKLER ’e ait olan III. Sınıf A Grubu, Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 13.04.2016 tarih ve 2/82 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 30.12.2014 tarih ve 246975-3040 sayılı KUDEB Müdürlüğü yazısı ile bakım-onarım izin belgesi verilmiştir. Verilen izine aykırılıklar KUDEB Müdürlüğünün 28.03.2016 tarih ve 60085-730 sayılı yazısı ekindeki tespit tutanağında belirtilmiş olup inşai faaliyet durdurulmuştur. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 12.04.2016 tarih ve 22024496/522 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki malikinin 19310241102 T.C. Kimlik Numaralı Ahmet KÖKLER olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 95 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 2.703,017140 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu (2.703,017140 TL x % 100 = 2.703,017140 TL),    2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda mı yapılmış olduğu (2.703,017140 TL x % 80 = 2.162,413712 TL),    3-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu, (2.703,017140 TL x % 100 = 2.703,017140 TL),    4-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (2.703,017140 TL x % 20= 540,603428 TL) dikkate alınarak; Tapu Maliki 19310241102 T.C. Kimlik Numaralı Ahmet KÖKLER’e toplamda: 10.812,07 (onbinsekizyüzonikilirayedikuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 19.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    49    19.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.04.2016 tarih ve 2016/678 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, 48 ada, 9 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Korkut Sokak, No: 23 Adalar/İstanbul adresinde Emre Kadir GÜRÇAY ’a ait olan III. Sınıf A Grubu, Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 11.04.2016 tarih ve 2/81 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 25.03.2016 tarih 57899-713 sayılı KUDEB tespit raporuna istinaden yerinde yapılan incelemede: Bodrum + Zemin Katlı binanın her iki katında ve çatıda basit onarımı aşan uygulamaların yapıldığı döşemelerin güçlendirilerek yenilendiği, merdiven yerinin değiştirildiği ayrıca cephenin ahşap malzeme ile kaplandığı tespit edilerek, yapı mühür altına alınmıştır. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 13.04.2016 tarih ve 22024496/526 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki malikinin 14584723958 T.C. Kimlik Numaralı Emre Kadir GÜRÇAY olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 76.5 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 2.176,640118 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır:    1-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda mı yapılmış olduğu (2.176,640118 TL x % 80 = 1.741,312094 TL),    2-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu, (2.176,640118 TL x % 100 = 2.176,640118 TL) dikkate alınarak; Tapu Maliki 14584723958 T.C. Kimlik Numaralı Emre Kadir GÜRÇAY ’a toplamda: 6.094,59 (altıbindoksandörtliraellidokuzkuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 19.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    50    19.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.04.2016 tarih ve 2016/665 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 11 ada, 8 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Lonca Sokak, No: 3A Adalar/İstanbul adresinde Tapu Malikleri ’ne ait olan V. Sınıf D Grubu, restore edilecek yapılar ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 11.04.2016 tarih ve 2/80 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında şikayet üzerinde projesi ile mahallen yapılan incelemede kısmi bodrum + zemin kat+ 1 katlı mevcut binanın zemin katındaki1 no’lu dükkana ait deponun 8 m² lik kısmının onaylı projesine aykırı olarak 2 no’lu dükkana ilave edildiği ve ayrıca 2 no’lu dükkanın 4 m olan tavan yüksekliğinden yararlanılarak asma kat oluşturulmuş olduğu tespit edilmiştir. Evvelce yapılmış olduğu anlaşılan söz konusu aykırı uygulamalar hakkında yapılacak işlemlere esas olmak üzere bu tutanak tarafımızca tanzim edilmiştir denilmektedir. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 12.04.2016 tarih ve 22024496/517 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki maliklerinin ½ hisse pay/hisse payda sahibi 34564473376 T.C. Kimlik Numaralı Şıhlı NAİMOĞLU ve ½ hisse pay/hisse payda sahibi 21574906284 T.C. Kimlik Numaralı Hüseyin ÖZKAN olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 26 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 99584843 TL hesabıyla, toplam 2.589,205918 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır:    1-) Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan mı yapılmış olduğu (2.589,205918 TL x % 30 = 776,761775 TL),    2-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu, (2.589,205918 TL x % 20 = 517,841184 TL), 3-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu, (2.589,205918 TL x % 20 = 517,841184 TL),dikkate alınarak; Tapu Maliklerine toplamda: 4.401,65 (dörtbindörtyüzbirliraaltmışbeşkuruş) TL idari para cezası tayinine, Tayin edilen 4.401,65 TL idari para cezasının: ½ hisse pay/hisse payda sahibi 34564473376 T.C. Kimlik Numaralı Şıhlı NAİMOĞLU ’ndan: 4.401,65 x ½ = 2.200,83 (ikibinikiyüzliraseksenüçkuruş) TL, ½ hisse pay/hisse payda sahibi 21574906284 T.C. Kimlik Numaralı Hüseyin ÖZKAN’dan: 4.401,65 x ½ = 2.200,83 (ikibinikiyüzliraseksenüçkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 19.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    51    19.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı işleri Müdürlüğü’nün 18.04.2016 tarih ve 762 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Yönetim Kurulu üyesi Avedis Kevork HİLKAT’ın Adalar Belediye Başkanlığı adına hareket etmek üzere şirketi temsil ve ilzam etmesine Belediye Encümeni’nin 19.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    52    19.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 19.04.2016 tarih ve 2016/500 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Heybeliada Mahallesi, 50 ada, 8 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Lozan zaferi Caddesi, No: 53 Adalar/İstanbul adresinde Çetin UĞUZ’a ait olan V. Sınıf D Grubu, diğer yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 13.04.2016 tarih ve 2/83 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında 20.11.2015 tarih ve 20368-2542 sayılı KUDEB Müdürlüğü yazısı ile Bakım Onarım İzni verilmiştir. 21.03.2016 tarih ve 53969-665 sayılı KUDEB Müdürlüğü yazısı ekindeki Yapı Tespit Tutanağında belirtilen aykırılıkların yapıldığı tespit edilmiş olup, çalışma durdurularak yapı mühürlenmiştir. 15.04.2016 tarihli tapu kayıtlarından tapudaki malikinin 35062708854 T.C. Kimlik Numaralı Çetin UĞUZ olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 126,60 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 99584843 TL hesabıyla, toplam 12.607,441124 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (12.607,441124 TL x % 80 = 10.085,952899 TL),    2-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu, (12.607,441124 TL x % 20 = 2.521,488225 TL) dikkate alınarak; tapudaki maliki 35062708854 T.C. Kimlik Numaralı Çetin UĞUZ’a toplamda: 25.214,88 (yirmibeşbinikiyüzondörtliraseksensekizkuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 19.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    53    26.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.04.2016 tarih ve 729 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 118 ada, 3 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Kanarya Sokak, No:4 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan III. Sınıf A Grubu, konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 13.04.2016 tarih ve 2/84 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 29.03.2016 tarihli yazı eki 25.03.2016 tarihli Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü Yapı Tespit Tutanağında yapının çevresinde iskele kurulup yapının içinde ve dışında tadilat yapıldığı tespit edilmiştir. Yerinde yapılan incelemede tescilsiz yapıda iskele belgesi alınmadan iskele kurulmak suretiyle dış cepheye boya yapıldığı çatıda kiremit aktarıldığı ve daire içlerinde boya badana fayans, çerçeve tamiratlarının yapıldığı tespit edilmiş olup, basit onarım tadilat kapsamında kalan bu işler için herhangi bir Onarım Ön İzin Belgesi alınmamıştır. Tadilat faaliyetleri durdurulmuştur. Bodruma 30.04.1987 tarihli onaylı projesine aykırı olarak 2 adet kömürlük ve sığınak bölümünün birleştirilerek odaya katıldığı ve daha önceki tutanaklarla tespit edilen çatı arası katının ayrı bir bağımsız bölüm haline getirilmiş olduğu ancak söz konusu çatı ve bodrumda yer alan faaliyetlerin eskiden yapılmış olduğu anlaşılmış olup yapılacak işlemlere esas olmak üzere bu tutanak tanzim edilmiştir, mühür altına alınmıştır. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün19.04.2016 tarih ve 565 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki malikinin 17078329636 T.C. Kimlik Numaralı Nurten ENGİN olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 14 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 398,339368 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (398,339368 TL x % 80 = 318,671494 TL),    2-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (398,339368 TL x % 180 = 717,010862 TL),    3-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (398,339368 TL x % 10 = 39,833937 TL),    4-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu, (398,339368 TL x % 20 = 79,667874 TL) dikkate alınarak; tapudaki maliki 17078329636 T.C. Kimlik Numaralı Nurten ENGİN’e toplamda: 1.553,52 (binbeşyüzelliüçliraelliikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 26.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    54    26.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.04.2016 tarih ve 666 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 139 ada, 5 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Çamlıbel Sokak, No:15 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan V. Sınıf D Grubu, restore edilecek yapılar ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 11.04.2016 tarih ve 2/79 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile mahallen yapılan incelemede mevcut kısmi bodrum + zemin + 1 normal katlı tescilli eski eser ahşap binanın Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğünden (KUDEB’den) izin alınmadan bazı kapı ve pencere doğramalarının, cephede ve iç kısımlarda bazı ahşap bölümlerde bozulan ahşapların yenilendiği, merdiven basamaklarının ahşaplarının değiştirildiği ve ıslak hacimlerde sıva yapıldığı tespit edilmiş ve izinsiz faaliyet durdurularak mühür altına alınmıştır. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün12.04.2016 tarih ve 520 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki maliklerinin ½ hisse pay/hisse payda sahibi 32396091058 T.C. Kimlik Numaralı Zeynep ÖZÇİFTÇİ ve ½ hisse pay/hisse payda sahibi 15290274000 T.C. Kimlik Numaralı Ayşe Sühan ÖZÇİFTÇİ olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 330 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 32.862,998190 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır:    1-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (32.862,998190 TL x % 10 = 3.286,299819 TL) dikkate alınarak; Tapu Maliklerine toplamda: 36.149,30 (otuzaltıbinyüzkırkdokuzliraotuzkuruş) TL idari para cezası tayinine, Tayin edilen 36.149,30 TL idari para cezasının: ½ hisse pay/hisse payda sahibi 32396091058 T.C. Kimlik Numaralı Zeynep ÖZÇİFTÇİ’den: 36.149,30 TL x ½ = 18.074,65 (onsekizbinyetmişdörtliraaltmışbeşkuruş) TL, ½ hisse pay/hisse payda sahibi 15290274000 T.C. Kimlik Numaralı Ayşe Sühan ÖZÇİFTÇİ’den: 36.149,30 TL x ½ = 18.074,65 (onsekizbinyetmişdörtliraaltmışbeşkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 26.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    55    26.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.04.2016 tarih ve 2016-705 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi, Çakıltaşı Sokak, 43 ada, 18 parsel, 3 kapı sayılı sayılı yer hakkında düzenlenen 21.03.2016 tarih ve 2/77 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile söz konusu yerde yapılan incelemede binanın sağ tarafında 11.0 x 1.0 m ebadında arka bahçeye de çıkan giriş koridoru oluşturulduğu, evvelce solda olan giriş ve 1. Kata çıkan merdiven alanının bu daireye katılmış olduğu, arka bahçede binaya 2.50 x 3.50 m ebadında kapalı alan eklendiği Zemin Kat ön cephesine 5.90 m x 1.20 m ebadında balkon eklendiği ve altının kapatıldığı dolayısı ile Zemin Kat plan şemasının değiştirildiği, arka bahçede 1. Kata çıkan merdiven oluşturulduğu ve altının kapatıldığı 1. Katta evvelce var olan balkon ile yeni eklenen alanın çatısı birleştirerek burada teras oluşturulduğu ve 2. Kata çıkış merdiveni eklendiği ve 2. Kattaki kaçak kata giriş sağlamak için 4.0 m x 1.2 m ebadında sahanlık oluşturulduğu tespit edilmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.03.2016 tarih ve 2016/481 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 29.03.2016 tarih ve 2016/035 sayılı Encümen Kararı ile Tapu Maliki Cemal YILDIZ’a idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 21.03.2016 gün ve 2 cilt 77 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi, Çakıltaşı Sokak, 43 ada, 18 parsel, 3 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 21.03.2016 gün ve 2 cilt 77 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: tapudaki maliki 27076958554 T.C. Kimlik Numaralı Cemal YILDIZ’a: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 26.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    56    26.04.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.04.2016 tarih ve 834 sayılı yazısı tetkik edildi. Güher TAMAR 13.04.2016 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Halil TAMAR’ın vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Güher TAMAR’a 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 06.01.2016 tarih ve 2016/4 sayılı kararına istinaden, 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 04.04.2016 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 200,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 315,00 TL, toplamda ise ayda 515,00 TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 26.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    57    26.04.2016    
Kararın Konusu    a-) Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.03.2016 tarih ve 294 sayılı yazısı. b-) Belediye Encümeninin 29.03.2015 tarih ve 2014/038 sayılı kararı. Adalar Belediyesinin 2015 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ilgi (a) yazı ekinde Belediye Encümenine sunulmuş, 29.03.2015 tarih ve 2014/038 sayılı encümen kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 34. maddesine istinaden encümence incelenmesine karar verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 34. ve 64. maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddeleri gereği Belediye Encümenince yapılan inceleme sonucu; 1-2015 yılında 26.544.497,71 TL Belediye geliri tahakkuk etmiş olup, 26.388.684,67 TL tahsilat yapılmıştır. Tahakkukun % 66.71 oranında tahsilat sağlanmıştır. 13.165.946,98 TL yılına tahakkuk devir etmiştir. 2-Bütçe ile verilen ödeneklerin amacına uygun olarak kullanıldığı yapılan harcamaların gerçek bir ihtiyaç karşılığı olduğu tespit edilmiştir. 3-Yapılan harcamalar 5393 sayılı Kanunun 60. maddesinde sayılan giderleri kapsamaktadır. 4-2015 yılında tahmin edilen bütçe gideri 34.000.000,00 TL olup 25.264.249,40 TL harcama yapılmış ve 8.735.750,60 TL ödenek iptal edilmiştir. 5-2015 yılında; Tüketim malzemeleri için 261.486,26 TL devreden, 761.138,42 TL giriş, 566.381,05 TL çıkışla devreden tutarın 456.243,63 TL olduğu, Tesis, makine ve cihazlar için 225.924,93 TL devreden, 164.274,59 TL giriş, 18.290,00 TL çıkışla devreden tutarın 371.909,53 TL olduğu, Taşıtlar için 3.810.597,62 TL devreden, 28.125,01 TL giriş, 0,00 TL çıkışla devreden tutarın 3.838.722,62 TL olduğu, Demirbaşlar için 1.254.069,85 TL devreden, 292.848,81 TL giriş, 170.758,29 TL çıkışla devreden tutarın 1.376.160,36 TL olduğu ve muhasebe kayıtlarıyla uyumlu olduğu görülmüştür. Adalar Belediye Başkanlığının 5393 sayılı kanun 34. maddesine istinaden incelemesi yapılarak hazırlanan 2015 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı hakkındaki Encümen raporu ekte sunulmuş olup, 2015 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabının Belediye Meclisine sunulmasına, Belediye Encümeninin 26.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    58    03.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.04.2016 tarih ve 416 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün bütçe kalemlerine ek olarak, ‘’46.34.05.33.1.1.2.00.5.03.7.3.02 ‘’Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri’’ bütçe kaleminin açılması ve açılan ödenek kalemine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesi hükümlerine göre Yedek Ödenek Kaleminden 5.000,00 (beşbin) TL aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 03.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    59    03.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.04.2016 tarih ve 2016-741 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Gazi Mihal Sokak, 75 ada, 19 parsel, 2 kapı sayılı sayılı yer hakkında düzenlenen 09.03.2016 tarih ve 2/73 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 31.03.2015 tarih ve 663 sayılı İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı KUDEB Müdürlüğü Ön Onarım İzin Belgesinin dışına çıkılarak mevcut müştemilatın yıkılarak yerine yaklaşık 28 m² yeni müştemilat yapıldığı, müştemilatla Eski Eser bina arasındaki bahçe kısmında yaklaşık 106 m² üç kademeli çelik kostrüksiyonla platform oluşturulduğu tespit edilerek mühürlenmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.03.2016 tarih ve 2016/449 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 22.03.2016 tarih ve 2016/034 sayılı Encümen Kararı ile Tapu Maliki Ali ÖZBİR ve yapının fenni mesulü Yusuf ÇETİK’e idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 09.03.2016 gün ve 2 cilt 73 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Gazi Mihal Sokak, 75 ada, 19 parsel, 2 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 09.03.2016 gün ve 2 cilt 73 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Tapu maliki Ali ÖZBİR’e: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL, Yapının fenni mesulü Yusuf ÇETİK’e: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 03.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    60    03.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.04.2016 tarih ve 2016-750 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 23 Nisan Caddesi, 6 ada, 2 parsel, 7 kapı sayılı sayılı yer hakkında düzenlenen 18.03.2016 tarih ve 2/76 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü tarafından 30.09.2015 tarihli Yapı Tespit Tutanağında Projesine aykırı olarak, bodrum kattaki ve B03 dükkan alanındaki bazı taş kagir duvarların betonarme perde duvar olarak inşa edildiği B02 deposuna asansörün indirildiği, B02 taşlığının üzerinin ahşap tavan ve kısmen camla kapatıldığı, ayrıca bu alanda merdivenin 22 cm geniş yapıldığı, arka cepheye çelik yangın merdiveni yapıldığı, kısmi olarak farklı uygulamalar olduğu hem KUDEB ’ce hem tarafımızdan tespit edilmiştir. İşgalli olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.04.2016 tarih ve 2016/548 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 05.04.2016 tarih ve 2016/045 sayılı Encümen Kararı ile Tapu Maliki ve Yapının Müteahhidi Tamer KAYA, Mimari Teknik Uygulama Sorumlusu Bülent PEKÖZSOY ve Yapının Statik Teknik Uygulama Sorumlusu Cüneyt ESKİMUMCU ’ya idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 18.03.2016 gün ve 2 cilt 76 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 23 Nisan Caddesi, 6 ada, 2 parsel, 7 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 18.03.2016 gün ve 2 cilt 76 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Tapu maliki Tamer KAYA’ya: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL, Yapının Müteahhisi Tamer KAYA’ya: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL Yapının Mimari Teknik Uygulama Sorumlusu Bülent PEKÖZSOY ’a: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL, Yapının Statik Teknik Uygulama Sorumlusu Cüneyt ESKİMUMCU ’ya: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 03.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    61    03.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 03.05.2016 tarih ve 917 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Emniyet Müdürlüğü, Mobil huzur ekiplerince 01.05.2016 günü, Saat 16.00 sıralarında, Büyükada Gülistan caddesi üzerinde Sabiha KAYA isimli şahsın dilencilik yaparken suçüstü yapıldığı, 5326 sayılı kanun kapsamında yapılan işlemlere müteakip yapılan üst aramasında üzerinden çıkan 6.15 TL paranın tespiti yapılarak işlem yapılmak üzere belediyemize gönderilmiştir. 5326 sayılı Kanunun 33. Maddesinde; (1)Dilencilik yapan kişiye, para cezası verilir. Ayrıca, dilencilikten elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. (2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve el koymaya kolluk veya belediye zabıta görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir veya belediye encümeni karar verir. Hükmü gereği dilencilik yaparken suçüstü yapılan Sabiha KAYA isimli şahsın üst aramasında üzerinden çıkan 6.15,00 (altıliraonbeşkuruş) TL dilencilikten elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine, Belediye Encümeninin 03.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    62    10.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.05.2016 tarih ve 123 sayılı yazısı tetkik edildi.    İlçemiz Adalar genelinde turizm ve yaz sezonu dolayısıyla; hemşerilerimizin ve ilçemize gelen yerli ve yabancı turistlerin huzuru, daha sessiz ve doğaya saygılı bir çevre oluşabilmesi için 01 Haziran 2016 – 30 Eylül 2016 tarihleri arasında inşai faaliyetlerin durdurulmasına. Ayrıca bu tarihler arasında; Kamu yararı görülen ve aciliyet gerektiren inşai faaliyet taleplerinin ise Belediye Encümeni tarafından değerlendirilmesine, Belediye Encümeninin 10.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    64    17.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.05.2016 tarih ve 2016-868 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Lonca Sokağı, 11 ada, 8 parsel, 3 A kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 11.04.2016 tarih ve 2/80 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile şikayet üzerinde projesi ile mahallen yapılan incelemede kısmi bodrum + zemin kat+ 1 katlı mevcut binanın zemin katındaki1 no’lu dükkana ait deponun 8 m² lik kısmının onaylı projesine aykırı olarak 2 no’lu dükkana ilave edildiği ve ayrıca 2 no’lu dükkanın 4 m olan tavan yüksekliğinden yararlanılarak asma kat oluşturulmuş olduğu tespit edilmiştir. Evvelce yapılmış olduğu anlaşılan söz konusu aykırı uygulamalar hakkında yapılacak işlemlere esas olmak üzere bu tutanak tarafımızca tanzim edilmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.04.2016 tarih ve 2019/665 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 19.04.2016 tarih ve 2016/050 sayılı Encümen Kararı ile Tapu Malikleri ½ hisse pay/hisse payda sahibi Şıhlı NAİMOĞLU ve ½ hisse pay/hisse payda sahibi Hüseyin ÖZKAN’a idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 11.04.2016 gün ve 2 cilt 80 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Lonca Sokağı, 11 ada, 8 parsel, 3 A kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 11.04.2016 gün ve 2 cilt 80 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibinTürk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: tapudaki maliklerine: 3.161,42 TL idari para cezası tayinine, Tayin edilen 3.161,42 TL para cezasının: ½ hisse pay/hisse payda sahibi 34564473376 T.C. Kimlik Numaralı Şıhlı NAİMOĞLU’ndan: 3.161,42 TL x ½ = 1.580,71 (binbeşyüzseksenlirayetmişbirkuruş) TL, ½ hisse pay/hisse payda sahibi 21574906284 T.C. Kimlik Numaralı Hüseyin ÖZKAN ’dan : 3.161,42 TL x ½ = 1.580,71 (binbeşyüzseksenlirayetmişbirkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 17.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    65    17.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.05.2016 tarih ve 2016-925 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Kanarya Sokak, 118 ada, 3 parsel, 4 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 13.04.2016 tarih ve 2/84 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 29.03.2016 tarihli yazı eki 25.03.2016 tarihli Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü Yapı Tespit Tutanağında yapının çevresinde iskele kurulup yapının içinde ve dışında tadilat yapıldığı tespit edilmiştir. Yerinde yapılan incelemede tescilsiz yapıda iskele belgesi alınmadan iskele kurulmak suretiyle dış cepheye boya yapıldığı çatıda kiremit aktarıldığı ve daire içlerinde boya badana fayans, çerçeve tamiratlarının yapıldığı tespit edilmiş olup, basit onarım tadilat kapsamında kalan bu işler için herhangi bir Onarım Ön İzin Belgesi alınmamıştır. Tadilat faaliyetleri durdurulmuştur. Bodruma 30.04.1987 tarihli onaylı projesine aykırı olarak 2 adet kömürlük ve sığınak bölümünün birleştirilerek odaya katıldığı ve daha önceki tutanaklarla tespit edilen çatı arası katının ayrı bir bağımsız bölüm haline getirilmiş olduğu ancak söz konusu çatı ve bodrumda yer alan faaliyetlerin eskiden yapılmış olduğu anlaşılmış olup yapılacak işlemlere esas olmak üzere bu tutanak tanzim edilmiştir, mühür altına alınmıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.04.2016 tarih ve 729 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 26.04.2016 tarih ve 2016/053 sayılı Encümen Kararı ile Tapu Maliki Nurten ENGİN’e idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 13.04.2016 gün ve 2 cilt 84 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Kanarya Sokak, 118 ada, 3 parsel, 4 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 13.04.2016 gün ve 2 cilt 84 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: tapudaki maliki 17078329636 T.C. Kimlik Numaralı Nurten ENGİN’e: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 17.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    66    17.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17.05.2016 tarih ve 2016-791 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Korkut Sokak, 48 ada, 9 parsel, 23 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 11.04.2016 tarih ve 2/81 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 25.03.2016 tarih 57899-713 sayılı KUDEB tespit raporuna istinaden yerinde yapılan incelemede: Bodrum + Zemin Katlı binanın her iki katında ve çatıda basit onarımı aşan uygulamaların yapıldığı döşemelerin güçlendirilerek yenilendiği, merdiven yerinin değiştirildiği ayrıca cephenin ahşap malzeme ile kaplandığı tespit edilerek, yapı mühür altına alınmıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.04.2016 tarih ve 2016/678 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 19.04.2016 tarih ve 2016/049 sayılı Encümen Kararı ile Tapu Maliki Emre Kadir GÜRÇAY’a idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 11.04.2016 gün ve 2 cilt 81 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Korkut Sokak, 48 ada, 9 parsel, 23 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 11.04.2016 gün ve 2 cilt 81 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Tapu Maliki 14584723958 T.C. Kimlik Numaralı Emre Kadir GÜRÇAY ’a: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 17.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    67    17.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17.05.2016 tarih ve 2016-918 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada, Çamlıbel Sokak, 139 ada, 5 parsel, 15 kapı sayılı yerde bulunan tescilli eski eser taşınmazda izinsiz uygulamaların tespiti üzerine yapı 11.04.2016 tarih ve 2/79 Cilt, Sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile mühürlenerek, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi gereği 26.04.2016 tarih ve 054 Belediye Encümen kararı tapudaki malikleri ½ hisse pay/hisse payda sahibi 32396091058 T.C. Kimlik Numaralı Zeynep ÖZÇİFTÇİ ve ½ hisse pay/hisse payda sahibi 15290274000 T.C. Kimlik Numaralı Ayşe Sühan ÖZÇİFTÇİ’ ye toplamda: 36.149,30 TL para cezası uygulanmıştır. Söz konusu yerin mahallinde yapılan incelemede, aykırıkların düzeltilmediği ve inşaata devam edildiğinin tespiti üzerine, 10.05.2016 tarihli Mühür Bozma ve Yeniden Mühürleme Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun “…Madde 42 – (Değişik: 9/12/2009-5940/2 md Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.…” hükmü gereği: 26.04.2016 tarih ve 054 sayılı Belediye Encümen kararı ile tapu maliklerine uygulanan toplamda 36.149,30 TL idari para cezasının bir kat arttırılarak tapudaki meliklerine 72.298,60 (yetmişikibinikiyüzdoksansekizliraaltmışkuruş) TL idari para cezası tayinine, Tayin edilen 72.298,60 idari para cezasının: ½ hisse pay/hisse payda sahibi 32396091058 T.C. Kimlik Numaralı Zeynep ÖZÇİFTÇİ’den: 72.298,60 TL x ½ = 36.149,30 (otuzaltıbinyüzkırkdokuzliraotuzkuruş) TL, ½ hisse pay/hisse payda sahibi 15290274000 T.C. Kimlik Numaralı Ayşe Sühan ÖZÇİFTÇİ’den: 72.298,60 TL x ½ = 36.149,30 (otuzaltıbinyüzkırkdokuzliraotuzkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 17.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    68    17.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 16.05.2016 tarih ve 477 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün bütçe kalemlerine ek olarak, ‘’46.34.05.05.3.1.0.00.5.03.7.2.01 Bilgisayar Yazılım Alımı’’ bütçe kaleminin açılması ve açılan ödenek kalemine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesi hükümlerine göre Yedek Ödenek Kaleminden 30.000,00 (otuzbin) TL aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 17.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    69    24.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.05.2016 tarih ve 2016/919 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, 59 ada, 8 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Kesedar Sokak, No:10 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan V. Sınıf D Grubu, restore edilecek yapılar ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 13.05.2016 tarih ve 2/86 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Kesedar Sokak No:10, 59 ada, 8 parsel sayılı Eski Eser yapının arka bahçe kısmında mahallen yapılan kontrolde evvelce yapılmış olduğu anlaşılan ruhsatsız havuz tespiti yapılmıştır. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün12.05.2016 tarih ve 777 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki maliklerinin 1/3 hisse pay/hisse payda sahibi 20222413488 T.C. Kimlik Numaralı MUAMMER YEŞİLKAYA, 1/3 hisse pay/hisse payda sahibi 20219413552 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET REMZ YEŞİLKAYA ve 1/3 hisse pay/hisse payda sahibi 20216413616 T.C. Kimlik Numaralı HASAN YEŞİLKAYA olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 75,80 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 7.548,531099 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır:    1-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (7.548,531099 TL x % 80 = 6.038,824879 TL), 2-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (7.548,531099 TL x % 180 = 13.587,355978 TL), 3-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (7.548,531099 TL x % 20 = 1.509,706220 TL) dikkate alınarak; Tapu Maliklerine toplamda: 28.684,42 (yirmisekizbinaltıyüseksendörtlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Tayin edilen 28.684,42 TL idari para cezasının: 1/3 hisse pay/hisse payda sahibi 20222413488 T.C. Kimlik Numaralı MUAMMER YEŞİLKAYA’dan: 28.684,42 TL x 1/3 = 9.561,47 (dokuzbinbeşyüzaltmışbirlirakırkyedikuruş) TL, 1/3 hisse pay/hisse payda sahibi 20219413552 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET REMZ YEŞİLKAYA’dan: 28.684,42 TL x 1/3 = 9.561,47 (dokuzbinbeşyüzaltmışbirlirakırkyedikuruş) TL, 1/3 hisse pay/hisse payda sahibi 20216413616 T.C. Kimlik Numaralı HASAN YEŞİLKAYA’dan: 28.684,42 TL x 1/3 = 9.561,47 (dokuzbinbeşyüzaltmışbirlirakırkyedikuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 24.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    70    24.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 20.05.2016 tarih ve 1056 sayılı yazısı tetkik edildi. ŞENGÜL KENDİR 06.05.2016 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu MUSTAFA KENDİR ’in vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. ŞENGÜL KENDİR’e 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 06.01.2016 tarih ve 2016/4 sayılı kararına istinaden, 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 03.05.2016 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 200,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 315,00 TL, toplamda ise ayda 515,00 (beşyüzonbeş) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 24.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    71    24.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 24.05.2016 tarih ve 1061 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Burgazada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 11.05.2016 günü saat 14:15 sıralarında Burgazada Mahallesi Turgut Egemen Sokak No:9 kapı sayılı yerde faaliyet gösteren, işletmeciliğini 01.01.1952 doğumlu, Şanlıurfa/Merkez-Kendirci Mah. Nüfusuna kayıtlı 18524801256 T.C. kimlik numaralı İsmail ÇELİK ’in yaptığı URFALIM EĞLENCE MERKEZİ isimli işyerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden işyeri ilgilisi 01.01.1952 doğumlu, Şanlıurfa/Merkez-Kendirci Mah. Nüfusuna kayıtlı 18524801256 T.C. kimlik numaralı İsmail ÇELİK’e : 1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 24.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    72    24.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 23.05.2016 tarih ve 410 sayılı yazısı tetkik edildi. İlgi Başkanlık olurunda Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Altınordu Caddesi No:21, 3 Pafta, 30 Ada, 15 Parsel sayılı yerimizde bulunan 4 m² ’lik yerin, GSM Baz İstasyonu ve Anten Montajı yapılması amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine istinaden 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması istenmiştir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün GSM Baz İstasyonu ve Anten Montajı için İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Altınordu Caddesi No:21, 3 Pafta, 30 Ada, 15 Parsel sayılı yerimizde bulunan, 4 m2 ’lik yerin, (üç) yıl süre ile kiralanmasına ilişkin ihalenin Belediye Encümenince yapılması için gün belirlemesi hakkındaki talebi değerlendirilmiştir. Bahse konu ihalenin; Belediye Encümeni tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre 07.06.2016 Salı günü saat 14:00 ’de yapılmasına, ihale ile ilgili işlemlerin Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmesine, Belediye Encümeni’nin 24.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    73    24.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.05.2016 tarih ve 2016/985 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi, 53 ada, 51 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Yeni Yalı Sokak, No:27 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 18.05.2016 tarih ve 2/87 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 10.05.2016 tarih 91628 sayılı KUDEB tespitine istinaden yerinde dışarıdan yapılan incelemede; 17.05.2016 tarihli Durum Tespit Raporunda yazılan aykırılıklar tespit edilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 23.05.2016 tarih ve 850 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki maliklerinin: Bağımsız Bölüm 2,4,6 maliki 21110162846 T.C. Kimlik Numaralı ATİLLA FIRAT ve Bağımsız Bölüm 1,3,5 maliki 30632093118 T.C. Kimlik Numaralı SELAHATTİN FIRAT olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 2, 4, ve 6 numaralı Bağımsız Bölümlerde 237,1 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 6.746,161725 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılarak:    1-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (6.746,161725 TL x % 80 = 5.396,929380 TL), 2-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (6.746,161725 TL x % 100 = 6.746,161725 TL), 3-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (6.746,161725 TL x % 10 = 674,616173 TL), 4-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (6.746,161725 TL x % 20 = 1.349,232345 TL) dikkate alınarak; 2, 4 ve 6 numaralı Bağımsız Bölümlerin maliki 21110162846 T.C. Kimlik Numaralı ATİLLA FIRAT’a toplamda: 20.913,10 (yirmibindokuzyüzonüçliraonkuruş) TL idari para cezası tayinine, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 1, 3, ve 5 numaralı Bağımsız Bölümlerde 71,1 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 2.022,994933 TL para cezası belirlenmiştir. 1-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (2.022,994933 TL x % 80 = 1.618,395946 TL), 2-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (2.022,994933 TL x % 100 = 2.022,994933 TL), 3-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (2.022,994933 TL x % 20 = 404,598987 TL), 4-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (2.022,994933 TL x % 20 = 404,598987 TL) dikkate alınarak; 1,3 ve 5 numaralı Bağımsız Bölümlerin maliki 30632093118 T.C. Kimlik Numaralı SELAHATTİN FIRAT’a toplamda: 6.473,58 (altıbindörtyüzyetmişüçliraellisekizkuruşkuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 24.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    74    24.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İşletme Müdürlüğü’nün 24.05.2016 tarih ve 393 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapmakta olan tabib Dr. Bayram Özgür ÖZDEN Adalar Toplum Sağlığı Merkezinin 28.05.2016 tarih ve 2757 sayılı yazısı ekinde yer alan dilekçesi ile Burgazadası’ndaki sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülebilmesi amacıyla lojman talebinde bulunmuştur. Burgazadası’ndaki sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülebilmesi amacıyla: Burgazadası Zabıta Karakolu üst katında bulunan yerin, Adalar Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev yapmakta olan tabib Dr. Bayram Özgür ÖZDEN’e lojman olarak kiraya verilmesine, kiralama ile ilgili iş ve işlemlerin ise İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülmesine, Belediye Encümeni’nin 24.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    75    31.05.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 31.05.2016 tarih ve 540 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün “Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri ” bütçe kalemine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. Maddesi hükümlerine göre Yedek Ödenek Bütçe Kaleminden 10.000,00 (onbin) TL aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 31.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    76    07.06.2016    
Kararın Konusu    İHALE KOMİSYON KARARI İlgi: Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 07.06.2016 tarih ve 470 sayılı teklifi.    Belediye Encümeni, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 35. maddesine istinaden, İhale Komisyonu sıfatı ile 07.06.2016 Salı günü saat 14.00’de Belediye Encümen odasında aşağıda isim ve unvanları yazılı üyelerin iştiraki ile belediyemiz mülkiyetinde olan: İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Altınordu Caddesi No:21, 3 Pafta, 30 Ada, 15 Parselde, Adalar Belediye Hizmet Binasının çatısında bulunan 4 m² lik yerin GSM baz istasyonu ve anten montajı yapılması amacıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine kiralama ihalesinin yapılabilmesi için toplandı. İhale işlem dosyası incelenerek, ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde yapıldığı tespit edildi: Onay Belgesinin Tarih ve Numarası :    23.05.2016 / 91987299-410 İhale Uygulanan Usul    :    2886 sayılı Kanunun 51/g Maddesi. Pazarlık Usulü. Duyuruların ne şekilde, nerede ve hangi tarihlerde yapıldığı    :    Yapılacak işin tahmin edilen bedeli    :    4 m² lik yer için 1 (bir) Yıllık: 44.518,34 (kırkdörtbinbeşyüzonsekizliraotuzdörtkuruş) TL + KDV, 4 m² lik yer için 3 (üç) Yıllık: 133.555,02 (yüzotuzüçbinbeşyüzellibeşliraikikuruş) TL + KDV Ödeme yapılacak yer ve yılları :    Ulaşım Turizm Spor Kültür ve Eğitim İşletmesi 2016/2017/2018 Encümen Kararının tarih ve Sayısı    :    24.05.2016 - 2016/072 İhaleye Katılan Firma/Kişi Sayısı    :    1 (bir) İhale Yapılan Firmanın/Kişinin adı ve Soyadı :    Vodofone Telekomünikasyon A.Ş. Adresi :    Büyükdere Caddesi No:251 Maslak-İST. İhalenin Yapılış Gerekçesi :    İhale Bedeli :    4 m² lik yer için 1 (bir) Yıllık: 45.000,00 (kırkbeşbin) TL + KDV Yapılan incelemede Vodofone Telekomünikasyon A.Ş.’nin dosya satın aldığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca Vodofone Telekomünikasyon A.Ş.’nin Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi, istenen belgelerin eksiksiz olduğu görülmüştür. Vodofone Telekomünikasyon A.Ş.’nin Teklif Zarfından 4 m² için 1 (bir) Yıllık: 44.550,00 TL + KDV tutarında teklif çıktığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca Vodofone Telekomünikasyon A.Ş. yetkilisi ile yapılan pazarlıklar sonucunda; Vodofone Telekomünikasyon A.Ş. yetkilisi teklifini 4 m² için 1 (bir) Yıllık: 45.000,00 TL + KDV olarak yükseltmiştir. Vodofone Telekomünikasyon A.Ş. yetkilisi bu teklifinin son teklifi olduğu bundan sonra teklifinde herhangi bir yükseltme yapamayacağını belirtmiştir. Belediyemiz mülkiyetinde olan: İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Altınordu Caddesi No:21, 3 Pafta, 30 Ada, 15 Parselde, Adalar Belediye Hizmet Binasının çatısında bulunan 4 m² lik yerin GSM baz istasyonu ve anten montajı yapılması amacıyla, Vodofone Telekomünikasyon A.Ş. ’ne 1 (bir) yıllık 45.000,00 (kırkbeşbin) TL + KDV tutar ile 3 (üç) yıl süreliğine kiralanmasına, Kira Bedellerinin ise: 2016 yılı için: 1 (bir) yıllık peşin, 2017 yılı için: bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin, 2018 yılı için: bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin olarak tahsil edilmesine, 2886 sayılı yasanın 31. Maddesine istinaden ita amirinin onayına sunulmasına, Kararın ve İşlem Dosyasının Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilmesine, Belediye Encümeni İhale komisyonumuzca oybirliği ile 07.06.2016 tarihinde karar vermiştir.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    77    07.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.06.2016 tarih ve 2016/1103 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, 32 ada, 15 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Balmumcu Sokak, No:5 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 31.05.2016 tarih ve 2/89 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 04.04.2016 tarih ve 64838-791 sayılı KUDEB yazısına istinaden yerinde yapılan incelemede basit onarım izninin dışına çıkarak zemin katta güçlendirme yapıldığı müştemilatın ön cephesine 2,70 m x 2,80 m ebatlarında kapalı alan eklendiği tespit edilerek yapı mühür altına alınmıştır. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 06.06.2016 tarih ve 930 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki malikinin 40114532370 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET GÜNDOĞDU olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 65,6 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 1.866,504467 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası:    1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (1.866,504467 TL x % 80 = 1.493,203574 TL), 2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (1.866,504467 TL x % 100 = 1.866,504467 TL), 3-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.866,504467 TL x % 20 = 373,300893 TL) dikkate alınarak arttırılmış olup, tapudaki maliki 240114532370 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET GÜNDOĞDU ’ya toplamda: 5.599,51 (beşbinbeşyüzdoksandokuzliraellibirkuruş) TL idari para cezası tayin edilmiştir. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 07.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    78    07.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.06.2016 tarih ve 2016/1116 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, 85 ada, 118 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Eski Türk Mektebi Sokak, No:13 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 31.05.2016 tarih ve 2/88 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında mahallen yapılan incelemede mevcut binanın bodrum katında yola göre sağ taraftaki 2 no’lu dairede izinsiz boya badana yapıldığı, arka bahçeye bakan odanın dış duvarının kaldırıldığı ve bir kısmında PVC malzeme ile 1,50 x 3,00 m ebatlarında kapalı çıkma yapıldığı tespit edilmiş olup, yapılacak işlemlere esas olmak üzere bu tutanak tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir denilmektedir. 31.05.2016 tarihli tapu kayıtlarından tapudaki malikinin 63169076828 T.C. Kimlik Numaralı SELİM KÜÇÜK olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 4,5 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 128,037654 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası:    1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (128,037654 TL x % 80 = 102,430123 TL), 2-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (128,037654 TL x % 180 = 230,467777 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (128,037654 TL x % 10 = 12,803765 TL), 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (128,037654 TL x % 20 = 25.607531 TL) dikkate alınarak arttırılmış olup toplamda 537,76758146 TL olarak hesaplanmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin 2. Fıkra hükmü gereğince hesaplanan para cezası 790,36 TL nin altında olamayacağından tapudaki maliki 63169076828 T.C. Kimlik Numaralı SELİM KÜÇÜK’e toplamda: 790,36 (yediyüzdoksanliraotuzaltıkuruş) TL idari para cezası tayin edilmiştir. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 07.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    79    07.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.06.2016 tarih ve 2016/1048 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar ilçesi, Burgazada Mahallesi, Yeni Yalı Sokak, 24 pafta, 53 ada, 51 parsel, 27 kapı sayılı yerdeki izinsiz inşai faaliyetle alakalı olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce 18.05.2016 tarihli ve 2 cilt, 87 sahife sayılı Yapı Tatil tutanağı tanzim edilmiş ve 24.05.2016 tarihli ve 985 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. Belediye Encümeninin 24.05.2016 tarihli ve 073 sayılı kararı ile 2, 4 ve 6 numaralı Bağımsız Bölümlerin maliki 21110162846 T.C. Kimlik Numaralı ATİLLA FIRAT’a toplamda: 20.913,10 TL para cezası uygulanmıştır. Zabıta Müdürlüğünün 26.05.2016 tarihli mühür fekki zaptı ile söz konusu yerdeki inşai faaliyetin devam ettiği anlaşıldığından İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 01.06.2016 tarih 2 cilt, 90 sahife numaralı 2 no’lu yapı tatil tutanağı tanzim edilerek konu Belediye Encümenine havale edilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ….“Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır”… hükmü uyarınca; 24.05.2016 tarih ve 073 sayılı Encümen Kararı ile 2, 4 ve 6 numaralı Bağımsız Bölümlerin maliki 21110162846 T.C. Kimlik Numaralı ATİLLA FIRAT’a uygulanan 20.913,10 TL para cezası bir kat artırılarak 41.826,20 (kırkbirbinsekizyüzyirmialtılirayirmikuruş) TL para cezası tayin edilmiştir. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 07.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    80    14.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.06.2016 tarih ve 2016-1074 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Fatih Sokak, 116 ada, 5 parsel, 1 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 03.05.2016 tarih ve 2/85 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, 116 ada, 5 parsel sayılı eski eser taşınmazın, bodrum kat ve zemin kattaki bağımsız bölümlerinde KUDEB izni alınmadan tadilat yapıldığı, ara bölme duvarların yıkıldığı ve 2 bağımsız bölüm arasındaki döşeme betonunun kırılması ve donatılarının kesilmesi ile bu iki kat bağımsız bölümlerini birleştirmek suretiyle merdiven boşluğu hazırlandığı tespit edilmiş olup mühür altına alınmıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.05.2016 tarih ve Sa. 125 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 17.05.2016 tarih ve 2016/063 sayılı Encümen Kararı ile Tapu Maliki 48817236458 T.C. Kimlik Numaralı TÜLİN KALEAĞASI’na idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 03.05.2016 gün ve 2 cilt 85 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Fatih Sokak, 116 ada, 5 parsel, 1 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 03.05.2016 gün ve 2 cilt 85 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Tapu Maliki 48817236458 T.C. Kimlik Numaralı TÜLİN KALEAĞASI’na : 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 14.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    81    14.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.06.2016 tarih ve 2016/1151 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 109 ada, 9 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Adliye Sokak, No:17 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Malikine ait olan III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 06.06.2016 tarih ve 2/91 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile mahallen yapılan tespitte bodrum kat salon/oda tarafında çelik profil ile güçlendirme (ruhsatsız) ve ıslak hacimlerde betonarme döşemelerin yıkıldığı tespit edilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 08.06.2016 tarih ve 940 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki malikinin 14473623864 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET TOLGA USLU olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 136,50 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 3.883,808838 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası:    1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (3.883,808838 TL x % 80 = 3.107,047070 TL), 2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (3.883,808838 TL x % 100 = 3.883,808838 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanıyor olduğu (3.883,808838 TL x % 20 = 776,761768 TL) dikkate alınarak arttırılmış olup, tapudaki maliki 14473623864 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET TOLGA USLU’ya toplamda: 11.651,43 (onbirbinaltıyüzellibirlirakırküçkuruş) TL idari para cezası tayin edilmiştir. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 14.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    82    14.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.06.2016 tarih ve 2016/1080 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Burgazada Mahallesi, 79 ada, 12 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Mezarlıkaltı Mevkii Sokak Adalar/İstanbul adresinde MEHMET YILMAZ TUTKUNKARDEŞ’e ait olan III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 10.06.2016 tarih ve 2/92 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 02.06.2016 tarih ve 105998 sayılı KUDEB ve 02.06.2016 tarih ve 106169 sayılı İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü yazılarına istinaden yerinde yapılan incelemede; evvelce var olduğu anlaşılan yapıda onarım çalışmalarının devam ettiği tespit edilerek çalışma durdurulmuş ve yapı mühür altına alınmıştır. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01.06.2016 tarih ve 893 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki malikinin 55426050276 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET YILMAZ TUTKUNKARDEŞ olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 40 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 1.138,112480 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası:    1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (1.138,112480 TL x % 80 = 910,489984 TL), 2-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (1.138,112480 TL x % 180 = 2.048,602464 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (1.138,112480 TL x % 20 = 227,622496 TL) 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.138,112480 TL x % 20 = 227,622496 TL) dikkate alınarak arttırılmış olup, tapudaki maliki 55426050276 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET YILMAZ TUTKUNKARDEŞ’e toplamda: 4.552,45 (dörtbinbeşyüzelliikilirakırkbeşkuruş) TL idari para cezası tayin edilmiştir. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 14.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    83    14.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Fen İşleri Müdürlüğü’nün 14.06.2016 tarih ve 764 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarih ve 47 sayılı kararı ile izinsiz olarak kesilen her bir ağaç için 1.000,00 (bin) TL ücret belirlenmiştir. Adalar İlçesi, Büyükada Akakçe sokak, 160 ada 9 parsel, 4/A kapı sayılı taşınmazın önü kaldırım üzerinde bulunan iki (2) adet Akasya ağacının 51364199008 T.C. Kimlik numaralı Ali Selçuk KULAKSIZ tarafından kestirildiği tespit edilerek 06.05.2016 tarihinde tutanak altına alınmıştır. Gerekli fotoğraflamalar da yapılarak İzinsiz olarak yapılan ağaç kesim işleminin değerlendirilerek karar alınmak üzere konu Belediye Encümenine sevk edilmiştir. Belediye Encümenince yapılan müzakere neticesinde: Adalar Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarih ve 47 sayılı Meclis Kararına istinaden 2 (iki) adet izinsiz olarak ağaç kesme işleminden dolayı 51364199008 T.C. Kimlik numaralı Ali Selçuk KULAKSIZ’a Toplamda: 2.000,00 (ikibin) TL ücret tahakkuk ettirilmesine, Belediye Encümeni’nin 14.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    84    21.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 17.06.2016 tarih ve 516 sayılı teklifi incelenmiş olup; Dosyasında yapılan incelemede Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Adalar İllçesi, Kınalıada Mahallesi, Çınararalığı Sokak, 4 pafta, 2 ada, 2 parsel sayılı yerde bulunan ‘’Umumi Tuvalet’’ daha önce Erdal İNCE tarafından işletilmekte olduğu görülmüş olup teklif sahibinin aynı şahıs olması dolayısıyla Önceki yıllarda yapılan ihaleler ile ilgili İşletme Müdürlüğüne borcu olup olmadığının araştırılması için ihale kararının 28.06.2016 tarihindeki Encümen toplantısına ertelenmesine, Belediye Encümeni’nin 21.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    85    21.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.06.2016 tarih ve 1173 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Kınalıada, Balmumcu Sokak, No:5, 32 ada, 15 parsel sayılı yerde bulunan yapıda 31.05.2016 tarih ve 2/89 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı saptanmıştır. 3194 İmar Kanununun 42. Maddesi gereğince para cezası alması için 07.06.2016 tarih ve 1103 sayılı raporla Belediye Encümenine havale edilmiştir. 07.06.2016 tarih ve 077 sayılı encümen kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapı sahibi MEHMET GÜNDOĞDU ’ya 5.599,51 TL idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 31.05.2016 tarih ve 2/89 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ve 07.06.2016 tarih ve 1103 sayılı raporda yapının Teknik Uygulama Sorumlusunun isminin yazılmadığı görülmüştür. 11.11.2015 tarih ve 197730-2441 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü yazısı eki 10.11.2015 tarihli Onarım Ön İzin Belgesinden yapının Teknik Uygulama Sorumlusunun 20003211616 T.C. Kimlik Numaralı İnşaat Yüksek Mühendisi Ohannes ÖZAZNAVURYAN olduğu anlaşılmış olup, 3194 sayılı imar kanununun 42. maddesi kapsamında karar alınmak üzere evrak belediye encümenine havale edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin ‘’ Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır:’’ hükmü gereği: 07.06.2016 tarih ve 077 sayılı encümen kararı ile yapı sahibi MEHMET GÜNDOĞDU ’ya uygulanan 5.599,51 TL idari para cezasının, yapının TUS ’una da uygulanması gerekmektedir. Yapılan görüşme neticesinde yapının Teknik Uygulama Sorumlusu 20003211616 T.C. Kimlik Numaralı İnşaat Yüksek Mühendisi Ohannes ÖZAZNAVURYAN’a: 5.599,51 (beşbinbeşyüzdoksandokuzliraellibirkuruş) TL idari para cezası tayin edilmesine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    86    21.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 17.06.2016 tarih ve 1279 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Burgazada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 10.06.2016 günü saat:16.00 sıralarında yapılan kontrollerde; Burgazada Mahallesi Gönüllü Caddesi No:81 kapı sayılı adreste, işletmeciliğini 55423050330 T.C. kimlik numaralı Nurten TUTKUNKARDEŞ isimli bayan şahsın yaptığı Villa Mimosa isimli otel işyerinin, ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilerek tutanak tanzim edilmiş ve gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden işyeri ilgilisi 55423050330 T.C. kimlik numaralı Nurten TUTKUNKARDEŞ’e : 1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    87    21.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 17.06.2016 tarih ve 1280 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Büyükada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 09.06.2016 günü saat:19.00 sıralarında yapılan kontrollerde; Büyükada Nizam Mahallesi Kadıyoran Caddesi No:81 kapı sayılı adreste, işletmeciliğini 13526289972 T.C. kimlik numaralı Ayten SAKIZLI isimli bayan şahsın yaptığı Lale Köşk isimli otel işyerinin, ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilerek tutanak tanzim edilmiş ve gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden işyeri ilgilisi 13526289972 T.C. kimlik numaralı Ayten SAKIZLI’ya : 1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    88    21.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 17.06.2016 tarih ve 1281 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Büyükada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 10.06.2016 günü saat:12.00 sıralarında yapılan kontrollerde; Büyükada Nizam Mahallesi Peltek Sokak No:11/8 kapı sayılı adreste, işletmeciliğini 14171267650 T.C. kimlik numaralı Ayşe GÖK isimli bayan şahsın yaptığı Beyaz Köşk isimli işyerinin, ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilerek tutanak tanzim edilmiş ve gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden işyeri ilgilisi 14171267650 T.C. kimlik numaralı Ayşe GÖK’e : 1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    89    21.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 17.06.2016 tarih ve 1282 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Büyükada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 10.06.2016 günü saat:15.30 sıralarında yapılan kontrollerde; Büyükada Maden Mahallesi Cemal Yener Tosyalı Sokak No:5 kapı sayılı adreste, işletmeciliğini 24508971488 T.C. kimlik numaralı Aral BÜYÜKDUMAN isimli şahsın yaptığı günübirlik kiralık evin, ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilerek tutanak tanzim edilmiş ve gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden işyeri ilgilisi 24508971488 T.C. kimlik numaralı Aral BÜYÜKDUMAN’a : 1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, işyerinin ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    90    21.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 17.06.2016 tarih ve 1283 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Büyükada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 10.06.2016 günü saat:12.00 sıralarında yapılan kontrollerde; Büyükada Nizam Mahallesi Sakarya Sokak No:59 kapı sayılı adreste, işletmeciliğini 10444101522 T.C. kimlik numaralı Kornar TOYGAR isimli şahsın yaptığı günübirlik kiralık evin, ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilerek tutanak tanzim edilmiş ve gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden işyeri ilgilisi 10444101522 T.C. kimlik numaralı Kornar TOYGAR’a : 1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliğiile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    91    21.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.06.2016 tarih ve 2016/1040 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Heybeliada Mahallesi, 116 ada, 24 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Refahşehitleri Caddesi, No:50 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Malikine ait olan III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 14.06.2016 tarih ve 2/93 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 31.05.2016 tarih ve 3537 sayılı şikayet dilekçesine istinaden yerinde yapılan kontrolde; onaylı projesine aykırı olarak çekme katın önünde ve arka tarafındaki terasların kapatılarak kapalı alan oluşturulduğu tespit edilmiştiryapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 16.06.2016 tarih ve 975 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki malikinin 58909150524 T.C. Kimlik Numaralı ALİ TEKİN olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 48 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 1.365,734976 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası: 1-)Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu (1.365,734976 TL x % 100 = 1.365,734976 TL),    2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (1.365,734976 TL x % 80 = 1.092,587981 TL), 3-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (1.365,734976 TL x % 100 = 1.365,734976 TL), 4-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanıyor olduğu (1.365,734976 TL x % 20 = 273,146995 TL) 5-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.365,734976 TL x % 20 = 273,146995 TL) dikkate alınarak arttırılmış olup, tapudaki maliki 58909150524 T.C. Kimlik Numaralı ALİ TEKİN’e toplamda: 5.736,09 (beşbinyediyüzotuzaltıliradokuzkuruş) TL idari para cezası tayin edilmiştir. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    92    21.06.2016    
Kararın Konusu    3-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (1.365,734976 TL x % 100 = 1.365,734976 TL), 4-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanıyor olduğu (1.365,734976 TL x % 20 = 273,146995 TL) 5-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.365,734976 TL x % 20 = 273,146995 TL) dikkate alınarak arttırılmış olup, tapudaki maliki 58909150524 T.C. Kimlik Numaralı ALİ TEKİN’e toplamda: 5.736,09 (beşbinyediyüzotuzaltıliradokuzkuruş) TL idari para cezası tayin edilmiştir. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    93    28.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 27.06.2016 tarih ve 550 sayılı teklifi incelenmiş olup; Belediyemiz mülkiyetinde olan: İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Çınararalığı Sokak, 4 pafta, 2 ada, 2 parsel sayılı yerde bulunan ‘’Umumi Tuvalet’’ in 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, pazarlık usulü ile kiralama ihalesi için 13.06.2016 tarih 91987299-496 sayılı İhale Onay Belgesine istinaden: 1 (bir) Yıllık: 15.910,42 (onbeşbindokuzyüzonlirakırkikikuruş) TL + KDV, 3 (üç) Yıllık: 47.731,26 (kırkyedibinyediyüzotuzbirlirayirmialtıkuruş) TL + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye yasasının 35. maddesine istinaden 21.06.2016 Salı günü saat 14.00’de ihaleye çıkılmıştır. Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz toplanmıştır. Erdal İNCE’nin dosya satın aldığı görülmüştür. İhale Komisyonumuz tarafından dosyasında yapılan incelemede; Adalar İllçesi, Kınalıada Mahallesi, Çınararalığı Sokak, 4 pafta, 2 ada, 2 parsel sayılı yerde bulunan ‘’Umumi Tuvalet’’ daha önce Erdal İNCE tarafından işletilmekte olduğu görülmüş olup teklif sahibinin aynı şahıs olması dolayısıyla Önceki yıllarda yapılan ihaleler ile ilgili İşletme Müdürlüğüne borcu olup olmadığının araştırılması için ihale kararının 28.06.2016 tarihindeki Encümen toplantısına ertelenmesine, karar verilmiştir. İhale Komisyonumuz 28.06.2016 gün ve saat 14:00’de toplanmış olup Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 27.06.2016 tarih ve 550 sayılı teklif ekindeki dosyası incelenmiştir. İşletme Müdürlüğü’nün 27.06.2016 tarih ve 496 sayılı yazısından teklif sahibi Erdal İNCE’nin: İşletme Müdürlüğü’ne borçlarını ödemediği, toplamda 63.000 TL borcu bulunduğu anlaşıldığından ihalenin iptaline, dosyanın müdürlüğüne iadesine, yeni bir ihale yapılması halinde yapılacak olan şartnameye katılımcıların Kamu Kurumlarına borcu olmaması gerektiği ile ilgili bir maddenin eklenmesine, Belediye Encümeni’nin 28.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    94    28.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.06.2016 tarih ve 2016-1184 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi, Yeni Yalı Sokak, 53 ada, 51 parsel, 27 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 18.05.2016 tarih ve 2/87 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 10.05.2016 tarih 91628 sayılı KUDEB tespitine istinaden yerinde dışarıdan yapılan incelemede; 17.05.2016 tarihli Durum Tespit Raporunda yazılan aykırılıklar tespit edilmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.05.2016 tarih ve 2016/985 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 24.05.2016 tarih ve 2016/073 sayılı Encümen Kararı ile 2, 4 ve 6 numaralı Bağımsız Bölümlerin maliki 21110162846 T.C. Kimlik Numaralı ATİLLA FIRAT ve 1,3 ve 5 numaralı Bağımsız Bölümlerin maliki 30632093118 T.C. Kimlik Numaralı SELAHATTİN FIRAT’a para cezası uygulanmıştır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.06.2016 tarih ve 2016/1048 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere tekrar Belediye Encümenine havale edilmiştir. 07.06.2016 tarih ve 2016/079 sayılı Encümen Kararı ile 2, 4 ve 6 numaralı Bağımsız Bölümlerin maliki 21110162846 T.C. Kimlik Numaralı ATİLLA FIRAT’a uygulanan para cezası; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ….“Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır” hükmü uyarınca bir kat arttırılmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 18.05.2016 gün ve 2 cilt 87 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi, Yeni Yalı Sokak, 53 ada, 51 parsel, 27 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 18.05.2016 gün ve 2 cilt 87 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: 1,3 ve 5 numaralı Bağımsız Bölümlerin maliki 30632093118 T.C. Kimlik Numaralı SELAHATTİN FIRAT’a : 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL, 2, 4 ve 6 numaralı Bağımsız Bölümlerin maliki 21110162846 T.C. Kimlik Numaralı ATİLLA FIRAT’a: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 28.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    95    28.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.06.2016 tarih ve 2016-1212 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Kesedar Sokak, 59 ada, 8 parsel, 10 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 13.05.2016 tarih ve 2/86 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Kesedar Sokak No:10, 59 ada, 8 parsel sayılı Eski Eser yapının arka bahçe kısmında mahallen yapılan kontrolde evvelce yapılmış olduğu anlaşılan ruhsatsız havuz tespiti yapılmıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.05.2016 tarih ve 2016/919 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 24.05.2016 tarih ve 2016/069 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliklerine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 13.05.2016 gün ve 2 cilt 86 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Kesedar Sokak, 59 ada, 8 parsel, 10 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 13.05.2016 gün ve 2 cilt 86 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: tapudaki maliklerine: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Tayin edilen 3.161,42 TL para cezasının: 1/3 hisse pay/hisse payda sahibi 20222413488 T.C. Kimlik Numaralı MUAMMER YEŞİLKAYA’dan: 3.161,42 TL x 1/3 = 1.053,80 (binelliüçliraseksenkuruş) TL, 1/3 hisse pay/hisse payda sahibi 20219413552 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET REMZ YEŞİLKAYA’dan: 3.161,42 TL x 1/3 = 1.053,80 (binelliüçliraseksenkuruş) TL, 1/3 hisse pay/hisse payda sahibi 20216413616 T.C. Kimlik Numaralı HASAN YEŞİLKAYA’dan: 3.161,42 TL x 1/3 = 1.053,80 (binelliüçliraseksenkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 28.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    96    28.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.06.2016 tarih ve 649 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesi hükümlerine göre; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün bütçe kalemlerine ek olarak, ‘’ 46.34.05.25.08.3.0.00.5.03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri’’ bütçe kaleminin açılmasına, Belediye Encümeninin 28.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    97    28.06.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.06.2016 tarih ve 649 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36 ve 38. Maddesi hükümlerine göre; Fen İşleri Müdürlüğü’nün bütçe kalemlerine ek olarak, ‘’46.34.05.30.04.5.1.00.5.03.4.2.90 Diğer Yasal Giderler’’ bütçe kaleminin açılması ve açılan ödenek kalemine ‘’Yedek Ödenek’’ bütçe kaleminden 3.000,00 (üçbin) TL aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 28.06.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    98    12.07.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 11.07.2016 tarih ve 591 sayılı yazısı tetkik edildi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün; Belediyemiz mülkiyetinde olan, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Çınararalığı Sokak, 4 Pafta, 2 Ada, 2 parsel sayılı yerde bulunan Umumi Tuvaletin, 2886 sayılı Yasanın 51/g. maddesi uyarınca Pazarlık Usulü suretiyle yeniden kiraya verilmesi ilişkin ihalenin Belediye Encümenince yapılması için gün belirlemesi hakkındaki teklifi değerlendirilmiştir. Bahse konu ihalenin; Belediye Encümeni tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre 19.07.2016 Salı günü saat 14:00’ de yapılmasına, ihale ile ilgili işlemlerin Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmesine, Belediye Encümeni’nin 12.07.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    99    19.07.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 15.07.2016 tarih ve 609 sayılı yazısı tetkik edildi. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Çınararalığı Sokak, 4 Pafta, 2 Ada, 2 parsel sayılı yerde bulunan “Umumi Tuvalet” ‘in 2886 sayılı Yasanın 51/g. maddesine istinaden Belediye Encümenince pazarlık usulü ile kiraya verilmesi ihalesi için 19.07.2016 Salı günü saat 14.00’de ihaleye çıkılması için 12.07.2016 tarih ve 098 sayılı Encümen kararı alınmıştır. İhale Komisyonumuz 11.07.2016 tarih 91987299-592 sayılı İhale Onay Belgesine istinaden söz konusu tarih ve saatte toplanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ihaleye herhangi bir katılımın olmadığı görülmüştür. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Çınararalığı Sokak, 4 Pafta, 2 Ada, 2 parsel sayılı yerde bulunan “Umumi Tuvalet”’in 2886 sayılı Yasanın 51/g. Maddesi uyarınca kiralanması ihalesinin, katılım olmadığından iptal edilmesine ve dosyasının müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 19.07.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    100    19.07.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.07.2016 tarih ve 2016/1258 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar ilçesi, Kınalıada Mahallesi, Balmumcu Sokak, 2 pafta, 32 ada, 15 parsel, 5 kapı sayılı yerdeki izinsiz inşai faaliyetle alakalı olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 31.05.2016 tarih ve 2 cilt, 89 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil tutanağı tanzim edilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.06.2016 tarih ve 2016/1103 sayılı, 14.06.2016 tarih ve 1173 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere konu Belediye Encümenine havale edilmiştir. Belediye Encümeninin 07.06.2016 tarihli ve 077 sayılı kararı ile tapudaki maliki 40114532370 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet GÜNDOĞDU ’ya toplamda: 5.599,51 TL, Belediye Encümeninin 21.06.2016 tarih ve 085 sayılı kararı ile de yapının Teknik Uygulama Sorumlusu 20003211616 T.C. Kimlik Numaralı İnşaat Yüksek Mühendisi Ohannes ÖZAZNAVURYAN’a: 5.599,51 TL para cezası uygulanmıştır. Zabıta Müdürlüğünün 17.06.2016 tarihli mühür fekki zaptı ile söz konusu yerdeki inşai faaliyetin devam ettiği tespit edilerek konu tekrar Belediye Encümenine havale edilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ….“Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır”… hükmü uyarınca; 07.06.2016 tarih ve 077 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliki 40114532370 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet GÜNDOĞDU’ya uygulanan 5.599,51 TL para cezası bir kat artırılarak 11.199,02 (onbirbinyüzdoksandokuzliraikikuruş) TL, 21.06.2016 tarih ve 085 sayılı kararı ile yapınınTeknik Uygulama Sorumlusu 20003211616 T.C. Kimlik Numaralı İnşaat Yüksek Mühendisi Ohannes ÖZAZNAVURYAN’a uygulanan 5.599,51 TL para cezası bir kat artırılarak 11.199,02 (onbirbinyüzdoksandokuzliraikikuruş) TL para cezası tayin edilmiştir. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 19.07.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    101    19.07.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.07.2016 tarih ve 2016-1183 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Balmumcu Sokak, 32 ada, 15 parsel, 5 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 31.05.2016 tarih ve 2/89 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 04.04.2016 tarih ve 64838-791 sayılı KUDEB yazısına istinaden yerinde yapılan incelemede basit onarım izninin dışına çıkarak zemin katta güçlendirme yapıldığı müştemilatın ön cephesine 2,70 m x 2,80 m ebatlarında kapalı alan eklendiği tespit edilerek yapı mühür altına alınmıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.06.2016 tarih ve 2016/1103 sayılı, 14.06.2016 tarih ve 1173 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere konu Belediye Encümenine havale edilmiştir. Belediye Encümeninin 07.06.2016 tarihli ve 077 sayılı kararı ile tapudaki maliki 40114532370 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet GÜNDOĞDU ’ya toplamda: 5.599,51 TL, Belediye Encümeninin 21.06.2016 tarih ve 085 sayılı kararı ile de yapının Teknik Uygulama Sorumlusu 20003211616 T.C. Kimlik Numaralı İnşaat Yüksek Mühendisi Ohannes ÖZAZNAVURYAN’a: 5.599,51 TL para cezası uygulanmıştır. Zabıta Müdürlüğünün 17.06.2016 tarihli mühür fekki zaptı ile söz konusu yerdeki inşai faaliyetin devam ettiği tespit edilmiş ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.07.2016 tarih ve 2016/1258 sayılı yazısı ile konu tekrar Belediye Encümenine havale edilmiştir. 19.07.2016 tarih ve 100 sayılı encümen kararları ile 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ….“Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır”… hükmü uyarınca; 07.06.2016 tarih ve 077 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliki 40114532370 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet GÜNDOĞDU’ya uygulanan 5.599,51 TL para cezası bir kat artırılarak 11.199,02 TL, 21.06.2016 tarih ve 085 sayılı kararı ile yapının Teknik Uygulama Sorumlusu 20003211616 T.C. Kimlik Numaralı İnşaat Yüksek Mühendisi Ohannes ÖZAZNAVURYAN’a uygulanan 5.599,51 TL para cezası bir kat artırılarak 11.199,02 TL para cezası tayin edilmiştir. Dosyasında yapılan incelemede 31.05.2016 gün ve 2 cilt 89 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Balmumcu Sokak, 32 ada, 15 parsel, 5 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 31.05.2016 gün ve 2 cilt 89 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Yapının tapudaki maliki 40114532370 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet GÜNDOĞDU’ya: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL, Yapının Teknik Uygulama Sorumlusu 20003211616 T.C. Kimlik Numaralı İnşaat Yüksek Mühendisi Ohannes ÖZAZNAVURYAN’a: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 19.07.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    102    19.07.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.07.2016 tarih ve 2016-1290 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Burgazada Mahallesi, Mezarlıklar Mevkii, 79 ada, 12 parsel sayılı yer hakkında düzenlenen 10.06.2016 tarih ve 2/92 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 02.06.2016 tarih ve 105998 sayılı KUDEB ve 02.06.2016 tarih ve 106169 sayılı İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü yazılarına istinaden yerinde yapılan incelemede; evvelce var olduğu anlaşılan yapıda onarım çalışmalarının devam ettiği tespit edilerek çalışma durdurulmuş ve yapı mühür altına alınmıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.06.2016 tarih ve 2016/1080 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 14.06.2016 tarih ve 2016/082 sayılı Encümen Kararı ile Tapu Maliki 55426050276 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET YILMAZ TUTKUNKARDEŞ’e idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 10.06.2016 gün ve 2 cilt 92 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Burgazada Mahallesi, Mezarlıklar Mevkii, 79 ada, 12 parsel sayılı yer hakkında düzenlenen 10.06.2016 gün ve 2 cilt 92 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Tapu Maliki 55426050276 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET YILMAZ TUTKUNKARDEŞ’e: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 19.07.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    103    19.07.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 15.07.2016 tarih ve 608 sayılı yazısı tetkik edildi. İşletme Müdürlüğünün 08.06.2016 tarih ve 441 sayılı Başkanlık Oluru ile İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Heybeliada, Burgazadası ve Kınalıada Mahallelerinde bulunan seyir dürbün yerlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine istinaden 3 yıl süre ile kiraya verilecektir. Bahsi geçen Seyir Dürbünleri, 2886 sayılı Yasanın 51/g. maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile kiraya verilmesi ihalesinin Belediye Encümenince yapılması için gün belirlemesi hakkındaki teklifi değerlendirilmiştir. Bahse konu ihalenin; Belediye Encümeni tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre 26.07.2016 Salı günü saat 14:00’ de yapılmasına, ihale ile ilgili işlemlerin Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmesine, Belediye Encümeni’nin 19.07.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    104    26.07.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 25.07.2016 tarih ve 649 sayılı teklifi incelenmiş olup; Belediyemiz tasarrufunda bulunan; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Heybeliada, Burgazadası ve Kınalıada Mahallelerinde bulunan 10 adet Seyir Dürbün Yerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine pazarlık usulü ile kiralama ihalesi hakkında alınan 19.07.2016 tarih ve 2016/103 sayılı Belediye Encümen Kararı ve 20.07.2016 tarih 91987299-622 sayılı İhale Onay Belgesine istinaden: 1 (bir) Yıllık: 12.238,79 (onikibinikiyüzotuzsekizlirayetmişdokuzkuruş) TL + KDV, 3 (üç) Yıllık: 36.716,37 (otuzaltıbinyediyüzonaltıliraotuzyedikuruş) TL + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye yasasının 35. maddesine istinaden 26.07.2016 Salı günü saat 14.00’de ihaleye çıkılmıştır. Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz toplanmıştır. İhaleye toplam 1 (bir) firma katılmıştır. 3 EMAK İNŞAAT OTOMAT MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ’nin dosya satın aldığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca 3 EMAK İNŞAAT OTOMAT MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ’nin Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi, istenen belgelerin eksiksiz olduğu görülmüştür. 3 EMAK İNŞAAT OTOMAT MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ’nin Teklif Zarfından 12.240,00 TL + KDV tutarında teklif çıktığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca yapılan arttırma teklifleri aşağıdaki gibi gelişmiştir: 3 EMAK İNŞAAT OTOMAT MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. AÇILIŞ 1.TUR    12.240,00 TL+ KDV 2.TUR    12.300,00 TL+ KDV 3.TUR 12.400,00 TL+ KDV 3 EMAK İNŞAAT OTOMAT MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. yetkilisi teklifinin son teklifi olduğu, bundan sonra teklifinde herhangi bir yükseltme yapamayacağını belirtmiştir. Belediyemiz tasarrufunda bulunan, İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Heybeliada, Burgazadası ve Kınalıada Mahallelerinde bulunan 10 adet Seyir Dürbün Yerlerinin, 3 EMAK İNŞAAT OTOMAT MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ’ne 1 (bir) yıllık 12.400,00 (onikibindörtyüz) TL + KDV tutar ile 3 (üç) yıl süreliğine kiralanmasına, Kira Bedellerinin ise: 2016 yılı için: 1 (bir) yıllık peşin, 2017 yılı için: bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin, 2018 yılı için: bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin olarak tahsil edilmesine, 2886 sayılı yasanın 31. Maddesine istinaden ita amirinin onayına sunulmasına, Kararın ve İşlem Dosyasının Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilmesine, Belediye Encümeni’nin 26.07.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    105    26.07.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.07.2016 tarih ve 2016/932 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi, 26 ada, 11 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Mehtap Sokak, No:41 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan I. Sınıf A Grubu Gölgelikler-Çardaklar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 21.07.2016 tarih ve 2/94 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında söz konusu yere ait 19.04.2016 tarih ve 2442 sayılı 10.06.2016 tarih ve 3811 sayılı şikayet dilekçelerine istinaden yerinde dışarıdan yapılan incelemede 5,20 x 3,80 m ebadında ahşap sundurma yapıldığı tespit edilmiştir ancak ne zaman yapıldığı tespit edilememiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 13.05.2016 tarih ve 791 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki malikinin 12119450980 T.C. Kimlik Numaralı CELAL OĞUZ YILDIRIM olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 19,80 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca I. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 93,894273 TL hesabıyla, toplam 28,168282 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası: 1-)Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan mı yapılmış olduğu ( 93,894273 TL x % 30 = 28,168282 TL),    2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (93,894273 TL x % 80 = 75,115418 TL), 3-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (93,894273 TL x % 100 = 93,894273 TL), 4-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (93,894273 TL x % 20 = 18,778855 TL), 5-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (93,894273 TL x % 20 = 18,778855 TL) dikkate alınarak arttırılmış olup toplamda 328,629956 TL olarak hesaplanmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin 2. Fıkra hükmü gereğince hesaplanan para cezası 790,36 TL nin altında olamayacağından tapudaki maliki 12119450980 T.C. Kimlik Numaralı CELAL OĞUZ YILDIRIM’a toplamda: 790,36 (yediyüzdoksanliraotuzaltıkuruş) TL idari para cezası tayin edilmiştir. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 26.07.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    106    26.07.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.07.2016 tarih ve 1563 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi Kılınç Sokak No:31 adresinde bulunan ikametin eklentisi olan kısmın Aysel KOÇYİĞİT ( T.C. Kimlik No: 39518194864 ) isimli şahıs tarafından ruhsatsız olarak kiraya verildiği tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden işyeri ilgilisi 39518194864 T.C. kimlik numaralı Aysel KOÇYİĞİT’e :1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 26.07.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    107    26.07.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 26.07.2016 tarih ve 1897 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi Alsancak Caddesi No:27 adresinde faaliyette bulunan ve işletmeciliğini Aylin MİRİCANYAN’ın yaptığı Jash Restaurant isimli işletme hakkında, çevreye rahatsızlık verecek şekilde müzik yaptığı tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun 6/d maddesine istinaden İşyeri ilgilisi Aylin MİRİCANYAN’a : 1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, Ayrıca Adalar Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarih ve 2015/47 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen ücret tarifesinde Günlük Canlı Müzik için belirlenen bedel olan 800,00 TL’nin tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 26.07.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    108    02.08.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 02.08.2016 tarih ve 1618 sayılı teklifi okundu. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.07.2016 tarih ve cilt no:29 varak no:35 sayılı zabıttan Kınalıada Manastır Altı Sokak No:28 kapı sayılı yerde faaliyet gösteren İçkili Kır Gazinosu işyerinin ilgilisi Şaziment ÜLKER’in Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 19. maddesine aykırı olarak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı olmadan faaliyette bulunduğu ve işyerini işlettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde Kınalıada Manastır Altı Sokak No:28 kapı sayılı yerde faaliyet gösteren İçkili Kır Gazinosu işyerinin ilgilisi Şaziment ÜLKER (T.C Kimlik No: 32564203702)’e : 1608 sayılı yasaya istinaden 219,00 (ikiyüzondokuz) TL para cezası verilmesine, Ayrıca; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15’nci maddesinin (b) bendi ile Encümenin görev ve yetkileri başlıklı 34’üncü maddesinin (e) bendi ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği, ruhsatsız olarak çalışan işyerinin faaliyetten men edilmesine, Belediye Encümeninin 02.08.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    109    09.08.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.08.216 tarih ve 2016-1406 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mahallesi, Adliye Sokak, 109 ada, 9 parsel, 17 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 06.06.2016 tarih ve 2/91 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile mahallen yapılan tespitte bodrum kat salon/oda tarafında çelik profil ile güçlendirme (ruhsatsız) ve ıslak hacimlerde betonarme döşemelerin yıkıldığı tespit edilmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.06.2016 tarih ve 2016/1151 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 14.06.2016 tarih ve 2016/081 sayılı Encümen Kararı ile Tapu Maliki 14473623864 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET TOLGA USLU’ya idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 06.06.2016 gün ve 2 cilt 91 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği ve mer’i mevzuata göre ruhsata bağlanamayacağı anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mahallesi, Adliye Sokak, 109 ada, 9 parsel, 17 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 06.06.2016 gün ve 2 cilt 91 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Tapu Maliki 14473623864 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET TOLGA USLU’ya: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 09.08.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliğiile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    110    09.08.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 08.08.2016 tarih ve 1677 sayılı yazısı tetkik edildi. Necibe BAYZA 25.07.2016 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Onur BAYZA’nın vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Hiçbir yerden geliri olmadığı yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Necibe BAYZA’ya 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 06.01.2016 tarih ve 2016/4 sayılı kararına istinaden, 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 18.03.2016 tarihinden askerliği bitinceye kadar: öteki maişet giderleri olarak ayda 315,00 (üçyüzonbeş) TL, kirasız yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 09.08.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    111    16.08.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 16.08.2016 tarih ve 1756 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Büyükada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yapılan devriye görevlerinde 05.08.2016 günü saat 23.18 sıralarında Büyükada Nizam Mahallesi Şehit Recep Koç Caddesi No:2/C kapı sayılı yerde faaliyette bulunan ve işletmeciliğini Sabahattin ÖZYURT’un yaptığı Pepe Bar isimli işletmenin; yüksek sesle canlı müzik yayını yaptığı tespit edilmiş, tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun 6/d maddesine istinaden İşyeri ilgilisi Sabahattin ÖZYURT’a : 1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, Ayrıca Adalar Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarih ve 2015/47 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen ücret tarifesinde Günlük Canlı Müzik için belirlenen bedel olan 800,00 TL’nin tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 16.08.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    112    16.08.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.08.2016 tarih ve 1757 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Burgazada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 08.08.2016 günü Saat 16:15 sıralarında Burgazada Mahallesi Köknar Sokak sahil kesiminde kalan Marta Koyu olarak bilinen mevkiide Mehmet Ali BAKIR (T.C. Kimlik No:18217945120) isimli şahsın 40 adet şezlongu olduğu, buraya günübirlik olarak ziyarete gelen şahıslara kiraladığı, kendi imkanlarıyla baraka görünümlü kafe yaptığı tespit edilmiştir. Burada ziyaretçilere çay, meşrubat ve su satışı yaptığı, ruhsatsız olarak faaliyette bulunduğu tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden işyeri ilgilisi Mehmet Ali BAKIR (T.C. Kimlik No:18217945120)’a :1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 16.08.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    113    16.08.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.08.2016 tarih ve 1758 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Burgazada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 08.08.2016 günü saat 15:50 sıralarında Burgazada Mahallesi Köknar Sokak No:15 sayılı adreste Abidin AKSU (T.C. Kimlik No: 15599219900) ikametinin bahçesini çay bahçesi şeklinde dizayn ederek ruhsatsız olarak faaliyette gösterdiği tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden işyeri ilgilisi Abidin AKSU (T.C. Kimlik No: 15599219900)’ya :1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 16.08.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    114    16.08.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 16.08.2016 tarih ve 1759 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan rutin devriye görevlerinde 07.08.2016 günü saat 02.00 sıralarında Kınalıada Mahallesi Çarşı Caddesi No:63 kapı sayılı yerde faaliyette bulunan ve işletmeciliğini Ada Unlu Mam. İnş. Taş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin yaptığı Teos Restaurant isimli işletmenin; yüksek sesle müzik yayını yaptığı disko-bar ruhsatının bulunmadığı tespit edilmiş, tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan incelemede Belediyemiz tarafından Kınalıada Mahallesi Çarşı Caddesi No:63 sayılı yere 19.06.2003 tarih ve 11 sıra numarasıyla İlyas Yüksel DEMİRCİ adına Disko Bar Ruhsatının verildiği, 01.09.2006 tarih ve 37 sıra numarası ile de Ada Unlu Mam. İnş. Taş. San. Tic. Ltd. Şti. adına İçkili Restaurant Ruhsatı verildiği görülmüştür. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun 6/d maddesine istinaden İşyeri ilgilisi İlyas Yüksel DEMİRCİ’ye : 1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 16.08.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    115    16.08.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 16.08.2016 tarih ve 1760 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Büyükada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 04.08.2016 günü saat 01.15 sıralarında Büyükada Nizam Mahallesi Şehit Recep Koç Caddesi No:2/C kapı sayılı yerde faaliyette bulunan ve işletmeciliğini Sabahattin ÖZYURT’un yaptığı Pepe Bar isimli işletmenin; yüksek sesle müzik yayını yaptığı, 32986640604 T.C. Kimlik Numaralı Ragıp- Belgin oğlu Adalar-03/08/2001 doğumlu Hazar SAY isimli çocuk şahsın işyerinde çalıştırıldığı ayrıca 19895704856 T.C. Kimlik Numaralı Sema ŞAŞMAZ ve 21452711014 T.C. Kimlik Numaralı Sena ÖZEL isimli müşterilerin işyerinin kapalı alanında sigara içtikleri ve işyeri kapalı alanlarında küllüklerin bulunduğu tespit edilmiş, sigara içen müşterilere 5326 S.K 39. Maddesi uyarınca idari işlem uygulanmış ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. İşyeri ilgilisi Sabahattin ÖZYURT’a yüksek sesle canlı müzik yayını yaptığından 16.08.2016 tarih ve 2016/111 sayılı Encümen kararı ile 1.113,00 TL para cezası verilmiştir. Yapılan müzakere neticesinde; 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde: ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden, 16.08.2016 tarih ve 2016/111 sayılı Encümen kararı ile verilen 1.113,00 TL para cezası bir kat arttırılarak işyeri ilgilisi Sabahattin ÖZYURT’a: 2.226,00 TL (ikibinikiyüzyirmialtı) TL idari para cezası verilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 16.08.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    116    16.08.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 16.06.2016 tarih ve 1761 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Büyükada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yapılan devriye görevlerinde 07.08.2016 günü saat 16.25 sıralarında Büyükada Nizam Mahallesi Çınar Caddesi No:33 kapı sayılı yerde faaliyette bulunan ve işletmeciliğini Şafak ÖZBİR’in yaptığı Butik Ada Otel (Prinkipos) isimli işletmenin; giriş katında içkili restoran olarak ruhsata aykırı faaliyet gösterildiği, işletmenin izinsiz olarak canlı müzik yayını yaptığı, iş yeri sahibi Şafak ÖZBİR’in iş yerinde bulunmadığı, işyeri sorumlusunun Ersin YILDIRIM olduğu ancak mesul müdürlük belgesinin olmadığı tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun 6/d maddesine istinaden İşyeri ilgilisi Şafak ÖZBİR’e : 1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, Ayrıca Adalar Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarih ve 2015/47 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen ücret tarifesinde Günlük Canlı Müzik için belirlenen bedel olan 800,00 TL’nin tahsil edilmesine, işyerinin ruhsat dışı faaliyet göstermesine müsaade edilmemesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 16.08.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    117    23.08.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.08.2016 tarih ve 2016/1468 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, 26 ada, 26 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Narçiçeği Sokak, No:14 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan I. Sınıf A Grubu Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 10.08.2016 tarih ve 2/95 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında şikayet üzerine yerinde yapılan incelemede yapının arka bahçesinde evvelce yapılmış olduğu anlaşılan 5.00 X 3.00 m ebadında kapalı alan oluşturularak içinde yaşandığı ayrıca 4.00 X2.7 m ebadında baraka oluşturulduğu tespit edilerek yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. Yapılar iskanlı olduğu için mühürlenememiştir denilmektedir. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 16.08.2016 tarih ve 1214 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki maliklerinin; Bağ. Böl. No:1 maliki Hagop HIDIROĞLU, Bağ. Böl. No:2 maliki Asuman BOLKAN, Bağ. Böl. No:3 maliki Vahe KÖSEM, Bağ. Böl. No:4 malikleri ½ Hisse Pay/Hisse Payda maliki Murat PEHLİVANOĞLU, ½ Hisse Pay/Hisse Payda maliki Şenay PEHLİVANOĞLU, Bağ. Böl. No:5 maliki Selma ÇAKIR, Bağ. Böl. No:6 maliki Nadide KIRICI olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 25.8 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca I. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 4.742135 TL hesabıyla, toplam 122.347083 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası:    1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (122.347083 TL x % 80 = 97.877666 TL), 2-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (122.347083 TL x % 180 = 220.224749 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (122.347083 TL x % 20 = 24.469417 TL), 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (122.347083 TL x % 20 = 24.469417 TL) dikkate alınarak arttırılmış olup toplamda 489.388332 TL olarak hesaplanmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin 2. Fıkra hükmü gereğince hesaplanan para cezası 790,36 TL nin altında olamayacağından tapudaki maliklerine toplamda: 790,36 (yediyüzdoksanliraotuzaltıkuruş) TL idari para cezası tayin edilmiştir. Tayin edilen 790,36 TL para cezasının: Bağ. Böl. No:1 maliki Hagop HIDIROĞLU’ndan: 790,36 TL X 1/6 = 131.73 (yüzotuzbirlirayetmişüçkuruş) TL, Bağ. Böl. No:2 maliki Asuman BOLKAN’dan: 790,36 TL X 1/6 = 131.73 (yüzotuzbirlirayetmişüçkuruş) TL, Bağ. Böl. No:3 maliki Vahe KÖSEM’den: 790,36 TL X 1/6 = 131.73 (yüzotuzbirlirayetmişüçkuruş) TL, Bağ. Böl. No:4 malikleri ½ Hisse Pay/Hisse Payda maliki Murat PEHLİVANOĞLU’ndan: 790,36 TL X 1/6 x ½ = 65,86 (altmışbeşliraseksenaltıkuruş) TL, Bağ. Böl. No:4 malikleri ½ Hisse Pay/Hisse Payda maliki Murat PEHLİVANOĞLU’ndan: 790,36 TL X 1/6 x ½ = 65,86 (altmışbeşliraseksenaltıkuruş) TL, Bağ. Böl. No:5 maliki Selma ÇAKIR’dan: 790,36 TL X 1/6 = 131.73 (yüzotuzbirlirayetmişüçkuruş) TL, Bağ. Böl. No:6 maliki Nadide KIRICI’dan: 790,36 TL X 1/6 = 131.73 (yüzotuzbirlirayetmişüçkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 23.08.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    118    23.08.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 22.08.2016 tarih ve 1821 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan müzakere neticesinde konuyla ilgili bilgi alınmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 23.08.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    119    23.08.2016    
Kararın Konusu    İlgi: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 23.08.2016 tarih ve 859 sayılı teklifi incelenmiş olup ; 5393 sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi ile Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 23. Maddesi gereğince 2017-2019 dönemi bütçesiyle ilgili olarak hazırlanan Bütçe Taslağının Belediye Encümenince incelenmesine, Belediye Encümeninin 23.08.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    120    06.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.09.2016 tarih ve 2016/1496 sayılı yazısı tetkik edildi.         Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, 40 ada, 6 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Korkut Sokak, No:34 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 25.08.2016 tarih ve 2/96 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında 04.08.2016 tarih ve 5157 sayılı dilekçeye istinaden 85/545 sayılı proje ile yerinde yapılan incelemede evvelce bahçenin bir kısmının harf edilerek bodrum katın açığa çıkarıldığı, sığınak ve kömürlüklerin dairelere katıldığı ( 1 no’lu daireye 2.20 x 3.05 m,  2 no’lu daireye 5.7 m x 3.05 m ) 1 ve 2 no’lu dairelerin yan cephelerine 1.20 m x 1.35 m ebadında bire pencere açıldığı ve bu dairelerin ön cephelerine yaklaşık 13 m² lik teraslar yapıldığı, ayrıca 3 ve 5 no’lu dairelerin arka cephelerine 1.20 m x 1.35 m ebadında birer pencere açıldığı tespit edilmiş ancak bu aykırılıkların ne zaman yapıldığı tespit edilememiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir.        Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 23.08.2016 tarih ve 1262 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki maliklerinin; Bağ. Böl. No:1 maliki Mehmet YILDIRIM, Bağ. Böl. No:2 maliki Selma ÇELİK olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde Bağımsız Bölüm No:1 için:       19,71 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m²  için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 560,804925 TL para cezası belirlenmiştir.     Belirlenen para cezası:    1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (560,804925 TL x % 80 = 448,643940 TL), 2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (560,804925 TL x % 100 = 560,804925 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (560,804925 TL x % 20 = 112,160985 TL) dikkate alınarak arttırılmış olup Bağ. Böl. No:1 maliki Mehmet YILDIRIM (T.C. Kimlik No: 31861835982)’a toplamda: 1.682,41 TL (binaltıyüzseksenikilirakırbirkuruş) idari para cezası tayinine,    3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde Bağımsız Bölüm No:2 için:       30,30 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m²  için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 862,120204 TL para cezası belirlenmiştir.     Belirlenen para cezası:    1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (862,120204 TL x % 80 = 689,696163 TL),     2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (862,120204 TL x % 100 = 862,120204 TL),  3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu 862,120204  TL x % 20 = 172,424041 TL) dikkate alınarak arttırılmış olup Bağ. Böl. No:2 maliki Selma ÇELİK  (T.C. Kimlik No: 32873028980)’e toplamda: 2.586,36 TL (ikibinbeşyüzseksenaltıliraotuzaltıkuruş) idari para cezası tayinine,      Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine,  Belediye Encümeni’nin 06.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    121    06.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Fen İşleri Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 2016/1124 sayılı yazısı tetkik edildi.           Şişli Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 22.08.2016 tarih ve 35529 sayılı yazısına istinaden,  geçici olarak tahsis edilmiş  ve  Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kullanılan 34 BL 5631 plakalı Renault Kango Multıx Aut.1.5 Dci marka 2011 model kapalı kasa kamyonet ile Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan 34 ZG 3481 Plakalı Ford Cargo 2116 D16 M marka 2000 model damperli kamyonun ilçemiz sınırlarında geçici bir süreliğine görevlendirilmek üzere Fen İşleri Müdürlüğü’nce Şişli Belediyesinden kullanım sürelerinin uzatılmasının  talep edilmesine, Belediye Encümeni’nin 06.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    122    06.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 2016-1375 sayılı yazısı tetkik edildi.   Adalar İlçesi Burgazada Mahallesi, Mehtap Sokak, 26 ada, 11 parsel, 41 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 21.07.2016 tarih ve 2/94 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile söz konusu yere ait 19.04.2016 tarih ve 2442 sayılı 10.06.2016 tarih ve 3811 sayılı şikayet dilekçelerine istinaden yerinde dışarıdan yapılan incelemede 5,20 x 3,80 m ebadında ahşap sundurma yapıldığı tespit edilmiştir ancak ne zaman yapıldığı tespit edilememiştir.  Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.07.2016 tarih ve 2016/932 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 26.07.2016 tarih ve 2016/105 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliki 12119450980 T.C. Kimlik Numaralı CELAL OĞUZ YILDIRIM’a idari para cezası uygulanmıştır.  Dosyasında yapılan incelemede 21.07.2016 gün ve 2 cilt 94 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır.        Adalar İlçesi Burgazada Mahallesi, Mehtap Sokak, 26 ada, 11 parsel, 41 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 21.07.2016 gün ve 2 cilt 94 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine,        Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Tapu Maliki 12119450980 T.C. Kimlik Numaralı CELAL OĞUZ YILDIRIM’a: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine,        Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 06.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.123    06.09.2016    "Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 783 sayılı yazısı tetkik edildi.        İşletme Müdürlüğünün 20.04.2016 tarih ve 294 sayılı Başkanlık Oluru ile İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazada Mahallesi, Yalı Caddesi, 46/1 kapı numaralı yerde bulunan Umumi Tuvalet 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine istinaden 3 yıl süre ile kiraya verilecektir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün: Umumi Tuvaletin, 2886 sayılı Yasanın 51/g. maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile kiraya verilmesi ihalesinin, Belediye Encümenince yapılması için gün belirlemesi hakkındaki teklifi değerlendirilmiştir.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    123    06.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 783 sayılı yazısı tetkik edildi.        İşletme Müdürlüğünün 20.04.2016 tarih ve 294 sayılı Başkanlık Oluru ile İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazada Mahallesi, Yalı Caddesi, 46/1 kapı numaralı yerde bulunan Umumi Tuvalet 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine istinaden 3 yıl süre ile kiraya verilecektir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün: Umumi Tuvaletin, 2886 sayılı Yasanın 51/g. Maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile kiraya verilmesi ihalesinin, Belediye Encümenince yapılması için gün belirlemesi hakkındaki teklifi değerlendirilmiştir. Bahse konu ihalenin;  Belediye Encümeni tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre 20.09.2016 Salı günü saat 14:00’ de yapılmasına, ihale ile ilgili işlemlerin Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmesine, Belediye Encümeni’nin 06.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi."
    
Karar Numarası ve Tarihi:    124    06.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 1965 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan rutin devriye görevlerinde 13.08.2016 günü saat 01.00 sıralarında Kınalıada Mahallesi Çınarlı Köşk Sokak No:5 kapı sayılı yerde faaliyette bulunan ve işletmeciliğini Lütfi YAZGAN’ın yaptığı Üç Kardeşler Restaurant isimli işletmenin; yüksek sesle canlı müzik yayını yaptığı tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun 6/d maddesine istinaden İşyeri ilgilisi Lütfi YAZGAN’a: 1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine,        Ayrıca Adalar Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarih ve 2015/47 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen ücret tarifesinde Günlük Canlı Müzik için belirlenen bedel olan 800,00 TL’nin tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 06.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    125    06.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 1966 sayılı yazısı tetkik edildi.  Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan rutin devriye görevlerinde 13.08.2016 günü saat 01.20 sıralarında Kınalıada Mahallesi Alsancak Caddesi No:27 kapı sayılı yerde faaliyette bulunan ve işletmeciliğini Aylin MİRİCANYAN’ın yaptığı Jash Restaurant isimli işletmenin; yüksek sesle canlı müzik yayını yaptığı tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan incelemede; Aylin MİRİCANYAN’ın Kınalıada Mahallesi Alsancak Caddesi No:27 kapı sayılı yerde bulunan Jash İstanbul Restaurant unvanılı işletmeye Belediyemizden 18.07.2014 tarih ve 37 sıra numarası ile faaliyet konusu İçkili Restaurant olan Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aldığı anlaşılmıştır. İşyeri ilgilisi Aylin MİRİCANYAN’a;  26.07.2016 tarih ve 107 sayılı Adalar Belediyesi Encümen Kararı ile yüksek sesle canlı müzik yayını yaptığı gerekçesi ile 1.113,00 TL idari para cezası verilmiş olup, ayrıca Adalar Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarih ve 2015/47 sayılı Meclis Kararı ile belirlenmiş olan günlük canlı müzik bedeli olan 800,00 TL’nin kendisinden tahsil edilmesine karar verilmiştir.         Yapılan müzakere neticesinde; 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde:  ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden, 26.07.2016 tarih ve 107 sayılı Encümen kararı ile verilen 1.113,00 TL para cezası bir kat arttırılarak işyeri ilgilisi Aylin MİRİCANYAN’a: 2.226,00 TL (ikibinikiyüzyirmialtı) TL idari para cezası verilmesine,         Ayrıca Adalar Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarih ve 2015/47 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen ücret tarifesinde Günlük Canlı Müzik için belirlenen bedel olan 800,00 TL’nin tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine,  Belediye Encümeni’nin 06.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    126    06.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 1967 sayılı yazısı tetkik edildi.      Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan rutin devriye görevlerinde 27.08.2016 günü saat 01.25 sıralarında Büyükada Nizam Mahallesi Şehit Recep Koç Caddesi No:2/C kapı sayılı yerde faaliyette bulunan ve işletmeciliğini Sabahattin ÖZYURT’un yaptığı Pepe Bar isimli işletmenin; yüksek sesle canlı müzik yayını yaptığı tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir.  Yapılan İncelemede işyeri ilgilisi Sabahattin ÖZYURT’a yüksek sesle canlı müzik yayını yaptığından: 16.08.2016 tarih ve 2016/111 sayılı Encümen Kararı ile 1.113,00 TL, 16.08.2016 tarih ve 2016/115 sayılı Encümen Kararı kararı ile de; 2016/111 sayılı Encümen kararı ile verilen 1.113,00 TL para cezası bir kat arttırılarak 2.226,00 TL idari para cezası verilmiştir.   Yapılan müzakere neticesinde; 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde:  ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden, 16.08.2016 tarih ve 2016/115 sayılı Encümen Kararı kararı ile verilen 2.226,00 TL para cezası bir kat arttırılarak işyeri ilgilisi Sabahattin ÖZYURT’a: 4.452,00 TL (dörtbindörtyüzelliiki) TL idari para cezası verilmesine,         Ayrıca Adalar Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarih ve 2015/47 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen ücret tarifesinde Günlük Canlı Müzik için belirlenen bedel olan 800,00 TL’nin tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 06.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    127    06.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 1968 sayılı yazısı tetkik edildi.       Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan rutin devriye görevlerinde 28.08.2016 günü saat 01.50 sıralarında Büyükada Nizam Mahallesi Şehit Recep Koç Caddesi No:2/C kapı sayılı yerde faaliyette bulunan ve işletmeciliğini Sabahattin ÖZYURT’un yaptığı Pepe Bar isimli işletmenin; yüksek sesle canlı müzik yayını yaptığı tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir.    Yapılan İncelemede işyeri ilgilisi Sabahattin ÖZYURT’a yüksek sesle canlı müzik yayını yaptığından: 16.08.2016 tarih ve 2016/111 sayılı Encümen Kararı ile 1.113,00 TL, 16.08.2016 tarih ve 2016/115 sayılı Encümen Kararı kararı ile de; 2016/111 sayılı Encümen kararı ile verilen 1.113,00 TL para cezası bir kat arttırılarak 2.226,00 TL, 06.09.2016 tarih ve 2016/126 sayılı encümen kararı ile de 2016/115 sayılı Encümen Kararı kararı ile verilen 2.226,00 TL para cezası bir kat arttırılarak 4.452,00 TL idari para cezası verilmiştir.  Yapılan müzakere neticesinde; 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde:  ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden, 06.09.2016 tarih ve 2016/126 sayılı Encümen Kararı kararı ile verilen 4.452,00 TL para cezası bir kat arttırılarak işyeri ilgilisi Sabahattin ÖZYURT’a: 8.904,00 TL (sekizbindokuzyüzdört) TL idari para cezası verilmesine,    Ayrıca Adalar Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarih ve 2015/47 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen ücret tarifesinde Günlük Canlı Müzik için belirlenen bedel olan 800,00 TL’nin tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 06.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    128    20.09.2016    
Kararın Konusu    "Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 19.09.2016 tarih ve 810 sayılı teklifi incelenmiş olup;        Belediyemiz tasarrufunda bulunan; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi Yalı Caddesi No.46/1 kapı sayılı yerdeki Umumi Tuvaletin,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, pazarlık usulü ile kiralama ihalesi için 06.09.2016 tarih ve 2016/123 sayılı Encümen kararı alınmış ve 02.09.2016 tarih 91987299-772 sayılı İhale Onay Belgesine istinaden:        1 (bir) Yıllık: 7.000,00 (yedibintürklirası) TL + KDV,      3 (üç) Yıllık: 21.000,00 (yirmibirbintürklirası) TL + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye yasasının 35. maddesine istinaden 20.09.2016 Salı günü saat 14.00’de ihaleye çıkılmıştır.      Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz toplanmıştır. İhaleye toplam 1 (bir) kişi katılmıştır. Sezgin ÇİÇEK(T.C. Kimlik No:16898566290)’in dosya satın aldığı görülmüştür.        İhale Komisyonumuzca Sezgin ÇİÇEK’in Teklif  Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi, istenen belgelerin eksiksiz olduğu görülmüştür.      Sezgin ÇİÇEK’in Teklif Zarfından 7.000,00 TL + KDV tutarında teklif çıktığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca yapılan arttırma teklifleri aşağıdaki gibi gelişmiştir: Sezgin ÇİÇEK   1.TUR   7.010,00 TL+ KDV    2.TUR      7.020,00 TL+ KDV     Sezgin ÇİÇEK teklifinin son teklifi olduğu, bundan sonra teklifinde herhangi bir yükseltme yapamayacağını belirtmiştir.        Belediyemiz tasarrufunda bulunan; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi Yalı Caddesi No.46/1 kapı sayılı yerdeki Umumi Tuvaletin,  Sezgin ÇİÇEK(T.C. Kimlik No:16898566290)’e: 1 (bir) yıllık 7.020,00 (yedibinyirmitürklirası) TL + KDV tutar ile 3 (üç) yıl süreliğine kiralanmasına,         Kira Bedellerinin ise:    2016 yılı için: 1 (bir) yıllık peşin,         2017 yılı için: bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin,         2018 yılı için: bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin olarak tahsil edilmesine, 2886 sayılı yasanın 31. Maddesine istinaden ita amirinin onayına sunulmasına, Kararın ve İşlem Dosyasının Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilmesine, Belediye Encümeni’nin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 19.09.2016 tarih ve 810 sayılı teklifi incelenmiş olup;      Belediyemiz tasarrufunda bulunan; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi Yalı Caddesi No.46/1 kapı sayılı yerdeki Umumi Tuvaletin,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, pazarlık usulü ile kiralama ihalesi için 06.09.2016 tarih ve 2016/123 sayılı Encümen kararı alınmış ve 02.09.2016 tarih 91987299-772 sayılı İhale Onay Belgesine istinaden:     1 (bir) Yıllık: 7.000,00 (yedibintürklirası) TL + KDV,         3 (üç) Yıllık:   21.000,00 (yirmibirbintürklirası) TL + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye yasasının 35. maddesine istinaden 20.09.2016 Salı günü saat 14.00’de ihaleye çıkılmıştır.        Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz toplanmıştır. İhaleye toplam 1 (bir) kişi katılmıştır. Sezgin ÇİÇEK(T.C. Kimlik No:16898566290)’in dosya satın aldığı görülmüştür.        İhale Komisyonumuzca Sezgin ÇİÇEK’in Teklif  Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi, istenen belgelerin eksiksiz olduğu görülmüştür.        Sezgin ÇİÇEK’in Teklif Zarfından 7.000,00 TL + KDV tutarında teklif çıktığı görülmüştür.  İhale Komisyonumuzca yapılan arttırma teklifleri aşağıdaki gibi gelişmiştir:  Sezgin ÇİÇEK     1.TUR    7.010,00 TL+ KDV    2.TUR   7.020,00 TL+ KDV      Sezgin ÇİÇEK teklifinin son teklifi olduğu, bundan sonra teklifinde herhangi bir yükseltme yapamayacağını belirtmiştir.           Belediyemiz tasarrufunda bulunan; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi Yalı Caddesi No.46/1 kapı sayılı yerdeki Umumi Tuvaletin,  Sezgin ÇİÇEK(T.C. Kimlik No:16898566290)’e: 1 (bir) yıllık 7.020,00 (yedibinyirmitürklirası) TL + KDV tutar ile 3 (üç) yıl süreliğine kiralanmasına,           Kira Bedellerinin ise:     2016 yılı için: 1 (bir) yıllık peşin,         2017 yılı için: bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin,         2018 yılı için: bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin olarak tahsil edilmesine, 2886 sayılı yasanın 31. Maddesine istinaden ita amirinin onayına sunulmasına, Kararın ve İşlem Dosyasının Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilmesine, Belediye Encümeni’nin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi."
    
Karar Numarası ve Tarihi:    129    20.09.2016    
Kararın Konusu    Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında,        Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.09.2016 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 29 sayılı zabıttan,        Burgazada Mahallesi Gezinti Caddesi No:21 adresinde faaliyet gösteren Yasemin Restaurant ilgilisi Erkan ATİK’in Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen Belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği, geliş ve geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır.  İşyeri ilgilisi Erkan ATİK (T.C. Kimlik No: 46567000312)’e: 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 219,00 (ikiyüzondokuz) TL para cezası tayinine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    130    20.09.2016    
Kararın Konusu    Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında,        Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.09.2016 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 30 sayılı zabıttan,        Burgazada Mahallesi Yalı Caddesi No:8/1 adresinde faaliyet gösteren Barbayani Restaurant ilgilisi Murat KIZILKULA’nın Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen Belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği, geliş ve geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. İşyeri ilgilisi Murat KIZILKULA (T.C. Kimlik No: 14662451898)’ne: 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 219,00 (ikiyüzondokuz) TL para cezası tayinine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    131    20.09.2016    
Kararın Konusu    Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında,        Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.09.2016 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 31 sayılı zabıttan,        Burgazada Mahallesi Yalı Caddesi No:14/B adresinde faaliyet gösteren Keyfada Cafe Rest.  Tur. İnş. Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen Belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği, geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır.        İşyeri ilgilisi Keyfada Cafe Rest. Tur. İnş. Gıda Tic. Ltd. Şti.’ne: 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 219,00 (ikiyüzondokuz) TL para cezası tayinine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    132    20.09.2016    
Kararın Konusu    Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında,        Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.09.2016 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 32 sayılı zabıttan,        Burgazada Mahallesi Yalı Caddesi No:20/A adresinde faaliyet gösteren Barbayani Restaurant ilgilisi Çetin YELKEN’nin Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen Belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği, geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır.        İşyeri ilgilisi Çetin YELKEN (T.C. Kimlik No: 42988108812)’e: 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 219,00 (ikiyüzondokuz) TL para cezası tayinine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    133    20.09.2016    
Kararın Konusu    Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında,        Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.09.2016 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 33 sayılı zabıttan,        Burgazada Mahallesi Yalı Caddesi No:22/A adresinde faaliyet gösteren Çardak Restaurant ilgilisi Cimşit BAĞCI’nın Adalar Belediyesi Belediye, Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen Belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği, geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır.        İşyeri ilgilisi Cimşit BAĞCI (T.C. Kimlik No: 69025211174)’ya: 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 219,00 (ikiyüzondokuz) TL para cezası tayinine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    134    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1923 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.  Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.08.2016 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 14 sayılı Zabıt Varakasında Adalar Bel. Ulaşım Tur. Spor Kültür ve Eğitim İşletmesi’nin Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. maddesine aykırı olarak işyeri çalıştırma ruhsatı almadan plaj işletmeciliği yaptığı, tespit edildiği belirtilmiştir.        Ancak plajın halka açık bir plaj olması, var olan büfelerin ise ruhsatlarının olması nedeniyle Evrakın Zabıta Müdürlüğüne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği  ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    135    20.09.2016    
Kararın Konusu    Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında,        Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.08.2016 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 15 sayılı zabıttan,      Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. maddesine aykırı olarak işyeri çalıştırma ruhsatı almadan Büfe-Cafe Restaurant İşletmeciliği yaptığı tespit edildiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır.     Yapılan görüşme neticesinde Büyükada Nizam Mahallesi Aşıklar Yolu No:10/2 kapı sayılı yerde faaliyet gösteren Büfe, Cafe Restaurant işyeri ilgilisi Perihan DAĞ (T.C. Kimlik No: 31357375992)’a: 1608 sayılı yasaya istinaden 219,00 (ikiyüzondokuz) TL para cezası tayinine,      Ayrıca; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15’nci maddesinin (b) bendi ile Encümenin görev ve yetkileri başlıklı 34’üncü maddesinin (e) bendi, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği ruhsatsız olarak çalışan işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    136    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1928 sayılı yazısı tetkik edildi.     Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.    Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.  Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    137    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1926 sayılı yazısı tetkik edildi.   Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.     Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.  Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    138    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1930 sayılı yazısı tetkik edildi.    Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.      Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.     Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    139    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1924 sayılı yazısı tetkik edildi.     Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.     Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.     Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    140    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1933 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    141    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1932 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    142    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1934 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    143    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1927 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliğiile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    144    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1931 sayılı yazısı tetkik edildi.       Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 23.08.2016 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 24 sayılı zabıttan,        Büyükada Büyüktur Yolu No:40 adresinde faaliyet gösteren işyeri ilgilisi Ünka Tur. Hurd. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin ; Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. maddesine aykırı olarak işletmekte olduğu plajın  Açma ve çalışma Ruhsatının olmadığı suçunu/suçlarını işlediği belirtilmiştir.        Ancak Dosyasında yapılan inceleme sonucun bahse konu yerin, Şirket Yetkilisi Bülent ÜNAL tarafından Kanlıca Orman işletme Müdürlüğünden 29.04.2009 tarihli sözleşme ile kiralanmış olduğu ve 08.09.2016 tarih ve 39 sayı ile Belediye Başkanlığımızca Eskibağ C tipi Mesire Yeri Olarak Ruhsatlandırıldığı anlaşıldığından evrakın Zabıta Müdürlüğüne iade edilmesine Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    145    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1925 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    146    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1922 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    147    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1921 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    148    20.09.2016    
Kararın Konusu    Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında,        Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.08.2016 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 28 sayılı zabıttan,             Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. maddesine aykırı olarak işletmekte olduğu Restaurant-Cafeterya görünümlü işyerinin açma ve çalıştırma ruhsatının olmadığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır.        Yapılan görüşme neticesinde Büyükada Gülistan Cad. Liman Çıkmazı Sokak No:119/A kapı sayılı yerde faaliyet gösteren Restaurant-Cafeterya görünümlü iş yeri ilgilisi Fahme Galel GABAAR’a: 1608 sayılı yasaya istinaden 219,00 (ikiyüzondokuz) TL para cezası tayinine,        Ayrıca; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15’nci maddesinin (b) bendi ile Encümenin görev ve yetkileri başlıklı 34’üncü maddesinin (e) bendi, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği ruhsatsız olarak çalışan işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    149    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1936 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    150    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1942 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    151    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1938 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    152    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1937 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    153    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1939 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    154    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1940 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi."
    
Karar Numarası ve Tarihi:    155    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1941 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.      Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    156    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1935 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.      Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    157    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1955 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    158    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1949 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    159    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1948 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    160    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1950 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    161    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1953 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    162    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1952 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    163    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1951 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    164    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1947 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    165    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1954 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    166    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1943 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    167    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1944 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    168    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1946 sayılı yazısı tetkik edildi.        Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 27.08.2016 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 27 sayılı zabıttan,        Burgazada Mahallesi Gezinti Caddesi Çamakya Koyunda faaliyet gösteren Şezlong Kiralama işi ilgilisi Onur ÇÜLBAN’ın Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak sahil şeridine şezlong ve şemsiye koyarak işgal ettiği halkın denizden yararlanmasına  mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır.        Onur ÇÜLBAN (T.C. Kimlik No: 31561489478)’a 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 219,00 (ikiyüzondokuz) TL para cezası tayinine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    169    20.09.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarih ve 1946 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları dahilinde Kamu kurum ve kuruluşlara, hazineye ait yerlerde ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kapatılarak sonucundan acele bilgi verilmesi istenmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan tetkik ve kontroller neticesinde İlçemiz genelinde Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmaktan dolayı 37 işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.        Zabıta Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 33643494-622/02/1970 sayılı cevabi yazısı ile işyeri hakkında 1608 sayılı ceza zaptı tanzim edilmiş ise de mülkiyet durumlarının net tespitinin yapılamaması dolayısıyla bazı tereddütlerin yaşandığı belirtilmiş ve Kaymakamlık Makamınca bu durumların tekrar değerlendirilerek 16.08.2016 tarih ve 46846639-000-E.1013 sayılı yazılarına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde: Kaymakamlık Makamından gelecek olan cevabi yazıya istinaden gereği yapılmak üzere evrakın Zabıta Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    170    20.09.2016    
Kararın Konusu    Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında,        Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.09.2016 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 34 sayılı zabıttan,        Burgazada Mahallesi Yalı Caddesi No:22/A adresinde faaliyet gösteren Çardak Restaurant ilgilisi Cimşit BAĞCI’nın Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’ne aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen Belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği, geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır.        İşyeri ilgilisi Cimşit BAĞCI (T.C. Kimlik No: 69025211174)’ya : 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 219,00 (ikiyüzondokuz) TL para cezası tayinine, ısrarla işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği, geliş geçişe engel olduğu tespit edilen işyerinin ise 1 (bir) gün faaliyetten meni’ne, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine,  Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    171    20.09.2016    
Kararın Konusu    Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında,        Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.09.2016 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 35 sayılı zabıttan,        Burgazada Mahallesi Yalı Caddesi No:20/A adresinde faaliyet gösteren Barbayani Restaurant ilgilisi Çetin YELKEN’in Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’ne aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen Belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği, geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır.        İşyeri ilgilisi Çetin YELKEN (T.C. Kimlik No: 42988108812)’e : 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 219,00 (ikiyüzondokuz) TL para cezası tayinine, ısrarla işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği, geliş geçişe engel olduğu tespit edilen işyerinin ise 1 (bir) gün faaliyetten meni’ne, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine,  Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    172    20.09.2016    
Kararın Konusu    "Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında,        Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.09.2016 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 36 sayılı zabıttan,        Burgazada Mahallesi Yalı Caddesi No:4 adresinde faaliyet gösteren Keyfada Cafe Rest. Tur. İnş. Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’ne aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen Belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği, geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır.        İşyeri ilgilisi Keyfada Cafe Rest. Tur. İnş. Gıda Tic. Ltd. Şti.’ne : 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 219,00 (ikiyüzondokuz) TL para cezası tayinine, ısrarla işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği, geliş geçişe engel olduğu tespit edilen işyerinin ise 1 (bir) gün faaliyetten meni’ne, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine,  Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi."
    
Karar Numarası ve Tarihi:    173    20.09.2016   
Kararın Konusu     "Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında,        Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.09.2016 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 37 sayılı zabıttan,        Burgazada Mahallesi Yalı Caddesi No:8/1 adresinde faaliyet gösteren Barbayani Restaurant ilgilisi Murat KIZILKULA’nın Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’ne aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen Belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği, geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır.        İşyeri ilgilisi Murat KIZILKULA (T.C. Kimlik No: 14662451898)’ya : 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 219,00 (ikiyüzondokuz) TL para cezası tayinine, ısrarla işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği, geliş geçişe engel olduğu tespit edilen işyerinin ise 1 (bir) gün faaliyetten meni’ne, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine,  Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi."
    
Karar Numarası ve Tarihi:    174    20.09.2016    
Kararın Konusu    Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında,        Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.09.2016 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 38 sayılı zabıttan,        Burgazada Mahallesi Yalı Caddesi No:21 adresinde faaliyet gösteren Yasemin Restaurant ilgilisi Erkan ATİK’in Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’ne aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen Belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği, geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır.       İşyeri ilgilisi Erkan ATİK (T.C. Kimlik No: 46567000312)’e : 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 219,00 (ikiyüzondokuz) TL para cezası tayinine, ısrarla işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği, geliş geçişe engel olduğu tespit edilen işyerinin ise 1 (bir) gün faaliyetten meni’ne, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine,  Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    175    27.09.2016
Kararın Konusu     "Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.09.2016 tarih ve 2016-1594 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Narçiçeği Sokak, 26 ada, 26 parsel, 14 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 10.08.2016 tarih ve 2/95 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile şikayet üzerine yerinde yapılan incelemede yapının arka bahçesinde evvelce yapılmış olduğu anlaşılan 5.00 X 3.00 m ebadında kapalı alan oluşturularak içinde yaşandığı ayrıca 4.00 X2.7 m ebadında baraka oluşturulduğu tespit edilerek yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. Yapılar iskanlı olduğu için mühürlenememiştir denilmektedir.        Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.08.2016 tarih ve 2016/1468 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 23.08.2016 tarih ve 2016/117 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki malikleri Bağ. Böl. No:1 maliki Hagop HIDIROĞLU, Bağ. Böl. No:2 maliki Asuman BOLKAN, Bağ. Böl. No:3 maliki Vahe KÖSEM, Bağ. Böl. No:4 malikleri ½ Hisse Pay/Hisse Payda maliki Murat PEHLİVANOĞLU, ½ Hisse Pay/Hisse Payda maliki Şenay PEHLİVANOĞLU, Bağ. Böl. No:5 maliki Selma ÇAKIR, Bağ. Böl. No:6 maliki Nadide KIRICI’ya idari para cezası uygulanmıştır.        Dosyasında yapılan incelemede 10.08.2016 gün ve 2 cilt 95 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır.        Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Narçiçeği Sokak, 26 ada, 26 parsel, 14 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 10.08.2016 gün ve 2 cilt 95 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine,        Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği:        Tapudaki Maliklerine: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine,        Tayin edilen 3.161,42 TL para cezasının:        Bağ. Böl. No:1 maliki Hagop HIDIROĞLU’ndan: 3.161,42 TL X 1/6 = 527,00 (beşyüzyirmiyeditürklirası) TL,        Bağ. Böl. No:2 maliki Asuman BOLKAN’dan: 3.161,42 TL X 1/6 = 527,00 (beşyüzyirmiyeditürklirası) TL,        Bağ. Böl. No:3 maliki Vahe KÖSEM’den: 3.161,42 TL X 1/6 = 527,00 (beşyüzyirmiyeditürklirası) TL,        Bağ. Böl. No:4 malikleri ½ Hisse Pay/Hisse Payda maliki Murat PEHLİVANOĞLU’ndan: 3.161,42 TL X 1/6 X ½  = 263,50 (ikiyizaltmışüçliraellikuruş) TL,         Bağ. Böl. No:4 malikleri ½ Hisse Pay/Hisse Payda maliki Şenay PEHLİVANOĞLU’ndan: 3.161,42 TL X 1/6 X ½ = 263,50 (ikiyizaltmışüçliraellikuruş) TL,        Bağ. Böl. No:5 maliki Selma ÇAKIR’dan: 3.161,42 TL X 1/6 = 527,00 (beşyüzyirmiyeditürklirası) TL,        Bağ. Böl. No:6 maliki Nadide KIRICI’dan: 3.161,42 TL X 1/6 = 527,00 (beşyüzyirmiyeditürklirası) TL,        Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 27.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi."
    
Karar Numarası ve Tarihi:    176    27.09.2016    
Kararın Konusu    İlgi:a)23.08.2016 tarih ve 119 sayılı Belediye Encümen kararı.       b) 27.09.2016 tarihli Bütçe Taslağı İnceleme Raporu.          İlgi (a) sayılı Encümen kararına istinaden Belediye Encümenince 2017-2019 Mali yılına ait bütçe tasarısı incelenerek 27.09.2016 tarihli inceleme raporu hazırlanmıştır. Raporda belirtildiği gibi gelir ve gider denk olmak üzere 40.800.000,00 TL olarak hazırlanan bütçenin kabulüne ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 62. maddesi gereğince Bütçenin Belediye Meclisine sunulmasına, Belediye Encümeni’nin 27.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    177    04.10.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 08.08.2016 tarih ve 1677 sayılı yazısı tetkik edildi.          Muazzez AKNARCİ 21.09.2016 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Selçuk AKNARCİ’nın vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Hiçbir yerden geliri olmadığı yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır.        Muazzez AKNARCİ’ya 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 06.01.2016 tarih ve 2016/4 sayılı kararına istinaden, 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 01.08.2016 tarihinden askerliği bitinceye kadar: öteki maişet giderleri olarak ayda 315,00 (üçyüzonbeş) TL, kirasız yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 04.10.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    178    04.10.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.10.2016 tarih ve 2016-1619 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Korkut Sokak, 40 ada, 6 parsel, 34 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 25.08.2016 tarih ve 2/96 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 04.08.2016 tarih ve 5157 sayılı dilekçeye istinaden 85/545 sayılı proje ile yerinde yapılan incelemede evvelce bahçenin bir kısmının harf edilerek bodrum katın açığa çıkarıldığı, sığınak ve kömürlüklerin dairelere katıldığı ( 1 no’lu daireye 2.20 x 3.05 m,  2 no’lu daireye 5.7 m x 3.05 m ) 1 ve 2 no’lu dairelerin yan cephelerine 1.20 m x 1.35 m ebadında birer pencere açıldığı ve bu dairelerin ön cephelerine yaklaşık 13 m² lik teraslar yapıldığı, ayrıca 3 ve 5 no’lu dairelerin arka cephelerine 1.20 m x 1.35 m ebadında birer pencere açıldığı tespit edilmiş ancak bu aykırılıkların ne zaman yapıldığı tespit edilememiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir.        Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehiilik Müdürlüğü’nün 02.09.2016 tarih ve 2016/1496 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 06.09.2016 tarih ve 2016/120 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki malikleri Bağ. Böl. No:1 maliki Mehmet YILDIRIM ve Bağ. Böl. No:2 maliki Selma ÇELİK’e idari para cezası uygulanmıştır.         Dosyasında yapılan incelemede 25.08.2016 gün ve 2 cilt 96 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır.        Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Korkut Sokak, 40 ada, 6 parsel, 34 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 25.08.2016 gün ve 2 cilt 96 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine,        Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği:        Bağ. Böl. No:1 maliki Mehmet YILDIRIM (T.C. Kimlik No: 31861835982)’a: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine,        Bağ. Böl. No:2 maliki Selma ÇELİK  (T.C. Kimlik No: 32873028980)’e: 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine,        Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 04.10.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    179    11.10.2016
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Fen İşleri Müdürlüğü’nün 07.10.2016 tarih ve 1285 sayılı yazısı tetkik edildi.         İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazada, 9 ada 1 parsel, Adalar Belediyesi mülkiyetinde bulunan parkta dikili Dışbudak, Akasya, Karaağaç olmak üzere 3 adet ağacın 08.03.2016 tarihinde Burgazada Zabıta Biriminin yaptığı mıntıka kontrolleri sırasında Orhan ÖNEL (T.C. Kimlik No:41875813074) isimli şahıs tarafından izinsiz olarak kesildiği tespit edilerek 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’na göre 219,00 TL idari yaptırım uygulanmıştır. Fen İşleri Müdürlüğü’nün 17.03.2016 tarih ve 291 sayılı yazısı ile Kentsel Sit Alanında kalan ağaçların izinsiz olarak kesildiği ve uygulanan cezai işlem İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne bildirilmiş olup, 22.07.2016 tarih ve 3814 sayılı Kurul Kararı ile aynı yere aynı cins yetişkin ağaçların dikilmesine, ağaçların kesilmesine ilişkin gerekli işlemlerin ilgili idarece yapılmasına karar verilmiştir. İlgilisinin bu işlemi izin almadan yaptığı ve herhangi bir belge sunmadığı görülmüştür.        Kesilen ağaçların yerine 3 adet yetişkin ağacın (en az 3 m boyunda) temin edilerek Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesi, izinsiz yapılan ağaç kesim işleminin değerlendirilerek 11.09.2015 tarih ve 47 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda gerekli Cezai İşlem Uygulamasının yapılması yönünde karar alınmak üzere konu Belediye Encümenine sevk edilmiştir.         Belediye Encümenince yapılan müzakere neticesinde: Adalar Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarih ve 47 sayılı Meclis Kararına istinaden 3 (üç) adet izinsiz olarak ağaç kesme işleminden dolayı Orhan ÖNEL (T.C. Kimlik No:41875813074)’e Toplamda: 3.000,00 (üçbin) TL ücret tahakkuk ettirilmesine.       Ayrıca kesilen ağaçların yerine; Fen İşleri Müdürlüğünün belirleyeceği cins ve büyüklükte 3 adet yetişkin ağacın Orhan ÖNEL tarafından;  temin edilerek Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesine,  Belediye Encümeni’nin 11.10.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    180
Kararın Konusu    11.10.2016    "Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 11.10.2016 tarih ve 2246 sayılı yazısı tetkik edildi.        Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14.09.2016 günü saat 18:30 sıralarında Büyükada Şehit Recep KOÇ Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Şen Balık Restaurant isimli işyerinde Alkollü İçki Satış Ruhsatı olmamasına rağmen alkollü içki servisi yapıldığı tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir.        Yapılan görüşme neticesinde 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun 6/d maddesine istinaden İşyeri ilgilisi Mehmet Özkan KARASOY’a: 1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 11.10.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi."
    
Karar Numarası ve Tarihi:    181    25.10.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.10.2016 tarih ve 2016/1632 sayılı yazısı tetkik edildi.         Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 106 ada, 8 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Kadıyoran Caddesi No:60 Adalar/İstanbul adresinde Erdoğan ÖZCAN’a ait olan III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 11.10.2016 tarih ve 2/97 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 05.08.2016 tarih ve 5182 sayılı dilekçeye istinaden yerinde yapılan incelemede bodrum kat 2 numaralı dairenin ön tarafına ortak kullanım alanına ne zaman yapıldığı belirlenemeyen teras balkon ilavesi yapılmış olduğu tespit edilmiştir.        Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 03.10.2016 tarih ve 1401 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki malikinin Erdoğan ÖZCAN ( T.C. Kimlik No: 43963403822 ) olduğu anlaşılmıştır.        3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 13,67 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m²  için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 388,949940 TL para cezası belirlenmiştir.         Belirlenen para cezası:  1-)Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu (388,949940 TL x % 30 = 116,684982 TL),  2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (388,949940 TL x % 80 = 311,159952 TL), 3-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu  (388,949940 TL x % 180 = 700,109892 TL), 4-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (388,949940 TL x % 20 = 77,789988 TL)  dikkate alınarak tapudaki maliki Erdoğan ÖZCAN( T.C. Kimlik No: 43963403822 )’a: toplamda 1.594,69  (binbeşyüzdoksandörtliraaltmışdokuzkuruş) TL  idari para cezası tayinine         Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine,  Belediye Encümeni’nin 25.10.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    182    25.10.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 24.10.2016 tarih ve 2322 sayılı yazısı tetkik edildi.        Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 25.06.2013 tarih ve 1310 sayılı kararı ile tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınmış sağlık raporu ile ihtiyacı tespit edilmiş ve Adalarda İkamet eden vatandaşlar için 250 kg ağırlığı ve 20 km/saat hızı geçmeyen 3 veya 4 tekerlekli akülü taşıyıcı araçların Belediyenin yazılı izni ile kullanabileceğine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda Belediyemize müracaat eden Yavuz CANEVİ isimli vatandaşımıza 11.03.2016 tarihinde 0748 nolu plaka tahsis edilmiştir.        Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün 12.10.2016 tarih ve 97 sayılı yazısında; 03.10.2016 günü saat: 17:30 sıralarında Büyükada Nizam Mahallesi Çınar Caddesi üzerinde meydana gelen Trafik güvenliğini tehlikeye sokma olayı ile ilgili olarak, olaya karışan Yavuz CANEVİ’nin sürücüsü Yalçın KEÇEÇİ’ye yapılan muayenede 2.08 promil alkollü olduğu tespit edilmiştir.  Ayrıca aracı satan firma raporunda; aracın aküsüz ağırlığının 248 kg ve Maksimum Hızının 19 km/saat, aracın tekrar yapılan ağırlık ölçümünde akülü ağırlığının 473 kg ve maksimum hızının 24 km/saat olduğu belirtilmiştir.        Akülü aracın amacı dışında kullanıldığı ve Kurul Kararında belirtilen özelliklere uymadığı tespit edildiğinden, Yavuz CANEVİ adına kayıtlı 0748 numaralı akülü araç plakasının iptal edilmesine, Belediye Encümeni’nin 25.10.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliğiile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    183    25.10.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 25.10.2016 tarih ve 930 sayılı yazısı tetkik edildi.         Belediyemize ait Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Lalahatun Caddesi No: 2/1, 13 pafta, 2 ada, 3 parsel sayılı yerde bulunan  "Sıhhi Banyo" vasıflı taşınmazımızın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine istinaden 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması için evrakın Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havale edilmesi istenmiştir.  Bahsi geçen Sıhhi Banyo vasıflı taşınmazın, 2886 sayılı Yasanın 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile kiraya verilmesi düşünülmektedir.          Büyükada Nizam Mahallesi, Lalahatun Caddesi No: 2/1, 13 pafta, 2 ada, 3 parsel sayılı yerde bulunan  "Sıhhi Banyo" vasıflı taşınmazımızın 3 (üç) yıl süre ile kiralanmasına ilişkin ihalenin Belediye Encümeni tarafından 01.11.2016 Salı günü Saat 14:00’ de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre yapılmasına, ihale ile ilgili işlemlerin yapılması için kararın Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilmesine, Belediye Encümeni’nin 25.10.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    184    25.10.2016    
Kararın Konusu    Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.10.2016 tarih ve 1290 sayılı yazısı tetkik edildi.         Yapılan görüşme neticesinde; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. maddesi hükümlerine göre; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün bütçe kalemlerine ek olarak,  ‘’46.34.05.31.04.4.3.00.5.03.5.2.02 ‘’Telefon Abonelik Kullanım Giderleri’’ bütçe kaleminin açılmasına, Belediye Encümeninin 25.10.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    185    01.11.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 01.11.2016 tarih ve 951 sayılı teklifi incelenmiş olup;        
        Belediyemiz tasarrufunda bulunan; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Lalahatun Caddesi No: 2/1, 13 pafta, 2 ada, 3 parsel sayılı yerde bulunan  "Sıhhi Banyo" vasıflı taşınmazımızın,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, pazarlık usulü ile kiralama ihalesi için 25.10.2016 tarih ve 183 sayılı Encümen kararı alınmış ve 19/10/2016 tarih 91987299-922 sayılı İhale Onay Belgesine istinaden:  1 (bir) Yıllık:15.504,00 (onbeşbinbeşyüzdörtliradoksanüçkuruş) TL + KDV, 3 (üç) Yıllık:  46.514,80 (yirmibirbintürklirası) TL + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye yasasının 35. maddesine istinaden 01.11.2016 Salı günü saat 14.00’de ihaleye çıkılmıştır. Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz toplanmıştır. Yapılan incelemede başvuru olmadığı görüldüğünden ihale dosyasının müdürlüğüne iade edilmesine, Belediye Encümeni İhale Komisyonu’nun 01.11.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    186    01.11.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.10.2016 tarih ve 2016/1772 sayılı yazısı tetkik edildi.        

        Adalar İlçesi, Heybeliada Mahallesi, 94 ada, 1 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Refah Şehitleri Caddesi No:90 Adalar/İstanbul adresinde İnci YALÇIN - Sevinç YILDIRIM’a ait olan V. Sınıf D Grubu Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 24.10.2016 tarih ve 2/98 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul İli Adalar İlçesi Heybeliada Refah Şehitleri Caddesi 94 ada 1 parsel  No:90 kapı sayılı eski eser taşınmazın 16.08.1985 tarih ve 85/1735 sayılı onaylı mimari projesine göre ön cephe bodrum katta 2 adet pencerenin büyütülmüş olduğu  yan cephe bodrum katta iki adet pencerenin ilave edildiği çatı üzerine projesi hilafı 2 adet güvercinlik yapıldığı ve çatı arasının kullanıma açıldığı tespit edilmiştir.        Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.10.2016 tarih ve 1794 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki maliklerinin 60/144 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Sevinç YILDIRIM ( T.C. Kimlik No: 38374608188 ), 84/144 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi İnci YALÇIN ( T.C. Kimlik No: 50764048688 ) olduğu anlaşılmıştır.        3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 25,3 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m²  için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 2.519,496528 TL para cezası belirlenmiştir.         Belirlenen para cezası:   1-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu     (2.519,496528 TL x % 100 = 2.519,496528 TL),  2-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (2.519,496528 TL x % 20 = 503,899306 TL)  dikkate alınarak tapudaki maliklerine toplamda: 5.542,89  (beşbinbeşyüzkırkikiliraseksendokuzkuruş) TL idari para cezası tayinine,        Tayin edilen 5.542,89 TL’nin:         60/144 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Sevinç YILDIRIM ( T.C. Kimlik No: 38374608188 )’dan: 5.542,89 TL x 60/144 = 2.309,54 TL (ikibinüçyüzdokuzliraellidörtkuruş), 84/144 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi İnci YALÇIN ( T.C. Kimlik No: 50764048688 )’dan: 5.542,89 TL x 84/144 = 3.233,35 TL (üçbinikiyüzotuzüçliraotuzbeşkuruş) olarak tahsil edilmesine.        
        Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine,  Belediye Encümeni’nin  01.11.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    187    15.11.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 14.11.2016 tarih ve 974 sayılı yazısı tetkik edildi.
        Yapılan görüşme neticesinde; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin Aktarma başlıklı 36. ve Yedek Ödenek başlıklı 38. maddeleri hükümlerine göre, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün bütçe kalemlerine ek olarak:  ‘’ 46.34.05.05.01.3.0.00.5.03.7.1.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları’’ bütçe kodu ile tertip açılmasına ve açılan bütçe tertibine  ‘’Yedek Ödenek’’  bütçe tertibinden 3.000,00 (üçbin) TL aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 15.11.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    188    15.11.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 14.11.2016 tarih ve 977 sayılı yazısı tetkik edildi.
        İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Çınar Aralığı Sokak, 4 pafta, 2 ada, 2 parsel sayılı yerde bulunan Umumi Tuvaletin;  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine istinaden 3 yıl süre ile kiraya verilmesi düşünülmektedir.İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Çınar Aralığı Sokak, 4 pafta, 2 ada, 2 parsel sayılı yerde bulunan Umumi Tuvaletin, 3 yıl süre ile kiraya verilmesine ilişkin ihalenin, Belediye Encümeni tarafından 29.11.2016 Salı günü Saat 14:00’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre yapılmasına, ihale ile ilgili işlemlerin yapılması için kararın Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.11.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    189    15.11.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.11.2016 tarih ve 2016-1821 sayılı yazısı tetkik edildi.
        Adalar İlçesi Büyükada Mahallesi, Kadıyoran Caddesi, 106 ada, 8 parsel, 60 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 11.10.2016 tarih ve 2/97 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 05.08.2016 tarih ve 5182 sayılı dilekçeye istinaden yerinde yapılan incelemede bodrum kat 2 numaralı dairenin ön tarafına ortak kullanım alanına ne zaman yapıldığı belirlenemeyen teras balkon ilavesi yapılmış olduğu tespit edilmiştir.
Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.10.2016 tarih ve 2016/1632 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 25.10.2016 tarih ve 2016/181 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliki Erdoğan ÖZCAN (T.C. Kimlik No: 43963403822)’a idari para cezası uygulanmıştır.
Dosyasında yapılan incelemede 11.10.2016 gün ve 2 cilt 97 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır.
Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mahallesi, Kadıyoran Caddesi, 106 ada, 8 parsel, 60 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 11.10.2016 gün ve 2 cilt 97 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine,
        Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği:Tapu Maliki Erdoğan ÖZCAN (T.C. Kimlik No: 43963403822) ’a : 3.161,42 (üçbinyüzaltmışbirlirakırkikikuruş) TL idari para cezası tayinine,
Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 06.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    190    15.11.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün  15.11.2016 tarih ve 7291sayılı yazısı tetkik edildi.
        Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Büyükada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 04.11.2016 günü saat 15:30 sıralarında Büyükada dahilinde faaliyet gösteren ruhsatsız otel ve pansiyonlar ile ilgili yapılan kontrollerde; Yılmaztürk Caddesi No:38/3 kapı sayılı adreste 22679501978 T.C. kimlik numaralı Şenol BENGÜ’ye ait olan günübirlik kiralık evin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden 22679501978 T.C. kimlik numaralı Şenol BENGÜ’ye : 1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, günübirlik kiralık evin ruhsatsız olarak çalıştırılmasına müsaade edilmemesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.11.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    191    15.11.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15.11.2016 tarih ve 7292 sayılı yazısı tetkik edildi.
        Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Büyükada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 02.11.2016 günü saat 10:30 sıralarında Büyükada dahilinde faaliyet gösteren ruhsatsız otel ve pansiyonlar ile ilgili yapılan kontrollerde; Nizam Mahallesi Sakarya Sokak No:61 kapı sayılı adreste 10447101468 T.C. kimlik numaralı Asiye Nurcan TOYGAR’a ait olan günübirlik kiralık evin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden 10447101468 T.C. kimlik numaralı Asiye Nurcan TOYGAR ’a : 1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, ruhsatsız olarak çalıştırılan günübirlik kiralık evin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.11.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    192    29.11.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 28.11.2016 tarih ve 7789 sayılı teklifi incelenmiş olup;

        Belediyemiz tasarrufunda bulunan; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Çınar Aralığı Sokak, 4 pafta, 2 ada, 2 parsel, sayılı yerde bulunan Umumi Tuvaletin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, pazarlık usulü ile kiralama ihalesi için 15.11.2016 tarih ve 188 sayılı Encümen kararı alınmış ve 13/11/2016 tarih 91987299-906 sayılı İhale Onay Belgesine istinaden ihaleye çıkılmıştır. Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz toplanmıştır. Yapılan incelemede başvuru olmadığı görüldüğünden ihale dosyasının müdürlüğüne iade edilmesine, Belediye Encümeni İhale Komisyonu’nun 29.11.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    193    29.11.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 25.11.2016 tarih ve 7447 sayılı yazısı tetkik edildi.

        Nedime İRKİL 14.11.2016 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Fatih İRKİL’in vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Nedime İRKİL’e 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 06.01.2016 tarih ve 2016/4 sayılı kararına istinaden, 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 31.10.2016 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 200,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 315,00 TL, toplamda ise ayda 515,00 TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 29.11.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    194    29.11.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.11.2016 tarih ve 2016/1915 sayılı yazısı tetkik edildi.

        Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, 49 ada, 20 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Korkut Sokak No:26 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 23.11.2016 tarih ve 2/99 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 17.10.2016 tarih ve 6643 sayılı şikayet dilekçesine binaen yerinde yapılan incelemede iki oda arasındaki duvarın yıkılarak tek odaya dönüştürülerek plan değişikliği yapıldığı, mutfağa ait duvarın yıkıldığı ve bacanın kaldırıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.11.2016 tarih ve 2359 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki maliklerinin ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi BARIŞ ÇUBUKÇU ( T.C. Kimlik No: 15058615472 ) ve ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi ELÇİN YÜCEL ( T.C. Kimlik No: 33713186136 ) olduğu anlaşılmıştır.3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 31 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL hesabıyla, toplam 882,037172 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası: 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (882,037172 TL x % 80 = 705,629738 TL), 2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (882,037172 TL x % 100 = 882,037172 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (882,037172 TL x % 20 = 176,407434 TL) dikkate alınarak tapudaki maliklerine: toplamda 2.646,11 (ikibinaltıyüzkırkaltıliraonbirkuruş) TL idari para cezası tayinine. Tayin edilen 2.646,11 TL para cezasının ise: ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi BARIŞ ÇUBUKÇU ( T.C. Kimlik No: 15058615472 )’dan : ½ x 2.646,11 TL = 1.323.06 TL (binüçyüzyirmiüçliraaltıkuruş) ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi ELÇİN YÜCEL ( T.C. Kimlik No: 33713186136 )’den : ½ x 2.646,11 TL = 1.323.06 TL (binüçyüzyirmiüçliraaltıkuruş) olarak tahsil edilmesine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin  29.11.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi

Karar Numarası ve Tarihi:    195    29.11.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.11.2016 tarih ve 1033 sayılı yazısı tetkik edildi.

        Yapılan görüşme neticesinde; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin Aktarma başlıklı 36. ve Yedek Ödenek başlıklı 38. maddeleri hükümlerine göre, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün bütçe kalemlerine ek olarak ''Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri'' (46.34.05.05.01.3.1.00.5.01.4.1.02)  bütçe kodu ile tertip açılmasına ve açılan bütçe tertibine  ‘’Yedek Ödenek’’ bütçe tertibinden 5.000,00 (beşbin) TL aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 29.11.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    196    06.12.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 05.12.2016 tarih ve 7965 sayılı yazısı tetkik edildi.

        Besse ŞAHİN 16.11.2016 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Okan ŞAHİN’in vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Besse ŞAHİN’E 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 06.01.2016 tarih ve 2016/4 sayılı kararına istinaden, 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 09.11.2016 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 200,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 315,00 TL, toplamda ise ayda 515,00 TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 06.12.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    197    13.12.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.12.2016 tarih ve 2016-1969 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi, Refah Şehitleri Caddesi, 94 ada, 1 parsel, 90 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 24.10.2016 tarih ve 2/98 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul İli Adalar İlçesi Heybeliada Refah Şehitleri Caddesi 94 ada 1 parsel No:90 kapı sayılı eski eser taşınmazın 16.08.1985 tarih ve 85/1735 sayılı onaylı mimari projesine göre ön cephe bodrum katta 2 adet pencerenin büyütülmüş olduğu  yan cephe bodrum katta iki adet pencerenin ilave edildiği çatı üzerine projesi hilafı 2 adet güvercinlik yapıldığı ve çatı arasının kullanıma açıldığı tespit edilmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.10.2016 tarih ve 2016/1772 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 01.11.2016 tarih ve 2016/186 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki malikleri 60/144 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Sevinç YILDIRIM (T.C. Kimlik No: 38374608188), 84/144 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi İnci YALÇIN (T.C. Kimlik No: 50764048688)’a idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 24.10.2016 gün ve 2 cilt 98 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi, Refah Şehitleri Caddesi, 94 ada, 1 parsel, 90 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 24.10.2016 gün ve 2 cilt 98 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Tapu malikilerine : 3.161,42 TL idari para cezası tayinine, Tayin edilen para 3.161,42 TL cezasının ise : 60/144 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Sevinç YILDIRIM (T.C. Kimlik No: 38374608188)’dan: 60/144 X 3.161,42 TL = 1.317,26 (binüçyüzonyedilirayirmialtıkuruş) TL, 84/144 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi İnci YALÇIN (T.C. Kimlik No: 50764048688)’dan: 60/144 X 3.161,42 TL = 1.844,16 (binsekizyüzkırkdörtliraonaltııkuruş) TL  olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 13.12.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    198    13.12.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.12.2016 tarih ve 2016/1965 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, 6 pafta, 24 ada, 4 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Şehit Recep Koç Caddesi No:29 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan V. Sınıf D Grubu Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 05.12.2016 tarih ve 2/100 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile mahallen yapılan incelemede mevcut zemin + üst (çekme) katlı tescilli eski eser binada ruhsatsız olarak üst katın önündeki çatının kaldırılarak teras haline getirilmiş olduğu ve çekme üst katın ön cephesinin tamamen açılmak suretiyle doğrama takılmış olduğu ve ayrıca kapı ve pencere doğramalarının yenilenmekte olduğu tespit edilmiş olup, faaliyet durdurularak mühür altına alınmıştır. Lily WASHİNGTON 08.12.2016 tarih ve 8071 sayı ile Yazı İşleri Müdürlüğünden kayda giren dilekçesinde 05.12.2016 tarih ve 2/100 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağına konu olan hatalı imalatlara ait sorumluluğun şahsına ait olduğunu belirtmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 102,56 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m²  için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 10.213,421498 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası: 1-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (10.213,421498 TL x % 180 = 18.384,158696 TL), 2-)Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inşaatı sürdürülüyor olduğu (10.213,421498 TL x % 50 = 5.106,710749 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (10.213,421498 TL x % 10 = 1.021,342150 TL)  dikkate alınarak Lily WASHİNGTON (T.C. Kimlik No: 55333018918)’a toplamda:34.725,63  (otuzdörtbinyediyüzyirmibeşliraaltmışüçkuruş) TL idari para cezası tayinine.Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine,  Belediye Encümeni’nin 13.12.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    199    13.12.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.12.2016 tarih ve 2016/1953 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 11 pafta, 4 ada, 1 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Şehit Recep KOÇ Caddesi 1/A - Büyük İskele Caddesi No:5/A Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Malikine ait olan V. Sınıf D Grubu Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 12.12.2016 tarih ve 2/101 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında mahallen yapılan incelemede kurulca 13.11.2002 tarih ve 13288 sayılı kararla onaylı kısmi restorasyon projesine aykırı olarak, zemin kattan asma kata çıkan merdivenin yerinin değiştirildiği, asma katın her iki sokağa bakan boşlukların kapatılarak asma kata ilave edilmiş olduğu, çatının formunun değiştirilerek beşik çatı haline getirildiği ve Gülistan Sokak tarafından çatı arası kısmına 4 adet pencere açıldığı, ayrıca bodrum kattaki dükkanda tuvaletlerin yerinin değiştirildiği tespit edilmiş olup, çok evvelce yapılmış olduğu anlaşılan söz konusu faaliyetler hakkında yapılacak işlemlere esas olmak üzere bu tutanak tarafımızdan tanzim edilmiştir denilmektedir. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 06.12.2016 tarih ve 2386 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki malikinin Mehmet AKTAŞ (T.C. Kimlik No: 26638664742) olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 127,50 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf  D Grubu yapıya girdiği ve her bir m²  için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 12.697,067483 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası: 1-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (12.697,067483 TL x % 180 = 22.854,721469 TL), 2-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (12.697,067483 TL x % 20 = 2.539,413497 TL) dikkate alınarak tapudaki maliki Mehmet AKTAŞ (T.C. Kimlik No: 26638664742)’a toplamda: 38.091,20  (otuzsekizbibdoksanbirlirayirmikuruş) TL idari para cezası tayinine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 13.12.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    200    27.12.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.12.2016 tarih ve 2016-2020 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi, Refah Şehitleri Caddesi, 116 ada, 24 parsel, 50 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 14.06.2016 tarih ve 2/93 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 31.05.2016 tarih ve 3537 sayılı şikayet dilekçesine istinaden yerinde yapılan kontrolde; onaylı projesine aykırı olarak çekme katın önünde ve arka tarafındaki terasların kapatılarak kapalı alan oluşturulduğu tespit edilmiştir yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.06.2016 tarih ve 2016/1040 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 21.06.2016 tarih ve 2016/091 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliki ALİ TEKİN (T.C. Kimlik No: 58909150524)’e idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 14.06.2016 gün ve 2 cilt 93 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi, Refah Şehitleri Caddesi, 116 ada, 24 parsel, 50 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 14.06.2016 gün ve 2 cilt 93 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Tapu maliki ALİ TEKİN  (T.C. Kimlik No: 58909150524)’e : 3.161,42 TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 27.12.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    201    27.12.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 26.12.2016 tarih ve 8542 sayılı teklifi incelenmiş olup; Dosyasında yapılan incelemede Belediyemiz mülkiyetindebulunan İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Lalahatun Caddesi No: 2/1, 13 pafta, 2 ada, 3 parsel sayılı yerde bulunan Belediyemize ait "Sıhhi Banyo" vasıflı taşınmazımızın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine istinaden 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi ile ilgili ihalenin; Belediye Encümenimizce 10.01.2017 Salı günü Saat:14.00’de ihale edilmesine, Belediye Encümeni’nin 27.12.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    202    27.12.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 26.12.2016 tarih ve 8551 sayılı teklifi incelenmiş olup; Dosyasında yapılan incelemede Belediyemiz mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Çınar Aralığı Sokak, 4 pafta, 2 ada, 2 parsel sayılı yerde bulunan Umumi Tuvaletin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine istinaden 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi ile ilgili ihalenin; Belediye Encümenimizce 10.01.2017 Salı günü Saat:14.30’da ihale edilmesine, Belediye Encümeni’nin 27.12.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    203    27.12.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.12.2016 tarih ve 8589 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. maddesi hükümlerine göre Yedek Ödenekten ekli listede yer alan harcama kalemlerine aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 27.12.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    204    27.12.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.12.2016 tarih ve 2016-2035 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Korkut Sokak, 49 ada, 20 parsel, 26 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 23.11.2016 tarih ve 2/99 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 17.10.2016 tarih ve 6643 sayılı şikayet dilekçesine binaen yerinde yapılan incelemede iki oda arasındaki duvarın yıkılarak tek odaya dönüştürülerek plan değişikliği yapıldığı, mutfağa ait duvarın yıkıldığı ve bacanın kaldırıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.11.2016 tarih ve 2016/1915 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 29.11.2016 tarih ve 2016/194 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki malikleri Barış ÇUBUKÇU ve Elçin YÜCEL’e idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 23.11.2016 gün ve 2 cilt 99 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Korkut Sokak, 49 ada, 20 parsel, 26 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 23.11.2016 gün ve 2 cilt 99 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Tapu malikleri Barış ÇUBUKÇU ve Elçin YÜCEL’e : 3.161,42 TL idari para cezası tayinine, Tayin edilen 3.161,42 TL para cezasının ise: ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi BARIŞ ÇUBUKÇU ( T.C. Kimlik No: 15058615472 )’dan : ½ x 3.161,42 TL = 1.580,71 TL (binbeşyüzseksenlirayetmişbirkuruş) ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi ELÇİN YÜCEL ( T.C. Kimlik No: 33713186136 )’den : ½ x 3.161,42 TL = 1.580,71 TL (binbeşyüzseksenlirayetmişbirkuruş) olarak tahsil edilmesine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 27.12.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    205    27.12.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.12.2016 tarih ve 8631 sayılı yazısı tetkik edildi. LÜTFİYE ERDOĞAN 15.12.2016 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu İSMET ERDOĞAN’ın vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. LÜTFİYE ERDOĞAN’a 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 06.01.2016 tarih ve 2016/4 sayılı kararına istinaden, 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 07.12.2016 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 200,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 315,00 TL, toplamda ise ayda 515,00 (beşyüzonbeş) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 27.12.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    206    27.12.2016
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.12.2016 tarih ve 8632 sayılı yazısı tetkik edildi. SERPİL BAŞTEPE 22.12.2016 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu ALİ BAŞTEPE’nin vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. SERPİL BAŞTEPE’ye 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 06.01.2016 tarih ve 2016/4 sayılı kararına istinaden, 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 09.12.2016 tarihinden askerliği bitinceye kadar öteki maişet giderleri olarak ayda 315,00 (üçyüzonbeş) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 27.12.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği  ile karar verildi.