0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

2014 Yılı 1 Ocak - 31 Aralık Tarihleri Arasında Alınan Encümen Kararları


Karar No : 1
Karar Tarihi : 07.01.2014
Kararın Konusu : Yazı İşleri Müdürlüğünün 06.01.2012 tarih ve 18 sayılı teklifi incelenmiş olup, 5393 sayılı yasanın 33. maddesi gereği 2014 yılında yapılacak olan Belediye Encümeni toplantılarının haftada bir (1) gün ( Salı günü ) saat 10.30’da yapılmasına Belediye Encümeninin 07.01.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

    

Karar No : 2
Karar Tarihi : 07.01.2014
Kararın Konusu : Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 02.01.2014 tarih ve Cilt No:11 Varak No: 33 Kayıt No:01 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerinin önüne isabet eden caddeye masa ve sandalye koyarak geliş ve geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Bahri ERGÜN ’ün 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,15 (yüzseksendokuzliraonbeşkuruş) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 07.01.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/ oyçokluğu ile karar verildi.

    

Karar No : 3
Karar Tarihi : 07.01.2014
Kararın Konusu : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.01.2014 tarih ve 13 sayılı teklifi okunmuştur. Adalar İlçesi Büyükada, 138 ada, 1 parsel sayılı yerde bulunan II. Grup Eski Eser yapının bodrum katında çelik putrellerle güçlendirme yapıldığı, bodrum kat ile zemin kat arası bağlantıyı sağlayan merdiven kovası ile mutfak arasında yer alan kagir duvarın korunmayarak ytong duvar örüldüğü, özgün malzemeden yapılması gerekli döşemenin betonarme döşeme yapıldığı zemin kat iç sıvalarında çimento esaslı malzeme kullanıldığı tespit edilmiştir ve 31.12.2013 gün ve 24 / 25 sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 06.01.2014 tarihli Yapı Tatil Tutanağı Ek Raporunda yapının bütün alanının 409 m², tespit edilen aykırılıkların ise bodrum katta yer aldığından 101 m² olduğu belirtilmiştir. V. Sınıf D grubu 101 m² toplam inşaat alanı olan yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. Yapılan aykırı uygulamalardan dolayı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince, Adalar Tapu Sicil Müdürlüğünün 03.01.2014 tarih ve bila sayılı yazısında adı geçen yapı sahibi Gökçe BAYINDIR ’a: V. Sınıf D Grubu Yapı İçin: Toplam Ceza Bedeli = (Toplam İnşaat Alanı TL X V. Sınıf D Grubu Birim Fiyatı )+ (2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı) =101 m² X 82.40 TL + (% 3,93) = 8.322,40 TL + (8.322,40 TL’nin %3.93 ‘ü) = 8.322,40 TL + 327.07 TL, = 8.649,47 (sekizbinaltıyüzkırkdokuzlirakırkyedikuruş) TL , para cezası verilmesine, Fenni Mesulü Arif DALKIRAN’a: 3194 32. için: 2.616,5 TL + (2.616,5 TL’nin % 3,93 ‘ü) = 2.616,50 TL +102,83 TL) = 2.719,33 (ikibinyediyüzondokuzliraotuzüçkuruş) TL para cezası verilmesine, Fenni Mesulü Bars BAYINDIR’a: 3194 32. için: 2.616,5 TL + (2.616,5 TL’nin % 3,93 ‘ü) = 2.616,50 TL +102,83 TL) = 2.719,33 (ikibinyediyüzondokuzliraotuzüçkuruş) TL para cezası verilmesine, Belediye Encümeninin 07.01.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

    

Karar No : 4
Karar Tarihi : 07.01.2014
Kararın Konusu : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09.01.2014 tarih ve 2014/11 sayılı teklifi okunmuştur. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi Tekinay Sokak 9 pafta, 59 ada, 23 parsel, 35 kapı sayılı yerde, 06.01.2014 gün ve 1 / 26 sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiş ve 06.01.2014 tarihli Tespit Raporunda belirtilen; 15.11.2013 tarih ve 2013/1758 sayılı Yapı İskele Belgesi ile Dış Cephe Mantolaması yapılması için izin alan binanın çatı katında onaylı projesine ve Dış Cephe Mantolaması iznine aykırı olarak, çatının yükseltildiği ve çatı katının tam kata dönüştürme çalışmalarının yapıldığı görülerek çalışma durdurulmuştur. III. Sınıf A grubu 100 m² toplam inşaat alanı olan yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. Yapılan aykırı uygulamalardan dolayı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince, Adalar Tapu Sicil Müdürlüğünün 09.01.2014 tarih ve bila sayılı yazısında adı geçen yapı sahibi İstephan ÖZKAYA ’ya: III. Sınıf A Grubu Yapı İçin: Toplam Ceza Bedeli = (Toplam İnşaat Alanı TL X III. Sınıf A Grubu Birim Fiyatı ) = 100 m² X 24,47466 TL = 2.447,466 TL, c-8 için = 2.447,466 TL’nin % 180 ’i = 4.405,4388 TL, c-10 için = 2.447,466 TL’nin % 100 ’ü = 2.447,466 TL, d-2 için = 5.438,81 TL ceza artış oranı uygulanmasına, Toplamda ise yapı sahibi İstephan ÖZKAYA ’ya: 2.447,466 TL + 4.405,4388 TL + 2.447,466 TL + 5.438,81 TL = 14.739,18 ( ondörtbinyediyüzotuzdokuzliraonsekizkuruş ) TL para cezası verilmesine, Belediye Encümeninin 14.01.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

    

Karar No : 5
Karar Tarihi : 07.01.2014
Kararın Konusu : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.01.2014 tarih ve 2013/1961 sayılı teklifi okunmuş olup, Adalar İlçesi Büyükada Mahallesi 32 pafta 222 ada 106 parsel 31 D:16 kapı sayılı yerdeki kaçak yapıya 27.11.2013 gün ve 23 cilt 25 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiş ve 31.07.2013 tarihli Durum Tespit Raporunda belirtilen; 27.09.1967 tarih ve 190 sayı ile onaylı mimari projesine aykırı olarak çatı katında ilave bağımsız bölümlerin oluşturulduğu tespit edilmiştir. Bina iskan edildiğinden mühürleme yapılamamıştır. Buna göre 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiş ve 03.12.2013 tarih ve 2013/611 sayılı Encümen Kararı ile ilgilisine para cezası verilmiştir. Dosyasında yapılan incelemede yapı sahibi Selma ATANASYAN ’ın yasal süresi içinde kusuru düzeltmediği, yapıyı eski haline getirmediğinden 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince söz konusu yerdeki aykırı uygulamalar ile ilgili yıkım cezası verilmesine, Ayrıca yapı sahibi Selma ATANASYAN ’a 3194 32. için: 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) TL para cezası verilmesine, Belediye Encümeninin 14.01.2013 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No : 6
Karar Tarihi : 07.01.2014
Kararın Konusu : Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 14.01.2014 tarih ve Cilt No:13 Varak No: 46 Kayıt No:01 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 13/e maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen ücret tarifesinde belirtilen fiyattan fazla ücret talep ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Uğur ÇELİKER ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 21.01.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/ oyçokluğu ile karar verildi.

    

Karar No : 7
Karar Tarihi : 07.01.2014
Kararın Konusu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 29.01.2013 tarih ve 138 sayılı teklifi incelenmiştir. İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 06.04.2012 tarih ve 438 sayılı kararı ile projesi uygun bulunan Belediye Kreş İnşaatı için; Belediyemiz mülkiyetindeki Büyükada 90 ada 29 parsel sayılı yer ile ilgili cins değişikliği işlemlerinin yapılmasına, Tapu Kadastro Müdürlüğü’nde yapılacak işlemler için Plan ve Proje Müdürü Sumru SÜSLÜ ’ye yetki verilmesine, Belediye Encümeninin 29.01.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/ oyçokluğu ile karar verildi.

    

Karar No : 8
Karar Tarihi : 07.01.2014
Kararın Konusu : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.02.2014 tarih ve 2014/132 sayılı teklifi okunmuş olup, Adalar İlçesi Büyükada Mahallesi 242 ada 81 parsel 6 kapı sayılı yerdeki kaçak yapıya 23.12.2013 gün ve 24/25 sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiş ve projesine aykırı olarak 9 m² ve 8 m² hacim büyültülerek, duvar ile örülerek oda yapıldığı tespit edilmiştir. Buna göre 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak, Belediye Encümenine havale edilmiş ve 31.12.2013 tarih ve 2013/621 sayılı Encümen Kararı ile ilgilisine para cezası verilmiştir. Dosyasında yapılan incelemede yapı Daniella HODARA’nın yasal süresi içinde kusuru düzeltmediği, yapıyı eski haline getirmediğinden 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince, Büyükada Mahallesi 242 ada 81 parsel 6 kapı sayılı yerdeki aykırı uygulamalar ile ilgili yıkım uygulanmasına, Ayrıca yapı sahibi Daniella HODARA ’ya 3194 Sayılı İmar Kanunu 42. Mad. D1 için: 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) TL para cezası verilmesine, Belediye Encümeninin 04.02.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

    

Karar No : 9
Karar Tarihi : 07.01.2014
Kararın Konusu : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.02.2014 tarih ve 2014/155 sayılı teklifi okunmuş olup, Adalar İlçesi Büyükada Mahallesi Büyükada 87 ada 1 parsel 11 kapı sayılı yerdeki tescilli Eski Eser taşınmazda yapılan aykırılıklar 27.12.2013 gün ve 25/25 sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiş ve ahşap çatı sisteminin ve ikinci kat tavanının tamamen kaldırıldığı, çelik konstrüksiyon ile çatının tekrardan iskeletinin oluşturulduğu, yapının dört tarafına iskele kurularak duvar sıvalarının tamamen alınmış olduğu teknik incelemede tespit edilmiştir. Buna göre 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiş ve 31.12.2013 tarih ve 2013/623 sayılı Encümen Kararı ile ilgilisine para cezası verilmiştir. İlgi (a) dilekçe ekinde Belediyemize sunulan kira sözleşmesinde 01.10.2013 tarihinden itibaren Hıdır ÜNAL tarafından 20 (yirmi) yıllığına kiralandığı ve kira sözleşmesine ek olarak hazırlanmış olan Özel Hükümler olarak beyan edilen taslağın 2. Maddesinde……“ izin dışında yapılacak bütün işlerin mesuliyeti kiracıya aittir…’’ ibaresi bulunmaktadır. Yapılan araştırma neticesinde idari para cezalarında; cezaların şahsiliği ilkesi uyarınca, ruhsata ve projeye aykırı tadilat yapan şahıs kim ise imar para cezasının o kişiye verilmesine ilişkin emsal Danıştay kararlarının olduğu ( Örnek: Danıştay 6. Daire E.2002/6908 K.2004/3177 T.20.05.2004 ) görülmüştür. Aykırılıkların yapıldığı tarihte Hıdır ÜNAL ’ın kiracı olması sıfatıyla, 31.12.2013 tarih ve 623 sayılı Belediye Encümen Kararı ile Büyükada Yetimhanesi Vakfı adına verilen 9.888,00 (dokuzbinsekizyüzseksensekiz) TL para cezasının Hıdır ÜNAL olarak düzeltilmesine, Dosyasında yapılan incelemede yasal süresi içinde aykırılıklar düzeltilmediğinden 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince söz konusu yerdeki aykırı uygulamalar ile ilgili yıkım cezası verilmesine, Hıdır ÜNAL’a: 3194 Sayılı İmar Kanunu 42. Mad. D1 için: 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) TL para cezası verilmesine, Yapı sahibi Büyükada Yetimhanesi Vakfı’na: 3194 Sayılı İmar Kanunu 42. Mad. D1 için: 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) TL para cezası verilmesine, Belediye Encümeninin 04.02.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No : 10
Karar Tarihi : 07.01.2014
Kararın Konusu : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.02.2014 tarih ve 2014/10 sayılı teklifi okunmuş olup, Adalar İlçesi Büyükada Mahallesi 175 ada 87 parsel 52 kapı sayılı yerdeki kaçak yapıya 25.12.2013 gün ve 26/25 sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiş ve Büyükada 175 ada 87 parsel, 52 kapı sayılı yerde verilen basit onarım iznini aşarak plan değişikliği yapılarak (3 pencere örümü 3 kapı örümü) tuğla ve ytong ile yapının arka cephesinde 2.6 x 4 m =10,4 m² ’lik alan hacim büyütüldüğü aynı zamanda 12 m² ’lik aynı cephede sundurma ilave edildiği, içerde 4,5 m² alanlık balkonun odaya katıldığı ve izinsiz istinat duvarı (40 m² ’lik istinad duvarı) yapıldığı tespit edilmiş. Buna göre 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiş ve 31.12.2013 tarih ve 2013/622 sayılı Encümen Kararı ile ilgilisine para cezası verilmiştir. Dosyasında yapılan incelemede yapı Hüseyin Kudret KIDIK’ın yasal süresi içinde kusuru düzeltmediği, yapıyı eski haline getirmediğinden 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince, Büyükada 175 ada 87 parsel 52 kapı sayılı yerde ki aykırı uygulamalar ile ilgili yıkım uygulanmasına, Ayrıca yapı sahibi Hüseyin Kudret KIDIK ’a 3194 Sayılı İmar Kanunu 42. Mad. D1 için: 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) TL para cezası verilmesine, Belediye Encümeninin 04.02.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No : 11
Karar Tarihi : 07.01.2014
Kararın Konusu : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.02.2014 tarih ve Sa.35 sayılı teklifi okunmuştur. Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi Paşa Çıkmazı Sokak 93 ada, 15 parsel, 5 kapı sayılı yerde tescilli eski eser yapının zemin katının yığma duvar olarak imal edilmesi gerekirken betonarme perde duvarlarla imal edildiği ve zemin tahliyesini ilave çelik profil ile tahliyenin taşıtıldığı tespit edilerek yapı mühürlenmiş ve 03.02.2014 gün ve 28 / 25 sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. V. Sınıf D grubu 42 m² toplam inşaat alanı olan yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. Yapılan aykırı uygulamalardan dolayı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince, Adalar Tapu Sicil Müdürlüğünün 03.02.2014 tarih ve bila sayılı yazısında adı geçen yapı sahibi Alev ÇAĞLAR ’a: V. Sınıf D Grubu Yapı İçin: Toplam Ceza Bedeli = ( Toplam İnşaat Alanı TL X V. Sınıf D Grubu Birim Fiyatı ) = 42 m² X 85,66133 TL = 3.597,77586 TL C13. İçin: = 3.597,77586 TL’nin % 20’i = 719,55517 TL, D2. İçin: = 5.438,81 TL, ceza artış oranı uygulanmasına, TOPLAMDA ise yapı sahibi Alev ÇAĞLAR ’a: 3.597,77586 TL + 719,55517 TL + 5.438,81 TL = 9.756,14 (dokuzbinyediyüzellialtıliraondörtkuruş) TL, para cezası verilmesine, Fenni Mesulü Serhat BAŞ’a: D1.için: 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) TL para cezası verilmesine, Müteahhidi Serdar TARAKÇI ’ya: D1.için: 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) TL para cezası verilmesine, Belediye Encümeninin 04.02.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

    

Karar No : 12
Karar Tarihi : 07.01.2014
Kararın Konusu : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.02.2014 tarih ve 2014/81 sayılı teklifi okunmuş olup, Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi 9 pafta 59 ada 23 parsel 35 kapı sayılı yerdeki kaçak yapıya 06.01.2014 gün ve 1/26 sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiş ve 06.01.2014 tarihli Tespit Raporunda belirtilen; 15.11.2013 tarih ve 2013/1758 sayılı Yapı İskele Belgesi ile Dış Cephe Mantolaması yapılması için izin alan binanın çatı katında onaylı projesine ve Dış Cephe Mantolaması iznine aykırı olarak, çatının yükseltildiği ve çatı katının tam kata dönüştürme çalışmalarının yapıldığı görülerek çalışma durdurulmuştur. Buna göre 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiş ve 14.01.2014 tarih ve 2014/004 sayılı Encümen Kararı ile ilgilisine para cezası verilmiştir. Dosyasında yapılan incelemede yapı İstephan ÖZKAYA’nın yasal süresi içinde kusuru düzeltmediği, yapıyı eski haline getirmediğinden 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince, Kınalıada Mahallesi 9 pafta 59 ada 23 parsel 35 kapı sayılı yerde ki aykırı uygulamalar ile ilgili yıkım uygulanmasına, Ayrıca yıkımdan dolayı yapı sahibi İstephan ÖZKAYA’ya 3194 Sayılı İmar Kanunu 42. Mad. D1 için: 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) TL para cezası verilmesine, Belediye Encümeninin 11.02.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

    

Karar No : 13
Karar Tarihi : 07.01.2014
Kararın Konusu : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.02.2014 tarih ve 167 sayılı teklifi okunmuş olup, Adalar İlçesi Büyükada, 138 ada, 1 parsel sayılı yerde bulunan II. Grup Eski Eser yapı ile ilgili 07.01.2014 tarih ve 003 sayılı Encümen Kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesine göre para cezası verilmesine ilişkin alınan kararda Arif DALKIRAN’a verilen para cezasının; Arif DALKIRAN’ın restorasyon uygulamasının müteahhitliğini üstlenen AR-BA Mimarlık İnşaat ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti. adındaki tüzel kişiliğin ortaklarından olduğu bu nedenle 07.01.2014/003 sayılı Encümen Kararı’nın düzeltilerek Arif DALKIRAN ’a verilen 2.719,33 (ikibinyediyüzondokuzliraotuzüçkuruş) TL para cezasının AR-BA Mimarlık İnşaat ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’ne verilmesine. Yapı sahibi Gökçe BAYINDIR ’a verilen 8.649,47 (sekizbinaltıyüzkırkdokuzlirakırkyedikuruş) TL para cezasının ve Fenni Mesulü Bars BAYINDIR’a verilen 2.719,33 (ikibinyediyüzondokuzliraotuzüçkuruş) TL para cezasının devamına, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. Maddesinin uygulanmasının ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.01.2014 tarih ve 2014/13 sayılı yazılarından anlaşıldığı üzere restorasyon projesinde tadilat gerektirir hususların olup olmadığı konusunda karar alınmak üzere İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na görüş sorulduğu, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından konunun değerlendirilmesi ve uygulamaya ilişkin nihai kararın alınmasından sonra 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. Maddesinin uygulanmasına ilişkin hususun olup olmadığının tekrar değerlendirilmesi için teklifin ( 11.02.2014 tarih ve 2014/013 sayılı Belediye Encümen Karar Devamıdır) Müdürlüğüne iadesine, Belediye Encümeninin 11.02.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

    

Karar No : 14
Karar Tarihi : 07.01.2014
Kararın Konusu : Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 05.02.2014 tarih ve Cilt No:13 Varak No: 47 Kayıt No:02 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 5/O maddesine aykırı olarak çalıştırmakta olduğu işyerinin ızgara bacasından çıkan dumanın dışarıya çıkarak etrafı rahatsız ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yusuf KAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 11.02.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/ oyçokluğu ile karar verildi.

    

Karar No : 15
Karar Tarihi : 07.01.2014
Kararın Konusu : Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 12.02.2014 tarih ve Cilt No:11 Varak No: 34 Kayıt No:01 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 5/k maddesine aykırı olarak lokantasına ait çöpleri temizlik aracı gelmeden caddeye attığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Keyif Ada Cafe Restaurant’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 18.02.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/ oyçokluğu ile karar verildi.

    

Karar No : 16
Karar Tarihi : 07.01.2014
Kararın Konusu : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 19.02.2014 tarih ve 185 sayılı teklifi okunmuş olup, İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 2013/1534 Esas 2013/2017 Karar Numaralı kararı ile Adalar Belediye Encümeninin 15.01.2013 tarih ve 009 sayılı kararı ile yapılan işlemin iptaline karar verilmiş olduğundan, 15.01.2013 tarih ve 009 sayılı Belediye Encümeni Kararının İstanbul 4. İdare Mahkemesi Kararı gereği iptaline, Belediye Encümeninin 25.02.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

    

Karar No : 17
Karar Tarihi : 07.01.2014
Kararın Konusu : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.02.2014 tarih ve 2014/247 sayılı teklifi okunmuştur. Adalar İlçesi Büyükada Mahallesi Çakırmanav Sokak 18 pafta, 85 ada, 64 parsel, 10 kapı sayılı yerde, 18.02.2014 gün ve 2 / 26 sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiş ve Eski Eser Tescilli yapının arka cephesine 7,00 m x 3,00 m = 21,00 m² eklentinin İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 20.12.2012 tarih, 868 No’lu kararı ile kaldırılması için 6 (altı) ay süre verilmiş olup, süresi içerisinde kaldırılmadığı İ.B.B. Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğü’nün 04.10.2013 tarihli Yapı Tespit Tutanağı ile tespit edilmiştir. Yapı iskan edildiğinden mühürleme yapılamamıştır. V. Sınıf D grubu 21,00 m² toplam inşaat alanı olan yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. Yapılan aykırı uygulamalardan dolayı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince, yapı sahibi Mustafa Nuri ÖZDÖNMEZ ’e: V. Sınıf D Grubu Yapı İçin: Toplam Ceza Bedeli = (Toplam İnşaat Alanı TL X V. Sınıf D Grubu Birim Fiyatı ) = 21 m² X 85,66TL = 1.798,86 TL, para cezası verilmesine, c-8 için = 1.798,86 TL’nin % 180 ’i = 3.237,95 TL, c-12 için = 1.798,86 TL’nin % 20 ’si = 359,77 TL, c-13 için = 1.798,86 TL’nin % 20 ’si = 359,77 TL, ceza artış oranları uygulanmasına, Toplamda ise yapı sahibi Mustafa Nuri ÖZDÖNMEZ ’e: 1.798,86 TL + 3.237,95TL + 359,77 TL + 359,77 TL = 5.756,35 (beşbinyediyüzellaltıliraotuzbeşkuruş) TL para cezası verilmesine, Belediye Encümeninin 25.02.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

    

Karar No : 18
Karar Tarihi : 07.01.2014
Kararın Konusu : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.02.2014 tarih ve 174 sayılı teklifi okunmuş olup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifinden ve dosyasından yapılan incelemede; 19.03.1987 tarih ve 158 sayılı Belediye Encümen Kararının 1/500 ölçekli 1949 tasdik tarihli Karanfil Mahallesi İmar Planı esas alınarak oluşturulmuş olduğu görülmüştür. Adalar İlçesi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 07.03.2011 tarihinde İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşü ile 21.11.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Geçerli olan plan yürürlükte bulunan plandır. Bu nedenle 1949 tasdik tarihli Karanfil Mahallesi İmar Planı yürürlükte değildir. Ayrıca 19.03.1987 tarih ve 158 sayılı Belediye Encümen Kararı 5 (beş) yıllık geçici ruhsat verilmesine ilişkin olup 5 (beş) yıllık süre de 1992 yılında dolmuştur. Aynı Encümen Kararına dayanılarak 02.06.1987 tarih ve Cilt No:3 Sayfa No:39 Dosya No:987/15 olan Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi şartlı verilmiş olup, süresi 5 (beş) yıl ile sınırlandırılmıştır. Sonuç olarak 19.03.1987 tarih ve 158 sayılı Belediye Encümen Kararı ve bu karara dayanılarak verilmiş olan Yapı Kullanma İzin Belgesinin geçerlilik süresi dolmuş olduğundan iptal edilmesine, Belediye Encümeninin 25.02.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

    

Karar No : 19
Karar Tarihi : 07.01.2014
Kararın Konusu : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2014 tarih ve 2014/278 sayılı teklifi okunmuştur. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi Narçiçeği Sokak 5 pafta, 45 ada, 24 parsel, 71 D:7 kapı sayılı yerde, 20.02.2014 gün ve 4 / 26 sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiş ve İ.B.B. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı/Koruma ve Uygulama Denetim Müdürlüğü’nün 20.12.2013 tarihli Yapı Tespit Tutanağında belirtilen; Teras üzerine çatı örtüsü uzatılarak üstü kapalı teras yapıldığı, Köşklü Sokağa bakan cephesinin bir kısmının kapalı alan yapıldığı tespit edilmiştir. Yapının kilitli olmasından dolayı içeriye girilememiştir. III. Sınıf A grubu 65,00 m² toplam inşaat alanı olan yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince, Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi Narçiçeği Sokak 5 pafta, 45 ada, 24 parsel, 71 D:7 kapı sayılı yerde yapılan aykırı uygulamalardan dolayı, Adalar Tapu Müdürlüğü’nün 28.01.2014 tarih ve 77 sayılı yazısı ekindeki tapu kayıtlarında ismi geçen yapı sahibi Sait EKİNCİ ’ye: III. Sınıf A Grubu Yapı İçin: Toplam Ceza Bedeli = (Toplam İnşaat Alanı TL X III. Sınıf A Grubu Birim Fiyatı) = 65,00 m² X 24,47 TL = 1.590,55 TL, para cezası verilmesine, c-8 için = 1.590,55 TL’nin % 180 ’i = 2.862,99 TL, c-10 için = 1.590,55 TL’nin %100 ’ü = 1.590,55 TL, c-12 için = 1.590,55 TL’nin % 20 ’si = 318,11 TL, c-13 için = 1.590,55 TL’nin % 20 ’si = 318,11 TL, ceza artış oranları uygulanmasına, Toplamda ise yapı sahibi Sait EKİNCİ ’ye: 1.590,55 TL + 2.862,99 TL + 1.590,55 TL + 318,11 TL + 318,11 TL = 6.680,31 (altıbinaltıyüzseksenliraotuzbirkuruş) TL para cezası verilmesine, Belediye Encümeni’nin 04.03.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

    

Karar No : 20
Karar Tarihi : 07.01.2014
Kararın Konusu : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.03.2014 tarih ve 2014/245 sayılı teklifi okunmuştur. Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi, Yılmaztürk Caddesi, 33 pafta, 62 ada 17 parsel, 19 kapı sayılı yerde, 18.02.2014 gün ve 3 / 26 sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiş ve Belediyemizce 06.11.2013 tarih ve 2013/1701 sayılı basit onarım izni verilen binada; İ.B.B. Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü’nün 24.01.2014 tarihli yapı Tespit Tutanağı ile binanın denize bakan arka cephesinde çatı duvarlarının yükseltilerek çatı katı inşa edildiği tespit edilmiştir. Yapılan çalışma durdurularak mühür altına alınmıştır. III. Sınıf A grubu 75,00 m² toplam inşaat alanı olan yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince, Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi, Yılmaztürk Caddesi, 33 pafta, 62 ada 17 parsel, 19 kapı sayılı yerde yapılan aykırı uygulamalardan dolayı, Adalar Tapu Müdürlüğü’nün 28.01.2014 tarih ve 78 sayılı yazısı ekindeki tapu kayıtlarında ismi geçen yapı sahibi Dalya Rozi LEVETER’e: III. Sınıf A Grubu Yapı İçin: Toplam Ceza Bedeli = (Toplam İnşaat Alanı TL X III. Sınıf A Grubu Birim Fiyatı) = 75,00 m² X 24,47 TL = 1.835,25 TL para cezası verilmesine, c-8 için = 1.835,25 TL’nın % 180 ’i = 3.303,45 TL, c-11 için = 1.835,25 TL’nın % 10 ’u = 183,53 TL, c-13 için = 1.835,25 TL’nın % 20 ’si = 367,05 TL, ceza artış oranları uygulanmasına, Toplamda ise yapı sahibi Dalya Rozi LEVETER’e: 1.835,25 TL + 3.303,45 TL + 183,53 TL + 367,05 TL = 5.689,28 (beşbinaltıyüzseksendokuzlirayirmisekizkuruş) TL para cezası verilmesine, Belediye Encümeni’nin 04.03.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

21    11.03.2014    
Yazı İşleri Müdürlüğünün 11.03.2014 tarih ve 389 sayılı teklifi incelenmiş olup, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Büyükada dahilinde 25.02.2014 günü denetimlerde: Kumsal Otel, Yalı Butik Pansiyon, Eskibağ Butik Otel, Naya Pansiyon, Ada Palas Otel, Mini Prens Butik Otel isimli işyerlerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. Maddesinde sayılan görevlerin yanı sıra 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6.maddesinin (d) bendine gereği mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen işyeri hakkında idari yaptırım görevi Belediye sınırları içinde Belediye Encümenine verilmiştir. 1-Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25.02.2014 tarihli tutanakta Büyükada Maden Mahallesi Altınordu Caddesi üzerinde ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Kumsal Otel isimli işyerinin ilgilisinin Bayram Ersin AÇAR olduğu belirtilmiştir. Ancak vergi levhasından Can YALÇIN tarafından işletildiği anlaşılmıştır. Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen işyeri ilgilisi Can YALÇIN’a 17.12.2013 tarih ve 2013/618 sayılı Encümen Kararı ile 1.850,00 (binsekizyüzelli) TL idari para cezası verilerek işyeri faaliyetten men edilmiştir. 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde; ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden işyeri ilgilisi Can YALÇIN ’a 3.700,00 (üçbinyediyüz) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin faaliyetten men edilmesine, Zabıta Müdürlüğü’nce mühür bozma işleminden dolayı Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına. 2-Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25.02.2014 tarihinde yapılan kontrollerde Büyükada Maden Mahallesi Pervane Sokak No:4 kapı sayılı adreste faaliyet gösteren Yalı Butik Pansiyon isimli işyerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işyeri ilgilisi Şükrü ŞAHİN’e 17.12.2013 tarih ve 2013/618 sayılı Encümen Kararı ile 1.850,00 (binsekizyüzelli) TL idari para cezası verilerek işyeri faaliyetten men edilmiştir. 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde; ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden işyeri ilgilisi Şükrü ŞAHİN’e 3.700,00 (üçbinyediyüz) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin faaliyetten men edilmesine, Zabıta Müdürlüğü’nce mühür bozma işleminden dolayı Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına. 3-Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25.02.2014 tarihinde yapılan kontrollerde Büyükada Maden Mahallesi Pervane Sokak No:4 kapı sayılı adreste ruhsatsız olarak faaliyet gösteren Eskibağ Butik Otel isimli işyerinin ilgilisinin Nuri ÜNAL olduğu belirtilmiştir. Ancak işyerinin vergi levhasından Hüseyin ÜNAL tarafından işletildiği tespit edilmiştir. Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen işyeri ilgilisi Hüseyin ÜNAL’a 17.12.2013 tarih ve 2013/618 sayılı Encümen Kararı ile 1.850,00 (binsekizyüzelli) TL idari para cezası verilerek işyeri faaliyetten men edilmiştir. 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde; ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden işyeri ilgilisi Hüseyin ÜNAL ’a 3.700,00 (üçbinyediyüz) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin faaliyetten men edilmesine, Zabıta Müdürlüğü’nce mühür bozma işleminden dolayı Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına. 4-Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25.02.2014 yapılan kontrollerde Büyükada Maden Mahallesi Yılmaztürk Caddesi No:96 kapı sayılı yerde, işletmeciliğini Ünyamin KALAÇİKLİOĞLU ’nun yaptığı Naya Pansiyon isimli işyerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen işyeri ilgilisi Ünyamin KALAÇİKLİOĞLU ’na 17.12.2013 tarih ve 2013/618 sayılı Encümen Kararı ile 1.850,00 (binsekizyüzelli) TL idari para cezası verilerek işyeri faaliyetten men edilmiştir. 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde; ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden işyeri ilgilisi Ünyamin KALAÇİKLİOĞLU ’na 3.700,00 (üçbinyediyüz) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin faaliyetten men edilmesine, Zabıta Müdürlüğü’nce mühür bozma işleminden dolayı Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına. 5-Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25.02.2014 tutulan tutanakta Büyükada Maden Mahallesi Çiçekliyalı Sokak No:24 kapı sayılı yerde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren Ada Palas Otel isimli işyerinin ilgilisinin Onur KOÇAK olduğu belirtilmiştir. Ancak işyerinin vergi levhasından Ada Palas Gıda Tur. İç ve Dış Tic. A.Ş. tarafından işletildiği tespit edilmiştir. Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Ada Palas Otel isimli işyeri ilgilisine 17.12.2013 tarih ve 2013/618 sayılı Encümen Kararı ile 3.700,00 (üçbinyediyüz) TL idari para cezası verilerek işyeri faaliyetten men edilmiştir. 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde; ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden işyeri ilgilisi Ada Palas Gıda Tur. İç ve Dış Tic. A.Ş.’ne 7.400,00 (yedibindörtyüz) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilmesine, Zabıta Müdürlüğü’nce mühür bozma işleminden dolayı Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına. 6-Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25.02.2014 tarihli tutanakta Büyükada Maden Mahallesi Lonca Sokak No:10 kapı sayılı yerde işletmeciliğini Özcan DOĞAN’ın yaptığı Mini Prens Butik Otel isimli işyerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen işyeri ilgilisi Özcan DOĞAN’a 24.09.2013 tarih ve 2013/585 sayılı Encümen Kararı ile 3.700,00 (üçbinyediyüz) TL idari para cezası verilerek işyeri faaliyetten men edilmiştir. 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde; ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden işyeri ilgilisi Özcan DOĞAN’a 7.400,00 (yedibindörtyüz) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin faaliyetten men edilmesine, Zabıta Müdürlüğü’nce mühür bozma işleminden dolayı Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına. Belediye Encümeninin 11.03.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

22    11.03.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.03.2014 tarih ve Cilt No:13 Varak No: 48 Kayıt No:03 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/k maddesine aykırı olarak işyerinin yanına isabet eden tretuvarın üzerine fayans döşeyerek tretuvarın vasfını bozduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa KARABIÇAK’a 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 11.03.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/ oyçokluğu ile karar verildi.

23    11.03.2014    
İşletme Müdürlüğü nün 11.03.2014 tarih ve 308 sayılı teklifi okunmuş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda konu ile ilgili Belediye Encümenine herhangi bir yetki verilmediğinden teklifin müdürlüğüne iadesine, Belediye Encümeninin 11.03.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

24    18.03.2014    
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17.03.2014 tarih ve 2014/355 sayılı teklifi okunmuş olup, Dosyasında yapılan incelemede; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Teknik elemanları tarafından 12.02.2013 tarihinde hazırlanan durum tespit raporunda eklentinin 43 ada 10 parselin istinat duvarına yük bindirildiği ve tehlike yarattığı tespit edilerek 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine göre işlem yapılmak üzere Belediye Encümeni’ne gönderilen teklife göre, 16.04.2013 tarih ve 60 sayılı Encümen Kararı alınmıştır. Ancak tebliğ işleminin yapılmadığı gerekçesi ile ilgilisinin itirazı üzerine de; Belediye Encümenimizin 28.05.2013 tarih ve 179 sayılı kararı ile ilgilisine tebliğ edilmeden alınmış olan 16.04.2013 tarih ve 60 sayılı Encümen Kararının iptaline ve müdürlüğünce tebliğin yapılmasına karar verilmiştir. Eklentiler kaldırılmadan yeni bir işlem tesis etmek mümkün değildir. Bu nedenle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. Maddesine göre işlem yapılmak üzere teklifin müdürlüğüne iadesine, Belediye Encümeninin 18.03.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

25    25.03.2014    
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.03.2014 tarih ve 2014/419 sayılı teklifi okunmuş olup, Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi 33 pafta 62 ada 17 parsel 19 kapı sayılı yerdeki kaçak yapıya 18.02.2014 gün ve 3/26 sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiş ve 06.11.2013 tarih ve 2013/1701 sayılı basit onarım izni verilen binada; İ.B.B. Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü’nün 24.01.2014 tarihli yapı Tespit Tutanağı ile binanın denize bakan arka cephesinde çatı duvarlarının yükseltilerek çatı katı inşa edildiği tespit edilmiştir. Yapılan çalışma durdurularak mühür altına alınmıştır. Buna göre 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiş ve 04.03.2014 tarih ve 2014/20 sayılı Encümen Kararı ile ilgilisine para cezası verilmiştir. Dosyasında yapılan incelemede yapı sahibi Dalya Rozi LEVENTER’in yasal süresi içinde kusuru düzeltmediği, yapıyı eski haline getirmediğinden 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince, Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi 33 pafta 62 ada 17 parsel 19 kapı sayılı yerde ki aykırı uygulamalar ile ilgili yıkım uygulanmasına, Ayrıca yıkımdan dolayı yapı sahibi Dalya Rozi LEVENTER’e: 3194 Sayılı İmar Kanunu 42. Mad. D1 için: 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) TL para cezası verilmesine, Belediye Encümeninin 25.03.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

26    25.03.2014    
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.03.2014 tarih ve 2014/247 sayılı teklifi okunmuş olup, Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi 18 pafta 85 ada 64 parsel 10 kapı sayılı yerdeki kaçak yapıya 18.02.2014 gün ve 2/26 sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiş ve Eski Eser Tescilli yapının arka cephesine 7,00 m x 3,00 m = 21,00 m² eklentinin İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 20.12.2012 tarih, 868 No’lu kararı ile kaldırılması için 6 (altı) ay süre verilmiş olup, süresi içerisinde kaldırılmadığı İ.B.B. Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğü’nün 04.10.2013 tarihli Yapı Tespit Tutanağı ile tespit edilmiştir. Yapı iskan edildiğinden mühürleme yapılamamıştır. Buna göre 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiş ve 25.02.2014 tarih ve 2014/017 sayılı Encümen Kararı ile ilgilisine para cezası verilmiştir. Dosyasında yapılan incelemede yapı sahibi Mustafa Nuri ÖZDÖNMEZ ’in yasal süresi içinde kusuru düzeltmediği, yapıyı eski haline getirmediğinden 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince, Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi 18 pafta 85 ada 64 parsel 10 kapı sayılı yerdeki aykırı uygulamalar ile ilgili yıkım uygulanmasına, Ayrıca yıkımdan dolayı yapı sahibi Mustafa Nuri ÖZDÖNMEZ’e:3194 Sayılı İmar Kanunu 42. Mad. D1 için: 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) TL para cezası verilmesine, Belediye Encümeninin 25.03.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

27    25.03.2014    
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.03.2014 tarih ve 2014/367 sayılı teklifi okunmuştur. Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mahallesi, 23 Nisan Caddesi, 10 pafta, 1 ada 5 parsel, 19-A kapı sayılı yerde, 20.03.2014 gün ve 6/26 sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiş ve Meydan Restaurant önündeki kaldırımın üzerinin fayans ile kaplandığı, ayrıca işletmenin iç kısmında izinsiz olarak tadilat yapıldığı tespit edilerek mühürlenmiştir. (İç tadilat ve kaldırım fayans kaplama resimleri ektedir.) III. Sınıf A grubu 20,50 m² toplam inşaat alanı olan yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince, Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mahallesi, 23 Nisan Caddesi, 10 pafta, 1 ada 5 parsel, 19-A kapı sayılı yerde yapılan aykırı uygulamalardan dolayı, Adalar Tapu Müdürlüğü’nün 28.01.2014 tarihli tapu kayıtlarında ismi geçen yapı sahibi Ahmet İrfan UZUN’a: III. Sınıf A Grubu Yapı İçin: Toplam Ceza Bedeli = (Toplam İnşaat Alanı TL X III. Sınıf A Grubu Birim Fiyatı) = 20,50 m² X 24,47 TL = 501,64 TL para cezası verilmesine, c-3 için = 501,64 TL’nın % 60 ’ı = 300,98 TL, c-8 için = 501,64 TL’nın % 180 ’i = 902,95 TL, c-13 için = 501,64 TL’nın % 20 ’si = 100,33 TL, d-1 için (3194 S.K. 34. Mad.) = 2.719,41 TL, ceza artış oranları uygulanmasına, Toplamda ise yapı sahibi Ahmet İrfan UZUN’a: 501,64 TL + 300,98 TL + 902,95 TL + 100,33 TL + 2.719,41 TL = 4.525,31 (dörtbinbeşyüzyirmibeşliraotuzbirkuruş) TL para cezası verilmesine. Kamu malına zarar verilmesi sebebiyle Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına. Belediye Encümeni’nin 25.03.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

28    25.03.2014    
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.03.2014 tarih ve 2014/354 sayılı teklifi okunmuş olup, Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi 5 pafta 45 ada 24 parsel 71 kapı sayılı yerdeki kaçak yapıya 20.02.2014 gün ve 4/26 sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiş ve İ.B.B. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı/Koruma ve Uygulama Denetim Müdürlüğü’nün 20.12.2013 tarihli Yapı Tespit Tutanağında belirtilen; Teras üzerine çatı örtüsü uzatılarak üstü kapalı teras yapıldığı, Köşklü Sokağa bakan cephesinin bir kısmının kapalı alan yapıldığı tespit edilmiştir. Yapının kilitli olmasından dolayı içeriye girilememiştir. Buna göre 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiş ve 04.03.2014 tarih ve 2014/019 sayılı Encümen Kararı ile ilgilisine para cezası verilmiştir. Dosyasında yapılan incelemede yapı sahibi Sait EKİNCİ’nin yasal süresi içinde kusuru düzeltmediği, yapıyı eski haline getirmediğinden 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince, Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi 5 pafta 45 ada 24 parsel 71 kapı sayılı yerdeki aykırı uygulamalar ile ilgili yıkım uygulanmasına, Ayrıca yıkımdan dolayı yapı sahibi Sait EKİNCİ ’ye: 3194 Sayılı İmar Kanunu 42. Mad. D1 için: 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) TL para cezası verilmesine, Belediye Encümeninin 25.03.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

29    25.03.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 18.03.2014 tarih ve Cilt No:11 Varak No: 35 Kayıt No:03 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 5/j maddesine aykırı olarak işyerine ait atıkları gelişigüzel çöp konteynerinin yanına attığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Musa Kazım BİÇER’e 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 25.03.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

30    25.03.2014    
İşletme Müdürlüğünün 25.03.2014 tarih ve 360 sayılı teklifi okunmuş olup, Belediye Encümeni İhale Komisyonu’nun 04.06.2013 tarih ve 2013/227 sayılı kararı gereği imzalanan sözleşmenin ilgili maddesi gereğince kurulumu yapılmayıp faaliyete geçirilmeyen Adalar İlçesi Büyükada 222 ada 59 parsel, Büyükada 182 ada 127 parsel, Büyükada 205 ada 8 parsel, Kınalıada 64 ada 10 parsel ve Kınalıada 74 ada 1 parsel sayılı yerler ile ilgili sözleşme hükümleri yerine getirilmediğinden konuya ilişkin 04.06.2013 tarih ve 2013/227 sayılı Encümeni İhale Komisyon Kararı’nın bu parsellere ilişkin kısmın iptaline, Belediye Encümeninin 25.03.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/ oyçokluğu ile karar verildi.

31    25.03.2014    
İşletme Müdürlüğünün 25.03.2014 tarih ve 360 sayılı teklifi okunmuş olup, İlgi Dilekçe sahiplerinden Aydın KEMER’in ( ilgi d ) talebinin reddine. Diğer dilekçe sahiplerinden Ali ALTEPE, Zekeriya UYSAL, İlknur OLCAY ve Mevlüt BAŞTEPE ’nin söz konusu talepleri değerlendirilmiş ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52. Maddesi gereği günlük işgaliye bedelinin alınmasına, Belediye Encümeninin 25.03.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/ oyçokluğu ile karar verildi.

32    08.04.2014    
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.04.2014 tarih ve 768 sayılı yazısı incelenmiş olup, 5393 sayılı yasanın 34. maddesinin (a) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine istinaden Adalar Belediyesi 2013 Yılı Bütçe Kesin Hesabının: 1-Belediye gelirlerinin tahsil edilip edilmediği, 2-Bütçeyle verilen ödeneğin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, 3-Yapılan harcamaların gerçek bir ihtiyaç karşılığı olup olmadığı yönlerinden, Belediye Encümeni tarafından incelenmesine, Belediye Encümeni’nin 08.04.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

33    08.04.2014    
Yazı İşleri Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve 589 sayılı teklifi incelenmiş olup, 5393 sayılı yasanın 33. maddesi gereği 2014 yılında yapılacak olan Belediye Encümeni toplantılarının haftada bir (1) gün ( Salı günü ) saat 14.00’de yapılmasına Belediye Encümeni’nin 08.04.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

34    08.04.2014    
Yazı İşleri Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve 590 sayılı teklifi incelenmiştir. İşletme Müdürlüğünün 25.03.2014 tarih ve 361 sayılı teklifi ile Belediye Encümenine sevk edilen Ali ALTEPE, Zekeriya UYSAL, İlknur OLCAY, Aydın KEMER ve Mevlüt BAŞTEPE’nin ekli dilekçelerindeki talepleri görüşülerek ilçemizde bulunan muhtelif yerler ile ilgili 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52. maddesi gereği günlük işgaliye bedelinin alınması şeklinde 25.03.2014 tarih ve 31 sayılı encümen kararı alınmıştır. Ancak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Encümen Görev ve Yetkileri başlıklı 34. Maddesinde sayılan görevlerde günlük işgaliye bedeli alınmasını ya da belirlenmesi şeklinde görev bulunmamaktadır. Bu görev Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenli olarak yapılmakta ve Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinde bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen nedenler sebebiyle 25.03.2014 tarih ve 2014/031 sayı ile alınan Encümen Kararının sehven alındığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak 25.03.2014 tarih ve 2014/031 sayılı Encümen Kararının iptal edilmesine, Belediye Encümeni’nin 08.04.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

35    08.04.2014    
Yazı İşleri Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve 591 sayılı teklifi okunmuştur. Gülşah ŞİMŞEK 17.03.2014 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak eşi Mehmet ŞİMŞEK ’in vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine eşi tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Hiçbir yerden geliri olmadığı yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 08.01.2014 tarih ve 2014/4 sayılı kararına istinaden. 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 10.02.2014 tarihinden askerliği bitinceye kadar öteki maişet giderleri olarak ayda 261,00 TL kirasız yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 08.04.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

36    15.04.2014    
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.04.2014 tarih ve 2014/264 sayılı teklifi okunmuştur. Adalar İlçesi Büyükada Mahallesi Lala Hatun Sokak, 91 ada 9 parsel, 16 kapı no lu yerde, 20.03.2014 gün ve 5/26 sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiş ve söz konusu yerin mahallinde yapılan incelemede herhangi bir inşai faaliyete rastlanılmamış olup, çatı katında 24 m² hacim büyütmesi olduğu projesi ile yapılan karşılaştırmada belirlenmiştir. Kat iskan edildiğinden mühürlenememiştir. III. Sınıf A grubu 24 m² toplam inşaat alanı olan yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince, Adalar İlçesi Büyükada Mahallesi Lala Hatun Sokak, 91 ada 9 parsel, 16 kapı no lu yerde yapılan aykırı uygulamalardan dolayı, III. Sınıf A Grubu Yapı İçin: Toplam Ceza Bedeli = (Toplam İnşaat Alanı TL X III. Sınıf A Grubu Birim Fiyatı) = 24 m² X 24,47 TL = 587,28 TL para cezası verilmesine, c-8 için = 587,28 TL’nın % 180 ’i = 1.057,10 TL, c-12 için = 587,28 TL’nın % 20 ’si = 117,45 TL, ceza artış oranları uygulanmasına, Toplamda ise 587,28 TL + 1.057,10 TL + 117,45 TL = 1.761,83 (binyediyüzaltmışbirliraseksenüçkuruş) TL para cezası verilmesine. Verilen para cezasının Adalar Tapu Müdürlüğü’nün 19.02.2014 tarih ve 264 sayılı tapu kayıtlarında ismi geçen yapı sahipleri: ½Hisse/Pay/Payda Sahibi: Hakan SATIOĞLU’ndan 880,91 (sekizyüzseksenliradoksanbirkuruş) TL, ½Hisse/Pay/Payda Sahibi: Pınar SATIOĞLU’ndan 880,91 (sekizyüzseksenliradoksanbirkuruş) TL olarak tahsil edilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.04.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

37    15.04.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.04.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 1 Kayıt No:06 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/ı maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen sahibi olduğu çift tırnaklı hayvanları başıboş olarak cadde ve sokaklara bıraktığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mirza BULŞU ’ya 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.04.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.04.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 1 Kayıt No:06 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/ı maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen sahibi olduğu çift tırnaklı hayvanları başıboş olarak cadde ve sokaklara bıraktığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mirza BULŞU ’ya 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.04.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.04.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 1 Kayıt No:06 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/ı maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen sahibi olduğu çift tırnaklı hayvanları başıboş olarak cadde ve sokaklara bıraktığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mirza BULŞU ’ya 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.04.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.04.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 1 Kayıt No:06 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/ı maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen sahibi olduğu çift tırnaklı hayvanları başıboş olarak cadde ve sokaklara bıraktığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mirza BULŞU ’ya 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.04.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.04.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 1 Kayıt No:06 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/ı maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen sahibi olduğu çift tırnaklı hayvanları başıboş olarak cadde ve sokaklara bıraktığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mirza BULŞU ’ya 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.04.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

38    15.04.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 27.03.2014 tarih ve Cilt No:13 Varak No: 49 Kayıt No:04 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 13/e maddesine aykırı olarak tasdikli tarifesinde belirtilen fiyattan fazla fiyat talep ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kemal KAYA’ya 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.04.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

39    15.04.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 31.03.2014 tarih ve Cilt No:13 Varak No: 50 Kayıt No:05 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j ve 5/i maddesine aykırı olarak umuma açık tretuvarı bahçe atıkları ile uzun süreli işgal ederek halkın ve yayaların geliş geçişini engellediği ayrıca çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan bahçe atıklarını temizlemediği ve atık toplatma sahasına taşıtmadığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Vural SUİÇMEZ’e 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.04.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

40    29.04.2014    
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.04.2014 tarih ve 581 sayılı teklifi okunmuştur. Adalar İlçesi Büyükada Mahallesi Pervane Sokak, 16 pafta 41 ada 26 parsel 33 kapı sayılı yerde, 10.04.2014 gün ve 7/26 sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiş ve 10.04.2014 tarihli tutanak ile tespiti yapılan; Pervane Sokak No:33 kapı nolu yerde bulunan Bodrum Kat+Zemin Kat+Normal Kattan ibaret üç katlı metruk binada Belediyemizden izin almadan tadilat yapıldığı, çatısının açıldığı görülmüş olup, yapılan çalışmalar durdurularak mühür altına alınmıştır. III. Sınıf A grubu 378,00 m² toplam inşaat alanı olan yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince, Adalar İlçesi Büyükada Mahallesi Pervane Sokak, 16 pafta 41 ada 26 parsel 33 kapı sayılı yerde yapılan aykırı uygulamalardan dolayı, Adalar Tapu Müdürlüğü’nün 09.04.2014 tarihli tapu kaydında ismi geçen yapı sahibi, PELİT GAYRIMENKUL PAZ. OTOMOTİV İNŞ. TUR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.’ne: III. Sınıf A Grubu Yapı İçin: Toplam Ceza Bedeli = (Toplam İnşaat Alanı TL X III. Sınıf A Grubu Birim Fiyatı) = 378,00 m² X 24,47 TL = 9.249,66 TL para cezası tayinine, c-8 için = 9.249,66TL’nın % 180 ’i = 16.649,39 TL ceza artış oranı uygulanmasına, Toplamda ise yapı sahibi PELİT GAYRIMENKUL PAZ. OTOMOTİV İNŞ. TUR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.’ne: 9.249,66 TL + 16.649,39 TL = 25.899,05 (yirmibeşbinsekizyüzdoksandokuzlirabeşkuruş) TL para cezası tayinine, Belediye Encümeni’nin 29.04.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

41    29.04.2014    
Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.04.2014 tarih ve 687 sayılı teklifi okunmuştur. Hikmi HÜZMELİ 11.04.2014 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak oğlu Mesut HÜZMELİ’nin vatani görevini yapmak üzere askere alındığını, bu tarihten önce kendisine eşi tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Hiçbir yerden geliri olmadığı yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 08.01.2014 tarih ve 2014/4 sayılı kararına istinaden. 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 03.02.2014 tarihinden askerliği bitinceye kadar öteki maişet giderleri olarak ayda 261,00 TL kirasız yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 29.04.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

42    29.04.2014    
Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.04.2014 tarih ve 688 sayılı teklifi okunmuştur. Sevim İNAN 14.04.2014 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak oğlu Ertan İNAN’ın vatani görevini yapmak üzere askere alındığından bahisle asker ailesi yardımı talebinde bulunmuştur. Ancak yapılan araştırma neticesinde Asker Ailesi Yardımının yapılmasının uygun olmadığına, Belediye Encümeni’nin 29.04.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

43    29.04.2014    
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.04.2014 tarih ve 564 sayılı teklifi okunmuştur. Adalar İlçesi Heybeliada Sema Sokak, 94 ada, 86-87 parsel 20 kapı sayılı yerde, 14.04.2014 gün ve 8/26 sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiş ve Heybeliada 94 ada 86-87 parsel sayılı taşınmazın mahallinde yapılan kontrolde 21.02.2014 tarih ve 285 sayı ile alınan çatı tadilatı izni dışına çıkılarak 82,5 m² alan yaratıldığı ve çatı katı haline getirildiği, Ayrıca ön cephede 24 m², sol yan cephede 9 m² balkon çıkması yapıldığı tespit edilmiş olup, çatı mühürlenmiştir. III. Sınıf A grubu 115,50 m² toplam inşaat alanı olan yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince, Adalar İlçesi Heybeliada Sema Sokak, 94 ada, 86-87 parsel 20 kapı sayılı yerde yapılan aykırı uygulamalardan dolayı: III. Sınıf A Grubu Yapı İçin: Toplam Ceza Bedeli = (Toplam İnşaat Alanı TL X III. Sınıf A Grubu Birim Fiyatı) = 115,50 m² X 24,47 TL = 2.826,28 TL para cezası tayinine, c-1 için = 2.826,28 TL’nın % 30 ’u = 847,88 TL, c-8 için = 2.826,28 TL’nın % 180 ’i = 5.087,31 TL, c-11 için = 2.826,28 TL’nın % 10 ’u = 282,63 TL, ceza artış oranları uygulanmasına, Toplamda ise: 2.826,28 TL +847,88 TL + 5.087,31 TL + 282,63 TL = 9.044,10 (dokuzbinkırkdörtliraonkuruş) TL para cezası tayinine, Verilen para cezasının Adalar Tapu Müdürlüğü’nün 15.04.2014 tarihli tapu kayıtlarında ismi geçen yapı sahiplerinden; ½Hisse/Pay/Payda Sahibi: Serdar DEVGE ’den: 4.522,05 (dörtbinbeşyüzyirmiikilirabeşkuruş)TL, ½Hisse/Pay/Payda Sahibi: Server DEVGE ’den: 4.522,05 (dörtbinbeşyüzyirmiikilirabeşkuruş)TL, olarak tahsil edilmesine, Belediye Encümeni’nin 29.04.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

44    29.04.2014    
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.04.2014 tarih ve 498 sayılı teklifi okunmuştur. 06.05.1985 tarih ve 468/14 Cilt, Sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların kaldırılması için alınan 18.03.2014 tarih ve 024 encümen kararı gereği; 43 ada 12 parsel bahçe duvarına ve 43 ada 10 parsel istinat duvarı üzerine denk gelen altı kömürlük ve ikinci kata bağlantıyı sağlamak üzere yapılan merdiven sonucu oluşturulan balkon eklentisinin kaldırılmasına ve ikinci kata bağlantıyı sağlamak için ilgi 09.09.1986 tarih ve 559 Belediye Encümen kararında belirtildiği gibi 3 metre yüksekliğinde şeffaf demir konstrüksiyonlu merdiven uygulaması yapılmasına, Belediye Encümeni’nin 29.04.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

45    29.04.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.04.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 2 Kayıt No:07 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak ikaz ve ihtarlarımıza rağmen tescilsiz ve plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tuğba UZUN YALÇIN’a 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 29.04.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

46    29.04.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.04.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 3 Kayıt No:08 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak devamlı ikazlarımıza rağmen tescilsiz ve plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. M. Ali DURSUN’a 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 29.04.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

47    29.04.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.04.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 4 Kayıt No:09 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak devamlı ikaz ve ihtarlarımıza rağmen tescilsiz ve plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa TAŞ’a 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 29.04.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

48    29.04.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.04.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 5 Kayıt No:10 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak devamlı ikaz ve ihtarlarımıza rağmen tescilsiz ve plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. İrfan BAZ’a 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 29.04.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

49    29.04.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 23.04.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 6 Kayıt No:11 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen tescilsiz ve plakasız bisiklet kiraya verdikleri suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Zehra AKGÜN’e 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 29.04.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

50    29.04.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 23.04.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 7 Kayıt No:12 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen tescilsiz ve plakasız bisiklet kiraya verdikleri suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. M. Ali DURSUN’a 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 29.04.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

51    29.04.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 23.04.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 8 Kayıt No:13 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak ihtarlarımıza rağmen tescilsiz ve plakasız bisiklet kiraya verdikleri suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Cengiz OKUMUŞ’a 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 29.04.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

52    29.04.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 28.04.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 9 Kayıt No:14 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa KARABIÇAK’a 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 29.04.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

53    29.04.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 28.04.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 10 Kayıt No:15 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına yola koyarak halkın geliş geçişine mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Müslim AYDIN’a 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 29.04.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

54    29.04.2014    
a-) Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.04.2014 tarih ve 768 sayılı yazısı. b-) Belediye Encümeninin 08.04.2014 tarih ve 2014/032 sayılı kararı. Adalar Belediyesinin 2013 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ilgi (a) yazı ekinde Belediye Encümenine sunulmuş, 02.04.2014 tarih ve 2013/032 sayılı encümen kararı ile de 5393 sayılı Belediye Kanunun 34.maddesine istinaden encümence incelenmesine karar verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 34. ve 64.maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddeleri gereği Belediye Encümenince yapılan inceleme sonucu; 1-2013 Yılında 24.105.895,70 TL Belediye geliri tahakkuk etmiş olup, 15.111.481,63 TL tahsilat yapılmıştır. Tahakkukun % 62.68 oranında tahsilat sağlanmıştır. 8.994.214,07 TL yılına tahakkuk devir etmiştir. 2-Bütçe ile verilen ödeneğin amacına uygun olarak kullanılıp yapılan harcamaların gerçek bir ihtiyaç karşılığı olduğu tespit edilmiştir. 3-Yapılan harcamalar 5393 sayılı Kanunun 60.maddesinde sayılan giderleri kapsamaktadır. 4-2013 yılında tahmin edilen bütçe gideri 38.500.000,00 TL olup 20.968.810,90 TL harcama yapılmıştır. 17.531.189,10 TL ödenek iptal edilmiştir. Adalar Belediye Başkanlığının 5393 sayılı kanun 34.maddesine istinaden incelemesi yapılarak hazırlanan 2013 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı hakkındaki Encümen raporu ekte sunulmuş olup, Bütçe Kesin Hesabının Belediye Meclisine sunulmasına, Belediye Encümeninin 29.04.2013 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

55    06.05.2014    
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.04.2014 tarih ve 953 sayılı teklifi okundu. Teklifin kabulü ile aşağıda listede belirtilen; VAKIFBANK HASANPAŞA ŞUBESİ: HESAP NO    HESAP ADI    HESAP NEVİ    İBAN NO 00158007302163611    Vergi Resim Harç Gelirleri Hs .    Vadesiz TL    TR71 0001 5001 5800 7302 1636 11 00158007302163760    Şartlı Bağışlar Hs .    Vadesiz TL    TR25 0001 5001 5800 7302 1637 60 00158007302163786    İller Bankası Payı Hs .    Vadesiz TL    TR02 0001 5001 5800 7302 1637 86 00158007302163831    Belediye Gelirleri Hesabı    Vadesiz TL    TR48 0001 5001 5800 7302 1638 31 00158007302163854    Emanetler Hesabı    Vadesiz TL    TR09 0001 5001 5800 7302 1638 54 00158007302163879    Emlak ve Çevre Tem. V. Hs.    Vadesiz TL    TR13 0001 5001 5800 7302 1638 79 Belediye Başkanlığımıza ait banka hesaplarının belediyemizin kamu hizmetlerini gerçekleştirmek üzere tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri olarak fiilen kullanılan hesaplar olarak tesciline, Belediye Encümeninin 06.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

56    06.05.2014    
Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 01.05.2014 tarih ve cilt no:16 varak no:19 Kayıt No:24 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama 19. maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almadan faaliyet gösterdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Büyükada F.B. Lefter Sokak No: 32/A kapı sayılı yerde Bisiklet Tamir ve Satış Yeri olarak faaliyet gösteren işyeri ilgilisi Özkan EREN ’e Belediyemizden çalışma ruhsatı almadığı anlaşıldığından 1608 sayılı yasaya istinaden 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası verilmesine, Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15’nci maddesinin (b) bendine istinaden, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği ruhsat almadan çalışan işyerinin ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilmesine, Belediye Encümeninin 06.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/ oyçokluğu ile karar verildi.

57    06.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 28.04.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 11 Kayıt No:16 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ş maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen UKOME kararına aykırı olarak Umut Büfe civarında bekleme yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa ACUR’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 06.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

58    06.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 28.04.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 12 Kayıt No:17 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ş maddesine aykırı olarak tüm uyarlara rağmen UKOME kararına uymayarak Umut Büfe civarında bekleme yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Oktay ÇİÇEK’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 06.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

60    06.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 28.04.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 14 Kayıt No:19 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ş maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen UKOME kararına aykırı olarak Umut Büfe civarında bekleme yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Aysel ÇÜLBAN ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 06.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

61    06.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.04.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 15 Kayıt No:20 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ş maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen UKOME kararına aykırı olarak Umut Büfe civarında sürekli olarak bekleme yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa ACUR’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 06.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

62    06.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.04.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 16 Kayıt No:21 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ş maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen UKOME kararına aykırı olarak Umut Büfe civarında bekleme yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Oktay ÇİÇEK’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 06.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

63    06.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.04.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 17 Kayıt No:22 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ş maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen UKOME kararına aykırı olarak Umut Büfe civarında bekleme yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Bayram CANER’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 06.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

63    17.05.2016    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.05.2016 tarih ve Sa. 125 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 116 ada, 5 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Fatih Sokağı, No:1 Adalar/İstanbul adresinde TÜLİN KALEAĞASI’na ait olan V. Sınıf D Grubu, restore edilecek yapılar ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 03.05.2016 tarih ve 2/85 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, 116 ada, 5 parsel sayılı eski eser taşınmazın, bodrum kat ve zemin kattaki bağımsız bölümlerinde KUDEB izni alınmadan tadilat yapıldığı, ara bölme duvarların yıkıldığı ve 2 bağımsız bölüm arasındaki döşeme betonunun kırılması ve donatılarının kesilmesi ile bu iki kat bağımsız bölümlerini birleştirmek suretiyle merdiven boşluğu hazırlandığı tespit edilmiş olup mühür altına alınmıştır. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 05.05.2016 tarih ve 712 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından tapudaki malikinin 48817236458 T.C. Kimlik Numaralı TÜLİN KALEAĞASI olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 140 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 99,584843 TL hesabıyla, toplam 13.941,878020 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu, (13.941,878020 TL x % 100 = 13.941,878020 TL) 2-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu, (13.941,878020 TL x % 100 = 13.941,878020 TL) 3-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (13.941,878020 TL x % 10 = 1.394,187802 TL) dikkate alınarak; tapudaki maliki 48817236458 T.C. Kimlik Numaralı TÜLİN KALEAĞASI’na toplamda: 43.219,82 (kırküçbinikiyüzondokuzliraseksenikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 17.05.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

64    06.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.04.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 18 Kayıt No:23 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ş maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen UKOME kararına aykırı olarak Umut Büfe civarında bekleme yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kıyasettin KELEŞ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 06.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

65    06.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.05.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 20 Kayıt No:25 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 4/c maddesine aykırı olarak yapılan tüm ikazlara rağmen dondurma tezgahlarındaki çalıştırdığı personelin, müşteri celbi maksadıyla bağırıp çağırarak insanları rahatsız ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. İrfan CELAYİR’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 06.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

66    06.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.05.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 21 Kayıt No:26 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 4/c maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen dondurma tezgahında çalıştırdığı personelin, müşteri celbi maksadıyla bağırıp çağırmak insanları rahatsız ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kadir OKUMUŞ’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 06.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

67    06.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.05.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 22 Kayıt No:27 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 4/c maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen dondurma tezgahında çalıştırdığı personelin, müşteri celbi maksadıyla bağırıp çağırarak hanutculuk yaptırdığı görüldüğünden suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Halil ISIRGAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 06.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

68    06.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.05.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 23 Kayıt No:28 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 4/c maddesine aykırı olarak tüm ikaz ve uyarılara rağmen çalışan personeline hanutculuk yaptırmak suretiyle insanları rahatsız ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa KARABIÇAK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 06.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

69    06.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.05.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 24 Kayıt No:29 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen işgal alanı dışına taşmak suretiyle geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet Şirin ERİŞGİN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 06.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

70    06.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.05.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 25 Kayıt No:30 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen işgal alanı dışarısına taşmak suretiyle, yol üzerine askılık koymak suretiyle geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Neşet TÜRKEŞ ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 06.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

71    06.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.05.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 26 Kayıt No:31 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 4/c maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen çalıştırdığı personele hanutculuk yaptırmak suretiyle insanları rahatsız ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ramazan BAĞRIYANIK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 06.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

72    06.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.05.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 27 Kayıt No:32 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 4/c maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen çalıştırdığı personeline hanutculuk yaptırmak suretiyle insanları rahatsız ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Hüseyin BEĞENİLMİŞ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 06.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

73    06.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.05.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 28 Kayıt No:33 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 4/c maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen yol üzerinde malzeme bulundurmak suretiyle geliş ve geçişi engelleyerek işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Gazi Alışveriş Hiz. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 06.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

74    06.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.05.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 29 Kayıt No:34 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin (Bisiklet) 11/a maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara tescilsiz ve plakasız bisikletleri kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. M. Ali DURSUN’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 06.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

75    06.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.05.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 30 Kayıt No:35 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin (Bisiklet) 11/a maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara tescilsiz ve plakasız bisikletleri kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ahmet OKUMUŞ’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 06.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

76    06.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.05.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 31 Kayıt No:36 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Encümeni’nin 02.07.2013 gün ve 2013/312 sayılı kararına aykırı olarak tüm uyarılara rağmen belirtilen saatler dışında forklift kullandığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet ÇUKUR’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 06.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

77    06.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.05.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 32 Kayıt No:37 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Encümeni’nin 02.07.2013 gün ve 2013/312 sayılı kararına aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belirtilen saatler dışında forklift tipi araçla taşımacılık yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yusuf KARAKAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 06.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

78    06.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.05.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 33 Kayıt No:38 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Encümeni’nin 02.07.2013 gün ve 2013/312 sayılı kararına aykırı olarak tüm uyarılara rağmen belirtilen saatler dışında forklift tipi araçla taşımacılık yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Akif ŞEKERCİ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 06.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

79    06.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.05.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 34 Kayıt No:39 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Encümeni’nin 02.07.2013 gün ve 2013/312 sayılı kararına aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen belirtilen saatler dışında taşımacılık yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Haydar KARASU’nun 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 06.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

80    06.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 05.05.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 35 Kayıt No:40 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/ş maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen UKOME kararına aykırı olarak yasal olan yerlerde bekleme yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Sevda IŞIK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 06.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

81    06.05.2014    
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.04.2014 tarih ve 564 sayılı teklifi okunmuştur. Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi, Köykahyası Sokak, 3 ada, 4 parsel 5 kapı sayılı yerde, 25.04.2014 gün ve 53/9 Cilt-Sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiş ve 07.03.2014 tarih ve 352 sayılı yapı iskele belgesi düzenlenerek verilen dış cephe boyama ve çatı aktarma iznine aykırı olarak iç cephede tadilat yapıldığı görülmüştür I. normal katta duvar sıvalarının söküldüğü, II. normal kat ve çatı katının tavan ve taban döşemelerinin alındığı çatının yenilendiği ve kat döşemelerinin çelik putreller ile imal edildiği görülerek yapı mühürlenmiştir. III. Sınıf A grubu 174,00 m² toplam inşaat alanı olan yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince, Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi, Köykahyası Sokak, 3 ada, 4 parsel 5 kapı sayılı yerde yapılan aykırı uygulamalardan dolayı Adalar Tapu Müdürlüğü’nün 06.05.2014 tarihli tapu kaydında adı geçen Yapı sahibi Mehmet Batuhan ERDİ’ye: III. Sınıf A Grubu Yapı İçin: Toplam Ceza Bedeli = (Toplam İnşaat Alanı TL X III. Sınıf A Grubu Birim Fiyatı) = 174,00 m² X 24,47 TL = 4.257,78 TL para cezası tayinine, c-8 için = 4.257,78 TL’nın % 180 ’i = 7.664,04 TL ceza artış oranları uygulanmasına, Toplamda ise: 4.257,78 TL + 7.664,04 TL = 11.921,82 (onbirbindokuzyüzyirmibirlirasekseniki) TL para cezası tayinine, Ayrıca Fenni Mesulü Alp ERDİ ’ye 3194 Sayılı İmar Kanunu 42. Mad. D1 için: 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) TL para cezası tayinine, Belediye Encümeni’nin 06.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

82    06.05.2014    
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.05.2014 tarih ve 625 sayılı teklifi okunmuştur. Adalar İlçesi, Büyükada, Çamlıbel Sokak, 138 ada, 1 parsel, 27 kapı sayılı yerde bulunan eski eser taşınmazda, 13.04.2011 tarih ve 3239 sayılı Kurul kararı ile onaylanan restorasyon projesine aykırı yapılan çalışmaların tespiti üzerine 31.12.2013 tarih ve 27/25 Cilt, Sahife sayılı yapı tatil tutanağı tutularak, parsel mühürlenmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereği 07.02.2014 tarih ve 003 sayı ile Belediye Encümen kararı alınmış 11.02.2014 tarih ve 013 sayılı Belediye Encümen kararı ile düzeltme yapılarak Arif DALKIRAN ’a verilen 2.719,33 (ikibinyediyüzondokuzliraotuzüçkuruş) TL para cezasının AR-BA Mimarlık İnşaat ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’ne verilmesine, Yapı sahibi Gökçe BAYINDIR ’a verilen 8.649,47 (sekizbinaltıyüzkırkdokuzlirakırkyedikuruş) TL para cezasının ve Fenni Mesulü Bars BAYINDIR’a verilen 2.719,33 (ikibinyediyüzondokuzliraotuzüçkuruş) TL para cezasının devamına, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. Maddesinin uygulanmasının ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.01.2014 tarih ve 2014/13 sayılı yazılarından anlaşıldığı üzere restorasyon projesinde tadilat gerektirir hususların olup olmadığı konusunda karar alınmak üzere İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na görüş sorulduğu, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından konunun değerlendirilmesi ve uygulamaya ilişkin nihaikararın alınmasından sonra 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. Maddesinin uygulanmasına ilişkin hususun olup olmadığının tekrar değerlendirilmesi için teklifin müdürlüğüne iadesine karar verilmiştir. Söz konusu yerin malikleri tarafından sunulan 06.01.2014 tarihli dilekçe ve ekleri üzerine, yapılan işlemler ve sunulan dilekçe ekleri ile birlikte İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bilgi verilerek, görüş istenmiş, 10.04.2014 tarih ve 1811 sayılı V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararında“…Kurulumuz Üyelerince yerinde yapılan incelemede restitüsyonda belirtildiği şekilde döşemenin betonarme olduğu anlaşılmış olup, uygulamanın bu doğrultuda ve diğer kısımların onaylı restorasyon projesine göre yapılmasında sakınca olmadığına karar verildi.” denilmektedir. Belediye Encümenimizce 07.02.2014 tarih ve 003 ve 11.02.2014 tarih ve 013 sayılı Belediye Encümen kararlarının 10.04.2014 tarih ve 1811 sayılı V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul kararı gereği iptaline Belediye Encümeni’nin 06.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

83    13.05.2014    
Yazı İşleri Müdürlüğünün 12.05.2014 tarih ve 830 sayılı teklifi incelenmiş olup, İlçemiz Adaların yazlık turizmin yoğun olduğu bir bölge oluşu nedeni ile ilçemizdeki işyerlerinin ruhsatlarındaki kapanış saatlerine bakılmaksızın hafta içi gece saat 03.00’e kadar hafta sonları saat 04.00’e kadar açık kalmasın uygun olacağına, Belediye Encümeni’nin 13.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

84    06.05.2014    
Yazı İşleri Müdürlüğü 12.05.2014 tarih ve 831 sayılı teklifi incelenmiş olup,    Her sene olduğu gibi bu sene de turizm ve yaz sezonu nedeniyle daha sessiz ve doğaya saygılı bir çevre oluşabilmesi için 01.06.2014 – 30.09.2014 tarihleri arasında inşaat yasağı uygulanmasına, ayrıca bu tarihler arasında kamu yararı görülen ve aciliyet gerektirten inşaat izinlerinin ise Belediye Encümenince değerlendirilmesine, Belediye Encümeninin 13.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

85    13.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 05.05.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 36 Kayıt No:41 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/ş maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen UKOME kararına aykırı olarak bekleme yasağı olan yerde bekleme yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. İbrahim AL’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 13.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

86    13.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 08.05.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 37 Kayıt No:42 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/ş maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen UKOME kararına aykırı olarak yasak olan yerde bekleme yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yıldıray AKAR’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 13.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

87    26.05.2015    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 25.05.2015 tarih ve 87449200-302-1171 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13.05.2015 günü, saat 14:30 sıralarında yapılan denetimde; Nizam Mahallesi Düzenli Sokak No: 3 kapı sayılı adreste faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Nebahat KARSAN’ın yaptığı Pansiyon işyerinin; ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilerek Belediye Encümenine havale edilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde; Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen işyeri ilgilisi Nebahat KARSAN’a 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6.maddesinin (d) bendine istinaden 1.055,00 (binellibeş) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 26.05.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

87    06.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 08.05.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 38 Kayıt No:43 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/ş maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen UKOME kararına aykırı olarak Umut Büfe önünde bekleme yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Fatih HIRTIK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 13.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

88    13.05.2014    
Fen İşleri Müdürlüğünün 13.05.2014 tarih ve 572 sayılı teklifi incelenmiş olup, Adalar yazlık turizmin yoğun olduğu, nüfusunun mevsimlere göre değişiklik gösterdiği bir ilçemizdir. Nüfus artışındaki bu değişikler nedeniyle Atölye Makine Parkımızdaki araçlar Adalar ilçemizin hizmetinde yetersiz kalmaktadır. Makine araç parkımızın eksikliklerini tamamlamak üzere Şişli Belediyesinden 1 adet Hafriyat Kamyonu, 1 Adet Doblo marka araç, 1 adet Arazöz’ün ilçemiz sınırlarında geçici bir süreliğine görevlendirilmek üzere talep edilmesine, Belediye Encümeni’nin 13.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

89    20.05.2014    
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.05.2014 tarih ve 696 sayılı teklifi okunmuştur. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Sahilhaneler Sokak, 22 ada, 3 parsel 5 kapı sayılı yerde, 09.05.2014 gün ve 10/26 cilt-sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiş ve 2014/429 sayı ile alınan basit onarım izni dışına çıkılarak; bodrum katta 14 m² lik alanda güçlendirme yapıldığı ve 5 m² WC’nin odaya ilave edildiği, zemin katta7,55 m² olan duvarlar kırılarak odaya ilave edildiği, 2 m² mutfak kapısı açıldığı, 4,85 m² merdiven çıkış duvarının kırıldığı, çatı katında 152 m² alanda plan değişikliği yapıldığı ve çelik konstrüksiyon malzemeyle yenilendiği ve güçlendirme yapıldığı parselin deniz tarafında 83 m² beton dökülerek, zeminden 0,80 m yükseltilerek mevcut su deposunun çelik putrallerle genişletilerek ve yükseltilerek 2 m derinliğinde denize açılan mekan kazanıldığı bahçe duvarının dışında denize paralel platformun 6 m² genişletildiği tespit edilerek mühürlenmiştir. III. Sınıf A grubu 14 m² + 5 m² + 7,55 m² + 2 m² + 4,85 m² + 152 m² + 83 m² + 6 m² = 274,4 m² + toplam inşaat alanı olan yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince, Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Sahilhaneler Sokak, 22 ada, 3 parsel 5 kapı sayılı yerde yapılan aykırı uygulamalardan dolayı Adalar Tapu Müdürlüğü’nün 13.05.2014 tarihli tapu kaydında adı geçen Yapı sahibi Karun KİRAÇ’a: III. Sınıf A Grubu Yapı İçin: Toplam Ceza Bedeli = (Toplam İnşaat Alanı TL X III. Sınıf A Grubu Birim Fiyatı) = 274,4 m² X 24,47 TL = 6.714,57 TL para cezası tayinine, c-8 için = 6.714,57 TL’nın % 180 ’i = 12.086,22 TL ceza artış oranları uygulanmasına, Toplamda ise: 6.714,57 TL + 12.086,22 TL= 18.800,79 (onsekizbinsekizyüzlirayetmişdokuzkuruş) TL para cezası tayinine, Ayrıca Fenni Mesulü Rıfat BALTAOĞLU’na 3194 Sayılı İmar Kanunu 42. Mad. d1 için: 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) TL para cezası tayinine, Belediye Encümeni’nin 20.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

90    20.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 13.05.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 39 Kayıt No:44 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak dükkanında satışa arz ettiği süt ürünlerine ait boş kasa ve palet gibi malzemeleri yola koyarak halkın geliş geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yusuf KARAKAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 20.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

91    20.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.05.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 40 Kayıt No:45 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 4/c maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen çalıştığı dondurma tezgahından bağırarak hanutçuluk yaptığı ve çevreyi rahatsız ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. İsmail ÇİĞDEM’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 20.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

92    20.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 18.05.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 41 Kayıt No:46 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediye tarafından belirlenmiş işgal alanı dışına masa, sandalye ve tabela koyarak geliş-geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Hüseyin BEĞENİLMİŞ ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 20.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

93    20.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 18.05.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 42 Kayıt No:47 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediye tarafından belirlenmiş işgal alanı dışına masa, sandalye ve tabela koyarak geliş-geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa KARABIÇAK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 20.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

94    20.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 18.05.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 43 Kayıt No:48 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyenin belirlenmiş işgal alanı dışına masa, sandalye ve tabela koyarak geliş-geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ramazan BAĞRIYANIK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 20.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

95    20.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 18.05.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 44 Kayıt No:49 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediye tarafından belirlenen işgal alanı dışına masa, sandalye koyarak geliş-geçişi engellediği görüldüğünden suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa SAVAŞ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 20.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

96    20.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 18.05.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 45 Kayıt No:50 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediye tarafından belirlenen işgal alanı dışına masa, sandalye koyarak geliş-geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tarık ÖNVER’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 20.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

97    20.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 18.05.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 46 Kayıt No:51 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediye tarafından belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak geliş-geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tamer KAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 20.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

98    20.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 18.05.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 47 Kayıt No:52 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediye tarafından belirlenen işgal alanı dışına masa, sandalye koyarak geliş-geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Nusret UZUNYURT’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 20.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

99    20.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 18.05.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 48 Kayıt No:53 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen işgal alanı dışına masa, sandalye koyarak geliş-geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ahmet AKTAŞ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 20.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

100    20.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 18.05.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 49 Kayıt No:54 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen tescilsiz ve plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Zehra AKGÜN’ün 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 20.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

101    20.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 18.05.2014 tarih ve Cilt No:16 Varak No: 50 Kayıt No:55 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen tescilsiz ve plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tuğba Uzun YALÇIN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 20.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

102    20.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 18.05.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 1 Kayıt No:56 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen tescilsiz ve plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Sefa ÇELİK’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 20.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

103    20.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 18.05.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 2 Kayıt No:57 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen tescilsiz ve plakasız olarak bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Özkan EREN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 20.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

104    20.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 18.05.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 3 Kayıt No:58 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen tescilsiz ve plakasız olarak bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Şeref TAŞ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 20.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

105    20.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 18.05.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 4 Kayıt No:59 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen tescilsiz ve plakasız olarak bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Zafer DURSUN’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 20.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

106    20.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 19.05.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 5 Kayıt No:60 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediye tarafından belirlenen işgal alanı dışına masa, sandalye koyarak geliş - geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tarık ÖNVER’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 20.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

107    20.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 19.05.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 6 Kayıt No:61 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen tescilsiz ve plakasız olarak bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa TAŞ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 20.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

108    20.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 19.05.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 7 Kayıt No:62 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen tescilsiz ve plakasız olarak bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. M. Ali DURSUN’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 20.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

109    20.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 19.05.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 8 Kayıt No:63 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen tescilsiz ve plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Özkan EREN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 20.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

110    20.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 19.05.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 9 Kayıt No:64 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen tescilsiz ve plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Özkan EREN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 20.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

111    20.05.2014    
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.05.2014 tarih ve 663 sayılı teklifi okunmuş olup, Adalar İlçesi Büyükada Mahallesi 16 pafta 41 ada 26 parsel 33 kapı sayılı yerdeki kaçak yapıya 10.04.2014 gün ve 7/26 sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiş ve 10.04.2014 tarihli tutanak ile tespiti yapılan; Pervane Sokak No:33 kapı nolu yerde bulunan Bodrum Kat+Zemin Kat+Normal Kattan ibaret üç katlı metruk binada Belediyemizden izin almadan tadilat yapıldığı, çatısının açıldığı görülmüş olup, yapılan çalışmalar durdurularak mühür altına alınmıştır. Buna göre 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiş ve 29.04.2014 tarih ve 2014/040 sayılı Encümen Kararı ile ilgilisine para cezası verilmiştir. Dosyasında yapılan incelemede yapı sahibi Pelit Gayrımenkul Paz. Otomotiv İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yasal süresi içinde kusuru düzeltmediği, yapıyı eski haline getirmediğinden 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince, Adalar İlçesi Büyükada Mahallesi 16 pafta 41 ada 26 parsel 33 kapı sayılı yerdeki aykırı uygulamalar ile ilgili yıkım uygulanmasına, Ayrıca yıkımdan dolayı yapı sahibi Pelit Gayrımenkul Paz. Otomotiv İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. ’ne: 3194 Sayılı İmar Kanunu 42. Mad. d1 için: 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) TL para cezası tayinine, Belediye Encümeninin 20.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

112    27.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 24.05.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 10 Kayıt No:65 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen satışa arz ettiği malları belediyece belirlenmiş işgal alanının dışına koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Şok Marketler Tic. A. Ş.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 27.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

113    27.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.05.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 11 Kayıt No:66 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediye tarafından belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koymak suretiyle geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tarık ÖNVER’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 27.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

114    27.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.05.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 12 Kayıt No:67 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen tescilsiz ve plakasız bisiklet kiraya verdiği görüldüğünden suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Sefa ÇELİK’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 27.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

115    27.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.05.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 13 Kayıt No:68 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen tescilsiz ve plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Şeref TAŞ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 27.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

116    27.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.05.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 14 Kayıt No:69 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediye tarafından izin verilen alan dışarısına masa ve sandalye atmak suretiyle geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa SAVAŞ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 27.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

117    27.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.05.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 15 Kayıt No:70 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 4/c maddesine aykırı olarak yapılan tüm ikazlara rağmen dondurma tezgahında çalıştırdığı personelin müşteri celbi maksadıyla bağırıp çağırarak insanları rahatsız ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. İrfan CELAYİR’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 27.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

118    27.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.05.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 16 Kayıt No:71 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 4/c maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen dondurma tezgahında çalıştırdığı personelin müşteri celbi maksadıyla bağırıp çağırarak hanutçuluk yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kadir OKUMUŞ’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 27.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

119    27.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.05.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 17 Kayıt No:72 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen yol üzerine paletli mal koymak suretiyle geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. A 101-Yeni Mağazacılık A.Ş.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 27.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

120    27.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.05.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 18 Kayıt No:73 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak Altınordu Caddesi üzerinde bulunan işyeri önündeki yol üzerine palet koymak suretiyle geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet ÇUKUR’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 27.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

121    27.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.05.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 19 Kayıt No:74 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen tescilsiz ve plakasız bisikleti kiraya veriyor suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tuğba Uzun YALÇIN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 27.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

122    27.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.05.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 20 Kayıt No:75 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen satışa sunmuş olduğu tüp ve suları iskele ve yol üzerinde tutmak suretiyle geliş ve geçişi suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Haydar KARASU’nun 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 27.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

123    27.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.05.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 21 Kayıt No:76 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen yol üzerine masa ve sandalye atmak suretiyle geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Hüseyin BEĞENİLMİŞ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 27.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

124    27.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.05.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 22 Kayıt No:77 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/ı maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen sahibi olduğu çift tırnaklı hayvanları başı boş olarak cadde ve sokaklara bıraktığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Aysel ÇÜLBAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 27.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

125    27.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.05.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 23 Kayıt No:78 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediye tarafından belirlenmiş işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Sebahattin ÖZYURT’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 27.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

126    27.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.05.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 24 Kayıt No:79 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen tescilsiz ve plakasız olarak bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. İlyas BÜLEK’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 27.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

127    27.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.05.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 25 Kayıt No:80 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Encümeni’nin 02.07.2013 gün ve 2013/312 sayılı kararına aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen belirtilen saatler dışında forklift tipi araçla taşımacılık yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yusuf KARAKAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00(yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 27.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

128    27.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.05.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 26 Kayıt No:81 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyeri önüne ve caddeye paletler üzerinde mal koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. BİM Bileşik Mağazalar A.Ş.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 27.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

129    27.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 24.05.2014 tarih ve Cilt No:14 Varak No: 19 Kayıt No:1 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak markete ait malları işgal alanı dışına koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. A 101- Yeni Mağazacılık A.Ş.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 27.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

130    27.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 24.05.2014 tarih ve Cilt No:14 Varak No: 20 Kayıt No:2 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak markete ait malları işgal alanı dışına koyarak geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. DİASA Market- Mares Gıda Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 27.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

131    27.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 24.05.2014 tarih ve Cilt No:14 Varak No: 21 Kayıt No:3 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen plakasız bisikletleri kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Derviş BOZBIYIK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 27.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

132    27.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 24.05.2014 tarih ve Cilt No:14 Varak No: 22 Kayıt No:4 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen plakasız bisikletleri kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kenan ÇAĞLAYAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 27.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

133    27.05.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 24.05.2014 tarih ve Cilt No:14 Varak No: 23 Kayıt No:5 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Emine KURT’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 27.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

134    27.05.2014    
İşletme Müdürlüğünün 27.05.2014 tarih ve 644 sayılı teklifi incelenmiş olup, Büyükada, Ayanikola Mevkiinde 64 Ada 4 ve 7 parsel sayılı yerde, belediyemizin tasarrufundaki plajda bulunan belediyemize ait 4 (dört) adet demonte ahşap yapının; yaz sezonunun başlamış olması göz önüne alınarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geciktirmeden karşılamak amacıyla 2886 Sayılı Yasanın 51/g maddesine istinaden 4 (dört) ay süreliğine, pazarlık usulü ile kiralama ihalesinin Belediye Encümenince; 06.06.2014 Cuma günü saat 14:00 de yapılmasına, Belediye Encümeninin 27.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

135    03.06.2014    
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.05.2014 tarih ve 2014/736 sayılı teklifi okunmuş olup, Adalar İlçesi Heybeliada 23 pafta 94 ada 86 parsel 20 kapı sayılı yerdeki kaçak yapıya 14.04.2014 gün ve 8/26 sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiş ve Heybeliada 94 ada 86-87 parsel sayılı taşınmazın mahallinde yapılan kontrolde 21.02.2014 tarih ve 285 sayı ile alınan çatı tadilatı izni dışına çıkılarak 82,5 m² alan yaratıldığı ve çatı katı haline getirildiği, Ayrıca ön cephede 24 m², sol yan cephede 9 m² balkon çıkması yapıldığı tespit edilmiş olup, çatı mühürlenmiştir. Buna göre 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiş ve 29.04.2014 tarih ve 2014/043 sayılı Encümen Kararı ile ilgilisine para cezası verilmiştir. Dosyasında yapılan incelemede yapı sahibi Server DEVGE-Serdar DEVGE’nin yasal süresi içinde kusuru düzeltmediği, yapıyı eski haline getirmediği anlaşıldığından 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince, Adalar İlçesi Heybeliada 23 pafta 94 ada 86 parsel 20 kapı sayılı yerdeki aykırı uygulamalar ile ilgili yıkım uygulanmasına, Ayrıca yıkımdan dolayı yapı sahibine 3194 Sayılı İmar Kanunu 42. Mad. d1 için: 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) TL para cezası tayinine, verilen para cezasının Adalar Tapu Müdürlüğü’nün 15.04.2014 tarihli tapu kayıtlarında ismi geçen yapı sahiplerinden; ½Hisse/Pay/Payda Sahibi: Serdar DEVGE ’den: 1.359,70 (binüçyüzellidokuzlirayetmişkuruş)TL, ½Hisse/Pay/Payda Sahibi: Server DEVGE ’den: 1.359,70 (binüçyüzellidokuzlirayetmişkuruş)TL, olarak tahsil edilmesine, Belediye Encümeninin 03.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

136    03.06.2014    
Yazı İşleri Müdürlüğü ’nün 03.06.2014 tarih ve 1048 sayılı teklifi incelenmiştir. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 21.05.2014 günü saat 14:45 sıralarında Recep KOÇ Caddesi No:2/C sayılı yerde İçkili Restaurant olarak faaliyet gösteren, işletmeciliğini Sabahattin ÖZYURT’un yaptığı Pepe Restaurant isimli işyerinde; küçük yaşta sayılabilecek bir kalabalığın görülmesi üzerine işyerine girilmiş, işyerinde bulunan kişilerden Berkin Anıl ÇİÇİN ve Bengü ŞAVLI’nın 18 (onsekiz) yaşından küçük oldukları ve alkol aldıkları tespit edilmiş, şahısların yanında bulunan öğretmenleri Hakan SAĞLIK’a yaşı küçük şahısların alkollü mekanda bulunmasının yasak olduğu anlatılmış, gerekli işlemler için polis merkezine getirilmiş, konu günün Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Akif ÖZGÜN’e telefonla aktarılmış alınan talimatlar doğrultusunda tahkikata başlanılmış ve gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Belediye Başkanlığımızca 04.06.2013 tarih ve 34 sayı ile Recep KOÇ Caddesi No:2/C kapı sayılı yere Sabahattin ÖZYURT adına İçkili Restaurant Ruhsatı verilmiştir. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6. (altıncı) maddesinin (f) fıkrasında “tütün mamulleri ve alkollü içkiler tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere onsekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz veya sunulamaz. Yaş konusunda tereddüde düşülmesi halinde satıcı, talepte bulunan tüketiciden kimlik belgesi talep eder.” hükmüne yer vermiştir.

137    03.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 31.05.2014 tarih ve Cilt No:11 Varak No: 36 Kayıt No:04 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Cimşit BAĞCI ’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 03.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

138    03.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 31.05.2014 tarih ve Cilt No:11 Varak No: 38 Kayıt No:06 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Çetin YELKEN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 03.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

139    03.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 31.05.2014 tarih ve Cilt No:11 Varak No: 39 Kayıt No:07 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Musa Kazım BİÇER’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 03.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

140    03.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 31.05.2014 tarih ve Cilt No:11 Varak No: 40 Kayıt No:08 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Aycan ALP ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 03.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

141    03.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 31.05.2014 tarih ve Cilt No:11 Varak No: 41 Kayıt No:09 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarılara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ercan DOĞAN ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 03.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

142    03.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 31.05.2014 tarih ve Cilt No:11 Varak No: 42 Kayıt No:10 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Keyf Ada Cafe Restaurant ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 03.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

143    03.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 28.05.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 27 Kayıt No:82 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen satışa arz ettiği toptan malları yükleme ve nakliyesi için sürekli yola koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet ÇUKUR’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 03.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

144    03.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 28.05.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 28 Kayıt No:83 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen su satışında kullandığı tahta paletleri işgal alanının dışına (bisiklet park yeri) koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Orhan DİLMAÇ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 03.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

145    03.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.05.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 29 Kayıt No:84 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen satışa sunduğu malzemeleri yol, kaldırım ve iskele üzerinde bekleterek geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ak Gıda Pazarlama Unlu Mamuller İnş. Tur. Taş. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 03.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

146    03.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.05.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 30 Kayıt No:85 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediye tarafından belirlenen işgal alanı dışına satışa sunduğu malları koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Carrefour Sabancı Tic. Merkezi A.Ş. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 03.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

147    03.06.2014    
Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 02.06.2014 tarih ve cilt no:17 varak no:31 Kayıt No:86 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 19. maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almadan faaliyetine devam ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Büyükada Altınordu Caddesi No:30 kapı sayılı yerde Depo olarak faaliyet gösteren işyeri ilgilisi Mehmet ÇUKUR ’a Belediyemizden çalışma ruhsatı almadığı anlaşıldığından 1608 sayılı yasaya istinaden 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası verilmesine, Ayrıca; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15’nci maddesinin (b) bendi ile Encümenin görev ve yetkileri başlıklı 34’üncü maddesinin (e) bendi ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği, ruhsat almadan çalışan işyerinin faaliyetten men edilmesine, Belediye Encümeninin 03.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/ oyçokluğu ile karar verildi.

148    03.06.2014    
Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.06.2013 tarih ve 1052 sayılı teklifi incelenmiş olup, Bilgisayar Kullanıcıları Hizmet Alımı İşi için 46.34.05.34.01.3.9.00.5.03.5.1.90 numaralı Diğer Müşavir ve Kişilere Ödemeler Kaleminde yeterli ödenek bulunmadığından, Yedek Ödenek Kaleminden 46.34.05.34.01.3.9.00.5.03.5.1.90 numaralı Diğer Müşavir ve Kişilere Ödemeler Kalemine 300.000,00 TL aktarma yapılması talebiyle evrak encümenimize sunulmuştur. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. maddesi gereği, 2014 Mali Yılı gider bütçesinde, 46.34.05.34.01.3.9.00.5.03.5.1.90 numaralı ‘’Diğer Müşavir ve Kişilere Ödemeler’’ Bütçe Kalemine, Yedek Ödenek Kaleminden 300.000,00 TL aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 03.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

149    06.06.2014    
İşletme Müdürlüğünün 06.06.2014 tarih ve 735 sayılı teklifi incelenmiş olup, İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Ayanikola Mevkiinde 64 Ada 4 ve 7 parsel sayılı yerde bulunan plajda belediyemize ait 4 (dört) adet demonte ahşap yapının; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine istinaden 4 (dört) ay süreliğine, pazarlık usulü ile kiralanması için 5393 sayılı Belediye yasasının 35. maddesine istinaden 06.06.2014 Cuma günü saat 14:35’de ihaleye çıkılmıştır. İhaleye 33304777194 T.C. kimlik numaralı Bahri ALYANAK 67516114034 T.C. kimlik numaralı Şükrü BUDAK (BY ŞÜKRÜ RESTAURANT BAR) olmak üzere toplam 2 (iki) katılım olmuş, dosyalarında yapılan incelemede her iki katılımcının da evraklarının tamam olduğu görülmüştür. İhale komisyonunca katılımcılardan açılış teklif zarfları tutanakla alınmış ve açılış teklif zarfları açılarak ihaleye katılan; 1-33304777194 T.C. kimlik numaralı Bahri ALYANAK ’ın: 61.000,00 TL + KDV, 2-67516114034 T.C. kimlik numaralı Şükrü BUDAK (BY ŞÜKRÜ RESTAURANT BAR)’ın: 62.000,00 TL + KDV açılış teklifi verdikleri görülmüştür. İhale Komisyonunun taraflara teklif arttırma talebi sonucunda toplamda 29 (yirmidokuz) tur yapılmıştır. Son tur olan 29. turda, 33304777194 T.C. kimlik numaralı Bahri ALYANAK: 211.000 TL + KDV, 67516114034 T.C. kimlik numaralı Şükrü BUDAK (BY ŞÜKRÜ RESTAURANT BAR): 215.000,00 TL + KDV teklif vermiş ve 33304777194 T.C. kimlik numaralı Bahri ALYANAK bu turda çekildiğini sözlü olarak beyan etmiştir. İhale Komisyonunca yapılan pazarlıklar sonucunda Büyükada, Ayanikola Mevkiinde 64 Ada 4 ve 7 parsel sayılı yerde bulunan plajda belediyemize ait 4 (dört) adet demonte ahşap yapının 4 (dört) ( 06.06.2014 tarih ve 2014/149 sayılı Belediye Encümen Karar Devamıdır ) ay süreliğine peşin olarak 215.000,00 TL + KDV tutar ile 67516114034 T.C. kimlik numaralı Şükrü BUDAK (BY ŞÜKRÜ RESTAURANT BAR)’ a kiraya verilmesine ve ita amirinin onayına sunulmasına, Belediye Encümeninin 06.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

150    10.06.2014    
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.06.2014 tarih ve 792 sayılı teklifi incelenmiş olup, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün 20.05.2014 tarih ve 47718 sayılı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yazısı ile Büyükada, Nizam mahallesi, Çarkıfelek caddesi , 41 pafta, 203 ada 4-5- 10-11 parsel sayılı yere Belediyemizden alınan 29.04.2014 tarih ve 2014/547 form sayılı yıkım ruhsatı doğrultusunda yıkımı tamamlanan İlçe Hastane Binası’nın inşaatı için saat 09:00-17:30 saatleri arasında, tüm tedbirler alınarak, ada sakinlerini ve günübirlik gelenleri rahatsız etmeyecek şekilde çalışmalara devam edilmesi hakkındaki talebi Belediye Encümenimizce değerlendirilmiştir. Hafta içi saat 10:00 ile 19:00 saatleri arasında çalışma yapılması, hafta sonu kesinlikle çalışma yapılmaması, çevre ve gürültü kirliliğine sebebiyet verilmemesi şartlarıyla çalışmalara devam edilmesine, Belediye Encümeninin 10.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/ oyçokluğu ile karar verildi.

151    10.06.2014    
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.06.2014 tarih ve 733 sayılı teklifi incelenmiş olup, Vakur Yapı Proje ve Mad. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 22.05.2014 tarih ve 3389 sayılı dilekçesi ile “İl Özel İdaresi İmar, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığınca” kontrollüğü yapılan “İstanbul Adalar İlçesi Heybeliada Halk Kütüphanesi Restorasyon İşi” ile ilgili olarak gerek yapılmakta olan işin Kültür Varlığı değeri açısından, gerekse de adaya kazandırdığı ve kazandıracağı kültürel değer açısından Heybeliada Halk Kütüphanesinin adalılara bir an önce kazandırdığı ve kazandırılabilmesi için Yaz dönemi çalışma izninin verilmesi” hakkındaki talebi Belediye Encümenimizce değerlendirilmiştir. Hafta içi saat 10:00 ile 19:00 saatleri arasında çalışma yapılması, hafta sonu kesinlikle çalışma yapılmaması, çevre ve gürültü kirliliğine sebebiyet verilmemesi şartlarıyla çalışmalara devam edilmesine, Belediye Encümeninin 10.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/ oyçokluğu ile karar verildi

152    10.06.2014    
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.06.2014 tarih ve 751 sayılı teklifi okunmuştur. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Sahilhaneler Sokak, 22 ada, 3 parsel 5 kapı sayılı yerde, 09.05.2014 gün ve 10/26 cilt-sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiş ve 2014/429 sayı ile alınan basit onarım izni dışına çıkılarak; bodrum katta 14 m² lik alanda güçlendirme yapıldığı ve 5 m² WC’nin odaya ilave edildiği, zemin katta7,55 m² olan duvarlar kırılarak odaya ilave edildiği, 2 m² mutfak kapısı açıldığı, 4,85 m² merdiven çıkış duvarının kırıldığı, çatı katında 152 m² alanda plan değişikliği yapıldığı ve çelik konstrüksiyon malzemeyle yenilendiği ve güçlendirme yapıldığı parselin deniz tarafında 83 m² beton dökülerek, zeminden 0,80 m yükseltilerek mevcut su deposunun çelik putrallerle genişletilerek ve yükseltilerek 2 m derinliğinde denize açılan mekan kazanıldığı bahçe duvarının dışında denize paralel platformun 6 m² genişletildiği tespit edilerek mühürlenmiştir. III. Sınıf A grubu 14 m² + 5 m² + 7,55 m² + 2 m² + 4,85 m² + 152 m² + 83 m² + 6 m² = 274,4 m² + toplam inşaat alanı olan yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince, Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Sahilhaneler Sokak, 22 ada, 3 parsel 5 kapı sayılı yerde yapılan aykırı uygulamalardan dolayı Adalar Tapu Müdürlüğü’nün 13.05.2014 tarihli tapu kaydında adı geçen Yapı sahibi Karun KİRAÇ’a 20.05.2014 tarih ve 2014/089 sayılı Encümen kararı ile 18.800,79 (onsekizbinsekizyüzlirayetmişdokuzkuruş) TL, Ayrıca Fenni Mesulü Rıfat BALTAOĞLU’na Sehven 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) TL para cezası verilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’ Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hal¬lerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, Üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyi¬deler uygulanır. Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan ida¬ri para cezaları uygulanır’’ denildiğinden; Yapının Fenni Mesulüne , Yapı Sahibine verilen para cezasının aynı oranda verilmesi gerekmekte olduğu anlaşılmaktadır. ( 10.06.2014 tarih ve 2014/152 sayılı Encümen Kararı Devamıdır. ) Fenni Mesulü Rıfat BALTAOĞLU’na Sehven verilen 2.719,41 TL para cezasının 18.800,79 (onsekizbinsekizyüzlirayetmişdokuzkuruş) TL olarak düzeltilmesine, 05.06.2014 tarih ve 11/26 cilt-sahife sayfalı 2 No’lu yapı tatil tutanağı ile 09.05.2014 tarih ve 10/26 cilt sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile mühürlenen yapıda mührün sökülerek mantolama işleminin yapıldığı mutfakta 9.9 m² dış duvarın kırılarak 8.1 m² camekanlı alan oluşturulduğu 7.8 m² ytong malzemeyle duvar örülerek banyo yapıldığı, çatı katının alçı sıvayla sıvandığı ve çatı örtüsünün tamamlandığı ara bölmelerle mekan oluşturulduğu, elektrik doğalgaz tesisatlarının tamamlanmak üzere olduğu bahçe duvarlarının dekoratif malzemeyle kaplandığı, mevcut su deposunun daha önce yükseltilerek ve genişletilerek açılmışken, tabanının yüzeyden yaklaşık 1 m deniz seviyesine inilerek derinleştirildiği tespit edilmiş olup, yapı mühürlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde …‘’yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat arttırılarak uygulanır.’’ denilmektedir. Yapı sahibi Karun KİRAÇ’a verilen 20.05.2014 tarih ve 2014/089 sayılı Encümen kararı ile 18.800,79 (onsekizbinsekizyüzlirayetmişdokuzkuruş) TL para cezası bir kat arttırılarak 37.601,58 (otuzyedibinaltıyüzbirliraellisekizkuruş) TL para cezası tayin edilmesine, Yapının Fenni Mesulü Rıfat BALTAOĞLU ’na verilen 18.800,79 (onsekizbinsekizyüzlirayetmişdokuzkuruş) TL para cezası bir kat arttırılarak 37.601,58 (otuzyedibinaltıyüzbirliraellisekizkuruş) TL para cezası tayin edilmesine, Ayrıca III. Sınıf A grubu yapıda 25.8 m² ek aykırı uygulamalardan dolayı: III. Sınıf A Grubu Yapı İçin: Toplam Ceza Bedeli = (Toplam İnşaat Alanı TL X III. Sınıf A Grubu Birim Fiyatı) = 25,8 m² X 24,47 TL = 631,33 TL para cezası tayinine, c-8 için = 631,33 TL’nın % 180 ’i = 1.136,39 TL, c-13 için = 631,33 TL’nın % 20 ’si = 136,39 TL ceza artış oranları uygulanmasına, Toplamda ise Adalar Tapu Müdürlüğü’nün 13.05.2014 tarihli tapu kaydında adı geçen Yapı sahibi Karun KİRAÇ’a: 37.601,58 + 631,33 TL + 1.136,39 TL + 136,39 TL = 39.369,30 (otuzdokuzbinüçyüzaltmışdokuzliraotuzkuruş) TL para cezası tayinine, Yapının Fenni Mesulü Rıfat BALTAOĞLU’NA: 37.601,58 + 631,33 TL + 1.136,39 TL + 136,39 TL = 39.369,30 (otuzdokuzbinüçyüzaltmışdokuzliraotuzkuruş) TL para cezası tayinine, Belediye Encümeni’nin 10.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

153    10.06.2014    
Yazı İşleri Müdürlüğünün 10.06.2014 tarih ve 1160 sayılı teklifi incelenmiş olup, 12238521868 T.C. Kimlik Numaralı 13.10.1996 Diyadin doğumlu, Mehmet-Esmer oğlu Akın KARAKUŞ isimli çocuk şahsın Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği tarafından alınan ifadesinde Pepe Restaurant isimli işyerinde geçici işçi olarak çalıştığını beyan etmiş ve gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Belediye Encümenine 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. Maddesinde sayılan görevlerin yanı sıra 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun 12. Maddesi ve 6. maddesinin (d) bendine gereği mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen işyeri hakkında idari yaptırım görevi Belediye sınırları içinde Belediye Encümenine verilmiştir. (10.06.2014 tarih ve 2014/153 sayılı Encümen Karar Devamıdır.) Şehit Recep Koç Caddesi No:2/C Büyükada adresinde faaliyet gösteren ve 18 yaşından küçük işçi çalıştırdığı tespit edilen Pepe Restaurant isimli işyeri ilgilisi Sabahattin ÖZYURT’a 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun 12. Maddesi ve 6. maddesinin (d) bendi gereği 959,00 (dokuzyüzellidokuz) TL idari para cezası verilmesine, Belediye Encümeninin 10.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

154    10.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.06.2014 tarih ve Cilt No:14 Varak No: 24 Kayıt No:6 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak markete ait malları ve boş kasaları işgal alanı dışına koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mares Gıda Ltd. Şti. ( DİA-SA Market )’ nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 10.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

155    10.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.06.2014 tarih ve Cilt No:14 Varak No: 25 Kayıt No:7 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak markete ait malları işgal alanı dışına koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. A 101 Yeni Mağazacılık A.Ş. ’ nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 10.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

156    10.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.06.2014 tarih ve Cilt No:14 Varak No: 26 Kayıt No:8 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak satışa sunmak üzere getirmiş olduğu büyük su kolilerini işgal alanı dışına koyarak geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Rıdvan EVREN ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 10.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

157    10.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.06.2014 tarih ve Cilt No:14 Varak No: 27 Kayıt No:9 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak satış için getirmiş olduğu su kolilerini işgal alanı dışına dükkanın arka kısmına gelişi güzel koyarak işgal ettiği, geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kınalı Market Hiz. ve Gıda Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 10.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi

158    10.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.06.2014 tarih ve Cilt No:14 Varak No: 28 Kayıt No:10 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm ikaz ve ihtarlara ve sürekli tebligata rağmen işyerinin arka cephesine sanayii buzdolabı, buzdolabı, demir tezgâhı ve demir koyarak işgal etmesi nedeniyle geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Reşat Bereket PALA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 10.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

159    10.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 08.06.2014 tarih ve Cilt No:14 Varak No: 29 Kayıt No:11 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm ikaz ve ihtarlara rağmen izinli alan dışına taşarak masa ve sandalye koymak suretiyle işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Arkın Tur. Lokantacılık Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 10.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

160    10.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 08.06.2014 tarih ve Cilt No:14 Varak No: 30 Kayıt No:12 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Asena Tur. Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 10.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

161    10.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 08.06.2014 tarih ve Cilt No:14 Varak No: 31 Kayıt No:13 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kenan ÇAĞLAYAN ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 10.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

162    10.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 08.06.2014 tarih ve Cilt No:14 Varak No: 32 Kayıt No:14 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm ikazlara rağmen plakasız ve çiftli bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Emine KURT’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 10.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

163    10.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 05.06.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 32 Kayıt No:87 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ı maddesine aykırı olarak çift tırnaklı hayvanlarını başıboş olarak bıraktığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. A. İrfan UZUN ’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 10.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

164    10.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 05.06.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 33 Kayıt No:88 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen inşaattan çıkan atıkları kaldırıma koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Fesih KATAR’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 10.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

165    10.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 08.06.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 34 Kayıt No:89 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyenin belirlemiş olduğu işgal alanı dışarısına masa ve sandalye koymak suretiyle geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa KARABIÇAK ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 10.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

166    10.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 08.06.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 35 Kayıt No:90 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyenin belirlemiş olduğu işgal alanı dışarısına masa ve sandalye koymak suretiyle geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ramazan BAĞRIYANIK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 10.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

167    17.06.2014    
Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.06.2014 tarih ve cilt no:14 varak no:33 Kayıt No:15 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 19. maddesine aykırı olarak işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınmadan ticari faaliyette bulunduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kınalıada Alsancak Caddesi No:11/A kapı sayılı yerde Restoran ve Yiyecek İçecek İşyeri olarak faaliyet gösteren işyeri ilgilisi Atakare Eğt. Kur. Turz. İnş. Gıda Danışmanlık Hiz. San. Tic. A.Ş.’ne Belediyemizden çalışma ruhsatı almadığı anlaşıldığından 1608 sayılı yasaya istinaden 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası verilmesine, Ayrıca; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15’nci maddesinin (b) bendi ile Encümenin görev ve yetkileri başlıklı 34’üncü maddesinin (e) bendi ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği, ruhsat almadan çalışan işyerinin ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilmesine, Belediye Encümeninin 17.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

168    17.06.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.06.2014 tarih ve 2014/832 yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada Sahilhaneler Sokak 22 ada 3 parsel 5 kapı sayılı yerdeki kaçak yapıya İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 09.05.2014 gün ve 10/26 cilt-sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 16.05.2014 tarih ve 696 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiş ve 20.05.2014 tarih ve 2014/089 sayılı Encümen Kararı ile ilgililerine para cezası verilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik elemanlarınca düzenlenen 05.06.2014 tarih ve 11/26 cilt-sahife sayfalı 2 No’lu Yapı Tatil Tutanağı ile 09.05.2014 tarih ve 10/26 cilt sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile mühürlenen yapıda mührün sökülerek mantolama işleminin yapıldığı mutfakta 9.9 m² dış duvarın kırılarak 8.1 m² camekanlı alan oluşturulduğu 7.8 m² ytong malzemeyle duvar örülerek banyo yapıldığı, çatı katının alçı sıvayla sıvandığı ve çatı örtüsünün tamamlandığı ara bölmelerle mekan oluşturulduğu, elektrik doğalgaz tesisatlarının tamamlanmak üzere olduğu bahçe duvarlarının dekoratif malzemeyle kaplandığı, mevcut su deposunun daha önce yükseltilerek ve genişletilerek açılmışken, tabanının yüzeyden yaklaşık 1 m deniz seviyesine inilerek derinleştirildiği tespit edilmiş olup, yapı mühürlenmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.06.2014 tarih ve 751 sayılı yazısı ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiş ve 10.06.2014 tarih ve 2014/152 sayılı Encümen Kararı ile ilgililerine para cezası verilmiştir. Dosyasında yapılan incelemede yapı sahibi Karun KİRAÇ’ ın yasal süresi içinde kusuru düzeltmediği, yapıyı eski haline getirmediği anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince, Adalar İlçesi Kınalıada Sahilhaneler Sokak 22 ada 3 parsel 5 kapı sayılı yerdeki aykırı uygulamalar ile ilgili yıkım uygulanmasına, Ayrıca yıkımdan dolayı yapı sahibi Karun KİRAÇ’a 3194 Sayılı İmar Kanunu 42. Mad. d1 için: 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) TL para cezası tayinine, Belediye Encümeni’nin 17.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

169    17.06.2014    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 17.06.2014 tarih ve 2014/1220 yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Büyükada dahilinde 13.05.2014 ve 14.05.2014 günü otel ve pansiyonlar ile ilgili yapılan denetimlerde: Kumsal Otel, Eskibağ Butik Otel, Ayanikola Butik Pansiyon, Naya Pansiyon, Yalı Butik Pansiyon, Ada Palas Otel, Mini Prens Otel isimli işyerlerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. Maddesinde sayılan görevlerin yanı sıra 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6.maddesinin (d) bendine gereği mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen işyeri hakkında idari yaptırım görevi Belediye sınırları içinde Belediye Encümenine verilmiştir. 1-Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13.05.2014 tarihli tutanakta Büyükada Maden Mahallesi Altınordu Caddesi No:32/1kapı sayılı adreste ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Kumsal Otel isimli işyerinin ilgilisi Can YALÇIN’a 11.103.2014 tarih ve 2014/021 sayılı Encümen Kararı ile 3.700,00 (üçbinyediyüz) TL idari para cezası verilerek işyeri faaliyetten men edilmiştir. 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde; ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden işyeri ilgilisi Can YALÇIN ’a 7.400,00 (yedibindörtyüz) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin faaliyetten men edilmesine, Zabıta Müdürlüğü’nce mühür bozma işleminden dolayı Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına, 2-Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13.05.2014 tarihinde yapılan kontrollerde Büyükada Nizam Mahallesi Sakarya Sokak No:5 kapı sayılı adreste ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Eskibağ Butik Otel isimli işyerinin ilgilisi Hüseyin ÜNAL’a 11.03.2014 tarih ve 2014/021 sayılı Encümen Kararı ile 3.700,00 (üçbinyediyüz) TL idari para cezası verilerek işyeri faaliyetten men edilmiştir. 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde; ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden işyeri ilgilisi Hüseyin ÜNAL ’a 7.400,00 (yedibindörtyüz) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin faaliyetten men edilmesine, Zabıta Müdürlüğü’nce mühür bozma işleminden dolayı Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına, 3-Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14.05.2014 tarihinde yapılan kontrollerde Büyükada Yılmaztürk Caddesi No:156 kapı sayılı adreste ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Ayanikola Butik Pansiyon isimli işyerinin ilgilisi Aysel BULUÇ ’a 17.12.2013 tarih ve 2013/618 sayılı Encümen Kararı ile 925,00 (dokuzyüzyirmibeş) TL idari para cezası verilerek işyeri faaliyetten men edilmiştir. 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde; ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden işyeri ilgilisi Aysel BULUÇ ’a 1.850,00 (binsekizyüzelli) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin faaliyetten men edilmesine, Zabıta Müdürlüğü’nce mühür bozma işleminden dolayı Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına, 4-Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13.05.2014 tarihinde yapılan kontrollerde Büyükada Maden Mahallesi Yılmaz Türk Caddesi No:96 kapı sayılı adreste ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Naya Pansiyon isimli işyerinin ilgilisi Ünyamin KALAÇİKLİOĞLU ’na 11.03.2014 tarih ve 2014/021 sayılı Encümen Kararı ile 3.700,00 (üçbinyediyüz) TL idari para cezası verilerek işyeri faaliyetten men edilmiştir. 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde; ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden işyeri ilgilisi Ünyamin KALAÇİKLİOĞLU ’na 7.400,00 (yedibindörtyüz) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin faaliyetten men edilmesine, Zabıta Müdürlüğü’nce mühür bozma işleminden dolayı Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına, 5-Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13.05.2014 tarihinde yapılan kontrollerde Büyükada Maden Mahallesi Pervane Sokak (Aralık Sokak) No:4 kapı sayılı adreste ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Yalı Butik Pansiyon isimli işyerinin ilgilisi Şükrü ŞAHİN’in 06.06.2014 tarihinde Belediyemize verdiği dilekçeden ve vergi Levhasından Yalı Butik Pansiyon işletmeciliğini bıraktığı ve Ramazan FIRINCI’ya devrettiği anlaşılmıştır. 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6.maddesinin (d) bendine istinaden işyeri ilgilisi Ramazan FIRINCI’ya 959,00 (dokuzyüzellidokuz) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin faaliyetten men edilmesine, 6-Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13.05.2014 tarihinde yapılan kontrollerde Büyükada Maden Mahallesi Çiçekli Yalı Sokak No:24 kapı sayılı adreste ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Ada Palas Otel isimli işyerinin ilgilisi Ada Palas Gıda Tur. İç ve Dış Tic. A.Ş.’ne 11.03.2014 tarih ve 2014/021 sayılı Encümen Kararı ile 7.400,00 (yedibindörtyüz) TL idari para cezası verilerek işyeri faaliyetten men edilmiştir. 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde; ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden işyeri ilgilisi Ada Palas Gıda Tur. İç ve Dış Tic. A.Ş.’ne (Ömer SARIKAYA) 14.800,00 (ondörtbinsekizyüz) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin faaliyetten men edilmesine, Zabıta Müdürlüğü’nce mühür bozma işleminden dolayı Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına, 7-Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13.05.2014 tarihinde yapılan kontrollerde Büyükada Maden Mahallesi Lonca Sokak No:10 kapı sayılı adreste ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Mini Prens Butik Otel isimli işyerinin ilgilisi Özcan DOĞAN’a 11.03.2014 tarih ve 2014/021 sayılı Encümen Kararı ile 7.400,00 (yedibindörtyüz) TL idari para cezası verilerek işyeri faaliyetten men edilmiştir. 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde; ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden işyeri ilgilisi Özcan DOĞAN’a 14.800,00 (ondörtbinsekizyüz) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin faaliyetten men edilmesine, Zabıta Müdürlüğü’nce mühür bozma işleminden dolayı Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına, Belediye Encümeninin 17.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

170    17.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 13.06.2014 tarih ve Cilt No:11 Varak No: 43 Kayıt No:11 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak sürekli olarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Cimşit BAĞCI ’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 17.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

171    17.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 13.06.2014 tarih ve Cilt No:11 Varak No: 44 Kayıt No:12 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Çetin YELKEN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 17.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

172    17.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 13.06.2014 tarih ve Cilt No:11 Varak No: 45 Kayıt No:13 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Keyf Ada Cafe Rest. Tur. İnş. Gıda. San. Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 17.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

173    17.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 13.06.2014 tarih ve Cilt No:11 Varak No: 46 Kayıt No:14 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Musa Kazım BİÇER ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 17.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

174    17.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 12.06.2014 tarih ve Cilt No:14 Varak No: 34 Kayıt No:16 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm ikazlara rağmen çift kişilik ve plakasız bisikletleri kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kenan ÇAĞLAYAN ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 17.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

175    17.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 12.06.2014 tarih ve Cilt No:14 Varak No: 35 Kayıt No:17 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen plakasız bisikletleri kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Asena Turizm Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 17.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

176    17.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 12.06.2014 tarih ve Cilt No:14 Varak No: 36 Kayıt No:18 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm ikaz ve ihtarlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri kendi işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Arkın Tur. Lokantacılık Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 17.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

177    17.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 12.06.2014 tarih ve Cilt No:14 Varak No: 37 Kayıt No:19 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak satışa sunmak zere getirmiş olduğu büyük su kutularını dükkanın arka cephesine koyarak geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Rıdvan EVREN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 17.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

178    17.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 12.06.2014 tarih ve Cilt No:14 Varak No: 38 Kayıt No:20 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak satış için getirmiş olduğu su kolilerini işgal alanı dışına dükkanın arka cephesine gelişi güzel koyarak engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kınalı Market Hiz. ve Gıda Tic. Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 17.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

179    17.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 12.06.2014 tarih ve Cilt No:14 Varak No: 39 Kayıt No:21 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak markete satış için getirmiş olduğu su kolileri işgal alanı dışına koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. (A 101) Yeni Mağazacılık A.Ş. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 17.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

180    17.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 12.06.2014 tarih ve Cilt No:14 Varak No: 40 Kayıt No:22 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak markete ait malları işgal alanı dışına yola koyarak işgal etmek suretiyle geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mares Gıda Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 17.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

181    17.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 15.06.2014 tarih ve Cilt No:14 Varak No: 41 Kayıt No:23 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen plakasız bisikletlerini kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Asena Tur. Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 17.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

182    17.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 15.06.2014 tarih ve Cilt No:14 Varak No: 42 Kayıt No:24 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen plakasız bisikletlerini kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kenan ÇAĞLAYAN ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 17.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

183    17.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 15.06.2014 tarih ve Cilt No:14 Varak No: 43 Kayıt No:25 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen plakasız bisikletlerini kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Emine KURT ’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 17.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

184    17.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 15.06.2014 tarih ve Cilt No:14 Varak No: 44 Kayıt No:26 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen plakasız bisikletlerini kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Saraçoğlu Bisiklet Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 17.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

185    17.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 15.06.2014 tarih ve Cilt No:14 Varak No: 45 Kayıt No:27 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak markete getirmiş olduğu mallara yola ve kaldırıma koyarak geliş geçişi engel olduğu ve işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. A101- Yeni Mağazacılık A.Ş. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 17.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

186    17.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 15.06.2014 tarih ve Cilt No:14 Varak No: 46 Kayıt No:28 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak markete satış amaçlı getirmiş olduğu malları işgal alanı dışına koymak üzere geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mares Gıda Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 17.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

187    17.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 15.06.2014 tarih ve Cilt No:14 Varak No: 47 Kayıt No:29 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak satış için getirmiş olduğu malları belediyece belirlenen işgal alanı dışına koymak suretiyle gelişi geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kınalı Market Hiz. ve Gıda Tic. Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 17.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

188    17.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 15.06.2014 tarih ve Cilt No:14 Varak No: 48 Kayıt No:30 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait meyve ve kasalarını kendi işgal alanı dışına geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kemal YILDIRIM ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 17.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

189    17.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 15.06.2014 tarih ve Cilt No:14 Varak No: 49 Kayıt No:31 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait masa ve sandalyelerini işgal alanı dışına koymak suretiyle geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Fahrettin DEMİRTÜRK ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 17.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

190    17.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.06.2014 tarih ve Cilt No:15 Varak No: 1 Kayıt No:1 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak kayıt belgesi ve plakası olmayan bisikletleri kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Nail SÖNMEZ ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 17.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

191    17.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.06.2014 tarih ve Cilt No:15 Varak No: 2 Kayıt No:2 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak kayıt belgesi ve plakası olmayan bisikletleri kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Osman ÖREN ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 17.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

192    17.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.06.2014 tarih ve Cilt No:15 Varak No: 3 Kayıt No:3 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak kayıt belgesi ve plakası olmayan bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ali ŞALLI ’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 17.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

193    17.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.06.2014 tarih ve Cilt No:15 Varak No: 4 Kayıt No:4 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak kayıt belgesi ve plakası olmayan bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ahmet PABUÇCU ’nun 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 17.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

194    17.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 12.06.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 36 Kayıt No:91 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ı maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen sahibi olduğu çift tırnaklı hayvanları başıboş bıraktığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Rıza ÜNAL ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 17.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

195    24.06.2014    
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.06.2014 tarih ve 839 sayılı teklifi incelenmiş olup, Nurten ALBAYRAK Restorasyon İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 13.06.2014 tarih ve 4071 sayılı dilekçesi ile Büyükada, Albayrak Sokak 28 pafta 126 ada 23 parsel sayılı yerde bulunan ‘’Kaymakamlık Lojmanı Restorasyon Uygulama İşi’’ için Belediyemizden alınan 28.05.2014 tarih ve 926 sayılı Restorasyon Ruhsatı doğrultusunda çalışmalara devam edilmesi hakkındaki talebi Belediye Encümenimizce değerlendirilmiştir. Hafta içi saat 10:00 ile 19:00 saatleri arasında çalışma yapılması, hafta sonu kesinlikle çalışma yapılmaması, çevre ve gürültü kirliliğine sebebiyet verilmemesi şartlarıyla çalışmalara devam edilmesine, Belediye Encümeninin 24.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/ oyçokluğu ile karar verildi.

196    24.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 19.06.2014 tarih ve Cilt No:14 Varak No: 50 Kayıt No:32 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm ikaz ve uyarılara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri kendi işgal sahası dışına koyduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Arkın Tur. Lok. Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 24.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

197    24.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 23.06.2014 tarih ve Cilt No:15 Varak No: 5 Kayıt No:5 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak kayıt belgesi ve plakası olmadığı için ve kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Nail SÖNMEZ ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 24.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

198    24.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 18.06.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 37 Kayıt No:92 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlarımıza rağmen satışa arz ettiği malları (bijuteri) belediyece belirlenmiş işgal alanının dışına çıkararak halkın geliş geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Neşet TÜRKEŞ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 24.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

199    24.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 18.06.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 38 Kayıt No:93 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlarımıza rağmen satışa arz ettiği malları (bijuteri) belediyece belirlenmiş işgal alanının dışına çıkararak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Gülistan TÜRKEŞ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 24.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

200    24.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 20.06.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 39 Kayıt No:94 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen satışa arz ettiği malları belediyece belirlenen işgal alanı dışına çıkararak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. A 101 Yeni Mağazacılık A.Ş.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 24.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

201    24.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 20.06.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 40 Kayıt No:95 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen satışa arz ettiği malları (kasaları) belediyece belirlenen işgal alanı dışına koyarak halkın geliş ve geçişine mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet Şirin ERİŞGİN ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 24.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

202    24.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 20.06.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 41 Kayıt No:96 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen belediye tarafından belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tarık ÖNVER’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 24.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

203    24.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 20.06.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 42 Kayıt No:97 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen belediye tarafından izin verilen alan dışına masa ve sandalye koyarak geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa SAVAŞ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 24.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

204    24.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 20.06.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 43 Kayıt No:98 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen satışa arz ettiği malları belediyece belirlenmiş işgal alanı dışına koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. ŞOK Marketler Tic. A.Ş. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 24.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

205    24.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 20.06.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 44 Kayıt No:99 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen satışa sunduğu malzemeleri yol kaldırım üzerinde bekleterek geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ak Gıda Paz. Unlu Mam. İnş. Tur. Taş. Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 24.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

206    24.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 21.06.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 45 Kayıt No:100 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediye tarafından belirlenmiş işgal alanı dışına masa sandalye koyduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa KARABIÇAK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 24.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

207    24.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 21.06.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 46 Kayıt No:101 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediye tarafından belirlenmiş işgal alanı dışına masa sandalye koyduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ramazan BAĞRIYANIK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 24.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

208    24.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 21.06.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 47 Kayıt No:102 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediye tarafından belirlenen işgal alanı dışına masa sandalye koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Nusret UZUNYURT’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 24.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

209    24.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 21.06.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 48 Kayıt No:103 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediye tarafından belirlenen işgal alanı dışına masa sandalye koyduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet Özkan KARASOY’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 24.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

210    24.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.06.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 49 Kayıt No:104 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen belediyenin belirlediği işgal alanı dışına çıkarak masa ve sandalye koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tamer KAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 24.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

211    24.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.06.2014 tarih ve Cilt No:17 Varak No: 50 Kayıt No:105 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen belediyenin belirlediği işgal alanı dışına çıktığı ve geliş geçişe mani olarak sandalye ve masaların taşıdığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tamer KAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 24.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

212    24.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 23.06.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 1 Kayıt No:106 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak ikaz ve uyarılara rağmen belediye tarafından belirlenen işgal alanı dışına çıkarak caddeye masa ve sandalye koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Hüseyin KARAYAPRAK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 24.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

213    24.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 23.06.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 2 Kayıt No:107 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm ikazlara rağmen satışa arz ettiği ürünlerini belediyece belirlenen işgal alanı dışına caddeye koyarak halkın geliş geçişine engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Neşet TÜRKEŞ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 24.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

214    24.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 23.06.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 3 Kayıt No:108 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen satışa arz ettiği ürünleri belediye tarafından belirlenen işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Gülistan TÜRKEŞ ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 24.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

215    24.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 23.06.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 4 Kayıt No:109 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak ikaz ve uyarılara rağmen belediye tarafından belirlenen alan dışına masa ve sandalye koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Hanna YUMURTA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 24.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

216    24.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 23.06.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 5 Kayıt No:110 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak ikaz ve uyarılara rağmen belediye tarafından belirlenen alan dışına masa ve sandalye koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ahmet AKTAŞ ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 24.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

217    24.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 23.06.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 6 Kayıt No:111 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait kasaları yan tarafına Oltacı Sokağına gelişigüzel koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yusuf KARAKAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 24.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

218    24.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 23.06.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 7 Kayıt No:112 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak marangozhanesinde kullandığı kereste vb. malzemelerini yol ve tretuvara koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yücel YILDIRIM’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 24.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

219    24.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 23.06.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 8 Kayıt No:113 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait suları tretuvar ve yola koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Haydar KARASU ’nun 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 24.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

220    24.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 23.06.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 9 Kayıt No:114 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak kiraya verdiği bisikletleri belediye tarafından belirlenen işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Cengiz OKUMUŞ’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 24.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

221    24.06.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 23.06.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 10 Kayıt No:115 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen işgal alnı dışına malzeme koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Gazi Alışveriş Hiz. Tur. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 24.06.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

222    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.06.2014 tarih ve Cilt No:11 Varak No: 47 Kayıt No:47 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan bütün uyarılara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Cimşit BAĞCI ’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

223    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.06.2014 tarih ve Cilt No:11 Varak No: 48 Kayıt No:48 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Çetin YELKEN ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

224    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.06.2014 tarih ve Cilt No:11 Varak No: 49 Kayıt No:49 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Keyf Ada Cafe Rest. Tur. İnş. Gıda San. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

225    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.06.2014 tarih ve Cilt No:11 Varak No: 50 Kayıt No:50 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarılara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Musa Kazım BİÇER’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

226    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 21.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 1 Kayıt No:33 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen plakasız bisikletleri kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Saraçoğlu Bisiklet Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

227    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 21.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 2 Kayıt No:34 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen plakasız bisikletlerini kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kenan ÇAĞLAYAN ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

228    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 21.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 3 Kayıt No:35 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen plakasız bisikletlerini kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Asena Turizm Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

229    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 21.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 4 Kayıt No:36 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen plakasız bisikletlerini kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Emine KURT ’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

230    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 5 Kayıt No:37 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong ve şemsiye koyarak işgal ettiği halkın denize girmesine engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Metin AKBULUT ’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

231    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 6 Kayıt No:38 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong ve şemsiye koyarak işgal ettiği halkın denize girmesine engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Filiz BAHAR’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

232    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 7 Kayıt No:39 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong ve şemsiye koyarak geliş geçişi engellediği vatandaşın denizden yararlanmasına mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yelda BATMAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

233    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 8 Kayıt No:40 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong ve şemsiye koyarak işgal ettiği vatandaşların denizden faydalanmasına engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ömer TÜFENK’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

234    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 9 Kayıt No:41 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong koyarak geliş geçişi engellediği halkın denize girmesine mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yılmaz BOZTEPE’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

235    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 10 Kayıt No:42 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong koyarak geliş geçişi engellediği halkın denize girmesine mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Cumali YILMAZ ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

236    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 11 Kayıt No:43 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong koyarak geliş geçişe mani olduğu halkın denize girmesini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Necati KOÇYİĞİT’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

237    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 12 Kayıt No:44 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong koyarak geliş geçişi engellediği halkın denizden yaralanmasına mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Hayati ÇELİK’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

238    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 13 Kayıt No:45 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong koyarak geliş geçişi engellediği vatandaşın denizden yaralanmasına mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Sevgi ÇELİK ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

239    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 14 Kayıt No:46 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong koyarak geliş geçişi engellediği vatandaşın denizden yaralanmasına mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. İsa GÜMÜŞ ’ün 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

240    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 15 Kayıt No:47 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong koyarak geliş geçişi engellediği vatandaşın denizden yaralanmasına mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Münire AKBULUT’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

241    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 16 Kayıt No:48 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong açarak geliş geçişi engellediği vatandaşın denizden yaralanmasına mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Burhan KORKMAZ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

242    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 17 Kayıt No:49 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong açarak geliş geçişi engellediği vatandaşların denizden yaralanmasına mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Emre ERDÜZ ’ün 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

243    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 18 Kayıt No:50 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong açarak geliş geçişi engellediği vatandaşların denizden yaralanmasına mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Sebahattin EDİZ ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

244    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 19 Kayıt No:51 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong açarak geliş geçişi engellediği vatandaşların denizden yaralanmasına mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ozan NARMAN ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

245    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 20 Kayıt No:52 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong açarak geliş geçişi engellediği vatandaşların denizden yaralanmasına mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Bahar KARAURGAN ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

246    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 21 Kayıt No:53 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong açarak geliş geçişi engellediği halkın denize girmesine mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Hasan DUMAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

247    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 22 Kayıt No:54 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong açarak geliş geçişi engellediği vatandaşların denizden faydalanmasına mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mari DEMİREL’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

248    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.06.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 1 Kayıt No:19 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan uyarılara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Aycan ALP ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

249    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.06.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 2 Kayıt No:20 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ercan DOĞAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

250    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.06.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 3 Kayıt No:21 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarılara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Canan SOFUOĞLU’ nun 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

251    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.06.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 4 Kayıt No:22 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği ve halkın geliş geçişine mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Musa Kazım BİÇER ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

252    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.06.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 5 Kayıt No:23 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarılara ve ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği ve halkın geliş geçişine mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Keyf Ada Cafe Rest. Tur. İnş. Gıda San. Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

253    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.06.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 6 Kayıt No:24 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarılara ve ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği ve halkın geliş geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Çetin YELKEN ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

254    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.06.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 7 Kayıt No:25 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği ve halkın geliş geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Cimşit BAĞCI ’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

255    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 23 Kayıt No:55 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak market malzemelerini yola tretuvara koyarak işgal ettiği geliş ve geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yeni Mağazacılık A.Ş. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

256    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 24 Kayıt No:56 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyeri satış amaçlı getirmiş olduğu ürünleri izinsiz işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği ve geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mares Gıda Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

257    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 25 Kayıt No:57 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak satış amaçlı getirdiği ürünleri işgal alanı dışına işyerinin arka cephesindeki tretuvar ve yola koyarak işgal ettiği geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kınalı Market Hiz.ve Gıda Tic. Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

258    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 26 Kayıt No:58 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait meyve ve sebze kasalarını işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kemal YILDIRIM ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

259    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 27 Kayıt No:59 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak satış amaçlı getirmiş olduğu market ürünlerini işyerinin arka cephesindeki yola ve tretuvara koyarak işgal ettiği geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Rıdvan EVREN ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

260    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 28 Kayıt No:60 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Asena Tur. Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

261    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 29 Kayıt No:61 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kenan ÇAĞLAYAN ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

262    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 30 Kayıt No:62 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Emine KURT’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

263    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 31 Kayıt No:63 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Saraçoğlu Bisiklet Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

264    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.06.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 32 Kayıt No:64 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm ikazlara rağmen işyerine ait ürünleri işgal alanı dışına yola ve karşı kaldırıma koyarak işgal ettiği geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Bayram TÜYSÜZ ’ün 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

265    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 28.06.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 11 Kayıt No:116 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlarımıza rağmen satışa arz ettiği malları yola koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Akif ŞEKERCİ ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

266    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 28.06.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 12 Kayıt No:117 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen satışa arz ettiği malları yola koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. ŞOK Marketler Tic. A.Ş.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

267    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 28.06.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 13 Kayıt No:118 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen satışa arz ettiği malları yola koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa SAVAŞ ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

268    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 28.06.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 14 Kayıt No:119 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlarımıza rağmen satışa arz ettiği malları yola koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. BİM Bileşik Mağazaları A.Ş.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

269    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 28.06.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 15 Kayıt No:120 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlarımıza rağmen satışa arz ettiği malları yola koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. M. Şirin ERİŞGİN ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

270    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 28.06.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 16 Kayıt No:121 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen belediyenin belirlediği işgal alanı dışına çıkarak yola masa ve sandalye koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tamer KAYA ’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

271    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 28.06.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 17 Kayıt No:122 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediye tarafından belirlenmiş işgal alanı dışına masa ve sandalye koyduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tamer KAYA ’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

272    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.06.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 18 Kayıt No:123 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen işgal alanı dışına masa ve sandalye ve tabela koyduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa KARABIÇAK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

273    01.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.06.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 19 Kayıt No:124 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediye tarafından belirlenmiş işgal alanı dışına masa sandalye koyduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tarık ÖNVER’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 01.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

274    06.05.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.07.2014 tarih ve 2014/917 yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Nizam Mahallesi, Nizam Caddesi, 133 ada, 16 parsel 38 kapı sayılı yerde, 20.06.2014 gün ve 13/26 Cilt-Sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiş 27.05.2014 tarih ve 755 sayılı yazı ile 8,00 x 4,00 m ebatlarında ve 1 m derinliğinde süs havuzu yapılması içinverilen iznin dışına çıkılarak derinliği köşe noktasından ölçüldüğünde 1,20 m, merkez noktasında ise 30 cm daha derinleşerek 1,50 m’yi bulduğu tespit edilerek inşai faaliyet durdurularak mahal mühür altına alınmıştır III. Sınıf A grubu 112,32 m² toplam inşaat alanı olan yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince, Adalar İlçesi Nizam Mahallesi, Nizam Caddesi, 133 ada, 16 parsel 38 kapı sayılı yerde yapılan aykırı uygulamalardan dolayı Adalar Tapu Müdürlüğü’nün 30.06.2014 tarihli tapu kaydında adı geçen Yapı sahibi Zehra Zeynep Dereli Batu’ya: III. Sınıf A Grubu Yapı İçin: Toplam Ceza Bedeli = (Toplam İnşaat Alanı TL X III. Sınıf A Grubu Birim Fiyatı) 112,32 m² X 24,47 TL = 2.748,47 TL para cezası tayinine, c-6 için = 2.748,47 TL ’nin % 80 ’i = 2.198,77 TL, (Belediye Encümeni’nin 01.07.2014 tarih ve 2014/274 sayılı Karar Devamıdır.) c-8 için = 2.748,47 TL ’nin % 180 ’i = 4.947,25 TL, ceza artış oranları uygulanmasına, Toplamda ise: 2.748,47 TL + 2.198,77 TL + 4.947,25 TL = 9.894,49 (dokuzbinsekizyüzdoksandörtlirakırkdokuzkuruş) TL para cezası tayinine, Belediye Encümeni’nin 06.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

275    06.05.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.07.2014 tarih ve 2014/907 yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Akgünlük Sokak, 2 ada, 7 parsel 3 kapı no’lu yerde, 25.06.2014 gün ve 14/26 Cilt-Sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiş ve 2009/2063 sayı ile tasdik edilen röleve projesine aykırı olarak 2 no’lu bağımsız bölümün mutfak ve oda arasındaki duvar ile yine 2 no’lu bağımsız bölümü 1 no’lu bağımsız bölüm olarak kullanılan dükkandan ayıran duvarlar kaldırılmış olup 2 no’lu bağımsız bölümün pencereleri büyütülerek dükkan haline getirildiği ve kapı oluşturulduğu ayrıca dükkandan 2 no’lu bağımsız bölüme geçiş sağlandığı tespit edilmiştir. III. Sınıf A grubu 36,80 m² toplam inşaat alanı olan yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince, Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Akgünlük Sokak, 2 ada, 7 parsel 3 kapı sayılı yerde yapılan aykırı uygulamalardan dolayı Adalar Tapu Müdürlüğü’nün 27.06.2014 tarihli tapu kaydında adı geçen Yapı sahibi Adile KARAKAYA ’ya: III. Sınıf A Grubu Yapı İçin: Toplam Ceza Bedeli = (Toplam İnşaat Alanı TL X III. Sınıf A Grubu Birim Fiyatı) = 36,80 m² X 24,47 TL = 900,50 TL para cezası tayinine, c-6 için = 900,50 TL’nın % 80 ’i = 720,40 TL, (Belediye Encümeni’nin 01.07.2014 tarih ve 2014/275 sayılı Karar Devamıdır.) c-8 için = 900,50 7 TL’nın % 180 ’i = 1.620,90 TL, c-12 için = 900,50 7 TL’nın % 20 ’i = 180,10 TL, ceza artış oranları uygulanmasına, Toplamda ise: 900,50 TL + 720,40 TL + 1.620,90 TL + 180,10 TL = 3.421,90 (üçbindörtyüzyirmibirliradoksankuruş) TL para cezası tayinine, Belediye Encümeni’nin 06.05.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

276    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.07.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 8 Kayıt No:26 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeyi belediyece izin verilen alan dışına koyarak geliş ve geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. CİMŞİT BAĞCI ’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

277    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.07.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 9 Kayıt No:27 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait masa ve sandalyeleri belediyece izin verilen saha dışına koyarak tüm ikazlara rağmen geliş ve geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. FATMA BUCAK ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

278    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.07.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 10 Kayıt No:28 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak halkın geliş geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. MUSA KAZIM BİÇER ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

279    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.07.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 11 Kayıt No:29 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeyi izin verilen saha dışına koyarak geliş ve geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. ÇETİN YELKEN ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

280    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 02.07.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 33 Kayıt No:65 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri izinli işgal sahasına koyduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. ARKIN TURİZM LOKANTACILIK LTD. ŞTİ. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

281    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.07.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 34 Kayıt No:66 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak satışa sunmuş olduğu market ürünlerini izinli işgal alanı dışına ve işyerinin arka cephesine koyarak işgal ettiği ve geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. KINALIMARKET HİZ. VE GIDA TİC. LTD. ŞTİ. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

282    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.07.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 35 Kayıt No:67 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong açarak geliş geçişi engellediğivatandaşım denizden faydalanmasına mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. HASAN DUMAN ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

283    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.07.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 36 Kayıt No:68 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen işyerinin arka cephesindeki tretuvar ve yola buzdolabı, demir tezgâhı vs. Koyarak işgal ettiği geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. REŞAT BEREKET PALA ’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

284    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.07.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 37 Kayıt No:69 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen boş su paletlerini tretuvar ve yol üzerine koyarak işgal ettiği geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. LÜTFİ YAZGAN ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

285    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.07.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 38 Kayıt No:70 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak satışa sunduğu market ürünlerini işyerinin arka cephesi üzerine koyarak işgal ettiği geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. RIDVAN EVREN ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

286    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.07.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 39 Kayıt No:71 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak satışa sunmuş olduğu su kolilerini işgal alanı dışına ve işyerinin arka cephesi üzerindeki yola ve tretuvara koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. KINALI MARKET HİZ. VE GIDA TİC. LTD. ŞTİ. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

287    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.07.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 40 Kayıt No:72 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak market işyerine getirmiş olduğu su kasalarını işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. YENİ MAĞAZACILIK A.Ş. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

288    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.07.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 41 Kayıt No:73 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak market ürünlerinin işgal alanı dışına ve karşı cephesine koyarak işgal ettiği geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. MARES GIDA LTD. ŞTİ. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

289    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.07.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 42 Kayıt No:74 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait masa ve sandalyeleri izinli işgal alanı dışına koyarak geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. AHMET ALİ SARIHAN ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

290    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.07.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 43 Kayıt No:75 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. ASENA TURZ. LTD. ŞTİ. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

291    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.07.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 44 Kayıt No:76 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. KENAN ÇAĞLAYAN ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

292    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 01.07.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 20 Kayıt No:125 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ı maddesine aykırı olarak sahibi olduğu atların başıboş bırakarak çevreye zarar verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. ÖZDEMİR GARİP ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

293    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.07.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 21 Kayıt No:126 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen satışa arz ettiği malları yola koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. AKİF ŞEKERCİ ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

294    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.07.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 22 Kayıt No:127 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlarımıza rağmen satışa arz ettiği malları yola koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

295    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.07.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 23 Kayıt No:128 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlarımıza rağmen satışa arz ettiği malları yola koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. ŞOK MARKETLER TİC. A.Ş. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

296    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 05.07.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 24 Kayıt No:129 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm ikazlara rağmen satışa arz ettiği malları belirlenen işgal sahası dışına koyarak geliş ve geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. NEŞET TÜRKEŞ ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

297    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 05.07.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 25 Kayıt No:130 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm ikazlara rağmen belediyenin belirlemiş olduğu işgal alanı masa ve sandalye koyarak geliş ve geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. MUSTAFA KARABIÇAK ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

298    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.07.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 26 Kayıt No:131 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlara rağmen masa ve sandalyeleri belediyenin belirlemiş olduğu alanın dışına çıkarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. TAMER KAYA ’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

299    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.07.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 27 Kayıt No:132 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen satışa arz ettiği malları yola koyarak geliş ve geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. AKİF ŞEKERCİ ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

300    15.07.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 08.07.2014 tarih ve 2014/948 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Fazıl Ahmet Aykaç Sokak, 67 ada, 15 parsel 4 kapı no’lu yerde, 02.07.2014 gün ve 15/26 Cilt-Sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiş ve taşınmazın yerinde yapılan incelemede yeni herhangi bir inşai faaliyete rastlanılmamış olup 11.03.1967/67-1590 tarih sayılı projesine incelendiğinde çatıda bulunan 1,60 m yüksekliğindeki su deposunun kaldırılarak çatı katı oluşturulduğu tespit edilmiştir yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Kapalı alan 58 m² balkon 7 m² hesaplanmıştır. III. Sınıf A grubu 65,00 m² toplam inşaat alanı olan yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; 3194 Sayılı İmar Kanununun 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesi uyarınca; 1-) İmar mevzuatına aykırı 3.Sınıf A grubu kısmın 65 m2 olduğu (65 x 24.47 = 1.590,55), 2-) Yapılaşmaya yasak bir alanda yapılmış olduğu (1.590,55x % 80= 1.272,44), 3-) Ruhsatsız yapılmış olduğu (1.590,55x %180=2.862,99), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (1.590,55x % 20= 318,11) dikkate alınarak toplamda 6.044,09 (altıbinkırkdörtliradokuzkuruş)TL para cezası alınmasına, (15.07.2014 tarih ve 2014/300 sayılı Encümen Karar devamıdır.) Adalar Tapu Müdürlüğü’nün 07.07.2014 tarihli tapu kaydında adı geçen Yapı sahipleri: ½ Hisse Pay Sahibi Koharik MARİ ASTARCIOĞLU’ndan 6.044,09 TL/2 = 3.022,05 (üçbinyirmiikilirabeşkuruş) TL, ½ Hisse Pay Sahibi Haygazun ASTARCIOĞLU’ndan 6.044,09 TL/2 = 3.022,05 (üçbinyirmiikilirabeşkuruş) TL olarak tahsil edilmesine ve gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine Belediye Encümeni’nin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

301    15.07.2014    
KARAR: Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.07.2014 tarih ve cilt no:21 varak no:28 Kayıt No:133 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 19. maddesine aykırı olarak ruhsatsız büfe işlettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Büyükada Halikarnas Sokak 13 kapı sayılı yerde Kıraça Büfe olarak faaliyet gösteren işyeri ilgilisi Mustafa ULAŞ’ın Belediyemizden çalışma ruhsatı almadığı anlaşıldığından 1608 sayılı yasaya istinaden 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası verilmesine, Ayrıca; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15’nci maddesinin (b) bendi ile Encümenin görev ve yetkileri başlıklı 34’üncü maddesinin (e) bendi ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği, ruhsat almadan çalışan işyerinin faaliyetten men edilmesine, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

302    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.07.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 45 Kayıt No:77 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong şemsiye vs. koyarak işgal ettiği geliş geçişi engellediği vatandaşın kıyılardan faydalanmasına mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. ÖMER TÜFENK ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

304    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.07.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 47 Kayıt No:79 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong şemsiye vs. koyarak işgal ettiği geliş geçişi engellediği vatandaşların kıyılardan faydalanmasına mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. BAHARGÜL KARAURGAN ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

305    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.07.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 48 Kayıt No:80 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong şemsiye vs. koyarak işgal ettiği, vatandaşların kıyılardan faydalanmasına mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. FİLİZ BAHAR ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

306    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.07.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 49 Kayıt No:81 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri kendi cephesi dışına koyduğu, geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Arkın Tur. Lok. Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

307    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.07.2014 tarih ve Cilt No:20 Varak No: 50 Kayıt No:82 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 3/g maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen kıyı sahil şeridine şezlong koyarak işgal ettiği, vatandaşın denizden faydalanmasına engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. SAİT YILDIZ ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

308    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.07.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 29 Kayıt No:134 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlarımıza rağmen satışa arz ettiği malları yola koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. MEHMET ŞİRİN ERİŞGİN ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

309    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 08.07.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 30 Kayıt No:135 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlarımıza rağmen işyerine ait tabela ve masaları belediyenin işgal alanı dışına koyarak, geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. MUSTAFA KARABIÇAK ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

310    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 08.07.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 31 Kayıt No:136 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlarımıza rağmen fiyat tabelalarını yola koyarak, geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. RAMAZAN BAĞRIYANIK ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

311    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 08.07.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 32 Kayıt No:137 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarılara rağmen satışa arz ettiği hediyelik eşya stantlarını belediye tarafından belirlenen işgal alanı dışına taşarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. NESLİHAN GÜLER ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

312    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.07.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 33 Kayıt No:138 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait tabela ve masaları belediyenin belirlemiş olduğu işgal alanı dışına koyarak geliş ve geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. MUSTAFA KARABIÇAK ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

313    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.07.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 34 Kayıt No:139 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ı maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen sahibi olduğu atları başıboş bırakarak çevreye zarar verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. HALİL İBRAHİM TAMER ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

314    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.07.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 35 Kayıt No:140 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ı maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlarımıza rağmen sahibi olduğu atları başıboş bırakarak çevreye zarar verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. TURAN KILIÇ ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

315    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.07.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 36 Kayıt No:141 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlarımıza rağmen satışa arz ettiği malları, yola koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. M. ŞİRİN ERİŞGİN ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

316    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.07.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 37 Kayıt No:142 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen işgal alanı dışına masa, sandalye ve tabela koyarak geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. MUSTAFA KARABIÇAK ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

317    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.07.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 38 Kayıt No:143 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 12/b maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen semt Pazar yerinde izinsiz satış yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. ZÜHTÜ KARTALLAR ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

318    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 11.07.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 39 Kayıt No:144 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ı maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen sahibi olduğu atları başıboş olarak cadde ve sokaklara bıraktığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. ÖZDEMİR GARİP ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

319    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 12.07.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 40 Kayıt No:145 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ı maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen satışa arz ettiği malları yola koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Gazi Alışveriş Merkezleri Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

320    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 12.07.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 41 Kayıt No:146 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ı maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen satışa arz ettiği malları yola koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. M.ŞİRİN ERİŞGİN ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

321    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 13.07.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 42 Kayıt No:147 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışarısına masa, sandalye ve tabela koymak suretiyle geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. MUSTAFA KARABIÇAK ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

322    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 13.07.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 43 Kayıt No:148 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışarısına masa, sandalye koymak suretiyle geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. TAMER KAYA ’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

323    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 14.07.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 44 Kayıt No:149 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 10/e maddesine aykırı olarak bisiklet sürüş yasağı olan Saat Meydanında tüm uyarılara rağmen bisiklete bindiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. SONER ALDEMİR ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

324    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 13.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 1 Kayıt No:83 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen işyerine ait ürünlerini işgal alanı dışına yola ve karşı kaldırıma koyarak işgal ettiği ve geliş, geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. BAYRAM TÜYSÜZ ’ün 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

325    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 13.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 2 Kayıt No:84 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri kendi cephesi dışına koyarak işgal ettiği, geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Arkın Tur. Lokantacılık Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

326    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 13.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 3 Kayıt No:85 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Asena Turz. Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

327    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 13.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 4 Kayıt No:86 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kenan ÇAĞLAYAN ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

328    15.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 13.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 5 Kayıt No:87 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait masa ve sandalyeleri kendi cephesi dışına koyarak işgal ettiği geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Arkın Tur. Lokantacılık Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

329    15.07.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.07.2014 tarih ve 2014/974 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi, Gönüllü Caddesi, 28 ada, 7 parsel 28 kapı no’lu yerde, 10.07.2014 gün ve 16/26 Cilt-Sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında 06.12.2013 tarih ve 210619 sayılı KUDEB Onarım Ön İzin Belgesi ile başlanan çalışmalar devamında 30.05.2014 tarih ve 106780 sayılı KUDEB yazısı eki yapı tespit tutanağında belirtilen müştemilatlara ait aykırı uygulamalar tarafımızca da tespit edilmiş olup aşağıda yapılan aykırılıklara ilişkin alanlar gösterilmektedir. Ayrıca yapılar mühür altına alınmıştır denilmektedir. III. Sınıf A grubu 155,5 m² toplam inşaat alanı olan yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; Adalar Tapu Müdürlüğü’nün 11.07.2014 tarihli tapu kaydında adı geçen Yapı Sahibi: MEDENİ KEREM AKMAN ’dan 3194 Sayılı İmar Kanununun 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesi uyarınca; 1-) İmar mevzuatına aykırı 3. Sınıf A grubu kısmın 155,5 m2 olduğu (155,5 x 24.47 = 3.805,09 TL), 2-) Yapılaşmaya yasak bir alanda yapılmış olduğu (3.805,09 x % 80= 3.044,07 TL), 3-) Ruhsatsız yapılmış olduğu (3.805,09 x %180=6.849,16 TL), (15.07.2014 tarih ve 2014/329 sayılı Encümen Karar devamıdır.) 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (3.805,09 x % 20= 761,02 TL) dikkate alınarak toplamda 14.459,34 (ondörtbindörtyüzellidokuzliraotuzdörtkuruş)TL para cezası alınmasına, gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

330    22.07.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.07.2014 tarih ve 2014/907 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Akgünlük Sokak, 2 ada, 7 parsel 3/A kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 17.07.2014 gün ve 17/26 Cilt-Sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile 12.02.2014 tarih ve 241 sayı ile alınan basit onarım izni ile cephede bulunan cam vitrinin 2009/2063sayı ile tastikli röleve projesine göre 112 cm büyütüldüğü tespit edilmiştir. İskanlı olduğundan mühürlenememiştir (iskan edildiğinden) III. Sınıf A grubu 0,33 m² toplam inşaat alanı olan yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; Adalar Tapu Müdürlüğü’nün 27.06.2014 tarihli tapu kaydında adı geçen Yapı Sahibi: Halil YILDIRIM’dan 3194 Sayılı İmar Kanununun 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesi uyarınca; 1-) İmar mevzuatına aykırı 3. Sınıf A grubu kısmın 0,33 m2 olduğu (0,33 x 24.47 = 8,07 TL), 2-) Yapılaşmaya yasak bir alanda yapılmış olduğu (8,07 x % 80= 6,45 TL), 3-) Ruhsatsız yapılmış olduğu (8,07 x %180=14,52 TL), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (8,07 x % 20= 1,61 TL) dikkate alınarak toplamda 30,63 (otuzliraaltmışüçkuruş) TL para cezası alınmasına. Ancak 3194 sayılı İmar Kanunu Madde 42 (Değişik:9/12/2009-5940/2md.)’de ‘’ …Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır.’’ hükmü gereği 2014 yılı yeniden Değerleme Oranının da uygulanmasından sonra yapı sahibi Halil YILDIRIM ’dan: 679,83 (altıyüzyetmişdokuzlirasexsenüçkuruş) TL para cezası alınmasına, gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

331    22.07.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.07.2014 tarih ve 2014/999 yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada Nizam Caddesi Sokak 133 ada 16 parsel 38 kapı sayılı yerdeki kaçak yapıya İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 20.06.2014 gün ve 13/26 cilt-sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiş 27.05.2014 tarih ve 755 sayılı yazı ile 8,00 x 4,00 m ebatlarında ve 1 m derinliğinde süs havuzu yapılması için verilen iznin dışına çıkılarak derinliği köşe noktasından ölçüldüğünde 1,20 m, merkez noktasında ise 30 cm daha derinleşerek 1,50 m’yi bulduğu tespit edilerek inşai faaliyet durdurularak mahal mühür altına alınmıştır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.07.2014 tarih ve 917 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiş ve 01.07.2014 tarih ve 2014/274 sayılı Encümen Kararı ile ilgilisine para cezası verilmiştir. Dosyasında yapılan incelemede yapı sahibi Zehra Zeynep Dereli Batu ’nun yasal süresi içinde kusuru düzeltmediği, yapıyı eski haline getirmediği anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince, Adalar İlçesi Büyükada Nizam Caddesi Sokak 133 ada 16 parsel 38 kapı sayılı yerdeki aykırı uygulamalar ile ilgili yıkım uygulanmasına, Ayrıca İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde: ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği yapı sahibi Zehra Zeynep Dereli Batu ’ya: 2014 Yılı Yeniden Değerleme oranı uygulanarak 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) TL para cezası tayinine, Belediye Encümeni’nin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi

332    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 13.07.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 12 Kayıt No:30 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak halkın geliş geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. ÇETİN YELKEN ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

333    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 13.07.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 13 Kayıt No:31 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak halkın geliş geçişine mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. CİMŞİT BAĞCI ’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

334    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 13.07.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 14 Kayıt No:32 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak halkın geliş geçişine mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Keyf Ada Cafe Rest.Tur.İnş.Gıda San.Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

335    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 13.07.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 15 Kayıt No:33 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarılara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. MUSA KAZIM BİÇER ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

336    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 6 Kayıt No:88 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait masa ve sandalyeleri tüm uyarı ve ikazlara rağmen kendi cephesi dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Arkın Tur. Lok. Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

337    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 7 Kayıt No:89 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait masa ve sandalyeleri tüm uyarı ve ikazlara rağmen kendi cephesi dışına koyarak işgal ettiği geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Arkın Tur. Lok. Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

338    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 18.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 8 Kayıt No:90 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait masa ve sandalyeleri izinli işgal alanı dışına koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. AHMET ALİ SARIHAN ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

339    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 19.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 9 Kayıt No:91 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait masa ve sandalyeleri tüm uyarı ve ikazlara rağmen kendi cephesi dışına işgal ettiği geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Arkın Tur. Lok. Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

340    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 19.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 10 Kayıt No:92 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri kendi cephesi dışına koyarak işgal ettiği geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Arkın Tur. Lok. Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

341    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 20.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 11 Kayıt No:93 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak market ürünlerini işgal alanı dışına karşı cephesine koyarak işgal ettiği geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mares Gıda Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

342    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 20.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 12 Kayıt No:94 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak satışa sunduğu market ürünlerini izinli işgal alanı dışına ve işyerinin arka cephesine koyarak işgal ettiği geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kınalı Market Hizm. ve Gıda Tic. Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

343    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 20.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 13 Kayıt No:95 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen boş su kasalarını tretuvar ve yol üzerine işgal ettiği geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. LÜTFİ YAZGAN ’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

344    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 21.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 14 Kayıt No:96 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen izinli satış alanını taşarak işgal ettiği ve geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. MUAMMER BULUT’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

345    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.07.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 45 Kayıt No:150 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen satışa arz ettiği malları palet üzerinde yola koymak suretiyle geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

346    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 12.07.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 46 Kayıt No:151 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 13/e maddesine aykırı olarak UKOME tarafından belirlenen ücretin üzerinden fazla ücret talep ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. İBRAHİM AL ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

347    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.07.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 47 Kayıt No:152 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait kasaları yola koyarak geliş ve geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. YUSUF KARAKAYA ’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

348    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.07.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 48 Kayıt No:153 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 12/b maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen Pazar yerinde kayıtlı tahta sayısından fazla tahta yeri açarak tezgahını genişlettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. FESİH ZENCİR ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

349    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.07.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 49 Kayıt No:154 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 12/b maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlarımıza rağmen pazar yerinde kayıtlı tahta sayısından fazla tahta yeri açarak tezgahını genişlettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. ABDÜLREZAK BARAN ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

350    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.07.2014 tarih ve Cilt No:21 Varak No: 50 Kayıt No:155 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 12/b maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlara rağmen pazar yerinde kayıtlı tahta sayısından fazla tahta yeri açarak tezgahını genişlettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. ŞÜKRÜ ÜLKER ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi

351    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 1 Kayıt No:156 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 12/b maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlara rağmen pazar yerinde kayıtlı tahta sayısından fazla tahta yeri açarak tezgahını genişlettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. TEKİN ZENCİR ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

352    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 2 Kayıt No:157 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 12/b maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen pazar yerinde kayıtlı tahta sayısından fazla tahta yeri açarak tezgahını genişlettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. NURETTİN ÖNER ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

353    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 3 Kayıt No:158 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 12/b maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen pazar yerinde kayıtlı tahta sayısından fazla tahta yeri açarak tezgahını genişlettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. UĞUR YILDIZ ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

354    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 4 Kayıt No:159 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 12/b maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen pazar yerinde kayıtlı tahta sayısından fazla tahta yeri açarak tezgahını genişlettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. BAHRİ OK ’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

355    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 5 Kayıt No:160 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 12/b maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen pazar yerinde kayıtlı tahta sayısından fazla tahta yeri açarak tezgahını genişlettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. İdris KOŞAR ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

356    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 6 Kayıt No:161 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 12/b maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen pazar yerinde kayıtlı tahta sayısından fazla tahta yeri açarak tezgahını genişlettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Behçet TALAY ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

357    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 7 Kayıt No:162 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 12/c maddesine aykırı olarak Pazar Tezgah Kurma Belgesi olmadan tezgah açtığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Hüseyin ÖZER ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

358    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 8 Kayıt No:163 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediye tarafından belirlenmiş işgal alanı dışına masa ve sandalye koyduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tamer KAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

359    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 20.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 9 Kayıt No:164 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen belediye tarafından belirlenmiş işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa SAVAŞ ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

360    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 20.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 10 Kayıt No:165 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen belediyenin belirlediği işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tamer KAYA ’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

361    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 20.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 11 Kayıt No:166 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa KARABIÇAK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

362    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 20.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 12 Kayıt No:167 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Carrefour Sabancı Tic. Merkezi A.Ş. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

363    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 20.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 13 Kayıt No:168 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ş maddesine aykırı olarak yapılan ikazlara rağmen UKOME kararında belirtilen durak haricinde bekleme yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa ACUR ’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

364    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 20.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 14 Kayıt No:169 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ş maddesine aykırı olarak yapılan ikazlara rağmen UKOME kararında belirtilen durak haricinde bekleme yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Şerif KELEŞ ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

365    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 20.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 16 Kayıt No:171 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ş maddesine aykırı olarak yapılan ikazlara rağmen UKOME kararında belirtilen durak haricinde bekleme yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Şahin KELEŞ ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

366    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 20.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 17 Kayıt No:172 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ş maddesine aykırı olarak yapılan ikazlara rağmen UKOME kararında belirtilen durak haricinde bekleme yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet KORKMAZLAR ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

367    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 20.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 18 Kayıt No:173 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ş maddesine aykırı olarak yapılan ikazlara rağmen UKOME kararında belirtilen durak haricinde bekleme yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Turgay ŞELİK’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

368    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 21.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 19 Kayıt No:174 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait kasaları Oltacı Sokağına koyarak geliş ve geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yusuf KARAKAYA ’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

369    22.07.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 21.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 19 Kayıt No:175 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait kasaları yola koyarak geliş ve geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. BİM Bileşik Mağazacılık A.Ş. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 22.07.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

370    05.08.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.08.2014 tarih ve 2014/1007 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Akgünlük Sokak, 2 ada 7 parsel 3 kapı sayılı yerdeki kaçak yapıya, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 25.06.2014 gün ve 14/26 cilt-sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiş, 2009/2063 sayı ile tasdik edilen röleve projesine aykırı olarak 2 no’lu bağımsız bölümün mutfak ve oda arasındaki duvar ile yine 2 no’lu bağımsız bölümü 1 no’lu bağımsız bölüm olarak kullanılan dükkandan ayıran duvarlar kaldırılmış olup 2 no’lu bağımsız bölümün pencereleri büyütülerek dükkan haline getirildiği ve kapı oluşturulduğu ayrıca dükkandan 2 no’lu bağımsız bölüme geçiş sağlandığı tespit edilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.07.2014 tarih ve 2014/907 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 01.07.2014 tarih ve 2014/275 sayılı Encümen Kararı ile de ilgilisine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede yapı sahibi Adile KARAKAYA ’nın yasal süresi içinde kusuru düzeltmediği, yapıyı eski haline getirmediği anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince, Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Akgünlük Sokak, 2 ada 7 parsel 3 kapı sayılı, 2 numaralı bağımsız bölümdeki aykırı uygulamalar ile ilgili yıkım uygulanmasına, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği : yapı sahibi Adile KARAKAYA’ya: 2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı uygulanarak 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

371    05.08.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.08.2014 tarih ve 2014/995 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Fazıl Ahmet Aykaç Sokak 67 ada 15 parsel 4 kapı sayılı yerdeki kaçak yapıya, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 02.07.2014 gün ve 15/26 cilt-sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiş, taşınmazın yerinde yapılan incelemede yeni herhangi bir inşai faaliyete rastlanılmamış olup 11.03.1967/67-1590 tarih sayılı projesine incelendiğinde çatıda bulunan 1,60 m yüksekliğindeki su deposunun kaldırılarak çatı katı oluşturulduğu tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Kapalı alan 58 m² balkon 7 m² hesaplanmıştır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 08.07.2014 tarih ve 2014/948 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 15.07.2014 tarih ve 2014/300 sayılı Encümen Kararı ile de ilgilisine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede yapı sahipleri Koharik Mari-Haygazun ASTARCIOĞLU ’nun yasal süresi içinde kusuru düzeltmediği, yapıyı eski haline getirmediği anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince, Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Fazıl Ahmet Aykaç Sokak 67 ada 15 parsel 4 kapı sayılı yerdeki aykırı uygulamalar ile ilgili yıkım uygulanmasına, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği : yapı sahibi Koharik Mari-Haygazun ASTARCIOĞLU ’na: 2014 Yılı Yeniden Değerleme oranı uygulanarak 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) TL para cezası uygulanmasına, Uygulanan para cezasının: ½ Hisse Pay Sahibi Koharik Mari ASTARCIOĞLU’ndan 2.719,41 TL/2 = 1.359,70 (binüçyüzellidokuzlirayetmişkuruş) TL, ½ Hisse Pay Sahibi Haygazun ASTARCIOĞLU’ndan 2.719,41 TL/2 = 1.359,70 (binüçyüzellidokuzlirayetmişkuruş) TL, olarak tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

372    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.07.2014 tarih ve Cilt No:15 Varak No: 6 Kayıt No:6 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 12/a maddesine aykırı olarak tüm ikaz ve uyarılarımıza rağmen 22.07.2014 Salı günü Heybeliada Kuyubaşı Mevkiinde izinsiz ve gelişigüzel yol ortasına meyve ve sebze kasalarını koyarak seyyar satış yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Abdullah YILMAZ ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

373    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 23.07.2014 tarih ve Cilt No:15 Varak No: 7 Kayıt No:7 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 12/b maddesine aykırı olarak tüm ikaz ve uyarılarımıza rağmen yukarıda kimlik bilgisi belirtilen kişi Tezgah Kurma Belgesi olmadan semt pazarına tezgah kurarak patates soğan sattığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Lütfi KARASU’nun 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

374    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 24.07.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 16 Kayıt No:34 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarılara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği halkın geliş geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Musa Kazım BİÇER’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

375    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.07.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 17 Kayıt No:35 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 12/b maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarılara rağmen Pazar yerinde kayıtlı tahta sayısından fazla tahta açarak işgal alanı dışına çıktığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tekin ZENCİR’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

376    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 18 Kayıt No:36 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait masa ve sandalye ile işgal alanının dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Aycan ALP’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

377    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 19 Kayıt No:37 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait masa ve sandalye ile işgal alanının dışına taştığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ercan DOĞAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

378    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 20 Kayıt No:38 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait masa ve sandalye ile işgal alanının dışına taştığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Musa Kazım BİÇER’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

379    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 21 Kayıt No:39 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait masa ve sandalye ile işgal alanının dışına taştığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Keyf. Ada Cafe Rest.Turz. İnş. Gıda San. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

380    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 22 Kayıt No:40 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait masa ve sandalye ile işgal alanının dışına taştığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Çetin YELKEN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

381    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 23 Kayıt No:41 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait masa ve sandalye ile işgal alanının dışına taştığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Cimşit BAĞCI’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

382    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 21.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 15 Kayıt No:97 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong şemsiye vs. koyarak işgal ettiği vatandaşların denizden faydalanmasına mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Filiz BAHAR’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

383    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 21.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 16 Kayıt No:98 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong şemsiye vs. koyarak işgal ettiği vatandaşların denizden faydalanmasına mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ömer TÜFENK’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

384    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 28.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 17 Kayıt No:99 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak market işyerine ait paletler üzerindeki içme sularını işgal alanı dışına, karşı cephesine koyarak işgal ettiği geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mares Gıda Ltd.Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

385    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 28.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 18 Kayıt No:100 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak market işyerine ait paletler üzerindeki içme sularını, işgal alanı, karşı cephesine isabet eden tretuvar ve yola koyarak koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kınalı Market Hiz. Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

386    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 28.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 19 Kayıt No:101 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen plakasız bisiklet bulundurduğu ve kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Asena Turz. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

387    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 28.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 20 Kayıt No:102 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen plakasız bisiklet kiraya verdiği ve bulundurduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kenan ÇAĞLAYAN ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

388    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 21 Kayıt No:103 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen boş su kasalarını tretuvar ve sokak üzerine koyarak işgal ettiği geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Lütfi YAZGAN ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

389    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 22 Kayıt No:104 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine it masa ve sandalyeleri işgal alan dışına koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ahmet Ali SARIHAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

390    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 23 Kayıt No:105 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine it masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ziya GÜNDOĞDU’nun 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

391    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 24 Kayıt No:106 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine it masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Cemal ÖZSOY’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

392    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 25 Kayıt No:107 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine it masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına ve karşı cephesine koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. İdris YAZGAN’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

393    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 26 Kayıt No:108 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak satışa sunmuş olduğu meyve ürünlerini işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. İlyas ALPAY’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

394    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 27 Kayıt No:109 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait ürünleri teşhir amaçlı işgal alanı dışına yola koyarak işgal ettiği geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Cem ABANOZ ’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

395    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 28 Kayıt No:110 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Fezai ALMAS ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

396    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 29 Kayıt No:111 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Selçuk OĞRAŞ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

397    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 30 Kayıt No:112 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak satışa sunmuş olduğu market ürünlerini izinli işgal alanı dışına yola koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Rıdvan EVREN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

398    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 31 Kayıt No:113 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak satışa sunmuş olduğu market ürünlerini işgal alanı dışına ve arka cephesindeki tretuvar ve yola koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kınalı Market Hiz.Gıda Tic.Ltd.Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

399    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 32 Kayıt No:114 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak satışa sunmuş olduğu market ürünlerini izinli işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yeni Mağazacılık A.Ş.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

400    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 33 Kayıt No:115 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kenan ÇAĞLAYAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

401    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 34 Kayıt No:116 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Emine KURT’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

402    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 35 Kayıt No:117 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Saraçoğlu Bisiklet Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

403    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 36 Kayıt No:118 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak satışa sunmuş olduğu ürünleri işgal alanı dışına ve karşı kaldırıma koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Bayram TÜYSÜZ’ün 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

404    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 37 Kayıt No:119 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait masa ve sandalyeleri izinli işgal alanı dışına koyarak geliş, geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Erdal AYDIN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

405    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 38 Kayıt No:120 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait ürünlerini izinli işgal alanı dışına, karşı cephesine koyarak geliş geçişi engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mares Gıda Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

406    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 39 Kayıt No:121 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak satışa sunmuş olduğu market ürünlerini izinli işgal alanı dışına ve arka cephesindeki tretuvar ve yola koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kınalı Market Hiz. ve Gıda Tic.Ltd.Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

407    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 40 Kayıt No:122 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait ürünleri kendi işgal alanı dışına ve karşı cephesindeki tretuvar üzerine koyarak işgal ettiği geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kemal YILDIRIM’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

408    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 31.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 41 Kayıt No:123 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen ayaklı tabelasını işgal alanı olan yola koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Müslim AYDIN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

409    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 31.07.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 42 Kayıt No:124 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlarımıza rağmen meyve kasaları koyarak satış yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kenan TAĞ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

410    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 01.08.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 43 Kayıt No:125 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen işyerine ait ürünleri işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Zakir BOZAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

411    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 01.08.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 44 Kayıt No:126 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen izinsiz olarak oyuncak satışı yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ozan NARMAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

412    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 02.08.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 45 Kayıt No:127 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak markete ait ürünlerini işgal sahası dışına, karşı cephesine koyarak, geliş ve geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mares Gıda Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

413    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 02.08.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 46 Kayıt No:128 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak satışa arz etmiş olduğu malları verilen izinli işgal sahası dışına koyarak, geliş ve geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kınalı Market Hiz. ve Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

414    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 02.08.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 47 Kayıt No:129 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak satışa arz ettiği malları ve paletleri alınan izin dışında (işgal sahası) kaldırıma yola koyarak, geliş ve geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yeni Mağazacılık A.Ş.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

415    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 02.08.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 48 Kayıt No:130 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kenan ÇAĞLAYAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

416    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 02.08.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 49 Kayıt No:131 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Emine KURT’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

417    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 02.08.2014 tarih ve Cilt No:22 Varak No: 50 Kayıt No:132 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen su kasalarını tretuvar ve sokak üzerine koyarak işgal ettiği geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Lütfi YAZGAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

418    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 23.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 21 Kayıt No:176 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 5/g maddesine aykırı olarak yola gübre dökerek kirlettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Sema TOKATLI’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

419    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 23.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 22 Kayıt No:177 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ş maddesine aykırı olarak yapılan ikazlara rağmen UKOME kararında belirtilen durak haricinde uzun süre bekleme yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Şerif KELEŞ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

420    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 24.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 23 Kayıt No:178 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 12/b maddesine aykırı olarak Pazar yerinde kayıtlı tahta sayısından fazla tahta yeri açarak tezgahını genişlettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Bahri OK’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

421    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 24.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 24 Kayıt No:179 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 12/b maddesine aykırı olarak Pazar yerinde kayıtlı tahta sayısından fazla tahta yeri açarak tezgahını genişlettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Behçet TALAY’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

422    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 24.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 25 Kayıt No:180 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 12/b maddesine aykırı olarak Pazar yerinde kayıtlı tahta sayısından fazla tahta yeri açarak tezgahını genişlettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. İdris KOŞAR’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

423    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 24.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 26 Kayıt No:181 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 12/b maddesine aykırı olarak Pazar yerinde kayıtlı tahta sayısından fazla tahta yeri açarak tezgahını genişlettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Uğur YILDIZ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

424    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 27 Kayıt No:182 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak ihtar ve uyarılara rağmen satışa arz ettiği malları ve boş kasaları kaldırıma aşırı şekilde koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. (Gazi Alışveriş Merk. Turz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.)’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

425    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 28 Kayıt No:183 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm ikaz ve uyarılara rağmen satışa arz ettiği malları kaldırım ve yola koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet Şirin ERİŞGİN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

426    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 29 Kayıt No:184 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm ikaz ve uyarılara rağmen satışa arz ettiği malları yola koyarak halkın geliş geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. ŞOK Marketler Tic. A.Ş. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

427    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 30 Kayıt No:185 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait malzeme ve kasaları caddeye koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Haydar ÖZEN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

428    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 31 Kayıt No:186 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait malzeme ve kasaları caddeye koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa KARABIÇAK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

429    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 32 Kayıt No:187 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan ikazlara rağmen sandalye ve masalarını işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yusuf KAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

430    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 33 Kayıt No:188 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak ödediği işgal alanı dışına sandalye ve masa koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tamer KAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

431    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 34 Kayıt No:189 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işgal alanı dışına sandalye ve masa koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kutlu AKPINAR’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

432    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 35 Kayıt No:190 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait sandalye ve masaları işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Şükrü BUDAK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

433    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 36 Kayıt No:191 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait sandalye ve masaları işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Sevgi TOPRAK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

434    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 37 Kayıt No:192 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait sandalye ve masaları işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Reşat DURMUŞ’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

435    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 38 Kayıt No:193 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait sandalye ve masaları koyarak işgal alanı dışına çıktığı geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Emin Serkan ADAKAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

436    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 39 Kayıt No:194 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait sandalye ve masaları işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tamer KAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

437    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 40 Kayıt No:195 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait sandalye ve masaları işgal alanı dışına caddeye koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa SAVAŞ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

438    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 41 Kayıt No:196 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait sandalye ve masaları işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Özcan TUTAREL’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

439    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 42 Kayıt No:197 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait sandalye ve masaları işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tarık ÖNVER’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

440    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 43 Kayıt No:198 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait sandalye ve masaları işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Hilmi TORAMAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

441    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 44 Kayıt No:199 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait sandalye ve masaları işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Sebahattin ÖZYURT’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

442    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 45 Kayıt No:200 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait sandalye ve masaları işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Süleyman SETOL’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

443    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 46 Kayıt No:201 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait sandalye ve masaları işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kadir OKUMUŞ’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

444    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 47 Kayıt No:202 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait sandalye ve masaları işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Hanna YUMURTA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

445    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 48 Kayıt No:203 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait sandalye ve masaları işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tuna YÜKSEL’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

446    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 27.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 98 Kayıt No:204 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak ikaz ve uyarılara rağmen satışa arz ettiği malları işgal alanı dışına çıkarak yola koyduğu ve geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Gazi Alışveriş Merk. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

447    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 27.07.2014 tarih ve Cilt No:23 Varak No: 50 Kayıt No:205 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen satışa arz ettiği malları işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe engelolduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet Şirin ERİŞGİN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

448    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 27.07.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 1 Kayıt No:206 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen işgal alanı dışına masa, sandalye ve tabela koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa KARABIÇAK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

449    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 27.07.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 2 Kayıt No:207 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen işgal alanı dışına sandalye, masa ve tabela koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Hüseyin BEĞENİLMİŞ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

450    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 28.07.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 3 Kayıt No:208 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan uyarı ve ikazlara rağmen işgal alanı dışına sandalye ve masa koyarak geliş geçişe engel olduğu (İş Bankası kaldırımına masa, sandalye koyduğu) suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ali OKUMUŞ’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

451    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 28.07.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 4 Kayıt No:209 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan ikazlara rağmen işgal alanı dışına sandalye ve masa koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ramazan BAĞRIYANIK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

452    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.07.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 5 Kayıt No:210 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen işgal alanı dışına sandalye ve masa koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ahmet ÇETİN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

453    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.07.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 6 Kayıt No:211 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen işgal alanı dışına kasaları koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Osman Zeki ŞEKERCİ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

454    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 7 Kayıt No:212 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen işgal alanı dışına kasaları koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Osman Zeki ŞEKERCİ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

455    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 8 Kayıt No:213 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenmiş işgal alanı dışına masa, sandalye ve tabela koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Hüseyin BEĞENİLMİŞ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

456    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 9 Kayıt No:214 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenmiş işgal alanı dışına masa, sandalye ve tabela koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ramazan BAĞRIYANIK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

457    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 10 Kayıt No:215 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenmiş işgal alanı dışına masa, sandalye atarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Nusret UZUNYURT’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

458    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 11 Kayıt No:216 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen işgal alanı dışına masa, sandalye atarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Hanna YUMURTA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

459    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 12 Kayıt No:217 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenmiş işgal alanı dışına masa, sandalye koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tamer KAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

460    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 13 Kayıt No:218 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenmiş işgal alanı dışına masa, sandalye koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa SAVAŞ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

461    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 14 Kayıt No:219 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenmiş işgal alanı dışına masa, sandalye atarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tarık ÖNVER’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

462    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 15 Kayıt No:220 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen işgal alanı dışına malzeme koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Feyzullah AKGÜN’ün 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

463    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 16 Kayıt No:221 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenmiş işgal alanı dışına masa, sandalye koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet Ali DURSUN’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

464    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 17 Kayıt No:222 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 4/c maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen yanında çalıştırdığı personele müşteri celbi maksadıyla hanutçuluk yaptırdığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Şükrü BUDAK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

465    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 18 Kayıt No:223 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 4/c maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen yanında çalıştırdığı personele müşteri celbi maksadıyla hanutçuluk yaptırdığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Reşat DURMUŞ’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

466    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 19 Kayıt No:224 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 4/c maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen yanında çalıştırdığı personele müşteri celbi maksadı ile hanutçuluk yaptırdığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Emin Serkan ADAKAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

467    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 20 Kayıt No:225 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 4/c maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen müşteri celbi maksadı ile hanutçuluk yaptırdığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kadir OKUMUŞ’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

468    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 21 Kayıt No:226 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 4/c maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen çalıştırdığı personele müşteri celbi maksadı ile hanutçuluk yaptırdığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Sevgi TOPRAK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

469    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 23 Kayıt No:228 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 4/c maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen müşteri celbi maksadı ile hanutçuluk yaptırdığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kemal KAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

470    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 24 Kayıt No:229 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 4/c maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen müşteri celbi maksadı ile hanutçuluk yaptırdığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Sait OKYAY’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

472    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 25 Kayıt No:230 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 4/c maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen çalıştırdığı personele müşteri celbi maksadı ile hanutçuluk yaptırdığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kutlu AKPINAR’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

473    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 26 Kayıt No:231 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 4/c maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen çalıştırdığı personele müşteri celbi maksadı ile hanutçuluk yaptırdığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yusuf KAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

474    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 27 Kayıt No:232 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenmiş işgal alanı dışına masa sandalye koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet Özkan KARASOY’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

475    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 31.07.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 28 Kayıt No:233 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j ve 4/c maddesine aykırı olarak tüm ikaz ve uyarılara rağmen işgal alanı dışına masa sandalye koyarak geliş geçişi engellediği ve müşteri celbi maksadıyla hanutçuluk yaptırdığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa KARABIÇAK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

476    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 31.07.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 29 Kayıt No:234 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j ve 4/c maddesine aykırı olarak tüm ikaz ve uyarılara rağmen işgal alanı dışına masa sandalye koyarak geliş geçişi engellediği ve müşteri celbi maksadıyla hanutçuluk yaptırdığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tamer KAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

477    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 02.08.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 30 Kayıt No:235 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenmiş işgal alanı dışına masa, sandalye koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa SAVAŞ ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

478    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 02.08.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 31 Kayıt No:236 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j 4/c maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenmiş işgal alanı dışına masa, sandalye atarak geliş geçişi engellediği ve müşteri celbi maksadı ile hanutçuluk yaptırdığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa KARABIÇAK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

479    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 02.08.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 32 Kayıt No:237 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait sandalye ve masaları işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tamer KAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

480    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 02.08.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 33 Kayıt No:238 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan ikaz ve uyarılarımıza rağmen satışa arz ettiği ürünleri yola koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. M. Şirin ERİŞGİN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

481    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 02.08.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 34 Kayıt No:239 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan ikaz ve uyarılara rağmen satışa arz ettiği ürünleri işgal alanı dışına koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Gazi Alışveriş Merk. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

482    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 02.08.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 35 Kayıt No:240 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen satışa sunduğu ürünleri kaldırım üzerinde bekleterek geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ak Gıda Paz. Unlu Mam. İnş. Tur. Taş. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

483    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 02.08.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 36 Kayıt No:241 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen satışa arz ettiği malları belediyece belirlenen işgal alanın dışına çıkarak yayaların geliş geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yeni Mağazacılık A.Ş.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

484    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 02.08.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 37 Kayıt No:242 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan ikaz ve uyarılara rağmen işyerine ait kasaları Oltacı Sokak Tretuvar üzerine koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yusuf KARAKAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

485    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.08.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 38 Kayıt No:243 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlarımıza rağmen belediyece belirlenmiş işgal alanının dışına çıkarak masa sandalye koyarak halkın geliş ve geçişini, engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tamer KAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

486    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.08.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 39 Kayıt No:244 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen işgal alanının dışına çıkarak masa sandalye koyduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa KARABIÇAK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

487    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.08.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 40 Kayıt No:245 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen belediyece belirlenmiş işgal alanının dışına çıkarak masa sandalye koyduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa SAVAŞ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

488    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.08.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 41 Kayıt No:246 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen satışa arz ettiği sebze ve meyveleri yola koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. M. Şirin ERİŞGİN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

489    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.08.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 42 Kayıt No:247 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak ikaz ve uyarılarımıza rağmen tescilsiz ve plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Özkan EREN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

490    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.08.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 43 Kayıt No:248 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan ikaz ve uyarılara rağmen işyerine ait kasaları Oltacı Sokak ve tretuvara koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yusuf KARAKAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

491    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.08.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 44 Kayıt No:249 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen işgal alanının dışına çıkarak yola masa sandalye koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Müslüm AYDIN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

492    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.08.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 45 Kayıt No:250 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen yaya kaldırımına kasa, palet vs. gibi malzemeleri koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ramazan ÖZDEMİR’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

493    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.08.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 46 Kayıt No:251 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenmiş işgal alanı dışına masa sandalye atarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ramazan BAĞRIYANIK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

494    05.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.08.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 47 Kayıt No:252 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenmiş işgal alanı dışına satışa sunduğu malları koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Osman Zeki ŞEKERCİ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

495    05.08.2014    
Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.08.2014 tarih ve 1766 sayılı teklifi okunmuştur. Susan KARADEMİR 11.07.2014 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak oğlu Serdar KARADEMİR ’in vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Hiçbir yerden geliri olmadığı yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 08.01.2014 tarih ve 2014/4 sayılı kararına istinaden. 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 05.02.2014 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 166,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 261,00 TL, Toplamda ise ayda 427,00 TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 05.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

496    12.08.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.08.2014 tarih ve 2014/1050 yazısı tetkik edildi. İlgi:a) 20.06.2014 tarih ve 13/26 Cilt, Sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı. b) 01.07.2014 tarih ve 274 Sayılı Belediye Encümen Kararı. Adalar İlçesi Büyükada, Nizam Caddesi, 133 ada, 16 parsel 38 kapı sayılı yerde ruhsatsız olarak başlanan havuza, ilgi (a) Yapı Tatil Tutanağı Düzenlenerek, ilgi (b) Encümen Kararı alınmıştır. Ancak anılan yere ait hazırlanan İmar Cezası Encümen Raporunda belirtilen 112,32 m² ’nin sehven yazıldığı anlaşılmıştır. 112,32 m² ’nin, 65,52 m² olarak düzeltilmesi ve mührün fek edilerek havuzun tamamlandığının tespiti üzerine 24.07.2014 tarih ve 18/26 cilt/sahife sayılı II no’lu Yapı Tatil Tutanağı düzenlenerek evrak Belediye encümenimize havale edilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; ilgi (a) Yapı Tatil Tutanağında imara aykırılık 65,52 m² olarak ölçülmüş iken 20.06.2014 tarihli İmar Cezası Encümen raporunda sehven 112,32 m² olarak yazılmış olduğu anlaşıldığından 01.07.2014 tarih ve 2014/274 sayılı Encümen kararında Yapı sahibi Zehra Zeynep Dereli Batu’ya 112,32 m² için verilen 9.894,49 TL para cezasının düzeltilerek, III. Sınıf A Grubu Yapı İçin 65,52 m² Aykırı Uygulamadan Dolayı : Toplam Ceza Bedeli = (Toplam İnşaat Alanı TL X III. Sınıf A Grubu Birim Fiyatı) 65,52 m² X 24,47 TL = 1.603,27 TL para cezası tayinine, c-6 için = 1.603,27 TL’nin % 80 ’i = 1.282,62 TL, c-8 için = 1.603,27 TL ’nin % 180 ’i = 2.885,89 TL, ceza artış oranları uygulanmasına, Toplamda ise: 1.603,27 TL + 1.282,62 TL + 2.885,89 TL = 5.771,78 (beşbinyediyüzyetmişbirlirayetmişsekizkuruş) TL para cezası tayinine, 24.07.2014 tarih ve c18/26 cilt/Yaprak numaralı, II No’lu Yapı Tatil Tutanağı düzenlenerek 20.06.2014 tarih ve 13/26 cilt/yaprak sayılı yapı tatil tutanağı ile mühürlenen havuzun mührü sökülerek yalıtım işleminin tamamlandığı ve havuzun su ile doldurularak kullanıma hazır hale getirildiği tespit edilmiştir. Mühür ilgilisi tarafından fek edilmiş olup havuz tekrar mühürlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinin (Değişik:9/12/2009-5940/2Md.) 3. (üçüncü) bendi: …‘’Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat arttırılarak uygulanır.‘’ hükmü gereği Yapı sahibi Zehra Zeynep Dereli Batu’ya verilen 5.771,78 TL para cezası bir kat arttırılarak 11.543,56 (onbirbinbeşyüzkırküçliraellialtıkuruş) TL para cezası uygulanmasına, Belediye Encümeni’nin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

497    12.08.2014    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 12.08.2014 tarih ve 1822 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13.07.2014 günü saat 04.35 sıralarında yapılan ihbar üzerine Kınalıada Alsancak Caddesi Aliboran Meydanında bulunan işletmeciliğini Nafiz GÜZELTEPE ’nin yaptığı Meydan Büfe isimli işletme 04.45 sıralarında kontrol edilmiş ve faaliyetine devam ettiği görülmüştür. Adalar Belediyesi tarafından verilen izin saati olan 04:00 ‘e kadar kapatılması gerektiği söylenmesine rağmen faaliyetine devam eden Elmas Büfe isimli işyerinin saat 05.30 sıralarında faaliyeti men edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6. maddesinin (b) bendi gereği işyeri ilgilisi Nafiz GÜZELTEPE’ye 959,00 (dokuzyüzellidokuz)TL para cezası verilmesine, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/ oyçokluğu ile karar verildi.

498    12.08.2014    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 12.08.2014 tarih ve 1823 sayılı yazısı tetkik edildi. Belediyemiz Zabıta Memurlarınca 01.08.2014 günü 23:35 sıralarında yapılan kontrollerde Büyükada 23 Nisan Caddesi 12/1 kapı sayılı yerde, 2013/53 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile İçkili Restaurant olarak faaliyet gösteren Candaroğlu Yapı Sist. Gıda Tic. A. Ş. Yetkililerinin canlı müzik izin belgesi olmadan canlı müzik yaptıkları tespit edilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde : Candaroğlu Yapı Sist. Gıda Tic. A. Ş. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına. Ayrıca Adalar Belediye Meclisinin 06.09.2013 tarih ve 2013/55 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen ücret tarifesinde Günlük Canlı Müzik için belirlenen bedel olan 400,00 TL’nin tahsil edilmesine, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/ oyçokluğu ile karar verildi.

499    12.08.2014    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 12.08.2014 tarih ve 1824 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13.07.2014 günü saat 04.35 sıralarında yapılan ihbar üzerine Kınalıada Alsancak Caddesi Aliboran Meydanında bulunan işletmeciliğini Şevki BOZAN’ın yaptığı Elmas Büfe isimli işletme 04.40 sıralarında kontrol edilmiş ve faaliyetine devam ettiği görülmüştür. Adalar Belediyesi tarafından verilen izin saati olan 04:00 ‘e kadar kapatılması gerektiği söylenmesine rağmen faaliyetine devam eden Elmas Büfe isimli işyerinin saat 05.25 sıralarında faaliyeti men edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6. maddesinin (b) bendi gereği işyeri ilgilisi Şevki BOZAN’a 959,00 (dokuzyüzellidokuz)TL para cezası verilmesine, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/ oyçokluğu ile karar verildi.

500    12.08.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.08.2014 tarih ve 2014/911 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçemiz hudutları içerisinde, Büyükada, Deniz Kulübü Sokak, 223 ada, 57 parsel, 15 kapı numaralı taşınmazın, 17.05.2014 gün ve 510 sayılı İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı onaylı güçlendirme ve tadilat projesine aykırı uygulama yapılmış olup, 14.01.2013 tarih, 72 cilt no ve 24 yaprak no’lu Yapı Tatil Tutanağı ile mühürlenmiştir. Söz Konusu Yapı Tatil Tutanağında yapının aykırı çalışmalarının yer aldığı alan 05.02.2013 tarih ve 2013/021 sayılı Encümen kararında 64.1 m² alan 3 A Grubu yapı üzerinden hesaplanarak mal sahibi ve müteahhidi ile fenni mesullere ayrı ayrı olmak üzere ceza tahakkuk ettirilmiş olup, 12.08.2014 tarihli tespit raporu ile eksik hesap alanı olan 20 m² farkın ilgilisinden tahsil edilmesi için evrak encümenimize havale edilmiştir. Söz konusu eksik hesaplanmış olan alan için Yapı Sahibi Zeynep Zerrin ZİHLİ’ye: Toplam Ceza Bedeli = (Toplam İnşaat Alanı TL X III Sınıf A Grubu Birim Fiyatı ) = 20 m² X 24.47 TL = 489,40 TL para cezası verilmesine, yapılan hesaplamada verilecek idari para cezası 679,83 TL ‘den az olamayacağından; Yapı Sahibi Zeynep Zerrin ZİHLİ’ye 679,83 (altıyüzyetmişdokuzliraseksenüçkuruş) TL para cezası verilmesine, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

501    12.08.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.08.2014 tarih ve 2014/1043 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Tekinay Sokak, 59 ada, 23 parsel 35 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 08.08.2014 gün ve 1/000001 Cilt-Sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile 06.01.2014 tarih 1/26 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen çatı katı yapımının tamamen bitirilmiş olduğu tespit edilmiştir. III. Sınıf A grubu 100 m² toplam inşaat alanı olan yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi Tekinay Sokak 9 pafta, 59 ada, 23 parsel, 35 kapı sayılı yerde, 06.01.2014 gün ve 1 / 26 sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiş ve 14.01.2014 tarih ve 2014/004 sayılı Encümen Kararı ile yapı sahibi İstephan ÖZKAYA’ya 14.739,18 TL para cezası verilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42.(Değişik:9/12/2009-5940/2Md.) Maddesinde , ‘’Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat arttırılarak uygulanır.‘’ hükmü gereği; 14.01.2014 tarih ve 2014/004 sayılı Encümen Kararı ile Yapı Sahibi İstephan ÖZKAYA’ya verilen 14.739,18 TL para cezası bir kat arttırılarak 29.478,36 (yirmidokuzbindörtyüzyetmişsekizliraotuzaltıkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

502    12.08.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.08.2014 tarih ve 2014/Sa.144 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Maden Mahallesi, Yılmaztürk Sokak , 63 ada, 20 parsel …. kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 11.08.2014 gün ve 1/000002 cilt/ sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul İli, Adalar İlçesi Büyükada, 33 pafta, 63 ada, 20 parsel sayılı Anıtlar Yüksek Kurulunun 17.10.85 gün 1515 sayılı kararı ile tescilli İstanbul III No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 09.09.1993, gün 6099 sayılı kararı ile grubunun I. Grup olan yapıda ruhsatsız havuz tespit edilerek mühür altına alınmıştır. V. Sınıf D grubu 54,43 m² toplam inşaat alanı olan yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; Yapı Sahibi Saadet SARAÇ’ a 3194 Sayılı İmar Kanununun 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesi uyarınca; 1-) İmar mevzuatına aykırı V. Sınıf D grubu kısmın 54,43 m² olduğu (54,43 m² x 85,66 = 4.662,47 TL), 2-) Uygulama İmar planı bulunan bir alanda yapılmış olduğu,( 4.662,47 TL x % 20= 932,49 TL ) 3-) Yapılaşmaya yasak bir alanda yapılmış olduğu ,( 4.662,47 TL x % 80= 3.729,97 TL ) 4-) Ruhsatsız yapılmış olduğu ( 4.662,47 TL x % 180= 8.392,45 TL ), 5-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (4.662,47 TL x % 20= 932,49 TL) dikkate alınarak toplamda 18.649,87 (onsekizbinaltıyüzkırkdokuzliraseksenyedikuruş) TL para cezası uygulanmasına. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

503    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:15 Varak No: 8 Kayıt No:8 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak markete ait boş kasa ve el arabalarını vs. kaldırım ve yola koyarak (işgal sahası dışına) işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Adem Barış GÜL’ün 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

504    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:15 Varak No: 9 Kayıt No:9 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak Ayyıldız Caddesi No:73 önündeki kaldırıma boş buzdolapları yük paletleri vs. koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet ÇUKUR’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

505    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:15 Varak No: 10 Kayıt No:10 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak lokantasına ait masa ve sandalyeleri işgal sahası dışına koyarak izinsiz işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ercan GÜLENER ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

507    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.07.2014 tarih ve Cilt No:15 Varak No: 12 Kayıt No:12 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 13/e maddesine aykırı olarak faytonuna aldığı müşterisini büyük tur yaptırmadan büyük tur ücreti aldığı ve aldattığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet YILMAZ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

508    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.08.2014 tarih ve Cilt No:15 Varak No: 13 Kayıt No:13 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak lahmacun ve pide salonu işyerine ait masa ve sandalyeyi işgal sahası dışına koyarak geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ahmet DİLMAÇ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

509    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.08.2014 tarih ve Cilt No:15 Varak No: 14 Kayıt No:14 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak Ayyıldız Cad. No:73 önündeki kaldırıma boş buzdolapları yük paletleri vs. koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet ÇUKUR’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

510    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.08.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 24 Kayıt No:42 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarılara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına atarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Cimşit BAĞCI’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

511    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.08.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 25 Kayıt No:43 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Çetin YELKEN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

512    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.08.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 26 Kayıt No:44 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Keyf Ada Cafe Rest. Tur. İnş. Gıda San. Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

513    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.08.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 27 Kayıt No:45 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyelerini işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Musa Kazım BİÇER ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

514    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.08.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 28 Kayıt No:46 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ercan DOĞAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

515    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.08.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 29 Kayıt No:47 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Canan SOFUOĞLU ’nun 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

516    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.08.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 30 Kayıt No:48 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Aycan ALP ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

517    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.08.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 31 Kayıt No:49 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Erkan ATİK’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

518    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 1 Kayıt No:256 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlarımıza rağmen işgal alanının dışına çıkarak, masa sandalye koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Hüseyin BEĞENİLMİŞ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

519    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 08.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 2 Kayıt No:257 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlarımıza rağmen satışa arz ettiği malları (çanta vs.) gibi yola koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Gültekin UNUTMUŞ’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

520    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 08.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 3 Kayıt No:258 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlarımıza rağmen işgal alanının dışına çıkarak, masa sandalye koyduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tamer KAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

521    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 08.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 4 Kayıt No:259 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlarımıza rağmen satışa arz ettiği meyve ve sebzeyi işgal alanının dışına çıkararak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Fatma BİNGÖL’ün 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

522    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 08.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 5 Kayıt No:260 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak ikaz ve ihtarlarımıza rağmen satışa arz ettiği malları ve paletleri Kıvılcım Sokak içine koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Gazi Alışveriş Merk.Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

523    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 08.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 6 Kayıt No:261 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen satışa arz ettiği malların boş kasa vs. gibi malları yola koyarak geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yusuf KARAKAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

524    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 7 Kayıt No:262 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ı maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenen yerler haricinde tamirat atığı ve evsel atık attığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Veysi ÖNAL’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

525    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 8 Kayıt No:263 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa sandalye ve tabela koyarak geliş ve geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Hüseyin BEĞENİLMİŞ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

526    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 9 Kayıt No:264 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak geliş ve geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tamer KAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

527    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 10 Kayıt No:265 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak geliş ve geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa SAVAŞ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

528    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 11 Kayıt No:266 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak geliş ve geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ahmet ÇETİN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

529    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 12 Kayıt No:267 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen satışa sunduğu malları işgal alanı dışına koyarak geliş ve geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Gültekin UNUTMUŞ’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

530    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 13 Kayıt No:268 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa, sandalye ve tabela koyarak geliş ve geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Hüseyin BEĞENİLMİŞ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

531    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 14 Kayıt No:269 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan ikazlara rağmen sandalye ve masalarını işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yusuf KAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

532    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 15 Kayıt No:270 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan ikaz ve uyarılara rağmen belirtilen işgal alanı dışına masa sandalye koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tamer KAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

533    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 16 Kayıt No:271 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işgal alanı dışına sandalye ve masa koyarak yaya geliş geçişi engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kutlu AKPINAR’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

534    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 17 Kayıt No:272 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve yasaklara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak yaya geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa SAVAŞ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

535    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 18 Kayıt No:273 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 4/c maddesine aykırı olarak yapılan tüm ikazlara rağmen dondurma tezgahında çalıştırdığı personelin müşteri celbi maksadıyla bağırıp çağırarak insanları rahatsız ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. İrfan CELAYİR’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

536    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 19 Kayıt No:274 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 4/c maddesine aykırı olarak yapılan tüm ikazlara rağmen dondurma tezgahında çalıştırdığı personelin müşteri celbi maksadıyla bağırıp çağırarak insanları rahatsız ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Dominos Pizza Restaurantları ’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

537    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 04.08.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 48 Kayıt No:253 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen dondurma satış dükkanının ön kısmına yola şemsiye koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Akasya Gıda İnş. Petrol Tic. Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

538    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 05.08.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 49 Kayıt No:254 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara işyeri önüne ve cadde üzerine palet ve malzeme koyarak geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

539    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.08.2014 tarih ve Cilt No:25 Varak No: 50 Kayıt No:255 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlarımıza rağmen tescilsiz ve plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Cengiz OKUMUŞ’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

540    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 1 Kayıt No:133 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak marketine ait ürünleri (su paletleri) işgal sahası dışına koyarak geliş ve geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mares Gıda Ltd.Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

541    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 2 Kayıt No:134 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm ikaz ve uyarılara rağmen işyerine ait ürünleri işgal sahası dışına (yola) koyarak geliş ve geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Bayram TÜYSÜZ’ün 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

542    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 3 Kayıt No:135 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait masa ve sandalyeyi işgal sahası dışına koyarak geliş ve geçişe mani, olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ahmet Ali SARUHAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

543    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 4 Kayıt No:136 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak marketine ait paletler üzerindeki içme sularını ve kasaları işgal sahası dışına koyarak geliş ve geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kınalı Market Hiz. Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

544    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 5 Kayıt No:137 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak satışa arz ettiği market ürünlerini izinli saha dışına koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yeni Mağazacılık A.Ş.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

545    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 6 Kayıt No:138 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong, şemsiye koyarak işgal ettiği vatandaşların denizden faydalanmasına mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Arkın Tur. Lok.Taş.Gıda Teks.Hayv.San.Tic.Ltd.Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

546    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 7 Kayıt No:139 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait masa ve sandalyeleri izinli işgal alanı dışına koyarak geliş, geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Şevki BOZAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

547    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 8 Kayıt No:140 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kenan ÇAĞLAYAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

548    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 9 Kayıt No:141 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen su kasalarını tretuvar ve yola koyarak işgal ettiği geliş, geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Lütfi YAZGAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

549    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 10 Kayıt No:142 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak satışa sunmuş olduğu market ürünlerini izinli işgal alanı dışına ve arka cephesine koyarak işgal ettiği geliş, geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Rıdvan EVREN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

550    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 11 Kayıt No:143 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait ürünleri işgal alanı dışına, karşı kaldırıma koyarak işgal ettiği geliş, geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kemal YILDIRIM’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

551    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 12 Kayıt No:144 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak gıda işyerine ait ürünleri işgal alanı dışına, yola koyarak geliş, geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Zakir BOZAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

552    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 13 Kayıt No:145 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong, şemsiye koyarak halkın denizden faydalanmasına mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Nafiz GÜZELTEPE’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

553    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 14 Kayıt No:146 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong, şemsiye koyarak halkın denizden faydalanmasına mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Hayati ÇELİK’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

554    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 15 Kayıt No:147 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong, şemsiye koyarak vatandaşların denizden faydalanmasına mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Şükrü DUMAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

555    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 16 Kayıt No:148 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong, şemsiye koyarak işgal ettiği vatandaşların denizden faydalanmasına engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Güzel AYDIN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

556    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 17 Kayıt No:149 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak sahil şeridine şezlong, şemsiye koyarak işgal ettiği vatandaşların denizden faydalanmasına engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Burhan KORKMAZ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

557    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 18 Kayıt No:150 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong, şemsiye koyarak işgal ettiği vatandaşların denizden faydalanmasına engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Necati KOÇYİĞİT ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

558    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 19 Kayıt No:151 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong, şemsiye koyarak işgal ettiği vatandaşların denizden faydalanmasına engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Celal YILDIRIM ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

559    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 20 Kayıt No:152 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong, şemsiye koyarak işgal ettiği vatandaşların denizden faydalanmasına engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Sevgili ÇELİK’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

560    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 21 Kayıt No:153 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong, şemsiye koyarak işgal ettiği vatandaşların denizden faydalanmasına engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Servi GÜMÜŞ ’ün 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

561    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 22 Kayıt No:154 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong, şemsiye koyarak işgal ettiği vatandaşların denizden faydalanmasına mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yeliz BATMAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

562    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 23 Kayıt No:155 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong, şemsiye koyarak işgal ettiği vatandaşların denizden faydalanmasına engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Münuriye AKBULUT’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

563    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 24 Kayıt No:156 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong, şemsiye koyarak işgal ettiği, vatandaşların denizden faydalanmasına mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Sebahattin EDİS ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

564    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 25 Kayıt No:157 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong, şemsiye koyarak işgal ettiği, vatandaşların denizden faydalanmasına engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yılmaz BOZTEPE ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

565    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 26 Kayıt No:158 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong, şemsiye koyarak işgal ettiği, vatandaşların denizden faydalanmasına engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. İdris YAZGAN ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

566    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 27 Kayıt No:159 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong, şemsiye koyarak işgal ettiği, vatandaşların denizden faydalanmasına engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Burak ÇİÇEK’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

567    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 28 Kayıt No:160 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong, şemsiye koyarak işgal ettiği, vatandaşların denizden faydalanmasına engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Cumali YILMAZ ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

568    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 29 Kayıt No:161 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong, şemsiye koyarak işgal ettiği, vatandaşların denizden faydalanmasına engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Bahargül KARAURGAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

569    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 30 Kayıt No:162 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong, şemsiye koyarak işgal ettiği, vatandaşların denizden faydalanmasına engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ömer TÜFENK ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

570    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 31 Kayıt No:163 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong, şemsiye koyarak işgal ettiği, vatandaşların denizden faydalanmasına engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Filiz BAHAR ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

571    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 32 Kayıt No:164 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong, şemsiye koyarak işgal ettiği, vatandaşların denizden faydalanmasına mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Emre ERDÜZ’ün 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

572    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 33 Kayıt No:165 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong, şemsiye koyarak işgal ettiği, vatandaşların denizden faydalanmasına engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Metin AKBULUT’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

573    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 34 Kayıt No:166 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong, şemsiye koyarak işgal ettiği, vatandaşların denizden faydalanmasına engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Turan YILDIZ ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

574    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 35 Kayıt No:167 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong, şemsiye koyarak işgal ettiği, vatandaşların denizden faydalanmasına engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ozan NARMAN ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

575    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 36 Kayıt No:168 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong, şemsiye koyarak işgal ettiği, vatandaşların denizden faydalanmasına engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Sait YILDIZ ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

576    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 37 Kayıt No:169 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong, şemsiye koyarak işgal ettiği, vatandaşların denizden faydalanmasına engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Şazimet ÜLKER’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

577    12.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 38 Kayıt No:170 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/g maddesine aykırı olarak kıyı sahil şeridine şezlong, şemsiye koyarak işgal ettiği, vatandaşların denizden faydalanmasına engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Aylin MİRİCANYAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 12.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

578    19.08.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.08.2014 tarih ve 2014/1023 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada Mahallesi, Şakirpaşa Sokak 245 ada, 45 parsel 8 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 13.08.2014 gün ve 1 cilt 000003 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile Adalar İlçesi Büyükada 1 pafta 245 ada 45 parsel sayılı taşınmazın yerinde yapılan incelemede 04.10.1963 tarihli projesine göre çatı arası iptal edilmiş olup ruhsatsız ve projeye aykırı kaçak kat yapıldığı tespit edilmiştir. III. Sınıf A grubu 211 m² toplam inşaat alanı olan yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. Adalar Tapu Müdürlüğü’nün 15.07.2014 tarih ve 550 sayılı yazısında ekli Tapu Kaydında, yapı sahibinin Ayten ÇETİNKAYA olduğu anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde yapı sahibi Ayten ÇETİNKAYA’ ya, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesi uyarınca; 1-) İmar mevzuatına aykırı III. Sınıf A grubu kısmın 211,00 m² olduğu (211,00 m² x 24,47 = 5.163,17 TL), 2-) Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu (5.163,17 x %30=1.548,95 TL), 3-) Mevcut haliyle öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ettiği ( 5.163,17 x %100=5.163,17 TL), 4-) Yapılaşmaya yasak bir alanda yapılmış olduğu ( 5.163,17 x % 80= 4.130,54 TL), 5-) Ruhsatsız yapılmış olduğu (5.163,17 x %180=9.293,71 TL), 6-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (5163,17 x % 20= 1.032,63 TL) dikkate alınarak toplamda 26.332,17 (yirmialtıbinüçyüzotuzikiliraonyedikuruş) TL para cezası uygulanmasına, Belediye Encümeni’nin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

579    19.08.2014    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 19.08.2014 tarih ve 1874 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Kaymakamlığı, Büyükada Polis Merkezi Amirliği’nin ekiplerince, 09.08.2014 günü yapılan, umuma açık yerlerin kontrollerinde: 23 Nisan Caddesi No:12/1 sayılı adreste faaliyet gösteren, Clup Nispet ve Liman Çıkmazı Sokak No:119/1 sayılı adreste faaliyet gösteren Vordonosi isimli işyerlerinin 09.08.2014 günü canlı müzik izni belgesi olmadığı halde canlı müzik yaptıkları tespit edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde Tutulan tutanak gereği: 1-) 23 Nisan Caddesi No:12/1 sayılı adreste faaliyet gösteren, Clup Nispet isimli işyeri ilgilisi Çandaroğulları Yapı Sistemleri Gıda Dış Tic. A.Ş.’ne 2559 sayılı kanunun 6. Maddesinin (d) fıkrasına göre 959,00 (dokuzyüzellidokuz) TL para cezası verilmesine, 2-) Liman Çıkmazı Sokak No:119/1 sayılı adreste faaliyet gösteren Vordonosi Restaurant isimli işyeri ilgilileri Kürşat Kerim GARİP-Ömer HIRFANOĞLU’na 2559 sayılı kanunun 6. Maddesinin (d) fıkrasına göre 959,00 (dokuzyüzellidokuz) TL para cezası verilmesine, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

580    19.08.2014    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 19.08.2014 tarih ve 1875 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Kaymakamlığı, Büyükada Polis Merkezi Amirliği’nin ekiplerince, 09.08.2014 günü yapılan umuma açık yerlerin kontrollerinde Liman Çıkmazı Sokak No:119/1 sayılı adreste faaliyet gösteren Vordonisi isimli işyerine gidilmiş, mesul müdürün kim olduğu söylenmiş, mesul müdürlük belgesi sorulduğunda, Mehmet Erkut DEMİRKUT olduğu şifahen söylenmiş ancak belge ibraz edilememiş tanzim edilen memur tutanağı gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde Tutulan tutanak gereği: Vordonosi Restaurant isimli işyeri ilgilileri Kürşat Kerim GARİP-Ömer HIRFANOĞLU’na 2559 sayılı kanunun 6. Maddesinin (d) fıkrasına göre 959,00 (dokuzyüzellidokuz) TL para cezası verilmesine, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

581    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 15.08.2014 tarih ve Cilt No:15 Varak No: 15 Kayıt No:15 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak Ayyıldız Caddesi No:73 önündeki kaldırıma boş paletler, kasa, buzdolabı ve kola dolabı koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet ÇUKUR’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

582    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 13.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 20 Kayıt No:275 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ş maddesine aykırı olarak yapılan ikazlara rağmen UKOME kararında belirtilen durak haricinde durak haricinde uzun süre bekleme yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Şerif KELEŞ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

583    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 13.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 21 Kayıt No:276 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ş maddesine aykırı olarak yapılan ikazlara rağmen UKOME kararında belirtilen durak haricinde durak haricinde uzun süre bekleme yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Fuat DALMA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

584    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 13.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 22 Kayıt No:277 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen işgal alanı dışına şemsiye koyarak geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Halil ISIRGAN ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

585    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 13.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 23 Kayıt No:278 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen işgal alanı dışına şemsiye koyarak geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Akasya Gıda İnş. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

586    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 13.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 24 Kayıt No:279 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarılara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına sandalye ve masa koyarakişgal alanı dışına taştığı geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tarık ÖNVER ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

587    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 14.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 25 Kayıt No:280 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 12/b maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen Büyükada Semt Pazarında izin verilen haricinde fazla tezgah açtığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. İdris KOŞAR’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

588    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 14.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 26 Kayıt No:281 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 12/b maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen semt pazarında izinsiz olarak tezgah açtığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Hüseyin ÖZER’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

589    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 27 Kayıt No:282 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlarımıza rağmen satışa arz ettiği malları yola koyarak geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Gazi Alışveriş Merk. Tur. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

590    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 28 Kayıt No:283 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlarımıza rağmen satışa arz ettiği malları yola koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet Şirin ERİŞGİN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

591    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 29 Kayıt No:284 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ş maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen UKOME kararına aykırı olarak bekleme yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Nevzat OYNARGÜL’ün 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

592    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 30 Kayıt No:285 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Şükrü BUDAK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

593    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 31 Kayıt No:286 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm ikazlara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına sandalye ve masaları koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Sevgi TOPRAK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

594    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 32 Kayıt No:287 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait sandalye ve masalarını belediyece belirlenen işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Reşat DURMUŞ ’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

595    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 33 Kayıt No:288 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait sandalye ve masalarını belediyece belirlenen işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Emin Serkan ADAKAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

596    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 34 Kayıt No:289 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait sandalye ve masalarını belediyece belirlenen işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ahmet AKTAŞ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

597    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 35 Kayıt No:290 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait sandalye ve masaları belediyece belirlenen işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kemal KAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

598    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 36 Kayıt No:291 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait sandalye ve masaları belediyece belirlenen işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Sait OKYAY’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

599    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 37 Kayıt No:292 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait sandalye ve masaları belediyece belirlenen işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kadir OKUMUŞ’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

600    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 38 Kayıt No:293 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait sandalye ve masaları belediyece belirlenen işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Celal SÖYLEMEZ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

601    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 39 Kayıt No:294 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait sandalye ve masaları belediyece belirlenen işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet Ali DURSUN’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

602    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 40 Kayıt No:295 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına sandalye ve masa koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ali OKUMUŞ’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

603    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 41 Kayıt No:296 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ş maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarılara rağmen UKOME kararına aykırı olarak uzun süre bekleme yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa ACUR’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

604    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 42 Kayıt No:297 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediye tarafından belirlenen işgal alanı dışına masa sandalye ve tabela koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Hüseyin BEĞENİLMİŞ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

605    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 39 Kayıt No:171 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait su kasalarını paletleri işgal alanı dışına yola koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mares Gıda Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

606    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 40 Kayıt No:172 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen işyerine ait ürünleri işgal alanı dışına yola koyarak işgal ettiği geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Bayram TÜYSÜZ’ün 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

607    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 41 Kayıt No:173 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait paletler üzerindeki içme sularının ve diğer ürünleri işgal alanı dışına yola ve arka cephesindeki yol üzerine koyarak işgal ettiği geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kınalı Market Hiz. Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

608    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 42 Kayıt No:174 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak satışa arz ettiği ürünleri ve boş paletleri işgal alanı dışına yola koyarak işgal ettiği geliş, geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yeni Mağazacılık A.Ş.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

609    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 43 Kayıt No:175 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belirlenen işgal alanını taşarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Muammer BULUT ’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

610    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 44 Kayıt No:176 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen satışa sunmuş olduğu market ürünlerini izinli işgal alanı dışına yola ve arka cephesindeki tretuvar ve yola koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Rıdvan EVREN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

611    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 45 Kayıt No:177 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kenan ÇAĞLAYAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

612    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 46 Kayıt No:178 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi, Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Asena Turz. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

613    19.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 47 Kayıt No:179 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarılara işyerine ait masa ve sandalyeleri izinli işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ahmet Ali SARUHAN ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

614    26.08.2014    
Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 20.08.2014 tarih ve 2042 sayılı yazısı tetkik edildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün ‘’Bilgisayar Kullanıcıları Personel Hizmet Alımı’’ için Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesi gereğince ‘’Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler’’ (46.34.05.33.01.1.2.00.5.03.5.1.90) başlığı altında Bütçe tertibinin açılması ve yedek ödenek tertibinden 60.000,00- TL ödenek aktarılması talebiyle evrak encümenimize sunulmuştur. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36 ve 38. Maddeleri gereği, 2014 Mali Yılı gider bütçesinde, ‘’Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler’’ (46.34.05.33.01.1.2.00.5.03.5.1.90) başlığı altında Bütçe tertibinin açılması ve yedek ödenek tertibinden 60.000,00- TL ödenek aktarılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

615    26.08.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.08.2014 tarih ve 2014/1151 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Alsancak Caddesi 1 ada, 15 parsel 11/A kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 20.08.2014 gün ve 1 cilt 000004 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile projesinde konut olarak gözüken mekanın işyeri olarak kullanıldığı, projesinde portik sahası diye gözüken alanın (5 m x 4 m) kapatılarak mekana katıldığı, mutfak banyo diye gözüken mekanların duvarlarının kaldırılarak açık mutfak haline dönüştürüldüğü, depo olarak gözüken yerin tuvalete dönüştürüldüğü, arkadaki iki oda arasındaki duvarın kaldırılarak tek mekan haline getirildiği, güçlendirme yapıldığı, deniz cephesine bitişik olarak 2.85 x 4.75 m ebatlarında demonte yapı eklendiği tespit edilmiştir. III. Sınıf A grubu 93.38 m² toplam inşaat alanı olan yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. Adalar Tapu Müdürlüğü’nün 25.08.2014 tarih ve 440 sayılı yazısına ekli Tapu Kaydında, yapı sahibinin Aydan GÜMÜGEN olduğu anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde yapı sahibi Aydan GÜMÜGEN’ e, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesi uyarınca; 1-) İmar mevzuatına aykırı III. Sınıf A grubu kısmın 93,38 m² olduğu (93.38 m² x 24,47 = 2.285,01 TL), 2-) Yapılaşmaya yasak bir alanda yapılmış olduğu (2.285,01 TL x % 80= 1.828.01 TL), 3-) Ruhsatsız yapılmış olduğu (2.285,01 TL x %180=4.113,02 TL), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (2.285,01 TL x % 10= 228.50 TL) dikkate alınarak toplamda 8.454,54 (sekizbindörtyüzellidörtliraellidörtkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

616    26.08.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.08.2014 tarih ve 2014/1152 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Akasya Caddesi 67 ada, 31 parsel 84 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 22.08.2014 gün ve 1 cilt 000005 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile onaylı projesinde 5 No’lu daire olarak gözüken yerin ön giriş cephesine projesinde yer olmayan 3.25 x 1.60 ebatlarında balkon eklendiği tespit edilmiştir. Yapı iskan edildiğinden mühürlenememiştir. III. Sınıf A grubu 5.2 m² toplam inşaat alanı olan yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. Adalar Tapu Müdürlüğü’nün 25.08.2014 tarih ve 438 sayılı yazısına ekli Tapu Kaydında, yapı sahibinin Sibel DURUSU olduğu anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde yapı sahibi Sibel DURUSU’ ya, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesi uyarınca; 1-) İmar mevzuatına aykırı III. Sınıf A grubu kısmın 5.2 m² olduğu (5.2 m² x 24,47 = 127,24 TL), 2-) Yapılaşmaya yasak bir alanda yapılmış olduğu (127,24 TL x % 80= 101,80 TL), 4-) Ruhsatsız yapılmış olduğu (127,24 TL x %180=229,03 TL), 6-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (127,24 TL x % 20= 25,45 TL) dikkate alınarak toplamda 483,52 TL para cezası uygulanmasına, Yapılan hesaplamada verilecek idari para cezası 679,83 TL den az olamayacağından yapı sahibi Sibel DURUSU’ ya 679,83 (altıyüzyetmişdokuzliraseksenüçkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

617    26.08.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.08.2014 tarih ve 2014/1089 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi, Gönüllü Caddesi, 28 ada, 7 parsel 28 kapı no’lu yerde, 10.07.2014 gün ve 16/26 Cilt-Sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile 06.12.2013 tarih ve 210619 sayılı KUDEB Onarım Ön İzin Belgesi ile başlanan çalışmalar devamında 30.05.2014 tarih ve 106780 sayılı KUDEB yazısı eki yapı tespit tutanağında belirtilen müştemilatlara ait aykırı uygulamalar tespit edilerek mühür altına alınmış ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.07.2014 tarih ve 2014/974 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 15.07.2014 tarih ve 2014/329 sayılı Encümen Kararı ile de ilgilisine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede yapı sahibi Medeni Kerem AKMAN’ın yasal süresi içinde kusuru düzeltmediği, yapıyı eski haline getirmediği anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince, Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi, Gönüllü Caddesi, 28 ada, 7 parsel 28 kapı sayılı yerdeki aykırı uygulamalar ile ilgili yıkım uygulanmasına, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği :yapı sahibi Medeni Kerem AKMAN’a: 2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı uygulanarak 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

618    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 15.08.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 32 Kayıt No:50 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 12/b maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen tahta sayısından fazla tahta açarak işgal alanı dışına çıktığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet KELEŞ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

619    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.08.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 33 Kayıt No:51 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 11/j maddesine aykırı olarak yapılan uyarılara rağmen yüksek sesle müzik yaparak etraftakileri rahatsız ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. İsmet ARDA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

620    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 21.08.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 34 Kayıt No:52 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan uyarılara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Musa Kazım BİÇER’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

621    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.08.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 35 Kayıt No:53 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 12/b maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen tahta sayısından fazla tahta açarak işgal alanı dışına çıktığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet KELEŞ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

622    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.08.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 36 Kayıt No:54 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 12/c maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen izinsiz satış yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ahmet BALYAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

623    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.08.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 37 Kayıt No:55 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 12/b maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen ısrarla belgesiz olarak satış yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Abdullah YILMAZ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

624    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 23.08.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 38 Kayıt No:56 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Erkan ATİK’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

625    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.08.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 39 Kayıt No:57 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 5/k maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarılara rağmen işyerine ait çöpleri kaldırıma ve yola koyduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Cimşit BAĞCI’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

626    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.08.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 40 Kayıt No:58 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 5/k maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarılara rağmen işyerine ait çöpleri kaldırıma ve yola bıraktığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Çetin YELKEN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

627    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.08.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 41 Kayıt No:59 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 5/k maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarılara rağmen işyerine ait çöpleri kaldırıma ve yola bıraktığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Musa Kazım BİÇER’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

628    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 18.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 43 Kayıt No:298 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Bisiklet Yönetmeliği’nin 8/b maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen işyerine ait üç tekerlekli bisikleti tescilsiz ve plakasız olarak kullandığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Fatma KALBİDELİK’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

629    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 18.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 44 Kayıt No:299 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Bisiklet Yönetmeliği’nin 8/b maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait üç tekerlekli akülü bisikleti tescilsiz ve plakasız olarak kullandığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yeter KARAKAŞ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

630    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 19.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 45 Kayıt No:300 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlarımıza rağmen dondurma dolaplarının ön tarafına (yola) şemsiyeleri koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Birol Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

631    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 19.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 46 Kayıt No:301 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlarımıza rağmen satışa arz ettiği malları yola koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Neşet TÜRKEŞ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

632    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 19.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 47 Kayıt No:302 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlarımıza rağmen satışa arz ettiği malları yola koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet Şirin ERİŞGİN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

633    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 19.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 48 Kayıt No:303 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ş maddesine aykırı olarak yapılan ikaz ve ihtarlarımıza rağmen (UKOME) kararında belirtilen durak haricinde bekleme yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Şahin KELEŞ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

634    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 19.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 49 Kayıt No:304 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ş maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen (UKOME) kararında belirtilen durak haricinde uzun süre bekleme yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yakup KELEŞ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

635    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 19.08.2014 tarih ve Cilt No:24 Varak No: 50 Kayıt No:305 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ş maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen (UKOME) kararında belirtilen durak haricinde uzun süre bekleme yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet KORKMAZLAR ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

636    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 24.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 48 Kayıt No:180 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kenan ÇAĞLAYAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

637    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 24.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 49 Kayıt No:181 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen işyerine ait ürünlerini işgal alanı dışına yola ve karşı tretuvara koyarak vatandaşların geliş, geçişine mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Bayram TÜYSÜZ’ün 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

638    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 24.08.2014 tarih ve Cilt No:27 Varak No: 50 Kayıt No:182 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak satışa sunmuş olduğu market ürünlerini izinli işgal alanı dışına ve arka cephesindeki yola koyarak vatandaşların geliş, geçişine mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Rıdvan EVREN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

639    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 19.08.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 1 Kayıt No:306 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Bisiklet Yönetmeliği’nin 8/b maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen kendisine ait scooteri tescilsiz ve plakasız kullandığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Samet ZORLU ’nun 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

640    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 21.08.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 2 Kayıt No:307 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Bisiklet Yönetmeliği’nin 8/b maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen kendisine ait scooteri tescilsiz ve plakasız kullandığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Turan KILIÇ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

641    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 21.08.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 3 Kayıt No:308 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan ikaz ve uyarılara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına ilan reklam tabelasını koyarak halkın geliş geçişine mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ahmet ÇETİN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

642    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 21.08.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 4 Kayıt No:309 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan ikaz ve uyarılara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak halkın geliş ve geçişine mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa SAVAŞ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

643    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.08.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 5 Kayıt No:310 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan uyarı ve ikazlara rağmen UKOME kararına aykırı olarak bekleme yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Nevzat OYNARGÜL’ün 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

644    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.08.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 6 Kayıt No:311 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Bisiklet Yönetmeliği’nin 8/b maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen kendisine ait üç tekerlekli akülü bisikleti tescilsiz ve plakasız kullandığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa KABATAŞ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

645    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.08.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 7 Kayıt No:312 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Bisiklet Yönetmeliği’nin 8/b maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen kendisine ait scooteri tescilsiz ve plakasız kullandığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. İbrahim ÇELGİN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

646    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.08.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 9 Kayıt No:314 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 13/e maddesine aykırı olarak satışa arz ettiği malların etiketlerinin görülmeyecek şekilde kamufle ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. M. Şirin ERİŞGİN ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

647    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.08.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 10 Kayıt No:315 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 13/e maddesine aykırı olarak satışa arz ettiği malların etiketlerinin görülmeyecek şekilde kamufle edildiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Haydar ÖZEN ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

648    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.08.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 11 Kayıt No:316 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına taşarak sandalye ve masa koyduğu geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tamer KAYA ’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

649    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.08.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 12 Kayıt No:317 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına taşarak caddeye sandalye ve masa koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa SAVAŞ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

650    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.08.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 13 Kayıt No:318 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen işgal alanı dışına şemsiye koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Akasya Gıda İnş. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

651    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.08.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 14 Kayıt No:319 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen işgal alanı dışına şemsiye koyarak caddeden geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Birol Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

652    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 24.08.2014 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 1 Kayıt No:183 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak marketine ait ürünlerini işgal alanı dışına ve karşı cephesine koyarak vatandaşların geliş geçişine mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mares Gıda Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

653    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 24.08.2014 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 2 Kayıt No:184 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak marketine ait ürünleri işgal alanı dışına yola ve arka cephesindeki tretuvar ve yola koyarak vatandaşların geliş geçişine mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kınalı Market Hizm. Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

654    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 24.08.2014 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 3 Kayıt No:185 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen boş su kasalarını tretuvar ve yola koyarak işgal ettiği vatandaşların geliş geçişine mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Lütfi YAZGAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

655    26.08.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 24.08.2014 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 4 Kayıt No:186 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen meyve kasalarını koyarak işgal ettiği izinsiz satış yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kenan TAĞ ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

656    02.09.2014    
İlgi: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.08.2014 tarih ve 2151 sayılı teklifi incelenmiş olup ; 5393 sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi ile Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 23. Maddesi gereğince 2015-2017 dönemi bütçesiyle ilgili olarak hazırlanan Bütçe Taslağının Belediye Encümenince incelenerek, inceleme raporu hazırlanmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/ oyçokluğu ile karar verildi.

657    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 27.08.2014 tarih ve Cilt No:15 Varak No: 16 Kayıt No:16 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 5/c maddesine aykırı olarak bahçesinden çıkan kanalizasyon atığı ile ilgili arızayı tamirini yapmayıp yola akmasına, pis koku yayılmasına ve çevre sakinlerinin, İSKİ’nin ve zabıtamızca yapılan ikazlara uymayıp aynı suçu işlemeye devam ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. İsmail KARA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

658    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 27.08.2014 tarih ve Cilt No:15 Varak No: 18 Kayıt No:18 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 5/c maddesine aykırı olarak bahçesinden çıkan kanalizasyon atığı ile ilgili arızayı tamirini yapmayıp yola akmasına, pis koku yayılmasına ve çevre sakinlerinin, İSKİ’nin ve zabıtamızca yapılan ikazlara rağmen aynı suça devam ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Filiz ONURGİDER’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

659    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 27.08.2014 tarih ve Cilt No:15 Varak No: 19 Kayıt No:19 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 5/c maddesine aykırı olarak bahçesine akan kanalizasyon atığını tamir ettirmeyip pis koku yayılmasına, çevre sakinlerinin rahatsız olmasına ve zabıtamızca yapılan ikazlara uymayıp aynı suçu işlemeye devam ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Gülbeyaz KURAL’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

660    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.08.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 42 Kayıt No:60 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 5/p maddesine aykırı olarak işyerine ait atık suları kaldırıma ve yola döktüğü suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Cimşit BAĞCI’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

661    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.08.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 43 Kayıt No:61 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 12/b maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen belgeli tahta sayısından fazla tahta açarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet KELEŞ ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

662    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.08.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 44 Kayıt No:62 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 12/c maddesine aykırı olarak yapılan uyarılara rağmen izinsiz satış yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ahmet BALYAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

663    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.08.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 45 Kayıt No:63 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 5/k maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait çöpleri kaldırıma ve yola koyduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Cimşit BAĞCI ’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

664    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.08.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 46 Kayıt No:64 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 5/k maddesine aykırı olarak yapılan uyarılara rağmen işyerine ait çöpleri kaldırıma ve yola koyarak çevreyi kirlettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Çetin YELKEN ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

665    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.08.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 47 Kayıt No:65 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 5/k maddesine aykırı olarak işyerine ait çöpleri kaldırıma ve yola koyduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Keyf Ada Cafe Rest. Tur. İnş. Gıda San. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

666    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.08.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 48 Kayıt No:66 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 5/k maddesine aykırı olarak işyerine ait çöpleri kaldırıma ve yola koyduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Musa Kazım BİÇER’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

667    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.08.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 15 Kayıt No:320 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen bijuteri gibi malzemeleri yola koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. İbrahim ÇİDEM ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

668    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.08.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 16 Kayıt No:321 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 4/c maddesine aykırı olarak yapılan ikaz ve uyarılara rağmen çığırtkanlık yaparak müşteri celbi (hanutçuluk) yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tamer KAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

669    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 27.08.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 17 Kayıt No:322 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ş maddesine aykırı olarak yapılan tüm ikaz ve uyarılara rağmen UKOME kararına aykırı olarak bekleme yaptığı ve yolcu aldığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Nevzat OYNARGÜL’ün 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

670    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 27.08.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 18 Kayıt No:323 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ş maddesine aykırı olarak yapılan tüm ikaz ve uyarılara rağmen UKOME kararına aykırı olarak uzun süre bekleme yaparak yolcu aldığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yunus Emre AL’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

671    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 27.08.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 19 Kayıt No:324 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 5/g maddesine aykırı olarak faytonda kullandığı atların değişimini yaparken at gübrelerini dökerek çevreyi kirlettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet PALA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

672    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 27.08.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 20 Kayıt No:325 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 5/g maddesine aykırı olarak faytonda kullandığı atların değişimini yaparken at gübrelerini dökerek çevreyi kirlettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Salih ÇİÇEK’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

673    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 27.08.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 21 Kayıt No:326 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 5/g maddesine aykırı olarak faytonda kullandığı atların değişimini yaparken at gübrelerini yola dökerek çevreyi kirlettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Şerif KELEŞ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

674    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 27.08.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 22 Kayıt No:327 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ş maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen UKOME kararında belirtilen durak haricinde uzun süreli bekleme yaparak yolcu aldığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet KORKMAZLAR’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

675    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 27.08.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 23 Kayıt No:328 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ş maddesine aykırı olarak tüm ikazlara rağmen UKOME kararında belirtilen durak haricinde uzun süreli bekleme yaparak yolcu aldığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet ÇELİK’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

676    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 28.08.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 24 Kayıt No:329 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak ikaz ve ihtarlarımıza rağmen işgal alanının dışına masa sandalye koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa SAVAŞ ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

677    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 28.08.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 25 Kayıt No:330 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlarımıza rağmen satışa arz ettiği malları (gözlük vs. gibi) yola koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Neşet TÜRKEŞ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

678    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 28.08.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 26 Kayıt No:331 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen depoya götürdüğü malzemeleri yola koyarak geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet ÇUKUR’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

679    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.08.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 27 Kayıt No:332 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenmiş işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak geliş ve geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Dominos Pizza Restaurantları’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

680    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.08.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 28 Kayıt No:333 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan ikazlara rağmen satışa arz ettiği malları gözlük vs. gibi) belirlenen işgal sahasına koyarak geliş ve geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Neşet TÜRKEŞ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

681    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.08.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 29 Kayıt No:334 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen dondurma satış dükkanının ön kısmına yola şemsiye koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Akasya Gıda İnşaat Petrol Tic. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

682    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.08.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 30 Kayıt No:335 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenmiş işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa SAVAŞ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

683    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 30.08.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 31 Kayıt No:336 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait sandalye ve masaları işgal alanı dışına koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Özcan TUTAREL’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

684    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 31.08.2014 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 5 Kayıt No:187 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak satışa arz ettiği market ürünler ve boş paletleri işgal alanı dışına koyarak vatandaşların geliş geçişine engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yeni Mağazacılık A.Ş.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

685    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 31.08.2014 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 6 Kayıt No:188 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak marketine ait ürünleri izinli işgal alanı dışına ve karşı cephesine koyarak vatandaşların geliş, geçişine engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mares Gıda Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

686    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 31.08.2014 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 7 Kayıt No:189 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak market ürünleri izinli işgal alanı dışına yola ve arka cephesindeki tretuvar ve yola koyarak vatandaşların geliş, geçişine engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kınalı Market Hizm. Gıda Tic. Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

687    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 31.08.2014 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 8 Kayıt No:190 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kenan ÇAĞLAYAN ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

688    02.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 31.08.2014 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 9 Kayıt No:191 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Bisiklet Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen plakasız bisiklet kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Asena Turz. Ltd. Şti. ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 02.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

689    09.09.2014    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 09.09.2014 tarih ve 2014/2041 yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Heybeliada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 09.08.2014 günü saat 13;50 sıralarında yapılan denetimlerde; Heybeliada Ayyıldız Caddesi No:49 sayılı yerde, işletmeciliğini Ertay ÖZTEKİN’in yaptığı Kahvehane işyerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. Maddesinde sayılan görevlerin yanı sıra 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6.maddesinin (d) bendine gereği mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen işyeri hakkında idari yaptırım görevi Belediye sınırları içinde Belediye Encümenine verilmiştir. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Heybeliada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 09.08.2014 tarihinde yapılan kontrollerde Heybeliada Ayyıldız Caddesi No:49 sayılı yerde ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Kahvehane işyerinin ilgilisi Ertay ÖZTEKİN’e 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6.maddesinin (d) bendine istinaden 959,00 (dokuzyüzellidokuz) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin faaliyetten men edilmesine, Belediye Encümeninin 09.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

690    09.09.2014    
İşletme Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamından havaleli 09.09.2014 tarih ve 1157 sayılı yazısı tetkik edildi. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Encümenin Görev ve Yetkileri Başlıklı 34/g Maddesinde ‘’Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. ‘’ şeklindedir. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazadası Köy Kahyası Sok.No:18’de bulunan Belediyemize ait konut vasıflı taşınmazımızın kira süresi dolmuş olduğundan kira sözleşmesinin uzatılamayacağı anlaşılmıştır. Kiralama İhalesi işlemlerinin yeniden yapılabilmesi için dosyasının müdürlüğüne iadesine, Belediye Encümeninin 09.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

691    09.09.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.09.2014 tarih ve 2014/1170 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi, 28 ada, 7 parsel de bulunan yapıda 10.07.2014 tarih ve 16 cilt 26 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı saptanmış ve gereği için 15.07.2014 tarih ve 974 sayılı raporla belediye encümenine havale edilmiştir. Belediye Encümeni 15.07.2014 tarih ve 329 sayılı kararı ile yapı sahibi Medeni Kerem AKMAN’a 14.459,34 (ondörtbindörtyüzellidokuzliraotuzdörtkuruş)TL para cezası verilmesine karar vermiştir. Ayrıca Belediye encümenimiz 26.08.2014 tarih ve 617 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereğince yıkım kararı almıştır. Her iki Encümen kararı ve dosyasında yapılan incelemede yapının Teknik Uygulama Sorumluluğunu üstlenen 60298192276 T.C. Kimlik Numaralı, 82073 Oda Sicil Numaralı İnşaat Mühendisi Adem YILMAZ hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı görülmüştür. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 sayılı kanunla değişik 42. Maddesinde: ‘’Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır’’ denilmektedir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 sayılı kanunla değişik 42. Maddesi gereğince Teknik Uygulama Sorumluluğunu üstlenen 60298192276 T.C. Kimlik Numaralı, 82073 Oda Sicil Numaralı İnşaat Mühendisi Adem YILMAZ’a : 14.459,34 (ondörtbindörtyüzellidokuzliraotuzdörtkuruş) TL para cezası verilmesine, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 09.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

692    09.09.2014    
Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 09.09.2014 tarih ve 2045 sayılı yazısı tetkik edildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün ‘’Belediyemizde kullanılan KBS yazılım modüllerinin güncellenmesi ve versiyonlarının ve versiyonlarının yükseltilmesi ile mevcut sistemin bakım ve destek hizmeti alımı’’ için Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesi gereğince 46.34.05.33.01.1.2.00.5.03.7.2.01 bütçe tertibine yedek ödenek tertibinden 100.000,00 TL ödenek aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 09.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

693    09.09.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.09.2014 tarih ve 2014/687 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi, Köykahyası Sokak, 3 ada, 4 parsel 5 kapı sayılı yerde, 25.04.2014 gün ve 53/9 Cilt-Sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiş ve 07.03.2014 tarih ve 352 sayılı yapı iskele belgesi düzenlenerek verilen dış cephe boyama ve çatı aktarma iznine aykırı olarak iç cephede tadilat yapıldığı görülmüştür I. normal katta duvar sıvalarının söküldüğü, II. normal kat ve çatı katının tavan ve taban döşemelerinin alındığı çatının yenilendiği ve kat döşemelerinin çelik putreller ile imal edildiği görülerek yapı mühürlenmiş ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.05.2014 tarih ve 2014/636 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 06.05.2014 tarih ve 2014/081 sayılı Encümen Kararı ile de ilgilisine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede yapı sahibi Mehmet Batuhan ERDİ’nin yasal süresi içinde kusuru düzeltmediği, yapıyı eski haline getirmediği anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince, Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi, Köykahyası Sokak, 3 ada, 4 parsel 5 kapı sayılı, yerdeki aykırı uygulamalar ile ilgili yıkım uygulanmasına, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği :yapı sahibi Mehmet Batuhan ERDİ’ye: 2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı uygulanarak 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 09.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

694    09.09.2014    
İşletme Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamından havaleli 09.09.2014 tarih ve 1161 sayılı yazısı tetkik edildi. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Encümenin Görev ve Yetkileri Başlıklı 34/g Maddesinde ‘’Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. ‘’ şeklindedir. 04/09/2012 tarih ve 800 sayılı Belediye Encümen Kararı ile 1 yıllığına kiralama yapıldığı Kiralamanın 10.09.2014 tarih ve 2014/573 sayılı Encümen Kararı ile 1 yıl uzatıldığı 04.09.2014 tarihine kadar yıllık 9.592,31 TL + KDV bedel ile uzatıldığı anlaşılmıştır. Kira hesaplaması: Yıllık kira X (%ÜFE-%TÜFE oranı) 2014 Ağustos ayı itibariyle 9.592,31 TL X (%ÜFE 9,55+%TÜFE 8,46 oranı)/2=% 9,005 9.592,31 TL.X 9,005% 863,79 TL. = 10.456,10 TL. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi Lalahatun Cad.No:2/1, 13 pafta, 2 ada, 3 parsel sayılı yerde bulunan Belediyemize ait sıhhi banyo vasıflı taşınmazımızın yıllık 10.456,10 TL + KDV bedel ile sözleşme bitiş tarihi olan 04.09.2014 tarihinden 04.09.2015 tarihine kadar 1 (bir) yıl uzatılmasına, Belediye Encümeninin 09.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

695    09.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 05.09.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 49 Kayıt No:67 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 12/b maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen belgeli tahta sayısından fazla tahta açarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet KELEŞ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 09.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

696    09.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 05.09.2014 tarih ve Cilt No:19 Varak No: 50 Kayıt No:68 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 12/c maddesine aykırı olarak yapılan ikazlara rağmen izinsiz satış yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ramazan TÜRKEL’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 09.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

697    09.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 05.09.2014 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 1 Kayıt No:69 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 5/k maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait çöpleri ısrarla kaldırıma ve yola koyduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Cimşit BAĞCI’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 09.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

698    09.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 05.09.2014 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 2 Kayıt No:70 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 5/k maddesine aykırı olarak yapılan uyarılara rağmen işyerine ait çöpleri ısrarla kaldırıma ve yola koyduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Keyf Ada Cafe Rest. Turz. İnş. Gıda San. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 09.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

699    09.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 05.09.2014 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 3 Kayıt No:71 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 13/ğ maddesine aykırı olarak yapılan uyarılara rağmen satışa sunduğu ürünlere fiyat tarifesi koymadığı (Etiket) suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ekrem ZENCİR’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 09.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

700    09.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 05.09.2014 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 4 Kayıt No:72 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 12/c maddesine aykırı olarak yapılan uyarılara rağmen belgesiz ve izinsiz satış yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Nedret Biçer GÜNTECİ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 09.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

701    09.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 05.09.2014 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 5 Kayıt No:73 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarılara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Musa Kazım BİÇER’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 09.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

702    09.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 05.09.2014 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 6 Kayıt No:74 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarılara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Çetin YELKEN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 09.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

703    09.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.09.2014 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 7 Kayıt No:75 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan uyarılara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Erkan ATİK’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 09.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

704    09.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.09.2014 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 8 Kayıt No:76 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan uyarılara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Musa Kazım BİÇER’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 09.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

705    09.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.09.2014 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 9 Kayıt No:77 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan uyarılara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Keyf Ada Cafe Rest. Tur. İnş. Gıda San. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 09.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

706    09.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.09.2014 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 10 Kayıt No:78 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Çetin YELKEN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 09.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

707    09.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.09.2014 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 11 Kayıt No:79 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan uyarılara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Cimşit BAĞCI’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 09.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

708    09.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 08.09.2014 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 12 Kayıt No:80 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 5/k maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarılara rağmen işyerine ait çöpleri yola koyduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Cemal BALCI’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 09.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

709    09.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 05.09.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 32 Kayıt No:337 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen satışa arz ettiği malları işgal sahası dışına koyarak geliş ve geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. ŞOK Marketler Tic. A.Ş.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 09.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

710    09.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 05.09.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 33 Kayıt No:338 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen satışa arz ettiği malları işgal sahası dışına (yola) koyarak geliş ve geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Gazi Alışveriş Mark. Turz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 09.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

711    09.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 05.09.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 34 Kayıt No:339 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait kola meşrubat vs. gibi malzeme kasalarını Alaçam Sokağına koyarak geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet ÇUKUR’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 09.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

712    09.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 05.09.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 35 Kayıt No:340 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait malzeme kasalarını Alaçam Sokağına koyarak geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. BİM Birleşik Mağazaları A.Ş.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 09.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

713    09.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 05.09.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 36 Kayıt No:341 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen işyerinin önüne isabet eden belirlenmiş işgal alanı dışınamasa ve tabure koyarak geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Sevda AKARSU’nun 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 09.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

714    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 1 Kayıt No:356 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen satışa sunduğu malzemeleri işgal alanı dışına koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. ŞOK Marketler A.Ş.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

715    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 2 Kayıt No:358 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa sandalye koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet Özkan KARASOY’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

716    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 3 Kayıt No:358 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına satışa sunduğu malzemeleri koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet Şirin ERİŞGİN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

717    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 4 Kayıt No:359 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenmiş işgal alanı dışına masa sandalye koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Sevda AKARSU’nun 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

718    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 5 Kayıt No:360 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenmiş işgal alanı dışına masa sandalye ve şemsiye koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. DOMİNOS PİZZA RESTAURANTLARI’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

719    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 6 Kayıt No:361 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen işgal alanı dışına satışa sunduğu malzemeleri koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Feyzullah AKGÜN’ün 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

720    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 7 Kayıt No:362 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen işgal alanı dışına tabela masa ve sandalye koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Hüseyin BEĞENİLMİŞ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

721    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 8 Kayıt No:363 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen işgal alanı dışına malzeme koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Nihat VURAL’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

722    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 9 Kayıt No:364 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenmiş işgal alanı dışına masa sandalye koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Hüseyin DOĞAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

723    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 10 Kayıt No:365 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenmiş işgal alanı dışına malzeme koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Fatma ÖZKORKMAZ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

724    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 11 Kayıt No:366 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenmiş işgal alanı dışına masa sandalye koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Abdullah KÜÇÜK’ün 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

725    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 12 Kayıt No:367 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenmiş işgal alanı dışına masa sandalye koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Bülent SÖNMEZ ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

726    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 13 Kayıt No:368 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa sandalye koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Latif Naki SÖNMEZ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

727    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 11.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 14 Kayıt No:369 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Hüseyin BEĞENİLMİŞ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

728    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 11.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 15 Kayıt No:370 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen işgal alanı dışına kasaları koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Osman Zeki ŞEKERCİ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

729    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 11.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 16 Kayıt No:371 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenmiş işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Sevda AKARSU’nun 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

730    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 11.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 17 Kayıt No:372 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına satışa sunduğu meyve kasalarını koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet Şirin ERİŞGİN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

731    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 11.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 18 Kayıt No:373 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına taşarak masa ve sandalye koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tamer KAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

732    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 11.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 19 Kayıt No:374 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tamer KAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

733    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 11.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 20 Kayıt No:375 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen dolaplarının ön kısmına (yola) şemsiye koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Birol Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

734    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 11.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 21 Kayıt No:376 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen işyerinin ön kısmına (yola) şemsiye koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Akasya Gıda İnş. Petrol Tic. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

735    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 08.09.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 37 Kayıt No:342 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ı maddesine aykırı olarak sahibi olduğu atları başıboş bırakarak çevreye zarar verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Özdemir GARİP’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

736    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.09.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 38 Kayıt No:343 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan ikazlara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına sandalye, masa ve tabela koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa SAVAŞ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

737    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.09.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 39 Kayıt No:344 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa sandalye koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tamer KAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

738    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.09.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 40 Kayıt No:345 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlarımıza rağmen satış yapan dükkanının ön kısmına (yola) şemsiye koyarak halkın geliş ve geçişini önlediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Akasya Gıda İnşaat Petrol Tic. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

739    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.09.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 41 Kayıt No:346 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlara rağmen işyerinin ön kısmına yola şemsiye koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Akasya Gıda İnşaat Petrol Tic. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

740    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.09.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 42 Kayıt No:347 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen dolaplarının ön kısmına (yola) şemsiyeleri koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Birol Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

741    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.09.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 43 Kayıt No:348 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tamer KAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

742    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.09.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 44 Kayıt No:349 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tamer KAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

743    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.09.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 45 Kayıt No:350 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa SAVAŞ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

744    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.09.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 46 Kayıt No:351 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenmiş işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ahmet AKTAŞ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

745    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.09.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 47 Kayıt No:352 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenmiş işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Özcan TUTAREL’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

746    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.09.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 48 Kayıt No:353 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenmiş işgal alanı dışına manavagetirdiği malzemeleri koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Haydar ÖZEN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

747    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.09.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 49 Kayıt No:354 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenmiş işgal alanı dışına satışa sunduğu malzemeleri koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Gültekin UNUTMUŞ ’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

747    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.09.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 49 Kayıt No:354 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenmiş işgal alanı dışına satışa sunduğu malzemeleri koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Gültekin UNUTMUŞ ’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

748    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.09.2014 tarih ve Cilt No:28 Varak No: 50 Kayıt No:355 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenmiş işgal alanı dışına masa sandalye koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tarık ÖNVER’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

749    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.09.2014 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 10 Kayıt No:192 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak market ürünlerini izinli işgal alanı dışına , arka cephesindeki tretuvar ve yola koyarak vatandaşların geliş geçişine engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kınalı Market Hiz. Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

750    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.09.2014 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 11 Kayıt No:193 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak marketine ait ürünleri izinli işgal alanı dışına ve karşı cephesindeki tretuvar ve yola koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mares Gıda Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

751    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.09.2014 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 12 Kayıt No:194 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak satışa sunduğu market ürünlerini izinli işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yeni Mağazacılık A.Ş.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

752    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.09.2014 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 13 Kayıt No:195 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak izinli işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak vatandaşların geliş geçişine engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ahmet Ali SARUHAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

753    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 14.09.2014 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 15 Kayıt No:197 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak marketine ait ürünleri izinli işgal alanı dışına karşı cephesindeki yer ve tretuvara koyarak vatandaşların geliş geçişine engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mares Gıda Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

754    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 14.09.2014 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 16 Kayıt No:198 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak markete ait ürünleri izinli işgal alanı dışına arka cephesindeki tretuvar ve yola koyarak vatandaşların geliş geçişine engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kınalı Market Hiz. Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

755    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 11.09.2014 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 13 Kayıt No:81 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarılara rağmen işyerine ait çöpleri ısrarla yola koyduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Cimşit BAĞCI ’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

756    16.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 12.09.2014 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 14 Kayıt No:82 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 12/c maddesine aykırı olarak yapılan uyarılara rağmen belgesiz ve izinsiz satış yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Nedret Biçer GÜNTECİ’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 16.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

757    23.09.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.09.2014 tarih ve 2014/420 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi, Paşa Çıkmazı Sokak, 93 ada, 15 parsel 5 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 03.02.2014 gün ve 28/25 Cilt-Sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile tescilli eski eser yapının zemin katının yığma duvar olarak imal edilmesi gerekirken betonarme perde duvarlarla imal edildiği ve zemin tahliyesini ilave çelik profil ile tahliyenin taşıtıldığı tespit edilerek yapı mühürlenmiş, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.02.2014 tarih ve 2014/Sa.35 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 04.02.2014 tarih ve 2014/011 sayılı Encümen Kararı ile de ilgililerine para cezası uygulanmıştır. Ancak yapılan incelemede; Fenni Mesul Serhat BAŞ’a ve Müteahhidi Serdar TARAKÇI’ya sehven eksik ceza uygulandığı tespit edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun “…Madde 42 – (Değişik: 9/12/2009-5940/2 md.) Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır…” denmekte olup, Fenni Mesul Serhat BAŞ’a: 04.02.2014 tarih ve 2014/011 sayılı Encümen Kararında Sehven eksik uygulanan 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) cezanın düzeltilerek yapı sahibine uygulanan 9.756,14 (dokuzbinyediyüzellialtıliraondörtkuruş) TL, Müteahhidi Serdar TARAKÇI’ya: 04.02.2014 tarih ve 2014/011 sayılı Encümen Kararında Sehven eksik uygulanan 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) cezanın düzeltilerek yapı sahibine uygulanan 9.756,14 (dokuzbinyediyüzellialtıliraondörtkuruş) TL para cezasısının uygulanmasına, Dosyasında yapılan incelemede yapı sahibi Alev ÇAĞLAR’ın yasal süresi içinde kusuru düzeltmediği, yapıyı eski haline getirmediği anlaşıldığından 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince, Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi, Paşa Çıkmazı Sokak, 93 ada, 15 parsel 5 kapı sayılı, yerdeki aykırı uygulamalar ile ilgili yıkım uygulanmasına, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Yapı Sahibi Alev ÇAĞLAR’a: 2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı uygulanarak 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) TL, Fenni Mesulü Serhat BAŞ’a: 2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı uygulanarak 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) TL, Müteahhidi Serdar TARAKÇI’ya: 2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı uygulanarak 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) TL,para cezası uygulanmasına, Ayrıca Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi, Paşa Çıkmazı Sokak, 93 ada, 15 parsel 5 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 18.09.2014 gün ve 1/7 Cilt-Sahife sayılı II No’lu Yapı Tatil Tutanağı ile tescilli eski eser yapıda projesine aykırı uygulamaların tespiti ile 03.02.2014 tarih ve 28/25 cilt sahife sayılı yapı tatil tutanağı ile mühürlenmiştir. 17.09.2014 tarihli Durum Tespit Tutanağında belirtilen hususlara göre ve mahallinde yapılan incelemede yapının tamamlanma aşamasına geldiği tespit edilmiş olup halen betonarme çerçeve ve çelik konstrüksiyon malzeme ile imal edildiği görülmüştür. Yapı Mühürlenmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi gereği karar alınmak üzere evrak Başkanlık Makamından Belediye Encümenimize havale edilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42.(Değişik:9/12/2009-5940/2Md.) Maddesinde, ‘’Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat arttırılarak uygulanır.‘’ hükmü gereği; Yapı Sahibi Alev ÇAĞLAR ’a verilen 9.756,14 (dokuzbinyediyüzellialtıliraondörtkuruş) TL para cezası bir kat arttırılarak 19.512,28 (ondokuzbinbeşyüzonikilirayirmisekizkuruş) TL, Fenni Mesulü Serhat BAŞ’a verilen 9.756,14 (dokuzbinyediyüzellialtıliraondörtkuruş) TL para cezası bir kat arttırılarak 19.512,28 (ondokuzbinbeşyüzonikilirayirmisekizkuruş) TL, Müteahhidi Serdar TARAKÇI’ya verilen 9.756,14 (dokuzbinyediyüzellialtıliraondörtkuruş) TL para cezası bir kat arttırılarak 19.512,28 (ondokuzbinbeşyüzonikilirayirmisekizkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 23.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

758    23.09.2014    
İLGİ :a) 02.09.2014 tarih ve 656 sayılı Encümen Kararı. b) 23.09.2014 tarihli Bütçe Taslağı İnceleme Raporu. İlgi Encümen kararına istinaden Belediye Encümenince 2015-2017 Mali yılına ait bütçe tasarısı incelenerek 23.09.2014 tarihli inceleme raporu hazırlanmıştır. Raporda belirtildiği gibi gelir ve gider denk olmak üzere 34.000.000,00 TL olarak hazırlanan bütçenin kabulüne ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 62. maddesi gereğince Bütçenin Belediye Meclisine sunulmasına, Belediye Encümeninin 23.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

759    23.09.2014    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 23.09.2014 tarih ve 2168 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü Kınalıada Polis Merkezi Amirliği’nin ekiplerince, 10.08.2014 günü saat 00.45 sıralarında yapılan ihbar üzerine, Kınalıada Mahallesi Heybetli Sokak’ta bulunan TEOS (Boncuk) isimli işletmenin yüksek sesle canlı müzik yaptığı tespit edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde tutulan tutanak gereği: Kınalıada Mahallesi Heybetli Sokakta faaliyet gösteren, TEOS (Boncuk) isimli işyeri ilgilisi İlyas Yüksel DEMİRCİ’ye 2559 sayılı kanunun 6. Maddesinin (d) fıkrasına göre 959,00 (dokuzyüzellidokuz) TL para cezası verilmesine, Belediye Encümeninin 23.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

760    23.09.2014    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 19.08.2014 tarih ve 1874 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü Kınalıada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 07.08.2014 günü saat 00:22 sıralarında yapılan ihbar üzerine Kınalıada Mahallesi Alsancak Caddesi No:12 adresinde bulunan; Kınalıada Su Sporları İktisadi İşletmesi tarafından Zorba Restaurant –Ahmet TOKMAKÇI adına düzenlenmiş kira kontratı olan işletmenin yüksek sesle canlı müzik yaptığı tespit edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde Tutulan tutanak gereği: Kınalıada Mahallesi Alsancak Caddesi No:12 sayılı adreste faaliyet gösteren, Zorba RESTAURANT isimli işyeri ilgilisi Ahmet TOKMAKÇI’ya 2559 sayılı kanunun 6. Maddesinin (d) fıkrasına göre 959,00 (dokuzyüzellidokuz) TL para cezası verilmesine, Belediye Encümeninin 23.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

761    23.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 12.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 22 Kayıt No:377 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait kola meşrubat (vs.) gibi malzeme kasalarını Altınordu Sokağına koyarak geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet ÇUKUR’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 23.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

762    23.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 23 Kayıt No:378 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan uyarı ve ikazlara rağmen tuhafiye dükkanına ait malzemeleri askıya koyarak caddeye indirdiği geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ayşenur OKSAŞ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 23.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

763    23.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.09.2014 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 14 Kayıt No:196 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 19. maddesine aykırı olarak ruhsatsız olarak büfe işyeri olarak faaliyet gösterdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Kınalıada Jarden Mevkii Narçiçeği Sokak No:2 önüne isabet eden deniz kıyısında Büfe olarak faaliyet gösteren işyerinin ilgilisi Famil ŞAİR’in Belediyemizden çalışma ruhsatı almadığı anlaşıldığından 1608 sayılı yasaya istinaden 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası verilmesine, Ayrıca; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15’nci maddesinin (b) bendi ile Encümenin görev ve yetkileri başlıklı 34’üncü maddesinin (e) bendi ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği, ruhsat almadan çalışan işyerinin faaliyetten men edilmesine, Belediye Encümeninin 23.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

764    23.09.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.09.2014 tarih ve 2014/1134 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Akgünlük Sokak, 2 ada 7 parsel 3 A kapı sayılı yer ile ilgili 17.07.2014 gün ve 17/26 Cilt-Sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiş, 12.02.2014 tarih ve 241 sayı ile alınan basit onarım izni ile cephede bulunan cam vitrinin 2009/2063 sayı ile tastikli röleve projesine göre 112 cm büyütüldüğü tespit edilmiştir. İskanlı olduğundan mühürlenememiştir (iskan edildiğinden). İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.07.2014 tarih ve 2014/907 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 22.07.2014 tarih ve 2014/330 sayılı Encümen Kararı ile de ilgilisine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede yapı sahibi Halil YILDIRIM’ın yasal süresi içinde kusuru düzeltmediği, yapıyı eski haline getirmediği anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince, Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Akgünlük Sokak, 2 ada 7 parsel 3 A kapı sayılı, yerdeki aykırı uygulamalar ile ilgili yıkım uygulanmasına, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: yapı sahibi Halil YILDIRIM’a: 2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı uygulanarak 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 23.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

765    30.09.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.09.2014 tarih ve 2014/1184 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Alsancak Caddesi 1 ada, 15 parsel 11/A-2 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 19.09.2014 gün ve 1 cilt 10 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile yerinde yapılan incelemede projesinde konut olarak gözüken mekanın işyeri olarak kullanıldığı projesinde portik sahası diye gözüken alan 5 x 4 m) kapatılarak mekana katıldığı, mutfak olarak gözüken alanın bölücü duvarlarının kaldırılarak açık mutfak haline dönüştürüldüğü, arkadaki iki odanın arasındaki duvarın yıkıldığı, deniz cephesine 2.85 x 4 m ebatlarında demonte yapı eklendiği tespit edilmiştir. III. Sınıf A grubu 97.78 m² toplam inşaat alanı olan yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. Adalar Tapu Müdürlüğü’nün 25.08.2014 tarih ve 440 sayılı yazısına ekli Tapu Kaydında, yapı sahibinin Hakan BOZBIYIK olduğu anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde yapı sahibi Hakan BOZBIYIK’a, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi uyarınca; 1-) İmar mevzuatına aykırı III. Sınıf A grubu kısmın 97.78 m² olduğu (97.78 m² x 24,47 = 2.392,68 TL), 2-) Yapılaşmaya yasak bir alanda yapılmış olduğu (2.392,68 TL x % 80= 1.914,14 TL), 3-) Ruhsatsız yapılmış olduğu (2.392,68 TL x %180=4.306,82 TL), 4-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapıldığından (2.392,68 TL x %100=2.392,68 TL), 5-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (2.392,68 TL x % 10= 239,27 TL) dikkate alınarak toplamda 11.245,59 (onbirbinikiyüzkırkbeşliraellidokuzkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 30.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

766    30.09.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.09.2014 tarih ve 2014/1180 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Akasya Caddesi, 67 ada 31 parsel 84 kapı sayılı yer ile ilgili 22.08.2014 gün ve 1 cilt 000005 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile onaylı projesinde 5 No’lu daire olarak gözüken yerin ön giriş cephesine projesinde yer olmayan 3.25 x 1.60 ebatlarında balkon eklendiği tespit edilmiştir. Yapı iskan edildiğinden mühürlenememiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.08.2014 tarih ve 2014/1152 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 26.08.2014 tarih ve 2014/616 sayılı Encümen Kararı ile de ilgilisine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan inceleme neticesinde yapı sahibi Sibel DURUSU’nun yasal süresi içinde kusuru düzeltmediği, yapıyı eski haline getirmediği anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince, Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Akasya Caddesi, 67 ada 31 parsel 84 kapı sayılı, yerdeki aykırı uygulamalar ile ilgili yıkım uygulanmasına, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: yapı sahibi Sibel DURUSU’ya: 2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı uygulanarak 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 30.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

767    30.09.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.09.2014 tarih ve 2014/1235 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi, Pervane Sokak 41 ada, 26 parsel 33 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 10.04.2014 gün ve 7/26 sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile 10.04.2014 tarihli tutanak ile tespiti yapılan; Pervane Sokak No:33 kapı nolu yerde bulunan Bodrum Kat+Zemin Kat+Normal Kattan ibaret üç katlı metruk binada Belediyemizden izin almadan tadilat yapıldığı, çatısının açıldığı görülmüş olup, yapılan çalışmalar durdurularak mühür altına alınmıştır. 378,00 m² toplam inşaat alanı olan yer; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.04.2014 tarih ve 581 sayılı teklifi ile Belediye Encümenine havale edilmiştir. 29.04.2014 tarih ve 2014/040 sayılı Encümen Kararı ile ilgilisine 25.899,05 (yirmibeşbinsekizyüzdoksandokuzlirabeşkuruş) TL para cezası uygulanmış, yasal süresi zarfında aykırılıklar düzeltilmediğinden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.09.2014 tarih ve 663 sayılı teklifi ile tekrar Belediye Encümenine havale edilmiştir. Belediye Encümenince 20.05.2014 tarih ve 2014/111 sayı ile yıkım kararı alınmıştır. 10.09.2014 tarih ve 1/6 cilt/sahife sayılı II No’lu Yapı Tatil Tutanağı ile 10.04.2014 7/26 Cilt Sahife no’lu yapı tatil tutanağıyla mühür altına alınan üç katlı kagir yapıda mühürün fekkedilerek çalışmaya devam edildiği binanın içinin tamamen boşaltılarak dış duvarları yıkılmadan bina içinden çelik putrellerle projesiz ve ruhsatsız yapı inşa edildiği dördüncü kat oluşturacak şekilde çatının yükseltildiği görülerek yapı ikinci kez mühür altına alınmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinde ‘’Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat arttırılarak uygulanır.‘’ hükmü gereği; Adalar İlçesi Büyükada Mahallesi Pervane Sokak, 16 pafta, 41 ada, 26 parsel, 33 kapı sayılı, 378 m² aykırı uygulama olan yer için: 29.04.2014 tarih ve 2014/040 sayılı Encümen Kararı ile Yapı Sahibi Pelit Gayrımenkul Paz. Otomotiv İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. ’ne verilen 25.899,05 (yirmibeşbinsekizyüzdoksandokuzlirabeşkuruş) TL para cezası bir kat arttırılarak 51.798,10 (ellibirbinyediyüzdoksansekizliraonkuruş) TL para cezası uygulanmasına, Adalar İlçesi Büyükada Mahallesi Pervane Sokak, 16 pafta 41 ada 26 parsel 33 kapı sayılı III. Sınıf B Grubu 126 m² ek aykırı aykırı uygulamalardan dolayı yapı sahibi Pelit Gayrımenkul Paz. Otomotiv İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne : 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi uyarınca; 1-) İmar mevzuatına aykırı III. Sınıf B grubu kısmın 126 m² olduğu (126 m² x 27,19 TL = 3.425,94 TL), 2-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ettiğinden (3.425,94 TL x % 100= 3.425,94 TL), 3-) Yapılaşmaya yasak bir alanda yapılmış olduğu (3.425,94 TL x % 80= 2.740,75 TL), 4-) Ruhsatsız yapılmış olduğu (3.425,94 TL x %180= 6.166,69 TL), 5-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet verdiğinden (3.425,94 TL x % 20= 685,19 TL) (3.425,94+3.425,94+2.740,75+6.166,69+685,19=16.444,51 TL) dikkate alınarak toplamda: (51.798,10 TL +16.444,51 TL ) = 68.242,61 (altmışsekizbinikiyüzkırkikiliraaltmışbirkuruş) TL para cezası uygulanmasına, ayrıca yapılan ek aykırı uygulamalara 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkım uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 30.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

768    30.09.2014    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 30.09.2014 tarih ve 2230 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü Kınalıada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 07.09.2014 günü saat 00:15 sıralarında yapılan ihbar üzerine Kınalıada Mahallesi Çınaraltı Köşk Sokakta faaliyet gösteren İşletmeciliğini Lütfi YAZGAN’ın yaptığı Üç Kardeşler Restaurant isimli işletmenin yüksek sesle müzik yaptığı tespit edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde tutulan tutanak gereği: Kınalıada Mahallesi Çınaraltı Köşk Sokakta faaliyet gösteren, Üç Kardeşler Restaurant isimli işyeri ilgilisi Lütfi YAZGAN’a 2559 sayılı kanunun 6. Maddesinin (d) fıkrasına göre 959,00 (dokuzyüzellidokuz) TL para cezası verilmesine, Belediye Encümeninin 30.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

769    30.09.2014    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 30.09.2014 tarih ve 2231 yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Büyükada dahilinde otel ve pansiyonlar ile ilgili yapılan denetimlerde faaliyet gösteren: Mini Prens Butik Otel, Eskibağ Butik Otel, Yalı Butik Pansiyon, Kumsal Otel, Naya Pansiyon, Nakibey Pansiyon, Ayanikola Butik Pansiyon, Kartal Belediye Tesisleri, ve Nehir Butik Pansiyon isimli işyerlerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. Maddesinde sayılan görevlerin yanı sıra 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6.maddesinin (d) bendine gereği mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen işyeri hakkında idari yaptırım görevi Belediye sınırları içinde Belediye Encümenine verilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde: 1-Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 09.09.2014 tarihli tutanakta Büyükada Lonca Sokak No:10 kapı sayılı adreste ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Mini Prens Butik Otel isimli işyerinin ilgilisi Doğan ŞAHİN’e 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6.maddesinin (d) bendine istinaden 959,00 (dokuzyüzellidokuz) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin faaliyetten men edilmesine, 2-Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 09.09.2014 tarihinde yapılan kontrollerde Büyükada Nizam Mahallesi Sakarya Sokak No:5 kapı sayılı adreste ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Eskibağ Butik Otel isimli işyerinin ilgilisi Hüseyin ÜNAL’a 17.06.2014 tarih ve 2014/169 sayılı Encümen Kararı ile 7.400,00 TL idari para cezası verilerek işyeri faaliyetten men edilmiştir. 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde; ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden işyeri ilgilisi Hüseyin ÜNAL ’a 14.800,00 (ondörtbinsekizyüz) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin faaliyetten men edilmesine, Zabıta Müdürlüğü’nce mühür bozma işleminden dolayı Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına, 3-Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 09.09.2014 tarihinde yapılan kontrollerde Büyükada Maden Mahallesi Pervane Sokak (Aralık Sokak) No:4 kapı sayılı adreste ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Yalı Butik Pansiyon isimli işyerinin ilgilisi Ramazan FIRINCI’ya 17.06.2014 tarih ve 2014/169 sayılı Encümen Kararı ile 959,00 TL idari para cezası verilerek işyeri faaliyetten men edilmiştir. 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde; ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden işyeri ilgilisi Ramazan FIRINCI’ya 1.918,00 (bindokuzyüzonsekiz) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin faaliyetten men edilmesine, Zabıta Müdürlüğü’nce mühür bozma işleminden dolayı Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına, 4-Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 09.09.2014 tarihli tutanakta Büyükada Maden Mahallesi Altınordu Caddesi No:32/1 kapı sayılı adreste ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Kumsal Otel isimli işyerinin ilgilisi Kadir OĞUR’a 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6.maddesinin (d) bendine istinaden 959,00 (dokuzyüzellidokuz) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin faaliyetten men edilmesine, 5-Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10.09.2014 tarihli tutanakta Büyükada Maden Mahallesi Yılmaztürk Caddesi No:96 kapı sayılı adreste ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Naya Pansiyon isimli işyerinin ilgilisi Murat DURUOĞLU’na 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6.maddesinin (d) bendine istinaden 959,00 (dokuzyüzellidokuz) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin faaliyetten men edilmesine, 6-Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13.09.2014 tarihinde yapılan kontrollerde Büyükada Nakibey Çıkmazı No:17 kapı sayılı adreste ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Nakibey Pansiyon isimli işyerinin ilgilisi Nilgün BİRGİV’e 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6.maddesinin (d) bendine istinaden 959,00 (dokuzyüzellidokuz) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin faaliyetten men edilmesine, 7-Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10.09.2014 tarihinde yapılan kontrollerde Büyükada Yılmaztürk Caddesi Ayanikola Mevkii No:156 kapı sayılı adreste ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Ayanikola Butik Pansiyon isimli işyerinin ilgilisi Aysel BULUÇ’a 17.06.2014 tarih ve 2014/169 sayılı Encümen Kararı ile 1.850,00 TL idari para cezası verilerek işyeri faaliyetten men edilmiştir. 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde; ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden işyeri ilgilisi Aysel BULUÇ’a 3.700,00 (üçbinyediyüz) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin faaliyetten men edilmesine, Zabıta Müdürlüğü’nce mühür bozma işleminden dolayı Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına, 8-Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10.09.2014 tarihinde yapılan kontrollerde Büyükada Yılmaztürk Caddesi No:48 kapı sayılı adreste ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Kartal Belediye Tesisleri isimli işyerinin ilgilisi Gürsel İNCE’ye 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6.maddesinin (d) bendine istinaden 959,00 (dokuzyüzellidokuz) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilmesine, 9-Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 08.09.2014 tarihinde yapılan kontrollerde Büyükada Yeniyol Caddesi No:74/1 kapı sayılı adreste ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Nehir Butik Pansiyon isimli işyerinin ilgilisi İbrahim İPEK’e 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6.maddesinin (d) bendine istinaden 959,00 (dokuzyüzellidokuz) TL idari para cezası verilmesine ve işyerinin faaliyetten men edilmesine, Belediye Encümeninin 30.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

770    30.09.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.09.2014 tarih ve 2014/1247 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Tekinay Sokak 55 ada, 2 parsel 26 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 19.09.2014 gün ve 1 cilt 9 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile yerinde yapılan incelemede inşai faaliyete rastlamamış olup , çatı arası katına çıkan merdivenlerin değiştirilerek bu katın bağımsız bölüme dönüştürüldüğü ve alanın 47.04 m² büyütüldüğü B.K., Z.K. ve N.K. da mutfak olarak gözüken alanların banyoya dönüştürüldüğü (21.12 m²) giriş katında soldaki sandık odası diye gözüken mahalin bölücü duvarının kaldırıldığı bahçeye sağ tarafa 51.06 m² ön tarafa 21.00 m² demonte yapılar yapıldığı arka cephedeki balkonların birleştirildiği (4.74 m²) ve bodrum kattaki iki adet pencerenin boyutlarının değiştirildiği, yangın merdiveni eklendiği, ön cephe ve sağ yan cephedeki 1’ er adet pencerelerin bir kısmının kapıya dönüştürüldüğü yine çatı arası katına 4 adet teras yapıldığı (8.64 m² ) projesinde konut olarak gözüken yapıda fonksiyon değişikliği yapılarak pansiyon olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. III. Sınıf A grubu 153.6 m² toplam inşaat alanı olan yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. Adalar Tapu Müdürlüğü’nün 24.09.2014 tarihli Tapu Kaydında, yapı sahiplerinin : ¼ Hisse Pay Sahibi: Hilda Ayda ÜÇKARDEŞ, ¼ Hisse Pay Sahibi: Tanya ÜÇKARDEŞ, ¼ Hisse Pay Sahibi: Norda ÜÇKARDEŞ, ¼ Hisse Pay Sahibi: Diana ÜÇKARDEŞ, olduğu anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde yapı sahipleri : ¼ Hisse Pay Sahibi: Hilda Ayda ÜÇKARDEŞ, ¼ Hisse Pay Sahibi: Tanya ÜÇKARDEŞ, ¼ Hisse Pay Sahibi: Norda ÜÇKARDEŞ, ¼ Hisse Pay Sahibi: Diana ÜÇKARDEŞ’e 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi uyarınca; 1-) İmar mevzuatına aykırı III. Sınıf A grubu kısmın 153,6 m² olduğu (153,6 m² x 24,47 = 3.758,59 TL), 2-) Yapılaşmaya yasak bir alanda yapılmış olduğu (3.758,59 TL x % 80= 3.006,87 TL), 3-) Ruhsatsız yapılmış olduğu (3.758,59 TL x %180=6.765,46 TL), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (3.758,59 TL x % 20= 751,72 TL), 5-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (3.758,59 TL x % 20= 751,72 TL), dikkate alınarak toplamda 15.034,36 (onbeşbinotuzdörtliraotuzaltıkuruş) TL para cezası uygulanmasına. Uygulanan 15.034,36 (onbeşbinotuzdörtliraotuzaltıkuruş) TL para cezasının: ¼ Hisse Pay Sahibi: Hilda Ayda ÜÇKARDEŞ’ten: 3.758,59 (üçbinyediyüzellisekizliraellidokuzkuruş) TL, ¼ Hisse Pay Sahibi: Tanya ÜÇKARDEŞ’ten: 3.758,59 (üçbinyediyüzellisekizliraellidokuzkuruş) TL, ¼ Hisse Pay Sahibi: Norda ÜÇKARDEŞ’ten: 3.758,59 (üçbinyediyüzellisekizliraellidokuzkuruş) TL, ¼ Hisse Pay Sahibi: Diana ÜÇKARDEŞ’ten: 3.758,59 (üçbinyediyüzellisekizliraellidokuzkuruş) TL, olarak tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 30.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

771    30.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 24.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 24 Kayıt No:379 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tamer KAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 24.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 24 Kayıt No:379 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tamer KAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 30.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi. tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

772    30.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 24.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 25 Kayıt No:380 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri belediyece belirlenen işgal alanı dışına koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tamer KAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 30.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

773    30.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 24.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 26 Kayıt No:381 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalyeleri koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Dominos Pizza Restaurantları’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 30.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

774    30.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 24.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 27 Kayıt No:382 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına satışa sunduğu malzemeleri koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Gültekin UNUTMUŞ’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 30.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

775    30.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 24.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 28 Kayıt No:383 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa sandalye koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Özcan TUTAREL’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 30.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

776    30.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 24.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 29 Kayıt No:384 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait sandalye ve masaları işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Sebahattin ÖZYURT’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 30.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

777    30.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 30 Kayıt No:385 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 5/g maddesine aykırı olarak koşumda kullandığı hayvanların gübresini yola dökerek etrafı kirlettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Engin TUNTEL’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 30.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

778    30.09.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.09.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 30 Kayıt No:385 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 5/g maddesine aykırı olarak koşumda kullandığı hayvanların gübresini yola dökerek etrafı kirlettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Engin TUNTEL’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 30.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

779    30.09.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.09.2014 tarih ve 2014/1184 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Alsancak Caddesi, 1 ada 15 parsel 11/A kapı sayılı yer ile ilgili 20.08.2014 gün ve 1 cilt 000004 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile projesinde konut olarak gözüken mekanın işyeri olarak kullanıldığı, projesinde portik sahası diye gözüken alanın (5 m x 4 m) kapatılarak mekana katıldığı, mutfak banyo diye gözüken mekanların duvarlarının kaldırılarak açık mutfak haline dönüştürüldüğü, depo olarak gözüken yerin tuvalete dönüştürüldüğü, arkadaki iki oda arasındaki duvarın kaldırılarak tek mekan haline getirildiği, güçlendirme yapıldığı, deniz cephesine bitişik olarak 2.85 x 4.75 m ebatlarında demonte yapı eklendiği tespit edilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.08.2014 tarih ve 2014/1151 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 26.08.2014 tarih ve 2014/615 sayılı Encümen Kararı ile de ilgilisine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan inceleme neticesinde yapı sahibi Aydan GÜMÜGEN’in yasal süresi içinde kusuru düzeltmediği, yapıyı eski haline getirmediği anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince, Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Alsancak Caddesi, 1 ada 15 parsel 11/A kapı sayılı, yerdeki aykırı uygulamalar ile ilgili yıkım uygulanmasına, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: yapı sahibi Aydan GÜMÜGEN’e : 2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı uygulanarak 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 30.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

780    30.09.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.09.2014 tarih ve Sa.174 sayılı yazısı tetkik edildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Adalar genelinde 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereğince 1986-03.09.2014 tarihleri arasında Encümen Kararı alınmış olan yıkım kararlarının yerine getirilebilmesi için “ Ruhsatsız ve/veya Ruhsata Aykırı Yapılan İnşaatların Yıkılması İşi” ihalesi yapılacaktır. Ancak 46.34.05.31.04.4.3.00.5.03 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri kaleminde yeterli ödenek olmadığından, Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesi gereğince; 05.05.2014 tarih ve 2014/34 sayılı Meclis Kararına göre Plan ve Proje Müdürlüğü’nün İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birleşmesi nedeniyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçesine geçen kalemlerden: 01 3 2 00 5 06 5 1 01 Proje Giderleri kaleminden 900.000,00 TL, 01.3.2.00.5.06.2.1.02 Müşavirlik Giderleri kaleminden 400.000,00 TL, 01.3.2.00.5.03.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri kaleminden 177.500,00 TL’ nin 46.34.05.31.04.4.3.00.5.03 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri kalemine toplamda 1.477,500,00 TL, Ayrıca aynı kaleme Ruhsatsız ve/veya Ruhsata Aykırı Yapılan İnşaatların Yıkılması İşi’ne ait yaklaşık maliyetin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait bütçe kaleminin çok üstünde olması nedeniyle ihalenin de ivedi yapılması gerektiğinden Yedek Ödenekten 46.34.05.31.04.4.3.00.5.03 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri kalemine 471.000,00 TL ödenek aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 30.09.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

781    14.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.10.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 32 Kayıt No:387 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediye tarafından belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tarık ÖNVER’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

782    14.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.10.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 33 Kayıt No:388 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen belediye tarafından belirlenen işgal alanı dışına taşarak sandalye ve masa koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa SAVAŞ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

783    14.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.10.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 34 Kayıt No:389 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen belediyenin belirlediği işgal alanı dışına çıkarak yola sandalye ve masa koymak suretiyle geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tamer KAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

784    14.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.10.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 35 Kayıt No:390 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen belediye tarafından belirlenen işgal alanı dışına sandalye ve masa koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tamer KAYA’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

785    14.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.10.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 36 Kayıt No:391 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına sandalye ve masa koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Özcan TUTAREL’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

786    14.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.10.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 37 Kayıt No:392 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen satışa arz ettiği işgal alanı dışına koyarak halkın geliş geçişine mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Gültekin UNUTMUŞ’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

787    14.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.10.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 38 Kayıt No:393 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait sandalye ve masaları belediyece belirlenen işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet Ali DURSUN’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

788    14.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.10.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 39 Kayıt No:394 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına yola sandalye ve masa koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Bülent SÖNMEZ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

789    14.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.10.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 40 Kayıt No:395 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen satışa sunduğu malzemeleri işgal alanı dışına koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Neşet TÜRKEŞ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

790    14.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.10.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 41 Kayıt No:396 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen işgal alanı dışına masa, sandalye, tabela koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Fatma ÖZKORKMAZ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

791    14.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.10.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 42 Kayıt No:397 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen satışa sunduğu malzemeleri işgal alanı dışına, ağaçlara asarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Sabit ARAÇ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

792    14.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.10.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 43 Kayıt No:398 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait sandalye ve masaları belediyece belirlenen işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ahmet AKTAŞ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

793    14.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.10.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 44 Kayıt No:399 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan ikazlara rağmen bijuteri vb. gibi malzemeleri işgal alanı dışına koyarak halkın geliş geçişine engel olduğu ayrıca kaldırımdaki ağaçlara malzeme astığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. İbrahim ÇİDEM’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

794    14.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.10.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 45 Kayıt No:400 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen işyerinde satışa arz ettiği malzemeleri işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Haydar KARASU’nun 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

795    14.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.10.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 46 Kayıt No:401 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait sandalye ve masaları işgal alanı dışına caddeye koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Dominos Pizza Rest. A.Ş.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

796    14.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.10.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 47 Kayıt No:402 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen kiraya verdiği bisikletleri işgal alanı dışına koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. M. Ali DURSUN’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

797    14.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.10.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 48 Kayıt No:403 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait sandalye, masa ve tabelalarını caddeye koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Hüseyin BEĞENİLMİŞ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

798    14.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.10.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 49 Kayıt No:404 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen işgal alanı dışına tabela koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ramazan BAĞRIYANIK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

799    14.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.10.2014 tarih ve Cilt No:18 Varak No: 50 Kayıt No:405 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen satışa sunduğu malzemeleri işgal alanı dışına, ağaçlara koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Bayram ÇİFTÇİOĞLU’nun 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

800    14.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.10.2014 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 15 Kayıt No:83 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarılara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Cimşit BAĞCI’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

801    14.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.10.2014 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 16 Kayıt No:84 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan uyarılara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Çetin YELKEN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

802    14.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.10.2014 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 17 Kayıt No:85 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Keyf Ada Cafe Rest. Tur. İnş. Gıda Sa. Ltd. Şti.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

803    14.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.10.2014 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 18 Kayıt No:86 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Canan SOFUOĞLU’nun 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

804    14.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.10.2014 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 19 Kayıt No:87 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ercan DOĞAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

805    14.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.10.2014 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 20 Kayıt No:88 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Musa Kazım BİÇER’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

806    14.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.10.2014 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 21 Kayıt No:89 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Aycan ALP’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

807    14.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.10.2014 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 22 Kayıt No:90 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak işgal ettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Erkan ATİK’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

808    14.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.10.2014 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 1 Kayıt No:406 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen işgal alanının dışına çıkarak masa ve sandalye koyduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ahmet BULUŞ’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

809    14.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.10.2014 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 2 Kayıt No:407 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen işgal alanının dışına çıkarak yola masa ve sandalye koyduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ali OKUMUŞ’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

810    14.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 12.10.2014 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 3 Kayıt No:408 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarılara rağmen satışa sunduğu malzemeleri işgal alanı dışına caddeye koyarak geliş geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Neşet TÜRKEŞ’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

811    14.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 12.10.2014 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 4 Kayıt No:409 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan uyarılara rağmen satışa arz ettiği malları ve stantları işgal alanı dışına yola koyarak geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Neslihan GÜLER’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

812    14.10.2014    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 14.10.2014 tarih ve 2322 sayılı yazısı tetkik edildi. Fatma DALMA 24.09.2014 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak oğlu Hüseyin DALMA’nın vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Hiçbir yerden geliri olmadığı yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 08.01.2014 tarih ve 2014/4 sayılı kararına istinaden. 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 11.09.2014 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 166,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 261,00 TL, Toplamda ise ayda 427,00 TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

813    14.10.2014    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 14.10.2014 tarih ve 2322 sayılı yazısı tetkik edildi. Aysel ATAR 29.09.2014 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak oğlu Tolga ATAR’ın vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Hiçbir yerden geliri olmadığı yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 08.01.2014 tarih ve 2014/4 sayılı kararına istinaden. 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 08.09.2014 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 166,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 261,00 TL, Toplamda ise ayda 427,00 TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

814    14.10.2014    
Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 14.10.2014 tarih ve 2322 sayılı yazısı tetkik edildi. Güssün YETER 01.10.2014 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak oğlu Mustafa YETER’in vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Hiçbir yerden geliri olmadığı yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 08.01.2014 tarih ve 2014/4 sayılı kararına istinaden. 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 11.08.2014 tarihinden askerliği bitinceye kadar: öteki maişet giderleri olarak ayda 261,00 TL, yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

815    14.10.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İşletme Müdürlüğü’nün 14.10.2014 tarih ve 1262 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazada 1 pafta 2 ada 3 parsel sayılı Köy Kahyası Sok No: 18 no’lu yerdeki, mülkiyeti belediyemize ait bulunan “konut vasıflı mesken” taşınmazımızın 2886 Sayılı Yasanın 51/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, pazarlık usulü ile kiralama ihalesinin Belediye Encümenince; 04.11.2014 Salı günü saat 14:00 de yapılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

816    14.10.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İşletme Müdürlüğü’nün 14.10.2014 tarih ve 1263 sayılı yazısı tetkik edildi. Belediyemizin sorumluluk alanı içerisinde yer alan İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mah.13 pafta, 2 ada, 6 parsel sayılı İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının arka kısmındaki bölüme ATM kabin yeri olarak 2886 Sayılı Yasanın 51/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, pazarlık usulü ile kiralama ihalesinin Belediye Encümenince; 04.11.2014 Salı günü saat 15:00 de yapılmasına, Belediye Encümeninin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

817    14.10.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.10.2014 tarih ve 1187 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Narçiçeği Sokak, 6 ada, 11 parsel 72 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 30.09.2014 gün ve 1/13 cilt/ sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında yerinde yapılan incelemede herhangi bir inşai faaliyete rastlanmamış olup, ön arka ve yan cephelerde teraslarının bir kısımlarının yapıya katıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiş olduğu belirtilmiştir. III. Sınıf A grubu 38,17 m² toplam inşaat alanı olan yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. 05.09.2014 tarihli Tapu Kaydında yapı sahibinin Bayzar ÖZBIYIKLIYAN olduğu görülmüştür. Yapılan görüşme neticesinde; Yapı Sahibi Bayzar ÖZBIYIKLIYAN’a 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi. maddesi uyarınca; 1-) İmar mevzuatına aykırı III. Sınıf A grubu kısmın 38,17 m² olduğu (38,17 m² x 24,47 = 934,02 TL), 2-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu (934,02 TL x % 100= 934,02 TL ), 3-) Yapılaşmaya yasak bir alanda yapılmış olduğu ,( 934,02 TL x % 80= 747,22 TL ), 4-) Ruhsatsız yapılmış olduğu (934,02 TL x % 180= 1.681,24 TL ), 5-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (934,02 TL x % 100= 934,02 TL), 6-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (934,02 TL x % 20= 186,80 TL) dikkate alınarak toplamda 5.417,32 (beşbindörtyüzonyediliraotuzikikuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 14.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

818    21.10.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.10.2014 tarih ve 1310 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi, Gezinti Caddesi, 21 ada, 7 parsel 13 kapı no’lu yer ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEB’in 11.10.2013 tarih ve 99896374/YD.001/993220-180850 sayılı yazısında belirtilen aykırı uygulamaların giderilmesi için; Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 02.01.2014 tarih ve 1611 sayılı kararı ile ilgililerine 6 (altı) ay süre verilmiştir. Ancak adı geçen parsel ile ilgili aykırılıkların düzeltilmesi için verilen sürenin dolduğu anlaşılmıştır. 24.09.2014 tarih ve 1/11 cilt/ sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında yerinde yapılan incelemede yapının 2.katında odanın bölünerek bir katta 2 daire haline getirildiği, bahçe cephesinde bulunan bazı pencerelerin kapatıldığı, bazı pencerelerin boyutlarının değiştirildiği, bazı pencerelerin ise ahşap doğramaların plastik doğrama ile değiştirildiği tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. V. Sınıf D grubu 310,64 m² toplam inşaat alanı olan yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. 26.08.2014 tarih ve 39641391/106.01/441 Tapu Kaydında yapı sahibinin Burgazadası Ayayani Rum Kilisesi olduğu görülmüştür. Yapılan görüşme neticesinde; Yapı Sahibi Burgazadası Ayayani Rum Kilisesi’ne 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi. maddesi uyarınca; 1-) İmar mevzuatına aykırı V. Sınıf D grubu kısmın 310,64 m² olduğu, (310,64 m² x 85,66 TL = 26.609,42 TL) 2-) Yapılaşmaya yasak bir alanda yapılmış olduğu ,( 26.609,42 TL x % 80= 21.287,54 TL ), 3-) Ruhsatsız yapılmış olduğu (26.609,42 TL x % 180= 47.896,96 TL ), 4-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (26.609,42 TL x % 100= 26.609,42 TL), 5-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (26.609,42 TL x % 20= 5.321,88 TL), 6-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet verdiği (26.609,42 TL x % 20= 5.321,88 TL) dikkate alınarak toplamda 133.047,10 (yüzotuzüçbinkırkyediliraonkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

819    21.10.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İşletme Müdürlüğü’nün 20.10.2014 tarih ve 1293 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde: Adalar İlçesi, Büyükada 117 ada 1 parsel sayılı Çankaya Caddesi Kamelya Sok No.4 yerdeki, Mülkiyet kullanımı belediyemize ait bulunan “konut vasıflı Lojma’ın 23.9.1984/18524 Lojman Yönetmeliğine istinaden; 3 yıl süre ile 15.01.2014 tarih ve 360 sıra No’lu Milli Emlak Genel Tebliği’nin 1. Maddesi (b)bendine göre, metrekaresi 2,11 TL/m2’ olduğundan 65 m2 olan taşınmazın aylık 137,15 TL+ KDV, yıllık 1.645,80 TL+ KDV kira bedeli ile Belediyemiz Personeli Koruma ve Güvenlik Memuru Erkan BULUT’a kiralanmasına, Belediye Encümeninin 21.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

820    21.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 14.10.2014 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 5 Kayıt No:410 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlarımıza rağmen satışa arz ettiği malları yola koyarak halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet Şirin ERİŞGİN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 21.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

821    21.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 14.10.2014 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 6 Kayıt No:411 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri yola koyarak geliş ve geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa KARABIÇAK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 21.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

822    21.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.10.2014 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 7 Kayıt No:412 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlarımıza rağmen işgal alanının dışına çıkarak masa ve sandalye koyduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa KARABIÇAK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 21.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

823    28.10.2014    
Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 23.10.2014 tarih ve 2411 sayılı teklifi okundu. Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.10.2014 tarih ve cilt no:31 varak no:8 Kayıt No:413 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 19. maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen işyeri ruhsatı almadan faaliyete başladığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Büyükada Sakarya Sokak No:5 kapı sayılı yerde faaliyet gösteren Eskibağ Butik Otel isimli işyerinin ilgilisi Rıza ÜNAL’ın Belediyemizden çalışma ruhsatı almadığı anlaşıldığından 1608 sayılı yasaya istinaden 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası verilmesine, Ayrıca; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15’nci maddesinin (b) bendi ile Encümenin görev ve yetkileri başlıklı 34’üncü maddesinin (e) bendi ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği, ruhsatsız olarak çalışan işyerinin faaliyetten men edilmesine, Belediye Encümeninin 28.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

824    28.10.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.10.2014 tarih ve 2014/1312 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Tekinay Sokak , 55 ada 2 parsel 26 kapı sayılı yer ile ilgili 19.09.2014 gün ve 1 cilt 9 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile yerinde yapılan incelemede inşai faaliyete rastlamamış olup , çatı arası katına çıkan merdivenlerin değiştirilerek bu katın bağımsız bölüme dönüştürüldüğü ve alanın 47.04 m² büyütüldüğü B.K., Z.K. ve N.K. da mutfak olarak gözüken alanların banyoya dönüştürüldüğü (21.12 m²) giriş katında soldaki sandık odası diye gözüken mahalin bölücü duvarının kaldırıldığı bahçeye sağ tarafa 51.06 m² ön tarafa 21.00 m² demonte yapılar yapıldığı arka cephedeki balkonların birleştirildiği (4.74 m²) ve bodrum kattaki iki adet pencerenin boyutlarının değiştirildiği, yangın merdiveni eklendiği, ön cephe ve sağ yan cephedeki 1’ er adet pencerelerin bir kısmının kapıya dönüştürüldüğü yine çatı arası katına 4 adet teras yapıldığı (8.64 m² ) projesinde konut olarak gözüken yapıda fonksiyon değişikliği yapılarak pansiyon olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.09.2014 tarih ve 2014/1247 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 30.09.2014 tarih ve 2014/770 sayılı Encümen Kararı ile de ilgililerine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan inceleme neticesinde yapı sahipleri Hilda Ayda ÜÇKARDEŞ ve Hissedarları’nın yasal süresi içinde kusuru düzeltmedikleri, yapıyı eski haline getirmedikleri anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince, Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Tekinay Sokak , 55 ada 2 parsel 26 kapı sayılı, yerdeki aykırı uygulamalar ile ilgili yıkım uygulanmasına, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği yapı sahipleri Hilda Ayda ÜÇKARDEŞ ve Hissedarları’na: 2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı uygulanarak 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş)TL para cezası uygulanmasına, uygulanan bu para cezasının; ¼ Hisse Pay Sahibi: Hilda Ayda ÜÇKARDEŞ’ten : 679.85 (altıyüzyetmişdokuzliraseksenbeşkuruş)TL, ¼ Hisse Pay Sahibi: Tanya ÜÇKARDEŞ’ten : 679.85 (altıyüzyetmişdokuzliraseksenbeşkuruş)TL, ¼ Hisse Pay Sahibi: Norda ÜÇKARDEŞ’ten : 679.85 (altıyüzyetmişdokuzliraseksenbeşkuruş)TL, ¼ Hisse Pay Sahibi : Diana ÜÇKARDEŞ’ten : 679.85 (altıyüzyetmişdokuzliraseksenbeşkuruş) TL, olarak tahsil edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 28.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

825    28.10.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.10.2014 tarih ve 2014/1354 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Alsancak Caddesi 1 ada, 15 parsel 11/A-2 kapı sayılı yer ile ilgili 19.09.2014 gün ve 1 cilt 10 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile yerinde yapılan incelemede projesinde konut olarak gözüken mekanın işyeri olarak kullanıldığı projesinde portik sahası diye gözüken alan 5 x 4 m) kapatılarak mekana katıldığı, mutfak olarak gözüken alanın bölücü duvarlarının kaldırılarak açık mutfak haline dönüştürüldüğü, arkadaki iki odanın arasındaki duvarın yıkıldığı, deniz cephesine 2.85 x 4 m ebatlarında demonte yapı eklendiği tespit edilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.09.2014 tarih ve 2014/1184 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 30.09.2014 tarih ve 2014/765 sayılı Encümen Kararı ile de ilgililerine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan inceleme neticesinde yapı sahibi Hakan BOZBIYIK’ın yasal süresi içinde kusuru düzeltmediği, yapıyı eski haline getirmediği anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince, Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Alsancak Caddesi 1 ada, 15 parsel 11/A-2 kapı sayılı, yerdeki aykırı uygulamaların 23.10.1964 tarih ve 5791 sayılı projesine uygun hale getirilerek kusurlarının izale edilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği Yapı Sahibi: Hakan BOZBIYIK’a : 2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı uygulanarak 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş)TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 28.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

826    28.10.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.10.2014 tarih ve 1356 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada Mahallesi, Kıvılcım Sokak, 23 ada, 12 parsel 18 kapı no’lu yer ile ilgili 19.09.2014 tarih ve 1/000008 cilt/ sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi Kıvılcım Sokak No: 18, 23 ada 12 parsel sayılı taşınmazın projesine aykırı olarak giriş katının ön parepet duvarları yıkılarak konut olan mekanın dükkana çevrildiği ve arka bahçe kısmına3x3 = 9 m² duvar örüldüğü tespit edilmiştir III. Sınıf A grubu, 18,9 m² İmara Aykırı Toplam İnşaat Alanı olan yapı ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. 23.09.2014 tarihli Tapu Kaydında yapı sahibinin Mustafa KIRÇOVALI olduğu görülmüştür. Yapılan görüşme neticesinde; Yapı Sahibi Mustafa KIRÇOVALI’ya 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi. maddesi uyarınca; 1-) İmar mevzuatına aykırı III. Sınıf A grubu kısmın 18,9 m² olduğu, (18,9 m² x 24,47 TL = 462,48 TL), 2-) Mevcut hali veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal güvenliğini tehdit ediyor olduğu, (462,48 TL x % 100= 462,48 TL), 3-) Yapılaşmaya yasak bir alanda yapılmış olduğu,( 462,48 TL x % 80= 369,98 TL ), 4-) Ruhsatsız yapılmış olduğu (462,48 TL x % 180= 832,46 TL ), 5-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu, (462,48 TL x % 100= 462,48 TL), 6-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet verdiği (462,48 TL x % 20= 92,50 TL) dikkate alınarak toplamda 2.682,38 (ikibinaltıyüzseksenikiliraotuzsekizkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 28.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

827    28.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.10.2014 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 9 Kayıt No:414 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve yasaklara rağmen belediyece belirlenmiş işgal alanının dışına çıkarak masa sandalye koyduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mustafa KARABIÇAK’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 28.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

829    28.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.10.2014 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 11 Kayıt No:416 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen işgal alanının dışına çıkarak masa sandalye koyduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Tarık ÖNVER’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 28.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

830    28.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.10.2014 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 12 Kayıt No:417 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlarımıza rağmen işgal alanının dışına çıkarak yola nar makinasını koyup halkın geliş ve geçişini engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Haydar ÖZEN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 28.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

831    28.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.10.2014 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 13 Kayıt No:418 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlarımıza rağmen satışa arz ettiği malları işgal alanının dışına koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Gültekin UNUTMUŞ’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 28.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

832    28.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.10.2014 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 14 Kayıt No:419 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen işgal alanının dışına çıkarak masa sandalye ve kahve makinesi koyduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Fatma ÖZKORKMAZ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 28.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

833    28.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 24.10.2014 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 15 Kayıt No:420 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ş maddesine aykırı olarak UKOME kararı gereği bekleme olmayan yerde bekleme yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Emre KARSAN’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 28.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

834    28.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 24.10.2014 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 16 Kayıt No:421 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ş maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen UKOME kararına uymadığı yasaklı yerde park yapıp yolcu beklediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Sema TUKATLI’nın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 28.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

835    28.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 25.10.2014 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 17 Kayıt No:422 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/ş maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlarımıza rağmen UKOME kararına aykırı olarak çıkarak harici bekleme yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet KORKMAZLAR’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 28.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

836    28.10.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 26.10.2014 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 18 Kayıt No:423 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 11/a maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlarımıza rağmen tescilsiz ve plakasız (3 adet bisiklet) kiraya verdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Özkan EREN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 28.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

837    28.10.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.10.2014 tarih ve 1340 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi, Gönüllü Caddesi, 28 ada, 7 parsel 28 kapı no’lu yer ile ilgili 10.07.2014 gün ve 16/26 Cilt-Sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında 06.12.2013 tarih ve 210619 sayılı KUDEB Onarım Ön İzin Belgesi ile başlanan çalışmalar devamında 30.05.2014 tarih ve 106780 sayılı KUDEB yazısı eki yapı tespit tutanağında belirtilen müştemilatlara ait aykırı uygulamalar tarafımızca da tespit edilmiş olup aşağıda yapılan aykırılıklara ilişkin alanlar gösterilmektedir. Ayrıca yapılar mühür altına alınmıştır denilmektedir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.07.2014 tarih ve 2014/974 sayılı yazısı ile evrak Belediye Encümeni’ne havale edilmiştir. Belediye Encümeni 15.07.2014 tarih ve 2014/329 sayılı karar ile ilgilisine 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) gereğince para cezası uygulamıştır. İlgili verilen süre zarfında aykırılıkları düzeltmediğinden, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince Belediye Encümenince 26.08.2014 tarih ve 2014/617 sayı ile yıkım kararı almıştır. Teknik Uygulama Sorumlusu 82073 Oda Sicil Numaralı Adem YILMAZ’a ise 09.09.2014 tarih ve 2014/691 sayılı encümen kararı ile para cezası uygulanmıştır. Teknik Uygulama Sorumlusu İnşaat Mühendisi Adem YILMAZ 14.10.2014 tarihli dilekçesinde eski eser yapının fenni mesuliyetliğinden istifa ettiğini beyan etmiştir. Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi, Gönüllü Caddesi, 28 ada, 7 parsel 28 kapı no’lu yer ile ilgili 23.10.2014 tarih ve 1 cilt, 14 yaprak no’lu 2 No’lu Yapı Tatil Tutanağında ise 10.07.2014 tarih ve 16/26 cilt sahife no’lu yapı tatil tutulan yere 02.10.2014 tarihli 277 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı ile aykırılıkların giderilmesi için verilen 1 aylık süre içerisinde yerinde yapılan incelemede yıkılıp yeniden yapılan müştemilatın ve istinat duvarının taşla kaplandığı müştemilatın yerlerinin seramik kaplandığı tespit edilmiş olup çalışmalar durdurulmuş yapı mühür altına alınmıştır denilmektedir. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42.(Değişik:9/12/2009-5940/2Md.) Maddesinde, ‘’Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat arttırılarak uygulanır.‘’ hükmü gereği; Yapı Sahibi Medeni Kerem AKMAN’a Belediye Encümeni’nin 15.07.2014 tarih ve 2014/329 sayılı kararı ile verilen 14.459,34 (ondörtbindörtyüzellidokuzliraotuzdörtkuruş)TL para cezası bir kat arttırılarak 28.918,68 (yirmisekizbindokuzyüzonsekizliraaltmışsekizkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 28.10.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

838    04.11.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İşletme Müdürlüğü’nün 04.11.2014 tarih ve 1345 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Belediye Encümenince yapılacak olan Adalar İlçesi, Burgazada 1 pafta 2 ada 3 parsel sayılı Köy Kahyası Sok 18 kapı sayılı yerdeki, mülkiyeti belediyemize ait bulunan konut vasıflı taşınmazın 2886 Sayılı Yasanın 51/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, pazarlık usulü ile kiralama ihalesinin; katılım olmadığından iptal edilmesine ve dosyanın müdürlüğüne iadesine, Belediye Encümeninin 04.11.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

839    04.11.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İşletme Müdürlüğü’nün 04.11.2014 tarih ve 1344 sayılı teklifi incelenmiş olup; Belediyemizin sorumluluk alanı içerisinde yer alan İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mah. 13 pafta, 2 ada, 6 parsel sayılı İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının arka kısmındaki bölüme ATM kabin yeri olarak 2886 Sayılı Yasanın 51/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, pazarlık usulü ile kiralama ihalesi için 14.10.2014 tarih ve 816 sayılı Encümen kararı alınmış ve 27.10.2014 tarih 1314 sayılı İhale Onay Belgesine göre 2886 sayılı kanunun 51/g Maddesi kapsamında 3 (üç) yıl süreliğine yıllık 25.800,00 TL + KDV 3 (üç) yıllık 77.400,00 TL + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye yasasının 35. maddesine istinaden 04.11.2014 Salı günü saat 15.20’de ihaleye çıkılmıştır. Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz toplanmıştır. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ’nın dosya satın aldığı görülmüştür. İhale Komisyonumuz dosyada gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’ndan teklif istemiştir. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İhale Komisyonu’na yıllık 25.800,00 TL + KDV, 3 (üç) yıllık 77.400,00 TL + KDV olarak teklif vermiştir. İhale Komisyonumuz teklifin yetersiz olduğunu ve yükseltilmesini talep etmişlerdir. Yapılan pazarlık sonucunda Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. son olarak teklifini yıllık 30.000,00 (otuzbin) TL + KDV 3 (üç) yıllık 90.000,00 (doksanbin) TL + KDV olarak yükseltmiştir. Bu teklifinin son teklifleri olduğu bundan sonra teklifinde herhangi bir yükseltme yapamayacaklarını belirtmişlerdir. İhale Komisyonumuz yapılan bu pazarlığın ardından İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mah. 13 pafta, 2 ada, 6 parsel sayılı İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının arka kısmındaki bölümün ATM kabin yeri olarak yıllık 30.000,00 (otuzbin) TL + KDV - 3 (üç) Yıllık Peşin 90.000,00 (doksanbin) TL + KDV bedel ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’na 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesine ve 2886 sayılı yasanın 31. Maddesine istinaden ita amirinin onayına sunulmasına, Belediye Encümeninin 04.11.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

840    04.11.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.10.2014 tarih ve 2014/1392 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi, Gezinti Caddesi, 21 ada, 7 parsel 13 kapı no’lu yer ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEB’in 11.10.2013 tarih ve 99896374/YD.001/993220-180850 sayılı yazısında belirtilen aykırı uygulamaların giderilmesi için; Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 02.01.2014 tarih ve 1611 sayılı kararı ile ilgililerine 6 (altı) ay süre verilmiştir. Ancak adı geçen parsel ile ilgili aykırılıkların düzeltilmesi için verilen sürenin dolduğu anlaşılmıştır. 24.09.2014 tarih ve 1/11 cilt/ sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında yerinde yapılan incelemede yapının 2.katında odanın bölünerek bir katta 2 daire haline getirildiği, bahçe cephesinde bulunan bazı pencerelerin kapatıldığı, bazı pencerelerin boyutlarının değiştirildiği, bazı pencerelerin ise ahşap doğramaların plastik doğrama ile değiştirildiği tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.10.2014 tarih ve 2014/1310 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 21.10.2014 tarih ve 2014/818 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan inceleme neticesinde yapı sahibi Burgazada Ayayani Rum Kilisesi’nin yasal süresi içinde kusuru düzeltmediği, yapıyı eski haline getirmediği anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince Adalar İlçesi Burgazadası Mahallesi, Gezinti Caddesi, 21 ada, 7 parsel 13 kapı sayılı yerdeki aykırı uygulamalar ile ilgili yıkım uygulanmasına, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği Yapı Sahibi: Burgazada Ayayani Rum Kilisesi’ne: 2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı uygulanarak 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 04.11.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

841    04.11.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.11.2014 tarih ve 2014/1353 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Narçiçeği Sokak, 6 ada, 11 parsel 72 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 30.09.2014 gün ve 1/13 cilt/ sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında yerinde yapılan incelemede herhangi bir inşai faaliyete rastlanmamış olup, ön arka ve yan cephelerde teraslarının bir kısımlarının yapıya katıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiş olduğu belirtilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.10.2014 tarih ve 2014/1187 sayılı yazılarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 14.10.2014 tarih ve 2014/817 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan inceleme neticesinde yapı sahibi Bayzar ÖZBIYIKLIYAN’ın yasal süresi içinde kusuru düzeltmediği, yapıyı eski haline getirmediği anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Narçiçeği Sokak, 6 ada, 11 parsel 72 kapı sayılı yerdeki aykırı uygulamalar ile ilgili yıkım uygulanmasına, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.): ‘’…. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği Yapı Sahibi: Bayzar ÖZBIYIKLIYAN’a: 2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı uygulanarak 2.719,41 (ikibinyediyüzondokuzlirakırkbirkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 04.11.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

842    04.11.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 02.11.2014 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 19 Kayıt No:424 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak halkın geliş geçişine mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Ahmet OKUMUŞ’un 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 04.11.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

843    04.11.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 02.11.2014 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 20 Kayıt No:425 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan ikazlara rağmen işyerine ait masa ve sandalyeleri işgal alanı dışına koyarak halkın geliş geçişine mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Özcan TUTAREL’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 04.11.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

844    04.11.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 02.11.2014 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 21 Kayıt No:426 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan ikazlara rağmen satışa sunduğu malzemeleri işgal alanı dışına koyarak geliş geçişi engellediği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Sabit ARAÇ’ın 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 04.11.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

845    04.11.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 02.11.2014 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 22 Kayıt No:427 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan uyarılara rağmen satışa sunduğu malzemeleri işgal alanı dışına koyarak halkın geliş geçişine mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Bayram ÇİFTÇİOĞLU’nun 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 04.11.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

846    04.11.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.11.2014 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 23 Kayıt No:428 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak sürekli uyarılara rağmen satışa sunduğu malzemeleri işgal alanı dışına koyarak halkın geliş geçişine engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Mehmet Şirin ERİŞGİN’in 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 04.11.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

847    04.11.2014    
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 03.11.2014 tarih ve Cilt No:31 Varak No: 24 Kayıt No:429 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak yapılan uyarı ve ikazlara rağmen satışa sunduğu ürünleri işgal alanı dışına koyarak halkın geliş geçişine mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. ŞOK Marketler Tic. A.Ş.’nin 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 189,00 (yüzseksendokuz) TL para cezası ile cezalandırılmasına, Belediye Encümeninin 04.11.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

848    11.11.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İşletme Müdürlüğü’nün 1.11.2014 tarih ve 1366 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazada 1 pafta 2 ada 3 parsel sayılı Köy Kahyası Sok No: 18 no’lu yerdeki, mülkiyeti belediyemize ait bulunan “konut vasıflı mesken” taşınmazımızın 2886 Sayılı Yasanın 51/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, pazarlık usulü ile kiralama ihalesinin Belediye Encümenince; 18.11.2014 Salı günü saat 15:00 de yapılmasına, Belediye Encümeninin 11.11.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

849    18.11.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.11.2014 tarih ve 2014/1289 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 07.11.2014 tarih ve REF.AD.OUT. 6012014.568 sayılı yazısı ile Burgazadası’nın enerji alt yapısını güçlendirmek üzere tesis edilecek 36 Kv 3x(1x240) mm2 XLPE deniz kablosunun Burgazadası’nda karaya çıkacağı güzergahın belirlemesi istenmiştir. 02/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 9. Madesi’nde “…İlgili idareler; tasarrufu altındaki yol, otopark, park, yaya bölgesi, kaldırım gibi yerler ile bunlar üzerindeki kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli büfe, hela, trafo merkezi gibi tesisleri, ulaşım ve haberleşme noktaları, sinyalizasyon ve aydınlatma elemanları, çöp kutusu, bank, reklam ve bilgilendirme levha ve panoları gibi kent mobilyaları ile peyzajelemanlarını Türk Standartları Enstitüsü standartlarına da uymak koşuluyla yapar veya yaptırır. Bunların ve her türlü altyapının yapımı ve kullanımı ile bakım ve onarımı sırasında yaya sirkülasyonunun engellenmemesi, engellilerin erişiminin can ve mal güvenliğinin sağlanması zorunludur…” denmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’na istinaden vatandaşlarımıza kamusal hizmet sunumunda Adalar'ın ve Adalıların ihtiyaçlarını, beklentilerini en optimal düzeyde kaliteli bir şekilde karşılaması için İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi, Gezinti Caddesi, 16 pafta, 88 ada sayılı yer önüne isabet eden Devletin hüküm ve tasarrufundaki mahalden deniz kablosunun karaya çıkarılmasının uygun olduğuna, Belediye Encümeni’nin 18.11.2014 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

850    18.11.2014    
Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.11.2014 tarih ve 1440 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada 23 Nisan Caddesi 13 pafta 21 ada 27 parsel 20 kapı sayılı yer ile ilgili 10.11.2014 tarih ve 1/15 cilt/ sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 2011/2177 sayılı kararı ile projesi iptal edilen, İstanbul V No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 07.02.2011 tarih ve 335 sayılı kararında mahkeme kararına uyulması bildirilen, 24.03.2011 tarih ve 34/24 cilt/sahife no’lu yapı tatil tutanağıyla 1.kez, 25.03.2011 tarih ve 38/24 cilt/sahife no’lu yapı tatil tutanağıyla 2.kez, 29.03.2011 tarih ve39/24 cilt/sahife no’lu yapı tatil tutanağıyla 3.kez mühür altına alınan, 05.04.2012 tarih ve 976 sayılı olur’la yapı ruhsatı iptal edilen yapıda 17.07.2012 tarih ve 393 sayılı Belediye Encümeni kararına göre yıkım yapılırken diğer kusurlara (7960 m²) ilaveten parselin 23 Nisan Caddesi cephesi boyunca 800 m² çelik kafes yapıldığı, teras katında yaklaşık 200 m² çelik pergola yapıldığı tespit edilerek ruhsatsız yapı 4. Kez mühür altına alınmıştır. Adalar Belediyesince 05.06.2011 tarih ve 976 sayılı Başkanlık oluru ile yapı ruhsatı iptal edilmiştir. III. Sınıf B grubu, 8960 m² İmara Aykırı Toplam İnşaat Alanı olan yapı ile ilgili, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uygulanması için karar alınmak üzere evrak Belediye Encümenine havale edilmiştir. 07.11.2014 tarihli Tapu Kaydında yapı sahiplerinin İnanlar İnş. A.Ş. ve Hissedarları olduğu görülmüştür. Yapılan görüşme neticesinde; 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940