0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

2017 Yılı 1 Ocak - 31 Aralık Tarihleri Arasında Alınan Encümen Kararı

Karar Numarası ve Tarihi:    1    03.01.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.12.2016 tarih ve 8757 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. maddesi hükümlerine göre 2017 yılı bütçesi içinde ekli listede yer alan ödenek kalemlerinin açılması ve yine 2017 yılı Yedek Ödenek ve Personel Yedek Ödenekten aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 03.01.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    2    03.01.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 03.01.2017 tarih ve 84 sayılı yazısı tetkik edildi. 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği 2017 yılında yapılacak olan Belediye Encümeni toplantılarının haftada bir (1)  gün ( Salı günü ) saat 14.00’de yapılmasına, Belediye Encümeni’nin 03.01.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    3    10.01.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 09.01.2017 tarih ve 309 sayılı yazısı tetkik edildi. Belediyemiz tasarrufunda bulunan; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Lalahatun Caddesi No: 2/1, 13 pafta, 2 ada, 3 parsel sayılı yerde bulunan  "Sıhhi Banyo" vasıflı taşınmazımızın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, pazarlık usulü ile kiralama ihalesi için 1 (bir) Yıllık:15.879,28 (onbeşbinsekizyüzyetmişdokuzlirayirmidokuzkuruş) TL + KDV, 3 (üç) Yıllık: 47.637,84 (kırkyedibinaltıyüzotuzyediliraseksendörtkuruş) TL + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye yasasının 35. maddesine istinaden 10.01.2017 Salı günü saat 14.00’de ihaleye çıkılmıştır. Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz toplanmıştır. İhaleye toplam 1 (bir) firma katılmıştır. OPTIMUS BİLİŞİM TEKN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ’nin dosya satın aldığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca OPTIMUS BİLİŞİM TEKN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.’nin Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi, istenen belgelerin eksiksiz olduğu görülmüştür.OPTIMUS BİLİŞİM TEKN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. nin Teklif Zarfından 15.900,00 TL + KDV tutarında teklif çıktığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca yapılan pazarlıklar sonucunda;  OPTIMUS BİLİŞİM TEKN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.’nin yetkilisi teklifini en son 16.100,00 TL + KDV olarak yükselmiştir. İhale Komisyonumuz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde teklifin düşük olduğu ve rekabet ortamının oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptaline, dosyasının ise Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne iade edilmesine Belediye Encümeni’nin 10.01.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    4    10.01.2017
Kararın Konusu: Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 09.01.2017 tarih ve 303 sayılı yazısı tetkik edildi. Belediyemiz tasarrufunda bulunan; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Çınararalığı Sokak, 4 Pafta, 2 Ada, 2 parsel sayılı yerde bulunan Umumi Tuvalet vasıflı taşınmazımızın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, pazarlık usulü ile kiralama ihalesi için 1 (bir) Yıllık: 16.499,74(onaltıbindörtyüzdoksandokuzlirayetmişdörtkuruş) TL + KDV, 3 (üç) Yıllık: 49.499,22 (kırkdokuzbindörtyüzdoksandokuzlirayirmiikikuruş) TL + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye yasasının 35. maddesine istinaden 10.01.2017 Salı günü saat 14.30’da ihaleye çıkılmıştır. Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz toplanmıştır. İhale Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde ihale için başvuru olmadığı görüldüğünden dosyanın Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeni’nin 10.01.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    5    10.01.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 06.01.2017 tarih ve 251 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27.12.2016 günü saat 16:15 sıralarında internette rezervasyon reklamları ve daireleri görülen otel, motel, pansiyon ve günübirlik konaklama yerlerin tespiti için yapılan kontrollerde; Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Kılınç Sokak, No:30-31 adresinde bulunan ikametin, Aysel BAĞCI (Aysel KOÇYİĞİT) ( T.C. Kimlik No: 39518194864 ) isimli şahıs tarafından ruhsatsız olarak günübirlik kiraya verildiği tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun 6/d maddesine istinaden Aysel BAĞCI (Aysel KOÇYİĞİT)’ya Belediye Encümeni’nin 26.07.2016 tarih ve 106 sayılı kararı ile 1.113,00 TL para cezası uygulanmıştır. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun 6. Maddesinin son fıkrasında: ‘’Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.’’ hükmü gereği Belediye Encümeni’nin 26.07.2016  tarih ve 106 sayılı kararı ile verilen 1.113,00 TL para cezası bir kat arttırılarak işyeri Aysel BAĞCI (Aysel KOÇYİĞİT) ( T.C. Kimlik No: 39518194864 ) ’ ya : 2.226,00 (ikibinikiyüzyirmaltı) TL para cezası verilmesine, Ayrıca günübirlik kiralanan evin ruhsatsız olarak çalıştırılmasına müsaade edilmemesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin ve Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 10.01.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    6    10.01.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 06.01.2017 tarih ve 252 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27.12.2016 günü saat 16:00 sıralarında internette rezervasyon reklamları ve daireleri görülen otel, motel, pansiyon ve günübirlik konaklama yerlerin tespiti için yapılan kontrollerde; Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Korkut Sokak, No:8 adresinde bulunan ikametin, Ahmet ÇELİK ( T.C. Kimlik No: 57862420712 ) isimli şahıs tarafından ruhsatsız olarak günübirlik kiraya verildiği tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden Ahmet ÇELİK ( T.C. Kimlik No: 57862420712 )’e : 1.113,00 (binyüzonüç) TL idari para cezası verilmesine, günübirlik kiralık evin ruhsatsız olarak çalıştırılmasına müsaade edilmemesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 10.01.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    7    10.01.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.01.2017 tarih ve 99330125-302.02-E.194 sayılı yazısı tetkik edildi. Büyükada Maden Mahallesi, 75 ada, 36 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Çınar Caddesi No:50 Adalar/İstanbul adresinde Karen BURLA-Mirey RAŞEL KARASO’ya ait olan I. Sınıf A Grubu yardımcı yapılar (Müştemilat) olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca şikayet dilekçesi üzerine mahallen yapılan incelemede bahçeli 4 kat 3 daireli kagir apartman ve müştemilat nitelikli ana taşınmazın müştemilat olarak belirtilen ve evvelce ruhsatsız olarak 20 m² büyütülmüş olduğu anlaşılan 5 numaralı bağımsız bölüm içerisinden fiziki müdahalede bulunularak arka bitişikte bulunan 42 numaralı parsele geçiş sağlamak amacıyla ruhsatsız olarak 0,90 m genişliğinde L şeklinde bir merdiven yapılmış olduğu tespit edilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 19.12.2016 tarih ve 3/102 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 27.12.2016 tarihli tapu kayıtlarından tapudaki maliklerinin ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Karen BURLA ( T.C. Kimlik No: 47590282614 ) ve ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Mirey Raşel KARASO ( T.C. Kimlik No: 51115164576 ) olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 20 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca I. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m²  için 4,923759 TL hesabıyla, toplam 98,475180 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası: 1-)Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu (98,475180 TL x % 30 = 29,542554 TL), 2-)Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapılmış olduğu  (98,475180 TL x % 80 = 78,780144 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (98,475180 TL x % 20 = 19,695036 TL), 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (98,475180 TL x % 20 = 19,695036 TL) dikkate alınarak toplamda 246,187950 TL idari para cezası hesaplanmıştır. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5940 sayılı Kanun ile değişik 42. maddesinin 2. Fıkra hükmü gereğince uygulanan imar para cezaları 820,626532 TL’nin altında olamayacağından Tapudaki maliklerine 820,63 (sekizyüzyirmiliraaltmışüçkuruş) TL para cezası tayinine; Tayin edilen 820,63 TL para cezasının ise: ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Karen BURLA ( T.C. Kimlik No: 47590282614 )’dan : ½ x 820,63 TL = 410,32 TL (dörtyüzonliraotuzikikuruş) ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Mirey Raşel KARASO ( T.C. Kimlik No: 51115164576 )’dan : ½ x 820,63 TL = 410,32 TL (dörtyüzonliraotuzikikuruş) olarak tahsil edilmesine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine,  Belediye Encümeni’nin 10.01.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    8    17.01.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.01.2017 tarih ve 99330125-E.482 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, 6 pafta, 24 ada, 4 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Şehit Recep Koç Caddesi No:29 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan V. Sınıf D Grubu Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, mahallen yapılan incelemede mevcut zemin + üst (çekme) katlı tescilli eski eser binada ruhsatsız olarak üst katın önündeki çatının kaldırılarak teras haline getirilmiş olduğu ve çekme üst katın ön cephesinin tamamen açılmak suretiyle doğrama takılmış olduğu ve ayrıca kapı ve pencere doğramalarının yenilenmekte olduğu tespit edilmiş olup, faaliyet durdurularak mühür altına alınmış ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 05.12.2016 tarih ve 2/100 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.12.2016 tarih ve 2016/1965 sayılı başkanlık oluru ile konu Belediye Encümeni’ne havale edilmiş ve 13.12.2016 tarih ve 2016/198 sayılı Encümen Kararıyla Lily WASHİNGTON’a 08.12.2016 tarih ve 8071 sayılı dilekçesinde  ‘’05.12.2016 tarih ve 2/100 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağına konu olan hatalı imalatlara ait sorumluluğun şahsına ait olduğu’’ hakkındaki beyanı doğrultusunda 34.725,63 TL para cezası uygulanmıştır. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 05.01.2017 tarihinde yapılan incelemede;  05.12.2016 tarih ve 2/100 cilt/sayfa no’lu yapı tatil tutanağı ile faaliyeti durdurularak mühürlenmiş durumdaki tescilli eski eser (zemin+üst katlı) dükkanda yapılacak uygulamaya esas olmak üzere yetkisi nedeniyle İst. V No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan görüş sorulmuş olup, Koruma Bölge Kurulundan cevap gelmeden faaliyete devam edilerek ön cephede çalışma yapmak suretiyle tüm cephe doğramaları dışındaki kısımların ahşap kaplamalarının tamamlandığı, üst katın ön cephesindeki pencere camlarının takılmamış durumda olduğu ve mührün fekkedildiği tespit edilmiştir. Kapalı olduğundan içeriye girilememiş olup, tekrar mühür altına alınmış ve yapılan işlem ile ilgili 05.01.2017 tarih ve 3/103 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesi uyarınca ..."Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır."… hükmü gereği;  Lily WASHİNGTON (T.C. Kimlik No: 55333018918)’a :  13.12.2016 tarih ve 2016/198 sayılı Encümen Kararı ile uygulanan 34.725,63 TL para cezası bir kat arttırılarak 69.451,26 (altmışdokuzbindörtyüzellibirlirayirmialtıkuruş) TL olarak uygulanmasına. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine,  Belediye Encümeni’nin 17.01.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    9    17.01.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.01.2017 tarih ve 99330125-E.483 sayılı yazısı tetkik edildi. Kınalıada Mahallesi, 49 ada, 20 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Korkut Sokak No:26 Adalar/İstanbul adresinde Silva ELMAS’a ait olan III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 12.01.2017 tarihinde yapılan incelemede 983/2209 sayılı proje ile yerinde yapılan (dışarıdan ) incelemede bodrum katta var olan sığınak ve kömürlüklerin daireye katıldığı ( Zemin ve 1 No’lu Kattaki gibi) arka cepheye pencere ve kapı açıldığı, arka bahçeye çıkış merdivenleri ve sığınağa giriş kapısının kaldırıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 12.01.2017 tarih ve 3/104 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 28.11.2016 tarihli tapu kayıtlarından; tapudaki malikinin SİLVA ELMAS ( T.C. Kimlik No: 50251195390 ) olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 33 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 29,542555 TL hesabıyla, toplam 974,904315 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası: 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (974,904315 TL x % 80 = 779,923452 TL), 2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (974,904315 TL x % 100 = 974,904315 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (974,904315 TL x % 20 = 194,980863 TL)   dikkate alınarak tapudaki maliki SİLVA ELMAS (T.C. Kimlik No: 50251195390)’a toplamda: 2.924,71(ikibindokuzyüzyirmidörtlirayetmişbirkuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 17.01.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    10    17.01.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 16.01.2017 tarih ve 95165565-E.510 sayılı yazısı tetkik edildi. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesine istinaden: Adalar Spor Kulübü, Kınalıada Spor Kulübü Derneği, Heybeliada Spor Kulübü Derneği ve Cesaret Derneği Belediyemizden nakdi yardım talebinde bulunmuşlardır. Yapılan müzakere neticesinde: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesi ve Adalar Belediye Meclisi’nin 06.01.2017 tarih, 2017/06 sayılı Meclis Kararı gereği Adalar Spor Kulübü, Kınalıada Spor Kulübü Derneği ve Heybeliada Spor Kulübü Derneği’nin herbirine 5.000,00 (beşbintürklirası) TL nakdi yardım yapılmasına, Cesaret Derneğine ise aynı miktarda spor malzemesi yardımı yapılmasına Belediye Encümeni’nin 17.01.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    11    31.01.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.01.2017 tarih ve 99330125-302.02-E.744 sayılı yazısı tetkik edildi. Heybeliada Mahallesi, 116 ada, 24 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Refah Şehitleri Caddesi No:50 Adalar/İstanbul adresinde Hamza PAMUK’a ait olan III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 23.01.2017 tarihinde yapılan incelemede, 22.06.1962 tarih 3260 sayılı mimari projesine göre sikayet üzerine yerinde inceleme yapılmıştır. 3 no’lu dairenin mutfak yerinin banyo yapıldığı, banyo wc yerinin ise mutfak yapıldığı tespit edilmiştir. Bu ıslak hacimlerin değişiminin ne zaman yapıldığı belli değildir. Faaliyetin yeni olmadığı anlaşılmıştır. İskan edildiğinden mühür altına alınamamıştır. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 23.01.2017 tarih ve 3/105 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 15.08.2016 tarihli tapu kayıtlarından tapudaki malikinin Hamza PAMUK ( T.C. Kimlik No: 18479563384 ) olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 11,4 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m²  için 29.542555 TL hesabıyla, toplam 336,785127 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası: 1-)Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu (336,785127 TL x % 30 = 101,035538 TL), 2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu  (336,785127 TL x % 80 = 269,428102 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (336,785127 TL x % 20 = 67,357025) dikkate alınarak toplamda 774,605792 TL idari para cezası hesaplanmıştır. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5940 sayılı Kanun ile değişik 42. maddesinin 2. Fıkra hükmü gereğince uygulanan imar para cezaları 820,626532 TL’nin altında olamayacağından Tapudaki maliki Hamza PAMUK ( T.C. Kimlik No: 18479563384 )’a:  820,63 (sekizyüzyirmiliraaltmışüçkuruş) TL para cezası tayinine;  Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine,  Belediye Encümeni’nin 31.01.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    12    31.01.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.01.2017 tarih ve 99330125-E.845 sayılı yazısı tetkik edildi. Heybeliada Mahallesi, 58 ada, 7 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Yalı Bülbülü Sokak No:12 Adalar/İstanbul adresinde Balıkçım Balıkçılık Su Ürünleri Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait olan III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 23.01.2017 tarihinde yapılan incelemede, mahallen yapılan kontrollerde KUDEB (İBB) Müdürlüğünden izin alınmadan yapılan tadilat tespit edilmiş olup, ön cephede 1,75 m² pencere küçültülmüş ve salon kısmında (1 no’lu daire) bir duvarın kırıldığı tespit edilmiş, mühürlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 23.01.2017 tarih ve 3/106 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 23.01.2017 tarihli tapu kayıtlarından; tapudaki malikinin Balıkçım Balıkçılık Su Ürünleri Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 10,75 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 29,542555 TL hesabıyla, toplam 317,582466 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası: 1-)Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu (317,582466 TL x % 100 = 317,582466 TL), 2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (317,582466 TL x % 80 = 254,065973 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (317,582466 TL x % 20 = 63,516493 TL), 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (317,582466 TL x % 20 = 63,516493 TL) dikkate alınarak tapudaki maliki Balıkçım Balıkçılık Su Ürünleri Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne toplamda : 1.016,26 (binonaltılirayirmialtıkuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin  31.01.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    13    31.01.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.01.2017 tarih ve 99330125-E.903 sayılı yazısı tetkik edildi. Kınalıada Mahallesi, 35 ada, 13 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Narçiçeği Sokak No:19 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait olan III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 26.01.2017 tarihinde yapılan incelemede, 05.01.2017 tarih ve 54 sayılı Kurul yazısı ve 09.12.2016 tarih ve 2543 sayılı KUDEB yazılarına istinaden yerinde yapılan incelemede projede mevcut olan çekme katın evvelce büyütülerek 31 m² saçaklarının uzatıldığı, şu anda yapılan izinsiz çalışma ile de saçakların yenilendiği ve arka terasta kapalı alan oluşturulduğu (3 X 3 = 9 m²) tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 26.01.2017 tarih ve 3/107 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 16.01.2017 tarihli tapu kayıtlarından tapudaki maliklerinin ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi İskender SATAR ( T.C. Kimlik No: 35671552060 ) ve ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Maral EBEOĞLU SATAR  ( T.C. Kimlik No: 39832569904) olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 40 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 29,542555 TL hesabıyla, toplam 1.181,702200 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası: 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (1.181,702200 TL x % 80 = 945,361760 TL), 2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (1.181,702200 TL x % 100 = 1.181,702200 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (1.181,702200 TL x % 10 = 118,170220 TL), 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.181,702200 TL x % 20 = 236,340440 TL) dikkate alınarak tapudaki maliklerine toplamda: 3.663,28 TL idari para cezası tayinine, Tayin edilen 3.663,28 TL para cezasının ise: ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi İskender SATAR ( T.C. Kimlik No: 35671552060 )’dan : ½ x 3.663,28 TL = 1.831,64 TL (binsekizyüzotuzbirliraaltmışdörtkuruş) olarak tahsil edilmesine, ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Maral EBEOĞLU SATAR ( T.C. Kimlik No: 39832569904)’dan : ½ x 3.663,28 TL = 1.831,64 TL (binsekizyüzotuzbirliraaltmışdörtkuruş) olarak tahsil edilmesine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin  31.01.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    14    07.02.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.02.2017 tarih ve 99330125-302.02-E.876 sayılı yazısı tetkik edildi.Heybeliada Mahallesi, 12 ada, 1 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Refah Şehitleri Caddesi No:2/14 Adalar/İstanbul adresinde Arzu ERGÜN’e ait olan III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 02.02.2017 tarihinde yapılan incelemede, 26.01.2017 tarih ve 876 sayılı şikayet dilekçesi ile yerinde yapılan incelemede çatıda yer alan dairenin çatının bir kısmını kaldırıp 28 m ² alanlı teras oluşturduğu röleve projesi ile karşılaştırılıp anlaşılmıştır. 2006 İBB uydu fotoğraflarında (Şehir Haritası) bu terasın (aykırı alanın) yer aldığı gözükmektedir. İskan edildiğinden mühür altına alınamamıştır. Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 02.02.2017 tarih ve 3/108 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 02.02.2017 tarihli tapu kayıtlarından tapudaki maliklerinin Arzu ERGÜN (T.C.Kimlik No: 26930013194) olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 28 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 29,542555 TL hesabıyla, toplam 827,191540 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası: 1-)Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan mı yapılmış olduğu(827,191540 TL x % 30 = 248,157462 TL), 2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (827,191540 TL x % 80 = 661,753232 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (827,191540 TL x % 20 = 165,438308 TL), 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (827,191540 TL x % 20 = 165,438308 TL) dikkate alınarak tapudaki maliki Arzu ERGÜN ( T.C. Kimlik No: 26930013194 ) toplamda: 2.067,98 (ikibinaltmışyediliradoksansekizkuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 07.02.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    15    14.02.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 08.02.2017 tarih ve 99330125-302.02- E.1257 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Mahallesi, Çınar Caddesi, 75 ada, 36 parsel, 50 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 19.12.2016 tarih ve 3/102 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile şikayet dilekçesi üzerine mahallen yapılan incelemede bahçeli 4 kat 3 daireli kagir apartman ve müştemilat nitelikli ana taşınmazın müştemilat olarak belirtilen ve evvelce ruhsatsız olarak 20 m² büyütülmüş olduğu anlaşılan 5 numaralı bağımsız bölüm içerisinden fiziki müdahalede bulunularak arka bitişikte bulunan 42 numaralı parsele geçiş sağlamak amacıyla ruhsatsız olarak 0,90 m genişliğinde L şeklinde bir merdiven yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.01.2017 tarih ve 99330125-302.02-E.194 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 10.01.2017 tarih ve 2017/007 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliklerine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 19.12.2016 gün ve 3 cilt 102 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Çınar Caddesi, 75 ada, 36 parsel, 50 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 19.12.2016 gün ve 3 cilt 102 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: tapu maliklerine 3.282,50 TL idari para cezası tayinine, Tayin edilen 3.282,50 TL para cezasının ise: ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Karen BURLA ( T.C. Kimlik No: 47590282614 )’dan : ½ x 3.282,50 TL = 1.641,25 TL (binaltıyüzkırkbirlirayirmibeşkuruş) ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Mirey Raşel KARASO ( T.C. Kimlik No: 51115164576 )’dan : ½ x 3.282,50 TL = 1.641,25 TL (binaltıyüzkırkbirlirayirmibeşkuruş) olarak tahsil edilmesine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 14.02.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    16    14.02.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 08.02.2017 tarih ve 99330125-302.02-E.1264 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Heybeliada Mahallesi, 115 ada, 17 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Ümit Sokak No:9/5 Adalar/İstanbul adresinde Derya TANRIKULU’na ait olan III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 07.02.2017 tarihinde yapılan incelemede, arka saçaktan 1,20 mt kaldırılarak kapalı alan kullanıma açılmıştır. İskan edildiğinden mühür altına alınamamıştır. Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 07.02.2017 tarih ve 3/109 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 23.01.2017 tarihli tapu kayıtlarından tapudaki malikinin Derya TANRIKULU (T.C.Kimlik No: 34438342180) olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 43 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 29,542555 TL hesabıyla, toplam 1.270,329865 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası: 1-)Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan mı yapılmış olduğu (1.270,329865 TL x % 30 = 381,098960 TL), 2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (1.270,329865 TL x % 80 = 1.016,263892 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (1.270,329865 TL x % 20 = 254,065973 TL), 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.270,329865 TL x % 20 = 254,065973 TL) dikkate alınarak tapudaki maliki Derya TANRIKULU’na (T.C.Kimlik No: 34438342180) toplamda: 3.175,82 (üçbinyüzyetmişliraseksenikikuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 14.02.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    17    14.02.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 10.02.2017 tarih ve 33643494-302-E.1290 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 10.02.2017 tarih ve Cilt No:15 Varak No: 32 sayılı zabıttan, Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 13/ğ maddesine aykırı olarak 2017 yılına ait tasdikli tarifesi olmadığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Recep YILDIZ’a (T.C. Kimlik No: 28579266634) 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 227,00 (ikiyüzyirmiyedi) TL para cezası tayinine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 14.01.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    18    14.02.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.02.2017 tarih ve 99330125-310.10.01.02- E.1485 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Korkut Sokak 49 ada, 20 parsel, 26 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 12.01.2017 tarih ve 3/104 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 983/2209 sayılı proje ile yerinde yapılan (dışarıdan ) incelemede bodrum katta var olan sığınak ve kömürlüklerin daireye katıldığı ( Zemin ve 1 No’lu Kattaki gibi) arka cepheye pencere ve kapı açıldığı, arka bahçeye çıkış merdivenleri ve sığınağa giriş kapısının kaldırıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.01.2017 tarih ve 99330125-E.483  sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 17.01.2017 tarih ve 2017/009 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliki Silva ELMAS’a para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 12.01.2017 gün ve 3/104 cilt/sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Korkut Sokak, 49 ada, 20 parsel, 26 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 12.01.2017 gün ve 3/104 cilt/sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: tapudaki maliki SİLVA ELMAS (T.C. Kimlik No: 50251195390)’a  3.282,50 (üçbinikiyüzseksenikiliraellikuruş) TL idari para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 14.02.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    19    14.02.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 14.02.2017 tarih ve 50152120-320.17-E.1514 sayılı yazısı tetkik edildi. REFİK KÖKEL 03.07.2017 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu MURAT KÖKEL’in vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. REFİK KÖKEL’e 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 04.01.2017 tarih ve 2017/4 sayılı kararına istinaden, 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 30.01.2017 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 225,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 345,00 TL, toplamda ise ayda 570,00 (beşyüzyetmiş)TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 14.02.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    20    28.02.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.02.2017 tarih ve 99330125-302.02- E.1927 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Heybeliada Mahallesi, Refah Şehitleri Caddesi, 116 ada, 24 parsel, 50/3 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 23.01.2017 tarih ve 3/105 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 22.06.1962 tarih 3260 sayılı mimari projesine göre sikayet üzerine yerinde inceleme yapılmıştır. 3 no’lu dairenin mutfak yerinin banyo yapıldığı, banyo wc yerinin ise mutfak yapıldığı tespit edilmiştir. Bu ıslak hacimlerin değişiminin ne zaman yapıldığı belli değildir. Faaliyetin yeni olmadığı anlaşılmıştır. İskan edildiğinden mühür altına alınamamıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.01.2017 tarih ve 99330125-302.02-E.744 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 31.01.2017 tarih ve 2017/011 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki malikine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 23.01.2017 gün ve 3 cilt 105 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Heybeliada Mahallesi, Refah Şehitleri Caddesi, 116 ada, 24 parsel, 50/3 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 23.01.2017 gün ve 3 cilt 105 sahife sayılı Yapı Durdurma Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği tapudaki maliki Hamza PAMUK ( T.C. Kimlik No: 18479563384 )’a: 3.282,50 (üçbinikiyiseksenikiliraellikuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 28.02.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    21    28.02.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.02.2017 tarih ve 50152120-302-E.1932 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Büyükada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 20.02.2017 günü Büyükada Maden Mahallesi Çınar Caddesi Gazimihal Sokak No:2 kapı sayılı adreste işletmeciliğini Tolga ÇEVLİK'in yaptığı, Hotel Garden Life isimli işletmede yapılan denetimlerde  ruhsatsız olarak müşteri kabul ettiği ve ticari faaliyette bulunduğu tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden Tolga ÇEVLİK’e : 1.155,00 (binyüzellibeş) TL idari para cezası verilmesine, ruhsatsız olarak çalışan işyerinin faaliyetten  men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 28.02.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    22    28.02.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.02.2017 tarih ve 22024496-254.01-E.1984 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36 ve 38. maddelerinin hükümlerine göre Mali Hizmetler Müdürlüğü ’nün 2017 yılı bütçe tertiplerine ek olarak ‘’Bilgisayar Hizmeti Alımları 46.34.05.33.01.1.2.00.5.03.5.1.03” bütçe tertibi açılması ve açılan ödenek kalemine Yedek Ödenekten 80.000,00 (seksenbin) TL aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 28.02.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    23    07.03.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.03.2017 tarih ve 99330125-302.02- E.2055 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Heybeliada Mahallesi, Ayyıldız Caddesi, 12 ada, 1 parsel, 2/14 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 02.02.2017 tarih ve 3/108 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 26.01.2017 tarih ve 876 sayılı şikayet dilekçesi ile yerinde yapılan incelemede çatıda yer alan dairenin çatının bir kısmını kaldırıp 28 m ² alanlı teras oluşturduğu röleve projesi ile karşılaştırılıp anlaşılmıştır. 2006 İBB uydu fotoğraflarında (Şehir Haritası) bu terasın (aykırı alanın) yer aldığı gözükmektedir. İskan edildiğinden mühür altına alınamamıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.02.2017 tarih ve 99330125-302.02-E.876 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 07.02.2017 tarih ve 2017/014 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki malikine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 02.02.2017 gün ve 3 cilt 108 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Heybeliada Mahallesi, Ayyıldız Caddesi, 12 ada, 1 parsel, 2/14 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 02.02.2017 gün ve 3 cilt 108 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği tapudaki maliki Arzu ERGÜN ( T.C. Kimlik No: 26930013194 ) ’e: 3.282,50 (üçbinikiyiseksenikiliraellikuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 07.03.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    24    07.03.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.03.2017 tarih ve 99330125-020- E.2087 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi Narçiçeği Sokak, 35 ada, 13 parsel, 19 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 26.01.2017 tarih ve 3/107 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 05.01.2017 tarih ve 54 sayılı Kurul yazısı ve 09.12.2016 tarih ve 2543 sayılı KUDEB yazılarına istinaden yerinde yapılan incelemede projede mevcut olan çekme katın evvelce büyütülerek 31 m² saçaklarının uzatıldığı, şu anda yapılan izinsiz çalışma ile de saçakların yenilendiği ve arka terasta kapalı alan oluşturulduğu (3 x 3 = 9 m²) tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.01.2017 tarih ve 99330125-E.903 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 31.01.2017 tarih ve 2017/013 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki malikleri ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi İskender SATAR ( T.C. Kimlik No: 35671552060 ) ve ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Maral EBEOĞLU SATAR  ( T.C. Kimlik No: 39832569904)’a para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 26.01.2017 gün ve 3 cilt 107 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi Narçiçeği Sokak, 35 ada, 13 parsel, 19 kapı sayılı
yer hakkında düzenlenen 26.01.2017 gün ve 3 cilt 107 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği tapudaki maliklerine: 3.282,50 TL para cezası tayinine, Tayin edilen 3.282,50 TL para cezasının ise: ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi İskender SATAR ( T.C. Kimlik No: 35671552060 )’dan : ½ x 3.282,50 TL = 1.641,25 TL (binaltıyüzkırkbirlirayirmibeşkuruş) olarak tahsil edilmesine, ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Maral EBEOĞLU SATAR ( T.C. Kimlik No: 39832569904)’dan : ½ x 3.282,50 TL = 1.641,25 TL (binaltıyüzkırkbirlirayirmibeşkuruş)  olarak tahsil edilmesine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 07.03.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    25    07.03.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 06.03.2017 tarih ve 33643494-302-E.2150 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Emniyet Müdürlüğü Mobil Huzur Ekiplerince 04.03.2017 günü, saat: 17:30 sıralarında Büyükada Gülistan Caddesi üzerinde Lütfi-Ergun kızı Bartın 04.12.1983 doğumlu Naciye ŞENGÜL ve kızı Şükran DURMAZ dilencilik yaparken suçüstü yapıldığı, 5326 sayılı kanun kapsamında yapılan işlemlere müteakip yapılan üst aramasında üzerinden 30 TL ve 25 Kr para, 11 adet mendil ve 5 adette çorabın tespiti yapılarak işlem yapılmak üzere Büyükada Zabıta Birim görevlilerine teslim edilmiştir. 5326 sayılı Kanunun 33. Maddesinde; (1)Dilencilik yapan kişiye, para cezası verilir. Ayrıca, dilencilikten elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. (2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve el koymaya kolluk veya belediye zabıta görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir veya belediye encümeni karar verir. Hükmü amir olduğundan,  dilencilikten elde edilen 30,25 (otuzlirayirmibeşkuruş) TL gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine, Belediye Encümeni’nin 07.03.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    26    07.03.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 06.03.2017 tarih ve 33643494-302-E.2162 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 05.03.2017 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 39 sayılı zabıttan, Burgazadası Çarşı Caddesi No:1/A kapı sayılı yerde işletmeciliğini Cevriye BALCI’nın yaptığı Cafe Kardeşler (Erenköy V.D. :10568937526) isimli işyerinde; Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa sandalye ve reklam dubası koyarak işgal ettiği, vatandaşların geliş ve geçişlerine engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. İşyeri ilgilisi Cevriye BALCI (T.C. Kimlik No: 40714156266)’ya: 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 227,00 (ikiyüzyirmiyedi) TL para cezası tayinine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 07.03.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    27    14.03.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.03.2017 tarih ve 99330125-E.1980 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi, Büyükçam Mevkii, No:38, 25 pafta, 53 ada, 18 parsel sayılı yere ait ilgi (b) İdare Mahkemesi kararında " ... yapı tatil tutanağındaki uygun tek tespit çatı katı ile ilgili olan olup bu madde fiili durumu gösterdiği, yapı ile ilgili olarak 1998 ve 1999 tarihli tespitlerin farklı ifadesi olduğundan daha önce yapılan tespiti gösterdiği, yapı ile ilgili olarak 1998 ve 1999 yılından yapılan tespitlerin aynen korunduğu ve bu tespitlere ilişkin olarak da İstanbul 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği ve bu kararın kesinleştiği, dolayısıyla imara aykırı olan kısmın sadece çatı piyesi olduğu ve bu alanın da yaklaşık 40 m² olduğu görüldüğünden, tüm alan hesap edilerek verilen dava konusu para cezasında hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline..." denilmektedir. İlgi (a) Bölge İdare Mahkemesi kararında ise ilgi (b) Mahkeme kararının düzeltilmesi isteminin reddine denilmekte olup, ilgi 21.04.2015 tarih ve 2015/37 sayılı Belediye Encümen Kararı iptal edildiğinden ilgi 02.04.2015 tarih ve 1/25 cilt/sahife sayılı yapı tatil tutanağındaki 40 m² lik imara aykırılıktan etkilenen alan ile ilgili yeniden hesaplanması için yapılan müzakere neticesinde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 103,398943 TL hesabıyla, toplam 4.135,957720 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır:
1-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu, (4.135,957720 TL x %100 = 4.135,957720 TL), 2-) Yapılaşmaya yasak bir alanda yapılmış olduğu (4.135,957720 TL x % 80 = 3.308,766176 TL ), 3-) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, Ruhsat alınmaksızın yeni faaliyet yapılıyor olduğu (4.135,957720 TL x % 100 = 4.135,957720 TL), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (4.135,957720 TL x % 20 = 827,191544 TL), dikkate alınarak tapudaki maliki 19964780194 T.C. Kimlik Numaralı Osman ALTUĞ’a Toplamda : 16.543,83  (onaltıbinbeşyüzkırküçliraseksenüçkuruş) TL para cezası uygulanmasına, bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine,  Belediye Encümeni’nin 14.03.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    28    28.03.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  27.03.2017 tarih ve 99330125-020-E.2795 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, 67 ada, 13 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Alsancak Caddesi No:91 Adalar/İstanbul adresinde tapudaki maliklerine ait olan, V. Sınıf D Grubu restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 20.03.2017 tarihinde yapılan incelemede, 20.12.2016 tarih ve 2737 sayılı kurul yazısına istinaden proje ile yerinde yapılan dışarıdan incelemede yapının ön cephesi, sağ cephesi ve sol cephesindeki cephe elemanlarının yerlerinin ve ölçülerinin projeden farklı olduğu, ön cephedeki süslemelerin farklı olduğu, arka bahçenin harfedilerek 2. bodrum kattaki 2. pencerenin kapıya dönüştürüldüğü ve 1. bodrum kat arka cephedeki 2 adet balkonun belli kısımlarının (4,55 x 2 = 9,1 m ²) kapatılarak daireye katıldığı tespit edilmiştir. (Yapı Sınıfı: 5 D, Kap. Balkon: 9,1 m² Top. Cephe A: 441 m²) Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir.  Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 20.03.2017 tarih ve 3/110 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 28.03.2017 tarihli tapu kayıtlarından tapudaki maliklerinin: Bedros ŞİRİNOĞLU (T.C.Kimlik  No: 25106041368),  Berç ŞİRİNOĞLU (T.C.Kimlik  No: 25100041586),  Garo ŞİRİNOĞLU (T.C.Kimlik  No: 25082042182) olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde A Blok 3 ve 5 numaralı bağımsız bölümlerde toplamda 9,1 m² (Kap. Balkon: 4,55 x 2 = 9,1 m ²)  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 103,398943 TL hesabıyla, toplam 940,930381 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (940,930381 TL x % 80 = 752,744305 TL), 2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (940,930381 TL x % 100 = 940,930381 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (940,930381 TL x % 20 = 188,186076 TL) dikkate alınarak tapudaki maliklerine toplamda: 2.822,79 TL para cezası tayinine, Tayin edilen 2.822,79 TL para cezasının ise: A Blok 2 ve 3 Numaralı Bağımsız Bölümlerin 1/3 hisse pay/hisse payda sahiplerinden: Bedros ŞİRİNOĞLU (T.C.Kimlik No: 25106041368)’ndan: 2.822,79 TL x  1/3 = 940,93 (dokuzyüzkırkliradoksanüçkuruş) TL, A Blok 2 ve 3 Numaralı Bağımsız Bölümlerin 1/3 hisse pay/hisse payda sahiplerinden: Berç ŞİRİNOĞLU (T.C.Kimlik No: 25100041586)’ndan: 2.822,79 TL x  1/3 = 940,93 (dokuzyüzkırkliradoksanüçkuruş) TL, A Blok 2 ve 3 Numaralı Bağımsız Bölümlerin 1/3 hisse pay/hisse payda sahiplerinden: Garo ŞİRİNOĞLU (T.C.Kimlik No: 25082042182) ’ndan: 2.822,79 TL x  1/3 = 940,93 (dokuzyüzkırkliradoksanüçkuruş) TL olarak tahsil edilmesine, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinin (b) bendende ‘’Mevzuata aykırılığı yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanması mümkün olmayan, yapının cephelerini ve diğer yapı elemanlarını değiştiren veya yapı malzemesi için öngörülen gereklere aykırı bulunan uygulamalar için, Bakanlıkça yayımlanan ve aykırılığa konu imalatın tespiti tarihinde yürürlükte bulunan birim fiyat listesine göre ilgili idarece belirlenen bedelin % 20`si kadar idari para cezası verilir.’’ Hükmü amir olduğundan:  A Blok 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 Numaralı Bağımsız Bölümlere ait olan ve Mevzuata aykırılığı yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanması mümkün olmayan, yapının cephelerini ve diğer yapı elemanlarını değiştiren veya yapı malzemesi için öngörülen gereklere aykırı bulunan 441 m² aykırı uygulamalar için: Toplam İnşaat Alanı: 441 m²  x Yapı Grubu Sınıfına Göre Birim Fiyat: 103,398943 TL = 45.598,93 TL’nın %20 ’si = 9.119,79 TL para cezası tayinine, Tayin edilen 9.119,79 TL para cezasının ise: A Blok 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 Numaralı Bağımsız Bölümlerin 1/3 hisse pay/hisse payda sahiplerinden: Bedros ŞİRİNOĞLU (T.C.Kimlik No: 25106041368)’ndan: 9.119,79 TL x  1/3 = 3.039,93 (üçbinotuzdokuzliradoksanüçkuruş) TL, A Blok 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 Numaralı Bağımsız Bölümlerin 1/3 hisse pay/hisse payda sahiplerinden: Berç ŞİRİNOĞLU (T.C.Kimlik No: 25100041586)’ndan: 9.119,79 TL x  1/3 = 3.039,93 (üçbinotuzdokuzliradoksanüçkuruş) TL, A Blok 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 Numaralı Bağımsız Bölümlerin 1/3 hisse pay/hisse payda sahiplerinden: Garo ŞİRİNOĞLU (T.C.Kimlik No: 25082042182) ’ndan: 9.119,79 TL x  1/3 = 3.039,93 (üçbinotuzdokuzliradoksanüçkuruş) TL olarak tahsil edilmesine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 28.03.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    29    28.03.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.03.2017 tarih ve 22024496-602.07.04-E.2848 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Belediye Meclisi’nin 06.03.2017 tarih ve 2017/13 sayılı Meclis Kararı ile Büyükada Çınar Caddesi No:30 adresinde bulunan taşınmaza, Adalar Belediyesi Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL ve Gülen ÜSTÜNEL Kreş ve Gündüz Bakımevi açılması için 2828 Sayılı Sosyal hizmetler Çocuk Esirgeme Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği gereği olarak,  kurucu Adalar Belediyesi adına Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne açılış işlemleri ve kurucu temsilci belirlenmesine ilişkin yetki verilmiştir. Kreş ve Gündüz Bakımevi ile ilgili yapılacak olan harcamalar için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 2017 yılı bütçe tertiplerinde gerekli ödenek kalemleri bulunmamaktadır. Yapılan görüşme neticesinde; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36 ve 38. maddelerinin hükümlerine göre; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 2017 yılı bütçe tertiplerine ek olarak, 27.3.2017 tarihli 2848 sayılı yazısı ekinde yer alan listedeki bütçe tertiplerinin açılmasına ve açılan bütçe tertiplerine, ekli listede belirtildiği gibi Yedek Ödenek bütçe tertibinden aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 28.03.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    30    04.04.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 04.04.2017 tarih ve 22024496-E.3143 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun; 34. maddesinin (a) bendi, 64. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine istinaden Belediye Encümenince; Adalar Belediyesi 2016 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabının: Belediye gelirlerinin tahsil edilip edilmediği, Bütçeyle verilen ödeneğin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, Yapılan harcamaların gerçek bir ihtiyaç karşılığı olup olmadığı yönlerinden incelenmesine ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. Maddesine istinaden Adalar Belediyesi 2016 Yılı Taşınır Kesin Hesabının kontrol edilmesine, Belediye Encümeni’nin 04.04.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    31    11.04.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 11.04.2017 tarih ve 50152120-320.17-E.2858 sayılı yazısı tetkik edildi. SEYHAN YILDIZ 27.03.2017 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu RAMAZAN YILDIZ’ın vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. SEYHAN YILDIZ’a 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 04.01.2017 tarih ve 2017/4 sayılı kararına istinaden, 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 15.03.2017 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 225,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 345,00 TL, toplamda ise ayda 570,00 (beşyüzyetmiş) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 11.04.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    32    11.04.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.04.2017 tarih ve 99330125-302.02-E.2438 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 21 ada, 18 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, 23 Nisan Caddesi No:34 Adalar/İstanbul adresinde BİRGÜL KARADEMİR-METİN KARADEMİR’e ait olan  III. Sınıf A Grubu konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 03.04.2017 tarihinde ilgi şikayet dilekçe üzerine söz konusu parselde yapılan incelemede, kagir apartmanın çatı arasının eski resimlerine ve İ.B.B şehir haritası uydu görüntüleri ile karşılaştırıldığında, çatının kaldırılarak kullanıma açıldığı ve 6 adet güvercinlik yapıldığı, deniz cephesinde teras oluşturulduğu tespit edilmiştir. İskanlı olduğundan (iskan edildiğinden) mahal mühür altına alınmamıştır.  Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca  03.04.2017 tarih ve 3/111 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. Tapu kayıtlarından maliklerinin ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi BİRGÜL KARADEMİR (T.C. Kimlik No: 42391248586) ve ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi METİN KARADEMİR (T.C. Kimlik No: 42424247470) olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 144 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 29,542555 TL hesabıyla, toplam 4.254,127920 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (4.254,127920 TL x % 80 = 3.403,302336 TL), 2-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (4.254,127920 TL x % 20 = 850,825584 TL), 3-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (4.254,127920 TL x % 20 = 850,825584 TL)  dikkate alınarak tapudaki maliklerine toplamda: 9.359,08 TL para cezası tayinine, Tayin edilen 9.359,08 TL para cezasının ise: ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi BİRGÜL KARADEMİR (T.C. Kimlik No: 42391248586)’den: ½ x 9.359,08 TL = 4.679,54 (dörtbinaltıyüzyetmişdokuzliraellidörtkuruş)TL, ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi METİN KARADEMİR (T.C. Kimlik No: 42424247470)’den: ½ x 9.359,08 TL = 4.679,54 (dörtbinaltıyüzyetmişdokuzliraellidörtkuruş)TL olarak tahsil edilmesine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 11.04.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    33    18.04.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 17.04.2017 tarih ve 33643494-302-E.3507 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 14.04.2017 tarih ve Cilt No:15 Varak No: 33 sayılı zabıttan, Heybeliada Ayylıdız Caddesi No:41 kapı sayılı yerde işletmeciliğini ÇUKUROĞLU GIDA SAN. PAZ. VE TİC. LTD. ŞTİ. ’nin yaptığı Heybeliada Fırın isimli işyerinde; Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 5/i maddesine aykırı olarak atık ve molozlarını Ayyıldız Caddesi Liman girişi karşısında bulunan kaldırım üzerine attığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. İşyeri ilgilisi ÇUKUROĞLU GIDA SAN. PAZ. VE TİC. LTD. ŞTİ. ’ne :15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 227,00 (ikiyüzyirmiyedi) TL para cezası tayinine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 18.04.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    34    18.04.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 18.04.2017 tarih ve E.3571 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün ilgi tarih sayılı talebi üzerine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. Maddesi hükümlerine göre Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler başlığı altında bulunan "46.34.05.25.08.3.0.00.5.05.3.1.90 Diğerlerine" bütçe tertibi açılması ve açılan ödenek kalemine Yedek Ödenek kaleminden 35.000,00 TL aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 18.04.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    35    25.04.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  20.04.2017 tarih ve 99330125-302.02-E.3488 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 12 ada, 16 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Gündüzbey Sokak No:7 Adalar/İstanbul adresinde Maliye Hazinesine ait, Adalar Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne Tahsisli III. Sınıf A Grubu konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 13.04.2017 tarihinde İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, 12 ada, 16 parsel, sayılı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait yapının, mevcutta Zemin - 1. N.K. ve Çekme Katı bulunan yerde çekme bölümünü büyüterek tam kat haline (3,5 m x 2,5 m) getirme aşamasında şikayet üzerine yerinde tespit yapılmıştır. Mahal işgal edildiğinden mühür altına alınamamıştır. Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 13.04.2017 tarih ve 3/112 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. Maliye Hazinesine ait, Adalar Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne Tahsisli olan Büyükada, Nizam Mahallesi, Gündüzbey Sokak, 12 ada, 16 parsel, 7 kapı sayılı yerdeki aykırı uygulamanın ise Kamil GÜLCÜ tarafından yapıldığı anlaşılmıştır.  3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 8,75 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 29,542555 TL hesabıyla, toplam 258,497356 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Kamuya veya bir başkasına ait parselde yapılmış olduğu (258,497356 TL x % 40= 103,398942 TL), 2-)Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu (258,497356 TL x % 100 = 258,497356 TL ) 3-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (258,497356 TL x % 80 = 206,797885 TL), 4-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (258,497356 TL x % 20 = 51,699471 TL), 5-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (258,497356 TL x % 20 = 51,699471 TL) dikkate alınarak Kamil GÜLCÜ’ye toplamda: 930,59 (dokuzyüzotuzliraellidokuzkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 25.04.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    36    25.04.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 24.04.2017 tarih ve E.3304 sayılı teklifi incelenmiş olup; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Lalahatun Caddesi No: 2/1, 13 pafta, 2 ada, 3 parsel sayılı yerde bulunan Belediyemize ait "Sıhhi Banyo" vasıflı taşınmazımızın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine istinaden 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi ile ilgili ihalenin; Belediye Encümenimizce 09.05.2017 Salı günü Saat:14.00’de ihale edilmesine, Belediye Encümeni’nin 25.04.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    37    25.04.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 24.04.2017 tarih ve E.3566 sayılı teklifi incelenmiş olup; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Çınar Aralığı Sokak, 4 pafta, 2 ada, 2 parsel sayılı yerde bulunan Belediyemize ait ‘’Umumi Tuvalet’’ vasıflı taşınmazımızın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine istinaden 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi ile ilgili ihalenin; Belediye Encümenimizce 09.05.2017 Salı günü Saat:14.30’da ihale edilmesine, Belediye Encümeni’nin 25.04.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    38    25.04.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.04.2017 tarih ve E.3001 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul ili, Adalar ilçesi, Burgazadası, Yeni Yalı Sokak, No:27, 53 ada, 51 parsel sayılı yerde aykırı uygulamalar tespit edilerek ilgi (b) yapı tatil tutanağı tanzim edilmiş ve çalışmalar durdurulmuştur. Sonrasında söz konusu yerde çalışmalara devam edildiğinin tespiti üzerine ilgi (ç) mühür fekki zaptı ve ilgi (d) 2 no’lu yapı tatil tutanağı tanzim edilerek çalışmalar mühür altına alınmıştır. 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesi kapsamında ilgi (c), (e) encümen kararları ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi kapsamında (f) encümen Kararı alınan bahse konu yerde ilgi (a) Kudeb tespiti ile çalışmaların devam ettiği anlaşılmış olup ilgi (g) mühür fekki zaptı tanzim edilmiştir. Dosyasında yapılan inceleme neticesinde 07.06.2016 tarih ve 079 sayılı Belediye Encümen Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ….“Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır”… hükmü uyarınca;  24.05.2016 tarih ve 073 sayılı Encümen Kararı ile 2, 4 ve 6 numaralı Bağımsız Bölümlerin maliki 21110162846 T.C. Kimlik Numaralı ATİLLA FIRAT’a uygulanan 20.913,10 TL para cezası bir kat artırılarak 41.826,20 TL para cezası tayin edilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü’nün 29.03.2017 tarih ve 643/61099 sayılı yazısı ile çalışmaların devam ettiği anlaşılmış olup 13.04.2017 tarihli mühür fekki zaptı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin …“Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır”… hükmü uyarınca;  07.06.2016 tarih ve 079 sayılı Encümen Kararı ile 2, 4 ve 6 numaralı Bağımsız Bölümlerin maliki 21110162846 T.C. Kimlik Numaralı ATİLLA FIRAT’a uygulanan 41.826,20 TL para cezası bir kat artırılarak 83.652,40 (seksenüçbinaltıyüzelliikilirakırkkuruş) TL para cezası tayin edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin …“Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır”… hükmü uyarınca;  24.05.2016 tarih ve 2016/073 sayılı Encümen Kararı ile 1, 3 ve 5 numaralı Bağımsız Bölümlerin maliki 30632093118 T.C. Kimlik Numaralı SELAHATTİN FIRAT’a uygulanan 6.473,58 TL para cezası bir kat artırılarak 12.947,16 (onikibindokuzyüzkırkyediliraonaltıkuruş) TL para cezası tayin edilmiştir. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 25.04.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    39    25.04.2017
Kararın Konusu:İlgi: a-) Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04.04.2017 tarih ve E.3143 sayılı yazısı. b-) Belediye Encümeninin 04.04.2017 tarih ve 2017/030 sayılı kararı. Adalar Belediyesinin 2016 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ilgi (a) yazı ekinde Belediye Encümenine sunulmuş, 04.04.2017 tarih ve 2017/030 sayılı encümen kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 34. maddesine istinaden encümence incelenmesine karar verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 34. ve 64. maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddeleri gereği Belediye Encümenince yapılan inceleme sonucu; 1-2016 yılında 32.907.457,98 TL Belediye geliri tahakkuk etmiş olup, 29.171.030,91 TL tahsilat yapılmıştır. Tahakkukun  % 65.47 oranında tahsilat sağlanmıştır. 15.909.757,66 TL 2017 yılına tahakkuk devir etmiştir. 2-Bütçe ile verilen ödeneklerin amacına uygun olarak kullanıldığı yapılan harcamaların gerçek bir ihtiyaç karşılığı olduğu tespit edilmiştir. 3-Yapılan harcamalar 5393 sayılı Kanunun 60. maddesinde sayılan giderleri kapsamaktadır. 4-2016 yılında tahmin edilen bütçe gideri 39.000.000,00 TL olup 29.163.709,17 TL harcama yapılmış ve 9.836.290,83 TL ödenek iptal edilmiştir. 5-2016 yılında; Tüketim malzemeleri için 456.243,63 TL devreden, 837.796,98 TL giriş,  573.321,51 TL çıkışla devreden tutarın 720.719,10 TL olduğu, Tesis, makine ve cihazlar için 371.909,53 TL devreden, 3.950,01 TL giriş, 0,00 TL çıkışla devreden tutarın 375.859,54 TL olduğu, Taşıtlar için 3.838.722,62 TL devreden, 1,00 TL giriş, 0,00 TL çıkışla devreden tutarın 3.838.723,62 TL olduğu, Demirbaşlar için 1.376.160,36 TL devreden, 470.077,91 TL giriş, 7.733,99 TL çıkışla devreden tutarın 1.838.504,28 TL olduğu ve muhasebe kayıtlarıyla uyumlu olduğu görülmüştür. Adalar Belediye Başkanlığının 5393 sayılı kanun 34. maddesine istinaden incelemesi yapılarak hazırlanan 2016 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı hakkındaki Encümen raporu ekte sunulmuş olup, 2016 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabının Belediye Meclisine sunulmasına, Belediye Encümeninin 25.04.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    40    25.04.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.04.2017 tarih ve  E.3772 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi Alsancak Caddesi, 67 ada, 13 parsel, 91 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 20.03.2017 tarih ve 3/110 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 20.12.2016 tarih ve 2737 sayılı kurul yazısına istinaden proje ile yerinde yapılan dışarıdan incelemede yapının ön cephesi, sağ cephesi ve sol cephesindeki cephe elemanlarının yerlerinin ve ölçülerinin projeden farklı olduğu, ön cephedeki süslemelerin farklı olduğu, arka bahçenin harfedilerek 2. bodrum kattaki 2. pencerenin kapıya dönüştürüldüğü ve 1. bodrum kat arka cephedeki 2 adet balkonun belli kısımlarının (4,55 x 2 = 9,1 m ²) kapatılarak daireye katıldığı tespit edilmiştir. (Yapı Sınıfı: 5 D, Kap. Balkon: 9,1 m² Top. Cephe A: 441 m²) Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.03.2017 tarih ve E.2795 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 28.03.2017 tarih ve 2017/028 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki malikleri Bedros ŞİRİNOĞLU (T.C.Kimlik  No: 25106041368),  Berç ŞİRİNOĞLU (T.C.Kimlik  No: 25100041586) ve Garo ŞİRİNOĞLU (T.C.Kimlik  No: 25082042182)’na para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 20.03.2017 gün ve 3 cilt 110 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi Alsancak Caddesi, 67 ada, 13 parsel, 91 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 20.03.2017 gün ve 3 cilt 110 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt v proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği tapudaki maliklerine: 3.282,50 TL para cezası tayinine, Tayin edilen 3.282,50 TL para cezasının ise: 1/3 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Bedros ŞİRİNOĞLU (T.C.Kimlik No: 25106041368)’ndan: 1/3 x 3.282,50 TL = 1.094,17 TL (bindoksandörtliraonyedikuruş), 1/3 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Berç ŞİRİNOĞLU (T.C.Kimlik No: 25100041586)’ndan: 1/3 x 3.282,50 TL = 1.094,17 TL (bindoksandörtliraonyedikuruş), 1/3 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi Garo ŞİRİNOĞLU (T.C.Kimlik No: 25082042182)’ndan: 1/3 x 3.282,50 TL = 1.094,17 TL (bindoksandörtliraonyedikuruş)  olarak tahsil edilmesine.Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 25.04.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
    
Karar Numarası ve Tarihi:    41    02.05.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.04.2017 tarih ve 50152120-302-E.3826 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 17.04.2017 günü Kınalıada Mahallesi genelinde yapılan denetimlerde, Heybetli Sokak üzerinde sahil şeridinde, 21064861840 T.C. Kimlik numaralı Lütfi YAZGAN isimli şahsa ait olduğu ve 51211436744 T.C. Kimlik numaralı Aziz Yıldırım DEMİR tarafından işletildiği öğrenilen tesisin yapılan kontrollerinde Çalışma Ruhsatının bulunmadığı tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden 51211436744 T.C. Kimlik numaralı Aziz Yıldırım DEMİR’e: 1.155,00 (binyüzellibeş) TL idari para cezası verilmesine, ruhsatsız olarak çalışan işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 02.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    42    02.05.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.04.2017 tarih ve 50152120-302-E.3827 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 17.04.2017 günü Kınalıada Mahallesi genelinde yapılan denetimlerde, Heybetli Sokak üzerinde sahil şeridinde, 47044006926 T.C. Kimlik numaralı Mevlüt BAŞTEPE isimli şahıs tarafından işletildiği öğrenilen tesisin yapılan kontrollerinde Çalışma Ruhsatının bulunmadığı tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden 47044006926 T.C. Kimlik numaralı Mevlüt BAŞTEPE’ye: 1.155,00 (binyüzellibeş) TL idari para cezası verilmesine, ruhsatsız olarak çalışan işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 02.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    43    02.05.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.04.2017 tarih ve 50152120-302-E.3828 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 17.04.2017 günü Kınalıada Mahallesi genelinde yapılan denetimlerde, Heybetli Sokak üzerinde sahil şeridinde 46561742768 T.C. Kimlik numaralı Rahmi UZUN isimli şahsa ait olduğu ve 39964965124 T.C. Kimlik numaralı Hüseyin AKARSU tarafından işletildiği öğrenilen Dumankaya Dinlenme Tesisleri isimli işletmenin yapılan kontrollerinde Çalışma Ruhsatının bulunmadığı tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden 39964965124 T.C. Kimlik numaralı Hüseyin AKARSU’ya: 1.155,00 (binyüzellibeş) TL idari para cezası verilmesine, ruhsatsız olarak çalışan işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 02.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    44    02.05.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.04.2017 tarih ve 50152120-302-E.3829 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 17.04.2017 günü Kınalıada Mahallesi genelinde yapılan denetimlerde, Heybetli Sokak üzerinde sahil şeridinde, 39598232708 T.C. Kimlik numaralı Metin AYGÜN isimli şahıs tarafından işletildiği öğrenilen Metin’in Yeri isimli tesisin yapılan kontrollerinde Çalışma Ruhsatının bulunmadığı tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden 39598232708 T.C. Kimlik numaralı Metin AYGÜN’e: 1.155,00 (binyüzellibeş) TL idari para cezası verilmesine, ruhsatsız olarak çalışan işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 02.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    45    09.05.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 09.05.2017 tarih ve E.3304 sayılı yazısı tetkik edildi. Belediyemiz tasarrufunda bulunan; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Lala Hatun Caddesi No: 2/1, 13 pafta, 2 ada, 3 parsel sayılı yerde bulunan  "Sıhhi Banyo" vasıflı taşınmazımızın,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, pazarlık usulü ile kiralama ihalesi için: 1 (bir) Yıllık:16.450,00  (onaltıbindörtyüzelli) TL + KDV, 3 (üç) Yıllık 49.350,00 (kırkdokuzbinüçyüzelli) TL + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye yasasının 35. maddesine istinaden 09.05.2017 Salı günü saat 14.00’de ihaleye çıkılmıştır. Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz toplanmıştır. İhaleye toplam 2 (iki) katılım gerçekleşmiş,  Mikail ALTINDAĞ ve OPTIMUS BİLİŞİM TEKN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.’nin dosya satın aldığı görülmüştür. İhale Komisyonumuz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde şartnamenin yeterli bulunmaması nedeniyle ihalenin iptaline, dosyasının ise Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeni’nin 09.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    46    09.05.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 09.05.2017 tarih ve E.4196 sayılı yazısı tetkik edildi. İhale Komisyonumuz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde Kınalıada Mahallesi, Çınar Aralığı Sokak, 4 Pafta, 2 Ada, 2 Parsel sayılı yerde bulunan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile kiralama ihalesinin iptaline, dosyasının ise Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeni’nin 09.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    47    09.05.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 09.05.2017 tarih ve E.4226 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün ilgi tarih sayılı talebi üzerine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. Maddesi hükümlerine göre Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler başlığı altında bulunan "46.34.05.31.04.4.3.00.5.03.5.1.90’’    Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler bütçe tertibi açılması ve açılan ödenek kalemine Yedek Ödenekten 35.000,00 TL aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 09.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    48    16.05.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 11.05.2017 tarih ve 33643494-302-E.4325 sayılı yazısı tetkik edildi. Belediye Encümenimizce yapılan değerlendirme sonucunda; teklif ekinde yer alan tutanaklarda bir takım çelişkilerin mevcut olduğu, teklifte ise 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 15/b ve 34/e maddesine göre talep edilen cezanın ve bu cezayı gerektiren fiilin açıkça belirtilmediği anlaşıldığından yeniden değerlendirilmek üzere teklifin müdürlüğüne iade edilmesine, Belediye Encümeni’nin 16.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği  ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    49    16.05.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Fen İşleri Müdürlüğü’nün 15.05.2017 tarih ve 683950039-320.14.01-E.4166 sayılı yazısı tetkik edildi. Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere acilen ‘’1 adet Çöp Toplama Aracı’’na ihtiyaç bulunmaktadır. Mali imkanlarımızın yetersiz olması sebebiyle temin edilemeyen bahse konu aracın satın alınabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, Bakanlığın uygun gördüğü miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasına, Belediyemiz adına yardımla ilgili konularda Belediye Başkanı Atilla AYTAÇ’a yetki verilmesine, yardımın tarafımıza tahsisi yapıldığı takdirde, Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınmasına, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılmasına, yardımla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen taahhütname ve protokol hükümlerinin yerine getirilmesine ve Bakanlıkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesine Belediye Encümeni’nin 16.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    50    23.05.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.05.2017 tarih ve E.4652 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Gündüzbey Sokak, 12 ada, 16 parsel, 7 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 13.04.2017 tarih ve 3/112 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, 12 ada, 16 parsel, sayılı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait yapının, mevcutta Zemin - 1. N.K. ve Çekme Katı bulunan yerde çekme bölümünü büyüterek tam kat haline (3,5 m x 2,5 m) getirme aşamasında şikayet üzerine yerinde tespit yapılmıştır. Mahal işgal edildiğinden mühür altına alınamamıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.04.2017 tarih ve E.3488 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 25.04.2017 tarih ve 2017/035 sayılı Encümen Kararı ile Maliye Hazinesine ait, Adalar Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne Tahsisli olan Büyükada, Nizam Mahallesi, Gündüzbey Sokak, 12 ada, 16 parsel, 7 kapı sayılı yerdeki aykırı uygulamaları yapan Kamil GÜLCÜ’ye para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 13.04.2017 gün ve 3 cilt 112 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Gündüzbey Sokak, 12 ada, 16 parsel, 7 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 13.04.2017 gün ve 3 cilt 112 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği aykırı uygulamaları yapan Kamil GÜLCÜ’ye: 3.282,50 (üçbinikiyüzseksenikiliraellikuruş)TL para cezası tayinine,  Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 23.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    51    23.05.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.05.2017 tarih ve 99330125-302 -E.4766 sayılı yazısı tetkik edildi. İlçemiz Adalar genelinde turizm ve yaz sezonu dolayısıyla; hemşerilerimizin ve ilçemize gelen yerli ve yabancı turistlerin huzuru, daha sessiz ve doğaya saygılı bir çevre oluşabilmesi için 01 Haziran 2017 – 30 Eylül 2017 tarihleri arasında inşai faaliyetlerin durdurulmasına. Ayrıca bu tarihler arasında;  Kamu yararı görülen ve aciliyet gerektiren inşai faaliyet taleplerinin ise Belediye Encümeni tarafından değerlendirilmesine, Belediye Encümeninin 23.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    52    23.05.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.05.2017 tarih ve E.4775 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, 23 Nisan Caddesi, 21 ada, 18 parsel, 34 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 03.04.2017 tarih ve 3/111 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile ilgi şikayet dilekçe üzerine söz konusu parselde yapılan incelemede, kagir apartmanın çatı arasının eski resimlerine ve İ.B.B şehir haritası uydu görüntüleri ile karşılaştırıldığında, çatının kaldırılarak kullanıma açıldığı ve 6 adet güvercinlik yapıldığı, deniz cephesinde teras oluşturulduğu tespit edilmiştir. İskanlı olduğundan (iskan edildiğinden) mahal mühür altına alınmamıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.04.2017 tarih ve E.2438 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 11.04.2017 tarih ve 2017/032 sayılı Encümen Kararı ile tapu malikleri ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi BİRGÜL KARADEMİR (T.C. Kimlik No: 42391248586) ve ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi METİN KARADEMİR (T.C. Kimlik No: 42424247470)’e para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 03.04.2017 gün ve 03 cilt 111 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, 23 Nisan Caddesi, 21 ada, 18 parsel, 34 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 03.04.2017 gün ve 3 cilt 111 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine,
Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği aykırı uygulamaları yapan tapu maliklerine: 3.282,50 TL para cezası tayinine, Tayin edilen 3.282,50 TL para cezasının ise: ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi BİRGÜL KARADEMİR (T.C. Kimlik No: 42391248586)’den: ½ x 3.282,50 TL = 1.641,25 (binaltıyüzkırkbirlirayirmibeş)TL, ½ Hisse Pay/Hisse Payda sahibi METİN KARADEMİR (T.C. Kimlik No: 42424247470)’den: ½ x 3.282,50 TL = 1.641,25 (binaltıyüzkırkbirlirayirmibeş)TL olarak tahsil edilmesine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 23.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    53    30.05.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.05.2017 tarih ve E.4791 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Heybeliada, Ümit Sokak, 115 ada, 17 parsel, 9/5 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 07.02.2017 tarih ve 3/109 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile arka saçaktan 1,20 mt kaldırılarak kapalı alan kullanıma açılmıştır. İskan edildiğinden mühür altına alınamamıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 08.02.2017 tarih ve E.1264 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 14.02.2017 tarih ve 2017/016 sayılı Encümen Kararı ile tapu maliki Derya TANRIKULU (T.C.Kimlik No: 34438342180)’na para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 07.02.2017 gün ve 3 cilt 109 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Heybeliada, Ümit Sokak, 115 ada, 17 parsel, 9/5 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 07.02.2017 gün ve 3 cilt 109 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği aykırı uygulamaları yapan tapudaki maliki Derya TANRIKULU (T.C.Kimlik No: 34438342180)’na: 3.282,50 (üçbinikiyüzseksenikiliraellikuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 29.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.uygulamaları yapan tapudaki maliki Derya TANRIKULU (T.C.Kimlik No: 34438342180)’na: 3.282,50 (üçbinikiyüzseksenikiliraellikuruş) TL para cezası tayinine,
 
Karar Numarası ve Tarihi:    54    30.05.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 25.05.2017 tarih ve 33643494-302-E.4825 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Emniyet Müdürlüğü Mobil Huzur Ekiplerince 23.05.2017 günü, saat: 14:00 sıralarında Büyükada Gülistan Caddesi, İskele Meydanında yapılan çalışmalarda 14369082058 TC Kimlik nolu, Horasan 21.01.1996 doğumlu Bilal AKIN Seyyar satıcılık (balon) satışı ve dilencilik yapar iken görülmüş, balonlarına el konularak, 5326 sayılı kanun kapsamında yapılan işlemlere müteakip yapılan üst aramasında üzerinden 15,30 TL para bulunarak, Büyükada Zabıta Birim görevlilerine teslim edilmiştir. 5326 sayılı Kanunun 33. Maddesinde; (1)Dilencilik yapan kişiye, para cezası verilir. Ayrıca, dilencilikten elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. (2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve el koymaya kolluk veya belediye zabıta görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir veya belediye encümeni karar verir. Hükmü amir olduğundan,  dilencilikten elde edilen 15,30 (onbeşliraotuzkuruş) TL gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine, Belediye Encümeni’nin 30.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
     
Karar Numarası ve Tarihi:    55    06.06.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 01.06.2017 tarih ve 50152120-320.17-E.5096 sayılı yazısı tetkik edildi. NEZAHAT ÖKSÜZ 08.05.2017 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu SERGEN ÖKSÜZ’ün vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. NEZAHAT ÖKSÜZ’e 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 04.01.2017 tarih ve 2017/4 sayılı kararına istinaden, 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 03.05.2017 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 225,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 345,00 TL, toplamda ise ayda 570,00 (beşyüzyetmiş) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 06.06.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    56    06.06.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 06.06.2017 tarih ve 33643494-E.5281 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 04.06.2017 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 40 sayılı zabıttan, Burgazada Yalı Caddesi No:14 kapı sayılı yerde işletmeciliğini Ada Keyf Rest. Cafe Turizm İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (Fatma BUCAK)’nin yaptığı İçkili Restaurant işyerinde; Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak defalarca uyarı ve ikazlara rağmen, Belediyece belirlenen işgal alanı dışıda masa ve sandalye koyarak işgal ettiği geliş ve geçişe engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. İşyeri ilgilisi Ada Keyf Rest. Cafe Turizm İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (Fatma BUCAK) ’ne :15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 227,00 (ikiyüzyirmiyedi) TL para cezası tayinine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 06.06.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    57    06.06.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 06.06.2017 tarih ve 33643494-E.5281 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 04.06.2017 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 41 sayılı zabıttan, Burgazada Yalı Caddesi No:20/A kapı sayılı yerde işletmeciliğini Çetin YELKEN’in yaptığı işyerinde; Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak defalarca uyarı ve ikazlara rağmen, Belediyece belirlenen işgal alanı dışında masa ve sandalye koyarak işgal ettiği, geliş ve geçişe engel olduğu  suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. İşyeri ilgilisi Çetin YELKEN (T.C. Kimlik No:42988101812)’e :15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 227,00 (ikiyüzyirmiyedi) TL para cezası tayinine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 06.06.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    58    06.06.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 06.06.2017 tarih ve 50152120-320.17-E.5321 sayılı yazısı tetkik edildi. Zarife BAKAN; 22.05.2017 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Cem BAKAN’ın vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Zarife BAKAN’a 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 04.01.2017 tarih ve 2017/4 sayılı kararına istinaden, 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 03.05.2017 tarihinden askerliği bitinceye kadar:kira bedeli olarak ayda 225,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 345,00 TL, toplamda ise ayda 570,00 (beşyüzyetmiş) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 06.06.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    59    13.06.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 13.06.2017 tarih ve 50152120-302-E.5547 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27.05.2017 günü saat 14:00 sıralarında yapılan kontrollerde; Kınalıada Mahallesi Ferit Tüzün Sokak No:10/A kapı sayılı yerde Hümeyra KÖSE (T.C.Kimlik No:20534613262) isimli şahıs tarafından işletilen Sahil Büfe isimli işyerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiş olup tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden Hümeyra KÖSE (T.C.Kimlik No:20534613262)’ye: 1.155,00 (binyüzellibeş) TL idari para cezası verilmesine, işyerinin ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 13.06.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    60    13.06.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 13.06.2017 tarih ve 50152120-302-E.5548 sayılı yazısı tetkik edildi.Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27.05.2017 günü saat 15:00 sıralarında yapılan kontrollerde; Kınalıada Mahallesi Kınalı Çarşı Sokak No:3/A kapı sayılı yerde Emre TÜRK (T.C.Kimlik No:15038976470) isimli şahıs tarafından işletilen Mini Büfe isimli işyerinin ruhsatsız olarak tespit edilmiş olup tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden Emre TÜRK (T.C.Kimlik No:15038976470)’e: 1.155,00 (binyüzellibeş) TL idari para cezası verilmesine, ruhsatsız olarak çalışan işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 13.06.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    61    13.06.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 13.06.2017 tarih ve 50152120-302-E.5549 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27.05.2017 günü saat 14:00-18:00 saatleri arasında Adalar Kınalıada Mahallesi dahilindeki Plajlar üzerinde yapılan uygulama ve kontroller sırasında; Kınalıada Mahallesi Heybetli Sokak üzeri sahil kısmında Türkan ÜLKER (T.C.Kimlik No:32552204148) isimli şahıs tarafından işletilen Ülker Plajı olarak bilinen işletmenin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiş olup tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden Türkan ÜLKER (T.C.Kimlik No:32552204148)’e: 1.155,00 (binyüzellibeş) TL idari para cezası verilmesine, ruhsatsız olarak çalışan işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 13.06.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    62    13.06.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 13.06.2017 tarih ve 50152120-302-E.5550 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27.05.2017 günü saat 14:00-18:00 saatleri arasında Adalar Kınalıada Mahallesi dahilindeki Plajlar üzerinde yapılan uygulama ve kontroller sırasında; Kınalıada Mahallesi Heybetli Sokak üzerinde bulunan ve Rahmi UZUN (T.C.Kimlik No:46561742768) isimli şahıs tarafından işletilen Dumankaya Dinlenme Tesisleri isimli işletmenin, ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiş olup tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden Rahmi UZUN (T.C.Kimlik No:46561742768)’a: 1.155,00 (binyüzellibeş) TL idari para cezası verilmesine, ruhsatsız olarak çalışan işyerinin faaliyetten men edilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 13.06.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    63    13.06.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 13.06.2017 tarih ve 50152120-302-E.5551 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27.05.2017 günü saat 14:00-18:00 saatleri arasında Adalar Kınalıada Mahallesi dahilindeki Plajlar üzerinde yapılan uygulama ve kontroller sırasında; Kınalıada Mahallesi Fazıl Ahmet Aykaç Sokak üzerinde-deniz tarafında bulunan ve Aydın ALPAY isimli şahıs tarafından işletilen, Aydınlar Plajı olarak bilinen işletmenin plaj ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilmiş olup tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden Aydın ALPAY’a: 1.155,00 (binyüzellibeş) TL idari para cezası verilmesine, ruhsatsız çalıştırılan işyerinin faaliyetten menine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 13.06.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    64    13.06.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 13.06.2017 tarih ve 50152120-302-E.5552 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27.05.2017 günü saat 14:00-18:00 saatleri arasında Adalar Kınalıada Mahallesi dahilindeki Plajlar üzerinde yapılan uygulama ve kontroller sırasında; Kınalıada Mahallesi Fazıl Ahmet Aykaç Sokak üzerinde-deniz tarafında bulunan ve Derviş BOZBIYIK (T.C.Kimlik No:56644277742) isimli şahıs tarafından işletilen işletmenin plaj ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilmiş olup tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden Derviş BOZBIYIK (T.C.Kimlik No:56644277742)’a: 1.155,00 (binyüzellibeş) TL idari para cezası verilmesine, ruhsatsız çalıştırılan işyerinin faaliyetten menine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 13.06.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    65    13.06.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 13.06.2017 tarih ve 50152120-302-E.5554 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27.05.2017 günü saat 14:00-18:00 saatleri arasında Adalar Kınalıada Mahallesi dahilindeki Plajlar üzerinde yapılan uygulama ve kontroller sırasında; Kınalıada Mahallesi Sahilhaneler Sokağının deniz tarafına bakan kısmında bulunan ve Bekir BAHAR (T.C.Kimlik No:37783404848) isimli şahıs tarafından işletilen işletmenin plaj ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilmiş ve eşi Filiz BAHAR adına vergi mükellefi olduklarını beyan ederek vergi levhasını ibraz etmiş olup tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden Filiz BAHAR’a: 1.155,00 (binyüzellibeş) TL idari para cezası verilmesine, ruhsatsız çalıştırılan işyerinin faaliyetten menine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 13.06.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    66    13.06.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 13.06.2017 tarih ve 50152120-302-E.5555 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27.05.2017 günü saat 14:00-18:00 saatleri arasında Adalar Kınalıada Mahallesi dahilindeki Plajlar üzerinde yapılan uygulama ve kontroller sırasında; Kınalıada Mahallesi Heybetli Sokağı üzerinde bulunan ve Ada Unlu Mam. İnş. Taş. Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilen işletmenin plaj ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilmiş olup tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden Ada Unlu Mam. İnş. Taş. Tic. Ltd. Şti.’ne: 1.155,00 (binyüzellibeş) TL idari para cezası verilmesine, ruhsatsız çalıştırılan işyerinin faaliyetten menine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 13.06.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    67    04.07.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.06.2017 tarih ve 50152120-302-E.6053 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 04.06.2017 günü saat 05:00 sıralarında yapılan kontrollerde; Adalar Büyükada Nizam Mahallesi Düzenli, Sokak No:3 kapı sayılı yerde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Nebahat KARSAN ’ın yaptığı MELİSA PANSİYON (Yeni adı YAKAMOZ 1)  isimli otel ile ilgili olarak otelin resepsiyon kısmının boş olduğu görülmüş, mesul müdürün yerinde olmadığı tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilmiştir. Mesul müdürün veya otel çalışanının yerinde bulunmaması, yapılan arama çağrılarına karşılık verilmemesi ile ilgili gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden Nebahat KARSAN’a: 1.155,00 (binyüzellibeş) TL idari para cezası verilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 04.07.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    68    04.07.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.06.2017 tarih ve 5645 sayılı teklifi incelenmiş olup, YAPSAŞ YAPI SAN. LTD. ŞTİ.’nin 14.06.2017 tarihli dilekçesi ile İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Maden Mahallesi, 14 pafta, 40 ada, 3 parsel sayılı yerde bulunan Edebiyat Müze Kütüphanesi Restorasyon Uygulama işinin 23.05.2017 tarih 51 sayılı Belediye Encümenince alınan 01.06.2017-30.09.2017 tarihleri arasında uygulanan inşaat yasağı döneminde çalışma izninin verilmesi” hakkındaki talebi Belediye Encümenimizce değerlendirilmiştir. Hafta içi 10:00 ile 19:00 saatleri arasında çalışma yapılması, hafta sonu kesinlikle çalışma yapılmaması, çevre ve gürültü kirliliğine sebebiyet verilmemesi şartlarıyla çalışmalara devam edilmesine, Belediye Encümeninin 04.07.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    69    04.07.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.06.2017 tarih ve 99330125-020-E.5966 sayılı yazısı tetkik edildi.  Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, 20 ada, 4 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Kınalıada Çarşı Caddesi, No:49 Adalar/İstanbul adresinde Marinette AYDINER’e ait olan III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 20.06.2017 tarihinde yapılan incelemede 31.05.2017 tarih ve 106637 sayılı KUDEB tespitine istinaden proje ile yerinde yapılan incelemede; yapıdaki 6 m² lik aydınlığın daireye katıldığı, sol cepheye (1,30 m x 1.40) ebadında bir adet (0,5 m x 0,45) m ebadında 2 adet, sağ yan cepheye (0,78 m x 1,0 m) ve (0,9 x 0,8) m ebadında 2 pencere açıldığı mutfak olarak kullanılan alanın duvarlarının yıkıldığı (3,25 m x 3,0 m), arka cephedeki pencerenin yıkılarak boy pencere yapıldığı (4,50 m x 2,50 m), balkon üzerindeki sundurmanın çelik malzeme ile baştan yapıldığı ve içeride plan değişikliği yapıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 20.06.2017 tarih ve 3/113 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir 06.07.2017 tarihli tapu kayıtlarından; tapudaki malikinin Marinette AYDINER olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 65,6 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m²  için 29,542555 TL hesabıyla, toplam 1.129,116452 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (1.129,116452 TL x % 80 = 903,293162 TL), 2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (1.129,116452 TL x % 80 = 1.129,116452 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış olduğu (1.129,116452 TL x % 20 = 225,823290 TL) 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.129,116452 TL x % 20 = 225,823290 TL) dikkate alınarak arttırılmış olup, tapudaki maliki 33550769738 T.C. Kimlik Numaralı Marinette AYDINER’e toplamda:  3.613,17 (üçbinaltıyüzonüçliraonyedikuruş) TL idari para cezası tayin edilmesine, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin ‘’ Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır:’’ hükmü gereği: yapının Teknik Uygulama Sorumlusu 14573254258 T.C. Kimlik Numaralı Uluç Said YURTDURU’ya: 3.613,17 (üçbinaltıyüzonüçliraonyedikuruş) TL idari para cezası tayin edilmesine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine,  Belediye Encümeni’nin 04.07.2017tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    70    04.07.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 28.06.2017 tarih ve 33643494-302-E.6104 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.06.2017 tarih ve Cilt No:15 Varak No: 34 sayılı zabıttan, Heybeliada Ayyıldız Caddesi 23 kapı sayılı yerde işletmeciliğini Salim ÖZKAN (T.C. Kimlik No:31277475826)’ın yaptığı işyerinde; Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 3/n maddesine aykırı olarak bakkal ruhsatlı işyerinde ruhsat hilafı (parfümeri, giyim, elektrik malzeme vb.) satışı yaptığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. İşyeri ilgilisi Salim ÖZKAN (T.C. Kimlik No:31277475826)’a :15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 227,00 (ikiyüzyirmiyedi) TL para cezası tayinine, ayrıca işyerinin faaliyet konusu haricinde satış yapmasına müsaade edilmemesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 04.07.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    71    04.07.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  04.07.2017 tarih ve 99330125-302.02-E.6464 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, 26 ada, 7 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Zağnospaşa Caddesi No:3 Adalar/İstanbul adresinde Celal ULAŞ’a ait V. Sınıf D Grubu restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 03.07.2017 tarihinde yapılan incelemede İstanbul, Adalar, Büyükada, Maden Mahallesi 26 ada, 7 parsel sayılı, 25.12.1991 tarih ve 4047 sayı ile tescilli Eski Eser Yapıda 13.06.2017 tarih 116759 sayılı İBB KUDEB Raporuna göre çatının sökülmek suretiyle demonte malzemeler ile Teras Katı oluşturulduğu ve bu inşai faaliyetin yeni olmadığı evvelce yapılmış olduğu ve kullanıldığı tespit edilmiştir. Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 03.07.2017 tarih ve 3/114 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 03.07.2017 tarihli tapu kayıtlarından; tapudaki malikinin 12023338272 T.C. Kimlik Numaralı Celal ULAŞ olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 30 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 103,398943 TL hesabıyla, toplam 3.101,968290 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (3.101,968290 TL x % 180= 5.583,542922 TL), 2-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (3.101,968290 TL x % 20 = 620,393658 TL), 3-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (3.101,968290 TL x % 20 = 620,393658 TL) dikkate alınarak tapudaki maliki 12023338272 T.C. Kimlik Numaralı Celal ULAŞ ’a toplamda: 9.926,30 (dokuzbindokuzyüzyirmialtıliraotuzkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 04.07.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    72    11.07.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 07.07.2017 tarih ve 50152120-320.17-E.6632 sayılı yazısı tetkik edildi. MUHSİN AYAZ 14.06.2017 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu BURAK AYAZ’ın vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. MUHSİN AYAZ’a 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 04.01.2017 tarih ve 2017/4 sayılı kararına istinaden, 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 08.02.2017 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 225,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 345,00 TL, toplamda ise ayda 570,00 (beşyüzyetmiş) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 11.07.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    73    11.07.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 05.07.2017 tarih ve E.6080 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün 23.06.2017 tarih ve 6080 sayılı talebi üzerine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. Maddesi hükümlerine göre ‘’46.34.05.36.05.3.0.00.5.03.5.1.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler’’ bütçe tertibine, Yedek Ödenekten 15.000,00 TL aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 11.07.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    74    18.07.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 14.07.2017 tarih ve 33643494-302-E.4325 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü’nün 26.5.2017 tarihli 4325 sayılı yazısı ekinde yer alan Kınalıada İskele Caddesi, No:3/C sayılı yerde bisiklet kiralama işi ile iştigal etmekte olan Kenan ÇAĞLAYAN hakkında tanzim edilen rapor, Belediye Encümenince değerlendirilmiş olup, 16.05.2017 tarih ve 2017/048 sayılı Encümen Kararı ile içeriğinde işlenen fiilin açıkça belirtilmemesi nedeniyle müdürlüğüne iadesine karar verilmiştir. Bu nedenle; anılan işyeri hakkında İlgi 10.07.2017 sayılı tutanak yeniden tanzim edilmiş olup, tutanak içeriğinde plaka bütünlüğünün bozulduğu, mükerrer plaka kullanımın ise tespit edilemediği anlaşılmaktadır. Yapılan değerlendirme neticesinde işyeri ilgilisi Kenan ÇAĞLAYAN (T.C. Kimlik No: 36919333298)’a : 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 227,00 (ikiyüzyirmiyedi) TL para cezası tayinine, ayrıca işyerinin ise 3 (üç) gün faaliyetten men edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 18.07.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    75    18.07.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 25.07.2017 tarih ve 33643494-302-E.7287 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25.06.217 günü saat 19:43 sıralarında Kınalıada Polis Merkezi Amirliği sabit telefonunu arayan bayan şahıs Teos Clup isimli mekandan DJ eşliğinde aşırı gürültünün geldiğini belirtmesi üzerine, işletmeciliğini Ada Unlu Mam. İnş. Taş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin yaptığı Teos Restaurant isimli işletmeye gidilmiş, yüksek sesle canlı müzik yayını yaptığı tespit edilmiş ve işletme ilgilisi uyarılmıştır. Ancak saat 20:31 ve 20:34 sıralarında aynı konu ile alakalı olarak gelen şikayet telefonları üzerine bahsi geçen işletmeye tekrar gidilmiş, 200 m mesafede aşırı gürültünün geldiği ve mekana girildiğinde ise DJ eşliğinde yapılan gürültünün tekrar çok yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiş olup tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden Ada Unlu Mam. İnş. Taş. San. Tic. Ltd. Şti.’ne: 1.155,00 (binyüzellibeş) TL idari para cezası verilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 25.07.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    76    18.07.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  24.07.2017 tarih ve 99330125-302.02-E.7223 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 155 ada, 6 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Ziyapaşa Sokak No:18 Adalar/İstanbul adresinde tapudaki maliklerine ait III. Sınıf A Grubu konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 21.07.2017 tarihinde yapılan incelemede şikayet üzerine Büyükada Nizam Mahallesi, 155 ada, 6 parsel sayılı yerde yapılan incelemede, eski eser parsel içerisinde yer alan tescilsiz yapının 25.06.92 tarih 992/815 sayılı mimari projesinde yer alan bodrum kattaki daireye ilave 2. bodrum katı yapılarak dubleks daire oluşturulduğu bu ilavenin inşaat aşamasında yapıldığının muhtemel olduğu ve yapıyı bütünüyle ruhsat ve eklerine aykırı duruma getirdiği, ön ve arka cephede balkon ilavelerinin yapılmış olduğu mevcut balkonların büyütüldüğü, ruhsatsız havuz yapıldığı, çatı arasının deniz cephesi açılarak kuyu teras yapıldığı tespit edilmiştir.Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 21.07.2017 tarih ve 3/115 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 20.06.2017 tarihli tapu kayıtlarından; tapudaki maliklerinin B Blok Bodrum Kat Bağımsız Bölüm 1 maliki: Nur ŞENBOY (T.C. Kimlik No:23282093324), B Blok Bodrum Kat Bağımsız Bölüm 2 maliki: Fatma YAZICI (T.C. Kimlik No:57169486916) , B Blok Bodrum Kat Bağımsız Bölüm 3 maliki: Sara LEVİ (T.C. Kimlik No35770693572) olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 510 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 29,542555 TL hesabıyla, toplam 15.066703050 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır.
1-) Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu (15.066703050 TL x % 30= 4.520,010915 TL), 2-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu  (15.066703050 TL x % 100= 15.066703050 TL), 3-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (15.066703050 TL x % 20= 3.013,340640TL), 4-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (15.066703050 TL x % 20= 3.013,340640TL) dikkate alınarak tapudaki maliklerine toplamda: 40.680,10 TL para cezası tayinine, Tayin edilen 40.680,10 TL para cezasının ise:B Blok Bodrum Kat Bağımsız Bölüm 1 maliki: Nur ŞENBOY (T.C. Kimlik No:23282093324)’dan: 40.680,10 TL x1/3 = 13.560,04 onüçbinbeşyüzaltmışliradörtkuruş) TL,
B Blok Bodrum Kat Bağımsız Bölüm 2 maliki: Fatma YAZICI (T.C. Kimlik No:57169486916)’dan: 40.680,10 TL x 1/3 = 13.560,04 onüçbinbeşyüzaltmışliradörtkuruş) TL, B Blok Bodrum Kat Bağımsız Bölüm 3 maliki: Sara LEVİ (T.C. Kimlik No35770693572)’den: 40.680,10 TL x 1/3 = 13.560,04 (onüçbinbeşyüzaltmışliradörtkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 25.07.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    77    25.07.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 25.07.2017 tarih ve 33643494-302-E.7287 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.07.2017 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 42 sayılı zabıttan, Burgazada Yalı Caddesi No:8/1 kapı sayılı yerde işletmeciliğini Murat KIZILKULA’nın yaptığı restaurant işyerinde; Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen ısrarla Belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği vatandaşların geliş ve geçişine engel olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan değerlendirme neticesinde işyeri ilgilisi Murat KIZILKULA (T.C. Kimlik No: 14662451898)’ya: 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 227,00 (ikiyüzyirmiyedi) TL para cezası tayinine, ayrıca işyerinin ise 1 (bir) gün faaliyetten men edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 25.07.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    78    25.07.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 25.07.2017 tarih ve 33643494-302-E.7287 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.07.2017 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 43 sayılı zabıttan, Burgazada Yalı Caddesi No:22/A kapı sayılı yerde işletmeciliğini Cimşit BAĞCI’nın yaptığı restaurant işyerinde; Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen ısrarla Belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği vatandaşların geliş ve geçişine engel olduğu  suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır.Yapılan değerlendirme neticesinde işyeri ilgilisi Cimşit BAĞCI (T.C. Kimlik No: 69025211174)’ya: 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 227,00 (ikiyüzyirmiyedi) TL para cezası tayinine, ayrıca işyerinin ise 1 (bir) gün faaliyetten men edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 25.07.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    79    25.07.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 25.07.2017 tarih ve 33643494-302-E.7287 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.07.2017 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 44 sayılı zabıttan, Burgazada Yalı Caddesi No:20/A kapı sayılı yerde işletmeciliğini  Çetin YELKEN’in yaptığı restaurant işyerinde; Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen ısrarla Belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak vatandaşların geliş ve geçişine engel olmak  suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan değerlendirme neticesinde işyeri ilgilisi Çetin YELKEN (T.C. Kimlik No: 42988108812)’e: 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 227,00 (ikiyüzyirmiyedi) TL para cezası tayinine, ayrıca işyerinin ise 1 (bir) gün faaliyetten men edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 25.07.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    80    25.07.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 25.07.2017 tarih ve 33643494-302-E.7287 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 22.07.2017 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 45 sayılı zabıttan, Burgazada Yalı Caddesi No:14  kapı sayılı yerde işletmeciliğini Ada Keyf Cafe Rest. Tur. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. (Fatma BUCAK)’nin yaptığı restaurant işyerinde; Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen ısrarla Belediyece belirlenen işgal alanı dışına masa ve sandalye koyarak işgal ettiği vatandaşların geliş ve geçişine engel olmak suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan değerlendirme neticesinde işyeri ilgilisi Ada Keyf Cafe Rest. Tur. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. (Fatma BUCAK)’ne 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 227,00 (ikiyüzyirmiyedi) TL para cezası tayinine, ayrıca işyerinin ise 1 (bir) gün faaliyetten men edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 25.07.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    81    26.07.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Fen İşleri Müdürlüğü’nün 26.07.2017 tarih ve 683950039-320.14.02-E.7369 sayılı yazısı tetkik edildi. LİMAR Liman ve Gemi İşletmeleri A.Ş. firması’nın  17.07.2017 tarih ve 6998 sayılı dilekçesi ile KİA-K2500 2016 Model 34 SF 9758, 34 SF 9760, 34 SF 9762, 34 SF 9763 plakalı 4 adet aracı Belediyemize Şartsız Bağışta bulunmak istediğini belirtmiştir. Söz konusu Şartsız Bağış işlemini Belediyemiz adına kabul etmek, bununla ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek veya görevlendireceği bir personelle tarafından iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak üzere Belediye Başkanı Sayın Atilla AYTAÇ'a yetki verilmesine, Belediye Encümeni’nin 26.07.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    82    01.08.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.07.2017 tarih ve E.7288 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Çarşı Caddesi, 20 ada, 4 parsel, 49 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 20.06.2017 tarih ve 3/113 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 31.05.2017 tarih ve 106637 sayılı KUDEB tespitine istinaden proje ile yerinde yapılan incelemede; yapıdaki 6 m² lik aydınlığın daireye katıldığı, sol cepheye (1,30 m x 1.40) ebadında bir adet (0,5 m x 0,45) m ebadında 2 adet, sağ yan cepheye (0,78 m x 1,0 m) ve (0,9 x 0,8) m ebadında 2 pencere açıldığı mutfak olarak kullanılan alanın duvarlarının yıkıldığı (3,25 m x 3,0 m), arka cephedeki pencerenin yıkılarak boy pencere yapıldığı (4,50 m x 2,50 m), balkon üzerindeki sundurmanın çelik malzeme ile baştan yapıldığı ve içeride plan değişikliği yapıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.06.2017 tarih ve E.5966 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 04.07.2017 tarih ve 2017/069 sayılı Encümen Kararı ile tapu maliki Marinette AYDINER ve Teknik Uygulama Sorumlusu Uluç Said YURTDURU’ya para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ise Teknik Uygulama Sorumlusu Uluç Said YURTDURU’nun 12.07.2017 tarihli dilekçesi ile yapının Teknik uygulama Sorumluluğundan istifa ettiği, 20.06.2017 gün ve 3 cilt 113 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Çarşı Caddesi, 20  ada, 4 parsel, 49 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 20.06.2017 gün ve 3 cilt 113 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği aykırı uygulamaları yapan tapudaki maliki 33550769738 T.C. Kimlik Numaralı Marinette AYDINER’e : 3.282,50 (üçbinikiyüzseksenikiliraellikuruş) TL para cezası tayinine,
Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 01.08.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    83    01.08.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı Müdürlüğü’nün 01.08.2017 tarih ve 7462 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 22.07.2017 günü saat 21:20 sıralarında Adalar Burgazada Yeni Yalı Sokak, No:10 kapı sayılı adreste faaliyet gösteren işletmeciliğini Burç ULUKAYA’nın yaptığı Kozalak Restaurant ismine ruhsatlı İndos Bar isimli işyerinde yapılan kontrollerde, ruhsatının ve TAPDK belgesinin bulunduğu, ruhsat sahibinin ve mesul müdürün işyerinde bulunmadığı, mesul müdürlük belgesi sorulduğunda ibraz edemedikleri, işletme içerisinde kapalı alanda bulunan masalarda kül tablasının bulunduğu fakat sigara içen kimsenin bulunmadığı tespit edilmiş olup tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir.Yapılan görüşme neticesinde Zabıta Müdürlüğü tarafından işletme sahibi Burç ULUKAYA’ya işletmede kendisinin bulunması ya da mesul müdür bulundurması hususunda gerekli uyarıların yapılmasına, alınan kararın bir suretinin Zabıta Müdürlüğü ve Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeninin 01.08.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    84    08.08.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.08.2017 tarih ve E.7693 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 11 pafta, 4 ada, 1 parsel, Şehit Recep Koç Caddesi, 1/A-Büyük İskele Caddesi 5/A kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 12.12.2016 tarih ve 2/101 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağında mahallen yapılan incelemede kurulca 13.11.2002 tarih ve 13288 sayılı kararla onaylı kısmi restorasyon projesine aykırı olarak, zemin kattan asma kata çıkan merdivenin yerinin değiştirildiği, asma katın her iki sokağa bakan boşlukların kapatılarak asma kata ilave edilmiş olduğu, çatının formunun değiştirilerek beşik çatı haline getirildiği ve Gülistan Sokak tarafından çatı arası kısmına 4 adet pencere açıldığı, ayrıca bodrum kattaki dükkanda tuvaletlerin yerinin değiştirildiği tespit edilmiş olup, çok evvelce yapılmış olduğu anlaşılan söz konusu faaliyetler hakkında yapılacak işlemlere esas olmak üzere bu tutanak tarafımızdan tanzim edilmiştir denilmektedir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.12.2016 tarih ve 2016/1953 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 13.12.2016 tarih ve 2016/199 sayılı Encümen Kararı ile tapu maliki Mehmet AKTAŞ (T.C. Kimlik No: 26638664742)’a para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 12.12.2016 gün ve 2 cilt 101 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır.
İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 11 pafta, 4 ada, 1 parsel, Şehit Recep Koç Caddesi, 1/A-Büyük İskele Caddesi 5/A kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 12.12.2016 gün ve 2 cilt 101 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği aykırı uygulamaları yapan tapudaki maliki Mehmet AKTAŞ (T.C. Kimlik No: 26638664742)’a: 3.282,50 (üçbinikiyüzseksenikiliraellikuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 08.08.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    85    08.08.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 07.08.2017 tarih ve 50152120-320.17-E.7771 sayılı yazısı tetkik edildi. Necla GÜL (T.C. Kimlik No: 652361106414) 19.07.2017 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Hüseyin GÜL (T.C. Kimlik No: 65233106578)’ün  vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Necla GÜL (T.C. Kimlik No: 652361106414) ’e 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 04.01.2017 tarih ve 2017/4 sayılı kararına istinaden, 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 09.06.2017 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 225,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 345,00 TL, toplamda ise ayda 570,00 (beşyüzyetmiş) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 08.08.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    86    08.08.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 07.08.2017 tarih ve 50152120-320.17-E.7776 sayılı yazısı tetkik edildi. Lemiye ALMAZ (T.C. Kimlik No: 35065395006) 24.07.2017 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Ertuğrul ALMAZ (T.C. Kimlik No: 19567912404)’ın vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Lemiye ALMAZ (T.C. Kimlik No: 35065395006) ’a 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 04.01.2017 tarih ve 2017/4 sayılı kararına istinaden, 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 02.05.2017 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 225,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 345,00 TL, toplamda ise ayda 570,00 (beşyüzyetmiş) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 08.08.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    87    15.08.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 11.08.2017 tarih ve 33643494-302-E.8022 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.08.2017 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 30 sayılı zabıttan, Büyükada Çınar Caddesi No:10/A kapı sayılı yerde işletmeciliğini Halil YILDIRIM’ın yaptığı Çikolata Ürünleri Satış Yeri işyerinde; Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesine aykırı olarak işletmekte olduğu çikolata ürünleri satış yerinin açma ve çalışma ruhsatının olmadığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde Büyükada Çınar Caddesi No:10/A kapı sayılı yerde faaliyet gösteren Çikolata Ürünleri Satış Yeri işyerinin ilgilisi Halil YILDIRIM (T.C Kimlik No: 55396573126)’a : 1608 sayılı yasaya istinaden 227,00 (ikiyüzyirmiyedi) TL para cezası verilmesine, Ayrıca; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15’nci maddesinin (b) bendi ile Encümenin görev ve yetkileri başlıklı 34’üncü maddesinin (e) bendi ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği işyerinin ruhsatsız olarak çalışmasına müsaade edilmemesine. Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 15.08.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.  

Karar Numarası ve Tarihi:    88    15.08.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 11.08.2017 tarih ve 33643494-302-E.8022 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.08.2017 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 31 sayılı zabıttan, Büyükada 23 Nisan Caddesi No:39 (sol bahçe) kapı sayılı yerde işletmeciliğini Halil YILDIRIM’ın yaptığı Çikolata Ürünleri Satış Yeri işyerinde; Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesine aykırı olarak işletmekte olduğu çikolata ürünleri satış yerinin açma ve çalıştırma ruhsatının olmadığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde Büyükada 23 Nisan Caddesi No:39 (sol bahçe) kapı sayılı yerde faaliyet gösteren Çikolata Ürünleri Satış Yeri işyerinin ilgilisi Halil YILDIRIM (T.C Kimlik No: 55396573126)’a : 1608 sayılı yasaya istinaden 227,00 (ikiyüzyirmiyedi) TL para cezası verilmesine, Ayrıca; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15’nci maddesinin (b) bendi ile Encümenin görev ve yetkileri başlıklı 34’üncü maddesinin (e) bendi ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği işyerinin ruhsatsız olarak çalışmasına müsaade edilmemesine. Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 15.08.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.  

Karar Numarası ve Tarihi:    89    15.08.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 11.08.2017 tarih ve 33643494-302-E.8022 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.08.2017 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 32 sayılı zabıttan, Büyükada 23 Nisan Caddesi No:39 (sağ bahçe) kapı sayılı yerde işletmeciliğini Funda YALNIZCIK KINAY’ın yaptığı Cafe Spıtz işyerinde; Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesine aykırı olarak işletmekte olduğu Cafe Spıtz görünümlü işyerinin açma ve çalıştırma ruhsatının olmadığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde Büyükada 23 Nisan Caddesi No:39 (sağ bahçe) kapı sayılı yerde faaliyet gösteren Cafe Spıtz işyerinin ilgilisi Funda YALNIZCIK KINAY (T.C Kimlik No: 46708471490)’a : 1608 sayılı yasaya istinaden 227,00 (ikiyüzyirmiyedi) TL para cezası verilmesine, Ayrıca; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15’nci maddesinin (b) bendi ile Encümenin görev ve yetkileri başlıklı 34’üncü maddesinin (e) bendi ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği işyerinin ruhsatsız olarak çalışmasına müsaade edilmemesine. Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 15.08.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.  

Karar Numarası ve Tarihi:    90    15.08.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 11.08.2017 tarih ve 33643494-302-E.8022 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.08.2017 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 33 sayılı zabıttan, Büyükada Çınar Caddesi No:3/A kapı sayılı yerde işletmeciliğini Naci ÖZER’in yaptığı Büfe işyerinde; Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesine aykırı olarak işletmekte olduğu Büfe görünümlü işyerinin açma ve çalıştırma ruhsatının olmadığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde Büyükada Çınar Caddesi No:3/A kapı sayılı yerde faaliyet gösteren Büfe işyerinin ilgilisi Naci ÖZER (T.C Kimlik No: 11285313228)’e : 1608 sayılı yasaya istinaden 227,00 (ikiyüzyirmiyedi) TL para cezası verilmesine, Ayrıca; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15’nci maddesinin (b) bendi ile Encümenin görev ve yetkileri başlıklı 34’üncü maddesinin (e) bendi ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği işyerinin ruhsatsız olarak çalışmasına müsaade edilmemesine. Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 15.08.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.  

Karar Numarası ve Tarihi:    91    15.08.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  15.08.2017 tarih ve 99330125-302.02-E.8072  sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 90 ada, 23 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Sakarya Sokak No:11 Adalar/İstanbul adresinde Müslüm AYDIN’a ait III. Sınıf A Grubu konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 09.08.2017 tarihinde yapılan incelemede bodrum kattaki dairenin balkon altının  PVC malzeme ile kapatılarak oda yapıldığı, zemin ve 1. Normal kattaki dairelerin arka cephelerine çelik profillerle balkon ilaveleri yapıldığı yapının arka bahçesinde ruhsatsız 11.50 m² müştemilat yapıldığı tespit edilmiştir. İskan edildiğinden mühür altına alınamamıştır. Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 09.08.2017 tarih ve 3/116 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 08.08.2017 tarihli tapu kayıtlarından; tapudaki malikinin Müslüm AYDIN olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 26,50 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 29,542525 TL hesabıyla, toplam 782,877708 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-) Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu (782,877708 TL x % 30= 234,863312 TL), 2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (782,877708 TL x % 80= 626,302166 TL), 3-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (782,877708 TL x % 20 = 156,575542 TL), 4-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (782,877708 TL x % 20 = 156,575542 TL) dikkate alınarak tapudaki maliki Müslüm AYDIN’a toplamda: 1.957,19 (bindokuzyüzelliyediliraondokuzkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.08.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    92    22.08.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  16.08.2017 tarih ve 99330125-302.02-E.8166  sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 155 ada, 30 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Ziyapaşa Sokak No:26/4 Adalar/İstanbul adresinde Betül TEZGÜL’e ait III. Sınıf A Grubu konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 15.08.2017 tarihinde yapılan incelemede İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mahallesi Ziyapaşa Sokak 155 ada 30 parsel No:26/4 sayılı dairede şikayet üzerine yerinde inceleme yapılmış sağ yan cephedeki balkonun ıslak hacme çevrildiği anlaşılmıştır. İskan edildiğinden mühür altına alınamamıştır. Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 15.08.2017 tarih ve 3/117 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 08.08.2017 tarihli tapu kayıtlarından; tapudaki malikinin Betül TEZGÜL olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 5,175 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 29,542525 TL hesabıyla, toplam 152,882722 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-) Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu (152,882722 TL x % 30= 45,864817 TL), 2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (152,882722 TL x % 80= 122,306178 TL), 3-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (152,882722 TL x % 20 = 30,576544 TL), 4-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (152,882722 TL x % 20 = 30,576544 TL) dikkate alınarak hesaplanan toplam para cezası tutarı 382,206805 TL’dır. 3194 sayılı Kanunu’nun 5940 Sayılı Kanun ile değişik 42.  maddesinin 2. Fıkra hükmü gereğince 820,626532 TL’nın altında olamayacağından tapudaki maliki Betül TEZGÜL’e toplam: 820,63 (sekizyüzyirmiliraaltmışüç kuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 22.08.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    93    22.08.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 21.08.2017 tarih ve 50152120-320.17-E.8354 sayılı yazısı tetkik edildi. Adile YEKBAŞ (T.C. Kimlik No: 17648605412) 04.08.2017 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Bünyamin YEKBAŞ (T.C. Kimlik No: 17642605630)’ın vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Adile YEKBAŞ (T.C. Kimlik No: 17648605412)’a 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 04.01.2017 tarih ve 2017/4 sayılı kararına istinaden, 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 31.07.2017 tarihinden askerliği bitinceye kadar, öteki maişet giderleri olarak ayda 345,00 (üçyüzkırkbeş) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 22.08.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    94    22.08.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 21.08.2017 tarih ve 50152120-320.17-E.8357 sayılı yazısı tetkik edildi. Gazal YILDIZ (T.C. Kimlik No:18680506880) 04.08.2017 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Turgut YILDIZ (T.C. Kimlik No:12692706474) ’ın vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Gazal YILDIZ (T.C. Kimlik No:18680506880)’a 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 04.01.2017 tarih ve 2017/4 sayılı kararına istinaden, 1(bir) nüfus olduğundan. Askerin sevk tarihi olan 07.06.2017 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 225,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 345,00 TL, toplamda ise ayda 570,00 (beşyüzyetmiş) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 22.08.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    95    22.08.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 21.08.2017 tarih ve 50152120-302-E.8307 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; 06.08.2017 günü saat 03:10 sıralarında Kınalıada Mahallesi Alsancak Caddesi üzerinde faaliyette bulunan ve işletmeciliğini Kınalıada Su Sporları Kulübü İhtisas Derneği’nin yaptığı Drop isimli işyerinde yüksek sesle müzik yayını yapıldığı ihbarı üzerine, bahse konu adreste gidildiğinde yüksek sesle müzik yayını yapıldığı tespit edilerek tutanak tanzim edilmiş ve gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden Kınalıada Su Sporları Kulübü İhtisas Derneği’ne: 1.155,00 (binyüzellibeş) TL idari para cezası verilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 22.08.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    96    22.08.2017
Kararın Konusu:Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 21.08.2017 tarih ve 22024496-302-E.8371 sayılı teklifi incelenmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi ile Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 23. Maddesi gereğince 2018-2020 dönemi bütçesiyle ilgili olarak hazırlanan Bütçe Taslağının Belediye Encümenince incelenmesine, Belediye Encümeninin 22.08.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    97    22.08.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 22.08.2017 tarih ve 50152120-302-E.8392 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; 16.07.2017 günü saat 00:30 sıralarında Güldalı Sokak No.8 kapı sayılı yerde faaliyette bulunan ve işletmeciliğini Anamorfoz Reklam Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin yaptığı FIÇI tabela isimli işyerinin fazladan masa ve sandalye kullanarak ortak kullanım yolunu işgal ettiği, Nizam Mahallesi Şehit Recep Koç Caddesi No:2/C sayılı yerde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Sabahattin ÖZYURT ’un yaptığı PEPE RESTAURANT isimli işletmenin fazladan masa ve sandalye kullanarak ortak kullanım yolunu işgal ettiği ve yüksek sesle canlı müzik yayını yaptığı tespit edilerek tutanak tanzim dilmiş ve gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden Anamorfoz Reklam Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ne: 1.155,00 (binyüzellibeş) TL idari para cezası verilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 22.08.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    98    22.08.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 22.08.2017 tarih ve 50152120-302-E.8392 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; 16.07.2017 günü saat 00:30 sıralarında Güldalı Sokak No.8 kapı sayılı yerde faaliyette bulunan ve işletmeciliğini Anamorfoz Reklam Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin yaptığı FIÇI tabela isimli işyerinin fazladan masa ve sandalye kullanarak ortak kullanım yolunu işgal ettiği, Nizam Mahallesi Şehit Recep Koç Caddesi No:2/C sayılı yerde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Sabahattin ÖZYURT ’un yaptığı PEPE RESTAURANT isimli işletmenin fazladan masa ve sandalye kullanarak ortak kullanım yolunu işgal ettiği ve yüksek sesle canlı müzik yayını yaptığı tespit edilerek tutanak tanzim dilmiş ve gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden Sabahattin ÖZYURT’a: 1.155,00 (binyüzellibeş) TL idari para cezası verilmesine, bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 22.08.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    99    22.08.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 22.08.2017 tarih ve 33643494-302-E.8396 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 15.08.2017 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 45 sayılı zabıttan, Kınalıada Kılınç Sokak No:31 kapı sayılı yerde işletmeciliğini Aysel BAĞCI’nın yaptığı Günübirlik kiralık evin; Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesine aykırı olarak İşyeri Açma Çalıştırma Ruhsatı olmadan faaliyette bulunduğu ve işyeri işlettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde Kınalıada Kılınç Sokak No:31 kapı sayılı yerde faaliyet gösteren Günübirlik kiralık evin ilgilisi Aysel BAĞCI (T.C. Kimlik No: 39518194864)’ya : 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 227,00 (ikiyüzyirmiyedi) TL para cezası verilmesine, Ayrıca; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15’nci maddesinin (b) bendi ile Encümenin görev ve yetkileri başlıklı 34’üncü maddesinin (e) bendi ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği işyerinin ruhsatsız olarak çalışmasına müsaade edilmemesine. Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 22.08.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.  

Karar Numarası ve Tarihi:    100    22.08.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 22.08.2017 tarih ve 33643494-302-E.8396 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 19.08.2017 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 34 sayılı zabıttan, Büyükada 23 Nisan Caddesi No:8 kapı sayılı yerde işletmeciliğini Hüseyin BEĞENİLMİŞ’in yaptığı Lokanta işyerinin,  Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak Belediyece belirlenmiş işgal alanının dışına taşarak masa- sandalye koyduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde Büyükada 23 Nisan Caddesi No:8 kapı sayılı yerde faaliyet gösteren Lokanta işyeri ilgilisi Hüseyin BEĞENİLMİŞ (T.C. Kimlik No:20795726480)’e : 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 227,00 (ikiyüzyirmiyedi) TL para cezası verilmesine, Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 22.08.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.  

Karar Numarası ve Tarihi:    101    05.09.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.09.2017 tarih ve 99330125-302.02-E.8620 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 134 ada, 82 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Doğanbey Sokak No:15 Adalar/İstanbul adresinde tapudaki maliklerine ait III. Sınıf A Grubu konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 17.08.2017 tarihinde yapılan incelemede Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Doğanbey Sokak, 134 ada, 82 parsel,  sayılı yerde bulunan tescilsiz binanın bahçe katında yer alan dairelerin balkon altlarını ve bahçe ortak alanları dairelerinin içine katarak bağımsız bölümlerin bürüt alanlarına etki edildiği tespit edilmiştir. İskan edildiğinden mühürlenememiştir. Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 17.08.2017 tarih ve 3/118 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. Adalar Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün  22.08.2017 tarih ve 39641391-160.03-E.1879628 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından; Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:1 maliki: YAVUZ KILIÇER (T.C. Kimlik No:15641377442)  ve Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:2 maliki: CİHAT BÜYÜKÖNER (T.C. Kimlik No:52036202156) olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:1’de 10 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 29,542555 TL hesabıyla, toplam 295,425550 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu (295,425550 TL x % 30= 88,627665 TL), 2-) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu  (295,425550 TL x % 80= 236,340440 TL),3-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (295,425550 TL x % 20= 59,085110 TL), 4-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (295,425550 TL x % 20= 59,085110 TL) dikkate alınarak toplamda 738.563875 TL olarak hesaplanan para cezası tutarı; 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin 2. Fıkra hükmü gereğince 820,626532 TL’nin altında olamayacağından Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:1 maliki: YAVUZ KILIÇER (T.C. Kimlik No:15641377442)’e toplamda 820,63 (sekizyüzyirmiliraaltmışüç) TL para cezası tayinine, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:2’de 20 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 29,542555 TL hesabıyla, toplam 590,851100 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu (590,851100 TL x % 30= 177,255330 TL), 2-) Yapı laşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (590,851100 TL x % 80= 472,680880 TL), 3-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (590,851100 TL x % 20= 118,170220 TL), 4-) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (590,851100 TL x % 20= 118,170220 TL) dikkate alınarak Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:2 maliki: CİHAT BÜYÜKÖNER (T.C. Kimlik No:52036202156)e toplamda: 1.477,13 (bindörtyüzyetmişyediliraonüçkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 05.09.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    102    05.09.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.09.2017 tarih ve E.8646 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Ziyapaşa Sokak, 155 ada, 6 parsel, 18 kapı yer hakkında düzenlenen 21.07.2017 tarih ve 3/115 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile şikayet üzerine Büyükada Nizam Mahallesi, 155 ada, 6 parsel sayılı yerde yapılan incelemede, eski eser parsel içerisinde yer alan tescilsiz yapının 25.06.92 tarih 992/815 sayılı mimari projesinde yer alan bodrum kattaki daireye ilave 2. bodrum katı yapılarak dubleks daire oluşturulduğu bu ilavenin inşaat aşamasında yapıldığının muhtemel olduğu ve yapıyı bütünüyle ruhsat ve eklerine aykırı duruma getirdiği, ön ve arka cephede balkon ilavelerinin yapılmış olduğu mevcut balkonların büyütüldüğü, ruhsatsız havuz yapıldığı, çatı arasının deniz cephesi açılarak kuyu teras yapıldığı tespit edilmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.07.2017 tarih ve E.7223 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 25.07.2017 tarih ve 2017/076 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki B Blok Bodrum Kat Bağımsız Bölüm 1 maliki: Nur ŞENBOY (T.C. Kimlik No:23282093324), B Blok Bodrum Kat Bağımsız Bölüm 2 maliki: Fatma YAZICI (T.C. Kimlik No:57169486916) ve B Blok Bodrum Kat Bağımsız Bölüm 3 maliki: Sara LEVİ (T.C. Kimlik No:35770693572)’ye para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 21.07.2017 gün ve 3 cilt 115 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Ziyapaşa Sokak, 155 ada, 6 parsel, 18 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 21.07.2017 gün ve 3 cilt 115 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği tapudaki maliklerine: 3.282,50 TL para cezası tayinine, Tayin edilen 3.282,50 TL para cezasının ise:B Blok Bodrum Kat Bağımsız Bölüm 1 maliki: Nur ŞENBOY (T.C. Kimlik No:23282093324)’dan: 1/3 x 3.282,50 TL = 1.094,17 TL (bindoksandörtliraonyedikuruş), B Blok Bodrum Kat Bağımsız Bölüm 2 maliki: Fatma YAZICI (T.C. Kimlik No:57169486916)’dan: 1/3 x 3.282,50 TL = 1.094,17 TL (bindoksandörtliraonyedikuruş), B Blok Bodrum Kat Bağımsız Bölüm 3 maliki: Sara LEVİ (T.C. Kimlik No:35770693572)’den: 1/3 x 3.282,50 TL = 1.094,17 TL (bindoksandörtliraonyedikuruş)  olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 05.09.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliğiile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    103    19.09.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.09.2017 tarih ve E.9076 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Sakarya Sokak, 90 ada, 23 parsel, 11 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 09.08.2017 tarih ve 3/116 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile bodrum kattaki dairenin balkon altının PVC malzeme ile kapatılarak oda yapıldığı, zemin ve 1. Normal kattaki dairelerin arka cephelerine çelik profillerle balkon ilaveleri yapıldığı yapının arka bahçesinde ruhsatsız 11.50 m² müştemilat yapıldığı tespit edilmiştir. İskan edildiğinden mühür altına alınamamıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.08.2017 tarih ve E.8072 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 15.08.2017 tarih ve 2017/091 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliki Müslüm AYDIN’a para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 09.08.2017 gün ve 3 cilt 116 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Sakarya Sokak, 90 ada, 23 parsel, 11 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 09.08.2017 gün ve 3 cilt 116 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine
getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği tapudaki maliki Müslüm AYDIN’a: 3.282,50 (üçbinikiyüzseksenikiliraellikuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 19.09.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    104    19.09.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 18.09.2017 tarih ve 50152120-302-E.9042 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Büyükada Polis Merkezi Amirliği tarafından 08.09.2017 günü saat 23:35 sıralarında yapılan denetimlerde Büyükada Fenerbahçeli Lefter Sokak No:2/C kapı sayılı adreste faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Tuna YÜKSEL’in yaptığı Sefanın Yeri (Tarz Pub) isimli işletmede, CD den yüksek sesle müzik yayını yapıldığı tespit edilmiş olup tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden Tuna YÜKSEL’e: 1.155,00 (binyüzellibeş) TL idari para cezası verilmesine. İşyerinin 1(bir) gün faaliyetten men edilmesine. Zabıta Müdürlüğünce İşletmecinin; işyeri tabelasının faaliyet alanına uygun hale getirilmesi, yüksek sesli müzik yayını ve işgal alanı hakkında uyarılmasına. Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 19.09.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    105    19.09.2017
Kararın Konusu:Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Büyükada Polis Merkezi Amirliği tarafından 08.09.2017 günü saat 23:30 sıralarında yapılan denetimlerde Büyükada Şehit Recep Koç Caddesi No:2/C kapı sayılı adreste faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Sabahattin ÖZYURT’un yaptığı Pepe Bar isimli işletmede, canlı müzik izin belgesinin olmamasına rağmen yüksek sesle canlı müzik yayını yapıldığı tespit edilmiş olup tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. İşyeri ilgilisi Sabahattin ÖZYURT’a;  22.08.2017 tarih ve 098 sayılı Adalar Belediyesi Encümen Kararı ile fazladan masa ve sandalye kullanarak ortak kullanım yolunu işgal ettiği ve yüksek sesle canlı müzik yayını yaptığı gerekçesi ile 1.155,00 TL idari para cezası verilmiştir. Yapılan müzakere neticesinde; 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde:  ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden, 22.08.2017 tarih ve 098 sayılı Encümen kararı ile verilen 1.155,00 TL para cezası bir kat arttırılarak işyeri ilgilisi Sabahattin ÖZYURT’a: 2.310,00 (ikibinüçyüzon) TL idari para cezası verilmesine, İşyerinin 1(bir) gün faaliyetten men edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 19.09.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    106    26.09.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 22.09.2017 tarih ve 3566 sayılı teklifi incelenmiş olup; Belediyemiz tasarrufunda bulunan, Kınalıada Mahallesi Çınararalığı Sokak 4 Pafta, 2 Ada, 2 Parsel sayılı yerde bulunan "Umumi Tuvalet" vasıflı taşınmazımızın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, Açık İhale Usulü ile kiralama ihalesi için 06.09.2017 tarih E.8682 sayılı İhale Onay Belgesine istinaden 26.09.2017 tarihinde saat 14:00’de ihaleye çıkılmıştır. Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz toplanmıştır. Yapılan incelemede başvuru olmadığı görüldüğünden ihalenin iptaline ve ihale dosyasının Destek Hizmetleri Müdürlüğüne iade edilmesine, Belediye Encümeni İhale Komisyonu’nun 26.09.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    107    26.09.2017
Kararın Konusu:İlgi:a)22.08.217 tarih ve 2017/096 sayılı Belediye Encümen kararı. b) 26.09.2017 tarihli Bütçe Taslağı İnceleme Raporu. İlgi (a) sayılı Encümen kararına istinaden Belediye Encümenince Adalar Belediyesi’nin 2018-2020 Mali yılına ait bütçe tasarısı incelenerek 26.09.2017 tarihli inceleme raporu hazırlanmıştır. Raporda belirtildiği gibi gelir ve gider denk olmak üzere 42.000.000,00 TL olarak hazırlanan bütçenin kabulüne ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 62. maddesi gereğince Bütçenin Belediye Meclisine sunulmasına, Belediye Encümeni’nin 26.09.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    108    26.09.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.09.2017 tarih ve 99330125-302.03-E.9391 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, 72 ada, 1 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Fazıl Ahmet Aykaç Sokak No:1 Adalar/İstanbul adresinde tapudaki maliklerine ait V. Sınıf D Grubu restore edilecek yapılar ve eski eser niteliğinde olup yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 21.09.2017 tarihinde yapılan incelemede 09.08.2017/1689 sayılı kurul yazısına istinaden onaylı proje ile yerinde yapılan dışarıdan incelemede; Projede 1. Bodrum kat dış cephe malzemesi taş olması gerekirken ahşap kaplama yapıldığı 2. Bodrum katta sağ ve sol yan cephelere üst katlarda var olan balkonlarla aynı olacak şekilde birer adet balkon eklendiği (1,50 m x 4,10 m) buradaki pencere boyutları değiştirilerek 0,70 m x 1,95 m ebatında 2 adet pencere 1,30 m x 2,50 m ebatında 1 adet kapı açıldığı, arka cephede var olan 0,8 m x 0,5 m ebatıda 2 adet pencerenin kaldırıldığı, müştemilatın kotunun 2. Bodrumla aynı olacak şekilde yapıldığı dolayısı ile merdiveninin kaldırıldığı, zemin kata çıkan sol yan cephedeki merdivenin ve kapının kaldırıldığı tespit edilmiştir. Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 21.09.2017 tarih ve 3/120 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. A Blok Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:1 İçin: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 12,53 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 103,398943TL hesabıyla, toplam 1.295,588756 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu  (1.295,588756 TL x % 80 = 1.036,471005 TL), 2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (1.295,588756 TL x % 100 = 1.295,588756 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (1.295,588756 TL x % 20= 259,117751 TL) dikkate alınarak A Blok Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:1 maliki: TAMAR KAYSERİLİOĞLU’na toplamda 3.886,77 (üçbinsekizyüzseksenaltılirayetmişyedikuruş) TL para cezası tayinine,
A Blok Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:2 İçin:3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 12,53 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 103,398943TL hesabıyla, toplam 1.295,588756 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu  (1.295,588756 TL x % 80 = 1.036,471005 TL), 2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (1.295,588756 TL x % 100 = 1.295,588756 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (1.295,588756 TL x % 20= 259,117751 TL) dikkate alınarak tapudaki maliklerine: 3.886,77 TL para cezası tayinine, Tayin edilen para cezasının ise: A Blok Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:2 4000/12000 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi:BERÇ ŞİRİNOĞLU’ndan: 4000/12000 x 3.886,77 = 1.295,59 (binikiyüzdoksanbeşliraellidokuzkuruş), A Blok Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:2 4000/12000 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi:BEDROS ŞİRİNOĞLU’ndan: 4000/12000 x 3.886,77 = 1.295,59 (binikiyüzdoksanbeşliraellidokuzkuruş), A Blok Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:2 3000/12000 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi:GARO ŞİRİNOĞLU’ndan: 3000/12000 x 3.886,77 = 971,69 (dokuzyüzyetmişbirliraaltmışdokuzkuruş), A Blok Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:2 1000/12000 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi: SİRPUHİ TANYA ŞİRİNOĞLU’ndan: 1000/12000 x 3.886,77 = 323,90 (üçyüzyirmiüçliradoksankuruş), A Blok Zemin Kat Bağımsız Bölüm No: 3 İçin: 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinin ‘’Mevzuata aykırılığı yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanması mümkün olmayan, yapının cephelerini ve diğer yapı elemanlarını değiştiren veya yapı malzemesi için öngörülen gereklere aykırı bulunan uygulamalar için, Bakanlıkça yayımlanan ve aykırılığa konu imalatın tespiti tarihinde yürürlükte bulunan birim fiyat listesine göre ilgili idarece belirlenen bedelin % 20’si kadar idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği; Toplam İnşaat Alanı x Yapı Grubu Sınıfına Göre Birim Fiyatı x % 20 = 100 m² x (5/D) 103,398943)
100 m² x (5/D) 103,398943) x % 20 = 45.598,93 x % 20 = 2.068,97886 TL para cezası tayinine, Tayin edilen para cezasının ise: A Blok Zemin Kat Bağımsız Bölüm No:3 1000/3000 Hisse Pay / Hisse Payda sahibi AGAVNİ TALİN MANUKOĞLU’na: 689,66 (altıyüzseksendokuzliraaltmışaltıkuruş) TL A Blok Zemin Kat Bağımsız Bölüm No:3 1000/3000 Hisse Pay / Hisse Payda sahibi KAPRİEL JİRAYR SAHAKYAN’a: 689,66 (altıyüzseksendokuzliraaltmışaltıkuruş) TL A Blok Zemin Kat Bağımsız Bölüm No:3 1000/3000 Hisse Pay / Hisse Payda sahibi ANİ BENGLİAN’a: 689,66 (altıyüzseksendokuzliraaltmışaltıkuruş) TL
A Blok Zemin Kat Bağımsız Bölüm No: 4 İçin: 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinin ‘’Mevzuata aykırılığı yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanması mümkün olmayan, yapının cephelerini ve diğer yapı elemanlarını değiştiren veya yapı malzemesi için öngörülen gereklere aykırı bulunan uygulamalar için, Bakanlıkça yayımlanan ve aykırılığa konu imalatın tespiti tarihinde yürürlükte bulunan birim fiyat listesine göre ilgili idarece belirlenen bedelin % 20’si kadar idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği; Toplam İnşaat Alanı x Yapı Grubu Sınıfına Göre Birim Fiyatı x % 20 = 100 m² x (5/D) 103,398943)
100 m² x (5/D) 103,398943) x % 20 = 45.598,93 x % 20 = 2.068,97886 TL para cezası tayinine, Tayin edilen para cezasının ise: A Blok Zemin Kat Bağımsız Bölüm No:4 4000/12000 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi:BERÇ ŞİRİNOĞLU’ndan: 4000/12000 x 2.068,97886 TL = 689,66 (altıyüzseksendokuzliraaltmışaltıkuruş), A Blok Zemin Kat Bağımsız Bölüm No:4  4000/12000 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi:BEDROS ŞİRİNOĞLU’ndan: 4000/12000 x 2.068,97886 TL = 689,66 (altıyüzseksendokuzliraaltmışaltıkuruş), A Blok Zemin Kat Bağımsız Bölüm No:4 3000/12000 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi:GARO ŞİRİNOĞLU’ndan: 3000/12000 x 2.068,97886 TL = 517,25 (beşyüzonyedilirayirmibeşkuruş), A Blok Zemin Kat Bağımsız Bölüm No:4  1000/12000 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi: SİRPUHİ TANYA ŞİRİNOĞLU’ndan: 1000/12000 x 2.068,97886 TL = 172,41 (yüzyetmişikilirakırkbirkuruş), Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 26.09.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    109    03.10.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 03.10.2017 tarih ve 9779 sayılı teklifi incelenmiş olup; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Lala Hatun Sokağı 2/1 kapı sayılı yerde kadastral boşlukta bulunan Belediyemiz tasarrufundaki "Sıhhi Banyo" vasıflı taşınmazımızın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine Açık İhale Usulü ile kiralama işi için 19.09.2017 tarih ve 7338 sayılı İhale Onay Belgesine istinaden: 1 (bir) Yıllık: 17.358,15 (onyedibinüçyüzellisekizliraonbeşkuruş) TL + KDV,  3 (üç) Yıllık: 52.074,45 (elliikibinyetmişdörtlirakırkbeşkuruş) TL + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye yasasının 35. maddesine istinaden 03.10.2017 Salı günü saat 14.00’de ihaleye çıkılmıştır. Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz toplanmıştır. İhaleye toplam 1 (bir) katılım gerçekleşmiş, SEDAT ŞAHİN (T.C. Kimlik No:20675134008)’in dosya satın aldığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca SEDAT ŞAHİN (T.C. Kimlik No:20675134008)’in Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi, istenen belgelerin eksiksiz olduğu görülmüştür. SEDAT ŞAHİN (T.C. Kimlik No:20675134008)’in  1.Yıl İçin: 19.000,00 (ondokuzbintürklirası) TL + KDV,  2.Yıl İçin: 20.000,00 (yirmibintürklirası) TL + KDV, 3.Yıl İçin: 21.000,00 (yirmibintürklirası) TL + KDV teklif verdiği görülmüştür. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Lala Hatun Sokağı 2/1 kapı sayılı yerde kadastral boşlukta bulunan Belediyemiz tasarrufundaki "Sıhhi Banyo" vasıflı taşınmazımızın; 1.Yıl İçin: 19.000,00 (ondokuzbintürklirası) TL + KDV, 2.Yıl İçin:
20.000,00 (yirmibintürklirası) TL + KDV, 3.Yıl İçin: 21.000,00 (yirmibintürklirası) TL + KDV ile SEDAT ŞAHİN (T.C. Kimlik No:20675134008)’e kiralanmasına, 2886 sayılı yasanın 31. Maddesine istinaden ita amirinin onayına sunulmasına, Kararın ve İşlem Dosyasının Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilmesine, Belediye Encümeni’nin 03.10.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    110    03.10.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.10.2017 tarih ve 99330125-302.02-E.9244 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 230 ada, 8 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Fişekhane Sokak No:4 Adalar/İstanbul adresinde tapudaki maliklerine ait IV. Sınıf A Grubu Müstakil Spor Köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve stadları bulunan) olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 19.09.2017 tarihinde yapılan incelemede 1701213873 sayılı BİMER şikayeti üzerine 230 ada, 8 parsel sayılı yerde yapılan incelemede 16.06.1998 sayılı mimari projesine göre ruhsatsız havuz tespit edilmiştir. Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 19.09.2017 tarih ve 3/119 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. Taşınmaza ait tapu kayıtlarından Bağımsız Bölüm No:1 (Bodrum) Malikinin ZEHRA NEŞE GÜLTEKİN,  Bağımsız Bölüm No:2 (Bodrum) Malikinin YAŞAR GÜNAYDIN,  Bağımsız Bölüm No:3 (Zemin) Malikinin ŞÜKRÜ ÖZGÜÇ, Bağımsız Bölüm No:4 (Zemin) Malikinin PINAR ÇOLAK,  Bağımsız Bölüm No:5 Malikinin (Çatı) DİLEK ÇETİNDAMAR,  Bağımsız Bölüm No:6 1000/2000 Hisse Pay/Hisse Payda (Çatı) Malikinin SALİM ZAİMOĞLU ve Bağımsız Bölüm No:6 1000/2000 Hisse Pay/Hisse Payda (Çatı) Malikinin MELEK BALA olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 30 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 37,748820TL hesabıyla, toplam 1.132,464600 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu, (1.132,464600 TL x % 30 = 339,739380 TL), 2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu  (1.132,464600 TL x % 80 = 1.036,471005 TL), 3-)Ruhsatsız olarak  yapılmış olduğu 1.132,464600 TL x % 100 = 1.132,464600 TL),  4-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (1.132,464600 TL x % 20= 226,492920 TL), 5-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.132,464600 TL x % 20= 226,492920 TL)  dikkate alınarak tapudaki maliklerine toplamda: 4.869,60 TL para cezası tayinine,
Tayin edilen 4.869,60 TL para cezasının ise; Bağımsız Bölüm No:1 (Bodrum) Maliki ZEHRA NEŞE GÜLTEKİN’ den: 10/110 (Arsa Pay/Payda) x 4.869,60 TL = 442,70 (dörtyüzkırkikilirayetmişkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:2 (Bodrum) Maliki YAŞAR GÜNAYDIN’ dan: 10/110 (Arsa Pay/Payda) x 4.869,60 TL = 442,70 (dörtyüzkırkikilirayetmişkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:3 (Zemin) Maliki ŞÜKRÜ ÖZGÜÇ’ den: 20/110 (Arsa Pay/Payda) x 4.869,60 TL = 885,40 (sekizyüzseksenbeşlirakırkkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:4 (Zemin) Maliki PINAR ÇOLAK’ dan: 20/110 (Arsa Pay/Payda) x 4.869,60 TL = 885,40 (sekizyüzseksenbeşlirakırkkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:5 (Çatı) Maliki DİLEK ÇETİNDAMAR’ dan: 25/110 (Arsa Pay/Payda) x 4.869,60 TL = 1.106,73 (binyüzaltılirayetmişüçkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:6 (Çatı) 1000/2000 Hisse Pay/Payda  Maliki SAİM ZAİMOĞLU’ndan: 25/110 (Arsa Pay/Payda) x 4.869,60 TL x ½ (Hisse Pay/Payda) = 553,36 (beşyüzelliüçliraotuzaltıkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:6 (Çatı) 1000/2000 Hisse Pay/Payda  Maliki DİLEK ÇETİNDAMAR’ dan: 25/110 (Arsa Pay/Payda) x 4.869,60 TL x ½ (Hisse Pay/Payda) = 553,36 (beşyüzelliüçliraotuzaltıkuruş) TL, olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 03.10.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    111    10.10.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.10.2017 tarih ve 99330125-302.02-E.9350 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada, Maden Mahallesi, 50 ada, 3 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Malül Gazi Caddesi No:7 Adalar/İstanbul adresinde Bayram ÇİFTÇİOĞLU’na ait V. Sınıf A Grubu Radyo-Tv İstasyonları olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 03.10.2017 tarihinde yapılan incelemede İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, 50 ada, 3 parsel, sayılı yerde bulunan eski eser taşınmaza ait 06.06.2017 tarih 2886 sayılı, 15.08.2017 tarihli şikayetlere ve 05.09.2017 tarih ve 97484 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar Müdürlüğü yazısına binaen 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı olarak yapının çatısında Baz İstasyonu kurulmuş olduğu tespit edilmiştir. Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 03.10.2017 tarih ve 3/121 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. Taşınmaza ait tapu kayıtlarından malikinin Bayram ÇİFTÇİOĞLU olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 1 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 62,367616 TL hesabıyla, toplam 62,367616 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu  (62,367616 TL x % 80 = 49,894093 TL), 2-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (62,367616 TL x % 180 = 112,261709 TL), 3-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (62,367616 TL x % 20= 12,473523 TL)  dikkate alınarak toplamda 236,996941 TL para cezası, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin 2. Fıkra hükmü gereğince 820,63 TL olarak kabul edilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.06.2014 tarih ve 801 sayılı yazısı ile ilgilisine aykırı uygulamanın kaldırılması yönünden tebligat yapılmış olup 03.10.2017 gün ve 3 cilt 121 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Maden Mahallesi, Malül Gazi Caddesi, 50 ada, 3 parsel, 7 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 03.10.2017 gün ve 3 cilt 121 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği 3.282,50 TL para cezası dikkate alınarak tapudaki maliki Bayram ÇİFTÇİOĞLU ( T.C. Kimlik No : 10703836806 ) ’na toplamda : 4.103,13 (dörtbinyüzüçliraonüçkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 10.10.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    112    10.10.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.10.2017 tarih ve E.9896 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Doğanbey Sokak,134 ada, 82 parsel, 15 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 17.08.2017 tarih ve 3/118 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mahallesi Doğanbey Sokak 134 ada 82 parsel sayılı bulunan tescilsiz binanın bahçe katında yer alan 2 adet daire,   orta katta yer alan dairelerin balkon altlarını ve bahçe ortak alanları dairelerinin içine katarak bağımsız bölümlerin bürüt alanlarına etki edildiği tespit edilmiştir. İskan edildiğinden mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.09.2017 tarih ve E.8620 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 05.09.2017 tarih ve 2017/101 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki malikleri Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:1 maliki: YAVUZ KILIÇER (T.C. Kimlik No:15641377442) ve Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:2 maliki: CIHAT BÜYÜKÖNER (T.C. Kimlik No:52036202156)’e para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 17.08.2017 gün ve 3 cilt 118 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Doğanbey Sokak, 134 ada, 82 parsel, 15 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 17.08.2017 gün ve 3 cilt 118 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği; Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:1 maliki: YAVUZ KILIÇER  (T.C. Kimlik No: 15641377442)’e: 3.282,50 (üçbinikiyüzseksenikiliraellikuruş) TL, Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:2 maliki: CİHAT BÜYÜKÖNER (T.C. Kimlik No: 52036202156)’e: 3.282,50 (üçbinikiyüzseksenikiliraellikuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 10.10.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    113    10.10.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.10.2017 tarih ve E.9897 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Ziyapaşa Sokak,155 ada, 30 parsel, 26/4 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 15.08.2017 tarih ve 3/117 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mahallesi Ziyapaşa Sokak 155 ada 30 parsel No:26/4 sayılı dairede şikayet üzerine yerinde inceleme yapılmış sağ yan cephedeki balkonun ıslak hacme çevrildiği anlaşılmıştır. İskan edildiğinden mühür altına alınamamıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 16.08.2017 tarih ve E.8166 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 22.08.2017 tarih ve 2017/092 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliki Betül TEZGÜL’e para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 15.08.2017 gün ve 3 cilt 117 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Ziyapaşa Sokak, 155 ada, 30 parsel, 26/4 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 15.08.2017 gün ve 3 cilt 117 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine
getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği tapudaki maliki Betül TEZGÜL’e: 3.282,50 (üçbinikiyüzseksenikiliraellikuruş) TL, para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 10.10.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    114    10.10.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 10.10.2017 tarih ve 50152120-320.17-E.9981 sayılı yazısı tetkik edildi. Sevilay ÖKSÜZ (T.C. Kimlik No:4282613672) 25.09.2017 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Murat ÖKSÜZ (T.C. Kimlik No:44092095070)’ün vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Sevilay ÖKSÜZ (T.C. Kimlik No:4282613672)’e 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 04.01.2017 tarih ve 2017/4 sayılı kararına istinaden, 1 (bir) nüfus olduğundan.  Askerin sevk tarihi olan 02.08.2017 tarihinden askerliği bitinceye kadar öteki maişet giderleri olarak ayda 345,00 (üçyüzkırkbeş) TL, yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 10.10.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    115    17.10.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.10.2017 tarih ve 99330125-302.02-E.10051 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 230 ada, 7 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Fişekhane Sokak No:2 Adalar/İstanbul adresinde tapudaki maliklerine ait III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 04.10.2017 tarihinde yapılan incelemede Onaylı Projesine aykırı olarak 1-2-3-4-5-6 numaralı daireler 17,6 m² Aydınlığı dairelerine kattığı ve ortak alandaki 32 m² ’lik ruhsatsız havuz yapıldığı ayrıca 1 ve 2 numaralı daireler 15 m² ’lik sığınak ve kömürlükleri kendi dairesine kattığı ve 5 ve 6 numaralı dairelerin çatı arasındaki kullanımı büyüttüğü ve teras oluşturduğu tespit edilmiştir. İskan edildiğinden mühür altına alınamamıştır.(Kömürlükler ve sığınak 1 numaralı daireye katılmış (15 m²), kömürlükler ve sığınak katılmış (2 numaralı daireye) (15 m²), (17,6 m²) aydınlık 6 adet daireye (tüm dairelere) katılmış (brüt alanlarına), 5 numaralı dublex çatı altı aykırı olarak kullanıma açılmıştır (12 m²), Ruhsatsız Havuz (32 m²), 5 ve 6 numaralı daireler projeye aykırı oluşturduğu (20 m²), 6 numaralı dublex aykırı olarak çatı altını kullanıma açmıştır. ( 12 m²) ) Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 04.10.2017 tarih ve 3/122 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir.Ruhsatsız Havuz (Ortak Alan) İçin:3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 32 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 29,542555 TL hesabıyla, toplam 945,361760 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır.1-)Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu, (945,361760 TL x % 30 = 283,608528 TL), 2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu  (94,361760 TL x % 80 = 756,289408 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (945,361760 TL x % 20= 189,072352 TL), 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (945,361760 TL x % 20= 189,072352 TL) dikkate alınarak tapudaki maliklerine toplamda: 2.363,40 TL para cezası tayinine, Tayin edilen 2.363,40 TL para cezasının ise; Bağımsız Bölüm No:1 (BODRUM) Maliki YASEF LEBA’ dan:
15/120 (Arsa Pay/Payda) x 2.363,40 TL = 295,43 (ikiyüzdoksanbeşlirakırküçkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:2 (BODRUM) Maliki SARA M. ACAR’ dan:15/120 (Arsa Pay/Payda) x 2.363,40 TL = 295,43 (ikiyüzdoksanbeşlirakırküçkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:3 (ZEMİN) 1000/2000 Hisse Pay/Payda  Maliki DANİEL İSTRİGO’dan: 20/120 (Arsa Pay/Payda) x 2.363,40 TL x ½ (Hisse Pay/Payda) = 196,95 (yüzdoksanaltıliradoksanbeşkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:3 (ZEMİN) 1000/2000 Hisse Pay/Payda  Maliki DANİEL İSTRİGO’dan:
20/120 (Arsa Pay/Payda) x 2.363,40 TL x ½ (Hisse Pay/Payda) = 196,95 (yüzdoksanaltıliradoksanbeşkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:4 (ZEMİN) Maliki CENGİZ SEPKİN’ den:20/120 (Arsa Pay/Payda) x 2.363,40 TL = 393,90 (üçyüzdoksanüçliradoksankuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:5 (ÇATI) Maliki HÜSAMETTİN SEKİZKARDEŞ’ ten: 25/120 (Arsa Pay/Payda) x 2.363,40 TL = 492,38 (dörtyüzdoksanikiliraotuzsekizkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:6 (ÇATI) 1000/2000 Hisse Pay/Payda  Maliki FURTUNA KÜÇÜKAĞA’dan:
25/120 (Arsa Pay/Payda) x 2.363,40 TL x ½ (Hisse Pay/Payda) = 246,19 (ikiyüzkırkaltıliraondokuzkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:6 (ÇATI) 1000/2000 Hisse Pay/Payda  Maliki AVRAM KÜÇÜKAĞA’dan:25/120 (Arsa Pay/Payda) x 2.363,40 TL x ½ (Hisse Pay/Payda) = 246,19 (ikiyüzkırkaltıliraondokuzkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bağımsız Bölüm No:1 (BODRUM) için:3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 23,8 m² (8,8m² + 15 m²) imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 29,542555 TL hesabıyla, toplam 703,112809 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu, (703,112809 TL x % 30 = 210,933843 TL), 2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu  (703,112809 TL x % 80 = 562,490247 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (703,112809 TL x % 20= 140,622562 TL), 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (703,112809 TL x % 20= 140,622562 TL) dikkate alınarak tapudaki maliki YASEF LEBA’ya toplamda: 1.757,78 TL para cezası tayinine, Bağımsız Bölüm No:2 (BODRUM) için:3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 23,8 m²  (8,8m² + 15 m²) imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 29,542555 TL hesabıyla, toplam 703,112809 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu,(703,112809 TL x % 30 = 210,933843 TL), 2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu  (703,112809 TL x % 80 = 562,490247 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (703,112809 TL x % 20= 140,622562 TL), 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (703,112809 TL x % 20= 140,622562 TL) dikkate alınarak tapudaki maliki SARA M. ACAR’a toplamda: 1.757,78 TL para cezası tayinine, Bağımsız Bölüm No:3 (ZEMİN) için:3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 8,8 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 29,542555 TL hesabıyla, toplam 259,974484 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu, (259,974484 TL x % 30 = 77,992345 TL), 2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu  (259,974484 TL x % 80 = 207,979587 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (259,974484 TL  x % 20= 51,994897 TL), 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (259,974484 TL  x % 20= 51,994897 TL) dikkate alınarak toplamda 649,936210 TL idari para cezası hesaplanmıştır. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5940 sayılı Kanun ile değişik 42. maddesinin 2. Fıkra hükmü gereğince uygulanan imar para cezaları 820,626532 TL’nin altında olamayacağından tapudaki maliklerine 820,63 TL para cezası tayinine, Tayin edilen 820,63 TL para cezasının ise; ½ Hisse Pay/Hisse Payda maliki DANİEL İSTRİGO’dan toplamda: 820,63 TL x ½ = 410,32 (dörtyüzonliraotuzikikuruş)TL, ½ Hisse Pay/Hisse Payda maliki ROZİ İSTRİGO’dan toplamda: 820,63 TL x ½ = 410,32 (dörtyüzonliraotuzikikuruş)TL olarak tahsil edilmesine. Bağımsız Bölüm No:4 (ZEMİN) için:3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 8,8 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 29,542555 TL hesabıyla, toplam 259,974484 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu, (259,974484 TL x % 30 = 77,992345 TL), 2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu  (259,974484 TL x % 80 = 207,979587 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (259,974484 TL  x % 20= 51,994897 TL), 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (259,974484 TL  x % 20= 51,994897 TL) dikkate alınarak toplamda 649,936210 TL idari para cezası hesaplanmıştır. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5940 sayılı Kanun ile değişik 42. maddesinin 2. Fıkra hükmü gereğince uygulanan imar para cezaları 820,626532 TL’nin altında olamayacağından tapudaki maliki CENGİZ SEPKİN’e 820,63 (sekizyüzyirmiliraaltmışüçkuruş) TL para cezası tayinine, Bağımsız Bölüm No:5 (ÇATI)  için:3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 30,8 m² (8,8m² + 12 m² + 10 m²)  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 29,542555 TL hesabıyla, toplam 909,910694 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu, (909,910694 TL x % 30 = 272,973208 TL), 2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu  (909,910694 TL x % 80 = 727,928555 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (909,910694 TL x % 20= 181,982139 TL), 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (909,910694 TL x % 20= 181,982139 TL) dikkate alınarak tapudaki maliki HÜSAMETTİN SEKİZKARDEŞ’e toplamda: 2.274,78 (ikbinikiyüzyetmişdörtliraytmişsekizkuruş) TL para cezası tayinine, Bağımsız Bölüm No:6 (ÇATI) için:3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 30,8 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 29,542555 TL hesabıyla, toplam 909,910694 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu, (909,910694 TL x % 30 = 272,973208 TL), 2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu  (909,910694 TL x % 80 = 727,928555 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (909,910694 TL x % 20= 181,982139 TL), 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (909,910694 TL x % 20= 181,982139 TL) dikkate alınarak tapudaki maliklerine toplamda  2.274,78 TL para cezası tayinine, Tayin edilen 2.274,78 TL para cezasının ise; ½ Hisse Pay/Hisse Payda maliki FURTUNA KÜÇÜKAĞA’dan:toplamda: 2.274,78 TL x ½ = 1.137,39 (binyüzotuzyediliraotuzdokuzkuruş) TL, ½ Hisse Pay/Hisse Payda maliki AVRAM KÜÇÜKAĞA’dan toplamda: 2.274,78 TL x ½ = 1.137,39 (binyüzotuzyediliraotuzdokuzkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 17.10.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    116    17.10.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.10.2017 tarih ve 99330125-302.03-E.10193 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, 65 ada, 10 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Tekinay Sokak No:49 Adalar/İstanbul adresinde tapudaki maliklerine ait III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 11.10.2017 tarihinde yapılan incelemede 29.06.2017/6289 sayılı dilekçe ve 06.09.2017/1659-169976 sayılı KUDEB yazısına istinaden proje ile yerinde yapılan incelemede çekme katın büyütüldüğü arka ve sağ cepheye birer addet pencere açıldığı mutfağın önündeki balkonun mutfağa katıldığı tespit edilmiştir. Daire iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 11.10.2017 tarih ve 3/125 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. Adalar Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 01.08.2017 tarih ve 39641391-195.01-E.1717173 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından, maliklerinin 3/16 Hisse Pay/Payda sahibi ROY KARASU, 3/16 Hisse Pay/Payda sahibi TALİN KARASU 5/8 Hisse Pay/Payda sahibi KEGAM KARASU olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 59 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 29,542555 TL hesabıyla, toplam 1.743,010745 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu (1.743,010745 TL  x % 100 = 1.743,010745 TL ), 2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (1.743,010745 TL  x % 80 = 1.394,408596 TL ), 3-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (1.743,010745 TL  x % 100 = 1.743,010745 TL ), 4-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (1.743,010745 TL x % 20= 348,602149 TL), 5-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (703,112809 TL x % 20= 348,602149 TL) dikkate alınarak tapudaki maliklerine toplamda: 7.320,65 TL para cezası tayinine, Tayin edilen 7.320,65 TL para cezasının ise; 3/16 Hisse Pay/Payda sahibi ROY KARASU’ dan: 03/16 (Arsa Pay/Payda) x 7.320,65 TL = 1.372,62 (binüçyüzyetmişikiliraaltmışikikuruş) TL, 3/16 Hisse Pay/Payda sahibi TALİN KARASU’ dan: 03/16 (Arsa Pay/Payda) x 7.320,65 TL = 1.372,62 (binüçyüzyetmişikiliraaltmışikikuruş) TL, 3/16 Hisse Pay/Payda sahibi KEGAM KARASU’ dan:5/8 (Arsa Pay/Payda) x 7.320,65 TL = 4.575,41 (dörtbinbeşyüzyetmişbeşlirakırkbirkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 17.10.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    117    17.10.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.10.2017 tarih ve 99330125-302.03-E.10189 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, 54 ada, 4 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Alsancak Caddesi No:27 Adalar/İstanbul adresinde tapudaki maliklerine ait I. Sınıf A Grubu Yardımcı Yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 11.10.2017 tarihinde yapılan incelemede 11.09.2017/1703-173306 sayılı KUDEB yazısı ve 17.08.2017/8214 sayılı dilekçeye istinaden proje ile söz konusu restoranda yapılan incelemede; müştemilat ile ana bina arasında yaklaşık 80 m² ’lik mutfak, depo gibi işlevleri barındıran yapı ilave edildiği ve arada kalan alanın üzerinin kapatıldığı, yine müştemilatın solundaki bahçenin üzerinin ve etrafının açılır kapanır sistemle kapatıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 11.10.2017 tarih ve 3/124 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. Adalar Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 22.09.2017 tarih ve 39641391-195.01-E.2080631 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarından, maliklerinin 48/130 Hisse Pay/Payda sahibi ALİ NEFİ ÖNER, 41/65 Hisse Pay/Payda sahibi UĞUR KAAN ÖNER olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 170 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 4,923759 TL hesabıyla, toplam 837,039030 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (837,039030 TL x % 80 = 669,631224 TL ), 2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (837,039030 TL x % 100 = 837,039030 TL ), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (837,039030 TL x % 20= 167,407806 TL), 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (837,039030 TL x % 20= 167,407806 TL) dikkate alınarak tapudaki maliklerine toplamda: 2.678,52 TL para cezası tayinine, Tayin edilen 2.678,52 TL para cezasının ise; 48/130 Hisse Pay/Payda sahibi ALİ NEFİ ÖNER’ den: 48/130 (Arsa Pay/Payda) x 2.678,52 TL = 988,99 (dokuzyüzseksensekizliradoksandokuzikuruş) TL, 41/65 Hisse Pay/Payda sahibi UĞUR KAAN ÖNER’ den:41/65 (Arsa Pay/Payda) x 2.678,52 TL = 1.689,53 (binaltıyüzseksendokuzliraelliüçkuruş) TL olarak tahsil edilmesine.Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 17.10.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    118    17.10.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.10.2017 tarih ve 50152120-302-E.10127 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Büyükada Polis Merkezi Amirliği Asayiş Büro ekibi tarafından 30.09.2017 günü saat 23:50 sıralarında yapılan kontrollerde; İsa Çelebi Sokak No:13/A kapı sayılı adreste, işletmeciliğini Şeref İPEKÇİ (T.C.Kimlik No:33071416128)’nin yaptığı Onlar Kıraathanesi isimli işyerinde, kumar oynandığı ve oynatıldığı tespit edilmiş olup tutanak tanzim edilmiştir. Gerekli adli işlemler yapılarak evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden işletmeci Şeref  İPEKÇİ (T.C.Kimlik No:33071416128)’ye: 1.155,00 (binyüzellibeş) TL idari para cezası verilmesine. İşyerinin 3(üç) gün faaliyetten men edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 17.10.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    119    17.10.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17.10.2017 tarih ve 99330125-302.02-E.9930 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 21 ada, 11 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, 23 Nisan Caddesi No:22 Adalar/İstanbul adresinde tapudaki maliklerine ait III. Sınıf B Grubu Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 04.10.2017 tarihinde yapılan incelemede onaylı projeye aykırı olarak 23 Nisan Caddesinden hotel binasının terasına köprü yolu yapılıp terasın kapatılarak kullanıma açıldığı, restaurant olarak işletildiği ve ekstra emsal (hacim) kazanıldığı (mevzuata aykırı olarak) tespit edilmiştir. İskan edildiğinden mühür altına alınamamıştır. Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 04.10.2017 tarih ve 3/123 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. Tespitin yapıldığı tarihte bahsi geçen yerin, mal sahibi tarafından kullanımının devam ettiği anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 189 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf B Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 32,825061 TL hesabıyla, toplam 6.203,936529 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu, (6.203,936529 TL x % 80 = 4.963,149223TL ), 2-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (6.203,936529 TL x % 20= 1.240,787306 TL), 3-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (6.203,936529 TL x % 20= 1.240,787306 TL) dikkate alınarak tapudaki maliki Nail Murat PEKİN’e toplamda : 13.648,66 (onüçbinaltıyüzkırksekizliraaltmışaltıkuruş) TL para cezası tayinine, Dosyasında yapılan incelemede; 09.06.2011 tarih ve 816 sayılı tutanak ve ekinde yer alan fotoğraflardan, Otel olarak kullanılan binanın teras katındaki cafeye 1.50 m x 7.00 m ebadında çelik putrel imalat ile asma köprü geçişi yapıldığı ve 22.06.2011 tarih ve 816 sayılı Müdürlük yazısı ile de aykırı imalatların kaldırılması için İpek Sema Tur. Gıda ve İnş. Limited Şirketi’ne tebliğ yapıldığı görülmüştür. Ayrıca, 06.10.2017 tarih ve 9930 sayılı dilekçe ve eklerinde ise, bahsi geçen asma köprü ile açılır kapanır çatı sisteminin; 2010 yılında 7 senelik kira kontratı ile taşınmazı malikinden kiralayan İpek Sema Tur. Gıda ve İnş. Limited Şirketi tarafından yapıldığı belirtilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi’nin ‘’Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır: ‘’ hükmü gereği İPEK SEMA TURİZM GIDA VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ ’ne toplamda : 13.648,66 (onüçbinaltıyüzkırksekizliraaltmışaltıkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 17.10.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    120    24.10.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.10.2017 tarih ve 99330125-302.02-E.10633 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Fişekhane Sokak, 230 ada, 8 parsel, 4 kapı sayılı yerde 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi uyarınca 03.10.2017 tarih ve 110 sayılı karar ile Encümen kararı ile tapudaki maliklerine imar para cezası uygulanmıştır. Encümen kararı ilgililere tebliğ edildikten sonra kararda yer alan isimlerde sehven hata yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde 03.10.2017 tarih ve 110 sayılı kararda Bağımsız Bölüm No:6 1000/2000 Hisse Pay/Hisse Payda (Çatı) Malikinin sehven hatalı olarak DİLEK ÇETİNDAMAR olarak yazıldığı görülmüş olup 03.10.2017 tarih ve 110 sayılı Encümen Kararı iptal edilerek aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 230 ada, 8 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Fişekhane Sokak No:4 Adalar/İstanbul adresinde tapudaki maliklerine ait IV. Sınıf A Grubu Müstakil Spor Köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve stadları bulunan) olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 19.09.2017 tarihinde yapılan incelemede 1701213873 sayılı BİMER şikayeti üzerine 230 ada, 8 parsel sayılı yerde yapılan incelemede 16.06.1998 sayılı mimari projesine göre ruhsatsız havuz tespit edilmiştir. Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 19.09.2017 tarih ve 3/119 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. Taşınmaza ait tapu kayıtlarından Bağımsız Bölüm No:1 (Bodrum) Malikinin ZEHRA NEŞE GÜLTEKİN,  Bağımsız Bölüm No:2 (Bodrum) Malikinin YAŞAR GÜNAYDIN,  Bağımsız Bölüm No:3 (Zemin) Malikinin ŞÜKRÜ ÖZGÜÇ, Bağımsız Bölüm No:4 (Zemin) Malikinin PINAR ÇOLAK,  Bağımsız Bölüm No:5 Malikinin (Çatı) DİLEK ÇETİNDAMAR,  Bağımsız Bölüm No:6 1000/2000 Hisse Pay/Hisse Payda (Çatı) Malikinin SALİM ZAİMOĞLU ve Bağımsız Bölüm No:6 1000/2000 Hisse Pay/Hisse Payda (Çatı) Malikinin MELEK BALA ZAİMOĞLU olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 30 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 37,748820TL hesabıyla, toplam 1.132,464600 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu (1.132,464600 TL x % 30 = 339,739380 TL), 2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu  (1.132,464600 TL x % 80 = 1.036,471005 TL), 3-)Ruhsatsız olarak  yapılmış olduğu 1.132,464600 TL x % 100 = 1.132,464600 TL), 4-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (1.132,464600 TL x % 20= 226,492920 TL), 5-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.132,464600 TL x % 20= 226,492920 TL)  dikkate alınarak tapudaki maliklerine toplamda: 4.869,60 TL para cezası tayinine, Tayin edilen 4.869,60 TL para cezasının ise; Bağımsız Bölüm No:1 (Bodrum) Maliki ZEHRA NEŞE GÜLTEKİN’ den: 10/110 (Arsa Pay/Payda) x 4.869,60 TL = 442,70 (dörtyüzkırkikilirayetmişkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:2 (Bodrum) Maliki YAŞAR GÜNAYDIN’ dan:10/110 (Arsa Pay/Payda) x 4.869,60 TL = 442,70 (dörtyüzkırkikilirayetmişkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:3 (Zemin) Maliki ŞÜKRÜ ÖZGÜÇ’ den: 20/110 (Arsa Pay/Payda) x 4.869,60 TL = 885,40 (sekizyüzseksenbeşlirakırkkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:4 (Zemin) Maliki PINAR ÇOLAK’ dan: 20/110 (Arsa Pay/Payda) x 4.869,60 TL = 885,40 (sekizyüzseksenbeşlirakırkkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:5 (Çatı) Maliki DİLEK ÇETİNDAMAR’ dan: 25/110 (Arsa Pay/Payda) x 4.869,60 TL = 1.106,73 (binyüzaltılirayetmişüçkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:6 (Çatı) 1000/2000 Hisse Pay/Payda  Maliki SAİM ZAİMOĞLU’ndan: 25/110 (Arsa Pay/Payda) x 4.869,60 TL x ½ (Hisse Pay/Payda) = 553,36 (beşyüzelliüçliraotuzaltıkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:6 (Çatı) 1000/2000 Hisse Pay/Payda  Maliki MELEK BALA ZAİMOĞLU’ ndan: 25/110 (Arsa Pay/Payda) x 4.869,60 TL x ½ (Hisse Pay/Payda) = 553,36 (beşyüzelliüçliraotuzaltıkuruş) TL, olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 24.10.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    121    24.10.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.10.2017 tarih ve E.10574 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Fazıl Ahmet Aykaç Sokak,72 ada, 1 parsel, 1 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 21.09.2017 tarih ve 3/120 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile 09.08.2017/1689 sayılı kurul yazısına istinaden onaylı proje ile yerinde yapılan dışarıdan incelemede; Projede 1. Bodrum kat dış cephe malzemesi taş olması gerekirken ahşap kaplama yapıldığı 2. Bodrum katta sağ ve sol yan cephelere üst katlarda var olan balkonlarla aynı olacak şekilde birer adet balkon eklendiği (1,50 m x 4,10 m) buradaki pencere boyutları değiştirilerek 0,70 m x 1,95 m ebatında 2 adet pencere 1,30 m x 2,50 m ebatında 1 adet kapı açıldığı, arka cephede var olan 0,8 m x 0,5 m ebatıda 2 adet pencerenin kaldırıldığı, müştemilatın kotunun 2. Bodrumla aynı olacak şekilde yapıldığı dolayısı ile merdiveninin kaldırıldığı, zemin kata çıkan sol yan cephedeki merdivenin ve kapının kaldırıldığı tespit edilmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.09.2017 tarih ve E.9391 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 26.09.2017 tarih ve 2017/108 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliklerine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 21.09.2017 gün ve 3 cilt 120 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Fazıl Ahmet Aykaç Sokak,72 ada, 1 parsel,  1 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 21.09.2017 gün ve 3 cilt 120 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: A Blok Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:1 maliki TAMAR KAYSERİLİOĞLU’na: 3.282,50 (üçbinikiyüzseksenikiliraellikuruş) TL, A Blok Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:2 maliklerine: 3.282,50 TL para cezası tayin edilmesine, tayin edilen para cezasının ise: A Blok Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:2 4000/12000 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi:BERÇ ŞİRİNOĞLU’ndan: 4000/12000 x 3.282,50 TL = 1.094,17 (bindoksandörtliraonyedikuruş), A Blok Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:2 4000/12000 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi:BEDROS ŞİRİNOĞLU’ndan: 4000/12000 x 3.282,50 TL = 1.094,17 (bindoksandörtliraonyedikuruş), A Blok Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:2 3000/12000 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi:GARO ŞİRİNOĞLU’ndan: 3000/12000 x 3.282,50 TL = 820,62 (sekizyüzyirmiliraaltmışikikuruş), A Blok Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:2 1000/12000 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi:SİRPUHİ TANYA ŞİRİNOĞLU’ndan: 1000/12000 x 3.282,50 TL = 273,54 (ikiyüzyetmişüçliraellidörtkuruş) olarak tahsil edilmesine, A Blok Zemin Kat Bağımsız Bölüm No: 3 maliklerine: 3.282,50 TL para cezası tayin edilmesine, tayin edilen para cezasının ise: A Blok Zemin Kat Bağımsız Bölüm No:3 1000/3000 Hisse Pay / Hisse Payda sahibi AGAVNİ TALİN MANUKOĞLU’ndan: 1000/3000 x 3.282,50 TL = 1.094,17 (bindoksandörtliraonyedikuruş), A Blok Zemin Kat Bağımsız Bölüm No:3 1000/3000 Hisse Pay / Hisse Payda sahibi KAPRİEL JİRAYR SAHAKYAN’ dan: 1000/3000 x 3.282,50 TL = 1.094,17 (bindoksandörtliraonyedikuruş), A Blok Zemin Kat Bağımsız Bölüm No:3 1000/3000 Hisse Pay / Hisse Payda sahibi ANİ BENGLİAN’ dan: 1000/3000 x 3.282,50 TL = 1.094,17 (bindoksandörtliraonyedikuruş) olarak tahsil edilmesine, A Blok Zemin Kat Bağımsız Bölüm No: 4 maliklerine: 3.282,50 TL para cezası tayin edilmesine, tayin edilen para cezasının ise: A Blok Zemin Kat Bağımsız Bölüm No:4 4000/12000 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi: BERÇ ŞİRİNOĞLU’ndan: 4000/12000 x 3.282,50 TL = 1.094,17 (bindoksandörtliraonyedikuruş), A Blok Zemin Kat Bağımsız Bölüm No:4  4000/12000 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi: BEDROS ŞİRİNOĞLU’ndan: 4000/12000 x 3.282,50 TL = 1.094,17 (bindoksandörtliraonyedikuruş), A Blok Zemin Kat Bağımsız Bölüm No:4 3000/12000 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi:GARO ŞİRİNOĞLU’ndan: 3000/12000 x 3.282,50 TL = 820,62 (sekizyüzyirmiliraaltmışikikuruş), A Blok Zemin Kat Bağımsız Bölüm No:4  1000/12000 Hisse Pay/Hisse Payda sahibi: SİRPUHİ TANYA ŞİRİNOĞLU’ndan: 1000/12000 x 3.282,50 TL = 273,54 (ikiyüzyetmişüçliraellidörtkuruş) olarak tahsil edilmesine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 24.10.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    122    24.10.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.10.2017 tarih ve 99330125-302.03-E.10570 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, 54 ada, 16 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Alsancak Caddesi No:33 Adalar/İstanbul adresinde tapudaki maliklerine ait III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 20.10.2017 tarihinde yapılan incelemede 08.09.2017/1847 sayılı yazı eki Kurul Kararı gereği 74/6107 tarihli proje ile yerinde yapılan incelemede çekme katın ön cephesinde yer alan terasın yaklaşık 10.27 m² lik kısmının salona katıldığı , arkadaki terasın yaklaşık 28.68 m² sinin kapatılarak odalara dönüştürüldüğü ve odalardan terasa çıkan 2 adet kapı yapıldığı  (5.4 m²) bu kata çıkan merdiven sahanlığının daireye katıldığı (1.0 m²) ve plan şemasında değişiklik yapıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 20.10.2017 tarih ve 3/126 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. Tapudaki malikinin ZARUHİ BAĞDAT olduğu anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 45,50 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 29,542555 TL hesabıyla, toplam 1.344,186252 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu,  (1.344,186252 TL x % 80 = 1.075,349002 TL ), 2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu  (1.344,186252 TL x % 100= 1.344,186252 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (1.344,186252 TL x % 20= 268,837250 TL), 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.344,186252 TL x % 20= 268,837250 TL) dikkate alınarak tapudaki maliki ZARUHİ BAĞDAT’a toplamda : 4.301,40 (dörtbinüçyüzbirlirakırkkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 24.10.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    123    31.10.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İşletme Müdürlüğü’nün 31.10.2017 tarih ve E.10840 sayılı teklifi incelenmiş olup; Dosyasında yapılan incelemede Belediyemizin sorumluluk alanı içerisinde yer alan İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mahallesi, 13 pafta, 2 ada, 6 parsel sayılı İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının arka kısmındaki bölümde bulunan ATM kabin yeri, 06.11.2014-05.11.2017 tarihleri arasında, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Beyoğlu/İstanbul Şubesi’ne kiraya verilmiş olduğu görülmüştür. 05.11.2017 tarihinde kiralama süresi dolacak yerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi ile ilgili ihalenin; Belediye Encümenimizce 21.11.2017 Salı günü Saat:14.00’de yapılmasına, Belediye Encümeni’nin 31.10.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    124    31.10.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İşletme Müdürlüğü’nün 31.10.2017 tarih ve E.10855 sayılı teklifi incelenmiş olup; Dosyasında yapılan incelemede Burgazadası Pelit Sokak No:10, 1 pafta, 2 ada, 3 parselde (eski adı Köy Kahyası Sok.No:18) bulunan Belediyemize ait konut vasıflı taşınmazımız 21.11.2014-21.11.2017 tarihleri arasında, Mine ÖZBEK’e  kiraya verildiği görülmüştür. 21/11/2017 tarihinde kiralama süresi dolacak olan yerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi ile ilgili ihalenin; Belediye Encümenimizce 21.11.2017 Salı günü Saat:14.30’da yapılmasına, Belediye Encümeni’nin 31.10.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    125    31.10.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İşletme Müdürlüğü’nün 31.10.2017 tarih ve E.10884 sayılı teklifi incelenmiş olup; Belediyemizin sorumluluk alanı içerisinde yer alan İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mah.13 pafta, 2 ada, 6 parsel sayılı İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının arka kısmındaki bölümde bulunan ATM kabin yerinin kiraya verilmesi planlanmaktadır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi ile ilgili ihalenin; Belediye Encümenimizce 21.11.2017 Salı günü Saat:15.00’de yapılmasına, Belediye Encümeni’nin 31.10.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    126    14.11.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.11.2017 tarih ve E.11319 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 23 Nisan Caddesi 21 ada, 11 parsel, 22 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 04.10.2017 tarih ve 3/123 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile onaylı projeye aykırı olarak 23 Nisan Caddesinden hotel binasının terasına köprü yolu yapılıp terasın kapatılarak kullanıma açıldığı, restaurant olarak işletildiği ve ekstra emsal (hacim) kazanıldığı (mevzuata aykırı olarak) tespit edilmiştir. İskan edildiğinden mühür altına alınamamıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17.10.2017 tarih ve E.9930 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 17.10.2017 tarih ve 2017/119 sayılı Encümen Kararı ile para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 04.10.2017 gün ve 3 cilt 123 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 23 Nisan Caddesi 21 ada, 11 parsel, 22 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 04.10.2017 gün ve 3 cilt 123 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak onaylı projesine aykırı imalatların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Tapudaki maliki Nail Murat PEKİN’e: 3.282,50 (üçbinikiyüzseksenikiliraellikuruş) TL, para cezasının tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 14.11.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    127    14.11.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.11.2017 tarih ve E.11320 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Fişekhane Sokak, 230 ada, 8 parsel, 4 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 19.09.2017 tarih ve 3/119 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile 1701213873 sayılı BİMER şikayeti üzerine 230 ada, 8 parsel sayılı yerde yapılan incelemede 16.06.1998 sayılı mimari projesine göre ruhsatsız havuz tespit edilmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.10.2017 tarih ve E.10633 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 24.10.2017 tarih ve 2017/120 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliklerine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 19.09.2017 gün ve 3 cilt 119 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Fişekhane Sokak, 230 ada, 8 parsel, 4 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 19.09.2017 gün ve 3 cilt 119 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği tapudaki maliklerine 3.282,50 TL para cezası tayin edilmesine. Tayin edilen 3.282,50 TL para cezasının ise; Bağımsız Bölüm No:1 (Bodrum) Maliki ZEHRA NEŞE GÜLTEKİN’ den:10/110 (Arsa Pay/Payda) x 3.282,50 TL = 298,41 (ikiyüzdoksansekizlirakırkbirkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:2 (Bodrum) Maliki YAŞAR GÜNAYDIN’ dan: 10/110 (Arsa Pay/Payda) x 3.282,50 TL = 298,41 (ikiyüzdoksansekizlirakırkbirkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:3 (Zemin) Maliki ŞÜKRÜ ÖZGÜÇ’ den: 20/110 (Arsa Pay/Payda) x 3.282,50 TL = 596,82 (beşyüzdoksanaltıliraseksenikikuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:4 (Zemin) Maliki PINAR ÇOLAK’ dan: 20/110 (Arsa Pay/Payda) x 3.282,50 TL = 596,82 (beşyüzdoksanaltıliraseksenikikuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:5 (Çatı) Maliki DİLEK ÇETİNDAMAR’ dan 25/110 (Arsa Pay/Payda) x 3.282,50 TL = 746,02(yediyüzkırkaltıliraikikuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:6 (Çatı) 1000/2000 Hisse Pay/Payda  Maliki SAİM ZAİMOĞLU’ndan:
25/110 (Arsa Pay/Payda) x  3.282,50 TL x ½ (Hisse Pay/Payda) = 373,01 (üçyüzyetmişüçlirabirkuruş) TL,Bağımsız Bölüm No:6 (Çatı) 1000/2000 Hisse Pay/Payda  Malik MELEK BALA ZAİMOĞLU’ ndan: 25/110 (Arsa Pay/Payda) x  3.282,50 TL x ½ (Hisse Pay/Payda) = 373,01 (üçyüzyetmişüçlirabirkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 14.11.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    128    14.11.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.11.2017 tarih ve E.11326 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Fişekhane Sokak, 230 ada, 7 parsel, 2 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 04.10.2017 tarih ve 3/122 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile Onaylı Projesine aykırı olarak 1-2-3-4-5-6 numaralı daireler 17,6 m² Aydınlığı dairelerine kattığı ve ortak alandaki 32 m² ’lik ruhsatsız havuz yapıldığı ayrıca 1 ve 2 numaralı daireler 15 m² ’lik sığınak ve kömürlükleri kendi dairesine kattığı ve 5 ve 6 numaralı dairelerin çatı arasındaki kullanımı büyüttüğü ve teras oluşturduğu tespit edilmiştir. İskan edildiğinden mühür altına alınamamıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.10.2017 tarih ve E.10051 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 17.10.2017 tarih ve 2017/115 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliklerine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 04.10.2017 gün ve 3 cilt 122 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Fişekhane Sokak, 230 ada, 7 parsel, 2 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 04.10.2017 gün ve 3 cilt 122 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Ruhsatsız Havuz (Ortak Alan) İçin: tapudaki maliklerine 3.282,50 TL para cezası tayinine. Tayin edilen 3.282,50 TL para cezasının ise: Bağımsız Bölüm No:1 (BODRUM) Maliki YASEF LEBA’ dan: 15/120 (Arsa Pay/Payda) x 3.282,50 TL = 410,31 (dötyüzonliraotuzbirkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:2 (BODRUM) Maliki SARA M. ACAR’ dan: 15/120 (Arsa Pay/Payda) x 3.282,50 TL = 410,31 (dötyüzonliraotuzbirkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:3 (ZEMİN) 1000/2000 Hisse Pay/Payda  Maliki DANİEL İSTRİGO’dan: 20/120 (Arsa Pay/Payda) x 3.282,50 TL x ½ (Hisse Pay/Payda) = 273,54 (ikiyüzyetmişüçliraellidörtkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:3 (ZEMİN) 1000/2000 Hisse Pay/Payda  Maliki ROZİ İSTRİGO’dan: 20/120 (Arsa Pay/Payda) x 3.282,50 TL x ½ (Hisse Pay/Payda) = 273,54 (ikiyüzyetmişüçliraellidörtkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:4 (ZEMİN) Maliki CENGİZ SEPKİN’ den: 20/120 (Arsa Pay/Payda) x 3.282,50 TL = 547,09 (beşyüzkırkyediliradokuzkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:5 (ÇATI) Maliki HÜSAMETTİN SEKİZKARDEŞ’ ten: 25/120 (Arsa Pay/Payda) x 3.282,50 TL = 683,85 (altıyüzseksenüçliraseksenbeşkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:6 (ÇATI) 1000/2000 Hisse Pay/Payda  Maliki FURTUNA KÜÇÜKAĞA’dan: 25/120 (Arsa Pay/Payda) x 3.282,50 TL x ½ (Hisse Pay/Payda) = 341,93 (üçyüzkırkbirliradoksanüçkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:6 (ÇATI) 1000/2000 Hisse Pay/Payda  Maliki AVRAM KÜÇÜKAĞA’dan: 25/120 (Arsa Pay/Payda) x 3.282,50 TL x ½ (Hisse Pay/Payda) = 341,93 (üçyüzkırkbirliradoksanüçkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bağımsız Bölüm No:1 (BODRUM) için: Tapudaki maliki YASEF LEBA’ya: 3.282,50 (üçbinikiyüzseksenikiliraellikuruş) TL para cezası tayinine. Bağımsız Bölüm No:2 (BODRUM) için: Tapudaki maliki SARA M. ACAR’a: 3.282,50 (üçbinikiyüzseksenikiliraellikuruş) TL para cezası tayinine. Bağımsız Bölüm No:3 (ZEMİN) için: tapudaki maliklerine 3.282,50 TL para cezası tayinine. Tayin edilen 3.282,50 TL para cezasının ise: ½ Hisse Pay/Hisse Payda maliki DANİEL İSTRİGO’dan toplamda: 3.282,50 TL x ½ = 1.641,25 (binaltıyüzkırkbirlirayirmibeşkuruş) TL, ½ Hisse Pay/Hisse Payda maliki ROZİ İSTRİGO’dan toplamda: 3.282,50 TL x ½ = 1.641,25 (binaltıyüzkırkbirlirayirmibeşkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bağımsız Bölüm No:4 (ZEMİN) için: Tapudaki maliki CENGİZ SEPKİN’e: 3.282,50 (üçbinikiyüzseksenikiliraellikuruş) TL para cezası tayinine. Bağımsız Bölüm No:5 (ÇATI)  için: Tapudaki maliki HÜSAMETTİN SEKİZKARDEŞ’e: 3.282,50 (üçbinikiyüzseksenikiliraellikuruş) TL para cezası tayinine. Bağımsız Bölüm No:6 (ÇATI) için: tapudaki maliklerine 3.282,50 TL para cezası tayinine. Tayin edilen 3.282,50 TL para cezasının ise: ½ Hisse Pay/Hisse Payda maliki AVRAM KÜÇÜKAĞA’dan toplamda: 3.282,50 TL x ½ = 1.641,25 (binaltıyüzkırkbirlirayirmibeşkuruş) TL, ½ Hisse Pay/Hisse Payda maliki FURTUNA KÜÇÜKAĞA’dan:toplamda: 3.282,50 TL x ½ = 1.641,25 (binaltıyüzkırkbirlirayirmibeşkuruş) TL olarak tahsil edilmesine.Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 14.11.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    129    21.11.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17.11.2017 tarih ve E.11202 sayılı yazısı tetkik edildi. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü’nün 06.11.2017 tarih ve  67162833-160.03.04 [34101009002] -E.10658 sayılı yazısı ile Kınalıada Beşiroğlu Sokakta kiraladığımız yere ait kira sözleşmesinin 11.12.2017 tarihinde sona ereceğinden bahisle, kira sözleşmesinin devamı için yeni dönem kira bedeli ve taahhütname maddeleri belirtilmiştir.Kınalıada’daki vatandaşlarımızın Sağlık Hizmetlerinin kesintiye uğramaması için, İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Beşiroğlu Sokak, 4 pafta, 4 ada, 34 parsel 9 kapı sayılı yerin, tapu maliki olan Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden 1 (bir) yıllığına kiralanmasına, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.11.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    130    21.11.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 20.11.2017 tarih ve 50152120-302-E.11361 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Büyükada Polis Merkezi Amirliği tarafından 05.11.2017 günü saat:00:50 sıralarında yapılan denetimlerde; Büyükada Şehit Recep Koç Caddesi No:2/C kapı sayılı adreste faaliyet gösteren SABAHATTİN ÖZYURT adına Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenen ve işletmeciliğini VEYSİ TUNTEL (T.C. Kimlik No:61900177056)’in yaptığı, PEPE RESTAURANT isimli işletmede, canlı müzik yapıldığı tespit edilmiş olup tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. İşyeri ilgilisi Sabahattin ÖZYURT’a;  19.09.2017 tarih ve 105 sayılı Adalar Belediyesi Encümen Kararı ile fazladan masa ve sandalye kullanarak ortak kullanım yolunu işgal ettiği ve yüksek sesle canlı müzik yayını yaptığı gerekçesi ile 2.310,00 TL idari para cezası verilmiş olup, işyeri 1(bir) gün faaliyetten men edilmiştir. Yapılan müzakere neticesinde; 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde: ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden, ;  19.09.2017 tarih ve 105 sayılı Encümen kararı ile verilen 2.310,00 TL para cezası bir kat arttırılarak işyeri ilgilisi Sabahattin ÖZYURT’a: 4.620,00 (dörtbinaltıyüzyirmi) TL idari para cezası verilmesine, İşyerinin 2 (iki) gün faaliyetten men edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.11.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    131    21.11.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 20.11.2017 tarih ve 50152120-302-E.11362 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Büyükada Polis Merkezi Amirliği tarafından 05.11.2017 günü saat: 01:30 sıralarında yapılan denetimlerde; Büyükada Fenerbahçeli Lefter Sokak No:2/C kapı sayılı adreste faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Tuna YÜKSEL (T.C. Kimlik No:32618431266)’in yaptığı SEFANIN YERİ isimli işletmede, yüksek sesle müzik yayını yapıldığı tespit edilmiş olup tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. İşyeri ilgilisi Tuna YÜKSEL (T.C. Kimlik No:32618431266)’e;  19.09.2017 tarih ve 104 sayılı Adalar Belediyesi Encümen Kararı ile CD den yüksek sesle müzik yayını yapıldığı gerekçesi ile 1.155,00 TL idari para cezası verilmiş olup, işyeri 1(bir) gün faaliyetten men edilmiştir. Yapılan müzakere neticesinde; 2559 sayılı P.V.S.K.’nın 6. Maddesinde:  ‘’belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır’’ hükmüne istinaden, ;  19.09.2017 tarih ve 104 sayılı Encümen kararı ile verilen 1.155,00 TL para cezası bir kat arttırılarak işyeri ilgilisi Tuna YÜKSEL (T.C. Kimlik No:32618431266)’e: 2.310,00 (ikibinüçyüzon) TL idari para cezası verilmesine, İşyerinin 2 (iki) gün faaliyetten men edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.11.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    132    21.11.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17.11.2017 tarih ve E.11467 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Tekinay Sokak, 65 ada, 10 parsel, 49 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 11.10.2017 tarih ve 3/125 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile 29.06.2017/6289 sayılı dilekçe ve 06.09.2017/1659-169976 sayılı KUDEB yazısına istinaden proje ile yerinde yapılan incelemede çekme katın büyütüldüğü arka ve sağ cepheye birer addet pencere açıldığı mutfağın önündeki balkonun mutfağa katıldığı tespit edilmiştir. Daire iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.10.2017 tarih ve E.10193 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 17.10.2017 tarih ve 2017/116 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliklerine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 11.10.2017 gün ve 3 cilt 125 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Tekinay Sokak, 65 ada, 10 parsel, 49 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 11.10.2017 gün ve 3 cilt 125 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği tapudaki maliklerine 3.282,50 TL para cezası tayin edilmesine. Tayin edilen 3.282,50 TL para cezasının ise; 3/16 Hisse Pay/Payda sahibi ROY KARASU’ dan: 03/16 (Arsa Pay/Payda) x 3.282,50 TL = 615,47 (altıyüzonbeşlirakırkyedikuruş) TL, 3/16 Hisse Pay/Payda sahibi TALİN KARASU’ dan: 03/16 (Arsa Pay/Payda) x 3.282,50 TL = 615,47 (altıyüzonbeşlirakırkyedikuruş) TL, 5/8 Hisse Pay/Payda sahibi KEGAM KARASU’ dan: 5/8 (Arsa Pay/Payda) x 3.282,50 TL = 2.051,56 (ikibinellibirliraellialtıkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.11.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    133    21.11.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17.11.2017 tarih ve E.11472 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Alsancak Caddesi, 54 ada, 4 parsel, 27 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 11.10.2017 tarih ve 3/124 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile 11.09.2017/1703-173306 sayılı KUDEB yazısı ve 17.08.2017/8214 sayılı dilekçeye istinaden proje ile söz konusu restoranda yapılan incelemede; müştemilat ile ana bina arasında yaklaşık 80 m² ’lik mutfak, depo gibi işlevleri barındıran yapı ilave edildiği ve arada kalan alanın üzerinin kapatıldığı, yine müştemilatın solundaki bahçenin üzerinin ve etrafının açılır kapanır sistemle kapatıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.10.2017 tarih ve E.10189 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 17.10.2017 tarih ve 2017/117 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliklerine para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 11.10.2017 gün ve 3 cilt 124 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Alsancak Caddesi, 54 ada, 4 parsel, 27 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 11.10.2017 gün ve 3 cilt 124 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği tapudaki maliklerine 3.282,50 TL para cezası tayin edilmesine. Tayin edilen 3.282,50 TL para cezasının ise; 48/130 Hisse Pay/Payda sahibi ALİ NEFİ ÖNER’ den: 48/130 (Arsa Pay/Payda) x 3.282,50 TL = 1.212,00 (binikiyüzoniki) TL, 41/65 Hisse Pay/Payda sahibi UĞUR KAAN ÖNER’ den: 41/65 (Arsa Pay/Payda) x 3.282,50 TL = 2.070,50 (ikibinyetmişliraellikuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.11.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    134    21.11.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 20.11.2017 tarih ve E.11551 sayılı teklifi incelenmiş olup; Belediye Encümeni'nin 31.10.2017 tarih ve 2017/123, 2017/125 sayılı Encümen Kararlarında belirtilen 21.11.2017 tarih ve saat 14:00 ve 15:00'de ayrı ayrı ihale edilmesi kararlaştırılan "Adalar ilçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 13 pafta, 2 Ada, 6 Parsel sayılı İlçe Emninet Müdürlüğü binasının arka kısmındaki bölümde bulunan iki adet ATM Kabin yeri" ile 21.11.2017 tarih ve 2017/124 encümen kararında saat 14:30 da ihale edilmesi kararlaştırılan "Burgazada Pelit Sokak No:10, 1 Pafta, 2 Ada, 3 Parselde (eski adı Köy Kahyası Sokak No:18) bulunan Belediyemize ait konut vasıflı taşınmazımızın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile kiralama ihaleleri katılım olmadığından iptal edilmiştir. Belediye Encümeni’nin 31.10.2017 tarih ve 2017/123 sayılı Kararı ile 21.11.2017 tarih ve saat 14:00'de ihale edilmesi kararlaştırılan "Adalar ilçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 13 pafta, 2 Ada, 6 Parsel sayılı İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının arka kısmındaki bölümde bulunan ‘’ATM Kabin Yerinin’’ 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi ile ilgili ihalenin; 12.12.2017 Salı günü Saat:15.00’de, Belediye Encümeni’nin 31.10.2017 tarih ve 2017/125 sayılı Kararı ile 21.11.2017 tarih ve saat 15:00'de ihale edilmesi kararlaştırılan "Adalar ilçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 13 pafta, 2 Ada, 6 Parsel sayılı İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının arka kısmındaki bölümde bulunan ‘’ATM Kabin Yerinin’’ 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi ile ilgili ihalenin; 12.12.2017 Salı günü Saat:14.30’da, Belediye Encümeni’nin 31.10.2017 tarih ve 2017/124 Kararı ile 21.11.2017 tarih ve saat 14:30'da ihale edilmesi kararlaştırılan "Burgazada Pelit Sokak No:10, 1 Pafta, 2 Ada, 3 Parselde (eski adı Köy Kahyası Sokak No:18) bulunan Belediyemize ait konut vasıflı taşınmazımızın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi ile ilgili ihalenin ise; 12.12.2017 Salı günü Saat:14.00’de Belediye Encümenimiz tarafından yapılmasına, ihaleler ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması için kararın Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.11.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    135    21.11.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İşletme Müdürlüğü’nün 20.11.2017 tarih ve E.11538 sayılı yazısı tetkik edildi. Burgazadası Aile Hekimliğinde hemşire olarak görev yapan Esra ÇETREFİL, Burgazadası Zabıta Karakolu üst katında bulunan yerin lojman olarak tahsis talebinde bulunmuştur. Burgazadası’nda Sağlık Hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla adı geçen 22 m²’lik yerin, 1984/18524 sayılı Lojman Yönetmeliğine istinaden; 3 yıl süre ile kira bedelinin 02.01.2017 tarih ve 377 sıra No’lu Milli Emlak Genel Tebliği’nin 3. Maddesi (c)  bendine göre 3,73 TL/m² ve 4. Maddesi (c) bendine göre 1,54 TL/ m² olmak üzere toplam 5,27 TL/m²’den 115,94 TL+ KDV bedelle, hemşire Esra ÇETREFİL’e lojman olarak tahsis edilmesine, kiralama ile ilgili iş ve işlemlerin ise İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülmesine, Belediye Encümeni’nin 21.11.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    136    28.11.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.11.2017 tarih ve E.11705 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Alsancak Caddesi, 54 ada, 16 parsel, 33 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 20.10.2017 tarih ve 3/126 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile 08.09.2017/1847 sayılı yazı eki Kurul Kararı gereği 74/6107 tarihli proje ile yerinde yapılan incelemede çekme katın ön cephesinde yer alan terasın yaklaşık 10.27 m² lik kısmının salona katıldığı , arkadaki terasın yaklaşık 28.68 m² sinin kapatılarak odalara dönüştürüldüğü ve odalardan terasa çıkan 2 adet kapı yapıldığı (5.4 m²) bu kata çıkan merdiven sahanlığının daireye katıldığı (1.0 m²) ve plan şemasında değişiklik yapıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.10.2017 tarih ve E.10570 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması  çin karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 24.10.2017 tarih ve 2017/122 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliki Zaruhi BAĞDAT’a para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 20.10.2017 gün ve 3 cilt 126 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Alsancak Caddesi, 54 ada, 16 parsel, 33 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 20.10.2017 gün ve 3 cilt 126 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği tapudaki maliki Zaruhi BAĞDAT’a 3.282,50 (üçbinikiyüzseksenikiliraellikuruş) TL para cezası tayin edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 28.11.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    137    05.12.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.12.2017 tarih ve E.12021 sayılı yazısı tetkik edildi.İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Maden Mahallesi, Şehit Recep Koç Caddesi, 24 ada, 4 parsel, 29 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 05.12.2017 tarih ve 2/100 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile mahallen yapılan incelemede mevcut zemin + üst (çekme) katlı tescilli eski eser binada ruhsatsız olarak üst katın önündeki çatının kaldırılarak teras haline getirilmiş olduğu ve çekme üst katın ön cephesinin tamamen açılmak suretiyle doğrama takılmış olduğu ve ayrıca kapı ve pencere doğramalarının yenilenmekte olduğu tespit edilmiş olup, faaliyet durdurularak mühür altına alınmıştır. Lily WASHİNGTON 08.12.2016 tarih ve 8071 sayı ile Yazı İşleri Müdürlüğünden kayda giren dilekçesinde 05.12.2016 tarih ve 2/100 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağına konu olan hatalı imalatlara ait sorumluluğun şahsına ait olduğunu belirtmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.12.2016 tarih ve 2016/1965 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 13.12.2016 tarih ve 2016/198, sayılı Encümen Kararı ile Lily WASHİNGTON (T.C. Kimlik No: 55333018918)’a para cezası uygulanmıştır. 05.12.2016 tarih 2/100 cilt/sayfa nolu yapı tatil tutanağı ile mühürlenen yapıda, mührün fek edilerek aykırı uygulamalara devam edildiğinin 05.01.2017 tarih 3/103 cilt/sayfa nolu yapı tatil tutanağı ile tespiti üzerine İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.01.2017 tarih ve E.482 sayılı yazılarıyla, 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesi uyarınca "... fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır ..." hükmü gereği karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 17.01.2017 tarih ve 2017/008 sayılı Encümen Kararı ile Lily WASHİNGTON (T.C. Kimlik No: 55333018918)’a para cezası uygulanmıştı Dosyasında yapılan incelemede 05.12.2017 tarih ve 2/100 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Maden Mahallesi, Şehit Recep Koç Caddesi, 24 ada, 4 parsel, 29 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 05.12.2017 tarih ve 2/100 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak taşınmazın onaylı projesine uygun hale getirilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği tapudaki maliki Galip ÖZEN(T.C. Kimlik No:29737748726)’e 3.282,50 (üçbinikiyüzseksenikiliraellikuruş) TL para cezası tayin edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 05.12.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    138    12.12.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 12.12.2017 tarih ve 11931 sayılı teklifi incelenmiş olup; Belediyemiz tasarrufunda bulunan "Adalar İlçesi, Burgazada Pelit Sokak No:10, 1 Pafta, 2 Ada, 3 Parselde (Eski adı Köy Kahyası Sokak No:18) bulunan Belediyemize ait konut taşınmazımızın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine Açık İhale Usulü ile kiralama işi için 27.11.2017 tarih ve 10855 sayılı İhale Onay Belgesine istinaden: 1 (bir) Yıllık: 7.200,00 (yedibinikiyüz) TL + KDV, 3 (üç) Yıllık: 21.600,00 (yirmibirbinaltıyüz) TL + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 35. maddesine istinaden 12.12.2017 Salı günü saat 14:00’de ihaleye çıkılmıştır. Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz toplanmıştır. İhaleye toplam 1 (bir) katılım gerçekleşmiş, 33896266632 T.C. Kimlik Numaralı MİNE ÖZBEK’in dosya satın aldığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca 33896266632 T.C. Kimlik Numaralı MİNE ÖZBEK’in Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi, istenen belgelerin eksiksiz olduğu, 1 (bir) Yıllık: 7.200,00 (yedibinikiyüz) TL + KDV, 3 (üç) Yıllık: 21.600,00 (yirmibirbinaltıyüz) TL + KDV teklif verdiği görülmüştür. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazada Pelit Sokak No:10, 1 Pafta, 2 Ada, 3 Parselde (eski adı Köy Kahyası Sokak No:18) bulunan Belediyemize ait konut vasıflı taşınmazımızın, 33896266632 T.C. Kimlik Numaralı MİNE ÖZBEK’e sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreliğine aşağıdaki şartlar ile kiralanmasına; İlk yıl 1 (bir) yıllık kira bedeli olan 7.200,00 (yedibinikiyüz) TL + KDV’nin peşin olarak, İkinci Yıl; bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin, Üçüncü Yıl; bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin olarak tahsil edilmesine, 2886 sayılı yasanın 31. Maddesine istinaden ita amirinin onayına sunulmasına, gerekli işlemlerin Destek Hizmetleri Müdürlüğünce takip ve ifa edilmesine, Belediye Encümeni’nin 12.12.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    139    12.12.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 12.12.2017 tarih ve 11933 sayılı teklifi incelenmiş olup; Belediyemiz tasarrufunda bulunan "Büyükada Nizam Mahallesi 13 Pafta, 2 Ada, 6 Parsel sayılı, İlçe Emniyet Müdürlüğü arkasındaki “ATM Yeri” vasıflı taşınmazımızın",  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine Açık İhale Usulü ile kiralama işi için 28.11.2017 tarih ve 10855 sayılı İhale Onay Belgesine istinaden: 1 (bir) Yıllık: 38.482,32 (otuzsekizbindörtyüzseksenikiliraotuzikikuruş) TL + KDV, 3 (üç) Yıllık:115.446,96 (yüzonbeşdörtyüzkırkaltıliradoksanaltıkuruş) TL + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 35. maddesine istinaden 12.12.2017 Salı günü saat 14:30’da ihaleye çıkılmıştır. Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz toplanmıştır. İhaleye toplam 1 (bir) katılım gerçekleşmiş, FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ ’nin dosya satın aldığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ ’nin vekili 28333918748 T.C. Kimlik Numaralı CAN PARLAK’ın Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi, istenen belgelerin eksiksiz olduğu, 1 (bir) Yıllık: 38.500,00 (otuzsekizbinbeşyüz) TL + KDV teklif verdiği görülmüştür. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 13 pafta, 2 Ada, 6 Parsel sayılı İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının arka kısmındaki bölümde bulunan 4 m² ATM Kabin Yeri’nin, FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ ’ne sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreliğine aşağıdaki şartlar ile kiralanmasına; İlk yıl 1 (bir) yıllık kira bedeli olan 38.500,00 (otuzsekizbinbeşyüz) TL + KDV’nin peşin, İkinci Yıl; bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin, Üçüncü Yıl; bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin olarak tahsil edilmesine, 2886 sayılı yasanın 31. Maddesine istinaden ita amirinin onayına sunulmasına, gerekli işlemlerin Destek Hizmetleri Müdürlüğünce takip ve ifa edilmesine, Belediye Encümeni’nin 12.12.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    140    12.12.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 12.12.2017 tarih ve 11934 sayılı teklifi incelenmiş olup; Belediyemiz tasarrufunda bulunan "Büyükada Nizam Mahallesi 13 Pafta, 2 Ada, 6 Parsel sayılı, İlçe Emniyet Müdürlüğü arkasındaki “ATM Yeri” vasıflı taşınmazımızın",  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine Açık İhale Usulü ile kiralama işi için 28.11.2017 tarih ve 10840 sayılı İhale Onay Belgesine istinaden: 1 (bir) Yıllık: 38.482,32 (otuzsekizbindörtyüzseksenikiliraotuzikikuruş) TL + KDV, 3 (üç) Yıllık: 115.446,96 (yüzonbeşdörtyüzkırkaltıliradoksanaltıkuruş) TL + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 35. maddesine istinaden 12.12.2017 Salı günü saat 15:00’da ihaleye çıkılmıştır. İhale Komisyonumuzca TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BEYOĞLU ŞUBESİ adına görevlendirilen 12491982758 T.C. Kimlik Numaralı TAMER BERBER ve 10282950030 T.C. Kimlik Numaralı İBRAHİM MEMİŞ’in Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi,istenen belgelerin eksiksiz olduğu, 3 (üç) Yıllık: 115.447,00 (yüzonbeşdörtyüzkırkyedi) TL + KDV teklif verdiği görülmüştür. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 13 pafta, 2 Ada, 6 Parsel sayılı İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının arka kısmındaki bölümde bulunan 4 m² ATM Kabin Yeri’nin, TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BEYOĞLU ŞUBESİ’ne sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreliğine 115.447,00 (yüzonbeşdörtyüzkırkyedi) TL + KDV peşin ücret tahsil edilerek kiralanmasına, 2886 sayılı yasanın 31. Maddesine istinaden ita amirinin onayına sunulmasına, gerekli işlemlerin Destek Hizmetleri Müdürlüğünce takip ve ifa edilmesine, Belediye Encümeni’nin 12.12.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliğiile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    141    19.12.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 19.12.2017 tarih ve 50152120-320.17-E.12488 sayılı yazısı tetkik edildi. Mehmet GENÇ (T.C. Kimlik No:42064593654) 04.12.2017 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu İsa GENÇ (T.C. Kimlik No:41992596072)’in vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Mehmet GENÇ (T.C. Kimlik No:42064593654)’e 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 04.01.2017 tarih ve 2017/4 sayılı kararına istinaden, 1 (bir) nüfus olduğundan.  Askerin sevk tarihi olan 30.10.2017 tarihinden askerliği bitinceye kadar öteki maişet giderleri olarak ayda 345,00 (üçyüzkırkbeş) TL, yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 19.12.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    142    26.12.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 26.12.2017 tarih ve E.12558 sayılı teklifi incelenmiş olup; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Lala Hatun Caddesi 2/1 kapı sayılı yerde kadastral boşlukta bulunan ( 13 pafta, 2 ada, 3 parsel ) Belediyemiz tasarrufundaki "Sıhhi Banyo" vasıflı taşınmazımızın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, Açık İhale Usulü ile kiralanması ihalesi için 11.12.2017 tarih ve E.11552 sayılı İhale Onay Belgesine istinaden:1 (bir) Yıllık: 18.080,26 (onsekizbinseksenlirayirmialtıkuruş) TL + KDV, 3 (üç) Yıllık: 54.240,78 (ellidörtbinikiyüzkırklirayetmişsekizkuruş) TL + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 35. maddesine istinaden 26.12.2017 Salı günü saat 14.00’de ihaleye çıkılmıştır.Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz toplanmıştır. İhaleye toplam 1 (bir) katılım gerçekleşmiş, SEDAT ŞAHİN (T.C. Kimlik No:20675134008)’in dosya satın aldığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca dosyasında yapılan incelemede Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 19.04.2017 tarih ve 44429982-17121.(91244).2017/1140 ve 03.10.2017 tarih ve 44429982-17121-2017/3072 sayılı yazılarında Umumi Tuvalet veya Hamam olarak kullanılması planlanan yerin giriş ve çıkışlarının kontrol altında bulundurulması ve denetiminin yapılması mümkün olmadığından bu yerin başka kişi veya kurumlar tarafından kullanılmasının İlçe Emniyet Müdürlüğü açısından güvenlik zafiyeti oluşturacağından bahisle söz konusu yerin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne arşiv ve depo olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesi istenilmiştir. Belediyemiz İşletme Müdürlüğü’nün 26.10.2017 tarih ve 32970733-529-E.9855 sayılı yazısı ile de; Bahse konu yerin Belediyemiz tarafından tadilatı yapılarak hamam olarak faaliyet göstermesi amacıyla yenilendiği, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından arşiv ve depo olarak kullanılması, yapılan kamu yatırımının harcanması ve vatandaşların talebinin karşılanamayacağı anlamına geleceğinden, güvenlik kontrolü olacak şekilde hamam olarak kullanılması konusunun yeniden değerlendirilmesi istenilmiştir. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 23.12.2017 tarih ve 44429982.17121.(91244).2017/4320 sayılı yazısında ise bahsi geçen yerin İmar Planında idari tesis alanı olduğu, Kaymakamlık, Emniyet, Muhtarlık dışında kullanılamayacağı belirtilmiş olup, tapudaki vasfı, yapının yasal durumu, parselin imar durumu, plan üzerindeki kullanım vasfı, aplikasyon ve çap olarak bilgi istenilmiştir. İhale Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda: Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yazıları ilgili müdürlüklerimizce incelenmesi ve sonuçlandırılmasına, Alınacak Görüş doğrultusunda işlem yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına, konuyla ilgili gerekli işlemlerin Destek Hizmetleri Müdürlüğünce takip ve ifa edilmesine, Belediye Encümeni’nin 26.12.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    143    26.12.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 26.12.2017 tarih ve E.12557 sayılı teklifi incelenmiş olup; Belediyemiz tasarrufunda bulunan, Kınalıada Mahallesi Çınar Aralığı Sokak 4 Pafta, 2 Ada, 2 Parsel sayılı yerde bulunan "Umumi Tuvalet" vasıflı taşınmazımızın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, Açık İhale Usulü ile kiralama ihalesi için 11.12.2017 tarih E.11508 sayılı İhale Onay Belgesine istinaden; 1 (bir) Yıllık: 10.207,78 (onbinikiyüzyedilirayetmişsekizkuruş) TL + KDV, 3 (üç) Yıllık: 30.623,34 (otuzbinaltıyüzyirmiüçliraotuzdörtkuruş) TL + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 35. maddesine istinaden 26.12.2017 Salı günü saat 14.30’da ihaleye çıkılmıştır. Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz toplanmıştır. İhaleye toplam 2 (iki) katılım gerçekleşmiş, SEDAT ŞAHİN (T.C. Kimlik No:20675134008) ve NURAN AKDAĞ (T.C. Kimlik No: 25843693134)’ın dosya satın aldığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca SEDAT ŞAHİN  T.C. Kimlik No:20675134008)’in Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi Noter Tasdikli İmza Sirküleri’nin eksik olduğu görülmüş olup Teklif Zarfının değerlendirmeye alınmamasına karar verilmiştir. İhale Komisyonumuzca NURAN AKDAĞ (T.C. Kimlik No: 25843693134)’ın Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi istenen belgelerin eksiksiz olduğu, 1 (bir) Yıllık: 10.207,78 (onbinikiyüzyedilirayetmişsekizkuruş) TL + KDV teklif verdiği görülmüştür. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi Çınar Aralığı Sokak 4 Pafta, 2 Ada, 2 Parsel sayılı yerde bulunan "Umumi Tuvalet" vasıflı taşınmazımızın, NURAN AKDAĞ (T.C. Kimlik No: 25843693134)’a sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreliğine aşağıdaki şartlar ile kiralanmasına; İlk yıl 1 (bir) yıllık kira bedeli olan 10.207,78 (onbinikiyüzyedilirayetmişsekizkuruş) TL + KDV’nin peşin, İkinci Yıl; bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin,  Üçüncü Yıl; bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin olarak tahsil edilmesine, 2886 sayılı yasanın 31. Maddesine istinaden ita amirinin onayına sunulmasına, gerekli işlemlerin Destek Hizmetleri Müdürlüğünce takip ve ifa edilmesine, Belediye Encümeni’nin 26.12.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    144    26.12.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  22.12.2017 tarih ve 99330125-302.02-E.12556 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 16 ada, 17 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Gülistan Caddesi No:99 Adalar/İstanbul adresinde İBRAHİM TULUĞ ÜNSAL’a ait III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 19.12.2017 tarihinde yapılan incelemede şikayet üzerine 04.03.1974 tarihli mimari proje ile yerinde yapılan incelemede 1. Katın arka tarafındaki yaklaşık 26 m² ’lik arka kısımdaki alanın kat alanına dahil edildiği 2. Katın ön ve arka kısımlarında 20 m² ve 50 m² lik boş alanların eternit ile kapatıldığı ve ayrıca çatı arasındaki 25 m² ’lik alanın çatı katı olarak kullanılmakta olduğu tespit edilmiş olup tüm bu faaliyetlerin evvelce yapılmış olduğunun, bitişiğindeki 16 ada, 15 parselde yer alan Yapı Kredi Bankası binasının tescil fişinden anlaşılmaktadır. Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 19.12.2017 tarih ve 3/127 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 121 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 29,542555 TL hesabıyla, toplam 3.574,649155 TL para cezası belirlenmiştir.  Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu, (3.574,649155 TL x % 80 = 2.864,23 TL ), 2-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (3.574,649155 TL x % 20= 714,929831 TL), 3-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (3.574,649155 TL x % 20= 714,929831 TL) dikkate alınarak tapudaki maliki İBRAHİM TULUĞ ÜNSAL’a toplamda : 7.864,23 (yedibinsekizyüzaltmışdörtlirayirmiüçkuruş) TL  para cezası tayinine Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 26.12.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    145    26.12.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  22.12.2017 tarih ve 99330125-E.11314 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi,  Burgazadası, Gönüllü Caddesi No: 30 kapı, 27 pafta, 28 ada, 7 parsel sayılı yerde bulunan taşınmaz için 3194 sayılı imar kanununun 42. Maddesince ilgi (b) Belediye Encümen kararı alınmış ve ilgililere tebliğ edilmiştir. İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin ilgi (a) kararı ile, verilen ilgi (b) encümen kararındaki cezanın      ‘’ …Bu durumda, ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapı tatil tutanağında ana yapının yapı Sınıfı ve grubu belirlendikten sonra, yapıya yapılan eklentilerin de ana yapının sınıfı ve grubuna tabi olduğu, bu yapı sınıfı ve grubu için öngörülen birim ceza miktarı esas alınması suretiyle para cezasının hesaplanması gerekirken, uyuşmazlık konusu yapıların, durum ve niteliğine uygun olmayan sınıf ve gruba göre hesaplanan para cezasına dayalı olarak Adalar Belediyesi Encümeni tarafından tesis edilen 14.459,34-TL tutarlı, 15/07/2014 gün ye 329 karar sayılı iş1emde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Öte yandan, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinin 8. alt bendi ile getirilen ceza artırımının, tamamen ruhsatsız olarak yapılmış yapılar için öngörüldüğü, ruhsatlı bir yapıda ruhsata aykırı ilave yapılmasının bu kapsamda değerlendirilmesinin maddenin sistematiğine uygun bir yorum olmayacağı, bu nedenle yapının tümünün ruhsatsız olarak değerlendirilemeyeceği dikkate alındığında, 3194 sayılı Kanunun 42. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinin 8. alt bendinin uygulanması kouşu1u o1uşmadığından, para cezasının bu bende  isabet eden kısmında da hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varı1mıştır."  ifadesine istinaden 3194 sayılı imar kanununun 42. Maddesi hususunda yeniden  karar alınması gerekmektedir. Belediye Encümenimizce yapılan değerlendirme neticesinde: 25.10.2017 tarih ve 2017/1761 Esas sayılı İstanbul 5. İdare  Mahkemesi  Kararı doğrultusunda 15.07.2014 tarih ve 329 sayılı Belediye Encümen kararının iptal edilerek; 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği 155,5 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca I. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 4,923759 TL hesabıyla, toplam 765,644525 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu,  (765,644525 TL x % 80 = 612,515620 TL ), 2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu, (765,644525 TL x % 100 = 765,644525 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (765,644525 TL x % 10= 76,564453 TL) dikkate alınarak tapudaki maliki MEDENİ KEREM AKMAN’a toplamda : 2.220,37 (ikibinikiyüzyirmiliraotuzyedikuruş) TL  para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 26.12.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası ve Tarihi:    146    26.12.2017
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.12.2016 tarih ve E.12741 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. maddesi hükümlerine göre Yedek Ödenekten ekli listede yer alan harcama kalemlerine aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 26.12.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim