0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

2019 Yılı 1 Ocak - 31 Aralık Tarihleri Arasında Alınan Encümen Kararı

Karar Numarası ve Tarihi:    001     08.01.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 07.01.2019 tarih ve E.150 sayılı yazısı tetkik edildi.5393 sayılı Belediye Kanunu gereği 2019 yılında yapılacak olan Belediye Encümeni toplantılarının haftada bir (1)  gün ( Salı günü ) saat 11.00’de yapılmasına, Belediye Encümeni’nin 08.01.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    002     08.01.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.01.2019 tarih ve E.99 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 30 pafta, 152 ada, 2 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Çankaya Caddesi, No:55 Adalar/İstanbul adresinde FİLİZ HALHÜN (T.C. Kimlik No:53245089118)’a ait I. Sınıf A Grubu (diğer) yapılar olduğu görülmüştür. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, No:55, 30 pafta, 152 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın bahçesinde projenin vaziyetinde yer alan, B-4 bağımsız bölümün kullanımına ait olduğu ancak yerinde mevcut olmadığı, garaj-depo yeri için izin alınmadan yaklaşık 20 m² alanın hafriyatın (yaklaşık 3 m derinliğinde) alındığı ve tabana şap atıldığı tespit edilmiş olup çalışma durdurulmuştur. Aykırılıklarla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 02.01.2019 tarih ve 4/152 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 20 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca I. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 6,973704 TL hesabıyla, toplam 139,474080 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu (139,474080 TL x % 30= 41,842224 TL), 2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (139,474080 TL x % 80= 111,579264 TL), 3-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (139,474080 TL x % 180= 251,053344 TL), 4-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (139,474080 TL x % 10= 13,947408 TL)  dikkate alınarak toplamda 557,90 TL para cezası tayin edilmesine; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 5940 Sayılı Kanun ile değişik 42. maddesinin 2. Fıkra hükmü gereğince hesaplanan toplam para cezası 1.162,283974 TL’nin altına olamayacağından:Tapudaki maliki FİLİZ HALHÜN (T.C. Kimlik No:53245089118)’e  toplamda : 1.162,28 (binyüzaltmışikilirayirmisekizkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 08.01.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    003     08.01.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 08.01.2019 tarih ve E.83 sayılı yazısı tetkik edildi.İstanbul İli, Adalar İlçesi Büyükada, Maden Mahallesi, Güzeller Sokağı, 81 ada, 22 parsel, 28 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 03.12.2018 tarih ve 4/151 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi Güzeller Sokak 81 ada 22 parsel 28 kapı sayılı bodrum + zemin katlı betonarme karkas yapının, kotlarının kısmen yükseltilmek suretiyle değiştirilmiş olduğu ve içeriden (döşeme) ağır çelik profil ile 2 katlı yapının ruhsatsız olarak güçlendirildiği tespit edilerek mühür altına alınmıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili olarak, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.12.2018 tarih ve E.11624 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 11.12.2018 tarih ve 2018/127 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliki Yakup TAŞ’a idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 03.12.2018 tarih ve 4/151 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği 04.01.2019 tarihli Yapı Tespit Tutanağı ile anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; İstanbul İli, Adalar İlçesi Büyükada, Maden Mahallesi, Güzeller Sokağı, 81 ada, 22 parsel, 28 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 03.12.2018 tarih ve 4/151 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği; Aykırı uygulamaları yapan  tapudaki maliki Yakup TAŞ (T.C. Kimlik No:16190654046)’a : 4.649,13 (dörtbinaltıyüzkırkdokuzliraonüçkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 08.01.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    004     15.01.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.01.2019 tarih ve E.340 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazada Mahallesi, 27 pafta, 28 ada, 8 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Gezinti Caddesi, No:45 Adalar/İstanbul adresinde V. Sınıf D Grubu yapılar olduğu görülmüştür. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 27.12.2018 tarih ve 282485 sayılı KUDEB yazısına istinaden yerinde yapılan incelemede tescilli eski eser binanın ön bahçesinin deniz tarafında binaya bitişik olarak açık alan üzerinin ve kısmi olarak yan taraflarının açılır kapanır sistemle kapatıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırılıklarla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 11.01.2019 tarih ve 4/154 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 80 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 146,447781 TL hesabıyla, toplam 11.715,822480 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (11.715,822480 TL x % 180= 21.088,480,464 TL), 2-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (11.715,822480 TL x % 20= 2.343,164496 TL)  dikkate alınarak Aykırı uygulamaları yapan işletmeci KEMAL KAYA (T.C. Kimlik No:11264177032)’ya  toplamda : 35.147,47 (otuzbeşbinyüzkırkyedilirakırkyedikuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.01.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    005     15.01.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.01.2019 tarih ve E.345 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazada Mahallesi, 53 ada, 75 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Büyükçam Mevkii, No:7 Adalar/İstanbul adresinde III. Sınıf A Grubu yapılar olduğu görülmüştür. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 11.09.2018 tarih 2018392 sayılı KUDEB izni bulunan B+Z+2N+Çekme Katlı binanın çekme katında onarım izninin dışına çıkılmak suretiyle röleve projesine aykırı olarak iki balkon ve daire girişi ile tüm cephelerde çatı alanının daireye katıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırılıklarla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 11.01.2019 tarih ve 4/153 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 35,75 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 41,842223 TL hesabıyla, toplam 1.495,859472 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (1.495,859472 TL x % 80= 1.196,687578 TL), 2-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (1.495,859472 TL x % 20= 299,171894 TL), 3-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.495,859472 TL x % 20= 299,171894 TL) dikkate alınarak Aykırı uygulamaları yapan tapu maliki Murat YETİM (T.C. Kimlik No:13013806552)’e  toplamda: 3.290,89 (üçbinikiyüzdoksanliraseksendokuzkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.01.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    006     22.01.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 21.01.2019 tarih ve 154 sayılı yazısı tetkik edildi. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 35. Maddesi gereğince İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, Sedefadası 57 Pafta, 14 Ada, 1 Parsel sayılı yerimizde bulunan 60 m²'lik yerin 20 m² 'lik üç ayrı bölüm halinde GSM Baz İstasyonu ve Anten Montajı yapılması amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık İhale Usulü ile 3 yıl süreli kiralama ihalesi için: 1 (bir) Yıllık: 64.934,32 (altmışdörtbindokuzyüzotuzdörtliraotuzikikuruş) TL + KDV, 3 (üç) Yıllık:194.802,96 (yüzdoksandörtbinsekizyüzikiliradoksanaltıkuruş) TL + KDV Keşif Bedeli ile 22.01.2019 Salı günü saat 11:00’de ihaleye çıkılmıştır.Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz eksiksiz olarak toplanmıştır.İhale Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; ihale için başvuru olmadığı görüldüğünden ihalenin iptaline ve dosyanın Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeni’nin 22.01.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    007     22.01.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 15.01.2019 tarih ve E.424 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 14.01.2019 tarih ve Cilt No:33 Varak No: 4 sayılı zabıttan, Kınalıda Mahallesi İskele Caddesi No:4/A kapı sayılı yerde Börek İmalat ve Satış Yeri olarak faaliyet gösteren işyerinin işletmecisi Mehmet Şirin ERİŞGİN’in Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesine aykırı olarak Börek İmalat ve Satış Yeri olarak ruhsatsız faaliyet gösterdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde: Kınalıda Mahallesi İskele Caddesi No:4/A kapı sayılı yerde Börek İmalat ve Satış Yeri olarak faaliyet gösteren işyerinin ilgilisi (Mehmet Şirin ERİŞGİN) (T.C. Kimlik No: 10298850362)’e: 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 320,00 (üçyüzyirmitürlirası) TL para cezası tayin edilmesine. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesi gereği ruhsat almadan çalışan işyerinin faaliyetten men edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğünce takip ve ifa edilmesine, Belediye Encümeni’nin  22.01.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    008     22.01.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.01.2019 tarih ve E.480 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Heybeliada, Şehit Ümit Ortaç Sokak, 12 pafta, 60 ada, 65 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Şehit Ümit Ortaç Sokak, No:3 Adalar/İstanbul adresinde III. Sınıf A Grubu yapılar olduğu görülmüştür. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 17.07.1986 tarih ve 1986/1909 sayı ile tasdikli projesine göre aykırılıkları tespit edilen yapıya ait düzenlenen 03.10.1991 tarih ve 15/18 cilt/yaprak no’lu Yapı Tatil Tutanağı mevcut olup, ilave olarak 6 no’lu dubleks dairenin terasının sokak cephesinin yaklaşık 20 m² kısmının PVC doğrama ile kapatıldığı tespit edilmiştir. Bina iskan edildiğinden mühürleme yapılamamıştır. Aykırılıklarla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 15.01.2019 tarih ve 4/155 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 20 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 41,842223 TL hesabıyla, toplam 836,844460 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu (836,844460 TL x % 30 = 251,053338 TL), 2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (836,844460 TL x % 80= 669,475568 TL), 3-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (836,844460 TL x % 180= 1.506,320028 TL), 4-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (836,844460 TL x % 20= 167,368892 TL), 5-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (836,844460 TL x % 20= 167,368892 TL). Aykırı uygulamaları yapan 6 Numaralı Bağımsız Bölüm maliklerine toplamda: 3.598,43 TL para cezası tayinine, Tayin edilen 3.598,43 TL para cezasının ise: Bağımsız Bölüm No:6 ½ Hisse Pay/Payda maliki: BEKİR KAVUNCUOĞLU (T.C. Kimlik No: 17059238476) ’ndan: 3.598,43 TL x ½ = 1.799,22 (binyediyüzdoksandokuzlirayirmiikikuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:6 ½ Hisse Pay/Payda maliki: GÜLHAN KAVUNCUOĞLU (T.C. Kimlik No: 17038239104) ’ndan: 3.598,43 TL x ½ = 1.799,22 (binyediyüzdoksandokuzlirayirmiikikuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 22.01.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    009     29.01.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 29.01.2019 tarih ve E.843 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Belediyesi Personel Limited Şirketi Temsilcilerinden Feza GÜZEL, 17.12.2018 tarihinde vermiş olduğu ilgi dilekçesi ile temsil görevinden ayrıldığını bildirmiştir.Yapılan görüşme neticesinde; ilgi dilekçenin kabulüne, Adalar Belediyesi Personel Limited Şirket Defterine işlenerek Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine, Belediye Encümeni’nin 29.01.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    010     05.02.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.01.2019 tarih ve E.1107 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, 34 pafta, 177 ada, 11 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Yılmaztürk Caddesi, No:61 Adalar/İstanbul adresinde II. Sınıf A Grubu yapılar olduğu görülmüştür. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi 177 ada, 11 parsel sayılı mevcutta apartman ve müştemilatları bulunan parselde, ruhsatsız havuz yapıldığı tespit edilerek mühürlenmiştir. Aykırılıklarla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 22.01.2019 tarih ve 4/156 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 119 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca II. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 18,596544 TL hesabıyla, toplam 2.212,988736 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (2.212,988736 TL x % 80= 1.770,390989 TL), 2-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (2.212,988736 TL x % 180= 3.983,379725 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (2.212,988736 TL x % 10= 221,298874 TL). Aykırı uygulamaları yapan tapu maliklerine toplamda: 8.188,06 TL para cezası tayinine, Tayin edilen 8.188,06 TL para cezasının ise: ½ Hisse Pay/Payda maliki: HÜSNÜ ABDULLAH KÖROĞLU (T.C. Kimlik No: 48748697564) ’ndan: 8.188,06 TL x ½ = 4.094,03 (dörtbindoksandörtliraüçkuruş) TL, ½ Hisse Pay/Payda maliki: AYŞE LERZAN KÖROĞLU (T.C. Kimlik No: 48742697782)’ndan: 8.188,06 TL x ½ = 4.094,03 (dörtbindoksandörtliraüçkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 05.02.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    011     12.02.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.02.2019 tarih ve E.1204 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, 20 pafta, 76 ada, 14 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Çınar Caddesi, No:78 Adalar/İstanbul adresinde IV. Sınıf A Grubu yapılar olduğu görülmüştür. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca mahallinde yapılan incelemede mevcut kısmi bodrum + zemin +2 normal kat + çatı katlı dükkan + otel binasının zemin kat seviyesinde ön kısmında terasta 60 m² lik alanda 12 adet, arka bahçede havuzla bina arasında 80 m² lik alanda 13 adet olmak üzere (demontabl) çelik direkler konulduğu ve ayrıca bodrum katta projesine göre mevcut bazı duvarların hafif malzeme ile yeniden yapılmakta olduğu tespit edilmiş olup, söz konusu faaliyetler durdurularak mühür altına alınmıştır. Aykırılıklarla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 01.02.2019 tarih ve 4/157 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 140 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca IV. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 53,465063 TL hesabıyla, toplam 7.485,108820 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (7.485,108820 TL x % 80= 5.988,087056 TL), 2-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (7.485,108820 TL x % 180= 13.473,195876 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (7.485,108820 TL x % 10= 748,510882 TL), 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (7.485,108820 TL x % 10= 1.497,021764 TL). Aykırı uygulamaları yapan tapu maliklerine toplamda: 29.191,92 TL para cezası tayinine, Tayin edilen 29.191,92 TL para cezasının ise: ½ Hisse Pay/Payda maliki: İHSAN METİN (T.C. Kimlik No: 23215766608) ’den: 29.191,92 TL x ½ = 14.595,96 (on dört bin beş yüz doksan beş lira doksan altı kuruş) TL, ½ Hisse Pay/Payda maliki: SEHER SERAP METİN (T.C. Kimlik No: 23203767044)’den: 29.191,92 TL x ½ = 14.595,96 (on dört bin beş yüz doksan beş lira doksan altı kuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 12.02.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    012     12.02.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.02.2019 tarih ve E.1246 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi Büyükada, Nizam Mahallesi, Çankaya Caddesi, 30 pafta 152 ada, 2 parsel, 55 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 02.01.2019 tarih ve 4/152 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, No:55, 30 pafta, 152 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın bahçesinde projenin vaziyetinde yer alan, B-4 bağımsız bölümün kullanımına ait olduğu ancak yerinde mevcut olmadığı, garaj-depo yeri için izin alınmadan yaklaşık 20 m² alanın hafriyatın (yaklaşık 3 m derinliğinde) alındığı ve tabana şap atıldığı tespit edilmiş olup çalışma durdurulmuştur. Aykırı uygulamalar ile ilgili olarak, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.01.2019 tarih ve E.99 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 08.01.2019 tarih ve 2019/002 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliki FİLİZ HALHÜN’e idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 02.01.2019 tarih ve 4/152 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği 04.02.2019 tarihli Yapı Tespit Tutanağı ile anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; İstanbul İli, Adalar İlçesi Büyükada, Nizam Mahallesi, Çankaya Caddesi, 30 pafta 152 ada, 2 parsel, 55 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 02.01.2019 tarih ve 4/152 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği; Aykırı uygulamaları yapan  tapudaki maliki FİLİZ HALHÜN (T.C. Kimlik No:53245089118)’e: 4.649,13 (dört bin altı yüz kırk dokuz lira on üç kuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 12.02.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    013     19.02.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Fen İşleri Müdürlüğü’nün 15.02.2019 tarih ve 1359 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Heybeliada, Şehit Dursun Keser Sokak, 11 kapı sayılı taşınmazın önü kaldırım üzerinde, Belediye tasarrufunda bulunan, kamusal alanda kalan bir (1) adet Çınar ağacı ile ilgili 11.02.2019 tarihinde Belediyemize gelen şikayet üzerine yerinde yapılan incelemede söz konusu ağacın 43276297460 TC Kimlik No'lu Emirhan PAMUK adlı şahıs tarafından kesilmiş olduğu görülerek tutanak altına alınmış ve gerekli fotoğraflamalar yapılmıştır. Tanzim olunan tutanak ve fotoğraflar yazımız ekindedir. İlgilisinin bu işlemi izin almadan yaptığı ve tarafımıza herhangi bir belge sunmadığı görülmüştür. Bu nedenle yerine dikilmek üzere Belediyemize bir (1) adet yetişkin, sağlıklı, en az 1,5 m boyunda, 12-14 cm çapında, Adalar İlçesi'nin dar sokak yapısına uygun,'' Erguvan'' ağacının teslim edilmesi ile birlikte izinsiz yapılan ağaç kesim işleminin değerlendirilerek; 04.02.2019 tarih ve 2019/09 sayılı Meclis kararı doğrultusunda gerekli cezai işlem uygulamasının yapılması yönünde karar alınmak üzere evrakımızın Belediye Encümeni'ne sevk edilmiştir. Belediye Encümenince yapılan müzakere neticesinde: Adalar Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih ve 2019/09 sayılı Meclis Kararına istinaden 1 (bir) adet izinsiz olarak ağaç kesme işleminden dolayı Emirhan PAMUK (T.C. Kimlik No: 43276297460)’a Toplamda: 2.000,00 (ikibin) TL ücret tahakkuk ettirilmesine. Ayrıca Emirhan PAMUK (T.C. Kimlik No: 43276297460) tarafından, kesilen ağacın yerine bir (1) adet yetişkin, sağlıklı, en az 1,5 m boyunda, 12-14 cm çapında, Adalar İlçesi'nin dar sokak yapısına uygun,'' Erguvan'' ağacının temin edilerek, Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesine,  Belediye Encümeni’nin 19.02.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    014     26.02.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.02.2019 tarih ve E.1597 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi Burgazada Mahallesi, Büyükçam Mevkii, 10 pafta 53 ada, 75 parsel, 7 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 11.01.2019 tarih ve 4/153 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 11.09.2018 tarih 2018392 sayılı KUDEB izni bulunan B+Z+2N+Çekme Katlı binanın çekme katında onarım izninin dışına çıkılmak suretiyle röleve projesine aykırı olarak iki balkon ve daire girişi ile tüm cephelerde çatı alanının daireye katıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili olarak, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.01.2019 tarih ve E.345 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 15.01.2019 tarih ve 2019/005 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliki Murat YETİM’e idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede; 11.01.2019 tarih ve 4/153 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği, 22.02.2019 tarihli Yapı Tespit Tutanağı ile anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; İstanbul İli, Adalar İlçesi Burgazada Mahallesi, Büyükçam Mevkii, 10 pafta 53 ada, 75 parsel, 7 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 11.01.2019 tarih ve 4/153 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği; Aykırı uygulamaları yapan  tapudaki maliki Murat YETİM (T.C. Kimlik No:13013806552)’e : 4.649,13 (dört bin altı yüz kırk dokuz lira on üç kuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 26.02.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    015     12.03.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.03.2019 tarih ve E.1934 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Maden Mahallesi, Yılmaztürk Caddesi, 34 pafta, 177 ada, 11 parsel, 61 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 22.01.2019 tarih ve 4/156 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi 177 ada, 11 parsel sayılı mevcutta apartman ve müştemilatları bulunan parselde, ruhsatsız havuz yapıldığı tespit edilerek mühürlenmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili olarak, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.01.2019 tarih ve E.1107 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 05.02.2019 tarih ve 2019/010 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliklerine idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede; 22.01.2019 tarih ve 4/156 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği, 04.03.2019 tarihli Yapı Tespit Tutanağı ile tespit edildiği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Maden Mahallesi, Yılmaztürk Caddesi, 34 pafta, 177 ada, 11 parsel, 61 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 22.01.2019 tarih ve 4/156 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği; Aykırı uygulamaları yapan  tapudaki maliklerine 4.649,13 TL para cezası tayinine, tayin edilen 4.649,13 TL para cezasının ise: ½ Hisse Pay/Payda maliki: HÜSNÜ ABDULLAH KÖROĞLU (T.C. Kimlik No: 48748697564) ’ndan: 4.649,13 TL x ½ = 2.324,57 (iki bin üç yüz yirmi dört lira elli yedi kuruş) TL, ½ Hisse Pay/Payda maliki: AYŞE LERZAN KÖROĞLU (T.C. Kimlik No: 48742697782)’ndan: 4.649,13 TL x ½ = 2.324,57 (iki bin üç yüz yirmi dört lira elli yedi kuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 12.03.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    016     12.03.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.03.2019 tarih ve E.2014 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 30 pafta, 153 ada, 4 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Çankaya Caddesi, No:49 Adalar/İstanbul adresinde I. Sınıf A Grubu yapılar olduğu görülmüştür. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca Büyükada Çankaya Caddesi No:49, 153 ada 4 parsel sayılı tescilsiz yapının arka cephesinde 2 adet 18 m² çelik kutu profillerle izinsiz olarak yükseltilmek suretiyle yenilenerek var olan kamelyaların müştemilat formuna dönüştürülmüştür. Müştemilatlar mühür altına alınmıştır. Aykırılıklarla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 05.03.2019 tarih ve 4/158 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 36 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca I. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 6,973704 TL hesabıyla, toplam 251,053344 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu (251,053344 TL x % 30= 75,316003 TL), 2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (251,053344 TL TL x % 80= 200,842675 TL), 3-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (251,053344 TL x % 180= 451,896019 TL), 4-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (251,053344 TL x % 20= 50,210669 TL), 5-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (251,053344 TL TL x % 20= 50,210669TL). Aykırı uygulamaları yapan tapu malikine toplamda: 1.079,529379 TL para cezası tayinine, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 5940 Sayılı Kanun ile değişik 42. maddesinin 2. Fıkra hükmü gereğince hesaplanan toplam para cezası 1.162,283974 TL’nin altına olamayacağından: Tapudaki maliki MEHMET GÖKHAN ŞAHİN (T.C. Kimlik No:51718154080)’e  toplamda : 1.162,28 (bin yüz altmış iki lira yirmi sekiz kuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 12.03.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    017     12.03.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.03.2019 tarih ve E.2167 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Çınar Caddesi, 20 pafta, 76 ada, 14 parsel, 78 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 01.02.2019 tarih ve 4/157 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile mahallinde yapılan incelemede mevcut kısmi bodrum + zemin +2 normal kat + çatı katlı dükkan + otel binasının zemin kat seviyesinde ön kısmında terasta 60 m² lik alanda 12 adet, arka bahçede havuzla bina arasında 80 m² lik alanda 13 adet olmak üzere (demontabl) çelik direkler konulduğu ve ayrıca bodrum katta projesine göre mevcut bazı duvarların hafif malzeme ile yeniden yapılmakta olduğu tespit edilmiş olup, söz konusu faaliyetler durdurularak mühür altına alınmıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili olarak, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.02.2019 tarih ve E.1204 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 12.02.2019 tarih ve 2019/011 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliklerine idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede; 01.02.2019 tarih ve 4/157 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği, 11.03.2019 tarihli Yapı Tespit Tutanağı ile tespit edildiği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Çınar Caddesi, 20  pafta, 76 ada, 14 parsel, 78 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 01.02.2019 tarih ve 4/157 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine,   Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği; Aykırı uygulamaları yapan  tapudaki maliklerine 4.649,13 TL para cezası tayinine, tayin edilen 4.649,13 TL para cezasının ise: ½ Hisse Pay/Payda maliki: İHSAN METİN (T.C. Kimlik No: 23215766608) ’den: 4.649,13 TL x ½ = 2.324,57 (iki bin üç yüz yirmi dört lira elli yedi kuruş) TL, ½ Hisse Pay/Payda maliki: SEHER SERAP METİN (T.C. Kimlik No: 23203767044)’den: 4.649,13 TL x ½ = 2.324,57 (iki bin üç yüz yirmi dört lira elli yedi kuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 12.03.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    018     26.03.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.03.2019 tarih ve E.2556 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, 1 pafta, 20 ada, 42 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Çarşı Caddesi, No:53 Adalar/İstanbul adresinde III. Sınıf A Grubu yapılar olduğu görülmüştür. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca mahallen yapılan incelemede mevcut kagir zemin + 1 katlı konut binasının çatısının kaldırılmak suretiyle Kınalı Çarşı Caddesinden ve Kınalı Fırın Sokak Cephelerinden içeri çekilerek ytong duvarlar ve üzerine ahşap çatı yapılarak izinsiz çatı katı yapıldığı ince imalatının yapılmamış olduğu tespit edilmiş olup apartman giriş kapısından mühürlenmiştir. Aykırılıklarla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 22.03.2019 tarih ve 4/159 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 67 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 41,842223 TL hesabıyla, toplam 2.803,428941 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (2.803,428941 TL x % 80= 2.242,743153 TL), 2-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (2.803,428941 TL x % 180= 5.046,172094 TL) dikkate alınarak; Aykırı uygulamaları yapan tapu maliki BURAG ERİKİN (T.C Kimlik No: 30904880798)’e  toplamda: 10.092,34 (onbindoksanikiliraotuzdörtkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 26.03.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    019     12.04.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 12.04.2019 tarih ve E.3160 sayılı yazısı tetkik edildi. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Encümen Toplantısı başlıklı 35. maddesinde; ‘’Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır.’’  hükmü mevcuttur. Adalar Belediyesi 8. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı için yapılacak Encümen Toplantılarının haftada bir (1)  gün ( Salı günü ) saat 11.00’de yapılmasına, Belediye Encümeni’nin 12.04.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    020     12.04.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 08.04.2019 tarih ve E.2797 sayılı yazısı tetkik edildi.İstanbul İli, Adalar İlçesi, Heybeliada Mahallesi, 6 pafta, 32 ada, 9 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Lozan Zaferi Caddesi, No:48 Adalar/İstanbul adresinde III. Sınıf A Grubu yapılar olduğu görülmüştür. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 30.03.2019 tarihinde Heybeliada Zabıta Birimi elemanlarınca yapılan mıntıka kontrolünde; söz konusu yerde bulunan ZK+1NK+2NK+ Çatı arasından ibaret kargir binanın Ayyıldız Caddesi cephesinde çatı örtüsü kaldırılarak teras oluşturulduğu, hafif çelik profillerden oluşan sundurma yapıldığı ve üzerinin OSB malzeme levhalar ile kapatıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskan edildiğinden mühürleme yapılamamıştır. Aykırılıklarla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 02.04.2019 tarih ve 4/000161 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 20 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 41,842223 TL hesabıyla, toplam 836,844460 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (836,844460 TL x % 80= 669,475568 TL), 2-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (836,844460 TL x % 180= 1.506,320028 TL) 3-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (836,844460 TL  x % 20= 167,368892 TL)  dikkate alınarak; Aykırı uygulamaları yapan tapu maliki Mehmet ÇUKUR (T.C Kimlik No: 42025379068)’a  toplamda: 3.180,01 (üçbinyüzseksenlirabirkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 12.04.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    021     12.04.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 08.04.2019 tarih ve E.2811 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, 4 pafta, 248 ada, 7 parsel sayı ile tapuya kayıtlı Gülistan Caddesi, No:61 Adalar/İstanbul adresinde III. Sınıf A Grubu yapılar olduğu görülmüştür. Aykırılıklarla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 01.04.2019 tarih ve 4/160 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 205 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 41,842223 TL hesabıyla, toplam 8.577,655715 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (8.577,655715 TL x % 80= 6.862,124572 TL),2-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (8.577,655715 TL x % 180= 15.439,780287 TL) 3-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (8.577,655715 TL x % 20= 1.715,531143 TL)  dikkate alınarak; Aykırı uygulamaları yapan tapu maliki Mehmet ÇUKUR (T.C Kimlik No: 42025379068)’a  toplamda: 32.595,10 (otuzikibinbeşyüzdoksanbeşliraonkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 12.04.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    022     12.04.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 08.04.2019 tarih ve E.3006 sayılı yazısı tetkik edildi.İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Çankaya Caddesi, 30 pafta, 153 ada, 4 parsel, 49 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 05.03.2019 tarih ve 4/158 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile Büyükada Çankaya Caddesi No:49, 153 ada 4 parsel sayılı tescilsiz yapının arka cephesinde 2 adet 18 m² çelik kutu profillerle izinsiz olarak yükseltilmek suretiyle yenilenerek var olan kamelyaların müştemilat formuna dönüştürülmüştür. Müştemilatlar mühür altına alınmıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili olarak, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.03.2019 tarih ve E.2014 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 12.03.2019 tarih ve 2019/016 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki malikine idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede; 05.03.2019 tarih ve 4/158 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği, 05.04.2019 tarihli Durum Tespit Tutanağı ile tespit edildiği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Çankaya Caddesi, 30 pafta, 153 ada, 4 parsel, 49 kapı sayılı yer  hakkında düzenlenen 05.03.2019 tarih ve 4/158 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği; Aykırı uygulamaları yapan tapudaki maliki MEHMET GÖKHAN ŞAHİN (T.C. Kimlik No:51718154080)’e : 4.649,13 (dörtbinaltıyüzkırkdokuzliraonüçkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 12.04.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    023     12.04.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 12.04.2019 tarih ve E.2339 sayılı yazısı tetkik edildi. Erkan ARAÇ ( T.C. Kimlik No: 42679317492) 18.03.2019 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Ahmet ARAÇ (T.C. Kimlik No: 42673317610)’ın vatani görevini yapmak üzere askere alındığı, bakacak kimsesi olmadığı ve maddi bakımdan mağdur durumda olduğunu beyan ederek Asker Ailesi Yardımı yapılması talebinde bulunmuştur. Dosyasında yapılan incelemede Erkan ARAÇ’ın Zabıta ve Mahalle Muhtarlığınca yardıma muhtaç olmadığı tespit edildiğinden Asker Ailesi Yardımı hakkındaki talebinin reddine, Belediye Encümeni’nin 12.04.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    024     12.04.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 12.04.2019 tarih ve E.2407 sayılı yazısı tetkik edildi. Canan GÜLTEKİN ( T.C. Kimlik No: 33803002582) 19.03.2019 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Bülent GÜLTEKİN (T.C. Kimlik No: 33764003826)’in vatani görevini yapmak üzere askere alındığı, bakacak kimsesi olmadığı ve maddi bakımdan mağdur durumda olduğunu beyan ederek Asker Ailesi Yardımı yapılması talebinde bulunmuştur. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Canan GÜLTEKİN ( T.C. Kimlik No: 33803002582)’e: 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara Yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre, İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 02.01.2019 tarih ve 2019/4 sayılı kararına istinaden, 1 (bir) nüfus olduğundan, Askerin sevk tarihi olan 14.03.2019 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 329,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 504,00 TL, toplamda ise ayda 833,00 (sekizyüzotuzüçtürklirası) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 12.04.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    025     16.04.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 15.04.2019 tarih ve 3201 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun; 34. maddesinin (a) bendi, 64. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine istinaden Belediye Encümenince; Adalar Belediyesi 2018 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabının: Belediye gelirlerinin tahsil edilip edilmediği, Bütçeyle verilen ödeneğin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, Yapılan harcamaların gerçek bir ihtiyaç karşılığı olup olmadığı yönlerinden incelenmesine ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. Maddesine istinaden Adalar Belediyesi 2018 Yılı Taşınır Kesin Hesabının Belediye Meclisine sunulmak üzere, Nisan ayı boyunca Belediye Encümenince görüşülmesine, Belediye Encümeni’nin 16.04.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    026     16.04.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Fen İşleri Müdürlüğü’nün 16.04.2019 tarih ve 2702 sayılı yazısı tetkik edildi. Belediye Encümenince yapılan değerlendirme neticesinde: Adalar Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih ve 2019/09 sayılı Meclis Kararına istinaden izinsiz olarak ağaç kesme işleminden dolayı Ahmet GÜNAY (T.C. Kimlik No: 56212118286)’a Ağaç Başına 2.000,00 TL x 2 = 4.000,00 (dörtbintürklirası) TL ücret tahakkuk ettirilmesine. Ayrıca Ahmet GÜNAY tarafından,  kesilen ağaçların yerine dikilmek üzere; iki (2) adet yetişkin, sağlıklı, en az 1,5 m boyunda, 12-14 cm çapında, '' Erguvan'' ağacının temin edilerek, Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesine, Belediye Encümeni’nin 16.04.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    027     24.04.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 24.04.2019 tarih ve 3460 sayılı yazısı tetkik edildi. Belediye Encümenince yapılan değerlendirme neticesinde: Encümen toplantılarının resmi tatile denk geldiği tarihlerde sonraki ilk iş gününde saat 11:00’de yapılmasına, Belediye Encümeni’nin 24.04.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    028     30.04.2019
Kararın Konusu:Adalar Belediyesi’nin 2018 Yılı Kesin Hesabının 5393 sayılı kanunun 64. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. Maddesi gereğince yapılan incelemesi neticesinde; 1- a) 2018 Mali Yılı Bütçesi ile; 11.651.900,00 TL Personel Giderleri, 1.850.350,00 TL Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri, 19.702.750,00 TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 1.000.000,00 TL Faiz Giderleri, 3.725.000,00 TL Cari Transferler, 570.000,00 TL Sermaye (Yatırım) Giderleri, 3.500.000,00 TL Yedek Ödenek olmak üzere toplam 42.000.000,00 TL ödenek verildiği,b) 2018 Mali Yılı içinde ek ödenek kullandırılmadığı,c) 2018 Mali Yılı içinde Yedek Ödenek harcama kaleminden 1.647.884,12 TL tutarında ödeneğin, ödeneği yetişmeyen bütçenin diğer tertiplerine encümen kararı ile aktarıldığı,d) 2018 Mali Yılında; 14.404.098,01 TL Personel Giderleri, 1.949.939,93 TL Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri, 18.496.176,14 TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 856.974,77 TL Faiz Giderleri, 3.870.695,27 TL Cari Transferler, 570.000,00 TL Sermaye (Yatırım) Giderleri, 1.852.115,88 TL Yedek Ödenek olmak üzere toplam 42.000.000,00 TL tutarında net ödenek elde edildiği,2- 2018 Mali Yılı içerisinde tertipleri gider kesin hesabı cetvellerinde gösterilen 13.378.314,46 TL Personel Giderleri, 1.811.887,54 TL Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri, 15.254.032,90 TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 754.271,08 TL Faiz Giderleri, 3.492.998 TL Cari Transferler,  0,00 TL Sermaye (Yatırım) Giderleri olmak üzere toplam 34.691.504,93 TL tutarında bütçe gideri tahakkuk etmiş olduğu,3- Tahakkuk ettiği halde ödemesi çeşitli nedenlerle gerçekleşmeyen önümüzdeki yıl içinde ödenmesi gereken 4.454.584,61 TL tutarında harcamanın, bütçe emanetleri hesabına alınarak ödenmesi için 2019 Mali Yılına devredildiği,4- 2018 mali yılı içinde 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım tertibindeki ödeneğin tamamının kullanıldığı, 5- Yılı içerisinde kullanılmayıp arta kalan 1.025.783,55 TL tutarında Personel Giderleri, 138.052,39 TL tutarında Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri, 3.242.143,24 TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 102.703,69 TL Faiz Giderleri, 377.696,32 TL Cari Transferler, 570.000,00 TL Sermaye (Yatırım) Giderleri, 1.852.115,88 TL Yedek Ödenek olmak üzere toplam 7.308.495,07 TL tutarındaki ödeneğin iptal edildiği,6- Bütçe Geliri olarak;a) 2018 Mali Yılı Bütçesi ile 22.024.204,00 TL Vergi Gelirleri, 11.220.796,00 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 1.375.000,00 TL Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler, 7.380.000,00 TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 42.000.000,00 TL gelir tahmininde bulunulduğu,b) 2017 yılından 2018 yılına 14.429.586,54 TL tutarında tahakkuk artığı devrettiği, 2018 mali yılı içinde 35.462.627,98 TL tutarında gelir tahakkuk kaydı yapıldığı, böylece toplam olarak 49.892.214,52 TL tutarında tahakkuk elde edildiği,c) 2018 Mali Yılı içinde 31.868.325,59 TL tahsilat yapıldığı, Bina ve Arsa vergisi tahsilatının 13.112.965,41 TL olduğu, Çevre Temizlik Vergisi tahsilatının 634.645,13 TL olduğu, tahsilat üzerinden 71.380,97 TL Büyükşehir Belediyesine Pay ayrıldığı,d) Tahsil edildiği halde tahakkuktan tenzil ve terkinler nedeniyle 2018 yılı tahsilatından toplam 204.774,43 TL ilgililerine red ve iadede bulunulduğu,e) 2018 yılı net gelirinin 31.663.551,16 TL tutarında gerçekleştiği görülmüştür. 7- 2018 yılında;Tüketim malzemeleri için 462.397,14 TL devreden, 1.591.067,16 TL giriş, 1.626.467,98 TL çıkışla devreden tutarın 426.996,32 TL olduğu, Tesis, makine ve cihazlar için 388.981,18 TL devreden, 15.255,07 TL giriş, 8.685,63 TL çıkışla devreden tutarın 395.550,62 TL olduğu, Taşıtlar için 4.348.683,76 TL devreden, 908.565,11 TL giriş, 25.911,31 TL çıkışla devreden tutarın 5.231.337,56 TL olduğu, Demirbaşlar için 1.880.533,48 TL devreden, 165.426,05 TL giriş, 3.245,45 TL çıkışla devreden tutarın 2.042.714,06 TL olduğu muhasebe kayıtlarıyla uyumlu olduğu görülmüştür. Sonuç itibariyle; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddelerine göre hazırlanan 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabının kabulü Belediye Encümeni’nin 30.04.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği uygun görülmüştür.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    029     30.04.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.04.2019 tarih ve E.3367 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 191 ada, 21 parsel sayı ile tapuya kayıtlı Menekşe Sokağı, No:15/1 Adalar/İstanbul adresinde I. Sınıf A Grubu yapılar olduğu görülmüştür. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca mahallen yapılan incelemede yukarıda ada ve parseli belirtilen müfrez tarla vasıflı 8.666,00 m² yüzölçümlü parselin batı yönünde ( 5.00 m x 9,00 m ebatlarında ) tuğla ve taş duvarlar üzerine ahşap, beşik çatı konulmak ve ön kısmında  ( 3 x 5 m ) ebatlarında veranda oluşturulmak suretiyle tamamen yeni bir yapılmış olduğu, kapı ve pencere doğramalarının takılmamış olduğu tespit edilmiş olup, yapılacak işlemlere esas olmak üzere giriş kapısında mühürlenmiştir. Aykırılıklarla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 18.04.2019 tarih ve 4/162 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 60 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca I. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 6,973704 TL hesabıyla, toplam 418,422240TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (418,422240 TL  x % 80= 334,737792 TL), 2-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (418,422240 TL x % 180= 753,160032 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (418,422240 TL  x % 10= 41,842224 TL)  4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (418,422240 TL  x % 20= 83,684448 TL)  dikkate alınarak;  Aykırı uygulamaları yapan tapu maliki Teoman GÖRAL (T.C Kimlik No: 20101845416)’a  toplamda: 1.631,85 (binaltıyüzotuzbirliraseksenbeşkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 30.04.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    030     30.04.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.04.2019 tarih ve E.2797 sayılı yazısı tetkik edildi. Belediye Encümenince yapılan görüşme neticesinde 12.04.2019 tarih ve 2019/020 sayılı Encümen Kararında sehven  Lozan Zaferi Caddesi olarak yazılmış olan adres; Ayyıldız Caddesi olarak aşağıdaki gibi düzeltilmiştir. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Heybeliada Mahallesi, 6 pafta, 32 ada, 9 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Ayyıldız Caddesi, No:48 Adalar/İstanbul adresinde III. Sınıf A Grubu yapılar olduğu görülmüştür. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 30.03.2019 tarihinde Heybeliada Zabıta Birimi elemanlarınca yapılan mıntıka kontrolünde; söz konusu yerde bulunan ZK+1NK+2NK+ Çatı arasından ibaret kargir binanın Ayyıldız Caddesi cephesinde çatı örtüsü kaldırılarak teras oluşturulduğu, hafif çelik profillerden oluşan sundurma yapıldığı ve üzerinin OSB malzeme levhalar ile kapatıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskan edildiğinden mühürleme yapılamamıştır. Aykırılıklarla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 02.04.2019 tarih ve 4/000161 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 20 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 41,842223 TL hesabıyla, toplam 836,844460 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (836,844460 TL x % 80= 669,475568 TL), 2-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (836,844460 TL x % 180= 1.506,320028 TL) 3-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (836,844460 TL  x % 20= 167,368892 TL)  dikkate alınarak; Aykırı uygulamaları yapan tapu maliki Mehmet ÇUKUR (T.C Kimlik No: 42025379068)’a  toplamda: 3.180,01 (üçbinyüzseksenlirabirkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 30.04.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    031     07.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.05.2019 tarih ve E.3488 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, 39 pafta, 65 ada, 1 parsel sayı ile tapuya kayıtlı Bahçeli Evler Sokağı, (No:14 ve 16 arası) Adalar/İstanbul adresinde III. Sınıf A Grubu yapılar olduğu görülmüştür. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca Büyükada Maden Mahallesi Bahçelievler Sokak 65 ada 1 parsel sayılı Milli Emlak parselinde çelik profiller ile ruhsatsız inşaat tespit edilmiş olup yapı mühürlenmiştir. Aykırılıklarla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 22.04.2019 tarih ve 4/163 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 178,20 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 41,842223 TL hesabıyla, toplam 7.456,284139 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Kamuya veya bir başkasına ait parselde mi yapılmış olduğu (7.456,284139 TL x % 40= 2.982,513656 TL), 2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda mı yapılmış olduğu (7.456,284139 TL x % 80= 5.965,027311 TL), 3-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (7.456,284139 TL x % 180= 13.421,311450 TL) dikkate alınarak; Aykırı uygulamaları yapan ERKAN GENCO DOĞAN’a  toplamda : 29.825,14 (yirmidokuzbinsekizyüzyirmibeşliraondörtkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 07.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    032     07.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 06.05.2019 tarih ve E.3946 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Belediyesi’nin Yapı Kredi Bankası Büyükada Şubesinde Bulunan TR30 0006 7010 0000 0055 2206 88 no’lu hesabının ilk açılış tarihi dahil olmak üzere kamuya tahsis edilmesine, Belediye Encümeni’nin 07.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    033     07.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.05.2019 tarih ve E.2797 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Heybeliada, Ayyıldız Cad. 6 pafta, 32 ada, 9 parsel, 48 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 02.04.2019 tarih ve 4/000161 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 30.03.2019 tarihinde Heybeliada Zabıta Birimi elemanlarınca yapılan mıntıka kontrolünde; söz konusu yerde bulunan ZK+1NK+2NK+ Çatı arasından ibaret kargir binanın Ayyıldız Caddesi cephesinde çatı örtüsü kaldırılarak teras oluşturulduğu, hafif çelik profillerden oluşan sundurma yapıldığı ve üzerinin OSB malzeme levhalar ile kapatıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskan edildiğinden mühürleme yapılamamıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili olarak, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 08.04.2019 tarih ve E.2797 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 12.04.2019 tarih ve 2019/020 sayılı Encümen Kararı ve 30.04.2019 tarih ve 2019/030 sayılı Encümen Düzeltme Kararı ile tapudaki malikine idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede; 02.04.2019 tarih ve 4/000161 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği, 30.04.2019 tarihli Durum Tespit Tutanağı ile tespit edildiği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Heybeliada, Ayyıldız Cad. 6 pafta, 32 ada, 9 parsel, 48 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 02.04.2019 tarih ve 4/000161 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği; Aykırı uygulamaları yapan tapu maliki Mehmet ÇUKUR (T.C Kimlik No: 42025379068)’a: 4.649,13 (dörtbinaltıyüzkırkdokuzliraonüçkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 07.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    034     07.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.05.2019 tarih ve E.3792 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Maden Mahallesi, Gülistan Caddesi, 248 ada, 7 parsel, 61 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 01.04.2019 tarih ve 4/160 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile Büyükada 248 ada 7 parsel sayılı taşınmazın teras kısmında ağır çelik profiller ile ruhsat veya izinsiz imalat yapıldığı tespit edilerek alan mühür altına alınmıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili olarak, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 08.04.2019 tarih ve E.2811 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 12.04.2019 tarih ve 2019/021 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki malikine idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede; 01.04.2019 tarih ve 4/160 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği, 02.05.2019 tarihli Durum Tespit Tutanağı ile tespit edildiği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Maden Mahallesi, Gülistan Caddesi, 248 ada, 7 parsel, 61 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 01.04.2019 tarih ve 4/160 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği; Aykırı uygulamaları yapan tapu maliki Mehmet ÇUKUR (T.C Kimlik No: 42025379068)’a: 4.649,13 (dörtbinaltıyüzkırkdokuzliraonüçkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 07.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    035     07.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.05.2019 tarih ve E.3910 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi, Şehit Ümit Ortaç Sokak, 12 pafta, 60 ada, 65 parsel, 3 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 15.01.2019 tarih ve 3/155 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 17.07.1986 tarih ve 1986/1909 sayı ile tasdikli projesine göre aykırılıkları tespit edilen yapıya ait düzenlenen 03.10.1991 tarih ve 15/18 cilt/yaprak no’lu Yapı Tatil Tutanağı mevcut olup, ilave olarak 6 no’lu dubleks dairenin terasının sokak cephesinin yaklaşık 20 m² kısmının PVC doğrama ile kapatıldığı tespit edilmiştir. Bina iskan edildiğinden mühürleme yapılamamıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili olarak, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.01.2019 tarih ve E.480 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 22.01.2019 tarih ve 2019/008 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliklerine idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede; 15.01.2019 tarih ve 3/155 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği, 03.05.2019 tarihli Durum Tespit Tutanağı ile tespit edildiği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; İstanbul İli, Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi, Şehit Ümit Ortaç Sokak, 12 pafta, 60 ada, 65 parsel, 3 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 15.01.2019 tarih ve 3/155 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği; tapudaki maliklerine 4.649,13 TL para cezası tayin edilmesine. Tayin edilen 4.649,13 TL para cezasının ise: Bağımsız Bölüm No:6 ½ Hisse Pay/Payda maliki: BEKİR KAVUNCUOĞLU (T.C. Kimlik No: 17059238476)’ndan: 4.649,13 TL x ½ = 2.324,57 (ikibinüçyüzyirmidörtliraelliyedikuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:6 ½ Hisse Pay/Payda maliki: GÜLHAN KAVUNCUOĞLU (T.C. Kimlik No: 17038239104)’ndan: 4.649,13 TL x ½ = 2.324,57 (ikibinüçyüzyirmidörtliraelliyedikuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 07.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    036     07.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.05.2019 tarih ve E.2556 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Kınalı Çarşı Caddesi, 1 pafta, 20 ada, 42 parsel, 53 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 22.03.2019 tarih ve 4/159 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile mahallen yapılan incelemede mevcut kagir zemin + 1 katlı konut binasının çatısının kaldırılmak suretiyle Kınalı Çarşı Caddesinden ve Kınalı Fırın Sokak Cephelerinden içeri çekilerek ytong duvarlar ve üzerine ahşap çatı yapılarak izinsiz çatı katı yapıldığı ince imalatının yapılmamış olduğu tespit edilmiş olup apartman giriş kapısından mühürlenmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili olarak, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.03.2019 tarih ve E.2556 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 26.03.2019 tarih ve 2019/018 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki malikine idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede; 22.03.2019 tarih ve 4/159 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği, 24.04.2019 tarihli Durum Tespit Tutanağı ile tespit edildiği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; İstanbul İli, Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Kınalı Çarşı Caddesi, 1 pafta,  20 ada, 42 parsel, 53 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 22.03.2019 tarih ve 4/159 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ Aykırı uygulamaları yapan tapu maliki BURAG ERİKİN (T.C Kimlik No: 30904880798)’e: 4.649,13 (dörtbinaltıyüzkırkdokuzliraonüçkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 07.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    037     14.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Fen İşleri Müdürlüğü’nün 13.05.2019 tarih ve 3818 sayılı yazısı tetkik edildi. Belediye Encümenince yapılan değerlendirme neticesinde: Adalar Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih ve 2019/09 sayılı Meclis Kararına istinaden izinsiz olarak ağaç kesme işleminden dolayı 26065125366 T.C. Kimlik Numaralı Macit BOĞALIDÜZÜ’ne Özel Mülk Ağaç Kesimi için Ağaç Başına 1.500,00 TL x 6 = 9.000,00 (dokuzbintürklirası) TL ücret tahakkuk ettirilmesine. Ayrıca 15 gün içerisinde Macit BOĞALIDÜZÜ tarafından, kesilen ağaçların yerine dikilmek üzere; altı (6) adet yetişkin, sağlıklı, en az 1,5 m boyunda, 12-14 cm çapında, '' Erguvan'' ağacının temin edilerek, Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesine, Belediye Encümeni’nin 14.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    038     14.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Fen İşleri Müdürlüğü’nün 13.05.2019 tarih ve 4020 sayılı yazısı tetkik edildi. Belediye Encümenince yapılan değerlendirme neticesinde: Adalar Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih ve 2019/09 sayılı Meclis Kararına istinaden izinsiz olarak ağaç kesme işleminden dolayı 28381048138 T.C. Kimlik Numaralı Ertuğrul TANCI’ya Kamusal Alan Ağaç Kesimi için Ağaç Başına 2.000,00 TL x 1 = 2.000,00 (ikibintürklirası) TL ücret tahakkuk ettirilmesine. Ayrıca 15 gün içerisinde Ertuğrul TANCI tarafından, kesilen ağacın yerine dikilmek üzere; bir (1) adet yetişkin, sağlıklı, en az 2 m boyunda, 12-14 cm çapında, '' Dışbudak'' ağacının temin edilerek, Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesine, Belediye Encümeni’nin 14.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    039     14.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Fen İşleri Müdürlüğü’nün 13.05.2019 tarih ve 3410 sayılı yazısı tetkik edildi. Belediye Encümenince yapılan değerlendirme neticesinde: Adalar Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih ve 2019/09 sayılı Meclis Kararına istinaden izinsiz olarak ağaç kesme işleminden dolayı Büyükada, Atatürk Meydanı, Comfort Otelin ilgilisi 16424232194 T.C. Kimlik Numaralı Sait OKUMUŞ’a: Ağaç Başına 2.000,00 TL x 1 = 2.000,00 (ikibintürklirası) TL ücret tahakkuk ettirilmesine. Ayrıca 15 gün içerisinde Sait OKUMUŞ tarafından, kesilen ağacın yerine dikilmek üzere; bir (1) adet yetişkin, sağlıklı, en az 1,5 m boyunda, 12-14 cm çapında, '' Erguvan'' ağacının temin edilerek, Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesine, Belediye Encümeni’nin 14.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    040     14.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.05.2019 tarih ve E.4160 sayılı yazısı tetkik edildi. İlçemiz Adalar genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 10.03.2015 tarih ve 46944 Sayılı 2015/3 Sayılı Genelgesinin 1. 2. ve 3. maddelerinde belirtilen esaslara göre; her yıl olduğu gibi bu yıl da turizm ve yaz sezonu nedeniyle daha sessiz ve doğaya saygılı bir çevre oluşabilmesi için 01.06.2019-30.09.2019 tarihleri arasında inşai faaliyetlerin durdurulmasına. Ayrıca bu tarihler arasında; Kamu yararı görülen ve aciliyet gerektiren inşai faaliyet taleplerinin ise Belediye Encümeni tarafından değerlendirilmesine, Belediye Encümeni’nin 14.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    041     14.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 13.05.2019 tarih ve E.4195 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 09.05.2019 tarih ve Cilt No:15 Varak No: 35 sayılı zabıttan, Heybeliada Mahallesi Ayyıldız Caddesi No:39/A kapı sayılı yerde Market olarak faaliyet gösteren işyerinin işletmecisi BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesine aykırı olarak ruhsatsız market işlettiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde: Heybeliada Mahallesi Ayyıldız Caddesi No:39/A kapı sayılı yerde Market olarak faaliyet gösteren işyerinin ilgilisi BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’ne: 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 320,00 (üçyüzyirmitürlirası) TL para cezası tayin edilmesine. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesi gereği ruhsat almadan çalışan işyerinin ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğünce takip ve ifa edilmesine, Belediye Encümeni’nin 14.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    042     21.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.05.2019 tarih ve E.4414 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Menekşe Sokağı, 191 ada, 21 parsel, 15 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 18.04.2019 tarih ve 4/162 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile mahallen yapılan incelemede yukarıda ada ve parseli belirtilen müfrez tarla vasıflı 8.666,00 m² yüzölçümlü parselin batı yönünde ( 5.00 m x 9,00 m ebatlarında ) tuğla ve taş duvarlar üzerine ahşap, beşik çatı konulmak ve ön kısmında  ( 3 x 5 m ) ebatlarında veranda oluşturulmak suretiyle tamamen yeni bir yapılmış olduğu, kapı ve pencere doğramalarının takılmamış olduğu tespit edilmiş olup, yapılacak işlemlere esas olmak üzere giriş kapısında mühürlenmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili olarak, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.04.2019 tarih ve E.3367 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 30.04.2019 tarih ve 2019/029 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki malikine idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede; 18.04.2019 tarih ve 4/162 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği 20.05.2019 tarihli Yapı Tespit Tutanağı ile tespit edildiği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Menekşe Sokağı, 191 ada, 21 parsel, 15 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 18.04.2019 tarih ve 4/162 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ Aykırı uygulamaları yapan tapu maliki Teoman GÖRAL (T.C Kimlik No: 20101845416)’a: 4.649,13 (dörtbinaltıyüzkırkdokuzliraonüçkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    043     21.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.05.2019 tarih ve E.4356 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi, 54 ada, 6 parsel sayı ile tapuya kayıtlı Azizler Sokak, No:26 Adalar/İstanbul adresinde III. Sınıf A Grubu yapılar olduğu görülmüştür. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 02.05.2019 tarih ve 963-68895 sayılı KUDEB yazı eki tespit tutanağına istinaden söz konusu yerde yapılan incelemede yapıdaki çatı arasının yükseltilerek kat haline getirildiği tespit edilmiştir. Söz konusu çalışma durdurularak yapı mühür altına alınmıştır. Aykırılıklarla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 10.05.2019 tarih ve 4/164 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 84 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 41,842223 TL hesabıyla, toplam 3.514,746732 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır: 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda mı yapılmış olduğu (3.514,746732 TL x % 80= 2.811,797386 TL), 2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (3.514,746732 TL x % 100= 3.514,746732 TL), 3-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (3.514,746732 TL x % 20= 702,949346TL) dikkate alınarak; Aykırı uygulamaları yapan tapu maliki Bedra Zeynep Sayın BALIKÇIOĞLU (T.C. Kimlik No:21746138406)’na  toplamda : 10.544,24 (onbinbeşyüzkırkdörtlirayirmidörtkuruş) TL, Yapının Teknik Uygulama Sorumlusu Hayrettin GÜLTEKİN (T.C. Kimlik No:25118678996)’e  toplamda : 10.544,24 (onbinbeşyüzkırkdörtlirayirmidörtkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 21.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    044     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 24.05.2019 tarih ve E.4609 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    045     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 24.05.2019 tarih ve E.4611 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    046     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 24.05.2019 tarih ve E.4613 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    047     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 24.05.2019 tarih ve E.4614 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    048     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 24.05.2019 tarih ve E.4615 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    049     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 24.05.2019 tarih ve E.4617 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    050     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 24.05.2019 tarih ve E.4619 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    051     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 24.05.2019 tarih ve E.4623 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    052     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 24.05.2019 tarih ve E.4625 sayılı yazısı tetkik edildİ. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    053     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 24.05.2019 tarih ve E.4630 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    054     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 24.05.2019 tarih ve E.4631 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    055     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 24.05.2019 tarih ve E.4632 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    056     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 24.05.2019 tarih ve E.4634 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    057     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 24.05.2019 tarih ve E.4635 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    058     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 24.05.2019 tarih ve E.4636 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    059     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 24.05.2019 tarih ve E.4637 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    060     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 24.05.2019 tarih ve E.4638 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    061     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 24.05.2019 tarih ve E.4640 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    062     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 24.05.2019 tarih ve E.4642 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    063     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 24.05.2019 tarih ve E.4645 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    064     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 24.05.2019 tarih ve E.4647 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    065     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 24.05.2019 tarih ve E.4648 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    066     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 27.05.2019 tarih ve E.4649 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    067     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 27.05.2019 tarih ve E.4650 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    068     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 27.05.2019 tarih ve E.4651 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    069     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 27.05.2019 tarih ve E.4652 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    070     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 27.05.2019 tarih ve E.4657 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    071     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 27.05.2019 tarih ve E.4660 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    072     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 27.05.2019 tarih ve E.4662 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    073     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 27.05.2019 tarih ve E.4663 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    074     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 27.05.2019 tarih ve E.4666 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    075     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 27.05.2019 tarih ve E.4667 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    076     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 27.05.2019 tarih ve E.4669 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    077     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 28.05.2019 tarih ve E.4700 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    078     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 27.05.2019 tarih ve E.4701 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    079     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 28.05.2019 tarih ve E.4702 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    080     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 28.05.2019 tarih ve E.4705 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    081     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 28.05.2019 tarih ve E.4709 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    082     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 28.05.2019 tarih ve E.4714 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    083     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 28.05.2019 tarih ve E.4716 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    084     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 28.05.2019 tarih ve E.4720 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    085     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 28.05.2019 tarih ve E.4720 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    086     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 28.05.2019 tarih ve E.4721 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    087     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 28.05.2019 tarih ve E.4722 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    088     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 28.05.2019 tarih ve E.4724 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    089     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 28.05.2019 tarih ve E.4726 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    090     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 28.05.2019 tarih ve E.4728 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    091     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 28.05.2019 tarih ve E.4729 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    092     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 28.05.2019 tarih ve E.4730 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    093     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 28.05.2019 tarih ve E.4731 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    094     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 28.05.2019 tarih ve E.4732 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    095     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 28.05.2019 tarih ve E.4733 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    096     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 28.05.2019 tarih ve E.4734 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    097     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 28.05.2019 tarih ve E.4735 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    098     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 28.05.2019 tarih ve E.4739 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    099     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 28.05.2019 tarih ve E.4777 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    100     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 28.05.2019 tarih ve E.4779 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    101     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 28.05.2019 tarih ve E.4780 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    102     28.05.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.05.2019 tarih ve E.4260 sayılı yazısı tetkik edildi. Cemile ARMAĞAN ( T.C. Kimlik No: 45172218280) 10.05.2019 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Rıdvan YEŞİLYURT (T.C. Kimlik No: 45157218700)’un vatani görevini yapmak üzere askere alındığı, bakacak kimsesi olmadığı ve maddi bakımdan mağdur durumda olduğunu beyan ederek Asker Ailesi Yardımı yapılması talebinde bulunmuştur. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Cemile ARMAĞAN (T.C. Kimlik No: 45172218280)’a: 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara Yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre, İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 02.01.2019 tarih ve 2019/4 sayılı kararına istinaden, 1 (bir) nüfus olduğundan, Askerin sevk tarihi olan 14.03.2019 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 329,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 504,00 TL, toplamda ise ayda 833,00 (sekizyüzotuzüçtürklirası) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 28.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    103     11.06.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.06.2019 tarih ve E.5203 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Heybeliada Mahallesi, 6 pafta, 30 ada, 29 parsel sayı ile tapuya kayıtlı Ayyıldız Caddesi, No:39 Adalar/İstanbul adresinde III. Sınıf A Grubu yapılar olduğu görülmüştür. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca İBB KUDEB yazısı ile tespit edilmiş olan ve eski hale getirilmediği ifade edildiği üzere, mevcut binanın zemin katında 1. Kata çıkışı sağlayan merdivenin, merdiven ile zemin kat mekanını bölen duvarın ve cephede görülen kapı bölümünün kaldırılmak suretiyle zemin kat cephesinin değiştirildiği, 29 parsel ile 31 parsel arasında bulunan duvar üzerinde geçiş açılarak iki ayrı parselin zemin katının tek mekan olarak market şeklinde kullanıldığı ve ayrıca 29 parselin arkasında bulunan 35 parseldeki izinsiz (17 m²) yapının da marketle birlikte kullanıldığı tespit edilmiştir.  Söz konusu yer işgalli (iskan edildiğinden) olduğundan mühürlenememiştir. Aykırılıklarla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 10.06.2019 tarih ve 4/165 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 82 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 41,842223 TL hesabıyla, toplam 3.431,062286 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır: 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda mı yapılmış olduğu (3.431,062286 TL x % 80= 2.744,849829 TL), 2-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (3.431,062286 TL x % 180= 6.175,912115 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (3.431,062286 TL x % 20= 686,212457 TL) dikkate alınarak; Aykırı uygulamaları yapan tapu maliki Mehmet ÇUKUR (T.C. Kimlik No:42025379068)’a  toplamda : 13.038,04 (Onüçbinotuzsekizliradörtkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 11.06.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    104     11.06.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 11.06.2019 tarih ve E.791 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Burgazada Mahallesi Yalı Caddesi 46/1 kapı numaralı yerde bulunan Belediyemize ait "Umumi Tuvalet" vasıflı taşınmazımızın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık İhale Usulü ile 3 yıllık kiralama ihalesinin 12/06/2019 Çarşamba günü saat 12:00'de yapılması, Belediye Encümeni’nin 11.06.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    105     12.06.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 11.06.2019 tarih ve E.791 sayılı yazısı tetkik edildi. İhale Komisyonu eksiksiz olarak toplanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede Hıdır ŞAKAR ve Sezgin ÇİÇEK’in dosya satın aldığı görülmüştür. İhale komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde; Şartname uygun görülmediğinden Dosyanın ve Teklif Zarflarının açılmadan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne iade edilmesine, Adalar İlçesi, Burgazada Mahallesi Yalı Caddesi 46/1 kapı numaralı yerde bulunan Belediyemize ait "Umumi Tuvalet" vasıflı taşınmazımızın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık İhale Usulü ile kiralama ihalesinin 25.06.2019 Salı günü saat 11:00'de yapılmasına, Belediye Encümeni’nin 12.06.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    106     18.06.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 14.06.2019 tarih ve E.5337 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan değerlendirme neticesinde; Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi Yalı Caddesi 46/1 kapı numaralı yerde bulunan Belediyemize ait "Umumi Tuvalet" vasıflı taşınmazımızın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık İhale Usulü ile kiralama ihalesinin Şartnamede ihalenin 2 (iki) yıl süreli olarak yapılmasına dair düzenlemenin hazırlanarak ilana çıkılmasına, ihale tarihinin de 02.07.2019 Salı günü saat 11:00'de Belediye Encümeni tarafından yapılmasına Belediye Encümeni’nin 18.06.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    107     18.06.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 18.06.2019 tarih ve E.4582 sayılı yazısı tetkik edildi.Naile TANİK (T.C. Kimlik No:15980596856) 21.05.2019 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Muhammet TANİK (T.C. Kimlik No:15965597366)’ın vatani görevini yapmak üzere askere alındığı, bakacak kimsesi olmadığı ve maddi bakımdan mağdur durumda olduğunu beyan ederek Asker Ailesi Yardımı yapılması talebinde bulunmuştur.Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Naile TANİK (T.C. Kimlik No:15980596856)’a: 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara Yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre, İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 02.01.2019 tarih ve 2019/4 sayılı kararına istinaden, 1 (bir) nüfus olduğundan, Askerin sevk tarihi olan 25.04.2019 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 329,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 504,00 TL, toplamda ise ayda 833,00 (sekizyüzotuzüçtürklirası) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 18.06.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    108     18.06.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 18.06.2019 tarih ve E.5411 sayılı yazısı tetkik edildi. Ebru ELMALI  (T.C. Kimlik No:47215166114) 29.06.2019 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Caner DELEN (T.C. Kimlik No:47206166406) ’in vatani görevini yapmak üzere askere alındığı, bakacak kimsesi olmadığı ve maddi bakımdan mağdur durumda olduğunu beyan ederek Asker Ailesi Yardımı yapılması talebinde bulunmuştur. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Ebru ELMALI  (T.C. Kimlik No:47215166114)’ya: 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara Yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre, İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 02.01.2019 tarih ve 2019/4 sayılı kararına istinaden, 1 (bir) nüfus olduğundan, Askerin sevk tarihi olan 01.02.2019 tarihinden askerliği bitinceye kadar: öteki maişet giderleri olarak ayda 504,00 (beşyüzzdörttürklirası) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 18.06.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    109     18.06.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.06.2019 tarih ve 5502 sayılı teklifi incelenmiş olup, İstanbul, Adalar İlçesi, Büyükada, Çankaya Caddesi, 26 pafta, 134 ada, 60 parseldeki 31 kapı sayılı tescilli I. Grup Korunması gerekli Kültür Varlığı (Mizzi Köşkü) taşınmazın; 23.07.2008 tarih ve 1368 sayılı İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda tanzim edilen 17.09.2018 tarih ve 8851 Ruhsat No’lu Yapı (temdit) Ruhsatı ile restorasyonu yapılmaktadır. 14 Eylül – 10 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak 16. İstanbul Bienali’nde Büyükada’da kullanılacak 6 mekandan biri olan söz konusu Mizzi Köşkünde, Bienal organizatörleri tarafından istenilen basit nitelikte çevre ve güvenlik amaçlı çalışmaların yapılarak organizasyona yetiştirilmek amacıyla 01.06.2018 – 30.09.2018 tarihleri arasında uygulanan inşaat yasağı döneminde çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde 10:00 – 16:00 saatleri arasında çalışma yapılması Mizzi Köşkü Turizm İşletmeleri A.Ş Vekili Av. Kemal KİL’in 17.06.2019 tarihli dilekçesi ile talep edilmektedir. Konu Belediye Encümenimizce değerlendirilmiş; Hafta içi 10:00 ile 16:00 saatleri arasında çalışma yapılması, hafta sonu kesinlikle çalışma yapılmaması, çevre ve gürültü kirliliğine sebebiyet verilmemesi şartlarıyla çalışma izni verilmesine, Belediye Encümeninin 18.06.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    110     25.06.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.06.2019 tarih ve E.5736 sayılı yazısı tetkik edildi.İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi, Azizler Sokak, 54 ada, 6 parsel, 26 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 10.05.2019 tarih ve 4/164 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 02.05.2019 tarih ve 963-68895 sayılı KUDEB yazı eki tespit tutanağına istinaden söz konusu yerde yapılan incelemede yapıdaki çatı arasının yükseltilerek kat haline getirildiği tespit edilmiştir. Söz konusu çalışma durdurularak yapı mühür altına alınmıştır.Aykırı uygulamalar ile ilgili olarak, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.05.2019 tarih ve E.4356 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 21.05.2019 tarih ve 2019/043 sayılı Encümen Kararı ile yapının tapudaki malikine ve teknik uygulama sorumlusuna idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede; 10.05.2019 tarih ve 4/164 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği 21.06.2019 tarihli Durum Tespit Tutanağı ile tespit edildiği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi, Azizler Sokak, 54 ada, 6 parsel, 26 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 10.05.2019 tarih ve 4/164 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası,can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ Aykırı uygulamaları yapan tapu maliki Bedra Zeynep Sayın BALIKÇIOĞLU (T.C. Kimlik No:21746138406)’na: 4.649,13 (dörtbinaltıyüzkırkdokuzliraonüçkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 25.06.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    111     25.06.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 01.07.2019 tarih ve E.5337 sayılı teklifi incelenmiş olup; Burgazadası Mahallesi Yalı Caddesi 46/1 kapı numaralı yerde bulunan Belediyemize ait "Umumi Tuvalet" vasıflı taşınmazımızın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden iki (2) yıl süreliğine Açık İhale Usulü ile kiralama ihalesi hakkında alınan 20.05.2019 tarihli İhale Onay Belgesine istinaden:
 
1 (bir) Yıllık:
9.000,00 TL (DokuzbinTürkLirası) + KDV, 
2 (iki) Yıllık:
18.000,00 TL (OnsekizbinTürkLirası) + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye yasasının 35. maddesine istinaden 02.07.2019 Salı günü saat 11.00’de ihaleye çıkılmıştır.
 
Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz eksiksiz toplanmıştır. İhaleye toplam iki (2) kişi katılmıştır. Sezgin ÇİÇEK (T.C. Kimlik No:16898566290) ve Hıdır ŞAKAR (T.C. Kimlik No:24184933824)’ın dosya satın aldığı görülmüştür.
 
İhale Komisyonumuzca Sezgin ÇİÇEK (T.C. Kimlik No:16898566290)’in Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi, istenen belgelerin eksiksiz olduğu görülmüştür.
 
Sezgin ÇİÇEK (T.C. Kimlik No:16898566290)’in Teklif Zarfından 9.000,00 TL + KDV tutarında teklif çıktığı görülmüştür.
 
İhale Komisyonumuzca Hıdır ŞAKAR (T.C. Kimlik No:24184933824)’ın Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi, istenen belgelerin eksiksiz olduğu görülmüştür.
 
Hıdır ŞAKAR (T.C. Kimlik No:24184933824)’ın Teklif Zarfından 9.050,00 TL + KDV tutarında teklif çıktığı görülmüştür.
 
İhale Komisyonumuza; Sezgin ÇİÇEK (T.C. Kimlik No:16898566290) ve Hıdır ŞAKAR (T.C. Kimlik No:24184933824) tarafından yapılan arttırma teklifleri aşağıdaki gibi gelişmiştir:
 
             Sezgin ÇİÇEK                Hıdır ŞAKAR  
AÇILIŞ    9.000,00 TL + KDV      9.050,00 TL + KDV
1. TUR    9.500,00 TL + KDV         9.600,00 TL + KDV
2. TUR     9.700,00 TL + KDV         9.750,00 TL + KDV
3. TUR    10.000,00 TL + KDV     10.100,00 TL + KDV
4. TUR   10.200,00 TL + KDV     10.300,00 TL + KDV
5. TUR   10.400,00 TL + KDV     10.450,00 TL + KDV
6. TUR   15.000,00 TL + KDV          ÇEKİLDİ
 
İhale Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda Burgazadası Mahallesi Yalı Caddesi 46/1 kapı numaralı yerde bulunan Belediyemize ait "Umumi Tuvalet" vasıflı taşınmazımızın Sezgin ÇİÇEK (T.C. Kimlik No:16898566290)’e 1 (bir) yıllık 15.000,00 TL (OnbeşbinTürkLirası) + KDV tutar ile 2 (iki) yıl süreliğine kiralanmasına, Kira Bedellerinin ise: 2019 yılı için: 1 (bir) yıllık kira bedeli olan 15.000,00 TL (OnbeşbinTürkLirası) + KDV’nin peşin, 2020 yılı için: bir önceki yılın TÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin olarak tahsil edilmesine, 2886 sayılı yasanın 31. Maddesine istinaden ita amirinin onayına sunulmasına, gerekli işlemlerin Destek Hizmetleri Müdürlüğünce takip ve ifa edilmesine Belediye Encümeni’nin 02.07.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi. İhale Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda Burgazadası Mahallesi Yalı Caddesi 46/1 kapı numaralı yerde bulunan Belediyemize ait "Umumi Tuvalet" vasıflı taşınmazımızın Sezgin ÇİÇEK (T.C. Kimlik No:16898566290)’e 1 (bir) yıllık 15.000,00 TL (OnbeşbinTürkLirası) + KDV tutar ile 2 (iki) yıl süreliğine kiralanmasına, Kira Bedellerinin ise: 2020 yılı için: bir önceki yılın TÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin olarak tahsil edilmesine, 2886 sayılı yasanın 31. Maddesine istinaden ita amirinin onayına sunulmasına, gerekli işlemlerin Destek Hizmetleri Müdürlüğünce takip ve ifa edilmesine Belediye Encümeni’nin 02.07.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    112     02.07.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 02.07.2019 tarih ve E.6223 sayılı yazısı tetkik edildi.Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber Ruhsat Müraacaat Dosyası var ise teklif ile birleştirilmesine. Ayrıca Belediye Encümenince ne talep edildiği teklifte açıkça belirtilerek tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 02.07.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    113     02.07.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 02.07.2019 tarih ve E.6220 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber Ruhsat Müracaat Dosyası var ise teklif ile birleştirilmesine. Ayrıca Belediye Encümenince ne talep edildiği teklifte açıkça belirtilerek tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 02.07.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    114     02.07.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 02.07.2019 tarih ve E.6206 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber Ruhsat Müracaat Dosyası var ise teklif ile birleştirilmesine. Ayrıca Belediye Encümenince ne talep edildiği teklifte açıkça belirtilerek tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 02.07.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    115     02.07.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 02.07.2019 tarih ve E.6208 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber Ruhsat Müracaat Dosyası var ise teklif ile birleştirilmesine.Ayrıca Belediye Encümenince ne talep edildiği teklifte açıkça belirtilerek tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 02.07.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    116     02.07.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 02.07.2019 tarih ve E.6218 sayılı yazısı tetkik edildi. İnşaat Yasağı Uygulaması ile ilgili bir konu olduğu, aykırı uygulamalar ile ilgili olarak İmar Müdürlüğü fen elemanlarınca gerekli işlemlerin yapılması için İmar Müdürlüğüne gönderilmek üzere teklifin müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 02.07.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    117     02.07.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 02.07.2019 tarih ve E.6216 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber Ruhsat Müracaat Dosyası var ise teklif ile birleştirilmesine. Ayrıca Belediye Encümenince ne talep edildiği teklifte açıkça belirtilerek tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 02.07.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    118     02.07.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 02.07.2019 tarih ve E.6226 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen zabıt varakasının içeriğinin incelenmesi ve araştırılması için ilgili yerin ruhsat bilgilerinin, ruhsatsız ise ruhsat başvurusu olup olmadığının, ruhsat başvurusu var ise hangi aşamada olduğunun bilgi ve detayları ile beraber Ruhsat Müracaat Dosyası var ise teklif ile birleştirilmesine. Ayrıca Belediye Encümenince ne talep edildiği teklifte açıkça belirtilerek tekrar Belediye Encümenine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 02.07.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    119     02.07.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 02.07.2019 tarih ve E.5201 sayılı yazısı tetkik edildi.  Arife ÇELİK (T.C. Kimlik No:58885162092) 17.06.2019 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Ramazan ÇELİK (T.C. Kimlik No:51457410928)’in vatani görevini yapmak üzere askere alındığı, bakacak kimsesi olmadığı ve maddi bakımdan mağdur durumda olduğunu beyan ederek Asker Ailesi Yardımı yapılması talebinde bulunmuştur.Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Arife ÇELİK (T.C. Kimlik No:58885162092)’e: 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara Yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre, İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 02.01.2019 tarih ve 2019/4 sayılı kararına istinaden, 1 (bir) nüfus olduğundan, Askerin sevk tarihi olan 26.04.2019 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 329,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 504,00 TL, toplamda ise ayda 833,00 (sekizyüzotuzüçtürklirası) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 02.07.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    120     09.07.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 08.07.2019 tarih ve E.6494 sayılı yazısı tetkik edildi. Müdürlük yazısında hangi yasaya istinaden ve ne kadar ceza talep edildiği belirtilmediğinden teklifin olayın tamamının ilgili müdürlüğünce değerlendirilerek yasal dayanağı ile birlikte yaptırımının da net olarak yazılarak yeniden ve ivedi olarak encümene havale edilmek üzere müdürlüğüne iade edilmesine, Belediye Encümeni’nin 09.07.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    121     09.07.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 08.07.2019 tarih ve E.6492 sayılı yazısı tetkik edildi.Müdürlük yazısında hangi yasaya istinaden ve ne kadar ceza talep edildiği belirtilmediğinden teklifin olayın tamamının ilgili müdürlüğünce değerlendirilerek yasal dayanağı ile birlikte yaptırımının da net olarak yazılarak yeniden ve ivedi olarak encümene havale edilmek üzere müdürlüğüne iade edilmesine, Belediye Encümeni’nin 09.07.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    122     09.07.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 08.07.2019 tarih ve E.6488 sayılı yazısı tetkik edildi. Müdürlük yazısında hangi yasaya istinaden ve ne kadar ceza talep edildiği belirtilmediğinden teklifin olayın tamamının ilgili müdürlüğünce değerlendirilerek yasal dayanağı ile birlikte yaptırımının da net olarak yazılarak yeniden ve ivedi olarak encümene havale edilmek üzere müdürlüğüne iade edilmesine, Belediye Encümeni’nin 09.07.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    123     09.07.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.07.2019 tarih ve E.5778 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 22 pafta, 88 ada, 16 parsel sayı ile tapuya kayıtlı Kolbaşı Sokak, No:2/3 Adalar/İstanbul adresinde III. Sınıf A Grubu yapılar olduğu görülmüştür. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca şikayet üzerine (mevcut binanın bodrum katında) mahallen yapılan incelemede tapuda daire olarak gözüken bağımsız bölümün salon pencere’nin alt parapetinin kırılarak Kolbaşı Sokaktan kapı haline getirilmek suretiyle ticari fonksiyona dönüştürüldüğü tespit edilerek bağımsız bölüm mühür altına alınmıştır. Aykırılıklarla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 21.06.2019 tarih ve 4/166 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 36 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 41,842223 TL hesabıyla, toplam 1.506,320028 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır: 1-)Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan mı yapılmış olduğu (1.506,320028 TL x % 30= 451,896008 TL), 2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda mı yapılmış olduğu (1.506,320028 TL x % 80= 1.205,056022 TL), 3-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (1.506,320028 TL x % 180= 2.711,376050 TL), 4-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (3.431,062286 TL x % 10= 150,632003 TL) dikkate alınarak; Aykırı uygulamaları yapan tapu maliki Adnan DİLMAÇ (T.C. Kimlik No:31054704880)’a  toplamda : 6.025,28 (Altıbinyirmibeşlirayirmisekizkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 09.07.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    124     09.07.2019
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.07.2019 tarih ve E.5920 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 28 pafta, 126 ada, 54 parsel sayı ile tapuya kayıtlı Bursalı Hüsnü Sokağı, No:12 Adalar/İstanbul adresinde III. Sınıf A Grubu yapılar olduğu görülmüştür. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca Büyükada Nizam Mahallesi 126 ada 54 parsel sayılı taşınmazın proje harici mevzuata aykırı olarak 20 m² teras ( Çatı Arasında)  oluşturulmuştur. Parselde oluşturulan teras haricinde KUDEB’den izin alınmadan basit onarım tadilat kapsamında çalışmalar yapılmıştır. Teras mühür altına alınmıştır. Aykırılıklarla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 26.06.2019 tarih ve 4/167 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 20 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 41,842223 TL hesabıyla, toplam 836,844460 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır: 1-)Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan mı yapılmış olduğu (836,844460 TL x % 30= 251,053338 TL), 2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda mı yapılmış olduğu (836,844460 TL x % 80= 669,475568 TL), 3-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (836,844460 TL x % 180= 1.506,320028 TL), 4-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (836,844460 TL x % 10= 83,684446 TL), 5-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (836,844460 TL x % 20= 167,368892 TL)  dikkate alınarak;  Aykırı uygulamaları yapan tapu maliki Sadettin Sinan ÇETİN (T.C. Kimlik No:13742410686)’e  toplamda : 3.514,75 (Üçbinbeşyüzondörtlirayetmişbeşkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 09.07.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim