ADALAR BELEDİYESİ | Resmi İnternet Sitesi
0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

2017 Yılı 1 Ocak - 31 Aralık Tarihleri Arasında Alınan Meclis Kararları

Karar No : 1   

Karar Tarihi : 02.01.2017   
Kararın Konusu :

TEKLİF ÖZÜ=  Denetim Komisyonu Üye Seçimi

TEKLİF =  3 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesinde, "İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000' in üzerindeki belediyelerde, Belediye Meclisi, her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir Denetim Komisyonu oluşturur" hükmü gereği Denetim Komisyonu oluşturulması gerekmektedir.   5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapılabilmesi için evrakımızın,   Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017  yılı Ocak ayı  toplantılarının  02.01.2017  tarihli 1. Birleşiminde 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine istinaden  oluşacak Denetim Komisyonunun  3  üyeden oluşmasına, yapılan gizli oylama sonucu; Ramazan DOKUZKARDEŞ 11 oy, Mürvet ÇİDAM 12 oy ve İsmail GÜL 12 oy alarak Denetim Komisyonuna seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No : 2

Karar Tarihi : 02.01.2017   
Kararın Konusu :

TEKLİF ÖZÜ=  Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi

TEKLİF =  İlgi : 12.12.2016 tarih ve 2105 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı               5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi: “Belediye Meclisi her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.” hükmüne yer vermiştir.İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi kararı ile 2017 yılında Belediye Meclisinin bir aylık tatilinin Ağustos ayında kullanılmasına karar vermiştir.  Makamınızca uygun görüldüğü takdirde Belediye Meclisimizce 2017 yılında bir aylık tatilin Ağustos ayında kullanılması hakkında karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017  yılı Ocak ayı  toplantılarının  02.01.2017 tarihli 1. Birleşiminde  Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2016 tarih ve 8611 sayılı Belediye Meclisi Tatil Ayının Belirlenmesi hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği  ile karar verilmiştir.

 

Karar No : 3

Karar Tarihi : 06.01.2017   
Kararın Konusu :

TEKLİF ÖZÜ=  Sözleşmeli Personele Ödenecek Ücretin Belirlenmesi

TEKLİF =  5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinde, Belediyelerde belirlenen alanlarda norm kadroya uygun olarak yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanın gerektirdiği nitelikleri taşıyan personelin yıllık sözleşme ile çalıştırılabilmesi imkanı sağlanmıştır. İçişleriBakanlığının 31.10.2005 tarih ve 11493 Sayılı Genelgesi ve İçişleri Bakanlığının 16.01.2007 tarih ve 2007/10 sayılı Genelgesi ile de Belediyelerde tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hususlar belirlenmiştir.Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 3,4 ve 5 fıkraları kapsamında, norm kadroya uygun olarak hizmetine ihtiyaç duyulan kadrolar için, Kadroların birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere 2017 yılında ödenecek net ücret ve 10.01.2012 tarih ve 28169 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03.01.2012 tarihli 2012/2665 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar’ın 1. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince bulunduğu pozisyonda geçen hizmet yılı esas alınarak, sözleşmeli personel çalıştırılmasına esas alınan kadro unvanları için 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli (I) sayılı cetvelde belirlenen oranları geçmemek üzere 5393 sayılı yasaya göre 2017 yılında çalıştırılacak ekteki unvan ve derecesi belirtilen kadro için uygulanacak ek ödeme oranı/tutarının tespiti hususunda Meclis Kararı alınmasını, yazımız ve ekinin Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 02.01.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26.12.2016 tarih ve 8345 sayılı Sözleşmeli Personele Ödenecek Ücretin Belirlenmesi hakkındaki teklifi görüşülerek, 2017 Yılı Sözleşmeli 1 (bir) Personele ödenecek ücretin; 2017 Yılı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genelgesinde belirlenen taban ücret ile ücretlendirilmesi mevcut  üye sayısı kararıyla oybirliği ile uygun görülmüştür.Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 06.01.2017 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 06.01.2017 tarih ve 01 sayılı Sözleşmeli Personele Ödenecek Ücretin Belirlenmesi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun   oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar No : 4

Karar Tarihi : 06.01.2017   
Kararın Konusu :

TEKLİF ÖZÜ=  Belediye Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyonu Huzur Hakkı

TEKLİF =  5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesinde “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz...” denilmektedir.5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi uyarınca 2017 mali yılında uygulanacak Belediye Meclis ve İhtisas Komisyonu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ödeneğinin tespiti hususunda karar alınmak üzere yazımızın ve eklerinin Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 02.01.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.12.2016 tarih ve 8603 sayılı 2017 Mali Yılında Uygulanacak Belediye Meclis ve İhtisas Komisyonu Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı Ödeneğinin Tespiti hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü  mevcut üye sayısı kararıyla oybirliği ile uygun görülmüştür.    Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 06.01.2017 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 06.01.2017 tarih ve 02 sayılı Belediye Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyonu Huzur Hakkı hakkındaki raporu görüşülerek, raporun   oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar No : 5

Karar Tarihi : 06.01.2017   
Kararın Konusu :

TEKLİF ÖZÜ=  Başkan Yardımcısı Ödeneği Tespiti

TEKLİF =  5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi 7. Paragrafında “  belediye başkanı,zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanma verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir...” denilmektedir.5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi uyarınca 2017 mali yılında uygulanacak Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin tespiti hususunda karar alınmak üzere yazımızın ve eklerinin Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim

KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 02.01.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.12.2016 tarih ve 8602 sayılı 2017 Mali Yılında Uygulanacak Belediye Başkan Yardımcısı Ödeneğinin Tespiti hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü mevcut üye sayısı kararıyla komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.  Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 06.01.2017 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 06.01.2017 tarih ve 03 sayılı Başkan Yardımcısı Ödeneği Tespiti hakkındaki raporu görüşülerek, raporun   oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar No : 6

Karar Tarihi : 06.01.2017   
Kararın Konusu :

TEKLİF ÖZÜ=  Spor Kulüplerine Destek

TEKLİF =  İlgi: a) 5393 sayılı Belediye Kanunu

b) 05.12.2016 tarih ve 2016/57 sayılı Meclis Kararı

5393 sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesinin ( b) bendinde, “ Belediye mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla “ ... gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemeleri verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclis kararıyla ödül verilebilir “ demektedir. (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013- 6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez hükmü de göz önüne alınarak;İlçemiz Adalarda faaliyet gösteren federe amatör spor kulüplerine taleplerine istinaden, ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla nakdi yardım yapılması hususunda karar alınmak üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 02.01.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 28.12.2016 tarih ve 804 sayılı Spor Kulüplerine Destek  hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü mevcut üye sayısı kararıyla komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 06.01.2017 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 06.01.2017 tarih ve 04 Spor Kulüplerine Destek  hakkındaki raporu görüşülerek, raporun   oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar No : 7

Karar Tarihi : 06.01.2017   
Kararın Konusu :

TEKLİF ÖZÜ=  2016 Yılı Evsel Atık Ücret Tarifesi

TEKLİF =  2872 sayılı Çevre Kanununun 11.maddesinde “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdür. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz” denilmektedir. 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince evsel katı atıklar için toplama ve taşıma işine ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenerek su faturası ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir. Ayrıca uygulamaya yönelik olarak, 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelik kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü tarafından, Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz çıkartılmıştır. Yönetmelik ve Kılavuz hükümlerine göre; Adalar İlçesi sınırları içinde evsel katı atıkların toplanma ve taşıma hizmetini yürütmekte olan Belediye Başkanlığımız’ın, söz konusu hizmetler için oluşan giderleri tam maliyet esasına göre sabit tarife olarak belirlenmiş, bu maliyetlerden ÇTV gelirleri düşülmüş ve İSKİ Genel Müdürlüğü hane bazında abone bilgileri ve yıllık su tüketimi bilgileri dikkate alınarak “2016 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu” hazırlanmıştır.Adalar ilçemiz sınırlarında konut ve işyerlerinden kaynaklanan evsel katı atıkların toplanması ve nakledilmesi ile ilgili Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu rapora ve mevcut mevzuata göre 2016 yılı Evsel Katı Atık Ücretlendirmenin Belediye Meclisince belirlenmesi için evrakımızın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 02.01.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Çevre Koruma ve Kontrol  Müdürlüğü’nün 29.12.2016 tarih ve 8345 sayılı 2016 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi  hakkındaki teklifi görüşülerek mevcut üye sayısı kararıyla komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.  Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 06.01.2017 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 06.01.2017 tarih ve 05  2016 Yılı Evsel Atık Ücret Tarifesihakkındaki raporu görüşülerek, raporun   oyçokluğu  ile kabulüne karar verildi.

 

Karar No : 8

Karar Tarihi : 06.02.2017   
Kararın Konusu :

TEKLİF ÖZÜ=  Hibe Araç Kabulü

TEKLİF =  İlgi :       Türkiye           Belediyeler     Birliğinin         08.11.2017      tarih     020-008024    sayılı yazısı

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun 20.nci maddesine göre bütün belediyeleri temsil etmek üzere ülke düzeyinde kurulmuş tek yerel yönetim birliği olan Türkiye Belediyeler Birliğince; Birlik Tüzüğünün 7.nci maddesinin (f) bendinde, "yurt içi ve yurt dışı belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliği ile doğal veya toplumsal olaylardan etkilenen belediyelerle dayanışmayı teşvik etmek ve destek olmak, bu amaçla belediyelerden arasında koordinasyonu sağlamak üzere gerektiğinde afet ve acil durum merkezi oluşturmak!', (g) bendinde ise "belediyeciliğin geliştirilmesi amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak" hükümleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 53.ncü maddesinin 4. fıkrası '' belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım destek yardım ve destek sağlanabilir " hükmü gereği alınarak Belediyemize hibe edilen Hasta Nakil Aracının; 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (g) bendine istinaden kabul edilebilmesi yönünde karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini; Olurlarınıza arz ederim.

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017  yılı Şubat ayı  toplantılarının  06.02.2017 tarihli 1. Birleşiminde  Fen İşleri Müdürlüğünün 10/01/2017 tarih ve 331 sayılı Hibe Araç Kabulü  hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği  ile karar verilmiştir.

 

Karar No : 9

Karar Tarihi : 06.02.2017   
Kararın Konusu :

TEKLİF ÖZÜ=  Araç Geçişi

TEKLİF =  Adalarda ikamet eden vatandaşlarımızdan Kurumumuza ve İSKİ Adalar Su ve Kanal Şefliğine gelen şikayetler doğrultusunda, su ve kanalizasyon problemlerinin İSKİ tarafından çözüme kavuşturulabilmesi için Adalar Belediyesine ait araba taşıyıcı gemimiz ile geçişler ivedilikle sağlanmaktadır.Maltepe İskelesi ile Adalar iskeleleri arasında, İSKİ Kadıköy Şube Müdürlüğünün müteahhit firması TARSAN-ASTİ İnşaat San.Tic.Ltd.Şti.’nin ihale bitiş tarihi olan 20.10.2017 tarihine kadar Maltepe ve Adalar arasında araç geçişlerinin sabit bir ücretle tarifelendirilmesi, sabit ücretin aylık 1.000,00 TL. olarak değerlendirilmesi hususunda, evrakımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Şubat Ayı Meclis Toplantılarının 06.02.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme   Müdürlüğü’nün 27/01/2017 tarih ve 874 sayılı Araç Geçişi  hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantılarının 06.02.2017 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 06.02.2017 tarih ve  06 sayılı  Araç Geçişi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun   oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar No : 10

Karar Tarihi : 06.02.2017   
Kararın Konusu :

TEKLİF ÖZÜ=  Ücretsiz Geçiş

TEKLİF =  Belediyemize ait araba taşıyıcı gemi ile Maltepe İskelesi ve Adalar İskeleleri arasında araç nakliyesinde, Adalar İlçesinde hizmet veren hastane ve Adalar Kaymakamlığına bağlı kurumlarının araçlarının ücretsiz geçişlerinin sağlanabilmesi amacıyla ;      Karar alınmak üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Şubat Ayı Meclis Toplantılarının 06.02.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme   Müdürlüğü’nün 24/01/2017 tarih ve 627 sayılı Ücretsiz Geçiş  hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantılarının 06.02.2017 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 06.02.2017 tarih ve  07 sayılı  Ücretsiz  Geçiş hakkındaki raporu görüşülerek, raporun   oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar No : 11

Karar Tarihi : 06.02.2017   
Kararın Konusu :

TEKLİF ÖZÜ=  Ücretsiz Araç Geçişi

TEKLİF =  İlgi : Adalar        Cumhuriyet     Başsavcılığının 03/01/2017 tarih ve 2017/1 Savcılık Muhaberesi Dosyası sayılı yazısı

İlgi yazı ile; Adalar Adliyesine ait Büyükada Çankaya Caddesi No:21 adresinde bulunan hizmet binasının basit onarımı için tadilatın yaklaşık 6 (altı) ay süreceği, bu süre içerisinde 34 JF 8537 plakalı araç ile tadilat için malzeme getireleceği , aracın haftada en az iki kere geçeceği, geçişi için gerekli izin ve araç geçişi için ücret alınmaması talebinde bulunulmuştur.

Konunun Belediye Meclisince değerlendirilmek üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.   

KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Şubat Ayı Meclis Toplantılarının 06.02.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme   Müdürlüğü’nün 24/01/2017 tarih ve 480 sayılı Ücretsiz Araç Geçişi  hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.      Meclise arz ederiz.

 

Karar No : 12

Karar Tarihi : 06.02.2017   
Kararın Konusu :

TEKLİF ÖZÜ=  Ek Makine Ücret Tarifesi

TEKLİF =  Müdürlüğümüze ait 2017 yılı Ücret Tarifesi, teklif edilerek, Belediye Meclisimizce kabul edilmiştir.     Müdürlüğümüzce makine ücretlerinin güncellenmesi planlanmaktadır. Yazımız ekinde sunulan “ek makine ücreti” teklifimiz hususunda görüşülerek karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisi'ne havalesini olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Şubat Ayı Meclis Toplantılarının 06.02.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02/02/2017 tarih ve 1019 sayılı Ek Makine Ücret Tarifesi  hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği / oyçokluğu ile uygun görülmüştür.               Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantılarının 06.02.2017 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 06.02.2017 tarih ve  09 sayılı  Ek Makine Ücret Tarifesi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun   oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar No : 13

Karar Tarihi : 06.03.2017   
Kararın Konusu :

TEKLİF ÖZÜ=  Kreş ve Gündüz Bakım Evi

TEKLİF =  İlgi : 01.03.2017 tarih ve 2016 sayılı Başkanlık Olur'u.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi gereği, İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada,Çınar Caddesi, No:30 adresinde bulunan taşınmaza Adalar Belediyesi Prof. Dr. BesimÜSTÜNEL ve Günel ÜSTÜNEL Gündüz Bakımevi açılması için, 2828 Sayılı Sosyal HizmetlerÇocuk Esirgeme Kanunu ve uygulama yönetmeliği gereği olarak, kurucu Adalar Belediyesiadına Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne açılış işlemleri ve kurucu temsilci belirlenmesine ilişkin yetki verilmesi için karar alınmak üzere Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017  yılı Mart ayı  toplantılarının  06.03.2017 tarihli 1. Birleşiminde  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 10/03/2017 tarih ve 2021 sayılı Kreş ve Gündüz Bakım Evi hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği  ile karar verilmiştir.

 

Karar No : 14

Karar Tarihi : 06.03.2017   
Kararın Konusu

TEKLİF ÖZÜ=  Kreş ve Gündüz Bakım Evi Fiyatlarının Belirlenmesi

TEKLİF =  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. Maddesi ve 19 Şubat 2016 tarih ve 29629 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin tebliğin Kreş ve çocuk bakımevleri ücretleri başlıklı “ MADDE 5 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 150,00 TL olarak tespit edilmiştir. Ancak, belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluşlar belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkilidir.” hükmüne istinaden, Kurumumuz tarafından ruhsatlandırma çalışmaları son safhasında olan, Büyükada Çınar Caddesi No:30 kapı sayılı yerde bulunan Adalar Belediyesi Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL ve Günel ÜSTÜNEL Gündüz Bakımevi için aşağıda teklif edilen ücret tarifesinin görüşülerek karar alınmak üzere evrakın Belediye Meclisi'ne   havalesini            arz       ederim.

 

TEKLİF EDİLEN

2017 YILI İÇİN GEÇERLİ

KOMİSYONCA KABUL EDİLEN

ADALARDA İKAMET EDEN HER ÇOCUK İÇİN

750 TL

 

BELEDİYE VE DİĞER KAMU KURUMU PERSONELİ ÇOCUKLARI İÇİN (memur, sözleşmeli personel, işçi ve hizmet alımı personeli)

550 TL

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ=      Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 06.03.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 01/03/2017 tarihli Kreş ve Gündüz Bakım Evi Fiyatlarının Belirlenmesi hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.                 Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 06.03.2017 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 06.03.2017 tarih ve  10 sayılı  Kreş ve Gündüz Bakım Evi Fiyatlarının Belirlenmesi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

 

Karar No : 15

Karar Tarihi : 06.03.2017   
Kararın Konusu:

TEKLİF ÖZÜ=  Kreş ve Gündüz Bakım Evi Yönetmeliği

TEKLİF =  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösterecek olan Adalar Belediyesi Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL ve Günel ÜSTÜNEL Gündüz Bakımevi'ne ilişkin yazı ekinde bulunan yönetmeliğin kabulü için karar alınmak üzere evrakın Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 06.03.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 01/03/2017 tarih ve 2033 sayılı Kreş ve Gündüz Bakım Evi Yönetmeliği hakkındaki teklifi görüşülüp değiştirilerek kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.      Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 06.03.2017 tarihli 2. Birleşiminde; Hukuk Komisyonunun hazırladığı 06.03.2017 tarih ve  01 sayılı  Kreş ve Gündüz Bakım Evi Yönetmeliği hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oybirliği ile kabulüne karar verildi

 

Karar No : 16

Karar Tarihi : 06.03.2017   
Kararın Konusu:

TEKLİF ÖZÜ=  Belediye Başkanına Borçlanma Yetkisi Verilmesi

TEKLİF =  Bilindiği gibi 5393 Sayılı Kanunun 68. Maddesi e fıkrasında “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir.” Denmektedir.

İlçemizin sayfiye yeri olması kış aylarında tahsilat oranlarının düşük, yaz aylarında ise giderlerin yüksek olmasına sebep olmaktadır. Ayrıca İlçenin kuruluşundan bu yana ödenemeyen vergi ve sigorta borçları için 6736 sayılı yasaya istinaden zorunlu yapılandırma yapılmış ve bu durum kurumumuza aylık yaklaşık 500 bin lira ek gidere yol açmıştır. Yukarıda sayılan nedenlerden ve Kurumumuza 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesiyle verilen asli görevleri yerine getirirken aksamaya sebebiyet vermemesi için cari harcamalarda kullanılmak üzere;

5393 Sayılı Kanunun 68. Maddesi e fıkrası hükmü gereği Özel veya kamu bankalarından 3.000.000,00 TL borçlanmak için Belediye Başkanına borçlanma yetkisi verilmek üzere evrakımızın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim.

2016 yılı kesinleşmiş bütçe gelirleri Yeniden Değerleme Oranı Toplam %10 u
29.171.030,91 TL % 3,83 30.288.281,39 TL 3.028.828,13 TL

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 06.03.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 02/03/2017 tarih ve 2012 sayılı Belediye Başkanına Borçlanma Yetkisi Verilmesi hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz.

 KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 06.03.2017 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 06.03.2017 tarih ve 11  sayılı  Belediye Başkanına Borçlanma Yetkisi Verilmesi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

 

Karar No : 17

Karar Tarihi : 06.03.2017   
Kararın Konusu:

TEKLİF ÖZÜ=  Burgazada Sokak İsmi Değişikliği

TEKLİF =  İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 08.08.2016 tarihli ve 96786607-121-2597/143284 sayılı yazısı ve eki 16.12.2016 tarih ve 2242 ve 2243 sayılı Meclis Kararlarına istinaden; İstanbul İli sınırları dahilinde, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmalar neticesinde muhtelif ilçelerde bulunan bazı yol isimlerinin anlamsız veya gülünç kelimelerden oluştuğu tespit edilmiştir. İlçemiz sınırları dahilinde de bahsi geçen Meclis Kararları gereği anlamsız ve gülünç sokak isimlerinin değiştirilmesi konusunun tarafımızca da değerlendirilmesi istenmektedir.
             Yukarıda belirtilen yazı ve eki Meclis kararına göre, Burgazadası Mahallesinde yaşayan, ülkemiz siyasi tarihi içerisinde önemli yeri bulunan, Burgazadası halkı tarafından sevilen ve sayılan, aynı zamanda uzun yıllar TBMM İstanbul Milletvekilliği ve TBMM Başkan Vekilliği yapmış Sayın Metin TÜZÜN’ün isminin ikamet ettiği sokak olan Çakıltaşı Sokağa isminin verilmesi için evrakın Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 06.03.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Burgazada Sokak İsmi hakkındaki yazılı önerge görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz.

 KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 06.03.2017 tarihli 2. Birleşiminde; İmar ve Çevre Komisyonunun hazırladığı 06.03.2017 tarih ve 01  sayılı  Burgazada Sokak İsmi Değişikliği hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar No : 18

Karar Tarihi : 06.03.2017   
Kararın Konusu:

TEKLİF ÖZÜ=  Büyükada Sokak İsmi Değişikliği

TEKLİF =  İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 08.08.2016 tarihli ve 96786607-121-2597/143284 sayılı yazısı ve eki 16.12.2016 tarih ve 2242 ve 2243 sayılı Meclis Kararlarına istinaden; İstanbul İli sınırları dahilinde, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmalar neticesinde muhtelif ilçelerde bulunan bazı yol isimlerinin anlamsız veya gülünç kelimelerden oluştuğu tespit edilmiştir. İlçemiz sınırları dahilinde de bahsi geçen Meclis Kararları gereği anlamsız ve gülünç sokak isimlerinin değiştirilmesi konusunun tarafımızca da değerlendirilmesi istenmektedir.             Yukarıda belirtilen yazı ve eki Meclis kararına göre, çocukluk ve gençlik yıllarını Büyükada’da geçiren, Ada halkı tarafından sevilen ve sayılan bir isim olan, 2014 yılında Adalar Belediyesi Meclis Üyeliğine seçilen ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevini sürdürürken ani bir rahatsızlık sonucu genç yaşta kaybettiğimiz değerli arkadaşımız “Sencer DEMİREL”in isminin evinin de bulunduğu sokak olan Hanımeli Sokağa  verilmesi için evrakın Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 06.03.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Büyükada Sokak İsmi hakkındaki yazılı önerge görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.                    Meclise arz ederiz.

 

Karar No : 19

Karar Tarihi : 06.03.2017   
Kararın Konusu:

TEKLİF ÖZÜ=  Heybeliada Sokak İsmi Değişikliği

TEKLİF =  İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 08.08.2016 tarihli ve 96786607-121-2597/143284 sayılı yazısı ve eki 16.12.2016 tarih ve 2242 ve 2243 sayılı Meclis Kararlarına istinaden; İstanbul İli sınırları dahilinde, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmalar neticesinde muhtelif ilçelerde bulunan bazı yol isimlerinin anlamsız veya gülünç kelimelerden oluştuğu tespit edilmiştir. İlçemiz sınırları dahilinde de bahsi geçen Meclis Kararları gereği anlamsız ve gülünç sokak isimlerinin değiştirilmesi konusunun tarafımızca da değerlendirilmesi istenmektedir.  Yukarıda belirtilen yazı ve eki Meclis kararına göre, Heybeliada Düzayak Sokak isminin, Heybeliada Mahallesinde yaşayan, Galatasaray Spor Kulübünde uzun yıllar forma giymiş, kulüp tarihinin önemli futbolcuları arasında gösterilen, Galatasaray Futbol Takımı ve Milli Takımda takım kaptanlığı yapmış olan, Heybeliada’da doğmuş ve hala Heybeliada’da yaşayan ünlü futbolcu Uğur KÖKEN’in isminin verilmesi için evrakın Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 06.03.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Heybeliada Sokak İsmi hakkındaki yazılı önerge görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.     Meclise arz ederiz.

 KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 06.03.2017 tarihli 2. Birleşiminde; İmar ve Çevre Komisyonunun hazırladığı 06.03.2017 tarih ve 03  sayılı  Heybeliada Sokak İsmi Değişikliği hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar No : 20

Karar Tarihi : 03.04.2017   
Kararın Konusu:

TEKLİF ÖZÜ=  Daimi Encümen Üyesi Seçimi

TEKLİF =  5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinde; “Belediye Encümeni, Belediye Başkanının başkanlığında; Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, Mali Hizmetler Birim Amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur” hükmüne istinaden; Adalar Belediye Meclisi tarafından; 2 üyeden oluşacak ve 1 yıl süre ile görev yapacak Daimi Encümen Üyesi seçimi yapılması için evrakımızın; Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

TEKLİF-KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantılarının 03.04.2017 tarihli 1. Birleşiminde; Yazı İşleri Müdürlüğünün 23/03/2017 tarih ve 2692 sayılı yazısına istinaden 1 yıl süre ile  seçilecek olan Belediye Daimi Encümen Üyeliği seçimi yapılan gizli oylama sonucunda mevcut 11 oydan asil üye seçimine , Mürvet ÇİDAM 11 oy  ve İsmail GÜL 11 oy alarak Belediye Daimi Encümen  üyeliklerine seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No : 21

Karar Tarihi : 03.04.2017   
Kararın Konusu:

TEKLİF ÖZÜ=  Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi

TEKLİF =  5393 sayılı Belediye Kanununun İhtisas komisyonları başlıklı 24. maddesinde; Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” hükmüne istinaden; Adalar Belediye Meclisi tarafından; 3 üyeden oluşacak ve 1 yıl süre ile görev yapacak; Plan ve Bütçe Komisyonu kurulması ve üye seçimlerinin yapılması için evrakımızın; Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

TEKLİF-KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantılarının 03.04.2017 tarihli 1. Birleşiminde; Yazı İşleri Müdürlüğünün 23/03/2017 tarih ve 2702 sayılı yazısına istinaden 3 üyeden oluşan   Plan  ve Bütçe Komisyonu kurulmasına ve  üyelikleri için yapılan  müzakere ve açık  oylama sonucu; M. Fahri REFİĞ, Kazım ŞAKAR ve Hüseyin ÇÜLBAN ‘ın seçilmelerine  oybirliği ile  karar verildi.

 

Karar No : 22

Karar Tarihi : 03.04.2017   
Kararın Konusu:

TEKLİF ÖZÜ=  İmar Çevre ve Sağlık Komisyonu Üye Seçimi

TEKLİF =  5393 sayılı Belediye Kanununun İhtisas komisyonları başlıklı 24. maddesinde; Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” hükmüne istinaden; Adalar Belediye Meclisi tarafından; 3 üyeden oluşacak ve 1 yıl süre ile görev yapacak; İmar Çevre ve Sağlık Komisyonu kurulması ve üye seçimlerinin yapılması için evrakımızın; Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

TEKLİF-KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantılarının 03.04.2017 tarihli 1. Birleşiminde; Yazı İşleri Müdürlüğünün 23/03/2017 tarih ve 2705 sayılı yazısına istinaden 3 üyeden oluşan   İmar Çevre ve Sağlık  Komisyonu kurulmasına ve  üyelikleri için yapılan  müzakere ve açık  oylama sonucu; M. Fahri REFİĞ, Kazım ŞAKAR ve Ramazan DOKUZKARDEŞ ‘ın seçilmelerine  oybirliği ile  karar verildi.

 

Karar No : 23

Karar Tarihi : 03.04.2017   
Kararın Konusu:

TEKLİF ÖZÜ=  Hukuk Komisyonu Üye Seçimi

TEKLİF =  5393 sayılı Belediye Kanununun İhtisas komisyonları başlıklı 24. maddesinde; Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” hükmüne istinaden; Adalar Belediye Meclisi tarafından; 3 üyeden oluşacak ve 1 yıl süre ile görev yapacak; Hukuk Komisyonu kurulması ve üye seçimlerinin yapılması için evrakımızın; Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

TEKLİF-KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantılarının 03.04.2017 tarihli 1. Birleşiminde; Yazı İşleri Müdürlüğünün 23/03/2017 tarih ve 2716 sayılı yazısına istinaden 3 üyeden oluşan   Hukuk  Komisyonu kurulmasına ve  üyelikleri için yapılan  müzakere ve açık  oylama sonucu; M. Fahri REFİĞ, Mürvet ÇİDAM ve Av. Kemal KİL ‘ın seçilmelerine  oybirliği ile  karar verildi.

 

Karar No : 24

Karar Tarihi : 07.04.2017   
Kararın Konusu:

TEKLİF ÖZÜ=  Muhtarlara Nakdi Yardım Yapılması

TEKLİF =  İlgi :       23.3.2017        tarihli   sayılı    yazı

  1. tarih ve 2738 sayılı Büyükada Maden Mahallesi Muhtarı Rafet GARİP, Büyükada Nizmam Mahallesi Muhtarı Şerifali COŞKUNER, Heybeliada Mahallesi Muhtarı Hüseyin YAY, Burgazada Mahallesi Muhtarı Mustafa BİÇER ve Kınalıada Mahallesi Muhtarı Erdal AYDIN imzalı dilekçe ile kurumumuzdan elektrik, su, telefon, internet, doğalgaz vb. masrafları için nakdi yardım talep etmişlerdir.

5393 sayılı Belediye Kanunun “Mahalle ve Yönetimi “ başlıklı 9.uncu maddesinin 3.üncü fıkrasında; “ Belediye, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkanları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği sağlar, kararlarında mahallenin ortak isteklerini göz önünde bulundurur ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışacağı “ hükme bağlanmıştır. Diğer taraftan 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunun 21. İnci maddesindeki” Harçlar münhasıran muhtarlara aittir. Muhtarlık işlerinin tedviri için lüzumlu kira, ısıtma, aydınlatma ücreti gibi masraflar bu harçlardan ödenir demekte ise de İçişleri Bakanlığınca uygulamaya geçilen MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) ile muhtarların önemli gelir kaynaklarından olan ikametgah belgesi ve nüfus sureti verme işlemleri, İlçe Nüfus Müdürlüklerince de yapldığı ve muhtarların harç aldığı bir çok işlemin e-devlet sistemi ile vatandaşlar tarafından doğrudan yapılabilir hale gelmesi, muhtarlarımızın harç alarak giderlerini karşılamalarını imkansız hale getirmiştir. Bu amaçla muhtarlarımızın zorunlu ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla aylık 750.00 (yediyüzelli TL) nakdi yardım yapılabilmesi hususunda karar alınmak üzere evrakın Belediye Meclisine havalesi hususunu onayınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Nisan Ayı Meclis Toplantılarının 03.04.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 28/03/2017 tarih ve 2738 sayılı muhtarlarımızın zorunlu ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla aylık 750.00 (yediyüzelli TL) yardım ve destek yapılabilmesi hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği  ile uygun görülmüştür.           Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 07.04.2017 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 07.04.2017 tarih ve 12  sayılı  Muhtarlara Nakdi Yardım Yapılması hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar No : 25

Karar Tarihi : 07.04.2017   
Kararın Konusu:

TEKLİF ÖZÜ=  Nakliyat İndirimi

TEKLİF =  Levent DURMUŞOĞLU; Adalar İlçesi, Heybeliada Mahallesi, Ayyıldız Caddesi 96 ada, 72 parsel, 91 kapı sayılı yerde yapacağı inşaat için 31.12.2017 tarihine kadar aralıklarla yaklaşık 300 m/3 hazır beton taşıma işine ilişkin sefer başına indirim talebinde bulunmaktadır. Konunun Belediye Meclisince değerlendirilmek üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Nisan Ayı Meclis Toplantılarının 03.04.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme  Müdürlüğü’nün 30/03/2017 tarih ve 2913 sayılı Nakliyat İndirimi  hakkındaki teklifi görüşülerek  sefer başına 5.000 TL (beş bin lira) olarak kabulü ile bu tür taleplerin tekerür etmemesi ve bir prensibe bağlanması amacıyla yıllık 100m/3 taşıma taahhütü veren şahıs ve firmalara aynı fiyatın uygulanması  komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.         Meclise arz ederiz.

 KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 07.04.2017 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 07.04.2017 tarih ve 13  sayılı  Nakliyat İndirimi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

 

Karar No : 26

Karar Tarihi : 07.04.2017   
Kararın Konusu:

Karar  No     : 2017/26

Karar Tarihi: 07.04.2017

TEKLİF ÖZÜ=  Faaliyet Raporu

TEKLİF =  17.03.2016 tarih 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İdarelerinde hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre hazırlanan 2017 İdari Faaliyet Raporumuzun Nisan ayı Meclisi' nde görüşülmek üzere Belediye Meclisi'ne havalesini olurlarınıza arz ederim.

TEKLİF-KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi  4. toplantı yılı, 2017 yılı Nisan ayı toplantılarının 07.04.2017  tarihli 2. birleşiminde Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.03.2017 tarih ve 2828 sayılı yazısı ekinde yer alan Adalar Belediyesinin 2016 yılına ait İdare Faaliyet Raporu görüşülerek yapılan müzakere ve ad okunmak sureti ile yapılan açık  oylama sonucu; mevcut 10 üyeden 7 kabul 3 çekimser oyu alarak Faaliyet Raporunun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Karar  No     : 2017/27

Karar Tarihi: 08.05.2017

 

TEKLİF ÖZÜ=  Norm Kadro Çalışmaları

TEKLİF =  Belediyemiz kadro cetvelinde dolu ve boş buluna kadrolardan; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9. Maddesi ve 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe geren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik 11. Maddesi gereği;

THS 8. Derece 1 adet Unvanı Sanat Tarihçisi 3. Derece THS Sanat Tarihçisi,

THS 8. Derece 1 adet Unvanı Şehir Plancısı 3. Derece Şehir Plancısı,

GİH9. Derece 1 adet Unvanı Eğitmen 6. Derece Eğitmen,

GİH 9. Derece 2 adet Unvanı Zabıta Memuru 3. Derece GİH Zabıta Memuru,

GİH 9. Derece 1 adet Unvanı Zabıta Memuru 5. Derece GİH Zabıta Memuru,

GİH 3. Derece 2 adet Unvanı Şef 4. Derece GİH Şef,

GİH 3. Derece 2 adet Unvanı Şef 5. Derece GİH Şef ,

Kadroları olarak değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğundan hazırlanan dolu ve boş kadro değişikliği cetvelleri ekte sunulmuştur.

İncelenerek gerekli kararın alınması için evrakımızın Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.

 

TEKLİF-KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi  4. toplantı yılı, 2017 yılı Mayıs ayı toplantılarının 08.05.2017  tarihli 1. birleşiminde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 04.05.2017 tarih ve 4063 sayılı Norm Kadro Çalışmaları hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği  ile karar verilmiştir.

 

Karar  No     : 2017/28

Karar Tarihi: 12.05.2017

TEKLİF ÖZÜ=  2016 Yılı Kesin Hesap

TEKLİF =  5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin Bütçe Kesin Hesabının Düzenlenmesi ve Görüşülmesi başlıklı 40. maddesi doğrultusunda hazırlanan ve Belediye Encümeni’nin 25.04.2017 tarih ve Taşınır Kesin Hesabı ile bağlı cetvelleri ekte sunulmaktadır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince incelenmek ve karara bağlanmak üzere yazımızın ve eklerinin Belediye Meclisi’ ne havalesini arz ederim.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 08.05.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 04/05/2017  tarih ve 3830 sayılı 2016 Yılı Kesin Hesabı  hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği / oyçokluğu ile uygun görülmüştür.                    

        Meclise arz ederiz.    

 

 KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 12.05.2017 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 12.05.2017 tarih ve 14  sayılı  2016 Yılı Kesin Hesap hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Karar  No     : 2017/29

Karar Tarihi: 12.05.2017

 

TEKLİF ÖZÜ=  Hizmet Ücreti

TEKLİF =  Ayanikola mevkiinde bulunan plajdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın rahat ve güvenli şekilde faydalanabilmesi için plaj temizliğinin yapılması, şezlong, gölgelik, duş ve giyinme kabini gibi hizmetlerin verilebilmesi amacıyla aşağıda belirtilen hizmet bedellerinin alınması düşünülmektedir.

Konunun Belediye Meclisince değerlendirilmek üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

Şezlong, şemsiye, duş vb. kullanım ücreti:

25,00 TL

 

 

İndirimler:

 

Adalarda İkamet Eden Kişiler:

10,00 TL

Adalarda İkamet Eden Kişilerin Misafirleri:

15,00 TL

Grup (5 kişi ve üzeri- Kişi başı ücret):

20,00 TL

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 08.05.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme Müdürlüğü’nün 04/05/2017  tarih ve 4014  sayılı Hizmet Ücreti  hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği / oyçokluğu ile uygun görülmüştür.                    

        Meclise arz ederiz.

 

 

 KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 12.05.2017 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 12.05.2017 tarih ve 15  sayılı  Hizmet Ücreti hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Karar  No     : 2017/30

Karar Tarihi: 12.05.2017

 

TEKLİF ÖZÜ=  Ayanikola Mevkii Ücret Tarifesi

TEKLİF =  Büyükada Ayanikola mevkiinde bulunan belediyemize ait büfelerde satılacak ürünlerin satış tarifesi ekli listede sunulmuş olup, Belediye Meclisince değerlendirilmek üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 08.05.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme Müdürlüğü’nün 04/05/2017  tarih ve 4029 sayılı Ayanikola Mevkii Büfe Ücret Tarifesi  hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği / oyçokluğu ile uygun görülmüştür.                    

        Meclise arz ederiz.

 

 

 KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 12.05.2017 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 12.05.2017 tarih ve 15  sayılı  Ayanikola Mevkii Ücret Tarifesi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No     : 2017/31

Karar Tarihi: 05.06.2017

TEKLİF ÖZÜ=  Yaz Okulu Ücret Tarifesi

TEKLİF =  2464 SAYILI Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi ve 19 Şubat 2016 tarih ve 29629 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin tebliğin Kreş ve çocuk bakımevleri ücretleri başlıklı 5. Maddesi "MADDE 5 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 150,00 TL olarak tespit edilmiştir. Ancak, belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluşlar belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkilidir.” Hükmüne istinaden,

Kurumumuz tarafından işletilen , Büyükada Çınar Caddesi No:30 kapı sayılı yerde bulunan Kreş ve Gündüz Bakımevinde “ Yaz Okulu" için aşağıda teklif edilen ücret tarifesinin görüşülerek karara alınmak üzere evrakın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.    

 

TEKLİF EDİLEN

2017 YILI İÇİN GEÇERLİ

KOMİSYONCA KABUL EDİLEN

ADALARDA İKAMET EDEN HER ÇOCUK İÇİN

Tam Gün : 1.000 TL Yarım Gün : 600 TL

 

BELEDİYE VE DİĞER KAMU KURUMU PERSONELİ ÇOCUKLARI İÇİN

(memur, sözleşmeli personel, işçi ve hizmet alımı personeli)

%30 indirim

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Haziran Ayı Meclis Toplantılarının 05.06.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Çevre Koruma ve Kontrol  Müdürlüğü’nün 01/06/2017  tarih ve 5106 sayılı Yaz Okulu Ücret Tarifesi  hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.                    

        Meclise arz ederiz.

 

 KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantılarının 05.06.2017 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 05.06.2017 tarih ve 17  sayılı  Yaz Okulu Ücret Tarifesi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No     : 2017/32

Karar Tarihi: 05.06.2017

 

TEKLİF ÖZÜ=  Adalı Kart

TEKLİF =  Ayanikola Mevkiinde bulunan büfe, şezlong, şemsiye, WC, temizlik vb. hizmetlerinin sağlanması amacıyla Adalar Belediyesinin 12.05.2017 tarih ve 2017/30 Sayılı Meclis Kararıyla belirlenen ücret tarifesinde, adalarda yaşayan vatandaşlara uygulanan indirimli tarifenin uygulanması sırasında yaşanan sorunlardan dolayı adada oturan vatandaşlarımızın ikametgâhla Belediyemize başvurarak alacağı kart aracılığıyla, hizmetlerden indirimli olarak faydalanması planlanmaktadır.

İkametgah getirecek vatandaşlara verilecek kartın bedelinin 1 TL olması planlanmaktadır.

Konun belediye meclisince değerlendirilmek üzere evrakımızın Belediye meclisine havalesini arz ederim.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =    Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Haziran Ayı Meclis Toplantılarının 05.06.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme  Müdürlüğü’nün 01/06/2017  tarih ve 5100 sayılı Adalı Kart  hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.                    

        Meclise arz ederiz.

 

 

 

 

 

Karar  No     : 2017/33

Karar Tarihi: 03.07.2017

 

TEKLİF ÖZÜ=  İçkili Yer Bölge Krokisi

TEKLİF =  10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 29. Maddesinde; “İçkili yer bölgesi, mülkî idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediye Meclisi tarafından tespit edilir. İçkili yer bölgesi haricinde içkili yer açılamaz” ifadesine yer verilir.

İlçemiz Büyükada Mahallesi Oltacı Sokak üzerinde bulunan bazı işyeri sahipleri, içkili işyeri açma talebinde bulunmuş olup, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de genel güvenlik ve asayişe ilişkin olumlu görüşü doğrultusunda Oltacı Sokağın, Belediyemiz İçkili Yer Bölge Krokisine dahil edilebilmesi için karar alınmak üzere evrakımızın;

Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =    Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantılarının 03.07.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İçkili Yer Bölge Krokisinin Belirlenmesi hakkındaki teklifi görüşülerek komisyonumuzca oybirliği ile reddi  uygun görülmüştür.

                    Meclise arz ederiz.

 

 KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantılarının 03.07.2017 tarihli 2. Birleşiminde; İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonunun hazırladığı 03.07.2017 tarih ve 04  sayılı  İçkili Yer Bölge Krokisi  hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar  No     : 2017/34

Karar Tarihi: 03.07.2017

 

TEKLİF ÖZÜ=  Çınar Caddesi

TEKLİF =  a)            25.12.2009      tarih     ve        2232    sayılı    T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul V Numaralı Kültür ve tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararı,

                        b) Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün 28.06.2017 tarih ve 4442982.17134.2017.64035/44 sayılı Çınar Caddesi konulu yazısı,

 İlgi (b) sayılı yazıda; İlgi (a) sayılı Kurul kararında İstanbul İli, Adalar İlçesinde Motorlu taşıt kullanımına ilişkin; Bütün yolların prensipte yaya olarak belirlendiğine, Bu nedenle İlçenin kültür kimliği ve diğer özelliklerinin korunmasının bir gereği olarak Adalar genelinde motorlu taşıt olmayacağına ve Adaların bu önemli özelliği kısmi bile olsa bozulmayacağına hususunda karar alınmıştır. Ancak; Yaz döneminde gerek yerli gerekse yabancı turistlerin yoğun ilgi göstermesi neticesinde özellikle bazı caddelerimizde aşırı yoğunluk oluşmakta olup; trafik ve güvenlik üzerinde olumsuzluklara sebebiyet vermektedir. Büyükada da özellikle Çınar caddesi üzerinde yoğun insan kalabalığı, bisiklet, akülü araçlar (scooter) ve fayton girişlerinin bu cadde üzerinde olması sebebiyle yoğun trafik kazası olmakta ve faytonların parlamalarıyla sonuçlanan olumsuzluklarla karşılaşılmaktadır. Mevcut kaldırımlar üzerinde dükkan sahiplerinin işgaliye yapmalarından kaynaklanan olumsuzluklar nedeni ile yayaların yol üzerinde hareket etmek zorunda kaldıkları, özellikle cadde üzerinde parklaşmaların yolu iyice daralttığı anlaşılmış,

Konu ile ilgili bahse konu Çınar caddesinin bisiklet ve akülü araçların kullanımına yasaklanmasına ve kaldırım işgalleri ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması istenilmektedir.

Yukarıda belirtilen İlgi (b) sayılı, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü yazısında belirtilen konuların Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanılması yününde evrakımızım Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =    Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantılarının 03.07.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Çınar Caddesi hakkındaki teklifi görüşülerek; Kaymakamlık Makamı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün yazısında belirtildiği üzere, Çınar Caddesinin bisiklet ve akülü araçlara kapatılmasına ve Çınar Caddesi kaldırımları üzerindeki her türlü işgaliyenin de kaldırılmasına komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

                    Meclise arz ederiz.

 

 

 KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantılarının 03.07.2017 tarihli 2. Birleşiminde; İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonunun hazırladığı 03.07.2017 tarih ve 05  sayılı  Çınar Caddesi  hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No     : 2017/35

Karar Tarihi: 03.07.2017

 

TEKLİF ÖZÜ=  Protokol Yapılması

TEKLİF =  Belediyemize ait Heybeliada Şehit Nadir Güneş, Hızır Reis ve Horoz Reis gemilerinin motorin teminin sağlanması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapılması düşünülmektedir.

Protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi amacıyla evrakımızın

Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

 KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017  yılı Temmuz ayı  toplantılarının  03.07.20147 tarihli 1. Birleşiminde  İşletme Müdürlüğünün 22/06/2017 tarih ve  6025 sayılı Protokol Yapılması hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği  ile karar verilmiştir.

Karar  No     : 2017/36

Karar Tarihi: 03.07.2017

 

TEKLİF ÖZÜ=  İlçe Belediyelere Yapılacak Yardım

TEKLİF =  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 942 sayılı kararında Adalar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün çalışmalarında kullanılmak üzere 787.893,01 TL.yi aşmamak üzere, en az % 80’i asfalt olmak şartıyla, yapım, bakım, onarım ve yeşil alan düzenleme çalışmalarında kullanılacak malzemeler için mali ve ayni yardım yapılması uygun görülmüştür.

Müdürlüğümüzün asfalt alımı ve yeşil alan düzenleme çalışmalarında değerlendirmek üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca Belediyemize tahsis edilen 787.893,01 TL.şartlı hibe yardımının talep edilmesi bu yardımın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (g) bendine göre kabulü için karar alınması, konu ile ilgili kamu kurumları ile Belediyemiz arasında uygulamaya yönelik işbirliği protokollerinin imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim.

 

 

 KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017  yılı Temmuz ayı  toplantılarının  03.07.20147 tarihli 1. Birleşiminde  Fen İşleri Müdürlüğünün 03/07/2017 tarih ve  6413sayılı İlçe Belediyelere Yapılacak Yardım  hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği  ile karar verilmiştir.

Karar  No     : 2017/37

Karar Tarihi: 11.09.2017

 

TEKLİF ÖZÜ=  İhale İşleri

TEKLİF =  Belediyemizin yeterli sayıda eleman ve hizmet aracı olmaması nedeniyle, park- bahçe , sokak hayvanları rehabilitasyonu, yol bakım ve onaım çalışmaları ile hizmet binaları yardımcı personelleri hizmet alımı ihalesinin 21 ay süreyle (01.01.2018 - 30.09.2019 ) yaptırılması düşünülmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri başlıklı 67. Maddesi "Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine -teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı,sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler,

süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir." hükmüne istinaden, Park- bahçe , sokak hayvanları rehabilitasyonu, yol bakım ve onaım çalışmaları ile hizmet binaları yardımcı personelleri hizmet alımı ihalesinin 21 ay süreyle 01.01.2018 - 30.09.2019 ) yaptırılması hususunda karar alınması için yazımızın Meclisine havalesini emir müsaadelerinize arz ederim.

 

 KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017  yılı Eylül  ayı  toplantılarının  11.09.2017 tarihli 1. Birleşiminde  Fen İşleri Müdürlüğünün 07/09/2017 tarih ve  8777 sayılı İhale İşleri   hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği  ile karar verilmiştir.

 

Karar  No     : 2017/38

Karar Tarihi: 11.09.2017

 

TEKLİF ÖZÜ=  İhale İşleri

TEKLİF =  Belediyemizin yeterli sayıda eleman ve hizmet aracı olmaması nedeniyle, Adalar İlçesi genelinde çöplerin toplanması ve nakledilmesi, cadde ve sokakların el ve makine ile süpürülmesi, pazar yerlerinin temizlenmesi hizmet alımı ihalesinin 21 ay süreyle (01.01.2018 - 30.09.2019 ) yaptırılması düşünülmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri başlıklı 67. maddesi

"Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine -teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı,sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir." hükmüne istinaden,

Adalar İlçesi genelinde çöplerin toplanması ve nakledilmesi, cadde ve sokakların el ve makine ile sürülmesi, pazar yerlerinin temizlenmesi hizmet alımı ihalesinin 21 ay süreyle 01.01.2018 - 30.09.2019 ) yaptırılması hususunda karar alınması için yazımızın Meclisine havalesini emir müsaadelerinize arz ederim.

 KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017  yılı Eylül  ayı  toplantılarının  11.09.2017 tarihli 1. Birleşiminde  Fen İşleri Müdürlüğünün 07/09/2017 tarih ve  8774 sayılı İhale İşleri   hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği  ile karar verilmiştir.

Karar  No     : 2017/39

Karar Tarihi: 15.09.2017

 

TEKLİF ÖZÜ=  2018 Yılı Ücret Tarifesi

TEKLİF =  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (f) bendi gereğince, kanunlarda vergi, resim harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için

uygulanacak ücret tarifelerinin ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan alt ve üst sınırlar belirtilen vergi, resim ve harçların belirlenmesi gerektiğinden;2018 mali yılında uygulanacak ücret vergi, resim ve harçlar için karar alınmak üzere yazımızın ve eklerinin Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 11.09.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuzca havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22/08/2017 tarih ve 8328 sayılı 2018 Yılı Ücret Tarifeleri hakkındaki teklifi görüşüldü.

        Yapılan Müzakere Neticesinde; Adalar Belediyesi 2018 Yılı Ücret Tarifeleri ekteki şekilde aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği/oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

 

        Meclise arz ederiz.

 

KARAR: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 15.09.2017 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 15.09.2017 tarih ve 19 sayılı 2018 Yılı Ücret Tarifeleri hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar  No     : 2017/40

Karar Tarihi: 15.09.2017

 

TEKLİF ÖZÜ=  İştirakler

TEKLİF = Kurumumuz iştiraklerinden İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. 29.05.2017 gün 2017/51 sayılı yönetim kurulu kararıyla 32.271.960,00 TL. olan sermayesini 40.000.000,00TL. arttırarak 72.271,960,00 TL. ' sına çıkartmıştır. Bu sermaye artırımından doğan rüçhan hakkını TTK.461. maddesine göre kullanımı ve 302 pay tutarı karşılığı 2,509.92 TL. iştirak bedelinin ödenmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 11.09.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler  Müdürlüğü’nün 07/09/2017  tarih ve 8722 sayılı İştirakler  hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.                    

        Meclise arz ederiz.

 

KARAR: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 15.09.2017 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 15.09.2017 tarih ve 20 sayılı İştirakler hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No     : 2017/41

Karar Tarihi: 15.09.2017

 

TEKLİF ÖZÜ=  Akülü Araç Kullanımları

TEKLİF = 

 

İlgi: a) 25.06.2013 tarih ve 2013-1310 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı,

       b) 27.08.2013 tarih ve 2013-553 Sayılı Belediye Encümen kararı,

        c) Adalar kent konseyinin 17.07.2017 tarih ve 2017.07.07 sayılı yazısı ve ekleri,  

                      

İlgi (c) sayılı yazı ve eklerinde Adalar Kent Konseyi Ulaşım Çalışma Gurubu tarafından Adalarımızda kullanılmakta olan akülü araçlar ile ilgili rapor hazırlanmış ve oluşturulan görüşlerin Belediye meclis toplantısında gündeme alınarak değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Müdürlüğümüzce; İlgi (a) sayılı kararın ikinci sahifesinin 4. Paragrafında tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınmış sağlık raporu ile ihtiyacı tespit edilmiş ve Adalarda ikamet eden vatandaşlar için 250 kg ağırlığı ve 20 km /saat hızı geçmeyen 3 ve ya 4 tekerlekli akülü taşıyıcı araçların Belediye’nin yazılı izni ile kullanılabileceğine karar verilmiştir hükmü amirdir.

İlgi (b) sayılı Encümen kararı ile de, özellikleri ve adetleri tanımlanan ve Adalarımızda ruhsatlı iş yeri bulunan esnaflarımıza, iş yerlerine ait malzemeleri taşımak, ayrıca müşterilerine ait sipariş işlemlerini yerine getirmek maksadıyla, müracaat eden ve gerekli şartları sağlayan işyerlerine üç tekerlekli ve arka kısmı sepetli olan akülü araçlara plaka verilmektedir.

Belediyemizce; Belediye meclisince alınan karar gereği, İzin verilen akülü araçların düzeni, denetimi, Ayrıca amacı dışında kullanımını engellemek, yapılan denetimlerde ise polis ve zabıta ekiplerine kolaylık sağlamak maksadı ile tanıtım kartları hazırlanarak ilgililerine teslimi yapılmıştır. İzin verilen her akülü araç sahibinin bu kartı üzerinde taşıma zorunluluğu vardır.

Yukarıda belirtilen nedenler ve gerekçelerden de anlaşılacağı üzere; Belediye Meclisi ve Belediye Encümenince, Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca Adalarımıza özgü alınan kararların bağlayıcı hükmü olup; Belediyemizce, İlgi (a) sayılı karar kapsamında 504, İlgi (b) kapsamında şimdiye kadar 153 plaka verilmiş olup; bu konunun sonlandırılması veya sınırlandırılması konusunda yoğun bir talep gelmektedir. Bu hususta çalışmalar devam etmektedir. Bir kamu kurum ve kuruluşu olan Belediyemizin Alınan kararları uygulamama, ve ya şartları sağlamayan kişilere

izin verme gibi bir durumu olamaz. Yaklaşık bir yıldır çalışma kapsamında plaka verme işlemleri geçici olarak durdurulmuş durumdadır.

Müdürlüğümüzce akülü araçlar konusunda yapılan işlemler belirtilmiş olup; bu Hususların da değerlendirilerek, Adalar Kent Konseyi Ulaşım Çalışma Gurubu tarafından Adalarımızda kullanılmakta olan akülü araçlar ile ilgili hazırlanan ve oluşturulan görüşlerin karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.

 KOMİSYON GÖRÜŞÜ = Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 11.09.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Zabıta  Müdürlüğü’nün 06/09/2017 tarih ve 7086 sayılı Akülü Araç Kullanımları  hakkındaki teklifi görüşülüp; Kültür Turizm Bakanlığı V  Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun  28/08/2017 tarih ve 4776 sayılı kararının Kaymakamlık Makamı ile Emniyet Müdürlüğü Makamlarınca görüşülmesinden sonra, teklifin Ekim ayı Meclis Toplantısında gündeme alınması, komisyonumuzca oybirliği / oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.

 

KARAR: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 15.09.2017 tarihli 2. Birleşiminde; Hukuk Komisyonu ve İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonunun hazırladığı 15.09.2017 tarih ve 02-06 sayılı Akülü Araç Kullanımları hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No     : 2017/42

Karar Tarihi: 02.10.2017

 

TEKLİF ÖZÜ=  Protokoller

TEKLİF =                 İlgi :    25.9.2017        tarihli   sayılı    yazı.

Adalar İlçesinde yok olmaya yüz tutmuş tarımsal faaliyetlerin yeniden canlandırılarak, kültürel tarihi ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi amacı ile S.S. Büyükada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Belediyemiz arasında protokol imzalanması düşünülmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesinin (g) bendine göre S.S. Büyükada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Belediyemiz arasında uygulamaya yönelik işbirliği protokolünün imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim.

 

 KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017  yılı Ekim  ayı  toplantılarının  02/10/2017  tarihli 1. Birleşiminde  Fen İşleri Müdürlüğünün 29/09/2017 tarih ve  9414 sayılı Protokoller   hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oyçokluğu   ile karar verilmiştir.

 

Karar  No     : 2017/43

Karar Tarihi: 06.10.2017

 

 

TEKLİF ÖZÜ=  Akülü Araç Kullanımları

TEKLİF = 

 

İlgi: a) 25.06.2013 tarih ve 2013-1310 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı,

       b) 27.08.2013 tarih ve 2013-553 Sayılı Belediye Encümen kararı,

        c) Adalar kent konseyinin 17.07.2017 tarih ve 2017.07.07 sayılı yazısı ve ekleri,  

                      

İlgi (c) sayılı yazı ve eklerinde Adalar Kent Konseyi Ulaşım Çalışma Gurubu tarafından Adalarımızda kullanılmakta olan akülü araçlar ile ilgili rapor hazırlanmış ve oluşturulan görüşlerin Belediye meclis toplantısında gündeme alınarak değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Müdürlüğümüzce; İlgi (a) sayılı kararın ikinci sahifesinin 4. Paragrafında tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınmış sağlık raporu ile ihtiyacı tespit edilmiş ve Adalarda ikamet eden vatandaşlar için 250 kg ağırlığı ve 20 km /saat hızı geçmeyen 3 ve ya 4 tekerlekli akülü taşıyıcı araçların Belediye’nin yazılı izni ile kullanılabileceğine karar verilmiştir hükmü amirdir.

İlgi (b) sayılı Encümen kararı ile de, özellikleri ve adetleri tanımlanan ve Adalarımızda ruhsatlı iş yeri bulunan esnaflarımıza, iş yerlerine ait malzemeleri taşımak, ayrıca müşterilerine ait sipariş işlemlerini yerine getirmek maksadıyla, müracaat eden ve gerekli şartları sağlayan işyerlerine üç tekerlekli ve arka kısmı sepetli olan akülü araçlara plaka verilmektedir.

Belediyemizce; Belediye meclisince alınan karar gereği, İzin verilen akülü araçların düzeni, denetimi, Ayrıca amacı dışında kullanımını engellemek, yapılan denetimlerde ise polis ve zabıta ekiplerine kolaylık sağlamak maksadı ile tanıtım kartları hazırlanarak ilgililerine teslimi yapılmıştır. İzin verilen her akülü araç sahibinin bu kartı üzerinde taşıma zorunluluğu vardır.

Yukarıda belirtilen nedenler ve gerekçelerden de anlaşılacağı üzere; Belediye Meclisi ve Belediye Encümenince, Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca Adalarımıza özgü alınan kararların bağlayıcı hükmü olup; Belediyemizce, İlgi (a) sayılı karar kapsamında 504, İlgi (b) kapsamında şimdiye kadar 153 plaka verilmiş olup; bu konunun sonlandırılması veya sınırlandırılması konusunda yoğun bir talep gelmektedir. Bu hususta çalışmalar devam etmektedir. Bir kamu kurum ve kuruluşu olan Belediyemizin Alınan kararları uygulamama, ve ya şartları sağlamayan kişilere

izin verme gibi bir durumu olamaz. Yaklaşık bir yıldır çalışma kapsamında plaka verme işlemleri geçici olarak durdurulmuş durumdadır.

Müdürlüğümüzce akülü araçlar konusunda yapılan işlemler belirtilmiş olup; bu Hususların da değerlendirilerek, Adalar Kent Konseyi Ulaşım Çalışma Gurubu tarafından Adalarımızda kullanılmakta olan akülü araçlar ile ilgili hazırlanan ve oluşturulan görüşlerin karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.

 KOMİSYON GÖRÜŞÜ = Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Ekim Ayı Meclis Toplantılarının 02/10/2017  tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Akülü Araç Kullanımları hakkındaki teklif görüşülerek;

  1. İstanbul 5. No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.08.2017 gün ve 4776 sayılı kararı ile; Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık raporu doğrultusunda Trafik Kanunu’na göre tescili gerektirmeyen akülü elektrikli şarjlı araçların; Kaymakamlık Makamı’nın oluru ve Belediye’nin izni ile kullanabileceğine ve Denetim ve Kontrolün Belediye ve Kaymakamlıkça yapılmasına ve kalıcı çözümler üretmek amacı ile ulaşım master planının hazırlanarak Kurul’a iletilmesine karar verilmiştir.
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 4.8.2017 gün ve 2017/5-3 C sayılı kararı ile; Her adada belirli alanları kırmızı ve belirli alanları mor renk ile işaretleyerek; kırmızı ile işaretlenen güzergahları faytonların, akülü araçların ve bisikletlerin kullanılmasını yasaklamıştır.

 

Bu bilgilerin Adalar Kent Konseyine iletilmesine komisyonumuzca oybirliği karar verilmiştir.

Meclise arz ederiz.

 

Karar  No     : 2017/44

Karar Tarihi: 06.10.2017

 

 TEKLİFİN ÖZÜ:  Adalar Belediyesinin 2018-2020 Mali Yılı Bütçesi

 

TEKLİF  : Belediye Encümeni tarafından 26.09.2017 tarihinde Belediye Meclisi’ne havale edilen 2018-2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısının görüşülmesi.

 

KOMİSYON İNCELEMESİ:

                   

        02.10.2016 tarihli Ekim ayı Meclis Toplantısında komisyonumuza havale edilen Başkanlığımız Mali Hizmetler Müdürlüğünce, müdürlüklerin teklifleri birleştirilmek suretiyle hazırlanmış olan 2019-2020 Mali Yıl Bütçe Dökümü aşağıda açıklanmıştır.

        2018-2020 Mali Yılı Bütçe teklifi bağlı cetvelleri 5393 sayılı yasanın 62. maddesi ve Belediye Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 27. maddesi gereğince incelenmiş olup, yönetmeliğe uygun biçimde hazırlanmış olduğu, Belediye Encümeni’nin 26.09.2017 gün ve 2017/107 sayılı kararı ile Meclise sevk edildiği görülmüştür.

 

1) 2017 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ,

 

Madde 1) Belediye Birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam

                     (42.000.000,00) TL ödenek verilmiştir.

 

Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 8  kabul 3 red oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

Madde 2) Belediye Bütçesinin Gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam (42.000.000,00) TL olarak tahmin edilmiştir.

 

Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 8  kabul 3 red oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

Madde 3) 2018  Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

 

Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 8  kabul 3 red oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

Madde 4) Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir.

 

Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 8  kabul 3 red oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

Madde 5) (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 8  kabul 3 red oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

Madde 6) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8.maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinde ödenecektir.

 

Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 8  kabul 3 red oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

Madde 7) Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

a) Bütçe Kararnamesi

b) Ödenek Cetveli - A (Örnek-14)

c)- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması - B cetveli (Örnek-15)
ç)- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması cetveli (Ornek-16)
d)- Gelirlerin Yasal Dayanağını gösterir (C) cetveli (Örnek-17)


e)- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f)- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen iki yıl Bütçe Tahmini  Cetveli (Örnek-8)
g)- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)
ğ)- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-20)
h)- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler  (G) cetveli (Örnek-21)                   ı)- Memur  olmayanlara verilecek yollukları gösterir(H) cetveli (Örnek-22)     

i)- İhdas edilen memur  kadrolarını gösterir (K-1)  Cetveli (Örnek-23)
j)- İhdas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir (k-2) Cetveli (Örnek 24)
k)- 237 sayılı taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir (T-1) cetveli(Örnek-25)
l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli  (Örnek-26)
m)- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
n)- Finansman Programı (Örnek-28)

o) Personel giderlerinin toplamanın bütçe gelirlerine toplamına oranını gösterir cetvel       

                           

 Madde 8) Vergi, Resim, Harç ve Katılım payları, ilgili kanunlarında gösterilen zamanlarda , Belediye Meclisi kararı ile herhangi bir hizmet karşılığı alınan ücretler ise meclisçe tayin edilecek zamanlarda peşin tahsil edilir.

 

Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 8  kabul 3 red oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi.  

 

 

 

Madde 9)  4109 sayılı Askerlerinden Muhtaç olanlara yardım hakkındaki Kanunun 11.Maddesine göre bir yıl öncesi gerçekleşen nakdi tahsilatının azami %2 oranında ödenek ayrılır. Bu ödenek bütçenin muhtaç Asker Ailesi yardımı tertibine konur. Bu tertipten yılı içinde harcanmayıp artan ödenekler ertesi yılı bütçesine Belediye Encümenince devir eden ödenek olarak aktarılır.

Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 11  kabul oy alarak oybirliği  ile kabul edildi.

 

 

Madde 10) Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 11  kabul oy alarak oybirliği  ile kabul edildi.

 

             

Madde 11) Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 11  kabul oy alarak oybirliği  ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

2018 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ  FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİ

Kurum Kod

Açıklama

Fonk.

Kod

Açıklama

Bütçe Teklifi

46 34 05 02

Özel Kalem

01

Genel Kamu Hizmetleri

122.000,00

46 34 05 05

İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.

01

Genel Kamu Hizmetleri

1.090.890,00

46 34 05 25

Basın ve Yayın Müdürlüğü

08

Dinlenme ve Kültür Hizmetleri

526.500,00

46 34 05 36

Bilgi İşlem Müdürlüğü

01

Genel Kamu Hizmetleri

312.800,00

46 34 05 36

Çevre Koruma ve Kontrol Md

05

Çevre Koruma Hizmetleri

699.060,00

46 34 05 37

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

01

Genel Kamu Hizmetleri

3.579.000,00

02

Savunma Hizmetleri

26.300,00

46 34 05 30

Fen İşleri Müdürlüğü

04

Ekonomik İşler ve Hizmetler

5.783.850,00

05

Çevre Koruma Hizmetleri

8.973.790,00

08

Dinlenme ve Kültür Hizmetleri

811.000,00

10

Sosyal Güv.ve Sos. Yrd. Hiz.

1.000,00

46 34 05 31

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

04

Ekonomik İşler ve Hizmetler

5.493.700,00

46 34 05 32

İşletme Müdürlüğü

01

Genel Kamu Hizmetleri

2.634.200,00

46 34 05 33

Mali Hizmetler Müdürlüğü

01

Genel Kamu Hizmetleri

8.339.700,00

46 34 05 34

Yazı İşleri Müdürlüğü

01

Genel Kamu Hizmetleri

925.050,00

46 34 05 35

Zabıta Müdürlüğü

03

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz

2.681.160,00

GENEL TOPLAM

42.000.000,00

Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 8  kabul 3 red oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi.  

 

 

2018 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ  EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİ

 

 

Kod

Açıklama

Bütçe Teklifi

01

VERGİ GELİRLERİ

22.024.204,00

03

TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ

11.220.796,00

04

ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR

1.375.000,00

05

DİĞER GELİRLER

7.380.000,00

06

SERMAYE GELİRLERİ

0,00

08

ALACAKLARDAN TAHSİLAT

0,00

GENEL TOPLAM

42.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 8  kabul 3 red oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi.  

 

        Adalar Belediyesinin 2018-2020 yılı Hazırlık Bütçesi ve bağlı cetvellerin usulüne uygun olduğu ve Bütçede yer alan Fonksiyonel sınıflandırmadan; aşağıdaki tutarlarda ve oranlarda ödenek ayrıldığı.

 

Kod

Açıklama

Bütçe Teklifi

Oranı

01

Genel Kamu Hizmetleri

17.003.640,00

%40,49

02

Savunma Hizmetleri

26.300,00

%0,06

03

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

2.681.160,00

%6,38

04

Ekonomik İşler ve Hizmetler

11.277.550,00

%26,85

05

Çevre Koruma Hizmetleri

9.672.850,00

%23,03

08

Dinlenme ve Kültür ve Din Hizmetleri

1.337.500,00

%3,18

10

Sosyal Güv.ve Sos. Yrd. Hiz.

1.000,00

0,001

GENEL TOPLAM

42.000.000,00

%100

 

01

PERSONEL GİDERLERİ

11.651.900,00

%27,75

02

SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİD.

1.850.350,00

%4,40

03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

19.702.750,00

%46,92

04

FAİZ GİDERLERİ

1.000.000,00

%2,38

05

CARİ TRANSFERLER

3.725.000,00

%8,87

06

SERMAYE GİDERLERİ

570.000,00

%1,35

07

SERMAYE TRANSFERLERİ

0 ,00

%0

08

BORÇ VERME

0,00

%0

09

YEDEK ÖDENEKLER

3.500.000,00

%8,33

     TOPLAM

42.000.000,00

%100,00

 

01

VERGİ GELİRLERİ

22.024.204,00

%52,44

03

TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ

11.220.796,00

%26,72

04

ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR

1.375.000,00

%3,27

05

DİĞER GELİRLER

7.380.000,00

%17,57

06

SERMAYE GELİRLERİ

0,00

%0,00

08

ALACAKLARDAN TAHSİLAT

0,00

%0,00

GENEL TOPLAM

42.000.000,00

%100

 

 

Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 8  kabul 3 red oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOD

AÇIKLAMA

I.

3 AYLIK

       Oran

 

II.

 3 AYLIK

   Oran

 

III.

3 AYLIK

    Oran

 

 IV.

 3 AYLIK

   Oran

 

TOPLAM

01

PERSONEL GİDERLERİ

2.912.975,00

 % 25

2.912.975,00

% 25

2.912.975,00

% 25

2.912.975,00

% 25

11.651.900,00

02

SOS.GÜV. KUR.DEV.PRİMİ

462.587,50

% 25

462.587,50

% 25

462.587,50

% 25

462.587,50

% 25

1.850.350,00

03

MAL VE HİZMET  

4.925.687,50

% 25

4.925.687,50

% 25

4.925.687,50

% 25

4.925.687,50

% 25

19.702.750,00

04

FAİZ GİDERLERİ

250.000,00

% 25

250.000,00

% 25

250.000,00

% 25

250.000,00

% 25

1.000.000,00

05

CARİ TRANSFERLER

931.250,00

% 25

931.250,00

%25

931.250,00

% 25

931.250,00

% 25

3.725.000,00

06

SERMAYE GİDERLERİ

142.500,00

% 25

142.500,00

% 25

142.500,00

% 25

142.500,00

% 25

570.000,00

09

YEDEK ÖDENEKLER

875.000,00

%25

875.000,00

% 25

875.000,00

% 25

875.000,00

% 25

3.500.000,00

GENEL TOPLAM

10.500.000,00

% 25

10.500.000,00

% 25

10.500.000,00

% 25

10.500.000,00

% 25

42.000.000,00

 

2018 Mali Yılı Ayrıntılı Finansman Programı

 

 

KOD

AÇIKLAMA

I.

3 AYLIK

       Oran

 

II.

 3 AYLIK

   Oran

 

III.

3 AYLIK

    Oran

 

 IV.

 3 AYLIK

   Oran

 

TOPLAM

01

VERGİ GELİRLERİ

5.506.051,00

% 25

5.506.051,00

% 25

5.506.051,00

% 25

5.506.051,00

% 25

22.024.204,00

03

TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ

2.805.199,00

% 25

2.805.199,00

%25

2.805.199,00

%25

2.805.199,00

%25

11.220.796,00

04

ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR

343.750,00

% 25

343.750,00

% 25

343.750,00

% 25

343.750,00

% 25

1.375.000,00

05

DİĞER GELİRLER

1.845.000,00

%25

1.845.000,00

%25

1.845.000,00

%25

1.845.000,00

% 25

7.380,000,00

06

SERMAYE GELİRLERİ

0,00

% 25

0,00

% 25

0,00

% 25

0,00

% 25

0,00

08

ALACAKLARDAN TAHSİLAT

0,00

% 25

0,00

% 25

0,00

% 25

0,00

% 25

0,00

GENEL TOPLAM

10.500.000,00

%25

10.500.000,00

%25

10.500.000,00

% 25

10.500.000,00

% 25

42.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tutarlar ve bütçeye oranlarında bütçe denkliğinin sağlandığı

        İzleyen iki yıl bütçe tahmini olarak,

        2018 yılında 42.000.000,00 TL bütçe gideri tahmin edildiği

        2019 yılında 44.100.000,00 TL bütçe gideri tahmin edildiği

        2020 yılında bütçe tahmini olarak 46.305.000,00 TL Bütçe Gideri tahmin edildiği görülmüştür.

 

 

Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 8  kabul 3 red oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi.  

                                                       

 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

 

        Adalar Belediye Başkanlığının 2018 Mali yıl Bütçesi ile izleyen iki yıl bütçe tahminleri ve 11 (onbir) maddelik Bütçe Kararnamesi komisyonumuzca oyçokluğu uygun bulunmuştur.

 

        Yüce Meclise arz olunur.

 

 

 

 

KARAR: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. Toplantı Yılı, 2017 yılı Ekim ayı toplantılarının 06.10.2017 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırlamış olduğu Adalar Belediyesinin 2018–2020 Yılı Bütçe Tasarısı hakkındaki 06.10.2017 tarih ve 21 sayılı raporu görüşülerek;

        2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi okundu ve madde madde oylandı, 2018 Yılı Gider Bütçesi Fonksiyonel kodlamanın 1’nci düzeyi, 2018 Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Kodlamanın 1. Düzeyi, 3’er aylık dönemler itibari ile 2018 Yılı Harcama Programı ile 2018 Yılı Finansman Programı ayrı, ayrı okundu ve toplamlar üzerinden oylandı ad okunmak sureti ile yapılan oylama sonucu; mevcut Adalar Belediyesinin 2018-2020 yılı bütçesinin kabulüne oyçokluğu  ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

KARAR: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantılarının 06.10.2017 tarihli 2. Birleşiminde; Hukuk Komisyonu ve İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonunun hazırladığı 06.09.2017 tarih ve 03-07 sayılı Akülü Araç Kullanımları hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği  ile kabulüne karar verildi.

 

 

 

             

              

 

 

 

 

 

 

Karar  No     : 2017/45

Karar Tarihi: 06.10.2017

 

 

TEKLİF ÖZÜ= Adalar Kent Konseyi Mimarlık ve Şehircilik Çalışma Grubunun hazırlamış olduğu 15/09/2017 tarihli  ‘Adalar Koruma Amaçlı İmar Planları ( 1/5000 – 1/1000 ) Değerlendirme Raporu’

TEKLİF = Adalar Kent Konseyi Mimarlık ve Şehircilik Çalışma Grubunun hazırlamış olduğu "Adalar Koruma Amaçlı İmar Planları(l/5000 -1/1000) Değerlendirme Raporunun " Ekim Ayı Meclis Toplantısında gündeme alınmasını saygılarımızla arz ederiz.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Ekim Ayı Meclis Toplantılarının 02.10.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Adalar Koruma Amaçlı İmar Planları(1/500 – 1/1000 ) hakkındaki teklifi görüşülerek;

Gerek; 1/5000 ‘lik ve gerekse 1/1000’lik plan ile ilgili değerlendirme raporu, özünde planlara karşı olan eleştirileri içermektedir. Bu sebeple plan müelliflerinin bu eleştirileri bilmesi ve irdelemesi gerekmektedir. Bu sebeple ilgi yazı ve eki Değerlendirme Raporunun plan müelliflerine gönderilmesine komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

                    Meclise arz ederiz.

 

 

KARAR: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Ekim  Ayı Meclis Toplantılarının 06.10.2017 tarihli 2. Birleşiminde; İmar, Çevre ve Sağlık  Komisyonunun hazırladığı 06.10.2017 tarih ve 08 sayılı Adalar Kent Konseyi Mimarlık ve Şehircilik Çalışma Grubunun hazırlamış olduğu 15/09/2017 tarihli  ‘Adalar Koruma Amaçlı İmar Planları ( 1/5000 – 1/1000 ) Değerlendirme Raporu’ hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No     : 2017/46

Karar Tarihi: 06.10.2017

 

TEKLİF ÖZÜ= Mauyene – Tescil İşlemleri

TEKLİF = T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/06/2013 tarih ve 2013/1310 sayılı karar kapsamında Sağlık Durumu nedeniyle şartları yerine getiren ve Belediyemize müracaat eden yurttaşlarımıza Akülü Araç İzni verilmiştir.

            Adalar Belediyesi, Belediye Meclisince 11/09/2015 tarih ve 2015/45 sayılı kararı ile izin verilen araçlar için plaka ücretlerinde engel oranına göre indirim yapılmıştır. Ancak; Her yıl Haziran ve Temmuz aylarında yapılmakta olan muayene-tescil ücretlerinde indirim veya Muafiyet öngörülmemiştir.

            Bu nedenle, Belediyemizce izin verilen akülü araç sahiplerinden %40 ve üzeri engelli bulunan yurttaşlarımızdan her yıl alınmakta olan muayene-tescil ücretinin muaf tutulması yönünde karar alınmasını arz ederim.

 

 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Ekim  Ayı Meclis Toplantılarının 02.10.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Meclis Üyesi Kazım ŞAKAR tarafından Akülü araçların muayene-tescil işlemleri hakkında verilen  yazılı önerge   görüşülerek;

            İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/06/2013 tarih ve 2013/1310 sayılı kararı kapsamında; Sağlık Durumu nedeniyle şartları yerine getiren ve Belediyemize müracaat eden yurttaşlarımıza Akülü Araç İzni verilmiş ve Adalar Belediye Meclisinin 2015/03 sayılı kararı ile Araç Tescil İşlemlerinin Haziran – Temmuz Aylarında yapılmasına karar verilmiş fakat engelli yurttaşlarımızın bu tescil işlemlerinden muaf tutulması öngörülmemiştir.

Bu nedenle verilen sözlü önerge doğrultusunda % 40  ve üzeri engelli bulunan  Yurttaşlarımızın akülü araç muayene –tescil işlemlerinden muaf tutulması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.                    

        Meclise arz ederiz.

 

KARAR: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantılarının 02.10.2017 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 06.10.2017 tarih ve 22 sayılı Muayene  -Tescil İşlemleri hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar  No     : 2017/47

Karar Tarihi: 06.11.2017

 

TEKLİF ÖZÜ=  Satış Komisyonu 

TEKLİF =  6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 90. Maddesi

Uyarınca kurulacak olan Gayrimenkul Satış Komisyonuna bir adet asil bir adet yedek Meclis

Üyesi seçilmesi gerekmektedir.

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde gerekli Meclis Üyelerinin seçilebilmesi için

yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınızı arz ederim.

 

 KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017  yılı Kasım  ayı  toplantılarının  06.11.2017 tarihli 1. Birleşiminde  Mali Hizmetler  Müdürlüğünün 10.10.2017 tarih ve  10001 sayılı Satış Komisyonu   hakkındaki teklifi görüşülerek asil üye olarak Mustafa Fahri REFİĞ ve yedek üye olarak da Kazım ŞAKAR’ ın  seçilmelerinin  teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği  ile karar verilmiştir.

Karar  No     : 2017/48

Karar Tarihi: 06.11.2017

 

TEKLİF ÖZÜ=  Tahsis Onayları

TEKLİF =  Belediyemiz demirbaşına kayıtlı 34 SF 9758, 34 SF 9760, 34 SF 9762, SF 9763 plakalı damperli mini çöp kamyonları temizlik hizmetinde kullanılmaktadır. İcra İflas Kanunun 82/1 maddesi “Devlet malları ile mahsus kanunlarında, haczi caiz olmadığı gösterilen malların ve paraların haczi mümkün olmadığı” ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 15 Maddesi son fıkrası “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlerini haczedilemeyeceği” hükümlerine istinaden;

Belediyemiz demirbaşına kayıtlı SF 9758, 34 SF 9760, 34 SF 9762, SF 9763 plakalı

damperli mini çöp kamyonlarının kamu yararına tahsisi hususunda 5393 sayılı kanunun 18/e bendi gereğince karar alınmak üzere, yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz

ederim.

 

 

 KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017  yılı Kasım  ayı  toplantılarının  06.11.2017 tarihli 1. Birleşiminde  Fen İşleri  Müdürlüğünün 31.10.2017 tarih ve 10877  sayılı Tahsis Onayları   hakkındaki teklifi görüşülerek teklifin, teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği  ile karar verilmiştir.

 

Karar  No     : 2017/49

Karar Tarihi: 06.11.2017

TEKLİF ÖZÜ= Sera Ücret Tarifesi

TEKLİF = 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi ve 5393 sayılı Belediyesi Kanununun 18.maddesi (f) bendi gereğince; 2018 yılı mali döneminde uygulanacak Müdürlüğümüze bağlı serada satılacak olan bitki çiçek satış fiyatlarını içeren satış tarifesi ekli listede sunulmuş olup;

Gereği hususunda karar alınmak üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Kasım Ayı Meclis Toplantılarının 06.11.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme  Müdürlüğü’nün 02/11/2017  tarih ve 10913 sayılı Sera Ücret Tarifesi  hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği  ile uygun görülmüştür.                    

        Meclise arz ederiz.

 

 

 

KARAR: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantılarının 06.11.2017 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 06.11.2017 tarih ve 23 sayılı Sera Ücret Tarifesi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No     : 2017/50

Karar Tarihi: 04.12.2017

 

TEKLİF ÖZÜ=  Ücret İndirimi

TEKLİF =   İlgi :       Polin BAŞOĞLU'nun 23.11.2017 tarih ve 11694 sayılı yazısı

Polin BAŞOĞLU; Adalar İlçesi, Büyükada Mahallesi, 131 ada, 29 parsel sayılı yerde yapacağı inşaat için ücret tarifesi üzerinden indirim talebinde bulunmaktadır.

Konunun Belediye Meclisince değerlendirilmek üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

 

 

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017  yılı Aralık ayı  toplantılarının  04.12.2017 tarihli 1. Birleşiminde  İşletme Müdürlüğünün 29/11/2017 tarih ve 11906 sayılı Ücret İndirimi  hakkındaki teklifi görüşülerek Müdürlüğüne İadesinin teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği  ile karar verilmiştir.

Karar  No     : 2017/51

Karar Tarihi: 04.12.2017

TEKLİF ÖZÜ=  Toplu Sözleşme ve Uygulama İşleri

TEKLİF =   4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması başlıklı 28. Madde “ Toplu sözleşme hükümleri, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden iki mali yıl için geçerlidir ” ve 32. Madde (Değişik:4/4/2012-6289/22 md.) “27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir  ”hükümleri gereğince belirlenen esaslar dahilinde, Belediyemizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele, yetkili sendika aracılığıyla sosyal denge tazminatı ödenmesi için toplu iş sözleşmesi yapmak üzere Adalar Belediye Başkanı Sayın Atilla AYTAÇ’a yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim.

 

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017  yılı Aralık ayı  toplantılarının  04.12.2017 tarihli 1. Birleşiminde  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/11/2017 tarih ve 11889  sayılı Toplu Sözleşme ve Uygulama İşleri  hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oyçokluğu ile karar verilmiştir

Karar  No     : 2017/52

Karar Tarihi: 04.12.2017

TEKLİF ÖZÜ=  Protokol İmzalama Yetkisi

TEKLİF =   Lokanta, kafe, fırın vb. yerlerde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınlamış olduğu Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik gereği ortamda bulunması gereken emisyonların değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu emisyonların uygun değerlerde olmaları iş yerlerinde kurulacak olan havalandırma sistemlerinin davlumbazlarından, fanlarının çekiş gücüne ve filtrelerine kadar uygun bir tasarımda olmasını gerektirmektedir. Zaman içerisinde yapılacak tadilatlarda uygun tasarımın değiştirilmediği ve filtrelerinin belirlendiği zamanlarda değiştirilip değiştirilmediği kontrol edilmelidir. Bu konuda havalandırma sistemleri uygun olmayan işyerlerinin bulunduğu binalarda ise şikâyetler sıklıkla yaşanmaktadır. Bu durum havalandırma sistemlerinin işletmeye alınmadan önce son kontrollerinin yapılmasını ve periyodik olarak kontrol edilmesi gerektiğini göstermektedir.

İlçemiz sınırları içerisinde denetimi yapılan işletmelerde “Havalandırma Tesisatı ve Baca Filtre Sistemi” hakkında mevcut durumun tespit edilmesi, mevcut durumda yapılması gereken teknik eksikliklerin tespiti ve işletmeye ait kullanım esnasında izlenebilirlik sağlanmalıdır.

Kurumumuza pişirmeye yönelik faaliyet gösteren işletmelerden kaynaklı çok sayıda koku ve duman şikayeti iletilmektedir. Bu kapsamda; koku ve partikül madde emisyonunun önlenmesi amacıyla İlgili Meslek Odaları ile işbirliği yapılması planlanmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin c bendinde;

Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

c) (Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” denilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili maddesi ve Adalar Kaymakamlığı’nın 30/11/2017 tarih ve 39 sayılı yazısına istinaden; TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile yapılacak olan “Teknik Hizmetler Eğitim ve Bilgilendirme İşbirliği Protokolü’’ kapsamında Adalar İlçesi sınırlarında faaliyet gösteren yemek pişirme hizmeti veren işletmelerden kaynaklı duman ve koku kirliliğinin önlenmesinde kullanılacak olan, baca filtre sistemlerinin teknik olarak doğru çalışmasına yönelik durum tespit raporunun, işyerleri tarafından, TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nden alınması

gerekmektedir.

Buna istinaden; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. maddesinin (g) bendine göre, İlgili Meslek Odası ile Belediyemiz arasında uygulamaya yönelik işbirliği protokolünün imzalanabilmesi için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim.

 

 

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017  yılı Aralık ayı  toplantılarının  04.12.2017 tarihli 1. Birleşiminde  Çevre Koruma ve Kontrol  Müdürlüğünün 30/11/2017 tarih ve 11928  sayılı Protokol İmzalama Yetkisi  hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar  No     : 2017/53

Karar Tarihi: 04.12.2017

TEKLİF ÖZÜ=  Araç Devri için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi

TEKLİF =   Müdürlüğümüz demirbaşına kayıtlı WDB9066331P318060 şasi nolu Mercedes Sprinter 316 CDI üzerine Hasta Nakil Ambulansının, Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 31 inci maddesine istinaden Kartal Belediye Başkanlığı’na bedelsiz olarak devredilmesine ve devir işlemleri için Belediye Başkanı Atilla AYTAÇ’ın tam yetkili kılınması yönünde karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

 

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017  yılı Aralık ayı  toplantılarının  04.12.2017 tarihli 1. Birleşiminde  Fen İşleri Müdürlüğünün 30/11/2017 tarih ve 11941  sayılı Araç Devri için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar  No     : 2017/54

Karar Tarihi: 08.12.2017

TEKLİF ÖZÜ= Fazla Mesailer

TEKLİF = 2018 Mali yılı bütçe kanununda yer alacak olan Belediye Özel Güvenlik Personeline ödenecek maktu çalışma ücretleri;

5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesinin son paragrafı “ Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta Personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir.

Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” Hükmü mevcuttur.

Söz konusu, Zabıta hizmetleri gibi Koruma ve güvenlik memurları da 5188 sayılı Özel Güvenlik hizmetlerine dair kanunun 13. Maddesine göre resmi üniforma giymeleri zorunlu olduğu, 24 saat esasına göre çalışmakta ve görev yapmakta kesintisiz hizmet sunmaktadır.

Bu nedenle 5393 sayılı Belediye Kanununun 51. maddesinin son paragrafına dayanılarak Zabıta personeline ödenecek fazla çalışma aylık brüt 648,00 TL belirlenmiş olup; belirlenen maktu fazla çalışma ücretinin 5393 sayılı belediye kanununda belirtilen özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışan Koruma ve Memurlarına ödenebilmesi için karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.

           

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 04.12.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Destek Hizmetleri  Müdürlüğü’nün 28/11/2017  tarih ve 11816  sayılı Fazla Mesailer  hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.                    

        Meclise arz ederiz.

 

KARAR: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 08.12.2017 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 08.11.2017 tarih ve 24 sayılı Fazla Mesailer  hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No     : 2017/55

Karar Tarihi: 08.12.2017

TEKLİF ÖZÜ= Maktu Çalışma Ücreti

TEKLİF = 2018 Mali yılı bütçe kanununda yer alacak olan Belediye Zabıta personeline ödenecek maktu çalışma ücretleri 5393 sayılı Belediye Kanunu 51.maddesinin son paragrafı "Zabıta Hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür.Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirtilen üst sınırı aşmamak kaydıyla Belediye Meclis Kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir" hükmü mevcuttur.

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (K) cetvelinde Belediye Zabıta personeline ödenecek fazla çalışma ücreti aylık brüt 648,00 (altıyüzkırksekiz)TL olarak belirlenmiş olup, bu yönde karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini,

Olurlarınız arz ederim.

           

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: =    Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 04.12.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Zabıta  Müdürlüğü’nün 29/11/2017  tarih ve 11785 sayılı Maktu Çalışma Ücreti  hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.                    

        Meclise arz ederiz.

TEKLİF ÖZÜ= Araç Geçiş İndirimi

TEKLİF = Adalarda ikamet eden vatandaşlarımızdan Kurumumuza ve İSKİ Adalar Su ve Kanal Şefliğine gelen şikayetler doğrultusunda, su ve kanalizasyon problemlerinin İSKİ tarafından çözüme kavuşturulabilmesi için Adalar Belediyesine ait araba taşıyıcı gemimiz ile geçişler ivedilikle sağlanmaktadır.

Maltepe İskelesi ile Adalar iskeleleri arasında, İSKİ Kadıköy Şube Müdürlüğünün müteahhit firması ÇEKA Teknik Yapı A.Ş.'nin Maltepe ve Adalar arasında araç geçişlerinin sabit bir ücretle tarifelendirilmesi, sabit ücretin aylık 1.100,00 TL.olarak değerlendirilmesi hususunda, evrakımızın Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.

 

           KOMİSYON GÖRÜŞÜ: =    Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 04.12.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme Müdürlüğü’nün 29/11/2017  tarih ve 11844 sayılı Araç Geçiş İndirimi  hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.                    

        Meclise arz ederiz.

 

KARAR: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 08.12.2017 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 08.11.2017 tarih ve 26 sayılı Araç Geçiş İndirimi  hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi

 

Karar  No     : 2017/57

Karar Tarihi: 08.12.2017

TEKLİF ÖZÜ= Ücret İndirimi

TEKLİF = İlgi :         S.S.      Adalar Deniz Yük ve Yolcu Taşıma Kooperatifinin 27/11/2017 tarih ve 11810 sayılı dilekçesi

S.S.      Adalar Deniz Yük ve Yolcu Taşıma Kooperatifi ilgi dilekçe ile; bünyesinde bulunan deniz motorlarının Belediye önündeki iskeleye yanaşmak için ödenen palamar ücretini yıllık olarak sabit bir ücretle ödemek istediklerini belirtmektedirler.

S.S.      Adalar Deniz Yük ve Yolcu Taşıma Kooperatifinin bünyesinde bulunan yük taşıma motorlarının belediye önündeki iskeleye palamar ücreti olarak yıllık 7.800,00 TL. olarak değerlendirilmesi hususunda, evrakımızın Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.

           

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: =    Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 04.12.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme Müdürlüğü’nün 29/11/2017  tarih ve 11882 sayılı Ücret İndirimi  hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.                    

        Meclise arz ederiz.

 

KARAR: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 08.12.2017 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 08.11.2017 tarih ve 27 sayılı Ücret İndirimi  hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No     : 2017/58

Karar Tarihi: 08.12.2017

TEKLİF ÖZÜ= Ödenek Aktarma

TEKLİF = 2017 mali yılının bitiyor olması sebebiyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün bütçesi içinde yer alan 06.05.07.90 Diğerleri bütçe ödeneğinin kullanılamayacak olması ve diğer müdürlüklerde de yeterli olmayan bütçe ödeneklerinin bulunması sebebiyle, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesine istinaden ekli listede yer alan tabloya göre ödenek aktarma yapılabilmesi için evrakımızın Belediye Meclisi’ne havalesi hususunu;

Bilgilerinize arz ederim.

 

           

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: =    Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 04.12.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29/11/2017  tarih ve 11903 sayılı Ödenek Aktarma  hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.                    

        Meclise arz ederiz.

 

 

KARAR: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 08.12.2017 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 08.11.2017 tarih ve 28 sayılı Ödenek Aktarma  hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar  No     : 2017/59

Karar Tarihi: 08.12.2017

TEKLİF ÖZÜ= Belediye Bütçe İş ve İşlemleri

TEKLİF = Müdürlüğümüz bazı ödenek kalemlerinde yeterli ödenek olmaması nedeniyle bu kalemlere ödenek aktarılması gerekmektedir.

Yıl sonu gelmesi nedeniyle kullanılmayan ödenek kalemlerinden ekli listede yer alan kalemlere gerekli aktarmaların yapılması yönünde karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

           

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: =    Adalar Belediye Meclisinin 2017 yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 04.12.2017 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Fen İşleri  Müdürlüğü’nün 29/11/2017  tarih ve 11901 sayılı Bütçe iş ve İşlemleri  hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.                    

        Meclise arz ederiz.

 

 

 

KARAR: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 4. toplantı yılı, 2017 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 08.12.2017 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 08.11.2017 tarih ve 29 sayılı Belediye Bütçe İş ve İşlemleri  hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim