ADALAR BELEDİYESİ | Resmi İnternet Sitesi
0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

2018 Yılı 1 Ocak - 31 Aralık Tarihleri Arasında Alınan Meclis Kararları

.Karar No: 2018/01

Karar Tarih:08.01.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=  Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi

TEKLİF =  İlgi : 11.12.2017 tarih ve 1891 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı.

                 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi: “Belediye Meclisi her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.” hükmüne yer vermiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi kararı ile 2018 yılında Belediye Meclisinin bir aylık tatilinin Ağustos ayında kullanılmasına karar vermiştir.

             Makamınızca uygun görüldüğü takdirde Belediye Meclisimizce 2018 yılında bir aylık tatilin Ağustos ayında kullanılması hakkında karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018  yılı Ocak ayı  toplantılarının  08.01.2018 tarihli 1. Birleşiminde  Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.01.2018 tarih ve 21 sayılı yazıları ile  Belediye Meclisi Tatil Ayının Belirlenmesi hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği  ile karar verilmiştir.

 

.Karar No: 2018/02

Karar Tarih:08.01.2018

 

 

TEKLİF ÖZÜ=  Denetim Komisyonu Üye Seçimi

TEKLİF=  13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine göre, İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir Denetim Komisyonu oluşturulması gerekmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden, meclis üyeleri arasından Denetim Komisyonuna 3 (üç) üye seçilmesi hususunda karar alınmak üzere evrakımızın, Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018  yılı Ocak ayı  toplantılarının  08.01.2018  tarihli 1. Birleşiminde 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine istinaden  oluşacak Denetim Komisyonunun  3  üyeden oluşmasına, yapılan gizli oylama sonucu; Hüseyin ÇÜLBAN 12 oy, Mürvet ÇİDAM 12 oy ve İsmail GÜL 12 oy alarak Denetim Komisyonuna seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 

.Karar No: 2018/03

Karar Tarih:08.01.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=  Şirket Kurulması

TEKLİF =   24 Aralık 2017 gün ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Belediyelerin personele dayalı hizmet alımları için yeni düzenleme kapsamında bir Belediye Şirketi kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur.

                   Bu bağlamda, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 70. Maddesine istinaden şirket kurulması için evrakımızın Belediye Meclisine havalesini:

                   Olurlarınızı arz ederim.

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018  yılı Ocak ayı  toplantılarının  08.01.2018 tarihli 1. Birleşiminde  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03.01.2018 tarih ve 46 sayılı yazıları ile  Belediye Şirket Kurulması hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği  ile karar verilmiştir.

 

Karar No: 2018/04

Karar Tarih:08.01.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=  Norm Kadro Pozisyonları 

TEKLİF =   22 ŞUBAT 2007 TARİH VE 26442 SAYILI Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde Belediyemizin norm kadrosu yapılmış ve Belediye Meclisimizin 07.05.2007 gün ve 2769 sayılı kararıyla uygulanmasına başlanmıştır. Ancak 10.04.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Standartlarına Dair Yönetmelikte Belediyemizin yer aldığı C6 grubunun işçi ve memur kadro sayılarında artışlar olmuştur.

22 Mayıs Tarihli ve 29719 Sayılı Resmi Gazetede 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “2013” ibaresi “2015” olarak değiştirilmiştir

Bu nedenle; sayı itibariyle artış olan, ekli 1 sayılı cetvellerde belirtilen memur kadrolarıyla ilgili düzenleme yapma gereği doğmuş olup 2 adet memur (müdür) Unvan Kodu 11040, Sınıfı GİH, Unvanı Emlak İstimlak Müdürü, Unvan Kodu 11125, Sınıfı GİH, Unvanı Kültür ve Sosyal İşler Müdürü kadro ihdasının yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (L ) bendi gereğince karar alınmak üzere yazımızın belediye meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

 

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018  yılı Ocak ayı  toplantılarının  08.01.2018 tarihli 1. Birleşiminde  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 04.01.2018 tarih ve 60 sayılı yazıları ile  Norm Kadro Pozisyonları  hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği  ile karar verilmiştir.

 

Karar No: 2018/05

Karar Tarih:08.01.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=  Dolu Kadro Değişikliği

TEKLİF =  B elediyemiz norm kadro cetvelinde, dolu olan 8. Derece THS Jeofizik Mühendis Kadro Unvanının 3. Derece THS Jeofizik Mühendisi olarak 5393 sayılı Belediye Kanunun 9 maddesi ve 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11 maddesi gereği kazanılmış haktan dolayı değiştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle hazırlanan III sayılı dolu kadro değişikliği cetveli ekte sunulmuştur.

İncelenerek gerekli kararın alınması için evrakımızın Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.

 

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018  yılı Ocak ayı  toplantılarının  08.01.2018 tarihli 1. Birleşiminde  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 04.01.2018 tarih ve 149 sayılı yazıları ile  Dolu Kadro Değişikliği hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği  ile karar verilmiştir.

 

Karar No: 2018/06

Karar Tarih:08.01.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=  Sözleşmeli Personele Ödenecek Ücretin Belirlenmesi

TEKLİF =  5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinde, Belediyelerde belirlenen alanlarda norm kadroya uygun olarak yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanın gerektirdiği nitelikleri taşıyan personelin yıllık sözleşme ile çalıştırılabilmesi imkanı sağlanmıştır. İçişleri Bakanlığının 31.10.2005 tarih ve 11493 Sayılı Genelgesi ve İçişleri Bakanlığının 16.01.2007 tarih ve 2007/10 sayılı Genelgesi ile de Belediyelerde tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hususlar belirlenmiştir.

Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 3,4 ve 5 fıkraları kapsamında, norm kadroya uygun olarak hizmetine ihtiyaç duyulan kadrolar için, Kadroların birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere 2017 yılında ödenecek net ücret ve 10.01.2012 tarih ve 28169 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03.01.2012 tarihli 2012/2665 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar’ın 1. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince bulunduğu pozisyonda geçen hizmet yılı esas alınarak, sözleşmeli personel çalıştırılmasına esas alınan kadro unvanları için 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli (I) sayılı cetvelde belirlenen oranları geçmemek üzere 5393 sayılı yasaya göre 2018 yılında çalıştırılacak ekteki unvan ve derecesi belirtilen kadro için uygulanacak ek ödeme oranı/tutarının tespiti hususunda Meclis Kararı alınmasını, yazımız ve ekinin Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2018 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 08.01.2018 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 03.01.2018 tarih ve 46 sayılı Sözleşmeli Personele Ödenecek Ücretin Belirlenmesi hakkındaki teklifi görüşülerek, 2018 Yılı Sözleşmeli 1 (bir) Personele ödenecek ücretin; 2018 Yılı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genelgesinde belirlenen taban ücret ile ücretlendirilmesi mevcut  üye sayısı kararıyla oybirliği ile uygun görülmüştür.

        Meclise arz ederiz.

 

KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 08.01.2017 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 08.01.2017 tarih ve 01 sayılı Sözleşmeli Personele Ödenecek Ücretin Belirlenmesi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun   oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar No: 2018/07

Karar Tarih:08.01.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=  Huzur Hakkı

TEKLİF =  5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesinde “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz...” denilmektedir.

393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi uyarınca 2018 mali yılında uygulanacak Belediye Meclis ve İhtisas Komisyonu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ödeneğinin tespiti hususunda karar alınmak üzere yazımızın ve eklerinin Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2018 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 08.01.2018 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 03.01.2018 tarih ve 134 sayılı 2018 Mali Yılında Uygulanacak Belediye Meclis ve İhtisas Komisyonu Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı Ödeneğinin Tespiti hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü  mevcut üye sayısı kararıyla oybirliği ile uygun görülmüştür.

                        Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 08.01.2018 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 08.01.2018 tarih ve 02 sayılı Belediye Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyonu Huzur Hakkı hakkındaki raporu görüşülerek, raporun   oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar No: 2018/08

Karar Tarih:08.01.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=  Başkan Yardımcısı Ödeneği Tespiti

TEKLİF =  5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi 7. Paragrafında “         belediye         başkanı,

zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir...” denilmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi uyarınca 2018 mali yılında uygulanacak Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin tespiti hususunda karar alınmak üzere yazımızın ve eklerinin Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim.

 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2018 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 08.01.2018 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 04.01.2018 tarih ve 135 sayılı 2018 Mali Yılında Uygulanacak Belediye Başkan Yardımcısı Ödeneğinin Tespiti hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü mevcut üye sayısı kararıyla komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

                    Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 08.01.2018 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 08.01.2018 tarih ve 03 sayılı Başkan Yardımcısı Ödeneği Tespiti hakkındaki raporu görüşülerek, raporun   oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar No: 2018/09

Karar Tarih:08.01.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=  Şirket Kurulması

KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2018 yılı  1. Olağanüstü Meclis Toplantılarının 25/01/2018  tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim    Müdürlüğü’nün 17.01.2018 tarih ve 692 sayılı teklif ve gerekçe raporu incelenmiş olup, Komisyonumuzca yapılan müzakeresi neticesinde;

696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek 20 nci maddesinde yer alan “İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gör dürebilir.” hükmü ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 28 inci maddesinde yer verilen “(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir. (2) Bu bölümde geçen idare veya idarenin şirketi ibaresinden, birinci fıkrada belirtilen idare veya şirketler anlaşılır.” hükmü doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için kurulacak olan 500.000,00.TL (beşyüzbin) sermayeli İstanbul Adaları Personel Limited Şirketine belediyenin  % 100 hisse ile kurucu üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına meclisimizin 25.01.2018 tarihli 1. birleşiminde oy çokluğu/oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018  1. Olağanüstü   toplantılarının  25.01.2018 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 17/01/2018 tarih ve 692 sayılı yazıları incelenerek, Hukuk Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonunun Ortak hazırladığı Belediye Şirket Kurulması hakkındaki raporu görüşülerek kabulüne  oybirliği  ile karar verilmiştir.

 

Karar No: 2018/10

Karar Tarih:08.01.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=  Borçlanma Onayları

TEKLİF =  5393 Sayılı Kanunun 68. Maddesi e fıkrasında “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir.” denmektedir.

Cari giderlerde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Kanunun 68. Maddesi e fıkrası hükmü gereği Özel veya kamu bankalarından 2017 verileri henüz kesinleşmediğinden 2016 yılı gerçekleşen geliri olan 29.171.030,91 TL (Yirmidokuzmilyon yüzyetmişbirbin otuzlira doksanbirkuruş) nın 2017 yılı yeniden değerleme oranı olan %14,47 ile çarpımı sonucu bulunan 33.392.079,08 TL nın %10’u olan 3.339.207,90 TL (Üçmilyonüçyüzotuzdokuzbinikiyüzyedi lira doksan kuruş) borçlanmak için Belediye Başkanına borçlanma yetkisi verilmek üzere evrakımızın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim.           

 

2016 yılı kesinleşmiş bütçe gelirleri

Yeniden Değerleme Oranı

Toplam

%10 u

29.171.030,91 TL

% 14,47

33.392.079,08 TL

3.339.207,90 TL

E

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =    Adalar Belediye Meclisinin 2018 yılı  1. Olağanüstü Meclis Toplantılarının 25/01/2018  tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler   Müdürlüğü’nün 19/01/2018  tarih ve  774  sayılı Borçlanma Onayları   hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oyçokluğu  ile uygun görülmüştür.                    

        Meclise arz ederiz.

 

KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018 Yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantılarının 25.01.2018 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 25.01.2018 tarih ve 05 sayılı Borçlanma Onayları hakkındaki raporu görüşülerek, raporun   oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

 

Karar No: 2018/11

Karar Tarih:05.02.2018

TEKLİF ÖZÜ= Müdürlük Kurulması

TEKLİF =   22/02/2017 Tarih ve 26442 sayılı Resmi gazetede yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" çerçevesinde 5393 Belediye Kanunun 48. Maddesi gereği kurumumuzda Emlak İstimlak Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kurulabilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018  yılı Şubat ayı  toplantılarının  05.02.2018 tarihli 1. Birleşiminde  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.02.2018 tarih ve 1091 sayılı yazıları ile  Müdürlük Kurulması hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği  ile karar verilmiştir.

 

Karar No: 2018/12

Karar Tarih:05.02.2018

 

 

TEKLİF ÖZÜ=  Araç Devri

TEKLİF =   İlgi :       a)         28.11.2017 tarih ve E.11836 sayılı yazımız.

  1.  Kartal Belediye Başkanlığı Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarih 2017/182 sayılı kararı.
  2.  25.01.2018 tarih ve 01722 yevmiye nolu araç bağışlama sözleşmesi ve eki.

ç) 25.01.2018 tarih ve 01723 yevmiye nolu araç bağışlama sözleşmesi ve ekleri.

İlgi a) yazımız ile talep edilen araçlardan 2008 model 34 VAM 23 plakalı DUCATO 2.2 MULTİJET ambulans ile 1990 model 34 HP Z 05 BMC Damperli Kamyonun bağışları ilgi b) meclis kararına istinaden, ilgi c) ve d) evraklarla yapılmıştır.

Bağışı yapılan araçların demirbaşa kaydedilebilmesi için kabulünün yapılması hususu ile kamu hizmetinde kullanılacak bu araçların İcra İflas Kanunun 82/1 maddesi “Devlet malları ile mahsus kanunlarında, haczi caiz olmadığı gösterilen malların ve paraların haczi mümkün olmadığı” ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 15 Maddesi son fıkrası “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlerini haczedilemeyeceği” hükümlerine istinaden, kamu yararına tahsisi hususunda 5393 sayılı kanunun 18/e bendi gereğince karar alınmak üzere, yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

 

 

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018  yılı Şubat ayı  toplantılarının  05.02.2018 tarihli 1. Birleşiminde  Fen İşleri Müdürlüğünün 01.02.2018 tarih ve 1124 sayılı yazıları ile   Araç Kurulması  hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği  ile karar verilmiştir.

 

Karar No: 2018/13

Karar Tarih:05.03.2018

TEKLİF ÖZÜ=  Araç Hibesi

TEKLİF =   İlgi :      a)         22.12.2017      tarih     ve        12679  sayılı    yazımız.

b) Maltepe Belediye Meclisi’nin 12.01.2018 tarih ve (15) sayılı kararı.

Maltepe Belediyesi’nden ilgi a) yazımız ile bedelsiz olarak hibe edilmesini talep ettiğimiz araçlar, ilgi b) meclis kararı ile kabul edilmiştir.

Bedelsiz olarak hibe edilecek 34 DVS 18 Plakalı Renault Marka 2006 Model (Binek Otomobil), 34 BN 9154 Plakalı Fiat Doblo Marka 2005 Model (Minivan), 34 PY 014 Plakalı Ford Ranger marka 2005 Model (Çift kabin Kamyonet) araçların;

  1.  Hibelerinin kabul edilmesi,
  2. Tescil işlemleri için Belediye Başkanı Atilla AYTAÇ’a yetki verilmesi,
  3. Kamu hizmetinde kullanılacak bu araçların İcra İflas Kanunun 82/1 maddesi "Devlet malları ile mahsus kanunlarında, haczi caiz olmadığı gösterilen malların ve paraların haczi mümkün olmadığı” ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 15 Maddesi son fıkrası “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlerini haczedilemeyeceği” hükümlerine istinaden kamu yararına tahsisi (5393 sayılı kanunun 18/e bendi gereği),

hususlarında karar alınması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

 

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018  yılı Mart ayı  toplantılarının  05.03.2018 tarihli 1. Birleşiminde  Fen İşleri Müdürlüğünün 01.03.2018 tarih ve 1932 sayılı yazıları ile   Araç Hibesi  hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği  ile karar verilmiştir.

Karar No: 2018/14

Karar Tarih:05.03.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=  Şartlı Ayni Yardım

TEKLİF = İlgi :         Çevre   ve        Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 10.05.2017  tarih ve E.5939 sayılı yazısı.

 İlgi yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 05.05.2017 tarih ve 5737 sayılı Bakanlık oluru ile şartlı ayni yardım olarak DMO’dan alınan 2017 model, HC95404 motor, FORD CARGO 1833 DC EURO 6 klimalı (4*2 NH CPTO+TS1501), NMOKKXTP6KHC95404 şasi üzeri 13+1,5 m3 kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonunun;

  1.  Hibesinin kabul edilmesi,
  2. Tescil işlemleri için Belediye Başkanı Atilla AYTAÇ’a yetki verilmesi,
  3. Kamu hizmetinde kullanılacak bu araçların İcra İflas Kanunun 82/1 maddesi "Devlet malları ile mahsus kanunlarında, haczi caiz olmadığı gösterilen malların ve paraların haczi mümkün olmadığı” ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 15 Maddesi son fıkrası “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlerini haczedilemeyeceği” hükümlerine istinaden kamu yararına tahsisi (5393 sayılı kanunun 18/e bendi gereği),

hususlarında karar alınması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

 

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018  yılı Mart ayı  toplantılarının  05.03.2018 tarihli 1. Birleşiminde  Fen İşleri Müdürlüğünün 01.03.2018 tarih ve 1933 sayılı yazıları ile   Şartlı Ayni Yardım  hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği  ile karar verilmiştir.

 

Karar No: 2018/15

Karar Tarih:05.03.2018

TEKLİF ÖZÜ=  Borçlanma Onayları

TEKLİF =  5393 Sayılı Kanunun 68. Maddesi e fıkrasında “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir.” Denmektedir.

Cari Giderlerde kullanmak üzere her ne kadar 25.01.2018 tarih ve 2018/10 sayılı Belediye Meclis kararı ile borçlanma kararı alınmış ise de , 2017 yılı Bütçe geliri henüz kesinleşmemiş olduğundan 2016 yılı net gelir rakamı ile teklif verilmiş, ancak 2017 yılı Bütçe geliri 2016 yılı gelirinden düşük olduğundan yeni bir meclis kararı alma ihtiyacı hasıl olmuştur.

5393 Sayılı Kanunun 68. Maddesi e fıkrası hükmü gereği Özel veya kamu bankalarından 2017 yılı gerçekleşen geliri olan 28.563.313,20

(Yirmisekizmilyonbeşyüzaltmışüçbinüçyüzonüçlirayirmikuruş) TLnın 2017 yılı yeniden değerleme oranı olan %14,47 ile çarpımı sonucu bulunan 32.696.424,62 TLnın %10 u olan 3.269.642,46 TL(Üçmilyonikiyüzaltmışdokuzbinaltıyüzkırkikilirakırkaltıkuruş) borçlanmak için Belediye Başkanına borçlanma yetkisi verilmek üzere evrakımızın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim.

2017 yılı kesinleşmiş bütçe gelirleri

Yeniden Değerleme Oranı

Toplam

%10 u

28.563.313,20 TL

% 14,47

32.696.424,62 TL

3.269.642,46 TL

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =    =    Adalar Belediye Meclisinin 2018 yılı  2. Olağanüstü Meclis Toplantılarının 19/03/2018  tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler   Müdürlüğü’nün 14/03/2018  tarih ve  2353 sayılı Borçlanma Onayları   hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği / oyçokluğu  ile uygun görülmüştür.                    

        Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018 Yılı 2. Olağanüstü Meclis Toplantılarının 19.03.2018 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 19.03.2018 tarih ve 06 sayılı Borçlanma Onayları hakkındaki raporu görüşülerek, raporun   oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

 

Karar No: 2018/16

Karar Tarih:02.04.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=  Encümen Üye Seçimi

TEKLİF = 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinde; “Belediye Encümeni, Belediye Başkanının başkanlığında; Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, Mali Hizmetler Birim Amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur” hükmüne istinaden;

Adalar Belediye Meclisi tarafından; 2 üyeden oluşacak ve 1 yıl süre ile görev yapacak Daimi Encümen Üyesi seçimi yapılması için evrakımızın;

Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

 

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018  yılı Nisan ayı  toplantılarının  02.05.2018 tarihli 1. Birleşiminde  Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/03/2018 tarih ve 2681 sayılı yazılarına istinaden 1 yıl süre ile  seçilecek olan Belediye Daimi Encümen Üyeliği seçimi yapılan gizli oylama sonucunda mevcut 12 oydan asil üye seçimine , Mürvet ÇİDAM 11 oy  ve İsmail GÜL 11 oy alarak Belediye Daimi Encümen  üyeliklerine seçilmelerine oyçokluğuyla karar verildi.

Karar No: 2018/17

Karar Tarih:02.4.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=  Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi

TEKLİF = 5393 sayılı Belediye Kanununun İhtisas komisyonları başlıklı 24. maddesinde; Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” hükmüne istinaden;

Adalar Belediye Meclisi tarafından; 3 üyeden oluşacak ve 1 yıl süre ile görev yapacak;

Plan ve Bütçe Komisyonu

kurulması ve üye seçimlerinin yapılması için evrakımızın;

Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

TEKLİF -KARAR  :  Adalar Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı Nisan  ayı toplantılarının  02.04.2018  tarihli 1. birleşiminde 3 üyeden oluşan   Plan  ve Bütçe Komisyonu kurulmasına ve  üyelikleri için yapılan  müzakere ve açık  oylama sonucu; Ramazan DOKUZKARDEŞ, A.Kevork HİLKAT ve Kazım ŞAKAR ‘ın seçilmelerine  oybirliği ile  karar verildi.

 

Karar No: 2018/18

Karar Tarih:02.04.2018

TEKLİF ÖZÜ=  İmar Çevre ve Sağlık Komisyonu Üye Seçimi

TEKLİF = 393 sayılı Belediye Kanununun İhtisas komisyonları başlıklı 24. maddesinde; Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” hükmüne istinaden;

Adalar Belediye Meclisi tarafından; 3 üyeden oluşacak ve 1 yıl süre ile görev yapacak;

İmar Çevre ve Sağlık Komisyonu

kurulması ve üye seçimlerinin yapılması için evrakımızın;

Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

 

TEKLİF -KARAR  :  Adalar Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı Nisan  ayı toplantılarının  02.04.2018  tarihli 1. birleşiminde 3 üyeden oluşan   Plan  ve Bütçe Komisyonu kurulmasına ve  üyelikleri için yapılan  müzakere ve açık  oylama sonucu; Kemal KİL, M. Fahri REFİĞ ve Kazım ŞAKAR ‘ın seçilmelerine  oybirliği ile  karar verildi.

Karar No: 2018/19

Karar Tarih:02.04.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=  Hukuk Komisyonu Üye Seçimi

TEKLİF = 5393 sayılı Belediye Kanununun İhtisas komisyonları başlıklı 24. maddesinde; Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” hükmüne istinaden;

Adalar Belediye Meclisi tarafından; 3 üyeden oluşacak ve 1 yıl süre ile görev yapacak;

Hukuk Komisyonu

kurulması ve üye seçimlerinin yapılması için evrakımızın;

Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

 

TEKLİF -KARAR  :  Adalar Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı Nisan  ayı toplantılarının  02.04.2018  tarihli 1. birleşiminde 3 üyeden oluşan   Plan  ve Bütçe Komisyonu kurulmasına ve  üyelikleri için yapılan  müzakere ve açık  oylama sonucu; Kemal KİL, M. Fahri REFİĞ ve Mürvet ÇİDAM ‘ın seçilmelerine  oybirliği ile  karar verildi.

Karar No: 2018/120

Karar Tarih:02.04.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=        Kadro Pozisyon İşleri

TEKLİF = Belediyemiz kadro cetvelinde boş bulunan THS 8. Derece 1 adet Ekonomist Kadro Unvanının 1.Derece THS Mühendis (Makine Mühendisi) olarak değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğundan hazırlanan boş kadro cetveli değişikliği cetveli ekte sunulmuştur. İncelenerek gerekli kararın alınması için evrakımızın Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.

 

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018  yılı Nisan ayı  toplantılarının  02.04.2018 tarihli 1. Birleşiminde  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.03.2018 tarih ve 2728 sayılı yazıları ile  Kadro Pozisyon İşleri hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

Karar No: 2018/21

Karar Tarih:06.04.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=        Palamar Ücreti

TEKLİF =

        Müdürlüğümüzce tahsil edilen ‘’2018 Yılı Palamar Ücret Tarifesi’’nde yapılan değişiklik ekte sunulmuş olup; Gereği hususunda karar alınmak üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesi hususunu;

        Olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =

        Adalar Belediye Meclisinin 2018 yılı Nisan Ayı Meclis Toplantılarının 02.04.2018 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme Müdürlüğü’nün 23.03.2018 tarih ve 2468 sayılı Palamar Ücreti hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü oybirliği ile uygun görülmüştür.            

        Meclise arz ederiz.

 

KARAR  :

         Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018 Yılı Nisan ayı Meclis Toplantılarının 06.04.2018 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 06.04.2018 tarih ve 07 sayılı Palamar Ücreti hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar No: 2018/22

Karar Tarih:06.04.2018

 

TEKLİF ÖZÜ= Evsel Katı Atık Tarifesi

TEKLİF =

        2872 sayılı Çevre Kanununun 11.maddesinde “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdür. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisi'nce belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz” denilmektedir. 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince evsel katı atıklar için toplama ve taşıma işine ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenerek su faturası ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir. 25.01.2018 tarih ve 30312 sayılı Resmi Gazetede 31/12/2018 tarihine kadar bu yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlü olduğumuz belirtilmiş olup, ayrıca uygulamaya yönelik olarak, 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelik kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü tarafından, Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz çıkartılmıştır. Yönetmelik ve Kılavuz hükümlerine göre; Adalar İlçesi sınırları içinde evsel katı atıkların toplanma ve taşıma hizmetini yürütmekte olan Belediye Başkanlığımız’ın, söz konusu hizmetler için oluşan giderleri tam maliyet esasına göre sabit tarife olarak belirlenmiş, bu maliyetlerden ÇTV gelirleri düşülmüş ve İSKİ Genel Müdürlüğü hane bazında abone bilgileri ve yıllık su tüketimi bilgileri dikkate alınarak “2018 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu” hazırlanmıştır.
        Adalar ilçemiz sınırlarında konut ve işyerlerinden kaynaklanan evsel katı atıkların toplanması ve nakledilmesi ile ilgili Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu rapora ve mevcut mevzuata göre 2018 yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin değerlendirilip karar alınmak üzere evrakımızın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =

        Adalar Belediye Meclisinin 2018 yılı Nisan Ayı Meclis Toplantılarının 02.04.2018 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 28.03.2018 tarih ve 2790 sayılı Evsel Katı Atık Tarifesi hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

        Meclise arz ederiz.

KARAR  :

         Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018 Yılı Nisan ayı Meclis Toplantılarının 06.04.2018 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 06.04.2018 tarih ve 08 sayılı Evsel Katı Atık Tarifesi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Karar No: 2018/23

Karar Tarih:06.04.2018

 

 

TEKLİF ÖZÜ= Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği

TEKLİF =

        05.02.2018 tarih ve 2018/11 sayılı Meclis Kararı ile kurulan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği hazırlanmış olup, ilgili yönetmelik yazı ekinde sunulmuştur. İlgili Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin değerlendirilip, karar alınmak üzere Belediye Meclisi'ne havalesini uygun görüşlerinize arz ederim.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =

        Adalar Belediye Meclisinin 2018 yılı Nisan Ayı Meclis Toplantılarının 02.04.2018 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 28.03.2018 tarih ve 2792 sayılı Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki teklifi görüşülüp düzeltilerek kabulü oybirliği ile uygun görülmüştür.

KARAR  :

         Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018 Yılı Nisan ayı Meclis Toplantılarının 06.04.2018 tarihli 2. Birleşiminde; Hukuk Komisyonunun hazırladığı 06.04.2018 tarih ve 01 sayılı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No     : 2018/24

 

Karar Tarihi: 06.04.2018

 

TEKLİF ÖZÜ= Emlak İstimlak Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği

TEKLİF =

        05.02.2018 tarih ve 2018/11 sayılı Meclis Kararı ile kurulun Emlak İstimlak Müdürlüğü için Emlak İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği hazırlanmış olup, ilgili yönetmelik yazı ekinde sunulmuştur. İlgili Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin değerlendirilip, karar alınmak üzere Belediye Meclisi'ne havalesini uygun görüşlerinize arz ederim.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =

        Adalar Belediye Meclisinin 2018 yılı Nisan Ayı Meclis Toplantılarının 02.04.2018 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 29.03.2018 tarih ve 2798 sayılı Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki teklifi görüşülerek Yönetmeliğin düzenlenip tekrar meclise sunulmak üzere Müdürlüğüne iadesi oybirliği ile uygun görülmüştür.

KARAR  :

         Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018 Yılı Nisan ayı Meclis Toplantılarının 06.04.2018 tarihli 2. Birleşiminde; Hukuk Komisyonunun hazırladığı 06.04.2018 tarih ve 02 sayılı Emlak İstimlak Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar  No     : 2018/25

Karar Tarihi: 06.04.2018

 

TEKLİF ÖZÜ= Ücret İndirimi

TEKLİF =

        İlgi dilekçe ile; S.S. İstanbul Kartal Maltepe Bostancı Adalar Yük Taşımacılığı ve Gemi Servisi Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi bünyesinde bulunan deniz motorlarının Belediye önündeki iskeleye yanaşmak için ödenen palamar ücretini yıllık olarak sabit bir ücretle ödemek istediklerini belirtmektedirler. Belediye önündeki iskelenin iş yoğunluğunun azaltılması amacıyla; S.S. İstanbul Kartal Maltepe Bostancı Adalar Yük Taşımacılığı ve Gemi Servisi Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin bünyesinde bulunan yük taşıma motorlarının belirli saatlerde, tek gemi ile ortak olarak mallarının taşınması koşulu ile palamar ücretinin yıllık 7.800,00 TL. + KDV olarak değerlendirilmesi hususunda, evrakımızın Belediye Meclisine havalesini;

        Olurlarınıza arz ederim.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =

        Adalar Belediye Meclisinin 2018 yılı Nisan Ayı Meclis Toplantılarının 02.04.2018 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme Müdürlüğü’nün 29.03.2018 tarih ve 2852 sayılı Ücret İndirimi hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü oybirliği  ile uygun görülmüştür.

KARAR  :

         Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018 Yılı Nisan ayı Meclis Toplantılarının 06.04.2018 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 06.04.2018 tarih ve 02 sayılı Ücret İndirimi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar  No     : 2018/26

Karar Tarihi: 06.04.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=  Faaliyet Raporu

 

TEKLİF = 

 

        17.03.2016 tarih 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İdarelerinde hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre hazırlanan 2017 İdari Faaliyet Raporumuzun Nisan ayı Meclisi'nde görüşülmek üzere Belediye Meclisi'ne havalesini olurlarınıza arz ederim.

 

TEKLİF-KARAR :

        Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018 yılı Nisan ayı toplantılarının 06.04.2018 tarihli 2. birleşiminde Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.03.2018 tarih ve 2815 sayılı yazısı ekinde yer alan Adalar Belediyesinin 2017 yılına ait İdare Faaliyet Raporu görüşülerek yapılan müzakere ve ad okunmak sureti ile yapılan açık oylama sonucu; mevcut 9 üyeden, 7 kabul, 2 red oyu alarak Faaliyet Raporunun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No     : 2018/27

Karar Tarihi: 07.05.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=  Bisiklet Yönetmeliği  Tek Renk Uygulaması

TEKLİF = Belediyemiz sınırları içerisinde Heybeliada Bisiklet Kiralama İşyerleri olarak 11.03.2016 Tarih ve 16 Sayılı “Adalar İlçesi Dahilinde Bisiklet Kiraya Verenlerin ve Bisiklet Sürücülerin Uymaları Gereken Kurallar; Kiralık Bisikletlerin, Özel Bisikletlerden Ayırt Edilmesini Sağlayıcı Özellikler; Kiralık Bisikletlerin Plakalandırılması ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik” Meclis kararları 9. Madde (a) bendinde Adalar İlçesindeki bütün kiralık bisikletlerin tek renk (sarı) olacaktır. İlgili yönetmelik maddesinin 31 Mart 2019 yılına kadar uzatılmasını aşağıda imza ve kaşeleri olan Bisiklet Kiralama İşyerleri olarak talep etmektedirler.

Yazımızın görüşülüp karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

 

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018  yılı Mayıs ayı  toplantılarının  07.05.2018 tarihli 1. Birleşiminde  Zabıta Müdürlüğünün 03/05/2018  tarih ve 4103 sayılı yazıları ile  Bisiklet Yönetmeliği  Tek Renk Uygulaması hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

Karar  No     : 2018/28

Karar Tarihi: 07.05.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=  Ticari Bisiklet Yıllık Muayene Süresinin Uzatılması

TEKLİF = Adalar Belediyesi Bisiklet Yönetmeliğinin 11.03.2016 tarih ve 16 sayılı Meclis Kararının Madde 8/h bendinde ” Her yıl Nisan ayı sonuna kadar bisiklet kiraya veren işyerleri mevcut ticari plakaları kadar bisikletleri kayıt formu ile birlikte Zabıta Müdürlüğüne müracaat ederek, yıllık muayenelerinin Belediye Meclisince belirlenen ücret mukabili yaptırmaları zorunludur.” İlgili Yönetmelik Maddesinde yıllık muayenelerinin son ödeme tarihi 30 Nisan 2018’de bitmiştir.

Bisikletçi esnafların vermiş olduğu dilekçeler ekte sunulmuş olup, yıllık muayene sürelerinin uzatılmasını talep etmektedirler .

Yazımızın görüşülüp karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

 

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018  yılı Mayıs ayı  toplantılarının  07.05.2018 tarihli 1. Birleşiminde  Zabıta Müdürlüğünün 03/05/2018  tarih ve 4157 sayılı yazıları ile  Ticari Bisiklet Yıllık Muayene Süresinin 30 Mayıs 2018’e kadar uzatılması hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar  No     : 2018/29

Karar Tarihi: 07.05.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=  Şartlı Bağış

TEKLİF =   İlgi :   Adalar    Eğitim Derneği’nin 26.04.2018 tarih ve 3902 sayı ile kayda giren dilekçesi

ve ekleri

Adalar Eğitim Derneği ilgi dilekçesinde; Büyükada Mahallesi, Çınar Caddesi, 30 kapı sayılı yerde bulunan ve mülkiyeti Adalar Belediyesi'nde bulunan "Adalar Belediyesi Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL ve Gülen ÜSTÜNEL Gündüz Bakımevi'nde bugüne kadar bedelsiz olarak kullanımına müsaade ettikleri ekli listede yer alan malzemeleri, Adalar Belediyesi Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL ve Gülen ÜSTÜNEL Gündüz Bakımevi'nde kullanılmak şartı ile" Belediyemize hibe etmek istediğini belirtmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/g "Şartlı Bağışları kabul etmek" maddesine istinaden yapılacak bağışın kabul edilmesi yönünde karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

 

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018  yılı Mayıs ayı  toplantılarının  07.05.2018 tarihli 1. Birleşiminde  Çevre Koruma ve KontrolMüdürlüğünün 03/05/2018  tarih ve 4123 sayılı yazıları ile  Şartlı Bağış hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar  No     : 2018/30

Karar Tarihi: 11.05.2018

 

TEKLİF ÖZÜ= Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi

TEKLİF =  İlgi :       a) 07.11.2016 gün ve 50 sayılı Belediye Meclis Kararı

                                   b) 05.12.2016 gün ve 56 sayılı Belediye Meclis Kararı

İlgi (a) Meclis Kararı ile kurulan Bilgi İşlem Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği ilgi (b) Meclis kararı ile kabul edilmiş olup, Müdürlüğümüz bu yönetmelik çerçevesinde görevini yerine getirmektedir.

Ancak tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasından kaynaklanan bazı aksaklıklar nedeniyle kurum personelinin, Kurum adına işlem yapan çözüm ortaklarımızın ve gerekli durumlarda sistem kullanımına kısıtlı olarak izin verilen misafirlerin uyması gereken kuralları ve sorumluluklarını düzenleyen bir yönergeye ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesinin incelenerek gerekli kararın alınması için Belediye Meclisine havaleasini; Olurlarınıza arz ederim

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ = Adalar Belediye Meclisinin 2018 yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 07.05.2018 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün 02/05/2018 tarih ve 4013 sayılı Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü  oybirliği ile uygun görülmüştür.

 

KARAR  : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018 Yılı Mayıs ayı Meclis Toplantılarının 11.05.2018 tarihli 2. Birleşiminde; Hukuk  Komisyonunun hazırladığı 11.05.2018 tarih ve 03 sayılı Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi

 

Karar  No     : 2018/31

Karar Tarihi: 11.05.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=  Görev ve Çalışma Yönetmeliği

TEKLİF =  İlgi :       a) 29.3.2018 tarihli 2798 sayılı yazımız

                                     b) 13.04.2018 tarih ve 2798 sayılı (2018/24 sayılı Meclis Kararı) yazınız.

 

İlgi (a) yazımız ile Belediye Meclisine gönderilen Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ilgi (b) yazınız gereği yeniden düzenlenmiş olup, yazımız ekinde sunulmuştur.

İlgili Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin değerlendirilip, karar alınmak üzere Belediye Meclisi'ne havalesini uygun görüşlerinize arz ederim.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ = Adalar Belediye Meclisinin 2018 yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 07.05.2018 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 02/05/2018 tarih ve 4024 sayılı Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü  oybirliği ile uygun görülmüştür.

 

KARAR  : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018 Yılı Mayıs ayı Meclis Toplantılarının 11.05.2018 tarihli 2. Birleşiminde; Hukuk  Komisyonunun hazırladığı 11.05.2018 tarih ve 04 sayılı Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No     : 2018/32

Karar Tarihi: 11.05.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=  Ücret Tarifesi

TEKLİF =  Adalar İlçesi, Büyükada, Çınar Cad. No:30 kapı sayılı yerde bulunan, faaliyeti Müdürlüğümüz bünyesinde olan Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL ve Gülen ÜSTÜNEL Gündüz Bakımevi'ne ilişkin yapılan öğrenci kayıtlarında, %20 kardeş indiriminin uygulanması hususunda karar alınmak üzere evrakın Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.

 

GÜNDÜZ BAKIMEVİ ÜCRET TARİFESİ

2018 YILI İÇİN

Adalarda İkamet Eden Her Çocuk İçin

Tam Gün : 800 TL

Belediye Ve Diğer Kamu Kurumu Personeli Çocukları İçin (memur, sözleşmeli personel, işçi ve hizmet alımı personeli)

Tam Gün : 600 TL

Kardeş İndirimi - %20 indirim

Adalarda İkamet Eden Tam Gün: 640 TL Kamu Tam Gün : 480 TL

                                                 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ = Adalar Belediye Meclisinin 2018 yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 07.05.2018 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 25/04/2018 tarih ve 3841 sayılı Ücret Tarifesi  hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü  oybirliği ile uygun görülmüştür.       

   Meclise arz ederiz.

 

KARAR  : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018 Yılı Mayıs ayı Meclis Toplantılarının 11.05.2018 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe  Komisyonunun hazırladığı 11.05.2018 tarih ve 10 sayılı Ücret Tarifesi  hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No     : 2018/33

Karar Tarihi: 11.05.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=  2017 Yılı Kesin Hesabı

TEKLİF =  5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin Bütçe Kesin Hesabının Düzenlenmesi ve Görüşülmesi başlıklı 40. maddesi doğrultusunda hazırlanan ve Belediye Encümeni’nin 30.04.2018 tarih 41 sayılı kararı ile kabul edilen, 2017 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile bağlı cetvelleri ekte sunulmaktadır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince incelenmek ve karara bağlanmak üzere yazımızın ve eklerinin Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ = Adalar Belediye Meclisinin 2018 yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 07.05.2018 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen  Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 03/05/2018  tarih ve 4129 sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap   hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü  oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

KARAR  : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018 Yılı Mayıs ayı Meclis Toplantılarının 11.05.2018 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe  Komisyonunun hazırladığı 11.05.2018 tarih ve 11 sayılı 2017 Yılı Kesin Hesabı  hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No     : 2018/34

Karar Tarihi: 11.05.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=  Adalar İçkili Yer Bölge Krokisi

 

TEKLİF =  İlgi :        a)         9207    sayılı    İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin  Yönetmelik.

  1.  İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2011 tarih ve 2255 sayılı kararı.
  2.  Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğünün 04.05.2018 tarih ve E.2018050215051076361 sayılı yazısı.

İlgi (a) 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesinde; “İçkili yer bölgesi, mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediye Meclisi tarafından tespit edilir. İçkili yer bölgesi haricinde içkili yer açılamaz” ifadesine yer verilir.

Buna istinaden İçkili Yer Bölgesi dahilinde bulunan işyerlerine, Kanun, Yönetmelik ve kararların öngördüğü kısıtlamalar ve mesafe şartları kapsamında Ruhsatlandırma yapılır.

Bununla birlikte, İlgi (b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2011 tarih ve 2255 sayılı kararında belirtildiği üzere; “Kartal ve Adalar İlçesi Sınırları Dahilinde Adres Bilgi Sisteminin Kurulması” işi kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesince ilçemizde cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlemi gerçekleştirildiği, yürütülen söz konusu işlemlerin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/g maddesi gereği, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak yapıldığı belirtilmiştir.

Adalar Belediye Meclisi tarafından alınan 07.01.2008 tarih, 9 sayılı kararı ve 06.11.2009 tarih, 133 sayılı kararı ile belirlenmiş olan Adalar İçkili Yer Bölge Krokisinin, ilgi (b) yazıda belirtilen çalışma sonucunda değişen cadde, sokak isimleri ile yenilenen numaraları için güncelleme yapılarak revize edilmesi gerekmektedir.

İlgi (c) Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ nün de 04.05.2018 tarihli yazılarında belirtildiği üzere, mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki uygun görüşü de alınmış olup, ekte yer alan Adalar İçkili Yerler Bölge Listeleri ve krokilerinin incelenerek değerlendirilmesi için evrakımızın Belediye Meclisine havalesi’ni arz ederim.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ = Adalar Belediye Meclisinin 2018 yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 07.05.2018 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 07/05/2018  tarih ve 4254 sayılı  İçkili Yer Bölge Krokisi   hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü  oybirliği ile uygun görülmüştür.

               

KARAR  : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018 Yılı Mayıs ayı Meclis Toplantılarının 11.05.2018 tarihli 2. Birleşiminde; İmar Çevre ve Sağlık  Komisyonunun hazırladığı 11.05.2018 tarih ve 01 sayılı Adalar İçkili Yer Bölge Krokisi  hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No     : 2018/35

Karar Tarihi: 11.05.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=  Ücret İndirimi

TEKLİF =  İlgi :        S.S.Turizm      ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Kooperatifinin 03/05/2018 tarih ve 18­05/68 sayılı dilekçesi.

İlgi dilekçe ile; Belediyemiz ile S.S.Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi arasında imzalanan protokol doğrultusunda Büyükada iskelesi palamar ücretinin 2018 yılı yıllık 11.000,00 TL.+KDV olarak belirlenmesini talep edilmektedir.

Palamar ücretinin 2018 yıllı için yıllık 11.000,00 TL. +KDV olarak değerlendirilmesi hususunda, evrakımızın Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ = Adalar Belediye Meclisinin 2018 yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 07.05.2018 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen  İşletme  Müdürlüğü’nün 03/05/2018  tarih ve 4165 sayılı  Ücret İndirimi   hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü  oybirliği ile uygun görülmüştür.

KARAR  : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018 Yılı Mayıs ayı Meclis Toplantılarının 11.05.2018 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe  Komisyonunun hazırladığı 11.05.2018 tarih ve 12 sayılı Ücret İndirimi   hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No     : 2018/36

Karar Tarihi: 04.06.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=  Norm Kadro Çalışmaları

TEKLİF =   Belediyemiz norm kadro cetvelinde, dolu olan 8. Kadro Derece THS 1 adet Arkeolog Kadro Unvanının 3. Kadro Derece THS Arkeolog, 5. Kadro Derece GİH 1 adet Zabıta Memuru Kadro Unvanı 3. Kadro Derece GİH Zabıta Memuru olarak 5393 sayılı Belediye Kanunun 9 maddesi ve 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11 maddesi gereği kazanılmış haktan dolayı değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğundan hazırlanan dolu kadro cetveli değişikliği III sayılı cetvel ekte sunulmuştur. İncelenerek gerekli kararın alınması için evrakımızın Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim

 

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018  yılı Haziran ayı  toplantılarının  04.06.2018 tarihli 1. Birleşiminde  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/05/2018  tarih ve 4841 sayılı yazıları ile  Norm Kadro Çalışmaları  hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar  No     : 2018/37

Karar Tarihi: 04.06.2018

TEKLİF ÖZÜ=  İlçe Belediyelere Yapılacak Yardım

TEKLİF =  İlgi :       17.05.2018      tarih     ve        749      sayılı    meclis  kararı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 17.05.2018 tarih ve 749 sayılı kararında Adalar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün çalışmalarında kullanılmak üzere 788.414,10 TL.yi aşmamak üzere, en az % 80’i asfalt olmak şartıyla, yapım, bakım, onarım ve yeşil alan düzenleme çalışmalarında kullanılacak malzemeler için mali ve ayni yardım yapılması uygun görülmüştür.

Müdürlüğümüzün asfalt alımı ve yeşil alan düzenleme çalışmalarında değerlendirmek üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nca Belediyemize tahsis edilen 788.414,10 TL. şartlı hibe yardımının talep edilmesi bu yardımın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin (g) bendine göre kabulü için karar alınması, konu ile ilgili kamu kurumları ile Belediyemiz arasında uygulamaya yönelik işbirliği protokollerinin imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim.

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018  yılı Haziran ayı  toplantılarının  04.06.2018 tarihli 1. Birleşiminde  Fen İşleri Müdürlüğünün 30/05/2018   tarih ve 5146  sayılı yazıları ile  İlçe Belediyelere Yapılacak Yardım  hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir

 

Karar  No     : 2018/38

Karar Tarihi: 04.06.2018

TEKLİF ÖZÜ=  Norm Kadro Çalışmaları

TEKLİF =   Belediyemiz norm kadro cetvelinde, dolu olan 8. Kadro Derece GİH 2 adet Memur Kadro Unvanının 5. Kadro Derece GİH Memur, 4. Kadro Derece GİH 2 adet Veri Hazırlama ve Kontrol İşletnmeni Kadro Unvanının 3. Kadro Derece GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletnmeni olarak 5393 sayılı Belediye Kanunun 9 maddesi ve 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11 maddesi gereği kazanılmış haktan dolayı değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğundan hazırlanan dolu kadro cetveli değişikliği III sayılı cetvel ekte sunulmuştur. İncelenerek gerekli kararın alınması için evrakımızın Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim

 

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018  yılı Haziran ayı  toplantılarının  04.06.2018 tarihli 1. Birleşiminde  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31/05/2018  tarih ve 5257 sayılı yazıları ile  Norm Kadro Çalışmaları  hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar  No     : 2018/39

Karar Tarihi: 04.06.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=  Kreş ve Gündüz Bakım Evi

TEKLİF =  Kurumumuz tarafından işletilen Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren, Büyükada Çınar Caddesi No:30 kapı sayılı yerde bulunan Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL ve Gülen ÜSTÜNEL Gündüz Bakımevi’nin 2018 Yılı Yaz Dönemi için Çocuk Oyun Grupları açılacaktır. Çocuk Oyun Grubu Ücret Tarifesi için teklif edilen ücret tarifesine ilişkin karar alınmak üzere Belediye Meclisi’ne havalesini uygun görüşlerinize arz ederim.

ÇOCUK OYUN GRUBU ÜCRET TARİFESİ

2018 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN

Haftada 2 gün - 2 saat olmak üzere aylık bedel (8 etkinlik bedeli)

600 TL

Günlük 2 saat olmak üzere tek etkinlik bedeli

75 TL

 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ = Adalar Belediye Meclisinin 2018 yılı Haziran  Ayı Meclis Toplantılarının 04.06.2018 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 31/05/2018   tarih ve 5228 sayılı  Kreş ve Gündüz Bakım Evi   hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü  oyçokluğu  ile uygun görülmüştür.

     Meclise arz ederiz.

 

KARAR  : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018 Yılı Haziran ayı Meclis Toplantılarının 04/06/2018 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe  Komisyonunun hazırladığı 04/06/2018 tarih ve 13 sayılı Kreş ve Gündüz Bakım Evi   hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No     : 2018/40

Karar Tarihi: 04.06.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=  Ek Ücret Tarifesi

TEKLİF =  Müdürlüğümüze ait 2018 yılı Ücret Tarifesi, teklif edilerek, Belediye Meclisimizce kabul edilmiştir.

Ancak, müdürlüğümüzce imar ücretlerinin güncellenmesi planlanmaktadır. Yazımız ekinde sunulan “ek imar ücreti” teklifimiz hususunda, görüşülerek karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisi'ne havalesini olurlarınıza arz ederim.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ = Adalar Belediye Meclisinin 2018 yılı Haziran  Ayı Meclis Toplantılarının 04.06.2018 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04/06/2018   tarih ve 5345 sayılı Ek Ücret Tarifesi    hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü  oybirliği ile uygun görülmüştür.

 

KARAR  : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018 Yılı Haziran ayı Meclis Toplantılarının 04/06/2018 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe  Komisyonunun hazırladığı 04/06/2018 tarih ve 14 sayılı Ek Ücret Tarifesi   hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar  No     : 2018/41

Karar Tarihi: 02.07.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=  Palamar Ücreti

TEKLİF = 

İlgi :Heybeliada Ada Beach Clup'ın 20.06.2018 tarihli dilekçesi

 

        İlgi dilekçe ile Heybeliada Ada Beach Clup Tesisi; palamar ücretinin 2018 yılı için, yıllık 7.800,00 TL.+KDV olarak belirlenmesini talep etmektedir. Palamar ücretinin 2018 yıllı için yıllık 7.800,00 TL.+KDV olarak değerlendirilmesi hususunda evrakımızın Belediye Meclisine havalesini;

        Olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =

        Adalar Belediye Meclisinin 2018 yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantılarının 02.07.2018 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme Müdürlüğü’nün 22.06.2018 tarih ve 5921 sayılı Palamar Ücreti hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü oyçokluğu ile uygun görülmüştür.           

        Meclise arz ederiz.

KARAR: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018 Yılı Temmuz ayı Meclis Toplantılarının 02.07.2018 tarihli 2. oturumunda; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 02.07.2018 tarih ve 15 sayılı Palamar Ücreti hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Karar  No     : 2018/42

Karar Tarihi: 03.09.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=  Kamu Yararına Tahsis Kararı

TEKLİF =   Kamu hizmetinde kullanılacak bu araçların İcra İflas Kanunun 82/1 maddesi "Devlet malları ile mahsus kanunlarında, haczi caiz olmadığı gösterilen malların ve paraların haczi mümkün olmadığı” ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 15 Maddesi son fıkrası “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlerini haczedilemeyeceği” hükümlerine istinaden aşağıda listede yer alan kamu hizmetinde kullanılan araçlarımızın kamu yararına tahsisi (5393 sayılı kanunun 18/e bendi gereği), hususunda karar alınması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

 

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018  yılı Eylül ayı  toplantılarının  03.09.2018 tarihli 1. Birleşiminde  Fen İşleri Müdürlüğünün 29/08/2018  tarih ve 8255 sayılı yazıları ile  Kamu Yararına Tahsis Kararı   hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar  No     : 2018/43

Karar Tarihi: 07.09.2018

TEKLİF ÖZÜ=  Palamar Ücreti

TEKLİF =  İlgi :        Algida  Firmasının       26.07.2018      tarihli   dilekçesi

İlgi dilekçe ile Algida Firması palamar ücretinin 2018 yılı için , yıllık 10.170,00 TL.+KDV olarak belirlenmesini talep etmektedir.

Palamar ücretinin 2018 yılı için değerlendirilmesi hususunda evrakımızın Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =        Adalar Belediye Meclisinin 2018 yılı Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 03.09.2018 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme Müdürlüğü’nün 27.07.2018 tarih ve 7230 sayılı Palamar Ücreti hakkındaki teklifi görüşülerek Ücretin 11.000 + KDV olarak ödenmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.           

        Meclise arz ederiz.

 

KARAR: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018 Yılı Eylül ayı Meclis Toplantılarının 03.07.2018 tarihli 2. oturumunda; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 07.09.2018 tarih ve 16 sayılı Palamar Ücreti hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar  No     : 2018/44

Karar Tarihi: 07.09.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=  2019 Yılı Ücret Tarifesi

TEKLİF =  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (f) bendi gereğince, kanunlarda vergi, resim, harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerinin ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan alt ve üst sınırlar belirtilen vergi, resim ve harçların belirlenmesi gerektiğinden; 2019 mali yılında uygulanacak ücret vergi, resim ve harçlar için karar alınmak üzere yazımızın ve eklerinin Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =                Adalar Belediye Meclisinin 2018 yılı Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 03.09.2018 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler  Müdürlüğü’nün 16/08/2018 tarih ve 7994 sayılı Ücret Tarifesi hakkındaki teklifi görüşülüp, Kreş Ücretlerinin değiştirilerek kabulü   komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.           

        Meclise arz ederiz.

 

KARAR: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018 Yılı Eylül ayı Meclis Toplantılarının 07.09.2018 tarihli 2. oturumunda; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 07.09.2018 tarih ve 17 sayılı 2019 Yılı Ücret Tarifesi  hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar  No     : 2018/45

Karar Tarihi: 07.09.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=  Spor Kulüplerine Destek

TEKLİF =  İlgi :        a) 5393 sayılı Belediye Kanunu b) 05.12.2016 tarih ve 2016/57 sayılı Meclis Kararı c) 09.06.2018 tarih ve 6658 sayılı, 05.06.2018 tarih ve 5397 sayılı ve 20.05.2018 tarih ve 5151 sayılı dilekçeler.

İlgi dilekçelere istinaden;

5393 sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesinin ( b) bendinde, “ Belediye mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla “ ... gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemeleri verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclis kararıyla ödül verilebilir “ demektedir. (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez hükmü de göz önüne alınarak;

İlçemiz Adalarda faaliyet gösteren federe amatör spor kulüplerinin taleplerine istinaden, ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla Adalar Spor Kulübü (10.000 TL), Heybeliada Spor Kulübü (10.000 TL) nakdi yardım ve Cesaret Derneğine ayni yardım yapılması hususunda karar alınmak üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Adalar Belediye Meclisinin 2018 yılı Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 03.09.2018 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler  Müdürlüğü’nün 28/08/2018 tarih ve 8207 sayılı Spor Kulüplerine Destek  hakkındaki teklifi görüşülerek; Belediyemizin mali durumu göz önünde bulundurulduğunda  adı geçen spor  kulüplerine 6.000 TL nakdi yardım ve Cesaret Derneğine ayni yardım yapılması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.           

        Meclise arz ederiz

KARAR: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018 Yılı Eylül ayı Meclis Toplantılarının 07.09.2018 tarihli 2. oturumunda; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 07.09.2018 tarih ve 18 sayılı Spor Kulüplerine Destek hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No     : 2018/46

Karar Tarihi: 07.09.2018

TEKLİF ÖZÜ=  Görev ve Çalışma Yönetmeliği

 

TEKLİF =  Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerin, Eylül Ayı Meclis Toplantısında görüşülmek üzere, Meclis Gündemine alınması hususunda Olurlarınızı arz ederim.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Adalar Belediye Meclisinin 2018 yılı Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 03.09.2018 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 28/08/2018 tarih ve8207 sayılı Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü  oybirliği ile uygun görülmüştür.

 

KARAR: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018 Yılı Eylül ayı Meclis Toplantılarının 07.09.2018 tarihli 2. oturumunda; Hukuk Komisyonunun hazırladığı 07.09.2018 tarih ve 05 sayılı Görev ve Çalışma Yönetmeliği  hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No     : 2018/47

Karar Tarihi: 07.09.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=  Sokak İsmi

 

TEKLİF =  İlgi :        a) 29.08.2018 tarih ve 8238 sayılı dilekçe.

b) 22.06.2018 tarih ve 6014 sayılı dilekçe ve ekleri.

İlgi (a) ve (b) dilekçeler ile; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada, 74ada, 7 parsel ile 74 ada, 16 parsellerin arasında “kulüp yolu” ve “kulübe giden yol” olarak yıllardır anılan Alsancak Caddesi ile Fazıl Ahmet Aykaç Sokağı arasında geçiş sağlayan ve ekli krokide koordinatları verilen yolun sokak olarak tescili için Adalar Belediye Meclisinden karar alınarak talebin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Müdürlüğüne gönderilmesi istenmektedir.

İlgi dilekçe ekinde yer alan aplikasyon krokisi, haritalar incelenmiş ve yerinde inceleme yapılmış olup; söz konusu yol 74 ada, 1 ve 7 parseller ile 67 ada, 16 parsel arasında yer alan ve sahil yoluna inen fiilen kullanımda olan merdivenli bir yoldur. Yolun Fazıl Ahmet Aykaç sokak giriş kısmında az bir mesafe kadastral boşlukta kalmakta büyük bir kısmı ise 74 ada, 1 parsel ve 67 ada, 16 parselin içinden geçmektedir.

Bilindiği üzere; İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 07.03.2011 tarih ve 3125 sayılı kararı ile uygun bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2011 tarih ve 1344 sayılı kararı ile onaylanan ve 21.09.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca imzalanarak 21.11.2011 tarihinde askı sürecini tamamlayarak yürürlüğe giren 1/5000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili olarak, İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin 30.11.2017 tarih ve 2017/984 Esas No ve 2017/2628 Karar No’lu kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” kararı verilmiştir. Onaylı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı da bulunmamaktadır.

İlgi (a) ve (b) dilekçeler ile söz konusu fiili yolun sokak olarak tescil edilmesi talebinin değerlendirilmesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğüne bildirilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesi hususunu olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Adalar Belediye Meclisinin 2018 yılı Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 03.09.2018 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İmar  ve Şehircilik  Müdürlüğü’nün 29/08/2018  tarih ve 8238 sayılı  Sokak İsmi   hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü  oybirliği ile uygun görülmüştür..

KARAR: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018 Yılı Eylül ayı Meclis Toplantılarının 07.09.2018 tarihli 2. oturumunda; İmar Çevre ve Sağlık Komisyonunun hazırladığı 07.09.2018 tarih ve 02 sayılı Sokak İsmi  hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No     : 2018/48

Karar Tarihi: 01.10.2018

TEKLİF ÖZÜ=  Norm Kadro Çalışmaları

TEKLİF =   Belediyemiz kadro cetvelinde boş bulunan THS 1. Derece 1 adet Mühendis (Peyzaj Mimarı) Kadro Unvanının 1.Derece THS Mühendis (Harita Mühendisi) olarak değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğundan hazırlanan boş kadro cetveli değişikliği II sayılı cetvel ekte sunulmuştur. İncelenerek gerekli kararın alınması için evrakımızın Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018  yılı Ekim ayı  toplantılarının  01.10.2018 tarihli 1. Birleşiminde  İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğünün 01/10/2018   tarih ve 9338 sayılı yazıları ile  Norm Kadro Çalışmaları    hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar  No     : 2018/49

Karar Tarihi: 05.10.2018

 

TEKLİF ÖZÜ=  2019-2021 Bütçe

TEKLİF =  Belediye Encümeni’ nin 25.09.2018 tarih ve 107 sayılı kararı ile kabul edilen 2019-2021 Mali Yılına ait bütçe tasarısının, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. Madde hükümlerine göre incelenerek karara bağlanmak üzere Belediye Meclisi’ ne havalesini;

Olurlarınıza Arz Ederim

 

KARAR: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. Toplantı Yılı, 2018 yılı Ekim ayı toplantılarının 05.10.2018 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırlamış olduğu Adalar Belediyesinin 2019-2021  Yılı Bütçe Tasarısı hakkındaki 05.10.2018 tarih ve 19 sayılı raporu görüşülerek;

        2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi okundu ve madde madde oylandı, 2019 Yılı Gider Bütçesi Fonksiyonel kodlamanın 1’nci düzeyi, 2019 Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Kodlamanın 1. Düzeyi, 3’er aylık dönemler itibari ile 2019 Yılı Harcama Programı ile 2019 Yılı Finansman Programı ayrı, ayrı okundu ve toplamlar üzerinden oylandı ad okunmak sureti ile yapılan oylama sonucu; mevcut Adalar Belediyesinin 2019–2021 yılı bütçesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar  No     : 2018/50

Karar Tarihi: 05.10.2018

TEKLİF ÖZÜ=  Bakım Hizmet Bedeli

TEKLİF =  Kurumumuz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren, Büyükada Çınar Caddesi No:30 kapı sayılı yerde bulunan Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL ve Gülen ÜSTÜNEL Gündüz Bakımevi mezunları ile ilgili 2018-2019 Dönemi için Bakım Hizmeti ücret tarifesine ilişkin karar alınmak üzere evrakın Belediye Meclisi'ne havalesini uygun görüşlerinize arz      ederim.

Bakım Ücreti Tarifesi

2018-2019 Dönemi için Teklif Edilen

Hafta içi hergün 2,5 saat Aylık Bedeli

400,00TL

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =    Adalar Belediye Meclisinin 2018 yılı Ekim  Ayı Meclis Toplantılarının 01.10.2018 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 26/09/2018  tarih ve 9162 sayılı Bakım Hizmet Bedeli  hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.           

        Meclise arz ederiz.

 

KARAR: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018 Yılı Ekim ayı Meclis Toplantılarının 05.10.2018 tarihli 2. oturumunda; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 05.10.2018 tarih ve 20 sayılı Bakım Hizmet Bedeli hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No     : 2018/51

Karar Tarihi: 05.10.2018

TEKLİF ÖZÜ=  Görev ve Çalışma Yönetmeliği Revizyonu

TEKLİF =  Yazı İşleri Müdürlüğümüze ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği içerisinde (Dijital ortam, e-posta, K.E.P ve E.B.Y.S. vb. gibi konular ve Yönetmeliğin diğer bazı bölümleri için) birtakım düzenleme ve güncellemelere gidilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bu nedenle Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği (2018 Yılı Revizyonu) yeniden düzenlenerek hazırlanmış olup, incelenerek karar alınmak üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =    Adalar Belediye Meclisinin 2018 yılı Ekim Ayı Meclis Toplantılarının 01.10.2018 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri İlişkiler Müdürlüğü’nün 27/09/2018 tarih ve 9232 sayılı Görev ve Çalışma Yönetmeliği Revizyonu hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü oybirliği  ile uygun görülmüştür.

 

KARAR: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018 Yılı Ekim ayı Meclis Toplantılarının 05.10.2018 tarihli 2. oturumunda; Hukuk Komisyonunun hazırladığı 05.10.2018 tarih ve 06 sayılı Görev ve Çalışma Yönetmeliği Revizyonu hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No     : 2018/52

Karar Tarihi: 05.10.2018

TEKLİF ÖZÜ=  Spor Kulüplerine Destek

TEKLİF =  İlgi :        a) 5393 sayılı Belediye Kanunu b) 05.12.2016 tarih ve 2016/57 sayılı Meclis Kararıc) 07.09.2018 tarihli dilekçe

İlgi dilekçeye istinaden; 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesinin ( b) bendinde, “ Belediye mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla “ ... gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemeleri verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclis kararıyla ödül verilebilir “ demektedir. (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez hükmü de göz önüne alınarak;

İlçemiz Adalarda faaliyet gösteren federe amatör spor kulüplerinin taleplerine istinaden, ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla Kınalıada Spor Kulübüne (10.000 TL) nakdi yardım yapılması hususunda karar alınmak üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =    Adalar Belediye Meclisinin 2018 yılı Ekim Ayı Meclis Toplantılarının 01.10.2018 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler  Müdürlüğü’nün 28/09/2018 tarih ve 9287 sayılı Spor Kulüplerine Destek  hakkındaki teklifi görüşülerek; Belediyemizin mali durumu göz önünde bulundurulduğunda  adı geçen spor  kulübüne 6.000 TL nakdi yardım yapılması. Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür           

        Meclise arz ederiz.

KARAR: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018 Yılı Ekim ayı Meclis Toplantılarının 05.10.2018 tarihli 2. oturumunda; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 05.10.2018 tarih ve 21 sayılı Spor Kulüplerine Destek  hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No     : 2018/53

Karar Tarihi: 05.10.2018

TEKLİF ÖZÜ=  Ücret Tarifesi

TEKLİF =  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (f) bendi gereğince, kanunlarda vergi, resim, harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak 2019 yılı Adalar Belediyesi Ücret Tarifesi, Adalar Belediye Meclisi tarafından 07.09.2018 tarih ve 2018/44 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Ancak, Müdürlüğümüze ait bazı ücretlerde düzenleme ve güncelleme yapılması gerektiğinden, 2019 mali yılında uygulanacak olan ve yazımız ekinde sunulan ücretler için karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisi’ ne havalesini,

Olurlarınıza arz ederim.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =    Adalar Belediye Meclisinin 2018 yılı Kasım Ayı Meclis Toplantılarının 05.11.2018 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 01/11/2018 tarih ve 10558 sayılı Ücret Tarifesi  hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin aynen kabulü Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür           

        Meclise arz ederiz.

KARAR: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı, 2018 Yılı Kasım ayı Meclis Toplantılarının 05.11.2018 tarihli 2. oturumunda; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 05.11.2018 tarih ve 22 sayılı Ücret Tarifesi   hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

 

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim