ADALAR BELEDİYESİ | Resmi İnternet Sitesi
0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

2019 Yılı 1 Ocak - 31 Aralık Tarihleri Arasında Alınan Meclis Kararları

Karar No: 2019/01

Karar Tarih:07.01.2019

TEKLİF ÖZÜ=  Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi

TEKLİF =   İlgi: 10.12.2018 tarih ve 1877 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı.

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi: “Belediye Meclisi her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir” hükmüne yer vermiştir.

 

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi kararı ile 2019 yılında Belediye Meclisinin bir aylık tatilinin Ağustos ayında kullanılmasına karar vermiştir.

Makamınızca uygun görüldüğü takdirde Belediye Meclisimizce 2019 yılında bir aylık tatilin Ağustos ayında kullanılması hakkında karar alınmak üzere yazımızın,

Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 6. toplantı yılı, 2019  yılı Ocak ayı  toplantılarının  07.01.2019 tarihli 1. Birleşiminde  Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.12.2019 tarih ve 12422  sayılı yazıları ile  Belediye Meclisi Tatil Ayının Belirlenmesi hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği  ile karar verilmiştir.


Karar No: 2019/02

Karar Tarih:07.01.2019


TEKLİF ÖZÜ=  Denetim Komisyonu Üye Seçimi

TEKLİF=  13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine göre, İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir Denetim Komisyonu oluşturulması gerekmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden, meclis üyeleri arasından Denetim Komisyonuna 3 (üç) üye seçilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın,

Belediye Meclisine havalesini arz ederim.


TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 6. toplantı yılı, 2019  yılı Ocak ayı  toplantılarının  07.01.20189  tarihli 1. Birleşiminde 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine istinaden  oluşacak Denetim Komisyonunun  3  üyeden oluşmasına, yapılan gizli oylama sonucu; Ramazan DOKUZKARDEŞ 7 oy, Mahmut YERLİKAYA 10 oy ve M. Fahri REFİĞ 10  oy alarak Denetim Komisyonuna seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.


Karar No: 2019/03

Karar Tarih:07.01.2019


TEKLİF ÖZÜ=  Protokol Yetkisi

TEKLİF=   Örgütü’nün(UNESCO), 1972 tarihli Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’sine Ülkemiz, 2658 sayılı Kanunun 14.02.1983 tarih ve 17959 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanması ile taraf olmuştur. Bu kapsamda, 2017 yılı ekim ayında, Adalar İlçesinin Unesco Dünya Miras Listesinde yer alması çalışmaları devam eden Dünya Mirası Adalar Girişimi ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz Adaların Dünya Mirası olarak tescil edilmesi yolunda ortak çalışma başlatılmıştır.

Dünya Mirası Adalar Girişimi, Adalar’ın UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’ne adaylığı için çalışmakta olan Adalı gönüllülerden oluşan bir girişimdir ve Adalar Vakfı ile yapılan protokol gereği, vakıf belirlenmiş amaç, kapsam ve süreyle sınırlı olmak üzere, tüzel kişiliğiyle bu girişimin taşıyıcılığını üstlenmiştir.

Bu ortaklık kapsamında, “Adaların Özgünlüğü ve Üstün Evrensel Değerleri Arama Toplantıları” dizisi kapsamında pek çok bilim insanı ve kendini Adalar’a vakfetmiş pek çok kişi ile iletişime geçerek, “Kültürel Peyzaj ve Doğal Özgünlükleriyle İstanbul Adalar’ı” toplantısını 22.12.2017 tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde ve “Tarihi Kentsel Peyzaj Olarak İstanbul Adaları” toplantısını 02.03.2018 tarihinde Salt Galata’da gerçekleştirilmiştir. Toplantılar ve yapılan istişareler neticesinde Adalar’ın Dünya Miras Geçici Listesinde yer alması için dosya hazırlanması çalışmaları başlatılmıştır.

Dünya Miras Geçici Listesi’ne dahil edilebilmek için Dünya Miras Komitesi tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde üstün evrensel değerin araştırılması ve belirlenmesi, belirlenen değerin Unesco ve Kültür Bakanlığı tarafından kabul edilen biçimde kaleme alınarak başvuru dosyasının oluşturulması ve tanıtımı sürecinde işbirliği yapılması amacıyla ekte yer alan protokolün imzalanabilmesi amacıyla Belediye Başkanımız Sayın Atilla AYTAÇ’a yetki verilmesi için karar alınmak üzere evrakın Belediye Meclisi’ne havalesini, arz ederim.


TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 6. toplantı yılı, 2019  yılı Ocak ayı  toplantılarının  07.01.2019 tarihli 1. Birleşiminde  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.12.2018   tarih ve 12318sayılı yazıları Belediye Başkanına Protokol Yetkisi Verilmesi hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oyçokluğu  ile karar verilmiştir.


Karar No: 2019/04

Karar Tarih:07.01.2019


TEKLİF ÖZÜ=  Sözleşmeli Personele Ödenecek Ücretin Belirlenmesi

TEKLİF =  5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinde, Belediyelerde belirlenen alanlarda norm kadroya uygun olarak yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanın gerektirdiği nitelikleri taşıyan personelin yıllık sözleşme ile çalıştırılabilmesi imkanı sağlanmıştır. İçişleri Bakanlığının 31.10.2005 tarih ve 11493 Sayılı Genelgesi ve İçişleri Bakanlığının 16.01.2007 tarih ve 2007/10 sayılı Genelgesi ile de Belediyelerde tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hususlar belirlenmiştir.

Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 3,4 ve 5 fıkraları kapsamında, norm kadroya uygun olarak hizmetine ihtiyaç duyulan kadrolar için, Kadroların birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %

25 fazlasını geçmemek üzere 2016 yılında ödenecek net ücret ve 10.01.2012 tarih ve 28169 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03.01.2012 tarihli 2012/2665 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar’ın 1. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince bulunduğu pozisyonda geçen hizmet yılı esas alınarak, sözleşmeli personel çalıştırılmasına esas alınan kadro unvanları için 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli (I) sayılı cetvelde belirlenen oranları geçmemek üzere unvan ve dereceleri belirtilen kadrolar için uygulanacak ek ödeme oranı/tutarının tespiti hususunda Meclis Kararı alınmasını, yazımız ve ekinin

Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim.


KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 07.01.2019 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 02.01.2018 tarih ve 12627 sayılı Sözleşmeli Personele Ödenecek Ücretin Belirlenmesi hakkındaki teklifi görüşülerek, 2019 Yılı Sözleşmeli 1 (bir) Personele ödenecek ücretin; 2019 Yılı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genelgesinde belirlenen taban ücret ile ücretlendirilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

        Meclise arz ederiz.

KARAR  :Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 6. toplantı yılı, 2019 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 07.01.2019 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 07.01.2019  tarih ve 01 sayılı Sözleşmeli Personele Ödenecek Ücretin Belirlenmesi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun   oybirliği ile kabulüne karar verildi.


Karar No: 2019/05

Karar Tarih:07.01.2019


TEKLİF ÖZÜ=  Başkan Yardımcısı Ödeneği

TEKLİF =  5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi 7. paragrafında ” belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001 - 200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ” denilmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca 2019 mali yılında uygulanacak Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin tespiti hususunda karar alınmak üzere yazımızın ve eklerinin Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 07.01.2019 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 03.01.2019 tarih ve 30 sayılı Belediye Başkan Yardımcısı Ödeneğinin Tespiti hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği /ile uygun görülmüştür.

                    Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 6. toplantı yılı, 2019 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 07.01.2019 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 07.01.2019  tarih ve 02 sayılı Başkan Yardımcısı Ödeneği hakkındaki raporu görüşülerek, raporun   oybirliği ile kabulüne karar verildi.


Karar No: 2019/06

Karar Tarih:07.01.2019


TEKLİF ÖZÜ=  Huzur Hakkı

TEKLİF =  5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesinde "Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez." denilmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi uyarınca 2019 mali yılında uygulanacak Belediye Meclis ve İhtisas Komisyonu üyelerine ödenecek huzur hakkı ödeneğinin tespiti hususunda karar alınmak üzere yazımızın ve eklerinin Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim.


KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 07.01.2019 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 03.01.2019 tarih ve 32  sayılı Huzur Hakkı  hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

                    Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 6. toplantı yılı, 2019 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 07.01.2019 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 07.01.2019  tarih ve 03 sayılı Huzur Hakkı  hakkındaki raporu görüşülerek, raporun   oybirliği ile kabulüne karar verildi.


Karar No: 2019/07

Karar Tarih:07.01.2019


TEKLİF ÖZÜ=  Kayıt Suret Harcı

TEKLİF =  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla ilgili 79. maddesinde '' Belediyeler ve Belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her türlü kayıt suretleriyle, gayrimenkullerle ilgili harita, plan ve proje ve kroki suretlerinin verilmesi harca tabidir '' denilmektedir.

Mükellefler tarafından Kurumumuzdan talep edilen her türlü kayıt suretler için ekteki ücret teklifinin incelenerek karara bağlanmak üzere yazımızın ve ekinin Belediye Meclisine havalesini arz ederim.


KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 07.01.2019 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 03.01.2019 tarih ve 62  sayılı Kayıt Suret Harcı  hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

                    Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 6. toplantı yılı, 2019 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 07.01.2019 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 07.01.2019  tarih ve 04 sayılı Kayıt Suret Harcı   hakkındaki raporu görüşülerek, raporun   oybirliği ile kabulüne karar verildi.


Karar No: 2019/08

Karar Tarih:04.02.2019


TEKLİF ÖZÜ=  Kamu Yararına Tahsis

TEKLİF=   Kamu hizmetinde kullanılacak araçların İcra İflas Kanunun 82/1 maddesi "Devlet malları ile mahsus kanunlarında, haczi caiz olmadığı gösterilen malların ve paraların haczi mümkün olmadığı" ile 5393 sayı lı Belediye Kanunun 15 Maddesi son fıkrası "Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlerini haczedilemeyeceği" hükümlerine istinaden Türkiye Belediyeler Birliği'nce Belediyemize hibe edilen 34 BRS 986 plakalı Yol Süpürme Aracının kamu yararına tahsisi (5393 sayılı kanunun 18/e bendi gereği), hususunda karar alınması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 6. toplantı yılı, 2019  yılı Şubat ayı  toplantılarının  04.02.2019 tarihli 1. Birleşiminde  Fen İşleri  Müdürlüğünün 31.01.2019   tarih ve 974 sayılı yazıları ile Kamu Yararına Tahsis hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği  ile karar verilmiştir.


Karar No: 2019/09

Karar Tarih:04.02.2019


TEKLİF ÖZÜ=  Ücret Tarifesi Değişikliği

TEKLİF =  Müdürlüğümüz 2019 yılı Ücret Tarifesinin 1,2. ve 3. maddeleri ekte yer alan şekilde değiştirilmesi yönünde karar alınmak üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesi hususunu; Olurlarınıza arz ederim.


KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Şubat Ayı Meclis Toplantılarının 04.02.2019 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü’nün 31.01.2019 tarih ve 975 sayılı Ücret Tarifesi Değişikliği  hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oyçokluğu  ile uygun görülmüştür.

                    Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 6. toplantı yılı, 2019 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantılarının 04.02.2019 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 04.02.2019  tarih ve 05 sayılı Ücret Tarifesi Değişikliği   hakkındaki raporu görüşülerek, raporun   oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Karar No: 2019/10

Karar Tarih:04.03.2019

TEKLİF ÖZÜ=  Evsel Katı Atık Tarifesi

TEKLİF =  2872 sayılı Çevre Kanununun ll.maddesinde “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdür. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisi'nce belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz” denilmektedir. 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince evsel katı atıklar için toplama ve taşıma işine ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenerek su faturası ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir. 02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazetede 31/12/2020 tarihine kadar bu yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlü olduğumuz belirtilmiş olup, ayrıca uygulamaya yönelik olarak, 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelik kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü tarafından, Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz çıkartılmıştır. Yönetmelik ve Kılavuz hükümlerine göre; Adalar İlçesi sınırları içinde evsel katı atıkların toplanma ve taşıma hizmetini yürütmekte olan Belediye Başkanlığımız’ın, söz konusu hizmetler için oluşan giderleri tam maliyet esasına göre sabit tarife olarak belirlenmiş, bu maliyetlerden ÇTV gelirleri düşülmüş ve İSKİ Genel Müdürlüğü hane bazında abone bilgileri ve yıllık su tüketimi bilgileri dikkate alınarak “2019 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu” hazırlanmıştır. Adalar ilçemiz sınırlarında konut ve işyerlerinden kaynaklanan evsel katı atıkların toplanması ve nakledilmesi ile ilgili Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu rapora ve mevcut mevzuata göre 2019 yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin değerlendirilip karar alınmak üzere evrakımızın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim.


KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 04.03.2019 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Çevre koruma ve Kontrol  Müdürlüğü’nün 27.02.2019 tarih ve 1707  sayılı Evsel Katı Atık Tarifesi  hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca  oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

                    Meclise arz ederiz.
               
KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 6. toplantı yılı, 2019 Yılı Mart  Ayı Meclis Toplantılarının 04.03.2019 tarihli 2. Oturumunda; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 04.03.2019  tarih ve 06 sayılı Evsel Katı Atık Tarifesi  hakkındaki raporu görüşülerek, raporun   oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.


Karar No: 2019/11

Karar Tarih:09.04.2019

TEKLİF ÖZÜ=  Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Seçimi

TEKLİF =İlgi: 5393 sayılı Belediye Kanunu.

31.03.2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimi nedeniyle, Belediye Meclisi 8. Seçim Dönemi, 1. Toplantı Yılı, Nisan ayı toplantılarında, Belediye Meclis 1. Başkan Vekili seçimi yapılması gerekmektedir.

Buna göre, 5393 sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi gereği,

Belediye Meclis 1. Başkan Vekili seçiminin yapılması için evrakın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.


 TEKLİF - KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 yılı Nisan ayı  toplantılarının  09.04.2019 tarihli 1. Birleşiminde  Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.04.2019 tarih ve 2987 sayılı yazısına istinaden seçilecek olan 1. Başkan Vekili yapılan gizli oylama sonucunda mevcut 12 oydan, Fatma BUCAK 8 oy alarak 1. Başkan Vekili üyeliğine seçilmesine oyçokluğuyla karar verildi.

 

Karar  No     :  2019/12

Karar Tarihi:  09.04.2019

 

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI


 TEKLİF ÖZÜ=  Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Seçimi

TEKLİF =        İlgi: 5393 sayılı Belediye Kanunu.

31.03.2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimi nedeniyle, Belediye Meclisi 8. Seçim Dönemi, 1. Toplantı Yılı, Nisan ayı toplantılarında, Belediye Meclis 2. Başkan Vekili seçimi yapılması gerekmektedir.

Buna göre, 5393 sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi gereği,

Belediye Meclis 2. Başkan Vekili seçiminin yapılması için evrakın, Belediye Meclisine havalesini arz ederim.


 TEKLİF - KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 yılı Nisan ayı  toplantılarının  09.04.2019 tarihli 1. Birleşiminde  Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.04.2019 tarih ve 2988 sayılı yazısına istinaden seçilecek olan 2. Başkan Vekili yapılan gizli oylama sonucunda mevcut 12 oydan, Nesrin KARANFİL 8 oy alarak 2. Başkan Vekili üyeliğine seçilmesine oyçokluğuyla karar verildi.


Karar  No     :  2019/13

Karar Tarihi:  09.04.2019

 

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI


 TEKLİF ÖZÜ=  Belediye Meclisi Divan Katipliği Asil ve Yedek Üye Seçimi

TEKLİF =        İlgi: 5393 sayılı Belediye Kanunu.

31.03.2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimi nedeniyle, Belediye Meclisi 8. Seçim Dönemi, 1. Toplantı Yılı, Nisan ayı toplantılarında, Belediye Meclisi Divan Katipliği asil ve yedek üye seçimi yapılması gerekmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi gereği,

Belediye Meclisi Divan Katipliği asil ve yedek üye seçimi yapılması için evrakın Belediye Meclisine havalesini arz ederim

 TEKLİF - KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 yılı Nisan ayı  toplantılarının  09.04.2019 tarihli 1. Birleşiminde  Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.04.2019 tarih ve 2989 sayılı yazısına istinaden seçilecek olan Belediye Meclisi Divan Katipliği Asil ve Yedek Üye Seçimi yapılan gizli oylama sonucunda mevcut 12 oydan,Asil Üyeliklere  Nesrin KARANFİL 9 oy , Haluk DERMAN 9 oy Yedek Üyeliklere M. Dündar TIRAŞ 9 oy, Engin ÇELİK  9 oy alarak seçilmelerine oyçokluğuyla karar verildi.


Karar  No     :  2019/14

Karar Tarihi:  09.04.2019

 

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI


 TEKLİF ÖZÜ=  Encümen Üye Seçimi

TEKLİF =   5393 sayılı Belediye Kanununun  33. maddesinde; “Belediye Encümeni, Belediye Başkanının başkanlığında; Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, Mali Hizmetler Birim Amiri ve Belediye Başkanın birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur” hükmüne istinaden;

Adalar Belediye Meclisi tarafından; 2 üyeden oluşacak ve 1 yıl süre ile görev yapacak

Daimi Encümen Üyesi seçimi yapılması için evrakımızın;

Belediye Meclisine havalesi’ ni arz ederim.


 TEKLİF - KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 yılı Nisan ayı  toplantılarının  09.04.2019 tarihli 1. Birleşiminde  Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.04.2019 tarih ve 2990  sayılı yazısına istinaden seçilecek olan Encümen Üye seçimi yapılan gizli oylama sonucunda mevcut 12 oydan,  Engin ÇELİK  9 oy  ve Rıza ÇİFTÇİOĞLU 9 oy alarak Encümen  üyeliklerine seçilmelerine oyçokluğuyla karar verildi.

 

Karar  No     :  2019/15

Karar Tarihi:  09.04.2019

TEKLİF ÖZÜ=  İmar Çevre ve Sağlık Komisyonu Üye Seçimi

TEKLİF =        5393 sayılı Belediye Kanununun İhtisas komisyonları başlıklı 24. maddesinde; Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” hükmüne istinaden;

Adalar Belediye Meclisi tarafından; 3 üyeden oluşacak ve 1 yıl süre ile görev yapacak;


İmar Çevre ve Sağlık Komisyonu

kurulması ve üye seçimlerinin yapılması için evrakımızın;

Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 TEKLİF - KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 yılı Nisan ayı  toplantılarının  09.04.2019 tarihli 1. Birleşiminde  Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.04.2019 tarih ve 2992  sayılı yazısına istinaden seçilecek olan İmar Çevre ve Sağlık Komisyonu kurulmasına ve üyelikleri için yapılan müzakere ve açık oylama sonucu; Haluk DERMAN, Metin ÖNAL ve Ali Fuat AKALIN’ ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.


Karar  No     :  2019/16

Karar Tarihi:  09.04.2019


TEKLİF ÖZÜ=  Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi

TEKLİF =        5393 sayılı Belediye Kanununun İhtisas komisyonları başlıklı 24. maddesinde; Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” hükmüne istinaden;

Adalar Belediye Meclisi tarafından; 3 üyeden oluşacak ve 1 yıl süre ile görev yapacak;


Plan  ve Bütçe Komisyonu

kurulması ve üye seçimlerinin yapılması için evrakımızın;

Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 TEKLİF - KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 yılı Nisan ayı  toplantılarının  09.04.2019 tarihli 1. Birleşiminde  Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.04.2019 tarih ve 2993  sayılı yazısına istinaden seçilecek olan Plan ve Bütçe Komisyonu kurulmasına ve üyelikleri için yapılan müzakere ve açık oylama sonucu; Mehmet Dündar TIRAŞ, Engin ÇELİK ve İsmail Hakkı DURMUŞ ’ un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.


Karar  No     :  2019/17

Karar Tarihi:  09.04.2019

TEKLİF ÖZÜ=  Sağlıklı Kentler Birliği Üye Seçimi

TEKLİF =        İlgi: 21.03.2019 tarihli Sağlıklı Kentler Birliği yazısı.

Sağlıklı Kentler Birliği’ nin ilgi yazısında; “31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdare Seçimleri nedeniyle seçilmiş üyelerin görev süresi sona erdiğinden, belediyelerin Sağlıklı Kentler Birliği meclis üyelerini tekrar belirlemeleri gerekmektedir.”

a) Nüfusu 100.000’e kadar olan üye belediyelerde seçecekleri 1 meclis üyesi, Birlik meclisinde görev almak üzere görevlendirilmelidir” hükmü mevcuttur.

Bu nedenle, Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğünün 15. maddesine istinaden; Belediyemizin, Sağlıklı Kentler Birliği meclisinde temsil edilebilmesi amacıyla, belediye meclis üyeleri arasından 1 (bir) asil üye seçiminin yapılması için evrakımızın;

Belediye Meclisine havalesini arz ederim.


 TEKLİF - KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 yılı Nisan ayı  toplantılarının  09.04.2019 tarihli 1. Birleşiminde  Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.04.2019 tarih ve 2994  sayılı yazısına istinaden Belediyemizi temsilen Sağlıklı Kentler Birliğine  üye seçilmesi hakkındaki teklifi görüşülerek yapılan müzakere ve açık oylama sonucunda  Meclis Üyesi Nesrin KARANFİL’in asil üye  seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.


Karar  No     :  2019/18

Karar Tarihi:  09.04.2019

TEKLİF ÖZÜ=  Tarihi Kentler Birliği Üye Seçimi

TEKLİF =        İlgi: 12.03.2019 tarihli Tarihi Kentler Birliği yazısı.

Tarihi Kentler Birliği’ nin ilgi yazısında; Tüzüğün 8. Maddesi: “Birlik meclisi üyelerinin görev süresi mahalli idare seçimleriyle sona erer ...” hükmü ile,

Belediyelerin Birlik Meclisi'nde Temsil Edilmeleri Başlıklı 9. Maddesinde: “Belediyeler, Birlik Meclisi' nde, belediye başkanları ve belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri bir üyenin katılımıyla temsil edilirler ...” hükmü gereği,

Belediyemizin, Tarihi Kentler Birliği meclisinde temsil edilebilmesi amacıyla, belediye meclis üyeleri arasından 1 (bir) asil ve 1 (bir) yedek üye seçiminin yapılması için evrakımızın;

Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 TEKLİF - KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 yılı Nisan ayı  toplantılarının  09.04.2019 tarihli 1. Birleşiminde  Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.04.2019 tarih ve 2995  sayılı yazısına istinaden Belediyemizi temsilen Tarihi Kentler Birliğine üye seçilmesi hakkındaki teklifi görüşülerek yapılan müzakere ve açık oylama sonucunda  Meclis Üyesi Engin ÇELİK asil üye ve Metin ÖNAL’ın yedek üyeliklere   seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar  No     :  2019/19

Karar Tarihi:  09.04.2019

TEKLİF ÖZÜ=  2018 Yılı İdari Faaliyet Raporu

TEKLİF =        17.03.2016 tarih 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İdarelerinde hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre hazırlanan 2018 yılı İdari Faaliyet Raporumuzun Nisan ayı Meclisi’nde görüşülmek üzere Belediye Meclisi’ne havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.

 TEKLİF - KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 yılı Nisan ayı  toplantılarının  09.04.2019 tarihli 1. Birleşiminde  Mali Hizmetler  Müdürlüğünün 05.04.2019 tarih ve 2979 sayılı yazıları ile 2018 Yılı İdari Faaliyet Raporu hakkındaki teklifi görüşülerek faaliyet raporunun okundu sayılması oybirliği ile kabul edildi. Faaliyet Raporunun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.


Karar  No     :  2019/20

Karar Tarihi:  09.04.2019


TEKLİF ÖZÜ=  Borçlanma

TEKLİF =  5393 Sayılı Kanunun 68. Maddesi e fıkrasında “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir.” Denmektedir.

Adalar İlçesi’nin sayfiye yeri olması Kurumumuzun Ocak-Şubat-Mart-Nisan aylarında tahsilat oranlarının düşük olmasına sebep olmaktadır. Bu durumun, Kurumumuza 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesiyle verilen asli görevleri yerine getirirken aksamaya sebebiyet vermemesi için nakit ihtiyacını karşılamak üzere;

5393 Sayılı Kanunun 68. Maddesi e fıkrası hükmü gereği Özel veya kamu bankalarından 3.900.000,00 TL borçlanmak için Belediye Başkanına borçlanma yetkisi verilmek üzere evrakımızın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim.


2018 yılı kesinleşmiş bütçe gelirleri
    

Yeniden Değerleme Oranı
    

Toplam
    

%10u

31.663.551,16 TL
    

% 23,73
    

39.177.311,85 TL
    

3.917.731,18 TL


KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Nisan  Ayı Meclis Toplantılarının 09.04.2019 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 05/04/2019  tarih ve 2980 sayılı Borçlanma  hakkındaki teklifi görüşülerek ;

Belediyenin kendi öz gelirleri ile merkezi yönetim gelirlerinden aldıkları paylar ve yardımlar, giderlerini karşılamaya yetmemekte ve kendi gelirlerini sağlama konusunda da oldukça sınırlı yetkileri bulunması dolayısıyla, kaynak sıkıntılarını çözümlemede borçlanma yönteminin başta geldiği açıktır ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68’inci maddesiyle, belediyelerin görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla borçlanma yapabileceği belirtilmiştir ancak, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Nisan  Ayı Meclis Toplantılarının 09.04.2019 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen 05/04/2019  tarih ve 2980 sayılı Borçlanma  hakkındaki teklifi öncesi kurum bilançosu ve kurumun mali yapısı hakkında bilgi verilmemiş olunması ayrıca sunulan teklifte yeniden değerleme oranıyla belirtildiği üzere yıllık toplam borçlanma miktarının tamamı için borçlanma yetkisinin istenmiş olması ancak borçlanma ile elde edilecek gelirin belediyenin hangi iş ve işlemlerinde (yatırım, önceki yıllardan devreden borçların ödenmesi, personel maaşı, sosyal hak ve yasal yükümlülüklerinin ödenmesi vb) kullanılacağı gerekçeli olarak açıklanmaması sebepleriyle Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 05/04/2019  tarih ve 2980 sayılı Borçlanma  hakkındaki teklifi görüşülerek, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından detaylı bilgi verilmesinin ardından değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iadesi oy birliği ile uygun görülmüştür.

                    Meclise arz ederiz


KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 Yılı Nisan  Ayı Meclis Toplantılarının 11.04.2019 tarihli 2. Oturumunda; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 11.04.2019  tarih ve 07 sayılı Borçlanma   hakkındaki raporu görüşülerek, raporun   oybirliği ile kabulüne karar verildi.


TEKLİF ÖZÜ=  Ücret Tarifesi Değişikliği

TEKLİF =  İlgi : 21.2.2019 tarihli   340 sayılı        yazı

İstanbul Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü'nün 15.02.2019 tarih ve 15684 sayılı yazısı ile Belediye Veterinerliklerince sahipli hayvanlara bakılmaması gerektiği bildirildiğinden, 2019 yılı Müdürlüğümüz Ücret Tarifesinin 9-Veteriner başlıklı Veterinerlik Hizmetleri Ücret tarifesinin iptal edilmesi yönünde karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesi hususunu olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Nisan  Ayı Meclis Toplantılarının 09.04.2019 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü’nün 08/03/2019  tarih ve 1585  sayılı Ücret Tarifesi   hakkındaki teklifi görüşülerek ; İlgili ücret tarifesinin iptal gerekçesinin ne olduğunun tarafımıza bildirilmesi şartı ile teklifin Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

                    Meclise arz ederiz.


KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 Yılı Nisan  Ayı Meclis Toplantılarının 11.04.2019 tarihli 2. Oturumunda; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 11.04.2019  tarih ve 08  sayılı Ücret Tarifesi Değişikliği   hakkındaki raporu görüşülerek, raporun   oybirliği ile kabulüne karar verildi.


Karar  No     :  2019/22

Karar Tarihi:  10.05.2019

 

 TEKLİF ÖZÜ=  Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL ve Gülen ÜSTÜNEL Bakım Evi

TEKLİF =  İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, Çınar Caddesi, 90 ada, 29 parsel, 30 kapı sayılı yerde bulunan Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL ve Gülen ÜSTÜNEL Gündüz Bakımevi, 06.03.2017 tarih ve 2017/13 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Müdürlüğümüze bağlanmış, İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nce 19.04.2017 tarihinde izin belgesi verilmiş ve 21.04.2017 tarihinde de faaliyet göstermeye başlamıştır.

Söz konusu Gündüz Bakımevi iş ve işlemleri Müdürlüğümüz çalışma yönetmeliğinde olmamasına karşın halen faaliyeti tarafımızca yürütülmektedir.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı bulunan Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL ve Gülen ÜSTÜNEL Gündüz Bakımevi’nin tüm iş ve işlemlerinin, 05.02.2018 tarih ve 2018/11 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kurulan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği’nin 6. maddesinin “Her yaşta eğitimi desteklemek” içeren (e) bendi uyarınca adı geçen Müdürlüğe devri, 06.03.2017 tarih ve 2017/15 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Gündüz Bakımevi Yönetmeliği'nin ve Bakımevi faaliyetlerini içeren ekli listede yer alan ödenek aktarmalarının yapılması hususunda karar alınmak üzere Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 06.05.2019 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 30/04/2019  tarih ve 3557  sayılı Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL ve Gülen ÜSTÜNEL Gündüz Bakım Evi  hakkındaki teklifi görüşülerek ; teklifin olduğu gibi kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

                    Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 Yılı Mayıs   Ayı Meclis Toplantılarının 10.05.2019 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 10.05.2019  tarih ve 09  sayılı Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL ve Gülen ÜSTÜNEL Bakım Evi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun   oybirliği ile kabulüne karar verildi           


Karar  No     :  2019/23

Karar Tarihi:  10.05.2019

TEKLİF ÖZÜ=  2018 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı

TEKLİF =  5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin Bütçe Kesin Hesabının Düzenlenmesi ve Görüşülmesi başlıklı 40. maddesi doğrultusunda hazırlanan ve Belediye Encümeni'nin 30.04.2019 tarih 28 sayılı kararı ile kabul edilen, 2018 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile bağlı cetvelleri ekte sunulmaktadır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince incelenmek ve karara bağlanmak üzere yazımızın ve eklerinin Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 06.05.2019 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/04/2019 tarih ve 3753 sayılı yazıları ile 2018 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı hakkındaki teklifi görüşülerek ; teklifin olduğu gibi kabulü komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

                    Meclise arz ederiz.


KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 Yılı Mayıs   Ayı Meclis Toplantılarının 10.05.2019 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 10.05.2019  tarih ve 10  sayılı 2018 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı  hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oyçokluğu  ile kabulüne karar verildi    


Karar  No     :  2019/24

Karar Tarihi:  10.05.2019


TEKLİF ÖZÜ=  Belediye Başkanına Borçlanma Yetkisi Verilmesi

TEKLİF =  =    5393 Sayılı Kanunun 68. Maddesi e fıkrasında "Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir." Denmektedir. Kurumumuz 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesiyle kendisine verilen asli görevleri yerine getirirken aksamaya sebebiyet verilmemesi ve CARİ giderlerin zamanında gerçekleştirilebilmesi için nakit ihtiyacını karşılamak üzere;

5393 Sayılı Kanunun 68. Maddesi (e) fıkrası hükmü gereği Özel veya kamu bankalarından 3.900.000,00 TL borçlanmak için Belediye Başkanına (gereğinde kullanılmak üzere) borçlanma yetkisi verilmek üzere evrakımızın Belediye Meclisi'ne havalesini olurlarınıza arz ederim.

2018 yılı kesinleşmiş bütçe gelirleri
    

Yeniden Değerleme Oranı
    

Toplam
    

%10 u

31.663.551,16 TL
    

%23,73
    

39.177.311,85 TL
    

3.917.731,18 TL

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 06.05.2019 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02/05/2019 tarih ve 3787 sayılı yazıları ile Belediye Başkanına Borçlanma Yetkisi Verilmesi hakkındaki teklifi görüşülerek ; teklifin olduğu gibi kabulü komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

                    Meclise arz ederiz.     

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 Yılı Mayıs   Ayı Meclis Toplantılarının 10.05.2019 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 10.05.2019  tarih ve 11  sayılı Belediye Başkanına Borçlanma Yetkisi Verilmesi   hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oyçokluğu  ile kabulüne karar verildi.   

Karar  No   :  2019/25
Karar Tarihi:  10.06.2019

TEKLİF ÖZÜ=  Hukuk Komisyonu Üye Seçimi
TEKLİF =  5393 sayılı Belediye Kanununun İhtisas komisyonları başlıklı 24. maddesinde; “Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan İhtisas Komisyonları kurabilir.
İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur” hükmüne istinaden;
Adalar Belediye Meclisi tarafından; 1 yıl süre ile görev yapacak;

Hukuk Komisyonu
kurulması ve üye seçimlerinin yapılması için evrakımızın, Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
TEKLİF - KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 yılı Haziran ayı  toplantılarının  10.06.2019 tarihli 1. Birleşiminde  Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.05.2019 tarih ve 4504  sayılı yazısına istinaden seçilecek olan Hukuk Komisyonu  kurulmasına ve üyelikleri için yapılan müzakere ve açık oylama sonucu; M.Dündar TIRAŞ, H. Salih DERMAN ve Kemal TÜRKYILMAZ’ ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.


Karar  No   :  2019/26
Karar Tarihi:  10.06.2019

TEKLİF ÖZÜ=  Satış Komisyonu

TEKLİF =  6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 90. Maddesi Uyarınca kurulacak olan Gayrimenkul Satış Komisyonuna 1(bir) adet asil, 1(bir) adet yedek Meclis    Üyesi    seçilmesi gerekmektedir.
Makamınızca da uygun görüldüğü taktirde, gerekli Meclis Üyelerinin seçilebilmesi için yazımızın  Belediye Meclisine havalesini olurlarınızı arz ederim.

TEKLİF - KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 yılı Haziran ayı  toplantılarının  10.06.2019 tarihli 1. Birleşiminde  Mali Hizmetler  Müdürlüğünün 21.05.2019 tarih ve 3717 sayılı yazısına istinaden seçilecek olan Satış Komisyonu  kurulmasına ve üyelikleri için yapılan müzakere ve açık oylama sonucu; Rıza ÇİFTÇİOĞLU ve Engin ÇELİK’ in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Karar  No   :  2019/27
Karar Tarihi:  14.06.2019

TEKLİF ÖZÜ=  Ücret Tarifesi
TEKLİF =  Adalar Belediye Meclisi tarafından, 07.09.2018 tarih, 2018/44 sayı ile alınan Adalar Belediyesi 2019 yılı Ücret Tarifesi kararına istinaden, “Belediye personeline ve çocuklarına” başlığı altında nikah ücreti belirlenmiş ve kabul edilmiştir.
Ancak, Sayıştay Başkanlığı'nın 2018 yılı Denetim Raporunda “İdare gelirlerinde azalmaya yol açmamak adına, mevzuatta belirtilen zorunlu ya da ihtiyari indirim ve muafiyetler haricinde, İdarece sunulan ücrete tabii hizmetlerde herhangi bir kişi veya kuruluşa indirim ya da muafiyet sağlanmaması gerekmektedir.” denilmektedir.
Bu nedenle, Adalar Belediyesi 2019 yılı Ücret Tarifesinde bulunan “Belediye personeline ve çocuklarına” başlığı altında nikah ücreti maddesinin kaldırılması hususunda karar alınmak üzere, evrakımızın Belediye Meclisine havalesini,
Olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Haziran Ayı Meclis Toplantılarının 10.06.2019 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğünün 30/05/2019 tarih ve 4899 sayılı yazıları ile Yazı İşleri Müdürlüğü Ücret Tarifesi hakkındaki teklifi görüşülerek; teklifin olduğu gibi kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
                    Meclise arz ederiz.      

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 Yılı Haziran  Ayı Meclis Toplantılarının 14.06.2019 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 12.06.2019  tarih ve 12  sayılı Ücret Tarifesi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oybirliği  ile kabulüne karar verildi.     

Karar  No   :2019/28
Karar Tarihi:14.06.2019

TEKLİF ÖZÜ=  Ücret Tarifesi

TEKLİF =  Adalar Belediye Meclisinin 2018/44 sayılı 2019 yılı ücret tarifesi kararına istinaden; Kurumumuza ait Araba Taşıyıcı gemisi ile, Belediye personeli ve diğer kamu personelinden yılda bir sefer olmak üzere yakacak ve ev eşyası taşınması kaydı ile ücret tarifesi belirlenmiş ve kabul edilmiştir.
Ancak; Sayıştay Başkanlığı'nın 2018 yılı Denetim Raporunda ”İdare gelirlerinde azalmaya yol açmamak adına, mevzuatta belirtilen zorunlu ya da ihtiyari indirim ve muafiyetler haricinde, İdarece sunulan ücrete tabii hizmetlerde herhangi bir kişi veya kuruluşa indirim ya da muafiyet sağlanmaması gerekmektedir.” denilmektedir.
Bahse konu nedenle; Belediye personeli ve diğer kamu personelinden yılda bir sefer olmak üzere yakacak ve ev eşyası taşınması kaydı ile yapılan indirimin kaldırılması hususunda karar alınmak üzere, evrakımızın Belediye Meclisine havalesini
Olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Haziran Ayı Meclis Toplantılarının 10.06.2019 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme Müdürlüğünün 30/05/2019 tarih ve 4350 sayılı yazıları İşletme Müdürlüğü Ücret Tarifesi hakkındaki teklifi görüşülerek; teklifin olduğu gibi kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
                   Meclise arz ederiz.    
   
KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 Yılı Haziran  Ayı Meclis Toplantılarının 14.06.2019 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 12.06.2019  tarih ve 13  sayılı Ücret Tarifesi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oybirliği  ile kabulüne karar verildi.     


Karar  No   :  2019/29
Karar Tarihi:  14.06.2019

TEKLİF ÖZÜ=  Müdürlük Açılması ve Kapatılması ve Aktarma Yapılması.

TEKLİF =  22.02.2017 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Standartlarına dair yönetmelik çerçevesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. Maddesi gereği Kurumumuzda 05.02.2018 tarih ve 2018/11 sayılı Meclis Kararı ile kurulan Emlak İstimlak Müdürlüğü’ nün iptal edilip kapatılması, kapatılan Emlak İstimlak Müdürlüğü’ nün görevlerinin Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ ne bütçesinin de yeni kurulacak Müdürlüğe aktarılması  hususunda karar alınmak üzere, evrakımızın Belediye Meclisine havalesini           
    Olurlarınıza  arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Haziran Ayı Meclis Toplantılarının 10.06.2019 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün  30/05/2019 tarih ve 5008 sayılı yazıları ile Müdürlük Açılması ve Kapatılması ve Aktarma Yapılması hakkındaki teklifi görüşülerek; Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün kapatılarak yerine Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün Kurulması Kapatılan ; Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün  görevlerinin : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne Bütçesinin de Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne Devredilmesi yönünde değiştirilerek  teklifin komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.
        Meclise arz ederiz.
    
KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 Yılı Haziran  Ayı Meclis Toplantılarının 14.06.2019 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 12.06.2019  tarih ve 14  sayılı Müdürlük Açılması ve Kapatılması ve Aktarma Yapılması hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.           

Karar  No   :  2019/30
Karar Tarihi:  14.06.2019

TEKLİF ÖZÜ=  Adalar İlçesi Burgazadası İskelesi İmar Planı
TEKLİF =  TALEP:
İlgi (a) yazı ile; “İstanbul Genelindeki İskelelerin Ulaşım Analizleri, Mevcut Durum Tespitleri ve Geliştirmeye Yönelik Hizmet Alım İşi” kapsamında İstanbul genelinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tasarrufunda bulunan iskelelere ilişkin başlatılan imar planı çalışmaları doğrultusunda hazırlanan “İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazada İskelesi”’ne ilişkin hazırlanan taslak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Açıklama Raporları ve Etüd Raporları gönderilmiş ve teklif planların üst ölçekli planlar kapsamında değerlendirilmek suretiyle alınacak Belediye Meclis Kararları ile kurum görüşlerimizin, 06.07.2011 gün ve 27986 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğin yanı sıra, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesinin (e) bendi gereği 30 gün içerisinde bildirilmesi, etüd ve analiz gibi uzun süreli çalışma gerekmesi halinde ise ilave süre talep edilmesi gerektiği bildirilmiştir.
İlgi (b) yazımız ile de; “.. .Görüş sorulan taslak plana ilişkin planlama sınırı Kentsel Sit Alanı sınırları içerisinde kaldığından hazırlanan planların 2863 sayılı kanun kapsamında koruma amaçlı olması gerektiğinin göz önüne alınması, söz konusu planlara ilişkin Belediye Meclis Kararı ile istendiğinden ve konu Mayıs Ayı Meclisi’ne yetiştirilemediğinden, Haziran Meclisi’nde görüşülmek üzere ek süre verilmesi.” talep edilmiştir.
MÜLKİYET DURUMU:
Planlama alanı; İBB mülkiyetindeki 93 Ada 1 Parsel sayılı 482,00 m2 yüzölçümlü, vapur iskelesi vasıflı taşınmaz ile 1.382,40 m2 devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alandan oluşmaktadır.
PLAN DURUM BİLGİSİ:
Bilindiği üzere; Adaların Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun (GEEAYK), 15.12.1973 tarih ve 7621 sayılı kararı, 09.10.1976 tarih ve 9461 sayılı kararı, 10.12.1976 tarih ve 9580 sayılı kararı, 10.06.1977 tarih ve 9871 sayılı kararı, 10.11.1979 gün ve 11572 sayılı kararları ile tümünün korunması gerekli doğal ve tarihi alan ilan edilmesine karar verilmiş ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 31.03.1984 tarih ve 234 sayılı kararı ile de Adalar “Sit Alanları Bütünü” (Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Sedefadası) olarak ilan edilmiştir.
Üst Ölçekli Plan Bilgisi:
Planlama alanı, 15.06.2009 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında, Burgazadası İskelesinin yer aldığı kıyı hattı tamamen “Kıyı Kenar Çizgisinin Deniz Yönünde” kalmakta olup “Meskun Alan” lejantında kalmaktadır.
Çevre Düzeni Planında 7.2.1. Meskun Alanlar başlığı altında: “İstanbul’un nüfus yığılmasının dezavantajlarını yaşayan bir kent olması, deprem riski taşıması, vazgeçilmez öneme sahip doğal eşiklere sahip olması, kuzeye gelişmenin kontrol altına alınması ve kentin kontrollü gelişmesi için Plan’da gerekli stratejiler geliştirilmiştir. 1/100000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda meskun alanlarla ilgili geliştirilen planlama yaklaşımında, “Hedef 3. İstanbul’un Mekansal Gelişimini Çevresel, Ekonomik ve Toplumsal Sürdürülebilirlik Doğrultusunda Kentsel İşlevsel Bütünleşmeyi Sağlayacak Şekilde Kurgulamak” başlığı altında “Ana Strateji 4. Yerleşmelerin Yaşam Destek Sistemlerine ve Hassas Ekosistemlere Duyarlı Gelişmesini Sağlamak”, “Ana Strateji 5. Afetlere Karşı Duyarlı Kentsel Gelişmeyi Sağlamak” ve “Ana Strateji 6: Yerleşmelerin Tarihsel-Kültürel Değerlere Duyarlı Gelişmesini Sağlamak” stratejileri ile “Hedef 4. Yaşam Kalitesini Yükseltmek” başlığı altında “Ana Strateji 1. Yerleşim Alanlarında Mekansal Kaliteyi Yükseltmek” ve “Ana Strateji 2. Çevre Kirliliğini Önlemek” stratejileri tanımlanmıştır.” Plan’da “Yerleşmelerin Tarihsel-Kültürel Değerlere Duyarlı Gelişmesini Sağlamak” şeklinde tanımlanan Ana Strateji 6’yı hayata geçirmek üzere de “İstanbul’un sahip olduğu tarihi ve kültürel dokusu, evrensel kimliği, peyzajı, kentin simgeleri ve siluetini korumaya yönelik çalışmaların yapılması” politikaları tanımlanmıştır.
Plan’da “Yerleşmelerin yaşam destek sistemlerine ve hassas ekosistemlere duyarlı gelişmesini sağlamak amacıyla bu alanlara yönelik kentleşme baskısının kontrol altına alınması elzemdir. Bunun için, alt ölçekli planlardaki arazi kullanım kararları bu konu göz önünde bulundurularak belirlenmeli; yaşam destek sistemleri ile yerleşim alanları arasında tampon görevi görecek tarım, rekreasyon ve ihtiyaç duyulan kamuya ait donatı alanları gibi kullanımlar planlanmalıdır.” denilmektedir.
Çevre Düzeni Planı’nın 7.1.3.7. Sit ve Koruma Alanları Maddesinin Adalar ve Anadolu Yakası Marmara Kıyılarındaki Siluet Nokta ve Alanları başlığı altında;
“Yukarıda belirtilen alanlar öncelikli olmak üzere, 1/100000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı yaklaşımında tanımlanan “İstanbul’un sahip olduğu tarihi ve kültürel dokusu, evrensel kimliği, peyzajı, kentin simgeleri ve siluetini korumaya yönelik çalışmaların yapılması” politikasının hayata geçirilebilmesi için; İstanbul kent ölçeğinde siluet araştırmalarının yapılarak gerekli önlemlerin alınması esastır.” denilmektedir ve Adalar’ın İstanbul’un eşsiz kent silueti açısından önemli konumu vurgulanmaktadır. Bununla birlikte, Kentsel Kimlik ile ilgili yapılan SWOT analizinde de, “Adalar ve Boğaz’ın eşsiz bir kimlik özelliğine sahip olması” yine güçlü yönler olarak belirlenmiştir.
Mer’i Plan Bilgisi:
İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun07.03.2011 tarih ve 3125 sayılı kararı ile uygun bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin
16.06.2011     tarih ve 1344 sayılı kararı ile onaylanan ve 21.09.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca imzalanarak 21.11.2011 tarihinde askı sürecini tamamlayarak yürürlüğe giren 1/5000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili olarak, İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin 30.11.2017 tarih ve 2017/984 Esas No ve 2017/2628 Karar No’lu kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” kararı verilmiştir. Onaylı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı da bulunmamaktadır.
İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun; 22.03.2018 tarih ve 5259 sayılı kararında; İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin plan iptaline ilişkin mahkeme kararından bilgi alındığına ve “.. .gereğinin ilgili Belediyelerce yapılmasına, Kurulumuzda görüşülmekte olan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın bu aşamadan sonra değerlendirilebileceğine.” denilmiş, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 11.06.2018 tarih ve BN:3262, İBB:140376 sayılı yazısı ile de, 18.04.2018 tarih ve TN:474967 sayılı Başkanlık Oluru doğrultusunda 1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmalarına başlandığı bilgisi verilmiştir.    
BURGAZADASI 93 ADA 1 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN İMAR ARŞİV DOSYASINDA YAPILAN İNCELEMEDE;
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başlatmış olduğu ve Belediyemizin tamamlayarak İstanbul V Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun onayına sunduğu Adalar İlçesi, Burgazadası, 1/500 Ölçekli “Burgazada İskele Meydanı ve Sahil Düzenleme Avan Projesi”’ nde bütün bu yukarıda açıklanan gerekçelerle, mevcut deniz otobüsü iskelelerinin yer seçimi ve iskele yapılarının Adaların tarihi ve kültürel dokusuna aykırı oluşu sebebiyle, Burgazadası’nın ada karakterine uyumlu, mevcut vapur iskelesinin bulunduğu alanda deniz otobüsü iskelesinin çözümlenmesi öneri olarak getirildiği ve Koruma Kurulu’nun 24.05.2012 tarih ve 526 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü’nün
23.03.2012    tarih ve 56296 sayılı yazısında; Burgazadası iskele binasının kullanılamaz durumda olduğu ve tehlike arz ettiği belirtilmiş ve yeni iskele projesinin hazırlanmakta olduğu, ancak aciliyete binaen geçici bir iskele binasının yapılmasının zorunlu olduğunun tarafımıza bildirilmiş olduğu,
İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 29.08.2014 tarih ve 2099
sayılı kararı ile; “     2863    sayılı yasa kapsamında tescile değer kültür varlığı niteliğinde
olmadığına, ancak kamuya ait iskele yapısı olması, kentsel sit alanında ada siluetini doğrudan etkileyecek konumda bulunması sebebiyle her türlü uygulama öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına, can ve mal emniyeti açısından gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili idaresince alınmasına karar verildi.” denmiş olduğu ve aynı kurulun 14.04.2016 tarih ve 3549 sayılı kararı ile de; Burgazadası İskele Binasının gerekli güvenlik önlemleri alınarak yıkılmasında 2863 sayılı yasa açısından sakınca olmadığına karar verilmiş olduğu görülmüştür.
 DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
Teklif planda yapılan incelemeye göre;
-“İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazada İskelesi”ne ilişkin hazırlanan taslak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nda kentsel sit alanı sınırı gösterilmemiş, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ise kentsel sit sınırı işlenmiş olmakla birlikte; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamına giren alanlarda Koruma Amaçlı Plan dışında başka bir plan gerçekleştirilemeyeceği kanun kapsamında açık olarak belirtildiği halde taslak planların koruma amaçlı yapılmadığı görülmüştür.
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’nun Tanımlar başlığı altındaki 3. maddesinin 3. fıkrasında “Sit”; tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması serekli alanlardır ” denilmekte, aynı maddenin 8. fıkrasında Koruma Amaçlı İmar Planı tanımı yapılmış ve “Bu Kanun uyarınca belirlenen sit alanlarında, alanın etkileşim-seçiş sahasını da söz önünde bulundurarak, kültür ve tabiat varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korunması amacıyla arkeolojik, tarihi, doğal, mimari, demografik, kültürel, sosyo-ekonomik, mülkiyet ve yapılaşma verilerini içeren alan araştırmasına dayalı olarak; halihazır haritalar üzerine, koruma alanı içinde yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren iş yerlerinin sosyal ve ekonomik yapılarını iyileştiren, istihdam ve katma değer yaratan stratejileri, koruma esasları ve kullanma şartları ile yapılaşma sınırlamalarını, sağlıklaştırma, yenileme alan ve projelerini, uygulama etap ve programlarını, açık alan sistemini, yaya dolaşımı ve taşıt ulaşımını, alt yapı tesislerinin tasarım esasları, yoğunluklar ve parsel tasarımlarını, yerel sahiplilik, uygulamanın finansmanı ilkeleri uyarınca katılımcı alan yönetimi modellerini de içerecek şekilde hazırlanan, hedefler, araçlar, stratejiler ile plânlama kararları, tutumları, plân notları ve açıklama raporu ile bir bütün olan nazım ve uygulama imar plânlarının gerektirdiği ölçekteki plânlardır.” denilmekle, Sit Alanlarında koruma amaçlı imar planının yapılacağı açık biçimde ifade edilmiştir. Sit alanlarında farklı kanunların uygulanması durumunda plan kararları açısından bir parçalanmanın ortaya çıkması olasıdır. Böyle bir durumda Sit Alanlarının bütünsel olarak korunması temel amacının engelleneceği açıktır.
-1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında; Adaların öncelikli alanlar içinde yer aldığı, “İstanbul’un sahip olduğu tarihi ve kültürel dokusu, evrensel kimliği, peyzajı, kentin simgeleri ve silüetini korumaya yönelik çalışmaların yapılması” gerektiği vurgulanmaktadır. Oysa görüş sorulan teklif planların; özel amaçlı plan yaklaşımı ile ve parçacıl olarak geliştirilmesi nedeniyle bütünsel bir korumaya hizmet edemeyeceği, Adaların sahip olduğu tarihi ve kültürel doku, evrensel kimlik, peyzaj, kentsel simgeler ve silueti olumsuz etkileyeceği düşünülmekte, bu şekildeki plan müdahalelerinin üst ölçekli plan kararlarına uygun olmadığı görülmektedir.
-1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Açıklama Raporu’nun 13. Madde Plan Kararları’nın Kamu Yararı ve Gerekçe başlığı altında “yapı ve kullanma izin belgelerine sahip olmayan bu iskelenin yasal açıdan da sorunlu olduğu” belirtilmektedir. Mevcut iskeleyi yasallaştırmak amacıyla plan yapılmasından öte Kentsel Sit Alanında bulunan yer ile ilgili adanın sit alanı olma özelliği ön plana çıkarılarak ada yaşantısına uygun, gelenek ve kültür birikimi çerçevesinde bütüncül bir planlama yaklaşımı ile planlanması en doğru yaklaşım olacaktır.
-Vapur İskelesinin bulunduğu alan, gerek kıyı bölgesinde gerekse ada kara parçası üzerinde korunması ve sürdürülmesi gerekli doğal-ekolojik değere sahip bir bütünün parçasıdır. Ada’nın ön görünüm sahil bölgesinde vapur iskelesi dışında deniz otobüsü ve özel deniz motorlarının kullandığı iskeleler de mevcuttur. Bu durum, Adalar’ın ulaşım yapısı araştırılmadan ve sorunları tespit edilmeden uygulamaya yönelik verilen kararların sonucudur. Konu ilgili Koruma Kurulu’nun gündemine taşınmış ve İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.06.2013 tarih ve 1310 sayılı kararı ile “...Adalar tümünde ulaşım sorununa daha kalıcı çözümler üretmek amacıyla ilgili yerel yönetimleri ile işbirliği içinde ulaşım mastır planının hazırlanmasının istenmesine karar verildi” denilerek, ulaşım sorununun “ulaşım master planı” hazırlanarak çözülmesi gerekliliğine işaret edilmiştir.
Bu nedenle söz konusu alana dair yapılacak her türlü planın öncelikli hedefi; Adalar bütünlüğünü dikkate alacak şekilde doğal, ekolojik, tarihi ve kültürel değerlerin olası yeni fiziksel yapılaşmalarla tahrip olmamasını sağlamak ve kıyı kesimindeki deniz altı flora ve faunasını gözetecek bir bütüncül bir planlama yaklaşımı olmalıdır.
-Söz konusu teklif İstanbul İli Adalar İlçesi Burgazada İskelesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın Plan Notları Özel Hükümleri 1. Maddesi’nde de “Plan onama sınırı içindeki alan, deniz taşıtlarının (Şehir Hatları Vapuru, Yolcu Motoru, Deniz Otobüsü vb.) yanaşabileceği ve yolcu indirme-bindirme faaliyetlerinin yapılabileceği iskele alanıdır” hükmünün yer aldığı ancak plan notu dışında planın başka bir yerinde iskelelerin birleştirilmesine ilişkin nasıl bir çözümlemeye gidileceğinin belirtilmediği görülmüştür.
Günümüzün teknolojik gelişimi göz önüne alındığında, yeterli kapasiteye sahip, yolcu motorlarının, deniz otobüslerinin ve vapurlarının yanaşabileceği tek iskele üzerinde, Adalar ön görünümünü olumsuz olarak etkilemeyen, Ada karakterine uyumlu, mevcut vapur iskelelerinin diğer deniz taşıtlarının da kullanımına olanak sağlayacak şekilde revizyonunu içerecek koruma amaçlı imar planlarının üretilmesi halinde konunun yeniden değerlendirilmesi uygun bulunmaktadır.
Yukarıda maddeler halinde yapılmış olan tespitler göz önünde bulundurularak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 25.04.2017 tarih ve 120 Karar No’lu “İstanbul Genelindeki İskelelerin Ulaşım Analizleri, Mevcut Durum Tespitleri ve Geliştirmeye Yönelik Hizmet Alım İşi” ihalesi kapsamında BİMTAŞ Boğaziçi Peyzaj İnş.Müşavirlik Tekn.Hiz.San:Tic.A.Ş. tarafından hazırlanan, taslak “İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazada İskelesi’ne Ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” tekliflerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi (b) ve (e) fıkraları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tetkiki ile karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu olurlarınıza arz ederim.


KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Haziran Ayı Meclis Toplantılarının 10.06.2019 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  30.05.2019 tarih ve 2918 sayılı Burgazadası İskelesi İmar Planı hakkındaki teklifi görüşülerek, Teklifin aynen kabulü  komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
        Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 Yılı Haziran  Ayı Meclis Toplantılarının 14.06.2019 tarihli 2. Birleşiminde; İmar Çevre ve Sağlık Komisyonunun hazırladığı 14.06.2019  tarih ve  01  sayılı  Adalar İlçesi Burgazadası İskelesi İmar Planı hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oybirliği  ile kabulüne karar verildi.           

Karar  No   :  2019/31
Karar Tarihi:  14.06.2019

TEKLİF ÖZÜ=  Adalar İlçesi Kınalıada İskelesi İmar Planı
TEKLİF =  İlgi :    a)    01.04.2019    tarih    ve    E.76370    sayılı    Çevre    ve    Şehircilik    Bakanlığı    Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü yazısı
                                   b) 07.05.2019 tarih ve E.2919 sayılı yazımız
TALEP:
İlgi (a) yazı ile; “İstanbul Genelindeki İskelelerin Ulaşım Analizleri, Mevcut Durum Tespitleri ve Geliştirmeye Yönelik Hizmet Alım İşi” kapsamında İstanbul genelinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tasarrufunda bulunan iskelelere ilişkin başlatılan imar planı çalışmaları doğrultusunda hazırlanan “İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada İskelesi”ne ilişkin taslak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Açıklama Raporları ve Etüd Raporları gönderilmiş ve teklif planların üst ölçekli planlar kapsamında değerlendirilmek suretiyle alınacak Belediye Meclis Kararları ile kurum görüşlerimizin,
06.07.2011 gün ve 27986 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğin yanı sıra, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesinin (e) bendi gereği 30 gün içerisinde bildirilmesi, etüd ve analiz gibi uzun süreli çalışma gerekmesi halinde ise ilave süre talep edilmesi gerektiği bildirilmiştir.
İlgi (b) yazımız ile de; “.. .Görüş sorulan taslak plana ilişkin planlama sınırı Kentsel Sit Alanı sınırları içerisinde kaldığından hazırlanan planların 2863 sayılı kanun kapsamında koruma amaçlı olması gerektiğinin göz önüne alınması, söz konusu planlara ilişkin Belediye Meclis Kararı ile istendiğinden ve konu Mayıs Ayı Meclisi’ne yetiştirilemediğinden, Haziran Meclisi’nde görüşülmek üzere ek süre verilmesi.” talep edilmiştir.
MÜLKİYET DURUMU:
Planlama alanı; İBB mülkiyetindeki 62 Ada 1 Parsel sayılı 410,00 m2 yüzölçümlü, kagir vapur iskelesi vasıflı taşınmazı içerek şekilde, 241,04 m2 tescil dışı alan ve 801,68 m2 devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alandan oluşmaktadır.
PLAN DURUM BİLGİSİ:
Bilindiği üzere; Adaların Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun (GEEAYK), 15.12.1973 tarih ve 7621 sayılı kararı, 09.10.1976 tarih ve 9461 sayılı kararı, 10.12.1976 tarih ve 9580 sayılı kararı, 10.06.1977 tarih ve 9871 sayılı kararı, 10.11.1979 gün ve 11572 sayılı kararları ile tümünün korunması gerekli doğal ve tarihi alan ilan edilmesine karar verilmiş ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 31.03.1984 tarih ve 234 sayılı kararı ile de Adalar “Sit Alanları Bütünü” (Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Sedefadası) olarak ilan edilmiştir.
Üst Ölçekli Plan Bilgisi:
Planlama alanı, 15.06.2009 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında, Kınalıada İskelesinin yer aldığı kıyı hattı kısmen “Kıyı Kenar Çizgisinin Deniz Yönünde” kısmen de “Meskun Alan” lejantında kalmaktadır.
Çevre Düzeni Planında 7.2.1. Meskun Alanlar başlığı altında: “İstanbul’un nüfus yığılmasının dezavantajlarını yaşayan bir kent olması, deprem riski taşıması, vazgeçilmez öneme sahip doğal eşiklere sahip olması, kuzeye gelişmenin kontrol altına alınması ve kentin kontrollü gelişmesi için Plan’da gerekli stratejiler geliştirilmiştir. 1/100000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda meskun alanlarla ilgili geliştirilen planlama yaklaşımında, “Hedef 3. İstanbul’un Mekansal Gelişimini Çevresel, Ekonomik ve Toplumsal Sürdürülebilirlik Doğrultusunda Kentsel İşlevsel Bütünleşmeyi Sağlayacak Şekilde Kurgulamak” başlığı altında “Ana Strateji 4. Yerleşmelerin Yaşam Destek Sistemlerine ve Hassas Ekosistemlere Duyarlı Gelişmesini Sağlamak”, “Ana Strateji 5. Afetlere Karşı Duyarlı Kentsel Gelişmeyi Sağlamak” ve “Ana Strateji 6: Yerleşmelerin Tarihsel-Kültürel Değerlere Duyarlı Gelişmesini Sağlamak” stratejileri ile “Hedef 4. Yaşam Kalitesini Yükseltmek” başlığı altında “Ana Strateji 1. Yerleşim Alanlarında Mekansal Kaliteyi Yükseltmek” ve “Ana Strateji 2. Çevre Kirliliğini Önlemek” stratejileri tanımlanmıştır.” Plan’da “Yerleşmelerin Tarihsel-Kültürel Değerlere Duyarlı Gelişmesini Sağlamak” şeklinde tanımlanan Ana Strateji 6’yı hayata geçirmek üzere de “İstanbul’un sahip olduğu tarihi ve kültürel dokusu, evrensel kimliği, peyzajı, kentin simgeleri ve siluetini korumaya yönelik çalışmaların yapılması” politikaları tanımlanmıştır. Plan’da “Yerleşmelerin yaşam destek sistemlerine ve hassas ekosistemlere duyarlı gelişmesini sağlamak amacıyla bu alanlara yönelik kentleşme baskısının kontrol altına alınması elzemdir. Bunun için, alt ölçekli planlardaki arazi kullanım kararları bu konu göz önünde bulundurularak belirlenmeli; yaşam destek sistemleri ile yerleşim alanları arasında tampon görevi görecek tarım, rekreasyon ve ihtiyaç duyulan kamuya ait donatı alanları gibi kullanımlar planlanmalıdır.” denilmektedir.
Çevre Düzeni Planı’nın 7.1.3.7. Sit ve Koruma Alanları Maddesinin Adalar ve Anadolu Yakası Marmara Kıyılarındaki Siluet Nokta ve Alanları başlığı altında;
“Yukarıda belirtilen alanlar öncelikli olmak üzere, 1/100000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı yaklaşımında tanımlanan “İstanbul’un sahip olduğu tarihi ve kültürel dokusu, evrensel kimliği, peyzajı, kentin simgeleri ve siluetini korumaya yönelik çalışmaların yapılması” politikasının hayata geçirilebilmesi için; İstanbul kent ölçeğinde siluet araştırmalarının yapılarak gerekli önlemlerin alınması esastır.” denilmektedir ve Adalar’ın İstanbul’un eşsiz kent silueti açısından önemli konumu vurgulanmaktadır. Bununla birlikte, Kentsel Kimlik ile ilgili yapılan SWOT analizinde de, “Adalar ve Boğaz’ın eşsiz bir kimlik özelliğine sahip olması” yine güçlü yönler olarak belirlenmiştir.
Mer’i Plan Bilgisi:
İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
06.07.2012 tarih ve 3125 sayılı kararı ile uygun bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin
tarih ve 1344 sayılı kararı ile onaylanan ve 21.09.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca imzalanarak 21.11.2011 tarihinde askı sürecini tamamlayarak yürürlüğe giren 1/5000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili olarak, İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin 30.11.2017 tarih ve 2017/984 Esas No ve 2017/2628 Karar No’lu kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” kararı verilmiştir. Onaylı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı da bulunmamaktadır.
İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun; 22.03.2018 tarih ve 5259 sayılı kararında; İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin plan iptaline ilişkin mahkeme kararından bilgi alındığına ve “.. .gereğinin ilgili Belediyelerce yapılmasına, Kurulumuzda görüşülmekte olan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın bu aşamadan sonra değerlendirilebileceğine.” denilmiş, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 11.06.2018 tarih ve BN:3262, İBB:140376 sayılı yazısı ile de, 18.04.2018 tarih ve TN:474967 sayılı Başkanlık Oluru doğrultusunda 1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmalarına başlandığı bilgisi verilmiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ;
Teklif planda yapılan incelemeye göre
-“İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada İskelesi”ne ilişkin hazırlanan taslak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nda kentsel sit alanı sınırı gösterilmemiş, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ise kentsel sit sınırı işlenmiş olmakla birlikte; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamına giren alanlarda Koruma Amaçlı Plan dışında başka bir plan gerçekleştirilemeyeceği kanun kapsamında açık olarak belirtildiği halde taslak planların koruma amaçlı yapılmadığı görülmüştür.
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’nun Tanımlar başlığı altındaki 3. maddesinin 3. fıkrasında “Sit”; tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması serekli alanlardır ” denilmekte, aynı maddenin 8. fıkrasında Koruma Amaçlı İmar Planı tanımı yapılmış ve “Bu Kanun uyarınca belirlenen sit alanlarında, alanın etkileşim-seçiş sahasını da söz önünde bulundurarak, kültür ve tabiat varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korunması amacıyla arkeolojik, tarihi, doğal, mimari, demografik, kültürel, sosyo-ekonomik, mülkiyet ve yapılaşma verilerini içeren alan araştırmasına dayalı olarak; halihazır haritalar üzerine, koruma alanı içinde yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren iş yerlerinin sosyal ve ekonomik yapılarını iyileştiren, istihdam ve katma değer yaratan stratejileri, koruma esasları ve kullanma şartları ile yapılaşma sınırlamalarını, sağlıklaştırma, yenileme alan ve projelerini, uygulama etap ve programlarını, açık alan sistemini, yaya dolaşımı ve taşıt ulaşımını, alt yapı tesislerinin tasarım esasları, yoğunluklar ve parsel tasarımlarını, yerel sahiplilik, uygulamanın finansmanı ilkeleri uyarınca katılımcı alan yönetimi modellerini de içerecek şekilde hazırlanan, hedefler, araçlar, stratejiler ile plânlama kararları, tutumları, plân notları ve açıklama raporu ile bir bütün olan nazım ve uygulama imar plânlarının gerektirdiği ölçekteki plânlardır.” denilmekle, Sit Alanlarında koruma amaçlı imar planının yapılacağı açık biçimde ifade edilmiştir. Sit alanlarında farklı kanunların uygulanması durumunda plan kararları açısından bir parçalanmanın ortaya çıkması olasıdır. Böyle bir durumda Sit Alanlarının bütünsel olarak korunması temel amacının engelleneceği açıktır.
 -1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında; Adaların öncelikli alanlar içinde yer aldığı, “İstanbul’un sahip olduğu tarihi ve kültürel dokusu, evrensel kimliği, peyzajı, kentin simgeleri ve silüetini korumaya yönelik çalışmaların yapılması" gerektiği vurgulanmaktadır. Oysa görüş sorulan teklif planların; özel amaçlı plan yaklaşımı ile ve parçacıl olarak geliştirilmesi nedeniyle bütünsel bir korumaya hizmet edemeyeceği, Adaların sahip olduğu tarihi ve kültürel doku, evrensel kimlik, peyzaj, kentsel simgeler ve silueti olumsuz etkileyeceği, bu şekildeki plan müdahalelerinin üst ölçekli plan kararları ile de uyuşmayacağı düşünülmektedir.
-1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Açıklama Raporu’nun 13. Madde Plan Kararları’nın Kamu Yararı ve Gerekçe başlığı altında “yapı ve kullanma izin belgelerine sahip olmayan bu iskelenin yasal açıdan da sorunlu olduğu” belirtilmektedir. Mevcut iskeleyi yasallaştırmak amacıyla plan yapılmasından öte Kentsel Sit Alanında bulunan yer ile ilgili adanın sit alanı olma özelliği ön plana çıkarılarak ada yaşantısına uygun, gelenek ve kültür birikimi çerçevesinde bütüncül bir planlama yaklaşımı ile planlanması en doğru yaklaşım olacaktır.
-Vapur İskelesinin bulunduğu alan, gerek kıyı bölgesinde gerekse ada kara parçası üzerinde korunması ve sürdürülmesi gerekli doğal-ekolojik değere sahip bir bütünün parçasıdır. Ada’nın ön görünüm sahil bölgesinde vapur iskelesi dışında deniz otobüsü ve özel deniz motorlarının kullandığı iskeleler de mevcuttur. Bu durum, Adalar’ın ulaşım yapısı araştırılmadan ve sorunları tespit edilmeden uygulamaya yönelik verilen kararların sonucudur. Konu ilgili Koruma Kurulu’nun gündemine taşınmış ve İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.06.2013 tarih ve 1310 sayılı kararı ile “...Adalar tümünde ulaşım sorununa daha kalıcı çözümler üretmek amacıyla ilgili yerel yönetimleri ile işbirliği içinde ulaşım mastır planının hazırlanmasının istenmesine karar verildi” denilerek, ulaşım sorununun “ulaşım master planı” hazırlanarak çözülmesi gerekliliğine işaret edilmiştir.
Bu nedenle söz konusu alana dair yapılacak her türlü planın öncelikli hedefi; Adalar bütünlüğünü dikkate alacak şekilde doğal, ekolojik, tarihi ve kültürel değerlerin olası yeni fiziksel yapılaşmalarla tahrip olmamasını sağlamak ve kıyı kesimindeki deniz altı flora ve faunasını gözetecek bir bütüncül bir planlama yaklaşımı olmalıdır.
-Söz konusu teklif İstanbul İli Adalar İlçesi Kınalıada İskelesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın Plan Notları Özel Hükümleri 1. Maddesi’nde de “Plan onama sınırı içindeki alan, deniz taşıtlarının (Şehir Hatları Vapuru, Yolcu Motoru, Deniz Otobüsü vb.) yanaşabileceği ve yolcu indirme-bindirme faaliyetlerinin yapılabileceği iskele alanıdır” hükmünün yer aldığı ancak plan notu dışında planın başka bir yerinde iskelelerin birleştirilmesine ilişkin nasıl bir çözümlemeye gidileceğinin belirtilmediği görülmüştür.
Günümüzün teknolojik gelişimi göz önüne alındığında, yeterli kapasiteye sahip, yolcu motorlarının, deniz otobüslerinin ve vapurlarının yanaşabileceği tek iskele üzerinde, Adalar ön görünümünü olumsuz olarak etkilemeyen, Ada karakterine uyumlu, mevcut vapur iskelelerinin diğer deniz taşıtlarının da kullanımına olanak sağlayacak şekilde revizyonunu içerecek koruma amaçlı imar planlarının üretilmesi halinde konunun yeniden değerlendirilmesi uygun bulunmaktadır.
Yukarıda maddeler halinde yapılmış olan tespitler göz önünde bulundurularak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 25.04.2017 tarih ve 120 Karar No’lu “İstanbul Genelindeki İskelelerin Ulaşım Analizleri, Mevcut Durum Tespitleri ve Geliştirmeye Yönelik Hizmet Alım İşi” ihalesi kapsamında BİMTAŞ Boğaziçi Peyzaj İnş.Müşavirlik Tekn.Hiz.San:Tic.A.Ş. tarafından hazırlanan, taslak İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada İskelesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi (b) ve (e) fıkraları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tetkiki ile karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Haziran Ayı Meclis Toplantılarının 10.06.2019 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  30.05.2019 tarih ve 2919 sayılı Kınalıada İskelesi İmar Planı hakkındaki teklifi görüşülerek, Teklifin aynen kabulü  komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
 
      Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 Yılı Haziran  Ayı Meclis Toplantılarının 14.06.2019 tarihli 2. Birleşiminde; İmar Çevre ve Sağlık Komisyonunun hazırladığı 14.06.2019  tarih ve  02  sayılı  Adalar İlçesi Kınalıada İskelesi İmar Planı hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oybirliği  ile kabulüne karar verildi.           

TEKLİF ÖZÜ=  Başkan Yardımcısı Ödeneği Hk
TEKLİF =  5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi 7. Paragrafında “…..  belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir…” denilmektedir.
          5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi uyarınca 2019 mali yılında uygulanacak Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin tespiti hususunda  karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim.
               Olurlarınıza  arz ederim.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Haziran Ayı Meclis Toplantılarının 10.06.2019 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/05/2019 tarih ve 5006 sayılı yazıları Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Başkan Yardımcısı Ödeneği hakkındaki teklifi görüşülerek; Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3'ü olarak kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
                    Meclise arz ederiz.       
KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 Yılı Haziran  Ayı Meclis Toplantılarının 14.06.2019 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 12.06.2019  tarih ve 15  sayılı Başkan Yardımcısı Ödeneği  hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oybirliği  ile kabulüne karar verildi.           

Karar  No     :  2019/32
Karar Tarihi:  14.06.2019

TEKLİF ÖZÜ=  Başkan Yardımcısı Ödeneği Hk
TEKLİF =  5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi 7. Paragrafında “…..  belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir…” denilmektedir.
          5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi uyarınca 2019 mali yılında uygulanacak Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin tespiti hususunda  karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim.
               Olurlarınıza  arz ederim.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Haziran Ayı Meclis Toplantılarının 10.06.2019 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/05/2019 tarih ve 5006 sayılı yazıları Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Başkan Yardımcısı Ödeneği hakkındaki teklifi görüşülerek; Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3'ü olarak kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
                    Meclise arz ederiz.  
     
KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 Yılı Haziran  Ayı Meclis Toplantılarının 14.06.2019 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 12.06.2019  tarih ve 15  sayılı Başkan Yardımcısı Ödeneği  hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oybirliği  ile kabulüne karar verildi.           

Karar  No     :  2019/33
Karar Tarihi:  14.06.2019

TEKLİF ÖZÜ=  Meclis Huzur Hakkı Hk.
TEKLİF =  5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesinde “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz…” denilmektedir.
          5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi uyarınca 2019 mali yılında uygulanacak Belediye Meclis ve İhtisas Komisyonu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ödeneğinin tespiti hususunda  karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Haziran Ayı Meclis Toplantılarının 10.06.2019 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/05/2019 tarih ve 5007 sayılı yazıları Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Meclis Huzur Hakkı Ödeneği hakkındaki teklifi görüşülerek; teklifin olduğu gibi kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
                    Meclise arz ederiz.       

KARAR:  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 Yılı Haziran  Ayı Meclis Toplantılarının 14.06.2019 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 12.06.2019  tarih ve 16  sayılı Meclis Huzur Hakkı  hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oybirliği  ile kabulüne karar verildi.           

Karar  No   : 2019/34
Karar Tarihi: 14.06.2019

TEKLİF ÖZÜ=  Plaj Hizmet Bedelleri

TEKLİF =Ayanikol mevkiinde bulunan plajdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın rahat ve güvenli bir şekilde faydalanabilmesi için plaj temizliğinin yapılması, şezlong, gölgelik, duş ve giyinme kabini gibi hizmetlerin verilebilmesi amacıyla aşağıda belirtilen hizmet bedellerinin alınması düşünülmektedir.
        Konunun Belediye Meclisince değerlendirilmek üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Şezlong, şemsiye, duş vb. kullanım ücreti: 40,00 TL
İndirimler:
Adalarda İkamet Eden Kişiler 15,00 TL.
Adalarda İkamet Eden Kişilerin Misafirleri 20,00 TL.
Grup (5 kişi ve üzeri-Kişi başı ücret) 30,00 TL.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Haziran Ayı Meclis Toplantılarının 10.06.2019 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme Müdürlüğü’nün 30/05/2019 tarih ve 4965 sayılı yazıları İşletme Müdürlüğü’nün Plaj hizmet Bedelleri hakkındaki teklifi görüşülerek; teklifin olduğu gibi kabulü komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.
                   Meclise arz ederiz.      

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 Yılı Haziran  Ayı Meclis Toplantılarının 14.06.2019 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 12.06.2019  tarih ve 17  sayılı Plaj Hizmet Bedelleri  hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oyçokluğu ile kabulüne karar verildi

Karar  No   :2019/35
Karar Tarihi:05.07.2019

TEKLİF ÖZÜ:  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği
TEKLİF :
İlgi : Adalar Belediye Meclisinin 14.06.2019 tarih, 2019/29 sayılı kararı.
Adalar Belediye Meclisinin 14.06.2019 tarih, 2019/29 sayılı kararı ile kurulan Ruhsat
ve Denetim Müdürlüğü’ ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği hazırlanarak, yazımız ekinde sunulmuştur. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ nin incelenerek karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisi’ ne havalesini,
Olurlarınıza arz ederim.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ :
Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantılarının 01.07.2019 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 27.06.2019 tarih ve 6012 sayılı yazıları Ruhsat Denetim Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki teklifi görüşülerek;  teklifin olduğu gibi kabulü komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.
Meclise arz ederiz.
       
KARAR  :
Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 Temmuz Meclis Toplantılarının 05.07.2019 tarihli 2. Birleşiminde; Hukuk Komisyonunun hazırladığı 04.07.2019 tarih ve 1 sayılı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.           

Karar  No     :  2019/36
Karar Tarihi:  05.07.2019

TEKLİF ÖZÜ:  
Yazı İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği (2019 Yılı Revizyon)
TEKLİF :
Adalar Belediye Meclisinin 14.06.2019 tarih, 2019/29 sayılı kararı gereği, Yazı İşleri
Müdürlüğümüze ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği içerisinde düzenlemeye gidilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği (2019 Yılı Revizyonu) yeniden düzenlenerek hazırlanmış olup, incelenerek karar alınmak üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesini,
Olurlarınıza arz ederim.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ :
Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantılarının 01.07.2019 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.06.2019 tarih ve 6014 sayılı yazıları Yazı İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki teklifi görüşülerek;  teklifin olduğu gibi kabulü komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.
Meclise arz ederiz.       
KARAR  :
Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 Temmuz Meclis Toplantılarının 05.07.2019 tarihli 2. Birleşiminde; Hukuk Komisyonunun hazırladığı 04.07.2019 tarih ve 2 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği (2019 Yılı Revizyon) hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.           

Karar  No   :  2019/37
Karar Tarihi:  05.07.2019

TEKLİF ÖZÜ:  
Bisiklet Plakası

TEKLİF :
İstanbul İli Adalar İlçesi, özel konumu, kendine özgü doğal dokusu, tarihi eserleri, kültürel kimliği ile ülkemizin her yöresinden ve farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği yerlerden birisidir. Adalarımızda ulaşım dünyada benzeri olmayan bir şekilde fayton ve bisiklet ile yapılmaktadır. Adalarımızda bu bağlamda, son yıllar da ise Bisiklet etkinlikleri giderek artmaktadır. Bu da beraberinde Adalarımıza gelen yerli ve yabancı ziyaretçileri bisiklet ile dolaşım gereksinimine neden olmaktadır.
Adalar Belediyesi, Belediye Meclisince kabül edilen, revize edilerek günümüze kadar ulaşan ve halen yürürlükte bulunan 11/03/2016 tarih ve 2016/46 sayılı kararıyla kabul edilen
Bisiklet Yönetmeliğinde Büyükada 1000, Heybeliada 400, Burgazada 80, Kınalıada 150 adet
plaka ile sınırlandırılmıştır. Ancak; Mevcut durumda ekli çizelgeden de anlaşılacağı üzere
Büyükadada 22 bisiklet kiralama işyerine 1475, Heybeliada 11 bisiklet kiralama işyerine 550,
Burgazada 1 bisiklet kiralama işyerine 40, Kınalıada da ise 4 bisiklet kiralama işyerine 150
plaka tahsisi yapılmıştır. Günümüze kadar Bisiklet Kiralama iş yerlerinin iş ve işlemleri Bisiklet Yönetmeliği kapsamında yürütülmüştür.
Gelinen nokta da, Ekli bulunan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Altıncı İdare Dava Dairesi karar içeriğinden anlaşılacağı üzere, ‘’Motorsuz taşıt sayısını belirlemekle yetkili ve görevli UKOME tarafından alınmış bir karar olmadan, bisiklet plaka sayısını belirlemeye ilişkin Belediye Meclisince alınan kararda yetki yönünden hukuka uygunluk bulunmamıştır.’’ denilmektedir.
 Bu nedenle, Adalarımız dahilinde bulunan 37 adet Bisiklet kiralama iş yerleri ile ilgili işlemlerin yönetmelik ve alınan diğer kararlar kapsamında yürütülmesine devam edilmesi konusunda Mahkeme kararına istinaden tereddüt yaşandığı görülmüştür. Yukarıda belirtilen ve ekte yer alan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Altıncı İdare Dava Dairesinin 2019/385 esas, 2019/525 sayılı kararının değerlendirmeye alınmasını, Esnafların da mağdur olmaması adına yetki açısından nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusu acileyet arzettiğinden, tarafımıza ivedilikle bilgi verilmesini arz ederim. Yazımızın görüşülüp karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ :
Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantılarının 01.07.2019 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Zabıta Müdürlüğünün 27.06.2019 tarih ve 5997 sayılı Bisiklet Plakası hakkındaki teklifinin 11.03.2016 tarih ve 16 sayılı Meclis Kararına istinaden düzenlenerek tekrar görüşülmesi için Belediye Meclisine sunulmak üzere Müdürlüğüne iadesine komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
Meclise arz ederiz.    
KARAR  :
Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 Temmuz Meclis Toplantılarının 05.07.2019 tarihli 2. Birleşiminde; İmar Çevre ve Sağlık Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun ortaklaşa hazırladığı 03.07.2019 tarih ve 3 sayılı Bisiklet Plakası hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.           

Karar  No   :2019/38
Karar Tarihi:05.07.2019

TEKLİF ÖZÜ:  
Büfe Ücret Tarifesi
TEKLİF :
Büyükada Ayanikola mevkiinde bulunan Belediyemize ait büfelerde satılacak ürünlerin satış tarifesi ekli listede sunu1mu olup, Belediye Meclisince değerlendirilmek üzere
evrakımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ :
Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantılarının 01.07.2019 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme Müdürlüğü’nün 27.06.2019 tarih ve 6011 sayılı yazıları İşletme Müdürlüğü’nün Büfe Ücret Tarifesi hakkındaki teklifi görüşülerek; teklifin olduğu gibi kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
Meclise arz ederiz.       
KARAR  :
Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 Temmuz Meclis Toplantılarının 05.07.2019 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 04.07.2019 tarih ve 18 sayılı Büfe Ücret Tarifesi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.           

Karar  No     :2019/39
Karar Tarihi  :05.07.2019


TEKLİF ÖZÜ:  
Ayanikola Mevkii Yerinde Düğün Ücret Tarifesi

TEKLİF :
Büyükada Ayanikola mevkiinde bulunan yerin düğün ye benzeri organizasyonlarda kullanılması halinde 500,00 TL. olarak ücretlendirilmesi için Belediye Meclisince değerlendirmek üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ :
Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantılarının 01.07.2019 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme Müdürlüğü’nün 27.06.2019  tarih ve 6035 sayılı yazıları İşletme Müdürlüğü’nün Ayanikola Mevkii Yerinde Düğün Ücret Tarifesi hakkındaki teklifi görüşülerek; teklifin olduğu gibi kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
Meclise arz ederiz.
       
KARAR  :
Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 Temmuz Meclis Toplantılarının 05.07.2019 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 04.07.2019 tarih ve 19 sayılı Ayanikola Mevkii Yerinde Düğün Ücret Tarifesi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.           

Karar  No   :2019/40
Karar Tarihi:05.07.2019

TEKLİF ÖZÜ:  
Adalar ilçesi, Büyükada İskelesi İmar Planı
TEKLİF :
İLGİ:     a) 22.05.2019 tarih ve 92759939-305.04.04-E.119009 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü yazısı
           b) 28.06.2019 tarih ve E.4712 sayılı yazımız
TALEP:
    İlgi yazı ile; İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yürütmekte olduğu “İstanbul Genelindeki İskelelerin Ulaşım Analizleri, Mevcut Durum Tespitleri Geliştirmeye Yönelik Hizmet Alım İşi” kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tasarrufunda bulunan “İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada İskelesi”ne ilişkin hazırlanan taslak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin kurum görüşümüzün alınacak Belediye Meclis Kararları ile birlikte, 06.07.2011 gün ve 27986 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğin yanı sıra, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesinin (e) bendi gereği 30 gün içerisinde bildirilmesi, etüd ve analiz gibi uzun süreli çalışma gerekmesi halinde ise ilave süre talep edilmesi gerektiği bildirilmiştir.
    İlgi (b) yazımız ile de; “…Görüş sorulan taslak plana ilişkin planlama sınırı Kentsel Sit Alanı sınırları içerisinde kaldığından hazırlanan planların 2863 sayılı kanun kapsamında koruma amaçlı olması gerektiği, kentsel sit alanında bulunan ve 1. gurup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş taşınmaz ile ilgili, adanın sit alanı olma özelliği ön plana çıkarılarak ada yaşantısına uygun, gelenek ve kültür birikimi çerçevesinde bütüncül bir planlama yaklaşımı ile planlanmasının en doğru yaklaşım olacağının göz önüne alınması ve söz konusu planlara ilişkin görüşümüzün Belediye Meclis Kararı ile istendiğinden ve konu Haziran Ayı Meclisi’ne yetiştirilemediğinden, ek süre verilmesi    …” talep edilmiştir.
MÜLKİYET DURUMU:
    Planlama alanında yer alan 58 ada 1 parsel İBB mülkiyetinde olup, 1826,99 m², 1131,82 m² alan ise devletin hüküm ve tasarrufu altında kalmaktadır.
PLAN DURUM BİLGİSİ:
    Bilindiği üzere; Adaların Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun (GEEAYK), 15.12.1973 tarih ve 7621 sayılı kararı,  09.10.1976 tarih ve 9461 sayılı kararı, 10.12.1976 tarih ve 9580 sayılı kararı, 10.06.1977 tarih ve 9871 sayılı kararı, 10.11.1979 gün ve 11572 sayılı kararları ile tümünün korunması gerekli doğal ve tarihi alan ilan edilmesine karar verilmiş ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 31.03.1984 tarih ve 234 sayılı kararı ile de Adalar “Sit Alanları Bütünü” (Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Sedefadası) olarak ilan edilmiştir.

Üst Ölçekli Plan Bilgisi:
    Planlama alanını, 15.06.2009 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında, Büyükada Vapur İskelesinin yer aldığı kıyı hattı tamamen “Kıyı Kenar Çizgisinin Deniz Yönünde” kalmakta olup “Meskun Alan” lejantında kalmaktadır.
    Çevre Düzeni Planında 7.2.1. Meskun Alanlar başlığı altında: “İstanbul’un nüfus yığılmasının dezavantajlarını yaşayan bir kent olması, deprem riski taşıması, vazgeçilmez öneme sahip doğal eşiklere sahip olması, kuzeye gelişmenin kontrol altına alınması ve kentin kontrollü gelişmesi için Plan’da gerekli stratejiler geliştirilmiştir. 1/100000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda meskun alanlarla ilgili geliştirilen planlama yaklaşımında, “Hedef 3. İstanbul’un Mekansal Gelişimini Çevresel, Ekonomik ve Toplumsal Sürdürülebilirlik Doğrultusunda Kentsel İşlevsel Bütünleşmeyi Sağlayacak Şekilde Kurgulamak” başlığı altında “Ana Strateji 4. Yerleşmelerin Yaşam Destek Sistemlerine ve Hassas Ekosistemlere Duyarlı Gelişmesini Sağlamak”, “Ana Strateji 5. Afetlere Karşı Duyarlı Kentsel Gelişmeyi Sağlamak” ve “Ana Strateji 6: Yerleşmelerin Tarihsel-Kültürel Değerlere Duyarlı Gelişmesini Sağlamak” stratejileri ile “Hedef 4. Yaşam Kalitesini Yükseltmek” başlığı altında “Ana Strateji 1. Yerleşim Alanlarında Mekansal Kaliteyi Yükseltmek” ve “Ana Strateji 2. Çevre Kirliliğini Önlemek” stratejileri tanımlanmıştır.” Plan’da “Yerleşmelerin Tarihsel-Kültürel Değerlere Duyarlı Gelişmesini Sağlamak” şeklinde tanımlanan Ana Strateji 6’yı hayata geçirmek üzere de “İstanbul’un sahip olduğu tarihi ve kültürel dokusu, evrensel kimliği, peyzajı, kentin simgeleri ve siluetini korumaya yönelik çalışmaların yapılması” politikaları tanımlanmıştır.
Plan’da “Yerleşmelerin yaşam destek sistemlerine ve hassas ekosistemlere duyarlı gelişmesini sağlamak amacıyla bu alanlara yönelik kentleşme baskısının kontrol altına alınması elzemdir. Bunun için, alt ölçekli planlardaki arazi kullanım kararları bu konu göz önünde bulundurularak belirlenmeli; yaşam destek sistemleri ile yerleşim alanları arasında tampon görevi görecek tarım, rekreasyon ve ihtiyaç duyulan kamuya ait donatı alanları gibi kullanımlar planlanmalıdır.” denilmektedir.
    Çevre Düzeni Planı’nın 7.1.3.7. Sit ve Koruma Alanları Maddesinin Adalar ve Anadolu Yakası Marmara Kıyılarındaki Siluet Nokta ve Alanları başlığı altında;
“Yukarıda belirtilen alanlar öncelikli olmak üzere, 1/100000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı yaklaşımında tanımlanan “İstanbul’un sahip olduğu tarihi ve kültürel dokusu, evrensel kimliği, peyzajı, kentin simgeleri ve siluetini korumaya yönelik çalışmaların yapılması” politikasının hayata geçirilebilmesi için; İstanbul kent ölçeğinde siluet araştırmalarının yapılarak gerekli önlemlerin alınması esastır.” denilmektedir ve Adaların İstanbul’un eşsiz kent silüeti açısından önemli konumu vurgulanmaktadır. Bununla birlikte, Kentsel Kimlik ile ilgili yapılan SWOT analizinde de, “Adalar ve Boğaz’ın eşsiz bir kimlik özelliğine sahip olması” yine güçlü yönler olarak belirlenmiştir.
Mer’i Plan Bilgisi:
    İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 07.03.2011 tarih ve 3125 sayılı kararı ile uygun bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2011 tarih ve 1344 sayılı kararı ile onaylanan ve 21.09.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca imzalanarak 21.11.2011 tarihinde askı sürecini tamamlayarak yürürlüğe giren 1/5000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili olarak, İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin 30.11.2017 tarih ve 2017/984 Esas No ve 2017/2628 Karar No’lu kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” kararı verilmiştir. Onaylı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı da bulunmamaktadır.
     İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun; 22.03.2018 tarih ve 5259 sayılı kararında;  İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin plan iptaline ilişkin mahkeme kararından bilgi alındığına ve “…gereğinin ilgili Belediyelerce yapılmasına,   Kurulumuzda görüşülmekte olan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın bu aşamadan sonra değerlendirilebileceğine…” denilmiş, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 11.06.2018 tarih ve BN:3262, İBB:140376 sayılı yazısı ile de, 18.04.2018 tarih ve TN:474967 sayılı Başkanlık Oluru doğrultusunda 1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmalarına başlandığı bilgisi verilmiştir.
    Bununla birlikte; Büyükada 58 ada 1 parseldeki Büyükada Vapur İskelesi, Gayrimenkul Eski Eser ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 13.05.1972 tarih ve 6346 sayılı genel kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş, İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 24.03.1999 tarih ve 10823 sayılı kararı ile de koruma gurubu I. Grup olarak belirlenmiştir.

BÜYÜKADA 58 ADA 1 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN İMAR ARŞİV DOSYASINDA YAPILAN İNCELEMEDE;
-İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 24.03.1999 tarih ve 10823 sayılı kararı ile İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, 12 pafta, 58 ada 1 parselde bulunan Vapur İskele binasının rölövesinin uygun olduğuna, koruma grubunun I.grup olarak belirlenmesine, basit onarım niteliğindeki işlerin yapılabileceğine,
- İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 12692 sayılı kararı ile parselde bulunan Büyükada Vapur İskelesinin ön deniz cephesindeki terasta rüzgar önleyici cam perdenin yapılabileceğine ancak deniz cephesinde iki sütun arasında yer alan markizin çelik konstrüksiyon (ferforje)+camdan oluşan markizin projesinin Kurula getirilmesine, 09.07.2002 tarih 13041 sayılı kararı ile iskele platformunun genişletilmesi ile ilgili çalışmaların yapılmasının uygun olduğuna,
Kurulun 05.07.2005 tarih ve 714 sayılı kararı ile bundan böyle binanın özellikleri nedeniyle korunması ve işlevinin titizlikle sürdürülmesi ve her türlü müdahale ve değişikliklerle ilgili işlemlerin yapılabilmesi için mutlaka Kurula bilgi verilmesi,
-İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 27.09.2013 tarih ve 1442 sayılı kararı ile parselde bulunan Büyükada Vapur İskelesine ilişkin, sunulan rölövenin uygun olduğuna,
- İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 02.01.2014 tarih ve 1600 sayılı kararı ile 58 ada 1 parselde bulunan Büyükada Vapur İskelesine ilişkin sunulan restitüsyon ve restorasyon projelerinin uygun olduğuna karar verilmiştir.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
Teklif Planda yapılan incelemeye göre;
-“İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada İskelesi”ne ilişkin hazırlanan taslak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda kentsel sit alanı sınırı gösterilmemiş, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise kentsel sit sınırı işlenmiş olmakla birlikte; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamına giren alanlarda Koruma Amaçlı Plan dışında başka bir plan gerçekleştirilemeyeceği kanun kapsamında açık olarak belirtildiği halde taslak planların koruma amaçlı yapılmadığı görülmüştür.
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’nun Tanımlar başlığı altındaki 3. maddesinin 3. fıkrasında “Sit”; tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlardır” denilmekte, aynı maddenin 8. fıkrasında Koruma Amaçlı İmar Planı tanımı yapılmış ve “Bu Kanun uyarınca belirlenen sit alanlarında, alanın etkileşim-geçiş sahasını da göz önünde bulundurarak, kültür ve tabiat varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korunması amacıyla arkeolojik, tarihi, doğal, mimari, demografik, kültürel, sosyo-ekonomik, mülkiyet ve yapılaşma verilerini içeren alan araştırmasına dayalı olarak; halihazır haritalar üzerine, koruma alanı içinde yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren iş yerlerinin sosyal ve ekonomik yapılarını iyileştiren, istihdam ve katma değer yaratan stratejileri, koruma esasları ve kullanma şartları ile yapılaşma sınırlamalarını, sağlıklaştırma, yenileme alan ve projelerini, uygulama etap ve programlarını, açık alan sistemini, yaya dolaşımı ve taşıt ulaşımını, alt yapı tesislerinin tasarım esasları, yoğunluklar ve parsel tasarımlarını, yerel sahiplilik, uygulamanın finansmanı ilkeleri uyarınca katılımcı alan yönetimi modellerini de içerecek şekilde hazırlanan, hedefler,araçlar, stratejiler ile plânlama kararları, tutumları, plân notları ve açıklama raporu ile bir bütün olan nazım ve uygulama imar plânlarının gerektirdiği ölçekteki plânlardır.” denilmekle, Sit Alanlarında koruma amaçlı imar planının yapılacağı açık biçimde ifade edilmiştir. Çünkü Sit Alanlarında farklı Kanunların uygulanması durumunda plan kararları açısından bir parçalanmanın ortaya çıkması olasıdır. Böyle bir durumda Sit Alanlarının bütünsel olarak korunması temel amacının engelleneceği açıktır.
  -1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında; Adaların öncelikli alanlar içinde yer aldığı, “İstanbul’un sahip olduğu tarihi ve kültürel dokusu, evrensel kimliği, peyzajı, kentin simgeleri ve silüetini korumaya yönelik çalışmaların yapılması gerektiği” vurgulanmaktadır. Oysa görüş sorulan teklif planların; özel amaçlı plan yaklaşımı ile parçacıl olarak geliştirilmesi nedeniyle bütünsel bir korumaya hizmet edemeyeceği, Adaların sahip olduğu tarihi ve kültürel doku, evrensel kimlik, peyzaj, kentsel simgeler ve silüeti olumsuz etkileyeceği düşünülmekte, bu şekildeki plan müdahalelerinin üst ölçekli plan kararlarına uygun olmadığı görülmektedir.
- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Açıklama Raporu’nun 13. Madde Plan Kararları’nın Kamu Yararı ve Gerekçe başlığı altında “yapı ve kullanma izin belgelerine sahip olmayan bu iskelenin yasal açıdan da sorunlu olduğu” belirtilmektedir. Mevcut iskeleyi yasallaştırmak amacıyla plan yapılmasından öte sit alanlarında Kentsel sit alanında bulunan ve I. Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli vapur iskelesi ile ilgili adanın sit alanı olma özelliği ön plana çıkarılarak ada yaşantısına uygun, gelenek ve kültür birikimi çerçevesinde bütüncül bir planlama yaklaşımı ile planlanması en doğru yaklaşım olacaktır.
-Vapur İskelesinin bulunduğu alan, gerek kıyı bölgesinde gerekse ada kara parçası üzerinde yürüme aksını da içine alan korunması ve sürdürülmesi gerekli doğal-ekolojik değere sahip bir bütünün parçasıdır. Ada’nın ön görünüm sahil bölgesinde vapur iskelesi dışında deniz otobüsü ve özel deniz motorlarının kullandığı iskeleler mevcuttur. Bu durum, Adalar’ın ulaşım yapısı araştırılmadan ve sorunları tespit edilmeden uygulamaya yönelik verilen kararların sonucudur. Konu ilgili Koruma Kurulu’nun gündemine taşınmış ve İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.06.2013 tarih ve 1310 sayılı kararı ile “…Adalar tümünde ulaşım sorununa daha kalıcı çözümler üretmek amacıyla ilgili yerel yönetimleri ile işbirliği içinde ulaşım mastır planının hazırlanmasının istenmesine karar verildi” denilerek, ulaşım sorununun “ulaşım master planı” hazırlanarak çözülmesi gerekliliğine işaret edilmiştir. Bu nedenle söz konusu alana dair yapılacak her türlü planın öncelikli hedefi; Adalar bütünlüğünü dikkate alacak şekilde doğal, ekolojik, tarihi ve kültürel değerlerin olası yani fiziksel yapılaşmalarla tahrip olmamasını sağlamak ve kıyı kesimindeki deniz altı flora ve faunasını gözetecek bütüncül bir planlama yaklaşımı olmalıdır.
-Söz konusu teklif İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada İskelesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın Plan Notları Özel Hükümleri 1. Maddesi’nde de “Plan onama sınırı içindeki alan, deniz taşıtlarının (Şehir Hatları Vapuru, Yolcu Motoru, Deniz Otobüsü vb.) yanaşabileceği ve yolcu indirme-bindirme faaliyetlerinin yapılabileceği iskele alanıdır” hükmü yer almaktadır.
    Günümüzün teknolojik gelişimi göz önüne alındığında, hem şehir hatları gemileri hem de İDO gemilerinin ve yolcu motorlarının yanaşma-kalkma, indirme-bindirme işlemleri için uygun ve yeterli donanıma sahip adalar ön görünümünü olumsuz olarak etkilemeyen, ada karakterine uyumlu, korunması gerekli kültür varlığı olarak I.grup tescilli mevcut vapur iskelesi yapısı ve iskele alanının diğer deniz taşıtlarının da kullanımına olanak sağlayacak şekilde revizyonunu içerecek koruma amaçlı imar planlarının üretilmesi halinde konunun yeniden değerlendirilmesi uygun bulunmaktadır.
    Yukarıda maddeler halinde yapılmış olan tespitler göz önünde bulundurularak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 25.04.2017 tarih ve 120 Karar No’lu “İstanbul Genelindeki İskelelerin Ulaşım Analizleri, Mevcut Durum Tespitleri ve Geliştirmeye Yönelik Hizmet Alım İşi” ihalesi kapsamında BİMTAŞ Boğaziçi Peyzaj İnş.Müşavirlik Tekn.Hiz.San:Tic.A.Ş. tarafından hazırlanan, taslak “İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada İskelesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” tekliflerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi (b) ve (e) fıkraları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tetkiki ile karar almak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ :
Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantılarının 01.07.2019 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.07.2019 tarih ve 4712 sayılı Adalar ilçesi, Büyükada İskelesi İmar Planı hakkındaki teklifin görüşülerek, Teklifin aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
Meclise arz ederiz.
      
KARAR  :
Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 Temmuz Meclis Toplantılarının 05.07.2019 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 03.07.2019 tarih ve 04 sayılı Adalar ilçesi, Büyükada İskelesi İmar Planı hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.                     

Karar  No   :019/41
Karar Tarihi:05.07.2019

TEKLİF ÖZÜ:  
Adalar ilçesi, Büyükada Yolcu Motoru İskelesi İmar Planı Teklifi.

TEKLİF :
İLGİ:     a) 22.05.2019 tarih ve 92759939-305.04.04-E.118988 sayılı Çevre ve             Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü yazısı
          b) 28.06.2019 tarih ve E.4715 sayılı yazımız
TALEP:
    İlgi (a) yazı ile; İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yürütmekte olduğu “İstanbul Genelindeki İskelelerin Ulaşım Analizleri, Mevcut Durum Tespitleri Geliştirmeye Yönelik Hizmet Alım İşi” kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tasarrufunda bulunan “İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Yolcu Motoru İskelesi-1”ne ilişkin hazırlanan taslak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin kurum görüşümüzün alınacak Belediye Meclis Kararları ile birlikte, 06.07.2011 gün ve 27986 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğin yanı sıra, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesinin (e) bendi gereği 30 gün içerisinde bildirilmesi, etüd ve analiz gibi uzun süreli çalışma gerekmesi halinde ise ilave süre talep edilmesi gerektiği bildirilmiştir.
    İlgi (b) yazımız ile de; “…Görüş sorulan taslak plana ilişkin planlama sınırı Kentsel Sit Alanı sınırları içerisinde kaldığından hazırlanan planların 2863 sayılı kanun kapsamında koruma amaçlı olması gerektiği, kentsel sit alanında bulunan yer ile ilgili adanın sit alanı olma özelliği ön plana çıkarılarak ada yaşantısına uygun, gelenek ve kültür birikimi çerçevesinde bütüncül bir planlama yaklaşımı ile planlanmasının en doğru yaklaşım olacağının göz önüne alınması ve söz konusu planlara ilişkin görüşümüzün Belediye Meclis Kararı ile istendiğinden ve konu Haziran Ayı Meclisi’ne yetiştirilemediğinden, ek süre verilmesi…” talep edilmiştir.
MÜLKİYET DURUMU:
    Planlama alanında yer alan 21 ada 30 parsel Maliye Hazinesi mülkiyetinde olup, 14,81 m², 503,89 m² alan ise devletin hüküm ve tasarrufu altında kalmaktadır.
PLAN DURUM BİLGİSİ:
    Bilindiği üzere; Adaların Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun (GEEAYK), 15.12.1973 tarih ve 7621 sayılı kararı,  09.10.1976 tarih ve 9461 sayılı kararı, 10.12.1976 tarih ve 9580 sayılı kararı, 10.06.1977 tarih ve 9871 sayılı kararı, 10.11.1979 gün ve 11572 sayılı kararları ile tümünün korunması gerekli doğal ve tarihi alan ilan edilmesine karar verilmiş ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 31.03.1984 tarih ve 234 sayılı kararı ile de Adalar “Sit Alanları Bütünü” (Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Sedefadası) olarak ilan edilmiştir.
Üst Ölçekli Plan Bilgisi:
    Planlama alanını, 15.06.2009 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında, Büyükada Yolcu Motor İskelesinin yer aldığı kıyı hattı tamamen “Kıyı Kenar Çizgisinin Deniz Yönünde” kalmakta olup “Meskun Alan” lejantında kalmaktadır.
    Çevre Düzeni Planında 7.2.1. Meskun Alanlar başlığı altında: “İstanbul’un nüfus yığılmasının dezavantajlarını yaşayan bir kent olması, deprem riski taşıması, vazgeçilmez öneme sahip doğal eşiklere sahip olması, kuzeye gelişmenin kontrol altına alınması ve kentin kontrollü gelişmesi için Plan’da gerekli stratejiler geliştirilmiştir. 1/100000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda meskun alanlarla ilgili geliştirilen planlama yaklaşımında, “Hedef 3. İstanbul’un Mekansal Gelişimini Çevresel, Ekonomik ve Toplumsal Sürdürülebilirlik Doğrultusunda Kentsel İşlevsel Bütünleşmeyi Sağlayacak Şekilde Kurgulamak” başlığı altında “Ana Strateji 4. Yerleşmelerin Yaşam Destek Sistemlerine ve Hassas Ekosistemlere Duyarlı Gelişmesini Sağlamak”, “Ana Strateji 5. Afetlere Karşı Duyarlı Kentsel Gelişmeyi Sağlamak” ve “Ana Strateji 6: Yerleşmelerin Tarihsel-Kültürel Değerlere Duyarlı Gelişmesini Sağlamak” stratejileri ile “Hedef 4. Yaşam Kalitesini Yükseltmek” başlığı altında “Ana Strateji 1. Yerleşim Alanlarında Mekansal Kaliteyi Yükseltmek” ve “Ana Strateji 2. Çevre Kirliliğini Önlemek” stratejileri tanımlanmıştır.” Plan’da “Yerleşmelerin Tarihsel-Kültürel Değerlere Duyarlı Gelişmesini Sağlamak” şeklinde tanımlanan Ana Strateji 6’yı hayata geçirmek üzere de “İstanbul’un sahip olduğu tarihi ve kültürel dokusu, evrensel kimliği, peyzajı, kentin simgeleri ve siluetini korumaya yönelik çalışmaların yapılması” politikaları tanımlanmıştır.
Plan’da “Yerleşmelerin yaşam destek sistemlerine ve hassas ekosistemlere duyarlı gelişmesini sağlamak amacıyla bu alanlara yönelik kentleşme baskısının kontrol altına alınması elzemdir. Bunun için, alt ölçekli planlardaki arazi kullanım kararları bu konu göz önünde bulundurularak belirlenmeli; yaşam destek sistemleri ile yerleşim alanları arasında tampon görevi görecek tarım, rekreasyon ve ihtiyaç duyulan kamuya ait donatı alanları gibi kullanımlar planlanmalıdır.” denilmektedir.
    Çevre Düzeni Planı’nın 7.1.3.7. Sit ve Koruma Alanları Maddesinin Adalar ve Anadolu Yakası Marmara Kıyılarındaki Siluet Nokta ve Alanları başlığı altında;
“Yukarıda belirtilen alanlar öncelikli olmak üzere, 1/100000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı yaklaşımında tanımlanan “İstanbul’un sahip olduğu tarihi ve kültürel dokusu, evrensel kimliği, peyzajı, kentin simgeleri ve siluetini korumaya yönelik çalışmaların yapılması” politikasının hayata geçirilebilmesi için; İstanbul kent ölçeğinde siluet araştırmalarının yapılarak gerekli önlemlerin alınması esastır.” denilmektedir ve Adaların İstanbul’un eşsiz kent silüeti açısından önemli konumu vurgulanmaktadır. Bununla birlikte, Kentsel Kimlik ile ilgili yapılan SWOT analizinde de, “Adalar ve Boğaz’ın eşsiz bir kimlik özelliğine sahip olması” yine güçlü yönler olarak belirlenmiştir.
Mer’i Plan Bilgisi:
    İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 07.03.2011 tarih ve 3125 sayılı kararı ile uygun bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2011 tarih ve 1344 sayılı kararı ile onaylanan ve 21.09.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca imzalanarak 21.11.2011 tarihinde askı sürecini tamamlayarak yürürlüğe giren 1/5000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili olarak, İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin 30.11.2017 tarih ve 2017/984 Esas No ve 2017/2628 Karar No’lu kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” kararı verilmiştir. Onaylı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı da bulunmamaktadır.
    İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun; 22.03.2018 tarih ve 5259 sayılı kararında;  İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin plan iptaline ilişkin mahkeme kararından bilgi alındığına ve “…gereğinin ilgili Belediyelerce yapılmasına,   Kurulumuzda görüşülmekte olan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın bu aşamadan sonra değerlendirilebileceğine…” denilmiş, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 11.06.2018 tarih ve BN:3262, İBB:140376 sayılı yazısı ile de, 18.04.2018 tarih ve TN:474967 sayılı Başkanlık Oluru doğrultusunda 1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmalarına başlandığı bilgisi verilmiştir.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
Teklif Planda yapılan incelemeye göre;
-İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Yolcu Motor İskelesi’ne ilişkin hazırlanan taslak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda kentsel sit alanı sınırı gösterilmemiş, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise kentsel sit sınırı işlenmiş olmakla birlikte; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamına giren alanlarda Koruma Amaçlı Plan dışında başka bir plan gerçekleştirilemeyeceği kanun kapsamında açık olarak belirtildiği halde taslak planların koruma amaçlı yapılmadığı görülmüştür.
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’nun Tanımlar başlığı altındaki 3. maddesinin 3. fıkrasında “Sit”; tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlardır” denilmekte, aynı maddenin 8. fıkrasında Koruma Amaçlı İmar Planı tanımı yapılmış ve “Bu Kanun uyarınca belirlenen sit alanlarında, alanın etkileşim-geçiş sahasını da göz önünde bulundurarak, kültür ve tabiat varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korunması amacıyla arkeolojik, tarihi, doğal, mimari, demografik, kültürel, sosyo-ekonomik, mülkiyet ve yapılaşma verilerini içeren alan araştırmasına dayalı olarak; halihazır haritalar üzerine, koruma alanı içinde yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren iş yerlerinin sosyal ve ekonomik yapılarını iyileştiren, istihdam ve katma değer yaratan stratejileri, koruma esasları ve kullanma şartları ile yapılaşma sınırlamalarını, sağlıklaştırma, yenileme alan ve projelerini, uygulama etap ve programlarını, açık alan sistemini, yaya dolaşımı ve taşıt ulaşımını, alt yapı tesislerinin tasarım esasları, yoğunluklar ve parsel tasarımlarını, yerel sahiplilik, uygulamanın finansmanı ilkeleri uyarınca katılımcı alan yönetimi modellerini de içerecek şekilde hazırlanan, hedefler, araçlar, stratejiler ile plânlama kararları, tutumları, plân notları ve açıklama raporu ile bir bütün olan nazım ve uygulama imar plânlarının gerektirdiği ölçekteki plânlardır.” denilmekle, Sit Alanlarında koruma amaçlı imar planının yapılacağı açık biçimde ifade edilmiştir. Çünkü Sit Alanlarında farklı Kanunların uygulanması durumunda plan kararları açısından bir parçalanmanın ortaya çıkması olasıdır. Böyle bir durumda Sit Alanlarının bütünsel olarak korunması temel amacının engelleneceği açıktır.
  -1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında; Adaların öncelikli alanlar içinde yer aldığı, “İstanbul’un sahip olduğu tarihi ve kültürel dokusu, evrensel kimliği, peyzajı, kentin simgeleri ve silüetini korumaya yönelik çalışmaların yapılması gerektiği” vurgulanmaktadır. Oysa görüş sorulan teklif planların; özel amaçlı plan yaklaşımı ile parçacıl olarak geliştirilmesi nedeniyle bütünsel bir korumaya hizmet edemeyeceği, Adaların sahip olduğu tarihi ve kültürel doku, evrensel kimlik, peyzaj, kentsel simgeler ve silüeti olumsuz etkileyeceği düşünülmekte, bu şekildeki plan müdahalelerinin üst ölçekli plan kararlarına uygun olmadığı görülmektedir.
- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Açıklama Raporu’nun 13. Madde Plan Kararları’nın Kamu Yararı ve Gerekçe başlığı altında “yapı ve kullanma izin belgelerine sahip olmayan bu iskelenin yasal açıdan da sorunlu olduğu” belirtilmektedir. Mevcut iskeleyi yasallaştırmak amacıyla plan yapılmasından öte sit alanlarında Kentsel sit alanında bulunan yer ile ilgili adanın sit alanı olma özelliği ön plana çıkarılarak ada yaşantısına uygun, gelenek ve kültür birikimi çerçevesinde bütüncül bir planlama yaklaşımı ile planlanması en doğru yaklaşım olacaktır.
-Yolcu Motor İskelesinin bulunduğu alan, gerek kıyı bölgesinde gerekse ada kara parçası üzerinde yürüme aksını da içine alan korunması ve sürdürülmesi gerekli doğal-ekolojik değere sahip bir bütünün parçasıdır. Ada’nın ön görünüm sahil bölgesinde vapur iskelesi dışında deniz otobüsü ve özel deniz motorlarının kullandığı iskeleler mevcuttur. Bu durum,
Adalar’ın ulaşım yapısı araştırılmadan ve sorunları tespit edilmeden uygulamaya yönelik verilen kararların sonucudur. Konu ilgili Koruma Kurulu’nun gündemine taşınmış ve İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.06.2013 tarih ve 1310 sayılı kararı ile “…Adalar tümünde ulaşım sorununa daha kalıcı çözümler üretmek amacıyla ilgili yerel yönetimleri ile işbirliği içinde ulaşım mastır planının hazırlanmasının istenmesine karar verildi” denilerek, ulaşım sorununun “ulaşım master planı” hazırlanarak çözülmesi gerekliliğine işaret edilmiştir. Bu nedenle söz konusu alana dair yapılacak her türlü planın öncelikli hedefi; Adalar bütünlüğünü dikkate alacak şekilde doğal, ekolojik, tarihi ve kültürel değerlerin olası yani fiziksel yapılaşmalarla tahrip olmamasını sağlamak ve kıyı kesimindeki deniz altı flora ve faunasını gözetecek bütüncül bir planlama yaklaşımı olmalıdır.
-Söz konusu teklif İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Yolcu Motoru İskelesi-1’e ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın Plan Notları Özel Hükümleri 1. Maddesi’nde de “Plan onama sınırı içindeki alan, deniz taşıtlarının (Şehir Hatları Vapuru, Yolcu Motoru, Deniz Otobüsü vb.) yanaşabileceği ve yolcu indirme-bindirme faaliyetlerinin yapılabileceği iskele alanıdır” hükmü yer almaktadır. Fakat bir kısmı yürüme aksı üzerinde etrafı turnike ile çevrilerek oluşturulmuş söz konusu planlama alanının böyle bir hizmeti verebilecek bir konumda olmadığı çok açıktır.
-Mevcutta yer alan Mavi Marmara isimli özel yolcu motorunun kullandığı iskelenin hemen yanına, yürüme aksının üzerinde etrafı bariyerlerle çevrelenerek turnike yerleştirilmek yeni bir alan Prenstur isimli özel yolcu motorlarının yanaşması için oluşturulmuş ve bu alan planlama alanına dahil edilmiştir. Adaya ulaşım sağlayan her yolcu motoru için ayrı bir plan yapılması, adanın kentsel dokusuyla özgün siluetini tehdit etmekte ve adada yaşayanların ve mekanı kullanan herkesin kıyı kullanımını engellemektedir. Yapılan bu planlar ile de şehircilik ilkelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak mevcut olumsuz durum yerinde korunmaya çalışılmaktadır.
    Günümüzün teknolojik gelişimi göz önüne alındığında, yeterli kapasiteye sahip, yolcu motorlarının, deniz otobüslerinin ve vapurlarının yanaşabileceği tek iskele üzerinde, adalar ön görünümünü olumsuz olarak etkilemeyen, ada karakterine uyumlu, mevcut vapur iskelelerinin diğer deniz taşıtlarının da kullanımına olanak sağlayacak şekilde revizyonunu içerecek koruma amaçlı imar planlarının üretilmesi halinde konunun yeniden değerlendirilmesi uygun bulunmaktadır.     
Yukarıda maddeler halinde yapılmış olan tespitler göz önünde bulundurularak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 25.04.2017 tarih ve 120 Karar No’lu “İstanbul Genelindeki İskelelerin Ulaşım Analizleri, Mevcut Durum Tespitleri ve Geliştirmeye Yönelik Hizmet Alım İşi” ihalesi kapsamında BİMTAŞ Boğaziçi Peyzaj İnş.Müşavirlik Tekn.Hiz.San:Tic.A.Ş. tarafından hazırlanan, taslak “İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Yolcu Motoru İskelesi-1’e ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” tekliflerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi (b) ve (e) fıkraları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tetkiki ile karar almak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ :
Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantılarının 01.07.2019 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.07.2019 tarih ve 4715 sayılı Adalar ilçesi, Büyükada İskelesi İmar Planı hakkındaki teklifin görüşülerek, Teklifin aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
Meclise arz ederiz.

KARAR  :
Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 Temmuz Meclis Toplantılarının 05.07.2019 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 03.07.2019 tarih ve 05 sayılı Adalar ilçesi, Büyükada Yolcu Motoru İskelesi İmar Planı hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 TEKLİF ÖZÜ=  Protokol İmzalama Yetkisi.

 

Karar  No     :  2019/42
Karar Tarihi:  02.09.2019

TEKLİF =  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ nün 09.01.2015 tarih 2015/07 sayılı Görev ve Çalışma Yönetmeliği kapsamında çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyerek ekolojik dengeyi bozan havada, suda, toprakta kalıcı özellik gösteren kirleticilerin önleyici tedbirler alınarak azaltılması, oluşan katı atıkların kaynağında ayrımının yapılarak geri kazanımını, önlenmesi sağlanamayan ve geri kazanılamayan katı atıklarında çevreye zarar vermeyecek şekilde mevzuata uygun bertarafına ilişkin yapılması planlanan tüm iş ve işlemlere ilişkin olarak hazırlanacak protokoller için imza yetkisinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 38. Maddesinin (g) bendine göre Belediye Başkanına verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisi’ ne havalesini arz ederim.      

 

 TEKLİF - KARAR  = Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 yılı Eylül ayı  toplantılarının  02.09.2019 tarihli 1. Birleşiminde  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 23.08.2019 tarih ve 8145 sayılı yazıları ile “Protokol İmzalama Yetkisi” hakkındaki teklifi görüşülerek; teklif-karar olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar  No     :  2019/43
Karar Tarihi:  02.09.2019


TEKLİF ÖZÜ=  Kardeş Şehir

TEKLİF =  Dışişleri  Bakanlığının 2005/36 sayılı Genelgesine istinaden; Belediyemiz Filibe Belediyesi (Kuzey ve Doğu İlçe Belediyeleri) ile kardeş şehir kurulması amacıyla gönderilen ilgi sayılı yazıya istinaden ; Adalar Belediyesi olarak kentsel gelişim sürecinde yerel yönetimlerin deneyimlerinin ve proje paylaşılması nedeniyle yurt içinde ve yurt dışındaki yerel yönetim kurumlarıyla iş birliği içinde olmak, hizmet ve şehircilik adına en iyi örnekleri uygulamada yaygılaştırmak ilçemizi geliştirmek amacıyla kardeş belediyeler edinmek kültür alışverişine zemin hazırlamak, ekonomik-ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamak ve sağlıklı kentleşme sürecine ilişkin bilgi, deneyim paylaşımı içinde olmak ve okullar arasında işbirliğini sağlamak ve geliştirmek için Filibe Belediyesi (Kuzey ve Doğu İlçe Belediyeleri) ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması amacıyla karar almak üzere evrakın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

TEKLİF - KARAR  =  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 yılı Eylül ayı  toplantılarının  02.09.2019 tarihli 1. Birleşiminde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 29.08.2019 tarih ve 8438 sayılı yazıları ile “Kardeş Şehir”  hakkındaki teklifi görüşülerek; teklif-karar olarak kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.


Karar  No     : 2019/44
Karar Tarihi  : 02.09.2019


TEKLİF ÖZÜ=  Temsil Yetkisi.

TEKLİF =  Belediyelerin Uluslararası işbirliği yapabileceği ortamı geliştirmek ve üye belediyelerin hizmet kapasitesini arttırmak amacıyla kurulmuş ve kurulacak olan derneklere Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Dernek Kurma Hürriyeti”  başlıklı 33. maddesinde yer alan “Herkes önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir”  hükmü bulunmaktadır.
      5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi kapsamında verilen yetkiye istinaden merkezi Ankara’ da bulunan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına Belediyemizce üye olunması,
          Dernekler Yönetmeliğinin 5. maddesinin (c) fıkrası gereği, Adalar Belediye Başkanı Erdem GÜL’ ün Belediyemizi temsilen yetkilendirilmesi,
          Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu-İş Sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesi, Yetki Belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesi,
          Yıllık üyelik aidatı olarak, tüzükte belirtilen miktarın Belediyemizin İller Bankası hissesinden tutulmak sureti ile ödenmesi, İller Bankasına bu konuda yetki verilmesi             konularında karar alınmak üzere evrakın,
          Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

TEKLİF - KARAR  =  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 yılı Eylül ayı  toplantılarının  02.09.2019 tarihli 1. Birleşiminde  Başkanlık Makamının 28.08.2019 tarih ve 1 sayılı “Yetki Verilmesi” hakkındaki teklifi görüşülerek; teklif-karar olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

Karar  No     :  2019/45
Karar Tarihi  :  02.09.2019


TEKLİF ÖZÜ=  Kardeş Şehir Belediyesi

TEKLİF =  Adalar İlçe Belediyemiz ile İzmir Seferihisar Belediyesi arasında sosyal, kültürel, ekonomik, çevre ve eğitim konularında karşılıklı yardımlaşma, destek ve dayanışma sağlamak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendi gereği, Kardeş Şehir Belediyesi olunması için evrakın teklif-karar olarak karar alınmak üzere Belediye Meclisi’ne havalesi arz olunur.

TEKLİF - KARAR  =  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 yılı Eylül ayı  toplantılarının  02.09.2019 tarihli 1. Birleşiminde Meclis Üyesi Nesrin KARANFİL tarafından verilen “Kardeş Şehir Belediyesi”  önergesi hakkındaki teklifi görüşülerek; teklif-karar olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.


Karar  No     :  2019/46
Karar Tarihi  :  06.09.2019


TEKLİF ÖZÜ =  Büyükada Topuz Sokak Adının Enis FOSFOROĞLU Sokak Olarak Değiştirilmesi Teklifi.

TEKLİF       =  İlçemiz Büyükada’da yaşamış, 2019 yılı Haziran ayında ise çok sevdiği Büyükada’da vefat etmiş, Tiyatro ve Sinema Sanatçımız Enis FOSFOROĞLU isminin,    5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (n) bendi gereği, ikamet ettiği sokak olan Topuz Sokağa verilmesi için evrakın İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilerek görüşülmek üzere Belediye Meclisi’ne havalesi arz olunur.


KOMİSYON GÖRÜŞÜ = Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 02.09.2019 tarihli 1. birleşiminde Meclis Üyesi Engin ÇELİK tarafından verilen önerge ve komisyonumuza havale edilen Büyükada Topuz Sokak adının Enis FOSFOROĞLU Sokak olarak değiştirilmesi hakkındaki teklifin görüşülerek, Teklifin aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği/oyçokluğu ile uygun görülmüştür.
        Meclise arz ederiz.

KARAR  =  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 Eylül Meclis Toplantılarının 06.09.2019 tarihli 2. Birleşiminde; İmar Çevre ve Sağlık Komisyonunun hazırladığı 03.09.2019 tarih ve 06 sayılı Büyükada Topuz Sokak adının Enis FOSFOROĞLU Sokak olarak değiştirilmesi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği/oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.                    

 

Karar  No     :  2019/47
Karar Tarihi  :  06.09.2019


TEKLİF ÖZÜ = Büyükada Şehbal Sokak ile Çarkıfelek Sokakların birleştiği alanda bulunan parka Haşim GÜL adının verilmesi Teklifi.

TEKLİF =  Adalar İlçemiz Büyükada’da yaşamış, 2019 yılı Temmuz ayında ise çok sevdiği Büyükada’da vefat etmiş, ada halkı tarafından sevilen Haşim GÜL isminin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (n) bendi gereği, ikamet ettiği Büyükada Şehbal Sokak ile Çarkıfelek Sokakların birleştiği alanda bulunan parka verilmesi için evrakın İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilerek görüşülmek üzere Belediye Meclisi’ne havalesi arz olunur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 02.09.2019 tarihli 1. Birleşiminde Meclis Üyesi Engin ÇELİK tarafından verilen ve komisyonumuza havale edilen Büyükada Şehbal Sokak ile Çarkıfelek Sokakların birleştiği alanda bulunan parka Haşim GÜL adının verilmesi hakkındaki teklifi görüşülerek; teklifin olduğu gibi kabulü komisyonumuzca oybirliği / oyçokluğu ile uygun görülmüştür.
         Meclise arz ederiz.

KARAR  =Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 Eylül Meclis Toplantılarının 06.09.2019 tarihli 2. Birleşiminde; Büyükada Şehbal Sokak ile Çarkıfelek Sokakların birleştiği alanda bulunan parka Haşim GÜL adının verilmesi hakkındaki İmar Çevre ve Sağlık Komisyonunun hazırladığı 05.09.2019 tarih ve 07 sayılı raporu görüşülerek, raporun oybirliği/oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.                    

 

Karar  No     =  2019/48
Karar Tarihi  =  07.10.2019


TEKLİF ÖZÜ=  Protokol Yetkisi.

TEKLİF =   Belediyemize ait Heybeliada isimli araba taşıyıcı gemisi, Şehit Nadir Güneş isimli araba taşıyıcı gemisi, Horoz Reis ve Hızır Reis isimli teknelerinin yıllık bakım – onarımın yapılması, akaryakıt ve yağ teminin sağlanması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapılması düşünülmektedir.
    
Protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi amacıyla evrakımızın Belediye Meclisi’ne havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.


TEKLİF - KARAR  =  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 1. Toplantı yılı, 2019 yılı Ekim ayı  toplantılarının  07.10.2019 tarihli 1. Birleşiminde  İşletme Müdürlüğü’nün 30.09.2019 tarih ve 8964 sayılı “Yetkisi Verilmesi” hakkındaki teklifi görüşülerek; teklif-karar olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

Karar  No     :  2019/49
Karar Tarihi  :  11.10.2019


TEKLİF ÖZÜ=  2020-2022 Tahmini Bütçe

TEKLİF =  Belediye Encümeni’nin 24/09/2019 tarih ve 178 sayılı kararı ile kabul edilen 2020-2022 Mali Yılına ait bütçe tasarısının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62.Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27. Madde hükümlerine göre incelenerek karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Ekim Ayı Meclis Toplantılarının 07.10.2019 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 02.10.2019 tarih ve 9547 sayılı yazıları Mali Hizmetler  Müdürlüğü’nün 2020-2022 Tahmini Bütçe hakkındaki teklifi görüşülerek; teklifin olduğu gibi kabulü komisyonumuzca katılanların oybirliği ile uygun görülmüştür.
                    Meclise arz ederiz.
KARAR  =  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 Yılı Ekim  Ayı Meclis Toplantılarının 11.10.2019 tarihli 2. Oturumunda; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 09.10.2019  tarih ve 20  sayılı 2020-2022 Tahmini Bütçe hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No     :  2019/50
Karar Tarihi  :  11.10.2019


TEKLİF ÖZÜ=  2020 Yılı Ücret Tarifeleri  

TEKLİF =  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (f) bendi gereğince, kanunlarda vergi, resim, harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerinin ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan alt ve üst sınırlar belirtilen vergi, resim ve harçların belirlenmesi gerektiğinden; 2020 mali yılında uygulanacak ücret vergi, resim ve harçlar için karar alınmak üzere yazımızın ve eklerinin Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Ekim Ayı Meclis Toplantılarının 07.10.2019 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 02.10.2019 tarih ve 9548 sayılı yazıları Mali Hizmetler  Müdürlüğü’nün 2020 Yılı Ücret Tarifeleri hakkındaki teklifi görüşülerek; teklifin değiştirilerek kabulü komisyonumuzca katılanların oybirliği ile uygun görülmüştür.
                    Meclise arz ederiz.

KARAR  =  Belediye  Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı, 2019 Yılı Ekim  Ayı Meclis Toplantılarının 11.10.2019 tarihli 2. Oturumunda; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 09.10.2019  tarih ve 21  sayılı 2020 Ücret Tarifeleri hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

 

Karar No: 2019/51
Karar Tarihi: 04.11.2019


TEKLİF ÖZÜ=  Toplu İş Sözleşmesi yapmak üzere Adalar Belediye Başkanı Sayın Erdem GÜL’ e yetki verilmesi.

TEKLİF =     4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması başlıklı 28. Madde “……Toplu sözleşme hükümleri, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden iki mali yıl için geçerlidir……” ve 32. Madde (Değişik:4/4/2012-6289/22 md.) “27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. ………” hükümleri gereğince belirlenen esaslar dahilinde, Belediyemizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele, yetkili sendika aracılığıyla sosyal denge tazminatı ödenmesi için toplu iş sözleşmesi yapmak üzere Adalar Belediye Başkanı Sayın Erdem GÜL’ e görevi süresince (31.03.2024 tarihine kadar)  yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim.

TEKLİF -KARAR  =  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 1. Toplantı yılı, 2019  yılı Kasım ayı  toplantılarının  04.11.2019 tarihli 1. Birleşiminde  Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.10.2019 tarih ve 10412 sayılı Toplu İş Sözleşmesi yapmak üzere Adalar Belediye Başkanı Sayın Erdem GÜL’ e yetki verilmesi hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne oybirliği  ile karar verilmiştir.

 

Karar  No     :  2019/52
Karar Tarihi  :  08.11.2019


TEKLİF ÖZÜ=  Açık Alan Derneği İş Birliği Protokol Yetkisi Verilmesi.

TEKLİF =  Konu: Adalar Belediyesi ile Adalar Kent Konseyi ve Açık Alan Derneği Çimenev Projesi İşbirliği
    Adalar Kent Konseyi kendi çatısı altında oluşturduğu Kültür Sanatla Kalkınma ve Yoksullukla Mücadele çalışma grubu ile 2019-2021 döneminde 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 76. Maddesindeki varlık, gerekçe ve işlevlerine, sosyal yardımlaşma ve danışma ilkelerine dayanarak, ayrıca 77. Maddedeki eğitimi de içeren gönüllü katılım maddesine de dayanarak Adalar ilçesinde eğitimdeki fırsat, imkan, eşitsizlik ve eğitimdeki erişimin zorluklarını çözmek, eğitimde kaliteyi yükseltmek ve örgün eğitim ve öncesi çocuklarını geleceğe hazırlamak amacı ile çocuklar ve gençler için konunun ilgilisi ve deneyimli sivil toplum kuruluşları ile birlikte bir gönüllü işbirliği programı ve projesi hazırlamıştır. Bu projeyi yasal dayanağı 5393 sayılı Belediye Kanunun 38. 75. ve 15. maddelerine de dayanarak Adalar Belediyesi'nin liderliği ve işbirliği ile sürdürmek amacı ile ön çalışmalarına başlamış bulunmaktadır.
    Projenin ön çalışmaları, Şişli Bölgesi'nin Kuştepe ve Harbiye İnönü Mahallesi'nde mahalle evleri projesini hayata geçiren, ölçülmüş, denenmiş kazanımları ve geri bildirimleri olan Açık Alan Derneği'nin Çimenev Projesi ile birlikte hazırlanmıştır. Çimenev Projesi İnönü Mahallesinde başlayan ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi'nin hedeflediği mahalle evleri projesi için yol gösterici bir model olmuştur. Tarafınızca resmi onay süreçlerimizin tamamlanmış olması ile birlikte işbirliği içerisinde olduğumuz Açık Alan Derneği'nin Çimenev Projesi ile Aralık 2019'da eğitim süreçlerine başlanması ve tüm proje süreçlerinin bu işbirliği ile devam edilmesi planlanmaktadır. 3-18 yaş aralığındaki örgün eğitime zorunlu ihtiyacı olan çocuk ve gençler için yürütülmek istenen bu projede, ilk 2 yıllık planlama için yaş gruplarına göre farklı çalışma grupları oluşturularak kış ve yaz dönemlerinde eğitimlerin devam etmesi düşünülmektedir.
    Adalar ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı İlköğretim, Ortaöğretim ve Lise kurumlarına kayıtlı öğrenciler, temel eğitime ve eğitim kaynaklarına ve fırsatlarına eşit erişebilirlik sağlayamamaktadır. Adalardaki çocukların ve gençlerin ekonomik, sosyal ve aileyi şart ve koşullarının zorluğundan dolayı yeterli eğitimi alamamaları başarısız olmaları sonucunu getirmektedir. Hatta Burgazada ve Kınalıada'da koşullar daha da zor olup 1. 2. 3. ve 4. Sınıflara sadece 1 öğretmenin eğitim verdiği bilinmektedir. Bilindiği üzere ana kara ve adalar arası ulaşımın zorluğu da tüm bu süreçleri etkilemektedir. Göç ile gelen ailelerin de ekonomik açıdan sorun yaşamaları ve istihdam sağlayamamaları sebebi ile yoksulluk giderek artmaktadır. Bu durum da en çok çocukların gelişimine engel olmaktadır.  Ailelerin güçlendirilmesi ve çocukların gelişimi için Adalar İlçesinde Çimenev kurulması önemli bir ihtiyaçtır.
    Ülkemizdeki genel eğitim şartlarının zorluğuna dayanarak Milli Eğitim Bakanlığı ve benzer kuruluşların çalışmalarına da destek sağlamak amacı ile bu eğitimleri Adalar Kent Konseyi bahçesinde yer alan beyaz ev de başlanması öngörülmüş olup projenin başarısı ile birlikte tüm Adalarda yer alan bir proje haline getirilmesi hedeflenmektedir.
    Bu projenin içeriğinin yer aldığı protokolü ve proje metni ekte sunulmuş olup, iç işleyişi, işbirlikleri ve çalışma şeklinden oluşan detaylı sunum uygun görünen yer, gün ve saatte tarafınıza sunulabilinecektir.
    Adalar Belediyesi'ne Adalar Kent Konseyi ve içerisinde kurulmuş olan Kültür Sanatla Kalkınma ve Yoksullukla Mücadele çalışma grubu ile birlikte gönüllü birliklerin müşterek çalışmaları ile oluşturulan bu projeye destek ve liderlik etmesi için Adalar Belediyesi Meclisi'ne arz ve talep ederiz.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =    Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Kasım Ayı Meclis Toplantılarının 04.11.2019 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Başkanlık Makamının 2 sayılı “Açık Alan Derneği İş Birliği Protokol Yetkisi Verilmesi” hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin aynen kabulüne komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.
        Meclise arz ederiz.       

TEKLİF - KARAR  =  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 1. Toplantı yılı, 2019 yılı Kasım ayı toplantılarının  08.11.2019 tarihli 2. Birleşiminde  Hukuk Komisyonun hazırladığı 07.11.2019 tarih ve 03 sayılı “Açık Alan Derneği İş Birliği Protokol Yetkisi “ hakkındaki raporu görüşülerek, raporun kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

Karar  No     : 2019/53
Karar Tarihi: 08.11.2019


TEKLİF ÖZÜ=  Spor Kulüplerine Destek

TEKLİF =  5393 sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesinin ( b) bendinde, “ Belediye mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla “ ... gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemeleri verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclis kararıyla ödül verilebilir “ demektedir. (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez hükmü de göz önüne alınarak;

    İlçemiz Adalarda faaliyet gösteren federe amatör spor kulüplerinin 23.08.2019 ve 16.10.2019 tarihli dilekçelerinde belirtilen taleplerine istinaden, ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla Adalar Spor Kulübü ve Heybeliada Spor Kulübü’ ne nakdi yardım yapılması hususunda karar alınmak üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Kasım Ayı Meclis Toplantılarının 04.11.2019 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler  Müdürlüğü’nün  25.10.2019 tarih ve 10362  sayılı  Spor Kulüplerine Destek hakkındaki teklifi görüşülerek; “Belediyemizin mali durumu göz önünde bulundurulduğunda  adı geçen spor  kulüplerine ve şu anda amatör ligde bulunup, karşılaşmalara çıkan spor kulüplerine 7500’ er TL nakdi yardım yapılmasına şeklinde” teklifin değiştirilerek kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
                    Meclise arz ederiz.

KARAR= Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 1. Toplantı yılı, 2019 Yılı Kasım ayı Meclis Toplantılarının 08.11.2019 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 07.11.2019 tarih ve 22 sayılı Spor Kulüplerine Destek hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No     :  2019/54
Karar Tarihi:  08.11.2019


TEKLİF ÖZÜ= Adalar ilçesi, Heybeliada İskelesi İmar Planı Teklifi.

TEKLİF = İLGİ:     04.10.2019 tarih ve 92759939-305.04.04(305.04.04)-E.225578 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü yazısı
    TALEP:
    İlgi yazı ile; İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yürütmekte olduğu “İstanbul Genelindeki İskelelerin Ulaşım Analizleri, Mevcut Durum Tespitleri Geliştirmeye Yönelik Hizmet Alım İşi” kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tasarrufunda bulunan “İstanbul İli, Adalar İlçesi, Heybeliada İskelesi”ne ilişkin hazırlanan taslak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin kurum görüşümüzün üst ölçekli planlar kapsamında da değerlendirilmek suretiyle alınacak Belediye Meclis Kararları ile birlikte, 06.07.2011 gün ve 27986 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğin yanı sıra, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesinin (e) bendi gereği 30 gün içerisinde bildirilmesi, etüd ve analiz gibi uzun süreli çalışma gerekmesi halinde ise ilave süre talep edilmesi gerektiği bildirilmiştir.
MÜLKİYET DURUMU:
    Planlama alanında yer alan 6 ada 1 parsel 547,408 m² ve 11 ada 1 parsel 3,29 m² olup İBB mülkiyetindedir. Planlama alanının 11,83 m²’si tescil dışı alanda, 356,94 m²’si ise devletin hüküm ve tasarrufu altında kalmaktadır.
PLAN DURUM BİLGİSİ:
    Bilindiği üzere; Adaların Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun (GEEAYK), 15.12.1973 tarih ve 7621 sayılı kararı,  09.10.1976 tarih ve 9461 sayılı kararı, 10.12.1976 tarih ve 9580 sayılı kararı, 10.06.1977 tarih ve 9871 sayılı kararı, 10.11.1979 gün ve 11572 sayılı kararları ile tümünün korunması gerekli doğal ve tarihi alan ilan edilmesine karar verilmiş ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 31.03.1984 tarih ve 234 sayılı kararı ile de Adalar “Sit Alanları Bütünü” (Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Sedefadası) olarak ilan edilmiştir.
Üst Ölçekli Plan Bilgisi:
    Planlama alanını, 15.06.2009 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında, Heybeliada Vapur İskelesinin yer aldığı kıyı hattı tamamen “Kıyı Kenar Çizgisinin Deniz Yönünde” kalmakta olup “Meskun Alan” lejantında kalmaktadır.    
Çevre Düzeni Planında 7.2.1. Meskun Alanlar başlığı altında: “İstanbul’un nüfus yığılmasının dezavantajlarını yaşayan bir kent olması, deprem riski taşıması, vazgeçilmez öneme sahip doğal eşiklere sahip olması, kuzeye gelişmenin kontrol altına alınması ve kentin kontrollü gelişmesi için Plan’da gerekli stratejiler geliştirilmiştir. 1/100000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda meskun alanlarla ilgili geliştirilen planlama yaklaşımında, “Hedef 3. İstanbul’un Mekansal Gelişimini Çevresel, Ekonomik ve Toplumsal Sürdürülebilirlik Doğrultusunda Kentsel İşlevsel Bütünleşmeyi Sağlayacak Şekilde Kurgulamak” başlığı altında “Ana Strateji 4. Yerleşmelerin Yaşam Destek Sistemlerine ve Hassas Ekosistemlere Duyarlı Gelişmesini Sağlamak”, “Ana Strateji 5. Afetlere Karşı Duyarlı Kentsel Gelişmeyi Sağlamak” ve “Ana Strateji 6: Yerleşmelerin Tarihsel-Kültürel Değerlere Duyarlı Gelişmesini Sağlamak” stratejileri ile “Hedef 4. Yaşam Kalitesini Yükseltmek” başlığı altında “Ana Strateji 1. Yerleşim Alanlarında Mekansal Kaliteyi Yükseltmek” ve “Ana Strateji 2. Çevre Kirliliğini Önlemek” stratejileri tanımlanmıştır.” Plan’da “Yerleşmelerin Tarihsel-Kültürel Değerlere Duyarlı Gelişmesini Sağlamak” şeklinde tanımlanan Ana Strateji 6’yı hayata geçirmek üzere de “İstanbul’un sahip olduğu tarihi ve kültürel dokusu, evrensel kimliği, peyzajı, kentin simgeleri ve siluetini korumaya yönelik çalışmaların yapılması” politikaları tanımlanmıştır.
Plan’da “Yerleşmelerin yaşam destek sistemlerine ve hassas ekosistemlere duyarlı gelişmesini sağlamak amacıyla bu alanlara yönelik kentleşme baskısının kontrol altına alınması elzemdir. Bunun için, alt ölçekli planlardaki arazi kullanım kararları bu konu göz önünde bulundurularak belirlenmeli; yaşam destek sistemleri ile yerleşim alanları arasında tampon görevi görecek tarım, rekreasyon ve ihtiyaç duyulan kamuya ait donatı alanları gibi kullanımlar planlanmalıdır.” denilmektedir.
    Çevre Düzeni Planı’nın 7.1.3.7. Sit ve Koruma Alanları Maddesinin Adalar ve Anadolu Yakası Marmara Kıyılarındaki Siluet Nokta ve Alanları başlığı altında;
“Yukarıda belirtilen alanlar öncelikli olmak üzere, 1/100000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı yaklaşımında tanımlanan “İstanbul’un sahip olduğu tarihi ve kültürel dokusu, evrensel kimliği, peyzajı, kentin simgeleri ve siluetini korumaya yönelik çalışmaların yapılması” politikasının hayata geçirilebilmesi için; İstanbul kent ölçeğinde siluet araştırmalarının yapılarak gerekli önlemlerin alınması esastır.” denilmektedir ve Adaların İstanbul’un eşsiz kent silüeti açısından önemli konumu vurgulanmaktadır. Bununla birlikte, Kentsel Kimlik ile ilgili yapılan SWOT analizinde de, “Adalar ve Boğaz’ın eşsiz bir kimlik özelliğine sahip olması” yine güçlü yönler olarak belirlenmiştir.
Mer’i Plan Bilgisi:
    İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 07.03.2011 tarih ve 3125 sayılı kararı ile uygun bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin
16.06.2011 tarih ve 1344 sayılı kararı ile onaylanan ve 21.09.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca imzalanarak 21.11.2011 tarihinde askı sürecini tamamlayarak yürürlüğe giren 1/5000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili olarak, İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin 30.11.2017 tarih ve 2017/984 Esas No ve 2017/2628 Karar No’lu kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” kararı verilmiştir. Onaylı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı da bulunmamaktadır.
     Bunun üzerine İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun; 22.03.2018 tarih ve 5259 sayılı kararında; “…İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin plan iptaline ilişkin mahkeme kararından bilgi alındığına, gereğinin ilgili Belediyelerce yapılmasına, Kurulumuzda görüşülmekte olan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın bu aşamadan sonra değerlendirilebileceğine, itiraz ve temyiz sonucuna göre konunun yeniden değerlendirilmesine,
Bu aşamada geçiş dönemi yapılaşma koşulları olarak;
• Can ve mal emniyeti açısından tehdit arz eden ruhsatlı riskli yapılara ilişkin;
üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınacak rapor ile, güçlendirme veya mevcut yapı
oturum büyüklüğü ve iki katı aşmayan yeni yapılanma projelerinin,
• Tescilli kültür varlıklarına ilişkin rölöve, restitüsyon, restorasyon, reskonstrüksiyon
projelerinin,
• Kamu proje ve kamu parsellerindeki uygulamalara ilişkin projelerin,
Mer’i mevzuat doğrultusunda Kurulumuza iletilmesi durumunda değerlendirilebileceğine karar verildi.” denilmektedir.
İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 11.06.2018 tarih ve BN:3262, İBB:140376 sayılı yazısı ile de, 18.04.2018 tarih ve TN:474967 sayılı Başkanlık Oluru doğrultusunda 1/5000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmalarına başlandığı bilgisi tarafımıza bildirilmiştir.
Doğal Sit Alanlarına ilişkin olarak da; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul I Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 14.02.2019 tarih ve 01-1306 sayılı kararı ile “İstanbul İli Adalar İlçesinde Yer Alan Doğal Sit Alanlarına (Yassıada ve Sivriada hariç) Yönelik Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları” belirlenmiştir.     Buna göre;
 “…1- Her bir adanın kendisine münhasır özelliklerde olduğu, önceki koruma kararlarının bu çeşitli özellikleri nedeni ile kültür ve tabiat varlıkları açısından verildiği ve her bir adanın farklı arazi kullanımına sahip olduğu dikkate alındığında; “Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının” genel bir ile belirlenmesinin koruma amaçları ile çelişeceği,
2- Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara dair Yönetmelik çerçevesinde Adalar İlçesi Doğal Sit Alanına ilişkin koruma kategorisinin belirlenmesine yönelik komisyonumuz çalışmalarının devam ettiği,
3- İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun; 22.03.2018 tarih ve 5259 numaralı ve 20.09.2018 tarih ve 5661 numaralı kararı ile belirlenen geçiş dönemi yapılaşma şartları ile uyumluluğunun sağlanması ve idari mahkeme kararındaki gerekçelerin dikkate alınmasının gerektiği gerekçeleri ile,
Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak;
• Can ve mal emniyeti açısından tehdit arz eden ruhsatlı riskli yapılara ilişkin;
üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınacak rapor ile, güçlendirme veya mevcut yapı
oturum büyüklüğü ve iki katı aşmayan yeni yapılanma projelerine,
• Tescilli kültür varlıklarına ilişkin rölöve, restitüsyon, restorasyon, reskonstrüksiyon
projelerine,
• Kamu proje ve kamu parsellerindeki uygulamalara ilişkin projelerine,
• Parsel içerisinde kalmak koşulu ile; engelli, yaşlı ve hastalara yönelik heyetçe alınmış sağlık raporları doğrultusunda, topoğrafya, ağaç rölöve planı ve teknik raporu ve siluet çalışmaları ile birlikte sunulacak, öngörümü ve silueti bozmayacak şekilde hazırlanan yatay asansör projelerine,
• Doğa koşulları vb. sebeplerle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz etmesi sebebiyle istinat duvar vb. uygulamalara yönelik projelere
İlişkin Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonun ve ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşünün alınması gerektiğine karar verildi” denilmektedir.
    

HEYBELİADA 6 ADA 1 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN İMAR ARŞİV DOSYASINDA YAPILAN İNCELEMEDE;
İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 29.08.2014 tarih ve 2102 sayılı kararı ile; “….iskele yapısının dönemsel olarak yıkılıp yeniden yapıldığı ve mevcut yapının da son yıllarda yapılmış yeni yapı olduğu anlaşıldığından, mevcut haliyle 2863 sayılı yasa kapsamında tescile değer kültür varlığı olmadığına, ancak kentsel sit alanında ada siluetini doğrudan etkileyecek konumda bulunması sebebiyle her türlü uygulama öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına karar verildi.” denilmekte olduğu,
Denizcilik Bankası T.A.O.’nun 24.01.1964 tarih ve Yp.İş.Md.31/184 sayılı yazısı ile Heybeliada İskelesi tevsii inşaatına ait Liman Bölge Müdürlüğü müsaadesi ile tatbikat projelerinin sunulduğu, tetkikiyle gerekli inşaat ruhsatının verilmesinin talep edildiği, dosyasında 23.08.1963 tarihli Heybeliada Vapur İskelesi Tevsii İnşaatı Tatbikat Projesinin olduğu görülmüştür.
 
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
Teklif Planda yapılan incelemeye göre;
-“İstanbul İli, Adalar İlçesi, Heybeliada İskelesi”ne ilişkin hazırlanan taslak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda kentsel sit alanı sınırı gösterilmemiş, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise kentsel sit sınırı işlenmiş olmakla birlikte; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamına giren alanlarda Koruma Amaçlı Plan dışında başka bir plan gerçekleştirilemeyeceği kanun kapsamında açık olarak belirtildiği halde taslak planların koruma amaçlı yapılmadığı görülmüştür.
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’nun Tanımlar başlığı altındaki 3. maddesinin 3. fıkrasında “Sit”; tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlardır” denilmekte, aynı maddenin 8. fıkrasında Koruma Amaçlı İmar Planı tanımı yapılmış ve “Bu Kanun uyarınca belirlenen sit alanlarında, alanın etkileşim-geçiş sahasını da göz önünde bulundurarak, kültür ve tabiat varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korunması amacıyla arkeolojik, tarihi, doğal, mimari, demografik, kültürel, sosyo-ekonomik, mülkiyet ve yapılaşma verilerini içeren alan araştırmasına dayalı olarak; halihazır haritalar üzerine, koruma alanı içinde yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren iş yerlerinin sosyal ve ekonomik yapılarını iyileştiren, istihdam ve katma değer yaratan stratejileri, koruma esasları ve kullanma şartları

ile yapılaşma sınırlamalarını, sağlıklaştırma, yenileme alan ve projelerini, uygulama etap ve programlarını, açık alan sistemini, yaya dolaşımı ve taşıt ulaşımını, alt yapı tesislerinin tasarım esasları, yoğunluklar ve parsel tasarımlarını, yerel sahiplilik, uygulamanın finansmanı ilkeleri uyarınca katılımcı alan yönetimi modellerini de içerecek şekilde hazırlanan, hedefler, araçlar, stratejiler ile plânlama kararları, tutumları, plân notları ve açıklama raporu ile bir bütün olan nazım ve uygulama imar plânlarının gerektirdiği ölçekteki plânlardır.” denilmekle, Sit Alanlarında koruma amaçlı imar planının yapılacağı açık biçimde ifade edilmiştir. Çünkü Sit Alanlarında farklı Kanunların uygulanması durumunda plan kararları açısından bir parçalanmanın ortaya çıkması olasıdır. Böyle bir durumda Sit Alanlarının bütünsel olarak korunması temel amacının engelleneceği açıktır.
  -1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında; Adaların öncelikli alanlar içinde yer aldığı, “İstanbul’un sahip olduğu tarihi ve kültürel dokusu, evrensel kimliği, peyzajı, kentin simgeleri ve silüetini korumaya yönelik çalışmaların yapılması gerektiği” vurgulanmaktadır. Oysa görüş sorulan teklif planların; özel amaçlı plan yaklaşımı ile parçacıl olarak geliştirilmesi nedeniyle bütünsel bir korumaya hizmet edemeyeceği, Adaların sahip olduğu tarihi ve kültürel doku, evrensel kimlik, peyzaj, kentsel simgeler ve silüeti olumsuz etkileyeceği düşünülmekte, bu şekildeki plan müdahalelerinin üst ölçekli plan kararlarına uygun olmadığı görülmektedir.
- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Açıklama Raporu’nun 13. Madde Plan Kararları’nın Kamu Yararı ve Gerekçe başlığı altında “yapı ve kullanma izin belgelerine sahip olmayan bu iskelenin yasal açıdan da sorunlu olduğu” belirtilmektedir. Mevcut iskeleyi yasallaştırmak amacıyla plan yapılmasından öte sit alanlarında Kentsel sit alanında bulunan vapur iskelesi ile adanın sit alanı olma özelliği ön plana çıkarılarak ada yaşantısına uygun, gelenek ve kültür birikimi çerçevesinde bütüncül bir planlama yaklaşımı ile planlanması en doğru yaklaşım olacaktır.
-Vapur İskelesinin bulunduğu alan, gerek kıyı bölgesinde gerekse ada kara parçası üzerinde yürüme aksını da içine alan korunması ve sürdürülmesi gerekli doğal-ekolojik değere sahip bir bütünün parçasıdır. Ada’nın ön görünüm sahil bölgesinde vapur iskelesi dışında deniz otobüsü ve özel deniz motorlarının kullandığı iskeleler mevcuttur. Bu durum, Adalar’ın ulaşım yapısı araştırılmadan ve sorunları tespit edilmeden uygulamaya yönelik verilen kararların sonucudur. Konu ilgili Koruma Kurulu’nun gündemine taşınmış ve İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.06.2013 tarih ve 1310 sayılı kararı ile “…Adalar tümünde ulaşım sorununa daha kalıcı çözümler üretmek amacıyla ilgili yerel yönetimleri ile işbirliği içinde ulaşım mastır planının hazırlanmasının istenmesine karar verildi” denilerek, ulaşım sorununun “ulaşım master planı” hazırlanarak çözülmesi gerekliliğine işaret edilmiştir. Bu nedenle söz konusu alana dair yapılacak her türlü planın öncelikli hedefi; Adalar bütünlüğünü dikkate alacak şekilde doğal, ekolojik, tarihi ve

kültürel değerlerin olası yani fiziksel yapılaşmalarla tahrip olmamasını sağlamak ve kıyı kesimindeki deniz altı flora ve faunasını gözetecek bütüncül bir planlama yaklaşımı olmalıdır.
-Söz konusu teklif İstanbul İli Adalar İlçesi Heybeliada İskelesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın Plan Notları Özel Hükümleri 1. Maddesi’nde de “Plan onama sınırı içindeki alan, deniz taşıtlarının (Şehir Hatları Vapuru, Yolcu Motoru, Deniz Otobüsü vb.) yanaşabileceği ve yolcu indirme-bindirme faaliyetlerinin yapılabileceği iskele alanıdır” hükmü yer almaktadır. Taslak plan bu plan hükmünün gereklerini karşılayacak şekilde diğer deniz taşıtlarının yanaşabileceği şekli ile planlanmamıştır.
    Günümüzün teknolojik gelişimi göz önüne alındığında, hem şehir hatları gemileri hem de İDO gemilerinin ve yolcu motorlarının yanaşma-kalkma, indirme-bindirme işlemleri için uygun ve yeterli donanıma sahip adalar ön görünümünü olumsuz olarak etkilemeyen, ada karakterine uyumlu, mevcut vapur iskelesi yapısı ve iskele alanının diğer deniz taşıtlarının da kullanımına olanak sağlayacak şekilde revizyonunu içerecek koruma amaçlı imar planlarının üretilmesi halinde konunun yeniden değerlendirilmesi uygun bulunmaktadır.
    Yukarıda maddeler halinde yapılmış olan tespitler göz önünde bulundurularak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 25.04.2017 tarih ve 120 Karar No’lu “İstanbul Genelindeki İskelelerin Ulaşım Analizleri, Mevcut Durum Tespitleri ve Geliştirmeye Yönelik Hizmet Alım İşi” ihalesi kapsamında BİMTAŞ Boğaziçi Peyzaj İnş.Müşavirlik Tekn.Hiz.San:Tic.A.Ş. tarafından hazırlanan, taslak “İstanbul İli, Adalar İlçesi, Heybeliada İskelesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” tekliflerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi (b) ve (e) fıkraları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tetkiki ile karar almak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ = Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Kasım Ayı Meclis Toplantılarının 04.11.2019 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.10.2019 tarih ve 9856 sayılı Adalar ilçesi, Heybeliada İskelesi İmar Planı hakkındaki teklifin görüşülerek, teklifin aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
       
     Meclise arz ederiz.

KARAR  =Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 1. Toplantı yılı, 2019 Kasım Ayı Meclis Toplantılarının 08.11.2019 tarihli 2. Birleşiminde; İmar Çevre ve Sağlık Komisyonunun hazırladığı 07.11.2019 tarih ve 08 sayılı Adalar ilçesi, Heybeliada İskelesi İmar Planı hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.                     

 

Karar  No     :  2019/55
Karar Tarihi:  08.11.2019

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ= Büyükada 182 Ada 127 Parsel Hakkında.

TEKLİF =    İLGİ :  (a) 11.09.2019 tarih ve 35329489-756.01-E.16682086  Adalar Kaymakamlığı İlçe  Milli Eğitim Müdürlüğü yazısı.
            (b) 09.09.2019 tarih ve 12275393-756.01-E.16360267 sayılı Adalar Kaymakamlığı Adalar Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü.
İlgi (a) ve ilgi (b) yazılar Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesinde bulunan, 39 Pafta, 182 Ada, 127 Parsel sayılı,  Müfrez Arsa vasıflı, 3417 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan Belediyemize ait 6/40 hissenin (512,55m²) kullanım hakkının eğitim amaçlı olarak kullanılmak üzere Adalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi istenmektedir.
Söz konusu 39 Pafta, 182 Ada, 127 Parsel numaralı, 3417 m² yüzölçümlü taşınmazın, 4/20 hissesi Hazine adına kayıtlı olup, 4/20 hissesi Aristo Dimo kızı Eleni İsakidis, 4/20 hissesi Aristo Dimo oğlu Yani Kozmeto, 1/20 hissesi Aristo Dimo oğlu Kimon Kozmeto, 4/20 hissesi Dimitri oğlu Yani Kritikos’a Adalar Sulk Hukuk Mahkemesinin 17/05/2012 tarih ve 2012/65 Esas, 2012/85 Karar sayılı ilamı ile İstanbul Defterdarı Kayyım tayin edilerek Kayyım Bürosu tarafından idare edilmekte ve 3/20 hisse de Adalar Belediyesi adına kayıtlıdır.
Bilindiği üzere Adalar; Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun (GEEAYK), 15.12.1973 tarih ve 7621 sayılı kararı,  09.10.1976 tarih ve 9461 sayılı kararı, 10.12.1976 tarih ve 9580 sayılı kararı, 10.06.1977 tarih ve 9871 sayılı kararı, 10.11.1979 gün ve 11572 sayılı kararları ile tümünün korunması gerekli doğal ve tarihi alan ilan edilmesine karar verilmiş ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 31.03.1984 tarih ve 234 sayılı kararı ile de Adalar “Sit Alanları Bütünü” (Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Sedefadası) olarak ilan edilmiştir.
İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 07.03.2011 tarih ve 3125 sayılı kararı ile uygun bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2011 tarih ve 1344 sayılı kararı ile onaylanan ve 21.09.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca imzalanarak 21.11.2011 tarihinde askı sürecini tamamlayarak yürürlüğe giren 1/5000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı hakkında, 8. İdare Mahkemesi’nin 30.11.2017 tarih ve 2017/984 Esas No ve 2017/2628 Karar No’lu kararı ile  “dava konusu işlemin iptaline” kararı verilmiştir. Onaylı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı da bulunmamaktadır.
Dolayısıyla ilgi yazılar ile söz konusu taşınmaz üzerinde bulunan 3/20 hissemizin; 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı onaylanıncaya kadar ve diğer tapu maliklerinin de muvafakat etmesi şartıyla, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis Ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (h) bendi gereğince eğitim amaçlı kullanılmak üzere Adalar Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne kullanım izninin verilmesi hususunda karar alınmak üzere evrakın Belediye Meclisi’ne havalesinin olurlarınıza arz ederim.
 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Kasım Ayı Meclis Toplantılarının 04.11.2019 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.10.2019 tarih ve 8921 sayılı Büyükada 182 Ada 127 Parsel hakkındaki teklifi görüşülerek, “ 182 Ada 127 Parselde bulunan 3/20 Adalar Belediyesi hissesinin de olduğu taşınmaz üzerinde bulunan yapıya 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı onaylanıncaya kadar ve diğer tapu maliklerinin de muvafakat etmesi şartıyla, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis Ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (h) bendi gereğince eğitim, kültür ve sanat amaçlı faaliyetlerde kamu yararı gözetilerek kullanılmak üzere Adalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne kullanım izninin verilmesine ayrıca;
182 Ada 10 Parsel ve üzerinde yer alan yapının, Adalar Belediyesince sanatsal, kültürel ve sportif amaçlı faaliyetlerde kullanılmak maksadıyla mülkiyet sahibi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ nden tahsisinin istenmesine” şeklinde teklifin değiştirilerek kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
        Meclise arz ederiz.

KARAR  =Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 1. Toplantı yılı, 2019 Kasım Ayı Meclis Toplantılarının 08.11.2019 tarihli 2. Birleşiminde; İmar Çevre ve Sağlık Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun ortak hazırladığı 07.11.2019 tarih ve 09 sayılı “Büyükada 182 Ada 127 Parsel” hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oyçokluğ ile kabulüne karar verildi.          

 

 

Karar  No     :  2019/56

Karar Tarihi:  06.12.2019

 

TEKLİF ÖZÜ= Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL ve Gülen ÜSTÜNEL Gündüz Bakım Evi 

TEKLİF =    Belediyemiz tarafından işletilen Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL ve Gülen ÜSTÜNEL Gündüz Bakımevi için 2020 Yılı Ücret Tarifesi belirlenmiştir.

Ancak öğrenci velileri tarafından verilen dilekçelerde, 2020 yılı için uygulanacak ücretlerin oldukça yüksek olduğu belirtilmiştir.

Bu nedenle Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL ve Gülen ÜSTÜNEL Gündüz Bakımevi 2020 Yılı Ücretlerinin, yeniden değerlendirilmesi için evrakın,  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek görüşülmek üzere Belediye Meclisi’ne havalesi arz olunur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 02.12.2019 tarihli 1. Birleşiminde Meclis Üyesi Engin ÇELİK tarafından verilen yazılı önerge gündem maddelerine alınarak komisyonumuza havale edilmiştir.           Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL ve Gülen ÜSTÜNEL Gündüz Bakım Evi ücret tarifesinin yeniden değerlendirilmesi hakkındaki teklifi görüşülerek; teklifin aşağıdaki gibi kabulü komisyonumuzca katılanların oybirliği ile uygun görülmüştür.

Gündüz Bakım Ve Ücret Tarifesi

2020 Yılı Uygulanacak Ücret

Adalarda İkamet Eden Her Çocuk İçin ( Tam Öğrenci Ücreti)

1050 TL

Belediye ve Diğer Kamu Kurumu Personeli Çocukları İçin ( Memur, Sözleşmeli Personel, İşçi ve Hizmet Alımı Personeli

800 TL

 

Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 1. Toplantı yılı, 2019 yılı Aralık ayı toplantılarının  02.12.2019 tarihli 2. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonun hazırladığı 03.12.2019 tarih ve 23 sayılı “Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL ve Gülen ÜSTÜNEL Gündüz Bakım Evi” hakkındaki raporu görüşülerek, raporun kabulüne oyçokluğu/oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar  No     :  2019/57

Karar Tarihi:  06.12.2019

TEKLİF ÖZÜ=  Zabıta Personeli Maktu Çalışma Ücreti

TEKLİF =    2020  mali yılı bütçe kanununda yer alacak olan Belediye Zabıtası personeline ödenecek maktu çalışma ücretleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu 51. Maddesinin son paragrafında “ Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirtilen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclis kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” Hükmü mevcuttur.

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (K) cetvelinde Belediye zabıta personeline ödenecek fazla çalışma ücreti aylık brüt 744,00  (Yedi yüz kırk dört) TL olarak belirlenmiş olup, bu yönde karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini,

Olurunuza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 02.12.2019 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Zabıta Müdürlüğü’nün 20.11.2019 tarih ve 10975 sayılı Maktu Çalışma Ücreti hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin aynen kabulü Komisyonumuzca katılanların oybirliği ile uygun görülmüştür           

        Meclise arz ederiz.

KARAR  =  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 1. Toplantı yılı, 2019 yılı Aralık ayı toplantılarının 02.12.2019 tarihli 2. Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonun hazırladığı 03.12.2019 tarih ve 24 sayılı “Maktu Çalışma Ücreti” hakkındaki raporu görüşülerek, raporun kabulüne oyçokluğu/oybirliği ile karar verilmiştir.

                

Karar  No     :  2019/58

Karar Tarihi:  06.12.2019

TEKLİF ÖZÜ=  Destek Hizmetleri Müdürlüğü Maktu Çalışma Ücreti

TEKLİF =    2020 Mali yılı bütçe kanununda yer alacak olan Belediye Özel Güvenlik Personeline ödenecek maktu çalışma ücretleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesinin son paragrafı “ Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta Personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet memurları Kanununda bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” Hükmü mevcuttur.

Söz konusu, Zabıta hizmetleri gibi Koruma ve güvenlik memurları da 5188 sayılı Özel Güvenlik hizmetlerine dair kanunun 13. Maddesine göre resmi üniforma giymeleri zorunlu olduğu, 24 saat esasına göre çalışmakta ve görev yapmakta kesintisiz hizmet sunmaktadır.

Bu nedenle 5393 sayılı Belediye Kanununun 51. maddesinin son paragrafına dayanılarak 744,00 TL belirlenmiş olup; belirlenen maktu fazla çalışma ücretinin 5393 sayılı Belediye Kanununda belirtilen özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışan Koruma ve Güvenlik Memurlarına ödenebilmesi için karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 02.12.2019 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 28.11.2019 tarih ve 11146 sayılı Maktu Çalışma Ücreti hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin aynen kabulü Komisyonumuzca katılanların oybirliği ile uygun görülmüştür           

Meclise arz ederiz.

 

KARAR  = Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 1. Toplantı yılı, 2019 yılı Aralık ayı toplantılarının  03.12.2019 tarihli 2. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonun hazırladığı 03.12.2019 tarih ve 25 sayılı “Destek Hizmetleri Müdürlüğü Maktu Çalışma Ücreti” hakkındaki raporu görüşülerek, raporun kabulüne oyçokluğu/oybirliği ile karar verilmiştir.

 

                    

    

 

           

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim