ADALAR BELEDİYESİ | Resmi İnternet Sitesi
0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

2020 Yılı 1 Ocak - 31 Aralık Tarihleri Arasında Alınan Meclis Kararları

Karar  No     : 2020/01
Karar Tarihi: 06.01.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi

TEKLİF =   İlgi: 09.12.2019 tarih ve 952 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı.

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi: “Belediye Meclisi her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir” hükmüne yer vermiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi kararı ile 2020 yılında Belediye Meclisinin bir aylık tatilinin Ağustos ayında kullanılmasına karar vermiştir.

Makamınızca uygun görüldüğü takdirde Belediye Meclisimizce 2020 yılında bir aylık tatilin Ağustos ayında kullanılması hakkında karar alınmak üzere yazımızın,

Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı, 2020  yılı Ocak ayı  toplantılarının  06.01.2020 tarihli 1. Birleşiminde  Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.01.2020 tarih ve 12199  sayılı yazıları ile  Belediye Meclisi Tatil Ayının Belirlenmesi hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği  ile karar verilmiştir.

Karar  No     : 2020/02
Karar Tarihi: 06.01.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Denetim Komisyonu Üye Seçimi

TEKLİF=  13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine göre, İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir Denetim Komisyonu oluşturulması gerekmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden, Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapılabilmesi için yazımızın, Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020  yılı Ocak ayı  toplantılarının  06.01.2020  tarihli 1. Birleşiminde 5393 sayılı Belediye Kanunun  25. maddesine istinaden  oluşacak Denetim Komisyonunun 3  üyeden oluşmasına, yapılan gizli oylama sonucu; Nesrin KARANFİL 9 oy, M. Dündar TIRAŞ  9 oy ve İsmail Hakkı DURMUŞ 11  oy alarak  Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmelerine  karar verildi.

Karar  No     : 2020/03
Karar Tarihi: 10.01.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ= Taşınmazların Devri.

TEKLİF =   Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan taşınır ve taşınmaz mallar (gemiler hariç) ile kiralama ihalelerinin, Mali Hizmetler Müdürlüğüne devredilmesi yönünde karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesine olurlarınıza arz ederim.       

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 06.01.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme Müdürlüğü’nün 24/12/2019 tarih ve 12187 sayılı “Taşınmazların Devri” hakkındaki teklifi görüşülerek; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamına giren taşınmazların İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne devri uygun görüldüğünden teklifin değiştirilerek kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.        

Meclise arz ederiz.      

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020 yılı Ocak ayı  toplantılarının  10.01.2020  tarihli 2. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonun hazırladığı 09.10.2020   tarih ve 01 sayılı “Taşınmazların Devri” hakkındaki raporu görüşülerek, raporun kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar  No     : 2020/04
Karar Tarihi: 10.01.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Huzur Hakkı.

TEKLİF =    5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesinde "Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz…” denilmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi uyarınca 2020 mali yılında uygulanacak Belediye Meclis ve İhtisas Komisyonu üyelerine ödenecek huzur hakkı ödeneğinin tespiti hususunda karar alınmak üzere yazımızın ve eklerinin Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 06.01.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 02.01.2020 tarih ve 12371 sayılı Huzur Hakkı hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020  yılı Ocak ayı  toplantılarının  10.01.2020  tarihli 2. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı  09.01.2020   tarih ve 02 sayılı “Huzur Hakkı” hakkındaki raporu görüşülerek, raporun kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar  No     : 2020/05
Karar Tarihi: 10.01.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Huzur Hakkı.

TEKLİF =    5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesinde "Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz…” denilmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi uyarınca 2020 mali yılında uygulanacak Belediye Meclis ve İhtisas Komisyonu üyelerine ödenecek huzur hakkı ödeneğinin tespiti hususunda karar alınmak üzere yazımızın ve eklerinin Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 06.01.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 02.01.2020 tarih ve 12371 sayılı Huzur Hakkı hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020  yılı Ocak ayı  toplantılarının  10.01.2020  tarihli 2. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı  09.01.2020   tarih ve 02 sayılı “Huzur Hakkı” hakkındaki raporu görüşülerek, raporun kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar  No     : 2020/06
Karar Tarihi: 10.01.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Bilgi İşlem Müdürlüğünün Kapatılması.

TEKLİF =  22.02.2017 tarih ve  26442 “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde 5393 Belediye Kanunun 48.Maddesi gereğince, 07.11.2016 tarih ve 2016/50 sayılı Meclis kararı ile kurulan Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün iptal edilip kapatılması, bütçesinin ve görevlerin  Mali Hizmetler Müdürlüğüne aktarılarak bağlanması hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalisini arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 06.01.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30.12.2019 tarih ve 12446 sayılı Bilgi İşlem Müdürlüğünün Kapatılması hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020 yılı Ocak ayı  toplantılarının  10.01.2020  tarihli 2. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonun hazırladığı 09.01.2020   tarih ve 04 sayılı  Bilgi İşlem Müdürlüğünün Kapatılması hakkındaki raporu görüşülerek, raporun kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar  No     : 2020/07
Karar Tarihi: 10.01.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Sözleşmeli Avukat Ücretinin Belirlenmesi.

TEKLİF = 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinde, Belediyelerde belirlenen alanlarda norm kadroya uygun olarak yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanın gerektirdiği nitelikleri taşıyan personelin yıllık sözleşme ile çalıştırılabilmesi imkanı sağlanmıştır. İçişleri Bakanlığının 31.10.2005 tarih ve 11493 Sayılı Genelgesi ve  İçişleri Bakanlığının 16.01.2007 tarih ve 2007/10 sayılı Genelgesi ile de Belediyelerde tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hususlar belirlenmiştir.
Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 3,4 ve 5 fıkraları kapsamında, norm kadroya uygun olarak  hizmetine ihtiyaç duyulan kadrolar için, Kadroların birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere 2020 yılında ödenecek net ücret ve 10.01.2012 tarih ve 28169 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03.01.2012 tarihli 2012/2665 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar’ın 1. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince bulunduğu pozisyonda geçen hizmet yılı esas alınarak, sözleşmeli personel çalıştırılmasına esas alınan kadro unvanları için 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli (I) sayılı cetvelde belirlenen oranları geçmemek üzere 5393 sayılı yasaya göre 2020 yılında çalıştırılacak ekteki unvan ve derecesi belirtilen kadro için uygulanacak ek ödeme oranı/tutarının tespiti hususunda Meclis Kararı alınmasını, yazımız ve ekinin Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim.

ÜNVANI

ADET

NET MAAŞ

AVUKAT

1

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 06.01.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 31.12.2019 tarih ve 12441 sayılı Sözleşmeli Avukat Ücreti hakkındaki teklifi görüşülerek, 2020 yılı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genelgesinde belirtilen taban ücret ile ücretlendirilmesine şeklinde teklifin değiştirilerek kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020 yılı Ocak ayı  toplantılarının  10.01.2020  tarihli 2. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonun hazırladığı 09.01.2020   tarih ve 05 sayılı Sözleşmeli Avukat Ücretinin Belirlenmesi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar  No     : 2020/08
Karar Tarihi: 10.01.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Heybeliada Mahallesi Engin Deniz Sokak İsminin “Şehit Pilot Cemil ENGİNDENİZ” Sokak Olarak Değiştirilmesi Teklifi.

TEKLİF =  İLGİ : 12.12.2019 tarihli Heybeliada Mahallesi Muhtarlığı yazısı.

Adalar İlçesi, Heybeliada Mahallesi Muhtarlığı’nın ilgi yazısında, Heybeliada Mahallesinde bulunan “Engin Deniz Sokak” isminin sokak tabelasında yanlış yazıldığı belirtilmiş, 1974 yılında Çiğli’de meydana gelen uçak kazasında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen “Cemil ENGİNDENİZ’in isminin verilerek “Şehit Pilot Cemil ENGİNDENİZ” sokağı olarak düzeltilmesi talep edilmektedir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/g Maddesi gereğince, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2011 tarih ve 2255 sayılı kararı ile Bulvar, Cadde ve Sokak isimleri tescil edilerek, “Kartal ve Adalar İlçesi Sınırları Dahilinde Adres Bilgi Sisteminin Kurulması” işi kapsamında, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlemi gerçekleştirilmiş olup, Adalar İlçesi genelinde de sokak akslarında, isimlendirmelerde ve kapı numaralarında değişiklikler meydana gelmiştir.
İlgi Heybeliada Mahallesi Muhtarlığı yazısında da belirtildiği üzere, Heybeliada Mahallesinde bulunan “Engin Deniz Sokak” isminin “Şehit Pilot Cemil ENGİNDENİZ” sokağı olarak düzletilmesinin yapılması hususunda karar alınmak üzere evrakın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 06.01.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.01.2020 tarih ve 11895 sayılı “Heybeliada Mahallesi Engin Deniz Sokak İsminin Düzeltmesi” hakkındaki teklifin görüşülerek, Teklifin aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020 yılı Ocak ayı  toplantılarının  10.01.2020  tarihli 2. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonun hazırladığı 09.01.2020 tarih ve 01 sayılı hakkındaki raporu görüşülerek, raporun kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar  No     : 2020/09
Karar Tarihi: 10.01.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ= Müdürlük İş ve İşlemleri Hk.

TEKLİF =   Müdürlüğümüzce  “Belediyemiz Genel Hizmet Binasında bulunan muhtelif Müdürlüklerde çalıştırılmak üzere 18   ay süre ile personel hizmet alımı” yapılmış ve  sözleşme bitiş tarihi 30.09.2019 tarihine kadar  yürütülmüş ve hizmetin aksamaması  ile bütçenin müdürlüğümüzde olması nedeniyle 31.12.2019 tarihine kadar sözleşme yapılıp karara bağlanarak faaliyeti sürdürmüştür.
Söz konusu Belediyemiz Genel Hizmet Binasında bulunan muhtelif Müdürlüklerde çalıştırılan büro personellerine ilişkin  iş ve işlemleri Müdürlüğümüz çalışma yönetmeliğinde olmamasına karşın halen 31.12.2019 tarihine kadar faaliyeti tarafımızca yürütülmüştür.
696 sayılı K.H.K  ‘nin Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına
Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esasların 13 maddesinin 3. Fıkrasında ve 38 maddesinin 4. Fıkrasında İlgili kurumun İnsan kaynakları tarafımdan taşeron personelin geçiş süreci iş ve işlemleri yürütüleceği belirtilmiştir.
İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü belediyenin tüm memur ve kadrolu işçilerin terfi, görevlendirilme, izin,rapor vb iş ve işlemlerini yürütmesine ilişkin İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün yönetmeliğinde yer alması, 696 sayılı KHK kapsamında geçiş yapan personelin iş ve işlemlerin bu müdürlükten  yürütülmesi  sebebiyle  adı geçen Müdürlüğe devri  ve bu devirle ilgili  Müdürlük  bütçesinde bulunan Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler kalemi olan  4634053700010309000503050190 tertipteki 1.700,00 TL ile ilgili   İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü bütçesine ödenek aktarma  yapılması hususunda  karar alınmak üzere evrakımızın,
Belediye Meclisi’ne  havalesini arz ederim.                                                                                                    

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 06.01.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 06/01/2020 tarih ve 129 sayılı yazıları Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Müdürlük İş ve İşlemleri hakkındaki teklifi görüşülerek; uygun görülmediğinden teklifin Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.      

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020 yılı Ocak ayı  toplantılarının  10.01.2020  tarihli 2. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonun hazırladığı 09.01.2020   tarih ve 06 sayılı Müdürlük İş ve İşlemleri Hakkındaki raporu görüşülerek, raporun kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar  No     :  2020/10

Karar Tarihi:  02.03.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Kurulması Hk.

TEKLİF =  Kadın – Erkek eşitliği herkes için temel bir hak ve demokrasi için gerekli bir değer niteliğindedir. Bu hakkın hayata geçirilmesi için kanunen tanınmasının yanı sıra yaşamın her alanında etkili uygulanmasına ihtiyaç vardır.

İç İşleri Bakanlığı yayınladığı 2010/10 sayılı genelgesi ile yerel eşitlik eylem planlarının, yerel seviyede kadın-erkek eşitliğini gerçekleştirmeyi hedeflediğini ve bunun içinde toplumsal cinsiyet yaklaşımını yerel yönetim anlayışına yerleştirmeyi ve uygulamaların sürdürülebilirliğini amaçladığını ifade etmiştir.

Bu anlamda Toplumsal Cinsiyet eşitliği komisyonunun kurulması amacıyla önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

TEKLİF - KARAR  :  Belediye Meclisinin 8.Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020 yılı Mart ayı  toplantılarının  02.03.2020 tarihli 1. Birleşiminde  Meclis Üyesi Engin ÇELİK’in yazılı sunduğu önergesi oybirliğiyle gündem maddelerine alınmıştır. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurulmasına ve üyelikleri için yapılan müzakere ve açık oylama sonucu; Nesrin KARANFİL, Rıza ÇİFTÇİOĞLU ve Ali Fuat AKALIN’ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Karar  No     :  2020/11

Karar Tarihi:  05.03.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Nikah İşlem Ücretinde Düzenleme Hk.

TEKLİF =   5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi (f) bendi gereğince, kanunlarda vergi, resim, harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak 2020 yılı Adalar Belediyesi Ücret Tarifesi, Adalar Belediye Meclisi tarafından 11.10.2019 tarih ve 2019/50 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Ancak, 2020 mali yılı için, yazımız ekinde sunulan Müdürlüğümüz Evlendirme Memurluğu Nikah İşlem Ücretinde düzenleme ve güncelleme yapılması gerektiğinden, karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisi’ne havalesini,Olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 02.03.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.02.2020 tarih ve 1837 sayılı “Ücret Tarifesi Düzenlemesi” hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

             Meclise arz ederiz.

 

YAZI İŞLERİMÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI ÜCRET TARİFESİ TEKLİFİ

EVLENDİRME MEMURLUĞU

2020 YILI İÇİN UYGULANAN(TL)

2020 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN (TL)

2020 YILI İÇİN KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLEN (TL)

Eşlerden Birinin Ya da İkisinin Yabancı Olması Durumunda Ek Ücret

750,00TL

900,00TL

900,00TL

KARAR  :  Belediye  Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020 Yılı Mart  Ayı Meclis Toplantılarının 06.03.2020 tarihli 2. Oturumunda; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 05.03.2020  tarih ve 07  sayılı Nikah İşlem Ücretinde Düzenleme hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar  No     :  2020/12

Karar Tarihi:  06.03.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Seyyar Satış Faaliyetleri Yönergesi Hk.

TEKLİF =   Adalarımızda bulunan yurttaşlarımızdan belediyemize her yıl yaz sezonu öncesinde geçimini sağlamak maksadıyla seyyar stant izni talebinde bulunulmaktadır.  Başvuruda bulunanlara belli kriterler takip edilerek uygun alanlarda stant izni verilmektedir.

Gelinen noktada; Adalı yurttaşlarımızdan stant izni talebinde bulunanlara belli bir düzen dahilinde izin ve hak tanımak, bu hususların işleyişine bir sistem getirmek üzere Seyyar satış faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin yönerge hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Hazırlanan Yönergenin Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmesini;

Olurlarınıza arz ederim.          

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 02.03.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Zabıta Müdürlüğü’nün 02.03.2020 tarih ve 1983 sayılı yazıları “Seyyar Satış Faaliyetleri Yönergesi” hakkındaki teklifi görüşülerek;  teklifin düzeltilerek kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.    

KARAR  :  Belediye  Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020 Yılı Mart  Ayı Meclis Toplantılarının 06.03.2020 tarihli 2. Oturumunda; Hukuk Komisyonunun hazırladığı 05.03.2020  tarih ve 01  sayılı Seyyar Satış Faaliyetleri Yönergesi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.      

Karar  No     :  2020/13

Karar Tarihi:  06.03.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Seyyar Belge Ücretleri Hk.

TEKLİF =   Adalarımızda bulunan yurttaşlarımızdan belediyemize her yıl yaz sezonu öncesinde geçimini sağlamak maksadıyla seyyar stant izni talebinde bulunulmaktadır. Başvuruda bulunanlara belli kriterler takip edilerek uygun alanlarda stant izni verilen yurttaşlar, Belediye meclisince belirlenen Seyyar Belge ücretini ödemektedir. 2019 Eylül ayı Meclisinde 2020 yılına ait stant seyyar belge ücretleri El Sanatları Sokağı: 500 TL, Emniyet Müdürlüğü yanı:850 TL. Diğer bütün yerler: 1250 TL Olarak belirlenmiş olup, miktarlarının az durumda olduğu değerlendirilmektedir.

                 Stant izni verilecek bütün yerler için, 2000,00 (ikibin) TL olarak yeni bir karar almak üzere Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmesini;

     Olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 02.03.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Zabıta Müdürlüğü’nün 02.03.2020 tarih ve 1985 sayılı “Seyyar Belge Ücretleri” hakkındaki teklifi görüşülerek, belirtilen yerlerle ilgili Seyyar Belge Ücretinin 2.500 TL olmasına, ayrıca şehit ve engelli vatandaş için karar alınan ücretin %50 indirimli olarak uygulanmasına, teklifin değiştirilerek kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

                  Meclise arz ederiz.

SIRA NO

NEVİ

2019 YILI İÇİN UYGULANAN ÜCRETLER(TL)

2020 YILI İÇİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE TEKLİF EDİLEN ÜCRETLER

KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLEN (TL)

1

SEYYAR BELGE ÜCRETİ

1.000TL

1.100 TL

2,500 TL

2

EL SANATLARI SOKAĞI, BELGE ÜCRETİ

400 TL

500 TL

2,500 TL

3

EMNİYET MÜDÜRLÜĞ PARK YANI (SEYYAR BELGE ÜCRETİ)

750 TL

850 TL

2,500 TL

KARAR  :  Belediye  Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020 Yılı Mart  Ayı Meclis Toplantılarının 06.03.2020 tarihli 2. Oturumunda; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 05.03.2020  tarih ve 08  sayılı Seyyar Belge Ücretinde Düzenleme hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.             

Karar  No     :  2020/14

Karar Tarihi:  06.07.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Encümen Üye Seçimi

TEKLİF =   5393 sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinde; “Belediye Encümeni, Belediye Başkanının başkanlığında; Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, Mali Hizmetler Birim Amiri ve Belediye Başkanın birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur” hükmüne istinaden;

Adalar Belediye Meclisi tarafından; 2 üyeden oluşacak ve 1 yıl süre ile görev yapacak

Daimi Encümen Üyesi seçimi yapılması için evrakımızın;

Belediye Meclisine havalesi’ ni arz ederim.

TEKLİF - KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 1. Toplantı yılı, 2020 yılı Temmuz ayı  toplantılarının  06.07.2020 tarihli 1. Birleşiminde  Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.04.2020 tarih ve 2904  sayılı yazısına istinaden seçilecek olan Encümen Üye seçimi yapılan gizli oylama sonucunda mevcut  12 oydan, Nesrin KARANFİL  9 oy  ve HALUK Salih DERMAN 9 oy alarak Belediye Daimi Encümen  üyeliklerine seçilmelerine oyçokluğuyla karar verildi.

Karar  No     :  2020/15

Karar Tarihi:  06.07.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  İhtisas Komisyonları Üye Seçimi.

TEKLİF =      5393 sayılı Belediye Kanununun İhtisas komisyonları başlıklı 24. maddesinde; Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” hükmüne istinaden;

1 yıl süre ile görev yapacak;

1-)Hukuk Komisyonu

2-)İmar Çevre Sağlık Komisyonu,

3-)Plan Bütçe Komisyonu,

4-)Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu 

Kurulması ve üye seçimlerinin yapılması için yazımızın;

Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

TEKLİF - KARAR  : 

Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020 yılı Temmuz ayı toplantılarının  06.07.2020  tarihli 1. Birleşiminde  Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.04.2020 tarih ve  3019  sayılı yazısına istinaden seçilecek olan;

Bir yıl süre ile görev yapacak 3 üyeden oluşan Hukuk Komisyonu  kurulması ve üyelikleri için yapılan müzakere ve açık oylama sonucu; Engin ÇELİK, Rıza ÇİFTÇİOĞLU ve Kemal TÜRKYILMAZ’ ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Bir yıl süre ile görev yapacak 3 üyeden oluşan İmar Çevre ve Sağlık Komisyonu kurulması ve üyelikleri için yapılan müzakere ve açık oylama sonucu; Nesrin KARANFİL, Metin ÖNAL  ve Ali Fuat AKALIN’ ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Bir yıl süre ile  görev yapacak 3 üyeden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu kurulması ve üyelikleri için yapılan müzakere ve açık oylama sonucu; Engin ÇELİK, Rıza ÇİFTÇİOĞLU ve İsmail Hakkı DURMUŞ ’ un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Bir yıl süre ile görev yapacak 3 üyeden oluşan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurulması ve üyelikleri için yapılan müzakere ve açık oylama sonucu; Nesrin KARANFİL, Haluk Salih DERMAN ve Ali Fuat AKALIN’ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Karar  No     : 2020/16

Karar Tarihi: 06.07.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Norm Kadro Çalışmaları.

TEKLİF =   Belediyemiz norm kadro cetvelinde, dolu olan 4. Kadro Derece Veri Haz. ve Kontrol İşletmeni G.İ.H Kadro Unvanının 3. Kadro Derece G.İ.H  Veri Haz. ve Kontrol İşletmeni olarak, Zabıta Memuru 6. Kadro Derece GİH 1 adet Zabıta Memuru Kadro Unvanı 4. Kadro Derece GİH Zabıta Memuru olarak, Zabıta Memuru 9. Kadro Derece GİH 1 adet Zabıta Memuru Kadro Unvanı 6. Kadro Derece GİH Zabıta Memuru olarak, Zabıta Memuru 9. Kadro Derece GİH 1 adet Zabıta Memuru Kadro Unvanı 7. Kadro Derece GİH Zabıta Memuru olarak, Mühendis (Çevre Y.Müh.) 8. Kadro Derece T.H.S. 2 adet Kadro Unvanının 5. Kadro Derece T.H.S olarak, Mühendis (Çevre Y.Müh.) 8. Kadro Derece T.H.S. 1 adet Kadro Unvanının 4. Kadro Derece T.H.S. olarak, Mühendis ( İnşaat Müh.) 8. Kadro Derece T.H.S. 1 adet Kadro Unvanının 5. Kadro Derece T.H.S. olarak, Mimar 8. Kadro Derece T.H.S. 1 adet Kadro Unvanının 5. Kadro Derece T.H.S. olarak, Tekniker Mimar 9. Kadro Derece T.H.S 1 adet Kadro Unvanının 4. Kadro Derece T.H.S olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunun 9. Maddesi ve 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi gereği kazanılmış haktan dolayı değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğundan hazırlanan dolu kadro cetveli değişikliği   III sayılı cetvel ekte sunulmuştur.

İncelenerek gerekli kararın alınması için evrakımızın Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020  yılı Temmuz ayı  toplantılarının  06.07.2020 tarihli 1. Birleşiminde  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/03/2020  tarih ve 2824 sayılı yazıları ile  Norm Kadro Çalışmaları  hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar  No     :  2020/17

Karar Tarihi:  06.07.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Protokol Yetkisi Verilmesi

TEKLİF =   Belediyemize ait kara araçlarının yıllık bakım – onarımının  yapılması, akaryakıt ve yağ teminin sağlanması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapılması düşünülmektedir.  

Protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi amacıyla evrakımızın Belediye Meclisi’ne havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.

 TEKLİF - KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020 yılı Temmuz ayı  toplantılarının  06.07.2020 tarihli 1. Birleşiminde  Fen İşleri Müdürlüğü’nün 18.06.2020 tarih ve 4333 sayılı “ Protokol Yetkisi Verilmesi” hakkındaki teklifi görüşülerek; teklif-karar olarak kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar  No     :  2020/18

Karar Tarihi:  06.07.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Protokol Yetkisi.

TEKLİF =   Belediyemize ait Heybeliada isimli araba taşıyıcı gemisi, Şehit Nadir Güneş isimli araba taşıyıcı gemisi, Horoz Reis ve Hızır Reis isimli teknelerinin yıllık bakım – onarımın yapılması, akaryakıt ve yağ teminin sağlanması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi  Adalardaki çalışmalarında dolayı gemilerimize ek olarak 150 ton mazot ihtiyacı duyulmaktadır.          

Yapılan protokolle istinaden ek Protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi amacıyla evrakımızın Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.

TEKLİF - KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020 yılı Temmuz ayı  toplantılarının  06.07.2020 tarihli 1. Birleşiminde  İşletme Müdürlüğü’nün 01.07.2020 tarih ve 4808 sayılı “Protokol Yetkisi Verilmesi” hakkındaki teklifi görüşülerek; teklif-karar olarak kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar  No     :  2020/19

Karar Tarihi:  10.07.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  2019 Yılı İdari Faaliyet Raporu

TEKLİF =   Faaliyet Raporları 22024496-040 – E.2815 29.03.2018 tarih 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İdarelerinde hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre hazırlanan 2019 İdari Faaliyet Raporumuzun Nisan ayı Meclisi’nde görüşülmek üzere Belediye Meclisi’ne havalesini;

      Olurlarınıza arz ederim.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2020 yılı Temmuz ayı  toplantılarının  06.07.2020 tarihli 1. Birleşiminde  Mali Hizmetler  Müdürlüğünün 27.03.2020 tarih ve 1127 sayılı yazısı ekinde yer alan Adalar Belediyesinin 2019 yılına ait İdare Faaliyet Raporu görüşülerek yapılan müzakere ve ad okunmak sureti ile yapılan açık oylama sonucu; mevcut 12 üyeden, 9 kabul, 3 ret oyu alarak Faaliyet Raporunun kabulüne karar verildi.

Karar  No     :  2020/20

Karar Tarihi:  10.07.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  2019 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı 

TEKLİF =   5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin Bütçe Kesin Hesabının Düzenlenmesi ve Görüşülmesi başlıklı 40. maddesi doğrultusunda hazırlanan ve Belediye Encümeni'nin 28.04.2020 tarih 21 sayılı kararı ile kabul edilen, 2019 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile bağlı cetvelleri ekte sunulmaktadır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince incelenmek ve karara bağlanmak üzere yazımızın ve eklerinin Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.

KOMİSYON İNCELEMESİ=

Adalar Belediyesi"nin 2019 Mali Yılı Kesin Hesabının 5393 sayılı kanunun 64.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince komisyonumuzca incelenerek aşağıya çıkartılmıştır.

GELİR HESABI:

 

2019 YILI BÜTÇESİ

2019 YILI NET GERÇEKLEŞEN GELİR

GERÇEKLEŞEN GELİRİN BÜTÇEYE ORANI (%)

01 VERGİ GELİRLERİ

21.470.000,00

18.193.881,13

84,74

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

8.912.000,00

5.424.664,93

60,86

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

1.575.000,00

373.115,34

23,68

05 DİĞER GELİRLER

9.043.000,00

8.648.372,86

95,56

06 SERMAYE GELİRLERİ

0,00

0,00

0,00

09 RED VE İADELER(-)

0,00

0,00

0,00

TOPLAM

41.000.000,00

32.640.034,26

79,60

 

 

2019 YILI TOPLAM TAHAKKUK

2019  YILI GERÇEKLEŞEN TAHSİLAT

GERÇEKLEŞME ORANI (%)

DEVREDEN TAHAKKUK

01 VERGİ GELİRLERİ

30.547.538,42

18.193.881,13

59,55

12.351.323,29

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

7.411.342,01

5.424.664,93

73,19

1.963.880,92

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

373.115,34

373.115,34

100

0,00

05 DİĞER GELİRLER

13.024.988,22

8.648.372,86

66,39

4.376.615,36

06 SERMAYE GELİRLERİ

0,00

0,00

0,00

0,00

08 ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR

0,00

0,00

0,00

0,00

TOPLAM

51.356.983,99

32.640.034,26

63,56

18.691.819,57

Karar  No     :  2020/20

Karar Tarihi:  10.07.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Gelir Bütçesinde;

Gelirlerin Belediye Gelirleri kanununda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edildiği,

Vergi Gelirleri  olarak 18.193.881,13 TL gerçekleşen net tahsilatın bütçesine  göre oranı % 84,74 , net gerçekleşen toplam gelir tahakkukuna oranı     % 59,55  olarak gerçekleşmiştir.

Teşebbüs ve Mülkiye Gelirleri  olarak 5.424.664,93.-TL. gerçekleşen net tahsilatın bütçesine göre %60,86,  net gerçekleşen toplam gelir tahakkukuna oranı     % 73,19 olarak  gerçekleşmiştir.

Alınan bağış ve yardımlar  olarak 373.115,34.-TL. gerçekleşen net tahsilatın bütçesine göre % 23,68, net gerçekleşen toplam gelir tahakkukuna oranı     % 100 olarak  gerçekleşmiştir.

Diğer gelirler  olarak 8.648.372,86TL. gerçekleşen net tahsilatın bütçesine göre % 95,63 , net gerçekleşen toplam gelir tahakkukuna oranı     % 66,39 olarak  gerçekleşmiştir.

2019 yılında toplam 32.640.034,26.-TL  net gelir elde edilmiş ve bu gelirin toplam tahmini bütçeye oranı % 79,60 olarak gerçekleştiği, 2019 yılı toplam tahakkuka oranı % 63,56 olarak gerçeklştiği ve 2020 Mali yılına 18.691.819,57.-TL. tahakkuk artığı devredildiği görülmüştür.

ÖDENEK VE HARCAMALARIN HARCAMA KALEMLERİNE DAĞILIMI GÖSTERİR CETVEL

 

2019

AÇIKLAMA

Net Ödenek Toplamı

 

Toplam Harcama

Toplam Harcamanın Bütçe Ödeneğine Oranı (gerçekleşme)

Harcama KalemininToplam harcamaya  Oranı

 

01

Personel Giderleri

12.723.182,00

13.471.180,30

105,79

37,65

 

02

Sos.Güv.Kur.Devlet Prim Gid.

1.869.100,00

2.012.936,04

107,69

5,61

 

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

17.465.500,00

15.722.042,44

90,01

43,94

 

04

Faiz Giderleri

1.000.000,00

515.277,79

51,52

1,44

 

05

Cari Transferler

4.050.000,00

4.062.886,08

100,31

11,36

 

06

Sermaye Giderleri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

Sermaye Transferleri

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

Borç Verme

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

Yedek Ödenekler

3.892.218,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

TOPLAM

41.000,000,00

35.784.322,65

87,27

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar  No     :  2020/20

Karar Tarihi:  10.07.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

GİDER HESABI:

Gider Bütçesinde,

Personel Gideri için 13.471.180,30TL olarak bütçesine göre % 105,79 , gerçekleşen gider bütçesi için % 37,65  oranında harcama yapıldığı,

Sosyal Güvenlik Kurumlarında Ödemeler için 2.012.936,04 TL olarak bütçesine göre % 107,69, gerçekleşen gider bütçesi içinde % 5,61 oranında harcama yapıldığı,

Mal ve hizmet Alımları için 15.722.042,44 TL olarak bütçesine göre % 90,01 gerçekleşen gider bütçesi içinde % 43,94 oranında  harcama yapıldığı,

Faiz Giderleri için 515.277,79 TL, olarak bütçesine göre % 51,52 , gerçekleşen gider bütçesi içinde % 1,44 oranında harcama yapıldığı,

Cari Transferler için 4.062.886,08 TL olarak bütçesine göre %100,31 , gerçekleşen gider bütçesi içinde % 11,36 oranında harcama yapıldığı,

Toplam Gider Bütçesinin 35.784.322,65 TL olarak gerçekleştiği ve bu giderin bütçe oranının % 87,27 olarak gerçekleştiği ,

Gider Bütçesinde ,gerçekleşen rakamlara bakıldığında ödenek üstü harcama yapılmadığı, yıl içerisinde toplam 6.601.072,34 TL eklenmiş, 6.601.072,34 TL düşülmüş toplam 41.000.000,00 TL ödenek oluşmuştur. Bu ödenekten 35.784.322,65 TL harcanmış, 5.215.677,35 TL iptal edilmiştir.

Taşınır Kodu

Taşınır Adı

Geçen Yıldan Devereden Tutar

Yıl içinde giren tutar

Toplam Tutar

Yıl içinde çıkan tutar

Gelecek yıla dereden tutar

150

İlk maddeve malzemeler(tüketim malz)

            426.996,32

        1.215.356,59

    1.642.352,91

       967.004,95

          675.347,96

253

Tesis, makine ve cihazlar

   

395.550,62

 

         10.526,27

406.076,89

                9.988,12

396.088,77

254

Taşıtlar

5.231.337,56

8.241,60

5.239.579,16

0,00

5.239.579,16

255

Demirbaşlar

2.042.714,12

237.692,75

2.280.406,87

186.764,65

2.093.642,21

Taşınır Kesin Hesabında:

Tüketim malzemeleri için 426.996,32 TL devreden, 1.215.356,59 TL giriş, 967.004,95 TL çıkışla devreden tutarın 675.347,96 TL olduğu, Tesis,makine ve cihazlar için 395.550,62 TL devreden,   10.526,27 TL. giriş, 9.988,12TL çıkışla devreden tutarın 396.088,77 TL olduğu, Taşıtlar için 5.231.337,56 TL. devreden, 8.241,60TL. giriş, 0,00TL çıkışla devreden tutarın 5.239.579,16 TL olduğu, Demirbaşlar için 2.042.714,12 TL devreden, 237.692,75 TL giriş, 186.764,65TL çıkışla  devreden tutarın 2.093.642,21TL olduğu muhasebe kayıtlarıyla uyumlu olduğu görülmüştür.

Karar  No     :  2020/20

Karar Tarihi:  10.07.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

    1 - 2019 Yılı toplam 51.356.983,99TL  Belediye geliri tahakkuk etmiş olup, 32.640.034,26 TL  tahsilat yapılmıştır. Gelirin % 63,56 oranında tahsilatı  sağlanmıştır. 18.691.819,57 TL  yılına tahakkuk devir etmiştir.

    2 - Bütçeyle verilen ödeneğin amacına uygun olarak kullanılıp yapılan harcamaların gerçek bir ihtiyaç karşılığı olduğu tespit edilmiştir.

    3 - Yapılan harcamalar 5393 sayılı Kanunun 60. maddesinde sayılan giderleri  kapsamaktadır.

    4- 2019 yılında tahmin edilen bütçe gideri 41.000.000,00TL. olup, 35.784.322,65 TL  harcama yapılmıştır. 5.215.677,35TL ödenek iptal edilmiştir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =

Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantılarının 06.07.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün  29/04/2020 tarih ve 2995 sayılı yazıları ile 2019 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı hakkındaki teklifi görüşülerek; teklifin olduğu gibi kabulü komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2019 Yılı Temmuz   Ayı Meclis Toplantılarının 10.07.2020 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 09.07.2020  tarih ve 10  sayılı 2019 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı  hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oyçokluğu  ile kabulüne karar verildi    

Karar  No     :  2020/21

Karar Tarihi:  10.07.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ= Borçlanma

TEKLİF =    5393 Sayılı Kanunun 68. Maddesi e fıkrasında “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir.” Denmektedir.

Adalar İlçesi’nin sayfiye yeri olması Kurumumuzun Ocak-Şubat-Mart-Nisan aylarında tahsilat oranlarının düşük olmasına sebep olmaktadır. Bu durumun, Kurumumuza 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesiyle verilen asli görevleri yerine getirirken aksamaya sebebiyet vermemesi için nakit ihtiyacını karşılamak üzere;

5393 Sayılı Kanunun 68. Maddesi e fıkrası hükmü gereği Özel veya kamu bankalarından 4.000.000,00 TL borçlanmak için Belediye Başkanına borçlanma yetkisi verilmek üzere evrakımızın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim.

2019 yılı kesinleşmiş Bütçe gelirleri

Yeniden Değerleme Oranı %

Toplam

%10u

32.640.034,26 TL

 22,58

40.010.153,99 TL

4.001.015,39 TL

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Temmuz  Ayı Meclis Toplantılarının 06.07.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01/07/2020  tarih ve 4776 sayılı Borçlanma  hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oyçokluğu  ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2020 Yılı Temmuz  Ayı Meclis Toplantılarının 10.07.2020 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 09.07.2020  tarih ve 10 sayılı Borçlanma   hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Karar  No     :  2020/22

Karar Tarihi:  10.07.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Zincir Marketler Hakkında

TEKLİF =   İlçemiz, Adalar topluluğundan oluşmaktadır. Toplam da 9 ada bulunmaktadır. 5 ada da yerleşim yeri olarak kullanılmaktadır. İlçemizin 2019 yılı TUİK verilerine göre Nufusu 15.238 olduğu tespit edilmiştir. İlçemizin yüzölçümüde dikkate alındığında işyerlerinin binalarının çoğunun bitişik nizam olması açılmış olan marketlerin ve işyerlerini mesafe olarak birbirilerine çok yakın ve aynı Mahalle, aynı cadde sokaklarda yer alması adaların tarihi dokusunu etkilemektedir. İlçemizdeki sınırlı sayıdaki küçük esnafıda korumak gerekmektedir. Son zamanlarda açılan Ulusal ve uluslar arası hizmet veren zincir marketlerin ruhsatlandırılması ve bu marketlerde satılan ürün çeşitliliği nedeni ile ( kasap, bakkal, manav, Giyim mağazası, Kuruyemiş, büfe, zücaciye, su satış yeri balıkçı vb.) birçok küçük esnafı olumsuz etkilemektedir. Küçük esnaf bu zincir marketlerle rekabet edememektetedir. Zincir Marketlerde satılan ürün çeşitliliği, bir çok küçük esnaf adamızda daimi ikamet eden ve gelen ziyaretçilere hizmet vermektedir. Ulusal ve Uluslar arası Süper marketler Groos marketler zinciri indirim kampanyaları gibi satış taktikleri ile yaptıkları tanıtıcı reklam afiş benzeri uygulamalar çevre ve görüntü kirliliği ile ilçemizin tarihi dokusuna zarar vermekle birlikte küçük esnafın rekabet etme şansını ortadan kaldırmaktadır.

Son zamanlarda Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından da küçük esnafın korunması yönünde yasalar ve kanunlar çıkartma çalışmaları da devam etmektedir.

Bütün bu durumlar da göz önünde bulunulduğunda nüfus ve yüzölçümü ve adaların kültürel ve turistik dokusunu dikkate alınarak bundan sonraki başvuru talepleri kabul edilmemesi için Belediye Meclisimizce karar alınarak uygulamaya geçilmesini arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantılarının 06.07.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Meclis Üyesi Engin ÇELİK tarafından sunulan 06.07.2020 tarihli ve Zincir Marketler hakkındaki önerge hakkında teklifi görüşülerek, gerekli inceleme ve detaylı çalışmaları yapıp tekrar Meclise sunulmak üzere Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne gönderilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz. 

KARAR:      Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2020 Yılı Temmuz  Ayı Meclis Toplantılarının 10.07.2020 tarihli 2. Birleşiminde; Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonun ortak hazırladığı 09.07.2020  tarih ve 11 sayılı Zincir Marketler hakkındaki raporu görüşülerek, raporun   oybirliği ile kabulüne karar verildi.                 

Karar  No     :  2020/23

Karar Tarihi:  10.07.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Geçici Ruhsat

TEKLİF =   Belediye sınırları dahilinde İmar Kanuna uygun olmayan şekilde yapılan ve sahalar içinde kalan ruhsatsız ve iskansız yapılardaki iş yerlerine Mer-i kanun ve yönetmeliklere uygun olmaması nedeni ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenememektedir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenemeyen işyerleri su kirliliği kontrol yönetmeliği, itfaiye, Yangın Hava Kirliliği Gürültü Kirliliği Yönetmeliği ve Can, mal güvenliği açısından tetkik edilemediğinden Toplum ve Çevre Sağlığı açısından potansiyel suçlu durumuna düşmektedir.  5393 sayılı Belediye Kanununu, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair kanun ile 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin ve eklerinin 6. Maddesi gereği " Yetkili idareden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan açılan iş yerleri yetkili idareler tarafından kapatılır. " hükmü gereğince ilçemiz sınırları dahilinde Sıhhi, Gayrisıhhi, Umuma Açık istirahat ve Eğlence yerleri faaliyetten men işlemi uygulanarak mühürleme yapılmaktadır.

Bu durumda hem işletmeciler mağdur olmakta hem de belediyemiz gelir kaybı yaşamaktadır. Diğer taraftan faaliyetten men işlemi ile mühürlen yerler işletmeciler tarafından mühür fekti yapılarak işletme izinsiz çalışmaya devam etmekte ve belediyemiz yetkilileri tarafında cumhuriyet savcılığına suç duyurusu yapılarak adli soruşturma yapılmakta bu durum işletmecilerin sicillerine işlendiğinden mağduriyetler yaşamaktadır.

Özel yapı gerektiren işyerleri haricinde kalan işyerlerine 3572 sayılı Kanun  4. Maddesi gereğince;

a)İnsan sağlığına zarar vermemek,

b)Çevre kirliliğine yol açmamak,

c) Yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, çevre ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı davranmamak koşuluyla işyerlerine mevcut Belediye Meclisinde kabul edilerek uygulanan ücret ve harçlar alınarak bir (1) yıllık çalışma izin belgesi verilmesi ve her yıl mevcut ücret tarifesinin uygulanarak işyeri ruhsatlarının yenilenmesi için Belediye Meclisinden karar alınarak uygulamaya konulması hususunu arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantılarının 06.07.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Meclis Üyesi Engin ÇELİK tarafından sunulan 06.07.2020 tarihli ve Geçici Ruhsat hakkındaki önerge  teklifi görüşülerek, teklifin kabul edilmeyerek aynen iadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.   

KARAR:      Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2020 Yılı Temmuz  Ayı Meclis Toplantılarının 10.07.2020 tarihli 2. Birleşiminde; İmar Çevre ve Sağlık Komisyonu ve Hukuk Komisyonun ortak hazırladığı 09.07.2020  tarih ve 2 sayılı Geçici Ruhsat hakkındaki raporu görüşülerek, raporun   oybirliği ile kabulüne karar verildi.   

Karar  No     :  2020/24

Karar Tarihi:  10.07.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=   Adalar Belediyesi Personel Limited Şirketi Hk.

TEKLİF =     Belediyemiz bünyesinde bulunan %100'ü Belediyemize ait olan Adalar Belediyesi Personel Limited Şirketi'ne belediyemizi temsil etmek üzere atama yapma veya temsil yetkisinin geri alınmasına karar verme yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi için Belediye Meclisince karar alınarak uygulamaya geçilmesi hususunu,

        Olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  

Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantılarının 06.07.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Meclis Üyesi Engin ÇELİK tarafından sunulan 06.07.2020 tarihli ve Belediye Başkanına Yetki Verilmesi hakkındaki önerge teklifi görüşülerek, teklifin kabulüne komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.      

KARAR:   Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2020 Yılı Temmuz  Ayı Meclis Toplantılarının 10.07.2020 tarihli 2. Birleşiminde; Hukuk Komisyonun hazırladığı 09.07.2020  tarih ve 2 sayılı Belediye Başkanına Yetki Verilmesi  hakkındaki raporu görüşülerek, raporun   oybirliği ile kabulüne karar verildi.        

Karar  No     : 2020/25

Karar Tarihi: 07.09.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  İlçe Belediyelerine Yapılacak Yardımlar

TEKLİF =   İlgi: 20.08.2020 tarih 116115 sayılı yazı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.07.2020 tarih ve 519 sayılı kararında Adalar Belediyesi’nin ulaşım yollarının yapım, bakım, onarım, alt üst yapının rehabilite edilmesinde kullanılmak üzere 721.916,93 TL’yi aşmamak üzere malzeme bedeli dahil gerekli asfalt kaplamaları için mali ve ayni yardım yapılması uygun görülmüştür.

Müdürlüğümüzün ilçe yollarının bakım ve onarımında değerlendirmek üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca Belediyemize tahsis edilen 721.916,93 TL şartlı hibe yardımının talep edilmesi bu yardımın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (g) bendine göre kabulü için karar alınması, konu ile ilgili kamu kurumları ile Belediyemiz arasında uygulamaya yönelik işbirliği protokollerinin imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim.

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020  yılı Eylül  ayı  toplantılarının  07.09.2020 tarihli 1. Birleşiminde  Fen İşleri Müdürlüğünün 01/09/2020  tarih ve 6924 sayılı yazıları ile  İlçe Belediyelerine Yapılacak Yardımlar  hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar  No     : 2020/26

Karar Tarihi: 11.09.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Taşınmazların ve Kiralama İşlemlerini İşletme Müdürlüğüne Devri

TEKLİF =   İlgi: a)10.01.2020 tarih ve 2020/03 sayılı Meclis Kararı

                        b)01.06.2020 tarih ve 2020 /3935 sayılı Başkanlık Oluru

                  İlgi (a) Meclis Kararı ile İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamına giren taşınmazların Müdürlüğümüze devri uygun görülmüştür.

            Kiraya verilen taşınmazların taraflarca imzalanmış olan sözleşmelerinde, sözleşmelerin İdare tarafı olarak Adalar Belediyesi Ulaşım Turizm Spor Kültür ve Eğitim İşletmesi gözükmekte olduğundan, bu dosyalardaki iş ve işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde yürütülmesinin, taraflarca imzalanmış olan sözleşme hükümlerine aykırılık teşkil edeceği ve ayrıca taşınmazların kiralamalarına dair cari hesapların da İşletme Müdürlüğünde bulunmasından dolayı İşletme Müdürlüğü tarafından işlemlerin devam ettirilmesi için ilgi (b) Başkanlık Oluru alınmıştır.

            Emlak İstimlak Müdürlüğünün kapatılmasından itibaren geçen süreç içersinde, çalışma yönetmeliğinde yer alan ve ayrı bir müdürlük altında yürütülmesi gereken tüm iş ve işlemlerin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü altında bir alt birim tarafından yürütülmesi gereken tüm iş ve işlemlerin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü altında bir alt birim tarafından yürütülmeye çalışılması, özelikle belediyenin diğer birimleri ile koordinasyon gerektiren konular ve mevcut iş yükü göz önüne alındığında aksaklıklar yaşanmasına sebep olmaktadır.

            Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, ilgi (a) Meclis kararı ile Müdürlüğümüze devredilen iş ve işlemlerin, İşletme Müdürlüğüne yeniden devredilmesi hususunda karar alınmak üzere evrakın Belediye Meclisi’ne havalesini,

             Olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  

Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 07.09.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.08.2020 tarih ve 6764 sayılı yazıları “Taşınmazların ve Kiralama İşlemlerini İşletme Müdürlüğüne Devri” hakkındaki teklifi görüşülerek;  teklifin aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

             Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 11.09.2020 tarihli 2. Birleşim 2. Oturumunda; Hukuk Komisyonunun hazırladığı 09.09.2020  tarih ve 03 sayılı “Taşınmazların ve Kiralama İşlemlerini İşletme Müdürlüğüne Devri”   hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar  No     : 2020/27

Karar Tarihi: 11.09.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Özel Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL& Gülen ÜSTÜNEL Gündüz Bakımevi Hakkında

TEKLİF =   Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan Özel Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL& Gülen ÜSTÜNEL Gündüz Bakımevindeki öğrencilere ait Covid 19 tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, Bakanlık talimatnameleri veya Belediyemiz kararı ile önlem amaçlı bakımevi faaliyetlerine ara verilmesi ya da verilmiş olması nedeniyle tahakkuk edecek veya etmiş ücretlerin velilerden alınmaması yönünde yazımızın Belediye Meclisine havalesini;

 Olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  

Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 07.09.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 03/09/2020 tarih ve 7080 sayılı Kreş Ücret hakkındaki teklifi görüşülerek, Covid 19 tedbirleri kapsamında okul öncesi/gündüz bakımevlerini de içeren eğitime ara verilmesi ya da durdurulması adına her hangi bir genelge vs. yayınlandığında Özel Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL& Gülen ÜSTÜNEL Gündüz Bakımevinin faaliyetine ara verebileceği ve bu süreçte ücret tahakkuku yapılmaması şeklinde teklifin değiştirilerek kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 11.09.2020 tarihli 2. Birleşim 2. Oturumunda; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 09/09/2020 tarih ve 12 sayılı Kreş Ücret hakkındaki teklifi görüşülerek , raporun  oybirliği  ile kabulüne karar verildi.

Karar  No     : 2020/28

Karar Tarihi: 11.09.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Fiyatların Belirlenmesi- Tarifeler

TEKLİF =   5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (f) bendi gereğince, kanunlarda vergi, resim, harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerinin ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan alt ve üst sınırlar belirtilen vergi, resim ve harçların belirlenmesi gerektiğinden; 2021 mali yılında uygulanacak ücret vergi, resim ve harçlar için karar alınmak üzere yazımızın ve eklerinin Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  

Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 07.09.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 31.08.2020 tarih ve 7036 sayılı yazıları Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2021 Yılı Fiyatların Belirlenmesi - Tarifeler hakkındaki teklifi görüşülerek; teklifin değiştirilerek kabulü komisyonumuzca katılanların oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 11.09.2020 tarihli 2. Birleşim 2. Oturumunda; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 09/09/2020 tarih ve 13 sayılı Fiyatların Belirlenmesi - Tarifeler hakkındaki teklifi görüşülerek , raporun  oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Karar  No     : 2020/29

Karar Tarihi:11.09.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Ulusal ve Uluslar arası Zincir Marketler

TEKLİF =        İlçemiz, Adalar topluluğundan oluşmaktadır. Toplamda 9 ada bulunmaktadır. 5 ada da yerleşim olarak kullanılmaktadır. İlçemizin 2019 yılı TUİK verilerine göre Nüfusu 15.238 olduğu tespit edilmiştir. İlçemizde yüz ölçümünde dikkate alındığında işyerlerinin binalarının çoğunun bitişik nizam olması açılmış olan marketlerin ve işyerlerini mesafe olarak birbirilerine çok yakın ve aynı mahalle, aynı cadde sokaklarda yer alması tarihi dokusunu korumanın yanında ilçemizdeki sınırlı sayıdaki küçük esnafı da korumak gerekmektedir. Son zamanlarda açılan Ulusal ve uluslar arası hizmet veren zincir marketlerin ruhsatlandırılması ve bu marketlerde satılan ürün çeşitliliği nedeni ile  ( kasap, bakkal, manav, giyim mağazası, kuruyemiş, büfe zücaciye, su satış yeri balıkçı) gibi birçok küçük esnası olumsuz etkilemektedir. Küçük esnaf bu zincir marketlerle rekabet edememektedir. Zincir Marketlerde satılan ürün çeşitliliği birçok küçük esnaf adamızda daimi ikamet eden ve gelen ziyaretçilere hizmet vermektedir. Ulusal ve Uluslararası Zincir Marketler indirim kampanya gibi satış taktikleri ile yaptıkları tanıtıcı reklam afiş benzeri uygulamalar çevre ve görüntü kirliliği ile ilçemizin tarihi dokusuna zarar vermekle birlikte küçük esnafın rekabet etme şansını ortadan kaldırmaktadır.

          Son zamanlarda Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından da küçük esnafın korunması yönünde yasalar ve kanunlar çıkartma çalışmaları da devam etmektedir.

          İlçemizde açılacak marketlerde aranacak şartlar;

 • Müşteri giriş ve çıkış kapası haricinde olağanüstü durumlar için ( yangın, deprem vb.) üçüncü bir kapının bulunması,
 • Binanın kendi alanı içerisinde yapısal olarak engelli (Yaya kaldırımına veya yola işgal olmada ) giriş ve çıkışının cephelerinin çevresinde olmadan) giriş ve çıkışının olması,
 • Ulusal zincir marketler arası en az 100 metre mesafe bulunması,
 • Ulusal zincir market açılacak yerin 300 m² ( depolama alanının en az 100 m² olması),
 • Ulusal zincir marketlerin geri dönüşüm depolama alanının bulunması,
 • İşyeri içerisinde depolama alanı yoksa bodrum kattan satış yapılan zemin kata malzeme sevkiyatı için yapı ruhsatına tabi asansör bulundurulması,
 • Havalandırma Klima cephelerinin çevresinde bulunan mahalle sakinlerini rahatsız etmeyecek şekilde olması,
 • Çalışanlar için giyinme ve soyunma oda ve yeteri kadar dolaplarının bulunması,
 • Yerel Marketlerin Ulusal Zincir Marketlere devir ve ortaklık işleminin yukarıda belirtilen şartları taşıması kaydıyla yapılması.

       Ulusal ve Uluslararası Zincir Marketlere verilecek ruhsatlarda aranacak şartların uygulanması hususunda gerekli kararın alınabilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza  arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  

 • Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 07.09.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün  07.09.2020 tarih ve 7437 sayılı yazıları Ulusal ve Uluslararası Zincir Marketler hakkındaki teklifi görüşülerek; aynı gerçek veya tüzel kişi sahipliğinde bir merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren; içlerinden en az biri büyük mağaza niteliğini taşıyan en az beş şubeye sahip işletme olarak değerlendirilen Ulusal ve Uluslararası Zincir Marketlere verilecek ruhsatlarda aranacak şartların:
 • Müşteri giriş ve çıkış kapası haricinde olağanüstü durumlar için ( yangın, deprem vb.) üçüncü bir kapının bulunması,
 • Binanın kendi alanı içerisinde yapısal olarak engelli  (Yaya kaldırımına veya yola işgal olmadan ) giriş ve çıkışının cephelerinin çevresinde olmadan) giriş ve çıkışının olması,
 • Ulusal ve Uluslararası Zincir Marketler arası en az 100 metre mesafe bulunması,
 •  Ulusal ve Uluslararası Zincir Market açılacak yerin 300 m² ( depolama alanının en az 100 m²) olması,
 • Ulusal ve Uluslararası Zincir Marketlerin geri dönüşüm depolama alanının bulunması,
 • İşyeri içerisinde depolama alanı yoksa bodrum kattan satış yapılan zemin kata malzeme sevkiyatı için yapı ruhsatına tabi asansör bulundurulması,
 • Havalandırma Klima cephelerinin çevresinde bulunan mahalle sakinlerini rahatsız etmeyecek şekilde olması,
 • Çalışanlar için giyinme, soyunma odası ve yeteri kadar dolapların bulunması,
 • Yerel Marketlerin Ulusal ve Uluslararası Zincir Marketlere devir ve ortaklık işleminin yukarıda belirtilen şartları taşıması kaydıyla yapılması.
 • Ayrıca; teklif onaylanıp kesinleştikten sonra yürürlülüğe girer. Yürürlülük tarihinden önceki  Ulusal ve Uluslar arası Zincir Market Ruhsat başvurusu olup da ruhsat harcını yatırmamış olan işletmelerin de bu şartları taşıması gerekmektedir.
 • Şeklinde teklifin değiştirilerek kabulü komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

       Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 11.09.2020 tarihli 2. Birleşim 2. Oturumunda; Plan ve Bütçe  Komisyonu ve Hukuk Komisyonun ortak hazırladığı 09/09/2020 tarih ve 14 sayılı Ulusal ve Uluslararası Zincir Marketler hakkındaki teklifi görüşülerek , raporun  oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Karar  No     : 2020/30

Karar Tarihi: 11.09.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Ücret Teklifi

TEKLİF =        Müdürlüğümüzce Belediye Meclisi Kararı işe alınan İşyeri Açma ve Çalışma Eğitim ücreti isminin “ İşyeri Muayene Denetim Kontrol ve Ruhsat ücreti” olarak değiştirilmesini İlçemizde bulunan işyerlerine 2020 yılında uygulanmak üzere alınan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Eğitimi ücreti ekte yer alan faaliyet konusu listeye göre güncellenmesi için Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

Muayene Ruhsat ve Rapor harcı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI Muayene Ruhsat ve Rapor harcı teklifi

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI EĞİTİM ÜCRETİ

 

2020 YILI İÇİN UYGULANAN (TL)

2020 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN(TL)

2020 YILI İÇİN KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLEN(TL)

PLAJ

18.000,00

50.000,00

 
 

2020 YILI İÇİN UYGULANAN (TL)

2020 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN(TL)

2020 YILI İÇİN KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLEN(TL)

OTEL

18.000,00

60.000,00

 

MOTEL

12.000,00

50.000,00

 

PANSİYON

9.000,00

30.000,00

 
 

2020 YILI İÇİN UYGULANAN (TL)

2020 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN(TL)

2020 YILI İÇİN KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLEN(TL)

MARKET

15.000,00

25.000,00

 

SÜPER MARKET

25.000,00

35.000,00

 

SPOR SALONU

12.000

15.000,00

 

SPOR KOMPLEKSİ

50.000

 

 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  

Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 07.09.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 07/09/2020 tarih ve 7435 sayılı yazıları ile Ücret Teklifi hakkındaki teklifi görüşülerek; teklifin aynen kabulü komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.      

Muayene Ruhsat ve Rapor harcı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI Muayene Ruhsat ve Rapor harcı teklifi

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI EĞİTİM ÜCRETİ

 

2020 YILI İÇİN UYGULANAN (TL)

2020 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN(TL)

2020 YILI İÇİN KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLEN(TL)

PLAJ

18.000,00

50.000,00

35.000,00

 

2020 YILI İÇİN UYGULANAN (TL)

2020 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN(TL)

2020 YILI İÇİN KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLEN(TL)

OTEL

18.000,00

60.000,00

30.000,00

MOTEL

12.000,00

50.000,00

15.000,00

PANSİYON

9.000,00

30.000,00

15.000,00

 

2020 YILI İÇİN UYGULANAN (TL)

2020 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN(TL)

2020 YILI İÇİN KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLEN(TL)

MARKET

15.000,00

25.000,00

25.000,00

SÜPER MARKET

25.000,00

35.000,00

35.000,00

SPOR SALONU

12.000

15.000,00

15.000,00

SPOR KOMPLEKSİ

50.000

 

50.000

         
 

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 11.09.2020 tarihli 2. Birleşim 2. Oturumunda; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 09/09/2020 tarih ve 15 sayılı Ücret Teklifi hakkındaki teklifi görüşülerek , raporun  oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Karar  No     : 2020/31

Karar Tarihi: 05.10.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Meclis İşleri

TEKLİF =     Adalar İlçesi, Burgaz, Heybeli, Kınalı, Maden ve Nizam Mahallerinde 3402 sayılı Kanununun 22/a maddesi hükümlerince yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak bilirkişinin seçilmesi(her bir mahalle için6(bilirkişi) ve isimlerinin bildirilmesi gerekmekte olup; Bilirkişilerin 3402 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca Belediye Meclisince seçilmesi ve seçim sonuçlarının Meclis Kararında belirtilmesi, ayrıca seçilecek bilirkişilerin çalışma alanında bulunan taşınmaz malların geometrik ve hukuki durumlarını bilen kimseler olması ve de;

1-Türk vatandaşı olması,

2-40 yaşını bitirmiş olması,

3-Medeni haklarını kullanma ehliyetinin bulunması,

4-En az 10 yıldan beri aynı mahalle veya köyde ikamet etmesi,

5-Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, inancı kötüye kullanmak dolanlı iflas gibi yüzkızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olması,

6-Okuma-yazma bilmesi, gibi şartları taşımaları zorunlu bulunmaktadır.

Denilmekte olduğundan bilirkişi seçimleri için yazının meclise havalesini olurlarınıza,

Arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  

Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 07.09.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.09.2020 tarih ve 7044 sayılı “Yenileme Çalışmaları” hakkındaki teklifin görüşülerek, İstanbul İli, Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Burgazada Mahallesi, Heybeliada Mahallesi, Nizam Mahallesi ve Maden Mahallesi için, her mahalleye 6 adet bilirkişiye ihtiyaç duyulmaktadır. 3402 Sayılı Kadastro Kanunun İlgili maddeleri gereği kadastro çalışması yapılacak olup, Kadastro ekibi ile görev yapmak üzere, Kınalıada Mahallesi, Burgazada Mahallesi, Heybeliada Mahallesi, Nizam Mahallesi ve Maden Mahallesi 6 adet Bilirkişi seçilmesi 4302 sayılı kadastro kanunun 47/B Maddesi hükmü gereğince;

İMAR ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU RAPORU

Kınalıada Mahallesi İçin;

Hüseyin Ş., Ergin Ö.,Güzel A., Erdal A., Aytekin B., Nusret K.

Burgazada Mahallesi İçin;

Halime Nüket T. B., Gülçin A., Yusuf Nusret E. , Mustafa B., Ahmet K., Oktay  Ö.

Heybeliada Mahallesi İçin;

Yavuz Y., Yiğit U., Levent D., Hüseyin Y. ,Aykut F.,  Hüseyin U.

Nizam Mahallesi İçin;

İlyas G., Özcan D., Hüseyin Ç., Şerif Ali Ç., Kenan Ş., Halil B.

Maden Mahallesi İçin;

Ahmet K., Hayati K., Zeynel T., Rafet G., Aydın A., Kazım Ş.

Yukarıda isimleri yer alan Bilirkişilerin Kınalıada Mahallesi, Burgazada Mahallesi, Heybeliada Mahallesi, Nizam Mahallesi ve Maden Mahallesinde Bilirkişi olarak belirlenmesi hususunda komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.

KARAR  : 

Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2020 Yılı Ekim  Ayı Meclis Toplantılarının 05.10.2020 tarihli 1. Birleşiminde; İmar Çevre ve Sağlık Komisyonunun hazırladığı 18/09/2020 tarih ve 03 sayılı Bilirkişi Seçimi hakkındaki teklifi görüşülerek, raporun   oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar  No     : 2020/32

Karar Tarihi: 05.10.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  7 Adet yerin Özel Güvenlik İzin belgesi iptali

TEKLİF =   02.04.2012 tarih ve 2012/54 Meclis kararı

İlgi: sayılı Meclis Kararı ile Hizmet alımında çalıştırılmak üzere İlçemiz Adalarda

Belediye Başkanlığına Bağlı yerlerde belirtilen’’ Büyükada Zabıta Karakolu, Heybeli ada Zabıta Karakolu, Burgaz ada Zabıta karakolu, Kınalı ada Zabıta Karakolu, Maltepe iskelesi irtibat bürosu, Ayanikola Mevkii (Halk Plajı), Büyükada sera süs bitkileri işletme ve üretme

birimi’’hizmet alımı yoluyla çalıştırılmak üzere özel güvenlik izni alınması hususunda karar

alınmıştır. Bu karar doğrultusunda 03.07.2012 tarih ve 56381 (63249) 2012/22334 sayılı

İstanbul Valiliği İl Emniyet müdürlüğünün sayılı yazısıyla Özel Güvenlik Komisyonunun

2012/130 sayılı kararı ve 26.06.2012 tarihli Valilik Onayı ile uygun görülerek yukarıda belirtilen yerler için Özel güvenlik izinleri verilmiştir.

Ancak belirtilen yerlerde güvenlik izin belgelerinin alındığı yıldan bu güne kadar, Özel güvenlik personel sayısının yeterli sayıda olmaması nedeniyle; Özel güvenlik hizmeti

verilememektedir.

Söz konusu adı belirtilen yerlerin ‘’Büyükada Zabıta Karakolu, Heybeli ada Zabıta

Karakolu, Burgaz ada Zabıta karakolu, Kınalı ada Zabıta Karakolu, Maltepe iskelesi irtibat

bürosu, Ayanikola Mevkii (Halk Plajı), Büyükada sera süs bitkileri işletme ve üretme birimi’’

yerlerine tahsis edilen özel güvenlik hizmet alımı izin belgelerinin iptal edilmesi

düşünülmektedir.

5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu’nun 3. Maddesi ve yönetmeliğin 10. Maddesine

istinaden, kurumumuzun yukarıdaki belirtilen yerlerdeki özel güvenlik izin belgelerinin iptali

için Valilik Makamından izin alınması gerekmektedir.

Bu nedenle yukarıda belirtilen yerlere ait özel güvenlik hizmeti alımı izin belgelerinin

iptal edilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini

olularınıza arz ederim.

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020  yılı Ekim  ayı  toplantılarının  05.10.2020 tarihli 1. Birleşiminde  Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 30/09/2020  tarih ve 8293 sayılı yazıları ile  “7 Adet yerin Özel Güvenlik İzin Belgesi İptali” hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar  No     : 2020/33

Karar Tarihi: 09.10.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Tarifelerde 9. Ve 11. Maddeler Hk.

TEKLİF =        

İşletme Müdürlüğünün Hizmetlerinde bulunan Heybeliada ve Şehit Nadir Güneş çıkarma gemilerinde ücret tarifesi uygulama esaslarında 9. Madde de bulunan Kamu Kurumlarına müteahhitlik yapan firmalara indirim yapılmaması  ve normal tarifeden geçiş uygulaması yapılması ve 11. Madde de bulunan araçların tarife listesinden tamamen ücret tarifesinden kaldırılması hususunda;

Belediye Meclisinde değerlendirilmek üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  

Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Ekim Ayı Meclis Toplantılarının 05.10.2020 tarihli       1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme Müdürlüğünün 28/09/2020 tarih ve 8236 sayılı yazıları ile Tarifelerde 9. Ve 11. Maddeler Hk. hakkındaki teklifi görüşülerek; teklifin aynen kabulü mevcut komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.      

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantılarının 09.10.2020 tarihli 2. Birleşiminde ; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 07/10/2020 tarih ve 16 sayılı Ücret Tarife Değişikliği hakkındaki teklifi görüşülerek, raporun  oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Karar  No     : 2020/34

Karar Tarihi: 09.10.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  İçkili Yer Bölge Krokisi

TEKLİF =    11.05.2018 tarih ve 34 sayılı Adalar Belediye Meclisi Kararı ile alınan Adalar İlçesi İçkili Yer Bölge Krokisi belirlenmiştir. 

2018/34 sayılı Adalar belediye Meclisi kararları ile belirlenmiş olan Adalar İçkili Yer bölge krokisinin İlçemizde ikamet eden ve gerek ilçemizi ziyarete gelen yoğun yerli ve yabancı ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile işyeri işleticilerinden gelen talepler doğrultusunda Büyükada Nizam Mahallesi Fizikken Çınar Caddesinde olan Oltacı sokaktan numara alan yerlerin Adalar ilçesi İçkili yer bölge Krokisine, Büyükada Nizam Mahallesinde fiziken Çınar Caddesinde olup Oltacı sokaktan numara alan yerlerin içkili yer bölge krokisine dâhil edilebilinmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  

Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Ekim Ayı Meclis Toplantılarının 05.10.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 30.09.2020 tarih ve 8343 sayılı “İçkili Yer Bölge Krokisi” hakkındaki teklifin görüşülerek, teklife konu olan Büyükada Nizam Mahallesi Fiziken Çınar Caddesinde olan Oltacı sokaktan numara alan yerlerin İçkili Yer Bölge Krokisine eklenmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.

Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantılarının 09.10.2020 tarihli 2. Birleşiminde ; İmar Çevre ve Sağlık Komisyonunun hazırladığı 08/10/2020 tarih ve 04 sayılı İçkili Yer Bölge Krokisi hakkındaki teklifi görüşülerek , raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar  No     : 2020/35

Karar Tarihi: 09.10.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Tahmini Bütçe

TEKLİF =    Belediye Encümeni’nin 29.09.2020 tarih ve 100 sayılı kararı ile kabul edilen 2021-2023 Mali Yılına ait bütçe tasarısının, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. madde hükümlerine göre incelenerek karara bağlanmak üzere Belediye Meclisi’ ne havalesini;

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  05.10.2020 tarihli Ekim ayı Meclis Toplantısında komisyonumuza havale edilen Başkanlığımız Mali Hizmetler Müdürlüğünce, müdürlüklerin teklifleri birleştirilmek suretiyle hazırlanmış olan 2021-2023 Mali Yıl Bütçe Dökümü aşağıda açıklanmıştır.

2021-2023 Mali Yılı Bütçe teklifi bağlı cetvelleri 5393 sayılı yasanın 62. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Yönetmeliğinin 27. Maddesi gereğince incelenmiş olup, yönetmeliğe uygun biçimde hazırlanmış olduğu, Belediye Encümeni’nin 29.09.2020 gün ve sayılı kararı ile Meclise sevk edildiği görülmüştür.

1) 2021 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ,

Madde 1) Belediye Birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam(44.000.000,00) TL ödenek verilmiştir.

Madde 2) Belediye Bütçesinin Gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam (44.000.000,00) TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3) 2021 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4) Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir.

Madde 5) (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8.maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinde ödenecektir.

Madde 7) Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

     

a) Bütçe Kararnamesi

b) Ödenek Cetveli - A (Örnek-14)

                 

c)- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması - B cetveli (Örnek-15)

ç)-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması cetveli (Örnek-16)

d)- Gelirlerin Yasal Dayanağını gösterir (C) cetveli (Örnek-17)

e)- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

f)- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen iki yıl Bütçe Tahmini  Cetveli (Örnek-8)

g)- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)

ğ)- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-20)

h)- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler  (G) cetveli (Örnek-21)                    

ı)- Memur  olmayanlara verilecek yollukları gösterir(H) cetveli (Örnek-22)  

i)- İhdas edilen memur  kadrolarını gösterir (K-1)  Cetveli (Örnek-23)

j)- İhdas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir (k-2) Cetveli (Örnek 24)

k)- 237 sayılı taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir (T-1) cetveli(Örnek-25)

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli  (Örnek-26)

m)- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

n)- Finansman Programı (Örnek-28)

o) Personel giderlerinin toplamanın bütçe gelirlerine toplamına oranını gösterir cetvel

Madde 8) Vergi, Resim, Harç ve Katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise Meclisçe tayin edilecek zamanlarda peşin tahsil edilir.

Madde 9)  4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara yardım hakkındaki Kanunun 11.Maddesine göre bir yıl öncesi gerçekleşen nakdi tahsilâtının azami %2 oranında ödenek ayrılır. Bu ödenek bütçenin muhtaç  Asker  Ailesi yardımı tertibine konur. Bu tertipten yılı içinde harcanmayıp artan ödenekler ertesi yılı bütçesine Belediye Encümenince devir eden ödenek olarak aktarılır.

Madde 10) Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 11) Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

           

2021 YILI MALİ GİDER BÜTÇESİ FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİ

Kurum Kod   Açıklama Fonk.Kod. Açıklama Bütçe Teklifi
46 34 05 05   İnsan Kaynakları ve Eğt. Md.     01 Genel Kamu Hizmetleri 590.950,00
46 34 05 25   Basın Yayın ve Halk.İlş.Md.     08 Dinlenme ve Kültür Hizmetleri 1.506.300,00
46 34 05 30 Fen İşleri Müdürlüğü 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 6.810.100,00
05 Çevre Koruma Hizmetleri 10.452.000,00
08 Dinlenme ve Kültür Hizmetleri 363.000,00
10 Sos.Güv.ve Sos. Yrd.Hiz. 5.000,00
46 34 05 31   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü     04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 2.352.600,00
46 34 05 32   İşletme Müdürlüğü 01 Genel Kamu Hizmetleri 2.678.600,00
46 34 05 33   Mali Hizmetler Müdürlüğü     01 Genel Kamu Hizmetleri 10.363.590,00
46 34 05 34 Yazı İşleri Müdürlüğü 01 Genel Kamu Hizmetleri 1.395.600,00
46 34 05 35   Zabıta Müdürlüğü 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 2.885.300,00
46 34 05 36   Çevre Koruma ve Kontrol Md.     05 Çevre Koruma Hizmetleri 782.060,00
46 34 05 37 Destek Hizmetleri Md. 01 Genel Kamu Hizmetleri 2.846.600,00
02 Savunma Hizmetleri 10.000,00
46 34 05 39   Kültür ve Sosyal İşler Md.     08 Dinlenme ve Kültür Hizmetleri 751.300,00
46 34 05 40   Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 01 Genel Kamu Hizmetleri 207.000,00
GENEL TOPLAM  44.000.000,00
2021 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİ
Kod Açıklama   Bütçe Teklifi
01 Vergi Gelirleri   25.276.287,50
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri   5.492.000,00
04 Alınan Bağış ve Yardımlar   1.350.000,00
05 Diğer Gelirler   11.881.712,50
06 Sermaye Gelirleri   0,00
08 Alacaklardan Tahsilat   0,00
Genel Toplam 44.000.000,0

Adalar Belediyesinin 2021-2023 yılı Hazırlık Bütçesi ve bağlı cetvellerin usulüne uygun olduğu ve Bütçede yer alan Fonksiyonel sınıflandırmadan aşağıdaki tutarlarda ve oranlarda ödenek ayrıldığı,

Kod Açıklama Bütçe Teklifi Oran
01 Genel Kamu Hizmetleri 18.082.340,00 41,10
02 Savunma Hizmetleri 10.000,00 0,02
03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 2.885.300,00 6,56
04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 9.162.700,00 20,82
05 Çevre ve Koruma Hizmetleri 11.234.060,00 25,53
08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri  2.620.600,00 5,96
10 Sosyal Güv.ve Sos.Yard.Hizmetleri 5.000,00 0,01
GENEL TOPLAM  44.000.000,00 100,00

 

01 Personel Giderleri 13.901.730,00 31,59
02 Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Gid. 2.392.730,00 5,44
03 Mal ve Hizmet Alımları 19.628.450,00 44,61
04 Faiz Giderleri 800.000,00 1,82
05 Cari Transferler 3.910.000,00 8,89
06 Sermaye Giderleri 0,00 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00
08 Borç Verme 0,00 0,00
09 Yedek Ödenekler 3.367.090,00 7,65
GENEL TOPLAM 44.000.000,00 100,00
               
01 Vergi Gelirleri 25.276.287,50 57,45
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.492.000,00 12,48
04 Alınan Bağış ve Yardımlar 1.350.000,00 3,07
05 Diğer Gelirler 11.881.712,50 27,00
06 Sermaye Gelirleri 0,00 0,00
08 Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00
GENEL TOPLAM 44.000.000,00 100,00

 

2021 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI
                     
KOD AÇIKLAMA I.3AYLIK Oran II.3 AYLIK Oran III.3AYLIK Oran IV.3AYLIK Oran TOPLAM
01 PERSONEL GİDERLERİ 3.475.432,50 25% 3.475.432,50 25% 3.475.432,50 25% 3.475.432,50 25% 13.901.730,00
02 SOS.GÜV. DEV.PRİMİ. 598.182,50 25% 598.182,50 25% 598.182,50 25% 598.182,50 25% 2.392.730,00
03 MAL VE HİZ.AL. 4.907.112,50 25% 4.907.112,50 25% 4.907.112,50 25% 4.907.112,50 25% 19.628.450,00
04 FAİZ GİDERLER 200.000,00 25% 200.000,00 25% 200.000,00 25% 200.000,00 25% 800.000,00
05 CARİ TRANSFERLER 977.500,00 25% 977.500,00 25% 977.500,00 25% 977.500,00 25% 3.910.000,00
06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 25% 0,00 25% 0,00 25% 0,00 25% 0,00
09 YEDEK ÖDENEKLER 841.772,50 25% 841.772,50 25% 841.772,50 25% 841.772,50 25% 3.367.090,00
GENEL TOPLAM 11.000.000,00 25% 11.000.000,00 25% 11.000.000,00 25% 11.000.000,00 25% 44.000.000,00
                     
2021 MALİ YILI  FİNANSMAN PROGRAMI
                     
KOD AÇIKLAMA I.3AYLIK Oran II.3 AYLIK Oran III.3AYLIK Oran IV.3AYLIK Oran TOPLAM
01 VERGİ GELİRLERİ 6.319.071,88 25% 6.319.071,88 25% 6.319.071,88 25% 6.319.071,88 25% 25.276.287,50
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1.373.000,00 25% 1.373.000,00 25% 1.373.000,00 25% 1.373.000,00 25% 5.492.000,00
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİ 337.500,00 25% 337.500,00 25% 337.500,00 25% 337.500,00 25% 1.350.000,00
05 DİĞER GELİRLER 2.970.428,13 25% 2.970.428,13 25% 2.970.428,13 25% 2.970.428,13 25% 11.881.712,50
GENEL TOPLAM 11.000.000,00 25% 11.000.000,00 25% 11.000.000,00 25% 11.000.000,00 25% 44.000.000,00

Tutarlar ve bütçeye oranlarında bütçe denkliğinin sağlandığı,

İzleyen iki yıl bütçe tahmini olarak,

2021 yılında 44.000.000,00 TL bütçe gideri tahmin edildiği,

2022 yılında 46.510.000,00 TL  bütçe gideri tahmin edildiği,

2023 yılında 48.510.000,00 TL bütçe gideri tahmin edildiği görülmüştür.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ = Adalar Belediyesinin 2021-2023 yılı Hazırlık Bütçesi ve bağlı cetvellerin usulüne uygun olduğu ve Bütçede yer alan Fonksiyonel sınıflandırmadan aşağıdaki tutarlarda ve oranlarda ödenek ayrıldığı Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Ekim Ayı Meclis Toplantılarının 05.10.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01/10/2020 tarih ve 8372 sayılı yazıları ile Tarifelerde Tahmini Bütçe hakkındaki teklifi görüşülerek; Adalar Belediye Başkanlığının 2021 Mali yıl Bütçesi ile izleyen iki yıl bütçe tahminleri ve 11 (onbir) maddelik Bütçe Kararnamesi komisyonumuzca teklifin aynen kabulü mevcut komisyonumuzca oybirliği ile  uygun bulunmuştur.

Meclise arz ederiz.     

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantılarının 09.10.2020 tarihli 2. Birleşiminde ; Plan Bütçe Komisyonunun hazırladığı 07/10/2020 tarih ve 17 sayılı Tahmini Bütçe hakkındaki teklifi görüşülerek, raporun  oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Karar  No     : 2020/36

Karar Tarihi: 02.11.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Çevre Koruma ve  Kontrol Md.’nün Kapatılması

TEKLİF =   22.02.2017 tarih ve 26442 “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde 5393 Belediye Kanunun 48. Maddesi gereğince, 01.12.2014 tarih ve 2014/79 sayılı Meclis kararı ile kurulan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün kapatılması, bütçesinin ve görevlerin Fen İşleri Müdürlüğüne aktarılarak bağlanması hususunda karar alınmak üzere yazımızın;

Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020  yılı Kasım  ayı  toplantılarının  02.11.2020 tarihli 1. Birleşiminde  İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğünün 27/10/2020  tarih ve 9279 sayılı yazıları ile  “Çevre Koruma ve Kontrol Md.’nün Kapatılması” hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar  No     : 2020/37

Karar Tarihi: 02.11.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Kapatılması

TEKLİF =   22.02.2017 tarih ve 26442 “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde 5393 Belediye Kanunun 48. Maddesi gereğince, 05.02.2018  tarih ve  2018/11 sayılı Meclis kararı ile kurulan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün kapatılması, bütçesinin ve görevlerin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne aktarılarak bağlanması hususunda karar alınmak üzere yazımızın;

Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020  yılı Kasım  ayı  toplantılarının  02.11.2020 tarihli 1. Birleşiminde  İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğünün 27/10/2020  tarih ve 9280 sayılı yazıları ile  “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Kapatılması” hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oyçokluğu ile karar verilmiştir

Karar  No     : 2020/38

Karar Tarihi: 02.11.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Boş Kadro Değişikliği

TEKLİF =   Belediyemiz kadro cetvelinde boş bulunan THS 8. Derece 1 adet Mimar Kadro Unvanının 1.Derece THS Peyzaj Mimarı olarak değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğundan hazırlanan boş kadro cetveli değişikliği sunulmuştur.

İncelenerek gerekli kararların alınması için evrakımızın Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020  yılı Kasım  ayı  toplantılarının  02.11.2020 tarihli 1. Birleşiminde  İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğünün 27/10/2020  tarih ve 9284 sayılı yazıları ile “Boş Kadro Değişikliği” hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oyçokluğu  ile karar verilmiştir.

Karar  No     : 2020/39

Karar Tarihi: 02.11.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Araç Satış Protokolü

TEKLİF =   Hizmet araçlarımızın yetersizliği nedeni ile Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere çok maksatlı yol süpürme aracı, kar küreme bıçağı ve cadde yıkama ekipmanı ihtiyacımız bulunmaktadır.

Bu ihtiyacımızın karşılanabilmesi amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan İBB.AYM.07.F669 kapı numaralı Boschung marka çok maksatlı yol süpürme aracı, kar küreme bıçağı ve cadde yıkama ekipmanını satın alabilmemiz için 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. Ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddeleri gereği satış protokolünün imzalanabilmesi hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi yönünde karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim.

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020  yılı Kasım  ayı  toplantılarının  02.11.2020 tarihli 1. Birleşiminde  Fen İşleri  Müdürlüğünün 28/10/2020  tarih ve 9329 sayılı yazıları ile  “Araç Satış Protokolü” hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar  No     : 2020/40

Karar Tarihi: 05.11.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Sera Yeni Üretim Çiçek ve Bitki Ücret Tarifesi Hk.

TEKLİF = Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışmakta olan serada yeni üretim olarak satılması düşünülen 28 çeşit çiçek ve bitkilerin fiyatı ekli olan listede belirtilmiştir.

Gereği hususunda karar alınmak üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Kasım Ayı Meclis Toplantılarının 02.11.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme Müdürlüğü’nün 27/10/2020  tarih ve 9298 sayılı Sera Yeni Üretim Çiçek ve Bitki Ücret Tarifesi hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği  ile uygun görülmüştür.                    

Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantılarının 05.11.2020 tarihli 2. Birleşim 1. Oturumunda; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 03/11/2020 tarih ve 18 sayılı Sera Yeni Üretim Çiçek ve Bitki Ücret Tarifesi hakkındaki teklifi görüşülerek, raporun oybirliği  ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No     : 2020/41

Karar Tarihi: 07.12.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hakkında

TEKLİF =  İlgi: 02.11.2020 tarih ve 2020/37 sayılı Adalar Belediyesi Meclis Kararı.

                     02.11.2020 tarih 2020/ 37 sayılı Meclis Kararı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün kapatılarak bütçesi ve görevlerinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne aktarılması yönünde karar alınmıştır. Ancak, 2020 mali yılının sonuna gelinmesi sebebiyle ödenek aktarma işlemi gerçekleştirilemediğinden 02.11.2020 tarih 2020/37 sayılı Meclis Kararının 2021 yılında yeniden değerlendirilmek üzere iptali hususunda karar alınmak üzere yazımızın;

                     Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

TEKLİF - KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020  yılı Aralık  ayı  toplantılarının  07.12.2020 tarihli 1. Birleşiminde  İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğünün 02/12/2020 tarih ve 10374 sayılı yazıları ile  “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü” hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

Karar  No     : 2020/42

Karar Tarihi: 07.12.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Çevre Koruma ve  Kontrol Müdürlüğü Hakkında

TEKLİF =   İlgi: 02.11.2020 tarih 2020/36 sayılı Adalar Belediyesi Meclis Kararı

                      02.11.2020 tarih 2020/36 sayılı Meclis Kararı ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün kapatılarak bütçesi ve görevlerinin Fen İşleri Müdürlüğüne aktarılması yönünde karar alınmıştır. Ancak, 2020 mali yılının sonuna gelinmesi sebebiyle ödenek aktarma işlemi gerçekleştirilemediğinden 02.11.2020 tarih 2020/36 sayılı Meclis Kararının 2021 yılında yeniden değerlendirilmek üzere iptali hususunda karar alınmak üzere yazımızın;

Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020  yılı Aralık  ayı  toplantılarının  07.12.2020 tarihli 1. Birleşiminde  İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğünün 02/12/2020  tarih ve 10375 sayılı yazıları ile  “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü” hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne  oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

Karar  No     : 2020/43

Karar Tarihi: 11.12.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ= Ödenek Aktarma

TEKLİF =  Kurumumuz Fen İşleri Müdürlüğü 46.34.05.30.00.04.05.01.00.05.01.04 – Müteahhitlik Hizmetleri bütçe kaleminde yıl sonuna yetecek miktarda ödenek bulunmadığı tespit edilmiştir.

                     İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçesinde yer alan ve yıkım ihale için konulmuş olan 200.000,00 TL ödenek, gerek imar affı gerekse yıl sonuna gelinmiş olunması sebebiyle kullanılamayacağından, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 46.34.05.31.00.04.04.03.00.05.03.05.01.90 - Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler bütçe kaleminden Fen İşleri Müdürlüğü 46.34.05.30.00.04.05.01.00.05.03.05.01.04- Müteahhittlik Hizmetleri bütçe kalemine aktarma yapılmak üzere evrakımızın Belediye Meclisi’ne havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 07.12.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün  02/12/2020  tarih ve 10382 sayılı Ödenek Aktarma  hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği  ile uygun görülmüştür.                    

        Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020  yılı Aralık  ayı  toplantılarının  07.12.2020 tarihli 2. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.12.2020 tarih ve 19 sayılı Ödenek Aktarma hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar  No     : 2020/44

Karar Tarihi: 11.12.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=   Çalışma Yönetmeliği

TEKLİF =  Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün kapatılarak Müdürlüğümüze bağlanması nedeniyle Mali Hizmetler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması gerekli olmuştur.

                Bilgi İşlem Biriminin de dahil edilmesiyle hazırlanan çalışma yönetmeliği ekte olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi m fıkrası görüşülerek karara bağlanmak üzere Belediye Meclisi’ne havalesini;

                Olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  

        Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 07.12.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 02.12.2020 tarih ve 10162 sayılı yazıları “ Çalışma Yönetmeliği ” hakkındaki teklifi görüşülerek;  teklifin aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

                 Meclise arz ederiz

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020  yılı Aralık  ayı  toplantılarının  11.12.2020 tarihli 2. Birleşiminde  Hukuk Komisyonunun 09.12.2020 tarih ve 04 sayılı Çalışma Yönetmeliği hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar  No     : 2020/45

Karar Tarihi: 11.12.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Maktu Mesai Ücreti

TEKLİF =    2020  mali yılı bütçe kanununda yer alacak olan Belediye Zabıtası personeline ödenecek maktu çalışma ücretleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu 51. Maddesinin son paragrafında “ Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirtilen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclis kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” hükmü mevcuttur.

                         2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (K) cetvelinde Belediye Zabıta personeline ödenecek fazla çalışma ücreti aylık brüt 790,00  (Yedi yüz doksan) TL olarak belirlenmiş olup, bu yönde karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini,

         Olurunuza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 07.12.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Zabıta Müdürlüğü’nün 27/11/2020 tarih ve 10199 sayılı “Maktu Mesai Ücreti” hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin aynen kabulü Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür           

        Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020  yılı Aralık  ayı  toplantılarının  11.12.2020 tarihli 2. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.12.2020 tarih ve 20 sayılı Maktu Çalışma Ücreti hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği  ile kabulüne karar verildi.

Karar  No     : 2020/46

Karar Tarihi: 11.12.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Destek Hizmetleri Müdürlüğü Maktu Çalışma Ücreti

TEKLİF =    2021 Mali yılı bütçe kanununda yer alacak olan Belediye Özel Güvenlik Personeline ödenecek maktu çalışma ücretleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesinin son paragrafı “ Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta Personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet memurları Kanununda bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” hükmü mevcuttur.

             Söz konusu, Zabıta hizmetleri gibi koruma ve güvenlik memurları da 5188 sayılı Özel Güvenlik hizmetlerine dair kanunun 13. Maddesine göre resmi üniforma giymeleri zorunlu olduğu, 24 saat esasına göre çalışmakta ve görev yapmakta kesintisiz hizmet sunmaktadır.

             Bu nedenle 5393 sayılı Belediye Kanununun 51. maddesinin son paragrafına dayanılarak zabıta personeline ödenecek fazla çalışma brüt 790,00 TL belirlenmiş olup; belirlenen maktu fazla çalışma ücretinin 5393 sayılı Belediye Kanununda belirtilen özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışan Koruma ve Güvenlik Memurlarına ödenebilmesi için karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini;

            Olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 07.12.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 04.12.2020 tarih ve 10252 sayılı “Maktu Çalışma Ücreti” hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin aynen kabulü Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür           

Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020  yılı Aralık  ayı  toplantılarının  11.12.2020 tarihli 2. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.12.2020 tarih ve 21 sayılı Maktu Çalışma Ücreti hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar  No     : 2020/47

Karar Tarihi: 11.12.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Yenileme Çalışmaları.

TEKLİF =  İstanbul Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 26.11.2020 tarih ve 3135032 sayılı yazısı.

İstanbul Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün ilgi yazısına istinaden talep edilen şartları sağlayacak bilirkişi belirlenmesi hususundaki konunun değerlendirilmesi için Belediye Meclisimize havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 07.12.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.12.2020 tarih ve 10423 sayılı “Yenileme Çalışmaları” hakkındaki teklifi görüşülerek, 3402 Sayılı Kadastro Kanunun İlgili maddelerine istinaden kadastro çalışması yapılması ve kadastro ekibi ile görev yapmak üzere Adalar ilçesi, Kınalıada Mahallesi, Heybeliada Mahallesi, Burgazadası Mahallesi, Nizam Mahallesi ve Maden Mahallesi için İstanbul Valiliği Kadastro Müdürlüğünce belirlenen sayıda, ihtiyaç duyulan kişi seçimi gereğince;

Kınalıada Mahallesi İçin;

İsmail AKPOLAT

Turan YILDIZ

Mükremin İrfan ÖZYALÇIN

Burgazadası Mahallesi İçin;

Fahriye Sema GENÇ

Haydar ŞAKAR

Hıdır UVAÇİN

Nuri Osman Oktay SÖZER

Heybeliada Mahallesi İçin;

Ramazan DOKUZKARDEŞ

Ahmet SIĞAR

Nizam Mahallesi İçin;

Kenan ŞAHİN

Mazlum DİNLER

Sinan AKDEMİR

Serdar ALTEPE

Maden Mahallesi İçin;

Serdar KAVRAMAK

Yukarıda isimleri ve T.C. kimlik bilgileri yer alan Bilirkişilerin Kınalıada Mahallesi, Burgazadası Mahallesi, Heybeliada Mahallesi, Nizam Mahallesi ve Maden Mahallesinde Bilirkişi olarak belirlenmesi hususu komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.

KARAR  : 

Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2020 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantılarının 05.10.2020 tarihli 1. Birleşiminde; İmar Çevre ve Sağlık Komisyonunun hazırladığı 18/09/2020 tarih ve 03 sayılı Bilirkişi Seçimi hakkındaki teklifi görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.           

Karar  No     : 2020/48

Karar Tarihi: 11.12.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ= Evsel Katı Atık Tarifesi

TEKLİF = 

İlgi : 30.11.2020 tarihli 10163 sayılı yazı.

2872 sayılı Çevre Kanununun 11.maddesinde “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdür. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisi'nce belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz” denilmektedir. 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince evsel katı atıklar için toplama ve taşıma işine ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenerek su faturası ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir. 25.01.2018 tarih ve 30312 sayılı Resmi Gazetede 31/12/2020 tarihine kadar bu yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlü olduğumuz belirtilmiş olup, ayrıca uygulamaya yönelik olarak, 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelik kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü tarafından, Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz çıkartılmıştır. Yönetmelik ve Kılavuz hükümlerine göre; Adalar İlçesi sınırları içinde evsel katı atıkların toplanma ve taşıma hizmetini yürütmekte olan Belediye Başkanlığımız’ın, söz konusu hizmetler için oluşan giderleri tam maliyet esasına göre sabit tarife olarak belirlenmiş, bu maliyetlerden ÇTV gelirleri düşülmüş ve İSKİ Genel Müdürlüğü hane bazında abone bilgileri ve yıllık su tüketimi bilgileri dikkate alınarak ve pandemi süreci göz önüne alınarak “2019 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu” hazırlanmıştır. Adalar ilçemiz sınırlarında konut ve işyerlerinden kaynaklanan evsel katı atıkların toplanması ve nakledilmesi ile ilgili Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu rapora ve mevcut mevzuata göre 2019 yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin değerlendirilip karar alınmak üzere evrakımızın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının  07.12.2020  tarihli  1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün  02/12/2020  tarih ve 10163 sayılı Evsel Katı Atık Tarifesi  hakkındaki teklifi görüşülerek, teklif komisyonumuzca oyçokluğu  ile uygun görülmüştür.                  

    Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020  yılı Aralık  ayı  toplantılarının 11.12.2020 tarihli 2. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.12.2020 tarih ve 22 sayılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oyçokluğu ile red edilmesine karar verildi.

Karar  No     : 2020/49

Karar Tarihi: 11.12.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ= Ücret Sabitleme

TEKLİF =  İlgi dilekçe incelenmiş olup İski bünyesinde 2020 yılı Asya Abone İşleri Daire Başkanlığı Kadıköy, Ataşehir ve Adalar İlçesi içme suyu ve atık su hatları yapım, bakım ve onarım işini yapta olan Yüda İnşaat Nakliye Turizm Gıda ve İşletmecilik Sanayi ve Ticaret Ldt. Şti.isimli firmanın ücret sabitleme talebi aylık adalar arası ve anakaradan adalara araç geçişleri için aylık 15 araç geçişi ücret 7.500,00 TL aylık 15 aracı geçtiği takdirde Adalar Belediyesi Meclisinde onaylanmış ücret tarifesindeki bedeller uygulanmak üzere Müdürlüğümüzce uygun görülmüş olup arar alınmak üzere yazımız Belediye Meclisine havalesini

Olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 07.12.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme Müdürlüğünün 04/12/2020 tarih ve 10205 sayılı yazıları ile Ücret Sabitleme hakkındaki teklifi görüşülerek; teklifin aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

            Meclise arz ederiz.     

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020  yılı Aralık  ayı  toplantılarının  11.12.2020 tarihli 2. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.12.2020 tarih ve 23 sayılı Ücret Sabitleme hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği  ile kabulüne karar verildi.

 

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim