0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

2020 Yılı 1 Ocak - 31 Aralık Tarihleri Arasında Alınan Meclis Kararları

Karar  No     : 2020/01
Karar Tarihi: 06.01.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi

TEKLİF =   İlgi: 09.12.2019 tarih ve 952 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı.

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi: “Belediye Meclisi her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir” hükmüne yer vermiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi kararı ile 2020 yılında Belediye Meclisinin bir aylık tatilinin Ağustos ayında kullanılmasına karar vermiştir.

Makamınızca uygun görüldüğü takdirde Belediye Meclisimizce 2020 yılında bir aylık tatilin Ağustos ayında kullanılması hakkında karar alınmak üzere yazımızın,

Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı, 2020  yılı Ocak ayı  toplantılarının  06.01.2020 tarihli 1. Birleşiminde  Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.01.2020 tarih ve 12199  sayılı yazıları ile  Belediye Meclisi Tatil Ayının Belirlenmesi hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği  ile karar verilmiştir.

Karar  No     : 2020/02
Karar Tarihi: 06.01.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Denetim Komisyonu Üye Seçimi

TEKLİF=  13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine göre, İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir Denetim Komisyonu oluşturulması gerekmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden, Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapılabilmesi için yazımızın, Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020  yılı Ocak ayı  toplantılarının  06.01.2020  tarihli 1. Birleşiminde 5393 sayılı Belediye Kanunun               25. maddesine istinaden  oluşacak Denetim Komisyonunun 3  üyeden oluşmasına, yapılan gizli oylama sonucu; Nesrin KARANFİL 9 oy, M. Dündar TIRAŞ  9 oy ve İsmail Hakkı DURMUŞ 11  oy alarak  Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmelerine  karar verildi.

Karar  No     : 2020/03
Karar Tarihi: 10.01.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ= Taşınmazların Devri.

TEKLİF =   Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan taşınır ve taşınmaz mallar (gemiler hariç) ile kiralama ihalelerinin, Mali Hizmetler Müdürlüğüne devredilmesi yönünde karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesine olurlarınıza arz ederim.       

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 06.01.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme Müdürlüğü’nün 24/12/2019 tarih ve 12187 sayılı “Taşınmazların Devri” hakkındaki teklifi görüşülerek; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamına giren taşınmazların İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne devri uygun görüldüğünden teklifin değiştirilerek kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.        

 Meclise arz ederiz.      

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020 yılı Ocak ayı  toplantılarının  10.01.2020  tarihli 2. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonun hazırladığı 09.10.2020   tarih ve 01 sayılı “Taşınmazların Devri” hakkındaki raporu görüşülerek, raporun kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar  No     : 2020/04
Karar Tarihi: 10.01.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Huzur Hakkı.

TEKLİF =    5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesinde "Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz…” denilmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi uyarınca 2020 mali yılında uygulanacak Belediye Meclis ve İhtisas Komisyonu üyelerine ödenecek huzur hakkı ödeneğinin tespiti hususunda karar alınmak üzere yazımızın ve eklerinin Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 06.01.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 02.01.2020 tarih ve 12371 sayılı Huzur Hakkı hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020  yılı Ocak ayı  toplantılarının  10.01.2020  tarihli 2. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı  09.01.2020   tarih ve 02 sayılı “Huzur Hakkı” hakkındaki raporu görüşülerek, raporun kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar  No     : 2020/04
Karar Tarihi: 10.01.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Huzur Hakkı.

TEKLİF =    5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesinde "Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz…” denilmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi uyarınca 2020 mali yılında uygulanacak Belediye Meclis ve İhtisas Komisyonu üyelerine ödenecek huzur hakkı ödeneğinin tespiti hususunda karar alınmak üzere yazımızın ve eklerinin Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2019 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 06.01.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 02.01.2020 tarih ve 12371 sayılı Huzur Hakkı hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020  yılı Ocak ayı  toplantılarının  10.01.2020  tarihli 2. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı  09.01.2020   tarih ve 02 sayılı “Huzur Hakkı” hakkındaki raporu görüşülerek, raporun kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar  No     : 2020/06
Karar Tarihi: 10.01.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Bilgi İşlem Müdürlüğünün Kapatılması.

TEKLİF =  22.02.2017 tarih ve  26442 “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde 5393 Belediye Kanunun 48.Maddesi gereğince, 07.11.2016 tarih ve 2016/50 sayılı Meclis kararı ile kurulan Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün iptal edilip kapatılması, bütçesinin ve görevlerin  Mali Hizmetler Müdürlüğüne aktarılarak bağlanması hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalisini arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 06.01.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30.12.2019 tarih ve 12446 sayılı Bilgi İşlem Müdürlüğünün Kapatılması hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020 yılı Ocak ayı  toplantılarının  10.01.2020  tarihli 2. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonun hazırladığı 09.01.2020   tarih ve 04 sayılı  Bilgi İşlem Müdürlüğünün Kapatılması hakkındaki raporu görüşülerek, raporun kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar  No     : 2020/07
Karar Tarihi: 10.01.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Sözleşmeli Avukat Ücretinin Belirlenmesi.

TEKLİF = 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinde, Belediyelerde belirlenen alanlarda norm kadroya uygun olarak yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanın gerektirdiği nitelikleri taşıyan personelin yıllık sözleşme ile çalıştırılabilmesi imkanı sağlanmıştır. İçişleri Bakanlığının 31.10.2005 tarih ve 11493 Sayılı Genelgesi ve  İçişleri Bakanlığının 16.01.2007 tarih ve 2007/10 sayılı Genelgesi ile de Belediyelerde tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hususlar belirlenmiştir.
Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 3,4 ve 5 fıkraları kapsamında, norm kadroya uygun olarak  hizmetine ihtiyaç duyulan kadrolar için, Kadroların birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere 2020 yılında ödenecek net ücret ve 10.01.2012 tarih ve 28169 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03.01.2012 tarihli 2012/2665 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar’ın 1. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince bulunduğu pozisyonda geçen hizmet yılı esas alınarak, sözleşmeli personel çalıştırılmasına esas alınan kadro unvanları için 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli (I) sayılı cetvelde belirlenen oranları geçmemek üzere 5393 sayılı yasaya göre 2020 yılında çalıştırılacak ekteki unvan ve derecesi belirtilen kadro için uygulanacak ek ödeme oranı/tutarının tespiti hususunda Meclis Kararı alınmasını, yazımız ve ekinin Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim.

ÜNVANI

ADET

NET MAAŞ

AVUKAT

1

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 06.01.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 31.12.2019 tarih ve 12441 sayılı Sözleşmeli Avukat Ücreti hakkındaki teklifi görüşülerek, 2020 yılı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genelgesinde belirtilen taban ücret ile ücretlendirilmesine şeklinde teklifin değiştirilerek kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020 yılı Ocak ayı  toplantılarının  10.01.2020  tarihli 2. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonun hazırladığı 09.01.2020   tarih ve 05 sayılı Sözleşmeli Avukat Ücretinin Belirlenmesi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar  No     : 2020/08
Karar Tarihi: 10.01.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Heybeliada Mahallesi Engin Deniz Sokak İsminin “Şehit Pilot Cemil ENGİNDENİZ” Sokak Olarak Değiştirilmesi Teklifi.

TEKLİF =  İLGİ : 12.12.2019 tarihli Heybeliada Mahallesi Muhtarlığı yazısı.

 Adalar İlçesi, Heybeliada Mahallesi Muhtarlığı’nın ilgi yazısında, Heybeliada Mahallesinde bulunan “Engin Deniz Sokak” isminin sokak tabelasında yanlış yazıldığı belirtilmiş, 1974 yılında Çiğli’de meydana gelen uçak kazasında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen “Cemil ENGİNDENİZ’in isminin verilerek “Şehit Pilot Cemil ENGİNDENİZ” sokağı olarak düzeltilmesi talep edilmektedir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/g Maddesi gereğince, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2011 tarih ve 2255 sayılı kararı ile Bulvar, Cadde ve Sokak isimleri tescil edilerek, “Kartal ve Adalar İlçesi Sınırları Dahilinde Adres Bilgi Sisteminin Kurulması” işi kapsamında, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlemi gerçekleştirilmiş olup, Adalar İlçesi genelinde de sokak akslarında, isimlendirmelerde ve kapı numaralarında değişiklikler meydana gelmiştir.
İlgi Heybeliada Mahallesi Muhtarlığı yazısında da belirtildiği üzere, Heybeliada Mahallesinde bulunan “Engin Deniz Sokak” isminin “Şehit Pilot Cemil ENGİNDENİZ” sokağı olarak düzletilmesinin yapılması hususunda karar alınmak üzere evrakın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 06.01.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.01.2020 tarih ve 11895 sayılı “Heybeliada Mahallesi Engin Deniz Sokak İsminin Düzeltmesi” hakkındaki teklifin görüşülerek, Teklifin aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020 yılı Ocak ayı  toplantılarının  10.01.2020  tarihli 2. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonun hazırladığı 09.01.2020 tarih ve 01 sayılı hakkındaki raporu görüşülerek, raporun kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar  No     : 2020/09
Karar Tarihi: 10.01.2020

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ= Müdürlük İş ve İşlemleri Hk.

TEKLİF =   Müdürlüğümüzce  “Belediyemiz Genel Hizmet Binasında bulunan muhtelif Müdürlüklerde çalıştırılmak üzere 18   ay süre ile personel hizmet alımı” yapılmış ve  sözleşme bitiş tarihi 30.09.2019 tarihine kadar  yürütülmüş ve hizmetin aksamaması  ile bütçenin müdürlüğümüzde olması nedeniyle 31.12.2019 tarihine kadar sözleşme yapılıp karara bağlanarak faaliyeti sürdürmüştür.
Söz konusu Belediyemiz Genel Hizmet Binasında bulunan muhtelif Müdürlüklerde çalıştırılan büro personellerine ilişkin  iş ve işlemleri Müdürlüğümüz çalışma yönetmeliğinde olmamasına karşın halen 31.12.2019 tarihine kadar faaliyeti tarafımızca yürütülmüştür.
696 sayılı K.H.K  ‘nin Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına
Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esasların 13 maddesinin 3. Fıkrasında ve 38 maddesinin 4. Fıkrasında İlgili kurumun İnsan kaynakları tarafımdan taşeron personelin geçiş süreci iş ve işlemleri yürütüleceği belirtilmiştir.
İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü belediyenin tüm memur ve kadrolu işçilerin terfi, görevlendirilme, izin,rapor vb iş ve işlemlerini yürütmesine ilişkin İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün yönetmeliğinde yer alması, 696 sayılı KHK kapsamında geçiş yapan personelin iş ve işlemlerin bu müdürlükten  yürütülmesi  sebebiyle  adı geçen Müdürlüğe devri  ve bu devirle ilgili  Müdürlük  bütçesinde bulunan Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler kalemi olan  4634053700010309000503050190 tertipteki 1.700,00 TL ile ilgili   İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü bütçesine ödenek aktarma  yapılması hususunda  karar alınmak üzere evrakımızın,
Belediye Meclisi’ne  havalesini arz ederim.                                                                                                    

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 06.01.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 06/01/2020 tarih ve 129 sayılı yazıları Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Müdürlük İş ve İşlemleri hakkındaki teklifi görüşülerek; uygun görülmediğinden teklifin Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

          Meclise arz ederiz.      

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020 yılı Ocak ayı  toplantılarının  10.01.2020  tarihli 2. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonun hazırladığı 09.01.2020   tarih ve 06 sayılı Müdürlük İş ve İşlemleri Hakkındaki raporu görüşülerek, raporun kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar  No     :  2020/10

Karar Tarihi:  02.03.2020

TEKLİF ÖZÜ=  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Kurulması Hk.

TEKLİF =  Kadın – Erkek eşitliği herkes için temel bir hak ve demokrasi için gerekli bir değer niteliğindedir. Bu hakkın hayata geçirilmesi için kanunen tanınmasının yanı sıra yaşamın her alanında etkili uygulanmasına ihtiyaç vardır.

                        İç İşleri Bakanlığı yayınladığı 2010/10 sayılı genelgesi ile yerel eşitlik eylem planlarının, yerel seviyede kadın-erkek eşitliğini gerçekleştirmeyi hedeflediğini ve bunun içinde toplumsal cinsiyet yaklaşımını yerel yönetim anlayışına yerleştirmeyi ve uygulamaların sürdürülebilirliğini amaçladığını ifade etmiştir.

                        Bu anlamda Toplumsal Cinsiyet eşitliği komisyonunun kurulması amacıyla önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

TEKLİF - KARAR  :  Belediye Meclisinin 8.Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020 yılı Mart ayı  toplantılarının  02.03.2020 tarihli 1. Birleşiminde  Meclis Üyesi Engin ÇELİK’in yazılı sunduğu önergesi oybirliğiyle gündem maddelerine alınmıştır. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurulmasına ve üyelikleri için yapılan müzakere ve açık oylama sonucu; Nesrin KARANFİL, Rıza ÇİFTÇİOĞLU ve Ali Fuat AKALIN’ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Karar  No     :  2020/11

Karar Tarihi:  05.03.2020

TEKLİF ÖZÜ=  Nikah İşlem Ücretinde Düzenleme Hk.

TEKLİF =   5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi (f) bendi gereğince, kanunlarda vergi, resim, harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak 2020 yılı Adalar Belediyesi Ücret Tarifesi, Adalar Belediye Meclisi tarafından 11.10.2019 tarih ve 2019/50 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

                        Ancak, 2020 mali yılı için, yazımız ekinde sunulan Müdürlüğümüz Evlendirme Memurluğu Nikah İşlem Ücretinde düzenleme ve güncelleme yapılması gerektiğinden, karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisi’ne havalesini,

Olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 02.03.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.02.2020 tarih ve 1837 sayılı “Ücret Tarifesi Düzenlemesi” hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

                    Meclise arz ederiz.

 

YAZI İŞLERİMÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI ÜCRET TARİFESİ TEKLİFİ

EVLENDİRME MEMURLUĞU

2020 YILI İÇİN UYGULANAN(TL)

2020 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN (TL)

2020 YILI İÇİN KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLEN (TL)

Eşlerden Birinin Ya da İkisinin Yabancı Olması Durumunda Ek Ücret

750,00TL

900,00TL

900,00TL

 

Karar  No     :  2020/12

Karar Tarihi:  06.03.2020

 

            TEKLİF ÖZÜ=  Seyyar Satış Faaliyetleri Yönergesi Hk.

TEKLİF =   Adalarımızda bulunan yurttaşlarımızdan belediyemize her yıl yaz sezonu öncesinde geçimini sağlamak maksadıyla seyyar stant izni talebinde bulunulmaktadır.  Başvuruda bulunanlara belli kriterler takip edilerek uygun alanlarda stant izni verilmektedir.

Gelinen noktada; Adalı yurttaşlarımızdan stant izni talebinde bulunanlara belli bir düzen dahilinde izin ve hak tanımak, bu hususların işleyişine bir sistem getirmek üzere Seyyar satış faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin yönerge hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Hazırlanan Yönergenin Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmesini;

Olurlarınıza arz ederim.

           

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 02.03.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Zabıta Müdürlüğü’nün 02.03.2020 tarih ve 1983 sayılı yazıları “Seyyar Satış Faaliyetleri Yönergesi” hakkındaki teklifi görüşülerek;  teklifin düzeltilerek kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

                    Meclise arz ederiz.     

 

KARAR  :  Belediye  Meclisinin 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020 Yılı Mart  Ayı Meclis Toplantılarının 06.03.2020 tarihli 2. Oturumunda; Hukuk Komisyonunun hazırladığı 05.03.2020  tarih ve 01  sayılı Seyyar Satış Faaliyetleri Yönergesi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.       

 

 

Karar  No     :  2020/13

Karar Tarihi:  06.03.2020

 

TEKLİF ÖZÜ=  Seyyar Belge Ücretleri Hk.

TEKLİF =   Adalarımızda bulunan yurttaşlarımızdan belediyemize her yıl yaz sezonu öncesinde geçimini sağlamak maksadıyla seyyar stant izni talebinde bulunulmaktadır. Başvuruda bulunanlara belli kriterler takip edilerek uygun alanlarda stant izni verilen yurttaşlar, Belediye meclisince belirlenen Seyyar Belge ücretini ödemektedir. 2019 Eylül ayı Meclisinde 2020 yılına ait stant seyyar belge ücretleri El Sanatları Sokağı: 500 TL, Emniyet Müdürlüğü yanı:850 TL. Diğer bütün yerler: 1250 TL Olarak belirlenmiş olup, miktarlarının az durumda olduğu değerlendirilmektedir.

                        Stant izni verilecek bütün yerler için, 2000,00 (ikibin) TL olarak yeni bir karar almak üzere Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmesini;

Olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2020 yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 02.03.2020 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Zabıta Müdürlüğü’nün 02.03.2020 tarih ve 1985 sayılı “Seyyar Belge Ücretleri” hakkındaki teklifi görüşülerek, belirtilen yerlerle ilgili Seyyar Belge Ücretinin 2.500 TL olmasına, ayrıca şehit ve engelli vatandaş için karar alınan ücretin %50 indirimli olarak uygulanmasına, teklifin değiştirilerek kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

                    Meclise arz ederiz.

SIRA NO

NEVİ

2019 YILI İÇİN UYGULANAN ÜCRETLER(TL)

2020 YILI İÇİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE TEKLİF EDİLEN ÜCRETLER

KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLEN (TL)

1

SEYYAR BELGE ÜCRETİ

1.000TL

1.100 TL

2,500 TL

2

EL SANATLARI SOKAĞI, BELGE ÜCRETİ

400 TL

500 TL

2,500 TL

3

EMNİYET MÜDÜRLÜĞ PARK YANI (SEYYAR BELGE ÜCRETİ)

750 TL

850 TL

2,500 TL


 

      

 

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim