ADALAR BELEDİYESİ | Resmi İnternet Sitesi
0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

2021 Yılı 1 Ocak - 31 Aralık Tarihleri Arasında Alınan Meclis Kararları

Karar  No     : 2021/01

Karar Tarihi: 04.01.2021

 

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi

TEKLİF =    İlgi:  İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2020 tarih ve 1299 sayılı kararı

                  5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi: “Belediye Meclisi her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir” hükmüne yer vermiştir.

                  İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi kararı ile 2021 yılında Belediye Meclisinin bir aylık tatilinin Ağustos ayında kullanılmasına karar vermiştir.

                  Makamınızca uygun görüldüğü takdirde Belediye Meclisimizce 2021 yılında bir aylık tatilin Ağustos ayında kullanılması hakkında karar alınmak üzere yazımızın,

                  Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı yılı, 2021  yılı Ocak ayı  toplantılarının  04.01.2021 tarihli 1. Birleşiminde  Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.12.2020 tarih ve 11416  sayılı yazıları ile  “Belediye Meclisi Tatil Ayının Belirlenmesi” hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği  ile karar verilmiştir

 

Karar  No     : 2021/02

Karar Tarihi: 04.01.2021

 

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Denetim Komisyonu Üye Seçimi

TEKLİF=    13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine göre, İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir Denetim Komisyonu oluşturulması gerekmektedir.

                  5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden, Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapılabilmesi için yazımızın,

                  Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 3. Toplantı yılı, 2021  yılı Ocak ayı  toplantılarının  04.01.2021  tarihli 1. Birleşiminde 5393 sayılı Belediye Kanunun  25. maddesine istinaden  oluşacak Denetim Komisyonunun 3  üyeden oluşmasına, yapılan gizli oylama sonucu; Haluk Salih DERMAN 12 oy, Rıza ÇİFTÇİOĞLU  11 oy ve İsmail Hakkı DURMUŞ 12  oy alarak  Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmelerine  karar verildi.

 

Karar  No     : 2021/03

Karar Tarihi: 08.01.2021

 

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Huzur Hakkı Ödeneği

TEKLİF=   5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesinde “ Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20,24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz…” denilmektedir.

                 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi uyarınca 2021 mali yılında uygulanacak Belediye Meclis ve İhtisas Komisyonu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ödeneğinin tespiti hususunda karar alınmak üzere yazımızın ve eklerinin Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:  Adalar Belediye Meclisinin 2021 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 04.01.2021 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.12.2020 tarih ve 11242 sayılı “Huzur Hakkı Ödeneği” hakkındaki teklifi görüşülerek, Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri olarak belirlenmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

              Meclise arz ederiz.      

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 3. Toplantı yılı, 2021  yılı Ocak  ayı  toplantılarının  04.01.2021 tarihli 1. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.01.2021 tarih ve 01 sayılı “Huzur Hakkı Ödeneği” hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği  ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No     : 2021/04

Karar Tarihi: 08.01.2021

 

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Huzur Hakkı Ödeneği

TEKLİF=   5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi 7. Paragrafında “… belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001 - 200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ”denilmektedir.           

                 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca 2021 mali yılında uygulanacak Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin tespiti hususunda karar alınmak üzere yazımızın ve eklerinin Belediye Meclisi'ne havalesine arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:  Adalar Belediye Meclisinin 2021 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 04.01.2021 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.01.2021 tarih ve 11241 sayılı Başkan Yardımcısı Ödeneği hakkındaki teklifi görüşülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi 7. Paragrafına istinaden; bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ü olarak belirlenmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

                 Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 3. Toplantı yılı, 2021  yılı Ocak  ayı  toplantılarının  04.01.2021 tarihli 1. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.01.2021 tarih ve 02 sayılı “Başkan Yardımcısı Ödeneği” hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği  ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No     : 2021/05

Karar Tarihi: 08.01.2021

 

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  2021 Yılı Sözleşmeli Personel Ücret Belirlenmesi

TEKLİF=   5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinde, Belediyelerde belirlenen alanlarda norm kadroya uygun olarak yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanın gerektirdiği nitelikleri taşıyan personelin yıllık sözleşme ile çalıştırılabilmesi imkanı sağlanmıştır. İçişleri Bakanlığının 31.10.2005 tarih ve 11493 Sayılı Genelgesi ve İçişleri Bakanlığının 16.01.2007 tarih ve 2007/10 sayılı Genelgesi ile de Belediyelerde tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hususlar belirlenmiştir.

                 Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, norm kadroya uygun olarak hizmetine ihtiyaç duyulan yeni yılda çalıştırılmaya devam edilmesi uygun görülen mevcut sözleşmeli personel (avukat) kadrosu için, Kadronun birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek üzere 2021 yılında ödenecek net ücret ve 10.01.2012 tarih ve 28169 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03.01.2012 tarih 2012/2665 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “ Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar’ın 1.Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince bulunduğu pozisyonda geçen hizmet yılı esas alınarak, sözleşmeli personel çalıştırılmasına esas alınan kadro unvanları için 373 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli (I) sayılı cetvelde belirlenen oranları geçmemek üzere unvan ve derecesini belirtilen kadro için uygulanacak ek ödeme oranı/tutarının tespiti hususunda Meclis Kararı alınmasının yazımız ve ekinin Belediye havalesini tensiplerinize arz ederim

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:  Adalar Belediye Meclisinin 2021 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 04.01.2021 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 31/12/2020 tarih ve 11559 sayılı “2021 Yılı Sözleşmeli Personel Ücret Belirlenmesi” hakkındaki teklifi görüşülerek, ödenecek ödeme tutarlarının taban ücretten hesaplanması şeklinde kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

                 Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 3. Toplantı yılı, 2021  yılı Ocak  ayı  toplantılarının  04.01.2021 tarihli 1. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.01.2021 tarih ve 03 sayılı “2021 Yılı Sözleşmeli Personel Ücret Belirlenmesi” hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği  ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No     : 2021/06

Karar Tarihi: 08.01.2021

 

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Hukuk İşleri Birimi

TEKLİF=  Teşkilat Şemasına göre, Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapmakta olan Hukuk İşleri Biriminin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlanması şeklinde olan teklif yapılan önerge ile “Hukuk İşleri Biriminin idari olarak Başkanlık Makamına mali olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlanması”  olarak düzeltilerek karar alınması hususunda Belediye Meclisine havalesini edildi. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:  Adalar Belediye Meclisinin 2021 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 04.01.2021 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen “Hukuk İşleri Birimi” hakkındaki teklifi görüşülerek, İdari olarak Başkanlık Makamına, mali olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlanması, ek cetveldeki ödenek kalemlerinin açılarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne aktarılması olarak teklifin değiştirilerek kabulü Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 

                Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 3. Toplantı yılı, 2021  yılı Ocak  ayı  toplantılarının  04.01.2021 tarihli 1. Birleşiminde  Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu  Ortak Raporu 07.01.2021 tarih ve 01 sayılı “Hukuk İşleri Birimi “hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği  ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No     :  2021/07

Karar Tarihi:  01.02.2021

 

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Prokotol

TEKLİF=   Belediyemize ait Heybeliada isimli araba taşıyıcı gemisi, Şehit Nadir Güneş isimli araba taşıyıcı gemisi, Horoz Reis ve Hızır Reis isimli Teknelerin yıllık bakım-onarım yapılması,  akaryakıt ve yağ teminin sağlanması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapılması düşünülmektedir.

                 Protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi amacıyla evrakımızın Belediye Meclisine havalesini;

     Olurlarınıza arz ederim.        

TEKLİF - KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılı Şubat ayı  toplantılarının  01.02.2021 tarihli 1. Birleşiminde  İşletme Müdürlüğü’nün 25.01.2021 tarih ve 737 sayılı “ Protokol ” hakkındaki teklifi görüşülerek; teklif-karar olarak kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar  No     :  2021/08

Karar Tarihi:  01.02.2021

 

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Şirket Yetkilisi Hakkında

TEKLİF=    %100 ü Belediyemize ait olan Adalar Belediyesi Personel Limited Şirketi için, şirket genel kuruluna katılmaya, genel kurulu yapmaya, oy vermeye, kararlarını kabule ve reddetmeye, Adalar Belediyesi Personel Limited Şirketini temsile yetkilendirilmesi, aynı zamanda şirketin TTK hükümleri gereğince Limited şirketlerde en az 1 ortağa müdür olması sebebi ile genel müdürlüğü de ifa edecek olan 53293416744 TC kimlik nolu Metin ÖNAL’ın yetkilendirilmesine ve;

                 7145 sayılı KHK 25.Maddesi ile ; “Bu madde kapsamındaki şirketlerin koruma ve güvenlik alanındaki faaliyetlerinde 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümleri uygulanır. Ancak; “Bu şirketlerin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunluluğu yoktur. Şirketler bu kapsamdaki faaliyetlerini ayrı bir bölüm halinde yürütür. “Hükmü gereğince 696 KHK ile kurulan şirket bünyesinde özel güvenlik personellerini kapsayan Güvenlik bölümü oluşturmasına, Güvenlik bölüm müdürlüğüne Belediye memurlarımızdan 32299720284 TC Kimlik Nolu Fuat ERDOĞAN’IN görevlendirilerek, görevini Belediyemizi temsile yetkili kişi ile birlikte temsile yetkilendirilmesi hususunda karar alınmak üzere evrakın,

                 Belediye Meclisine havale edilmesini arz ederim.

TEKLİF - KARAR: Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılı Şubat ayı toplantılarının 01.02.2021 tarihli 1. Birleşiminde Başkanlık Teklifi 27.01.2021 tarih ve 01 sayılı “Şirket Yetkilisi Hakkında” hakkındaki teklifi görüşülerek; teklif-karar olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

Karar  No     :  2021/09

Karar Tarihi:  05.02.2021

 

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  TMMOB Protokol Hakkında

TEKLİF= Belediyenin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 5395 sayılı Belediye Kanunun 14’üncü maddesinde belediyelerin görev ve sorumluluklarının, 15’inci maddesinde ise yetki ve imtiyazlarının neler olduğu belirtilmiş,75’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ise belediyelerin, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebileceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre, belediyemiz görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında ilçemizde sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma ile halk sağlığı, tarih, kültür, doğa, tarımsal ve ekolojik değerlerin korunması, her türlü afete hazırlık ve risk yöntemi faaliyetleri ve bilişim teknolojileri alanlarında gerekli mimarlık, mühendislik ve şehir plancılığı hizmetlerinin bilimsel, teknik ve meslek, kural ve esaslar, kentin kültürü ve kimliğine uygun olarak yerine getirilmesi için kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu olan Türk Mühendisler ve Mimarlar Odaları Birliği(TMMOB) ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden ortak hizmet projeleri ve işbirliği gerçekleştirebilmesi söz konusu işbirliğinin tesisi amacıyla aynı Kanunun 38’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine istinaden TMMOB ile protokol imzalamak üzere Başkanlık Makamına yetki verilebilmesi için Teklifimizin Belediye Meclisine havalesini;

           Olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2021 yılı Şubat Ayı Meclis Toplantılarının 01.02.2021 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06/01/2021 tarih ve 11216 sayılı “TMMOB Protokol” hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin aynen kabulü komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

            Meclise arz ederiz.

KARAR  :   Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılı Şubat ayı  toplantılarının  01.02.2021  tarihli 1. Birleşiminde  İmar Çevre ve Sağlık Komisyonunun hazırladığı 02.02.2021   tarih ve 01 sayılı TMMOB Protokol Hakkında” hakkındaki raporu görüşülerek, raporun kabulüne  oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

Karar  No     :  2021/10

Karar Tarihi:  05.02.2021

 

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Bilirkişi Belirlenmesi Hakkında

TEKLİF=    İlgi: İstanbul Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 13.01.2021 tarih ve 117063 sayılı yazısı.

                 İstanbul Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün ilgi yazısına istinaden talep edilen şartları sağlayacak bilirkişi belirlenmesi hususundaki konunun değerlendirilmesi için Belediye Meclisimize havalesini:

                 Olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2021 yılı Şubat Ayı Meclis Toplantılarının 01.02.2021 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/01/2021 tarih ve 865 sayılı “Bilirkişi Belirlenmesi Hakkında” hakkındaki teklifi görüşülerek, 3402 Sayılı Kadastro Kanunun İlgili maddelerine istinaden kadastro çalışması yapılması ve kadastro ekibi ile görev yapmak üzere İstanbul Valiliği Kadastro Müdürlüğünce belirlenen sayıda, ihtiyaç duyulan kişi seçimi gereğince;

                  Kınalıada Mahallesi için; Kamil İshak GÜVELİ

                  Burgazada Mahallesi için; Meral MEYVECİ

                  Heybeliada Mahallesi için; Ahmet SIĞAR

                  Yukarıda isimleri ve T.C. kimlik bilgileri yer alan kişilerin bilirkişi olarak belirlenmesi hususu komisyonumuzca uygun görülmüştür.

                 Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılı Şubat ayı  toplantılarının  01.02.2021  tarihli 1. Birleşiminde  İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonunun hazırladığı 02.02.2021   tarih ve 02 sayılı “Bilirkişi Belirlenmesi Hakkında” hakkındaki raporu görüşülerek, raporun kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar  No     :  2021/11

Karar Tarihi:  05.02.2021

 

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Ücret Tarifesi Hk

TEKLİF=    İlgi: 27.01.2021 tarih ve 835 sayılı yazımız.

                 İlgi yazımız ile 19.01.2021 tarih ve 585 sayılı Levent KALELİ tarafından verilen dilekçe incelenmiş olup, tarafınıza 27.01.2021 tarih ve 835 sayılı yazımız ile Vadi Alt Yapı İnş. Taah.Ltd. Şti. ‘nin Büyükada Şehit Murat Yüksel İlköğretim okulu ile Kınalıada Mehmetçik İlkokullarının Mayıs sonuna kadar sürecek olan güçlendirilmesi  işi esnasında 120 kamyon inşaat malzemesi ile beton taşınması işi için belediyemize ait çıkarma gemisi ücret tarifesi indirim talebinin Adalar Belediyesinin 09.10.2020/33 sayılı Belediye Meclis kararına göre kamu kurumlarına mütahitlik yapan firmalara indirim yapılmaması ve normal tarifeden geçiş yapılması kararına istinaden; Müdürlüğümüzce uygun görülmediği ilgi yazımız ile belirtilmiştir.

                 Bağlı bulunduğumuz Başkan Yardımcısı tarafından “33 sayılı Meclis Kararının genel olarak kamu araçlarını kapsamaktadır. Deprem ve pandemi gerçekleri göz önünde bulundurularak, okul inşaatlarının yapım işi hayatidir. Gereken kolaylığı sağlamak bir kamu görevidir, denildiğinden” konunun Belediye Meclisinde değerlendirilmesi için evrakımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2021 yılı Şubat Ayı Meclis Toplantılarının 01.02.2021 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme Müdürlüğü’nün 28/01/2021 tarih ve 869 sayılı “Ücret Tarifesi” hakkındaki teklifi görüşülerek, uygulanan ücret tarifesinden %20 indirim yapılarak uygulanması şeklinde, teklifin değiştirilerek kabulü komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

                 Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılı Şubat ayı  toplantılarının  01.02.2021  tarihli 1. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 02.02.2021   tarih ve 04 sayılı “Ücret Tarifesi Hk.” hakkındaki raporu görüşülerek, raporun reddine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

Karar  No     :  2021/12

Karar Tarihi:  04.03.2021

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

TEKLİF ÖZÜ=  Dolu Kadro Değişikliği Hk

TEKLİF=   22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre Belediye Meclisimizce ihdas edilen memur kadrolarında görev yapmakta olan tüm memur personellerin mevcut kadro durumları, memur hizmet cetvellerine göre belirli periyotlarda incelenmektedir.

                 Yapılan incelemelerde, memurun işgal ettiği kadro derecesi, olması gereken derece ve kademesinden geride kaldığı tespit edilenlerin özlük hakları yönünden mağduriyet taşamaması için işgal ettiği kadronun müktesebine uygun hale getirilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesi gereği Belediye Meclislerinin onayına sunulması gerekmektedir.

                  Bu nedenle Belediyemizce yapılan incelemede, memur personellerimizden kadro derecesi, memuriyet müktesebine uygun hale getirilmesi tespiti edilen memurların özlük hakları yönünden mağduriyet yaşamaması amacıyla yapılması gereken değişiklere ilişkin (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetveli ilişikte sunulmuş olup, yazımız ve eklerinin Belediye Meclisine havalesi hususunu,

                  Olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2021 yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 01.03.2021 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen,  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 25.02.2021 tarihli ve 1618 sayılı yazıları “Dolu Kadro Değişikliği” hakkındaki teklifi görüşülerek; teklifin aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.     

KARAR =  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılı Mart ayı toplantılarının 01.03.2021 tarihli 1. Birleşiminde Hukuk Komisyonunun hazırladığı 02.03.2021 tarih ve 02 sayılı Dolu Kadro Değişikliği” hakkındaki raporu görüşülerek, raporun kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar  No     :  2021/13

Karar Tarihi:  04.03.2021

 

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

TEKLİF ÖZÜ=  Ücretlendirme Hk

TEKLİF =    11.09.2020 tarih ve 2020/28 nolu Meclis Kararı ile kabul edilen Müdürlüğümüz 2021 yılı ücret tarifesinin 7 maddesinin aşağıda yer şekilde düzenlenmesi yönünde karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim.

                  Şeklindeki teklif 11.09.2020 tarih ve 2020/28 nolu Meclis Kararı ile kabul edilen Müdürlüğümüz 2021 yılı ücret tarifesinin 7 maddesinin 1m3 ten az Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının ana kara depolama alanına taşınması (çuval başı), çuval ölçüsünün 50x70 cm olarak düzeltilerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.

 

2020 YILI İÇİN UYGULANAN (TL)

2021 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN (TL)

2021 YILI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLEN (TL)

7- Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının anakara depolama alanına taşınması

Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının ana kara depolama alanına taşınması m3

150,00

160,00

160,00

1 m3 ten az Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının ana kara depolama alanına taşınması (çuval başı)

 

10,00

10,00

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2021 yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 01.03.2021 tarihli 1.Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü’nün 25.02.2021 tarih ve 1653 sayılı “Ücretlendirme” hakkındaki teklifi görüşülerek, kabulü komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

                  Meclise arz ederiz.

KARAR  :    Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılı Mart ayı  toplantılarının  01.03.2021  tarihli 1. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 02.03.2021 tarih ve 05 sayılı “Ücretlendirme” hakkındaki raporu görüşülerek, raporun reddine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

 

Karar  No     :  2021/14

Karar Tarihi:  04.03.2021

 

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

TEKLİF ÖZÜ=  Borçlanma Hk

TEKLİF= 5393 Sayılı Kanunun 68.Maddesi e fıkrasında “ Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 2123 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir.” Denmektedir.

                  Kurumumuz 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14.Maddesiyle kendisine verilen asli görevleri yerine getirirken aksamaya sebebiyet verilmemesi ve CARİ giderlerin zamanında gerçekleştirilebilmesi için nakit ihtiyacını karşılamak üzere;

                  Sayılı Kanunun 68.Maddesi (e) fıkrası hükmü gereği Özel veya kamu banklarından 3.700.000,00 TL borçlanmak için Belediye Başkanına (gereğinde kullanılmak üzere) borçlanma yetkisi verilmek üzere evrakımızın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim.

2020 yılı kesinleşmiş bütçe gelirleri

Yeniden Değerleme Oranı

Toplam

%10 u

34.108.547,65 TL

%9,11

37.215.836,34 TL

3.721.583,63 TL

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2021 yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 01.03.2021 tarihli 1.Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.02.2021 tarih ve 1679 sayılı “Borçlanma” hakkındaki teklifi görüşülerek, kabulü komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

                  Meclise arz ederiz.

KARAR =    Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılı Mart ayı toplantılarının 01.03.2021 tarihli 1. Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 02.03.2021 tarih ve 06 sayılı “Borçlanma” hakkındaki raporu görüşülerek, raporun reddine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

Karar  No     :  2021/15

Karar Tarihi:  05.04.2021

 

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

TEKLİF ÖZÜ=  Başkanlık Divan Seçimleri.

TEKLİF =  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin Başkan vekilleri ve katip üyelerin seçimi  başlıklı 19. Maddesinde; “Meclis, mahalli idareler seçiminden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından ve gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekillerini, ikisi yedek olmak üzere en az dört kâtip üyeyi iki yıl görev yapmak üzere seçer. İki yıldan sonra seçilecek Başkanlık Divanı, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar” hükmü gereği,

Adalar Belediye Meclisi tarafından Başkanlık Divanını oluşturan;

1) Meclis 1. Başkan Vekili,

2) Meclis 2. Başkan Vekili,

3) Divan Katip Üyeleri (2 asil, 2 yedek) seçimlerinin yapılması için evrakımızın;

Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılı Nisan ayı  toplantılarının  05.04.2021 tarihli 1. Birleşiminde Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.03.2021 tarih ve 2974 sayılı yazısına istinaden seçilecek olan Meclis 1.Başkan Vekili yapılan gizli oylama sonucunda  mevcut 11 oydan,  Rıza ÇİFTÇİOĞLU 8 oy alarak seçilmesine karar verildi.

 2. Meclis Başkan Vekili yapılan gizli oylama sonucunda 11 oydan, Haluk Salih DERMAN 8 oy alarak 2.Başkan Vekili üyeliğine seçilmesine karar verildi.

Belediye Meclisi Divan Katipliği Asil ve Yedek Üye Seçimi yapılan gizli oylama sonucunda mevcut 11 oydan, Asil Üyeliklere Fatma BUCAK 8 oy, Engin ÇELİK 8 oy; Yedek Üyeliklere Haluk Salih DERMAN 8 oy, Nesrin KARANFİL 8 oy alarak seçilmelerine  karar verildi.

 

Karar  No     :  2021/16

Karar Tarihi:  05.04.2021

 

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

TEKLİF ÖZÜ=  Encümen Üye Seçimi

TEKLİF =    5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinde; “Belediye Encümeni, Belediye Başkanının başkanlığında; Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, Mali Hizmetler Birim Amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur” hükmü gereği;

   Adalar Belediye Meclisi tarafından;

   2 üyeden oluşacak ve 1 yıl süre ile görev yapacak Daimi Encümen Üyesi

seçimi yapılması için evrakımızın;

   Belediye Meclisi’ ne havalesini arz ederim.

 KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılı Nisan ayı toplantılarının 05.04.2021 tarihli 1. Birleşiminde  Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.03.2021 tarih ve 2977 sayılı yazısına istinaden seçilecek olan Encümen Üye seçimi yapılan gizli oylama sonucunda mevcut 11 oydan, Fatma BUCAK  8 oy  ve  Haluk Salih DERMAN 8 oy alarak Belediye Daimi Encümen  üyeliklerine seçilmelerine karar verildi.

   

Karar  No     :  2020/17

Karar Tarihi:  05.04.2021

 

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

TEKLİF ÖZÜ= İhtisas Komisyonları Üye Seçimi.

TEKLİF=      5393 sayılı Belediye Kanununun İhtisas komisyonları başlıklı 24. maddesinde; “Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur” hükmüne istinaden;

Adalar Belediye Meclisi tarafından; 1 yıl süre ile görev yapacak;

1-) Hukuk Komisyonu,

2-) İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonu,

3-) Plan ve Bütçe Komisyonu,

4-) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurulması ve üye seçimlerinin

yapılması için evrakımızın;

Belediye Meclisi’ ne havalesini arz ederim.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılı Nisan ayı toplantılarının  05.04.2021  tarihli 1. Birleşiminde Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.03.2021 tarih ve  2979  sayılı yazısına istinaden seçilecek olan;

Bir yıl süre ile görev yapacak 3 üyeden oluşan Hukuk Komisyonu  kurulması ve üyelikleri için yapılan müzakere ve açık oylama sonucu; Engin ÇELİK, Rıza ÇİFTÇİOĞLU ve Kemal TÜRKYILMAZ’ın,

Bir yıl süre ile görev yapacak 3 üyeden oluşan İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonu kurulması ve üyelikleri için yapılan müzakere ve açık oylama sonucu; Nesrin KARANFİL, Metin ÖNAL ve Ali Fuat AKALIN’ın,

Bir yıl süre ile görev yapacak 3 üyeden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu kurulması ve üyelikleri için yapılan müzakere ve açık oylama sonucu; Engin ÇELİK, Metin ÖNALve İsmail Hakkı DURMUŞ ’ un,

Bir yıl süre ile görev yapacak 3 üyeden oluşan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurulması ve üyelikleri için yapılan müzakere ve açık oylama sonucu; Fatma BUCAK, Nesrin KARANFİL ve Ali Fuat AKALIN’ın seçilmelerine karar verildi.

 

Karar  No     : 2021/18

Karar Tarihi: 05.04.2021

 

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

TEKLİF ÖZÜ=  Evsel Kaynaklı İlçe Atıklarının Toplanması ve Bertarafına İlişkin Protokol Yetkisi

TEKLİF =  İlgi : 05.03.2021 tarihli 7199 sayılı yazı

“İstanbul Büyükşehir Başkanlığı ile İlçe Belediyeleri Arasında Evsel Kaynaklı İlaç Atıklarının Toplanması ve Bertarafına İlişkin İşbirliği Protokolü” İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.01.2021 tarih ve 110 sayılı karar ile uygun görülerek kabul edilmiştir. İlgi yazıda bahsi geçen ve Ek’te yer alan protokolün yükümlülükler gereği uygulanabilmesi için Belediyemiz tarafından 2 nüsha olarak imzalanması gerekmektedir.

Buna göre 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 38inci maddenin, g) bendi gereği “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak” üzere söz konusu protokolün Belediye Başkanınca imzalanabilmesi için yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere Belediye Meclisi’ne havalesini uygun görüşlerinize arz ederim.

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı yılı, 2021  yılı Nisan ayı  toplantılarının  05.04.2021 tarihli 1. Birleşiminde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 30.03.2021 tarih ve 2250  sayılı yazıları ile  “Evsel Kaynaklı İlçe Atıklarının Toplanması ve Bertarafına İlişkin Protokol Yetkisi” hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği  ile karar verilmiştir.

Karar  No     :  2021/19

Karar Tarihi:  09.04.2021

 

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  2020 Yılı Faaliyet Raporu

TEKLİF = 17.03.2016 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İdarelerinde hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre hazırlanan 2020 yılı İdari Faaliyet Raporumuzun Nisan ayı Meclisi'nde görüşülmek üzere Belediye Meclisi'ne havalesini;

      Olurlarınıza arz ederim.

KARAR  : Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılı Nisan ayı  toplantılarının  05.04.2021  tarihli 1. Birleşiminde  Mali Hizmetler  Müdürlüğünün 31.03.2021 tarih ve 513 sayılı yazısı ekinde yer alan Adalar Belediyesinin 2020 yılına ait Faaliyet Raporu görüşülerek yapılan müzakere ve ad okunmak sureti ile yapılan açık oylama sonucu; mevcut 11 üyeden, 8 kabul, 3 ret oyu alarak Faaliyet Raporunun kabulüne karar verildi.

Karar  No     :  2021/20

Karar Tarihi:  09.04.2021

 

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Süre Uzatımı ve Kira Ödemelerinde Muafiyet

TEKLİF= Belediyemizce daha evvel alınmış meclis kararı ile Seyyar Tezgâh tanzim koşulları 1 yıl süreli olarak belirlenmiştir. Ancak 2020 Mart ayında Ülkemizi ve Dünya’yı tehdit eden Covid-19 salgını sebebiyle çekiliş sonucu 1 yıllık olarak kullanıma verilmiş seyyar tezgâhların; sokağa çıkma kısıtlamaları ve ekonomik koşullar sebebiyle çalışamadıkları anlaşıldığından,

  • Çekiliş sonucu kullanıma verilen tezgâhların, 1 defalık olmak üzere 2022 yılı mart ayına kadar kullanım sürelerinin uzatılmasını,
  • Nisan 2020-Mart 2021 sürelerinde alınması gereken ücretin indirilmesi veya alınmaması,

Ayrıca Belediyemizin işyeri olarak kiracısı konumunda bulunan işletmelerin

kısıtlamalardan etkilenmiş olanlarının, faaliyet konularına göre kira ödemesinden muaf tutulması hususunda karar alınmak üzere teklifimiz,

Meclis’e arz olunur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2021 yılı Nisan Ayı Meclis Toplantılarının 05.04.2021 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen 05.04.2021 tarihli Süre Uzatımı ve Kira Ödemelerinde Muafiyet teklifi görüşülerek, tahsis edilen satış tezgâhı ücretlerinin, 2020 Nisan ayından 2021 Mart ayına kadar olan sürede %50 indirim uygulanmasına, tahsis edilen satış tezgâhı sürelerinin 2022 Mart ayına kadar süre uzatımı verilerek devam etmesine, Belediyemizin işyeri olarak kiracısı konumunda bulunan işletmelerin İç İşleri Bakanlığı genelgesi ile faaliyette bulunması yasaklanan işletme ruhsatı olan yerlerin; işletmelerin kapalı olduğu sürede kira ödemesinin alınmamasına, diğer kiracımız olan işletmelerle ilgili İlçe Pandemi Kurulunca, ilçemize ikamet dışı giriş çıkışların yasak olduğu döneme denk gelen gün kadar, kira bedeli indirimi yapılması şeklinde teklifin değiştirilip düzenlenerek kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.                                 

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılı Nisan ayı toplantılarının  06.04.2021  tarihli 1. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 07.04.2021  tarih ve 07 sayılı Süre Uzatımı ve Kira Ödemelerinde Muafiyet raporu görüşülerek, raporun kabulüne  oybirliği ile karar verildi.

Karar  No     :  2021/21

Karar Tarihi:  17.05.2021

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ: İhtisas Komisyonları Üye Seçimi

TEKLİF: Meclis üyelerimizden Ali Fuat AKALIN'ın 01.05.2021 tarihinde vefatı nedeniyle eksilen İmar Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu için, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin İhtisas komisyonlarının Oluşumu başlıklı 21.Maddesinde; "Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir" hükmü gereği üye seçimi yapılması gerekmektedir.

Adalar Belediye Meclisi tarafından kalan süreyi tamamlamak üzere;

İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonuna 1 üye

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna 1 üye seçimi yapılması için yazımızın;

Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.

KARAR: Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılıl Mayıs ayı oplantılarının 17.05.2021 tarihli 1. Birleşiminde Yazı İşleri Müdürlüğün 11.05.2021 tarih ve 4300 sayılı yazısına istinaden seçilecek olan;

İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonuna kalan süre ile görev yapacak 1 üye için yapılan müzakere ve açık oylama sonucu; Nesrin DERİŞ'in,

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna k alan süre ile görev yapacak 1 üye için yapılan müzakere ve açık oylama sonucu; Nesrin DERİŞ'in, seçilmesine karar verildi.

 

Karar  No     :  2021/24

Karar Tarihi:  26.05.2021

 

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

TEKLİFİN ÖZÜ:  2020 Yılı Kesin Hesabı.

TEKLİF: 5393 sayılı Belediye kanunun 64. maddesi ile 26104 sayılı Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi doğrultusunda hazırlanan Belediye Encümeni’nin 27.04.2021 tarih ve 41 sayılı kararı ile kabul edilen Adalar Belediyesinin 2020 yılı Kesin Hesabı ile bağlı cetvelleri ekte sunulmaktadır.

                 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince incelenmek ve karara bağlanmak üzere yazımızın ve eklerinin Belediye Meclisini havalesini arz ederim.

RAPOR: Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 20.05.2021 tarih, 8 Nolu Raporu.

GELİR HESABI:

 

2020 YILI BÜTÇESİ

2020 YILI NET GERÇEKLEŞEN GELİR

GERÇEKLEŞEN GELİRİN BÜTÇEYE ORANI (%)

01 VERGİ GELİRLERİ

22.805.000,00

19.389.755,20

85,02

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

6.502.000,00

5.112.935,31

78,64

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

1.575.000,00

45.000,00

2,8

05 DİĞER GELİRLER

10.618.000,00

9.506.857,14

90,04

06 SERMAYE GELİRLERİ

0,00

0,00

0,00

09 RED VE İADELER(-)

0,00

0,00

0,00

TOPLAM

41.500.000,00

34.108.547,65

82,19

 

2020 YILI TOPLAM TAHAKKUK

2020 YILI GERÇEKLEŞEN TAHSİLAT

GERÇEKLEŞME ORANI (%)

DEVREDEN TAHAKKUK

01 VERGİ GELİRLERİ

33.423.229,55

19.389.755,20

58,01

14.027.853,64

03 TEŞEBBÜS VE VERGİ GELİRLERİ

6.901.135,42

5.112.935,31

74,08

1.778.680,11

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

45.000,00

45.000,00

100

0,00

05 DİĞER GELİRLER

17.529.142,12

9.560.857,14

54,54

7.968.097,71

06 SERMAYE GELİRLERİ

0,00

0,00

0,00

0,00

08 ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR

0,00

0,00

0,00

0,00

TOPLAM

57.898.507,09

34.108.547,65

58,91

23.774.631,46

KOMİSYON İNCELEMESİ: Adalar Belediyesi"nin 2020 Mali Yılı Kesin Hesabının 5393 sayılı kanununun 4. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince komisyonumuzca incelenerek aşağıya çıkartılmıştır.

Gelir Bütçesinde;

Gelirlerin Belediye Gelirleri kanununda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edildiği,

Vergi Gelirleri olarak 19.389.755,20.-TL gerçekleşen net tahsilatın bütçesine göre oranı % 85,02, net gerçekleşen toplam gelir tahakkukuna oranı  % 58,01 olarak gerçekleşmiştir.

Teşebbüs ve Mülkiye Gelirleri olarak 5.112.935,31.-TL gerçekleşen net tahsilatın bütçesine göre %78,64,  net gerçekleşen toplam gelir tahakkukuna oranı % 74,08 olarak gerçekleşmiştir.

Alınan bağış ve yardımlar olarak 45.000,00.-TL gerçekleşen net tahsilatın bütçesine göre % 2,8, net gerçekleşen toplam gelir tahakkukuna oranı % 100 olarak gerçekleşmiştir.

Diğer gelirler olarak 9.560.857,14.-TL gerçekleşen net tahsilatın bütçesine göre % 90,04, net gerçekleşen toplam gelir tahakkukuna oranı  % 54,54 olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılında toplam 34.108.547,65.-TL net gelir elde edilmiş ve bu gelirin toplam tahmini bütçeye oranı % 82,19 olarak gerçekleştiği, 2020 yılı toplam tahakkuka oranı % 58,91 olarak gerçekleştiği ve 2020 Mali yılına 18.691.819,57.-TL tahakkuk artığı devredildiği görülmüştür.

ÖDENEK VE HARCAMALARIN HARCAMA KALEMLERİNE DAĞILIMI GÖSTERİR CETVEL

2020

AÇIKLAMA

Net Ödenek Toplamı

 

Toplam Harcama

Toplam Harcamanın Bütçe Ödeneğine Oranı (gerçekleşme)

Harcama KalemininToplam harcamaya  Oranı

01

Personel Giderleri

14.844.636,46

 

13.916.581,56

93,75

35,21

02

Sos.Güv.Kur.Devlet Prim Gid.

2.230.155,46

2.063.004,50

92,50

5,22

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

19.539.848,32

18.676.289,29

95,58

47,25

04

Faiz Giderleri

521.101,45

521.101,45

100

1,32

05

Cari Transferler

4.351.368,59

4.350.348,59

99,98

11,01

06

Sermaye Giderleri

11.000,00

0,00

0,00

0,00

07

Sermaye Transferleri

 

0,00

0,00

0,00

0,00

08

Borç Verme

0,00

0,00

0,00

0,00

09

Yedek Ödenekler

1.889,72

0

0,00

0,00

 

TOPLAM

41.500.000,00

39.527.325,39

95,25

 

GİDER HESABI:

Gider Bütçesinde,

Personel Gideri için 13.916.581,56.-TL olarak bütçesine göre % 93,75, gerçekleşen gider bütçesi için % 35,21 oranında harcama yapıldığı,

Sosyal Güvenlik Kurumlarında Ödemeler için 2.063.004,50.-TL olarak bütçesine göre % 92,50, gerçekleşen gider bütçesi içinde % 5,22 oranında harcama yapıldığı,

Mal ve hizmet Alımları için 18.676.289,29.-TL olarak bütçesine göre % 95,58 gerçekleşen gider bütçesi içinde % 47,25 oranında harcama yapıldığı,

Faiz Giderleri için 521.101,45.-TL, olarak bütçesine göre % 100, gerçekleşen gider bütçesi içinde % 1,32 oranında harcama yapıldığı,

Cari Transferler için 4.350.348,59.-TL olarak bütçesine göre % 99,98, gerçekleşen gider bütçesi içinde %11,01 oranında harcama yapıldığı,

Toplam Gider Bütçesinin 39.527.325,39.-TL olarak gerçekleştiği ve bu giderin bütçe oranının % 95,25 olarak gerçekleştiği,

Gider Bütçesinde, gerçekleşen rakamlara bakıldığında ödenek üstü harcama yapılmadığı, yıl içerisinde toplam 6.693.193,35.-TL eklenmiş, 6.693.193,35.-TL düşülmüş toplam 41.500.000,00.-TL ödenek oluşmuştur. Bu ödenekten 39.527.325,39.-TL harcanmış, 1.972.674,61.-TL iptal edilmiştir.

TAŞINIR KESİN HESABI:

Taşınır Kodu

Taşınır Adı

Geçen Yıldan Devreden Tutar

Yıl içinde giren tutar

Toplam Tutar

Yıl içinde çıkan tutar

Gelecek yıla devreden tutar

150

İlk madde ve malzemeler (tüketim malz.)

            675.347,96

        1.295.995,00

    1.971.342,96

 

1.427.678,71

          543.664,25

253

Tesis, makine ve cihazlar

   

396.088,77

 

5.936,42

 

402.025,19

                17.703,77

 

384.321,42

254

Taşıtlar

5.239.579,16

2.250,00

5.241.829,16

37.770,09

5.204.059,07

255

Demirbaşlar

2.093.642,22

109.480,24

2.203.122,46

144.007,83

2.059.114,65

Taşınır Kesin Hesabında:

Tüketim malzemeleri için 675.347,96.-TL devreden, 1.295.995,00.-TL giriş, 1.427.678,71.-TL çıkışla devreden tutarın 543.664,24.-TL olduğu,

Tesis, makine ve cihazlar için 396.088,77.-TL devreden, 5.936,42.-TL giriş, 402.025,19.-TL çıkışla devreden tutarın 384.321,42.-TL olduğu,

Taşıtlar için 5.239.579,16.-TL devreden, 2.250,00.-TL giriş, 144.007,83.-TL çıkışla devreden tutarın 204.059,07.-TL olduğu,

Demirbaşlar için 2.093.642,21.-TL devreden, 109.480,24.-TL giriş, 144.007,83.-TL çıkışla devreden tutarın 2.059.114,65.-TL olduğu muhasebe kayıtlarıyla uyumlu olduğu görülmüştür

İncelemeler Neticesinde;

    1 - 2020 Yılı toplam 57.898.507,09.-TL Belediye geliri tahakkuk etmiş olup, 34.108.547,65.-TL tahsilat yapılmıştır. Gelirin % 58,91 oranında tahsilatı sağlanmıştır. 23.774.631,46.-TL yılına tahakkuk devir etmiştir.

    2 - Bütçeyle verilen ödeneğin amacına uygun olarak kullanılıp yapılan harcamaların gerçek bir ihtiyaç karşılığı olduğu tespit edilmiştir.

    3 - Yapılan harcamalar 5393 sayılı Kanunun 60. maddesinde sayılan giderleri kapsamaktadır.

    4- 2020 yılında tahmin edilen bütçe gideri 41.500.000,00.-TL olup, 39.527.325,39.-TL harcama yapılmıştır. 1.972.674,60.-TL ödenek iptal edilmiştir.

SONUÇ; 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı incelendiğinde; Belediyenin borçlanmasının en büyük sebepleri;

  1. Eski eser yapının yoğunluğu ve bu binalardan emlak vergisi alınamaması,
  2. Emekli ve tek konutu olan kişilerin emlak vergisinden muaf olması,
  3. Yaz aylarında adaları ziyaret eden günübirlik yüzbinlerce insana yapılan hizmetin bütçe giderlerinin artışına neden olması.

          Bu nedenle gelir kaynaklarının yasal olarak arttırılması için ilgili bakanlıklarla yazışmalar yapılması, hali hazır bütçede tasarrufa gidilmesinin uygun olacağı kararına varılmıştır.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

    Adalar Belediye Meclisinin 2021 yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 17.05.2021 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/04/2021 tarih ve 3906 sayılı yazıları ile 2020 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı hakkındaki teklifi görüşülerek; teklifin olduğu gibi kabulü komisyonumuzca oyçokluğu/oybirliği ile uygun görülmüştür.

                    Meclise arz ederiz.

KARAR:  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2021 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 21.05.2021 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 20/05/2021 tarih ve 08 sayılı 2020 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı hakkındaki raporu görüşülerek teklifin;

            Erdem GÜL, Engin ÇELİK, Haluk Salih DERMAN, Metin ÖNAL, Rıza ÇİFTÇİOĞLU’nun olmak üzere 5 kabul oyu,

            Mehmet Dündar TIRAŞ “Öncelikle amacım meclis çalışmalarını sekteye uğratmak ve geciktirmek değildir. Gerçekleşen gelir ve gider arasında Beşmilyondörtyüz TL olmasına rağmen, 2020 yılı giderlerinin Onbirmilyonyüzseksenbeşbin TL' lik kısmının ödenmediği ayrıca; SGK vergi ödemelerinin yapılmadığı anlaşılmıştır. 2021 yılına devrettiği görülmektedir. Oysa gelir ve gider arasındaki fark Beşmilyondörtyüz TL' dir. 2020 yılı içerisinde borçlanma yetkisi verildiği düşünülürse gelirlerin nereye harcandığı belli değildir. Bu sebepten kesin hesap tasarısını bu haliyle uygun görülmemiştir” şerhi ile Red oyu

            Nesrin KARANFİL “Öncelikle amacım meclis çalışmalarını sekteye uğratmak ve geciktirmek değildir. Gerçekleşen gelir ve gider arasında Beşmilyondörtyüz TL olmasına rağmen, 2020 yılı giderlerinin Onbirmilyonyüzseksenbeşbin TL' lik kısmının ödenmediği ayrıca; SGK vergi ödemelerinin yapılmadığı anlaşılmıştır. 2021 yılına devrettiği görülmektedir. Oysa gelir ve gider arasındaki fark Beşmilyondörtyüz TL' dir. 2020 yılı içerisinde borçlanma yetkisi verildiği düşünülürse gelirlerin nereye harcandığı belli değildir. Bu sebepten kesin hesap tasarısını bu haliyle uygun görülmemiştir” şerhi ile Red oyu,

            Fatma BUCAK “Öncelikle amacım meclis çalışmalarını sekteye uğratmak ve geciktirmek değildir. Gerçekleşen gelir ve gider arasında Beşmilyondörtyüz TL olmasına rağmen, 2020 yılı giderlerinin Onbirmilyonyüzseksenbeşbin TL' lik kısmının ödenmediği ayrıca; SGK vergi ödemelerinin yapılmadığı anlaşılmıştır. 2021 yılına devrettiği görülmektedir. Oysa gelir ve gider arasındaki fark Beşmilyondörtyüz TL' dir. 2020 yılı içerisinde borçlanma yetkisi verildiği düşünülürse gelirlerin nereye harcandığı belli değildir. Bu sebepten kesin hesap tasarısını bu haliyle uygun görülmemiştir” şerhi ile Red oyu,

İsmail Hakkı DURMUŞ, Kemal TÜRKYILMAZ, Nesrin DERİŞ, Muzaffer YILDIRIM Red oyu olmak üzere; 5 Kabul,  7 red oyuna karşılık oyçokluğu ile reddine karar verilmiş olup, Adalar Belediye Meclisi’ nin 21.05.2021 tarihli toplantısında reddedilen 2021/22 nolu karar, Belediye Başkanı Erdem GÜL tarafından 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 17. maddeleri gereği yeniden görüşülmek Meclise iade edilmiştir.

            26.05.2021 tarihinden gerçekleşen Meclis toplantısında yeniden görüşülen Adalar Belediyesinin 2020 Mali Yılı Kesin Hesabının, Gelir, Gider ve Taşınır Kesin Hesapları için ad okunarak yapılan oylama sonucunda;

            Erdem GÜL, Engin ÇELİK, Haluk Salih DERMAN, Metin ÖNAL, Rıza ÇİFTÇİOĞLU’ nun olmak üzere 5 kabul oyu,

                Mehmet Dündar TIRAŞ: Öncelikle amacım Meclis çalışmalarını sekteye uğratmak veya geciktirmek değildir.

            Adalar Belediye Meclisinin 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü Saat 11:00 de yapılan

            Belediye Meclisi Toplantısında oylanan Kesin hesap ile ilgili Şerhim aşağıda belirtilmiştir

            Belediyenin 2020 yılında gideri 39.527.325,39 TL Geliri ise 34.108.547,65 TL'dir Olumsuz fark 5.418.777,74 TL'dir.31.12.2020 tarihli bilançoda geçmiş yıllar olumsuz farkları 11.889.215,62 TL olarak görülmektedir.2020 yılı olumsuz farkı 5.418.777,74 TL olduğuna göre geçmiş yıllar olumsuz farkı 11.889.215,62 TL olmamalıdır 2020 yılındaki 5.418.777,74 TL' lik ödeme 2020 yılı giderleri için kullanılmamıştır. Yıllar öncesinden gelen temizlik müteahhit' ine mahkemesi henüz kesinleşmemesine rağmen ve Vergi ve SSK haczi bulunmasına rağmen ilgiliye ödeme yapıldığı görülmektedir. Bu nedenle Meclisin sunmuş olduğu bütçeye aykırı hareket edilmiş olup, doğru olarak kullanılmadığı görülmektedir.

            Bütçe Gelir kesin hesap cetvelinde görülmekte olan para cezaları kaleminde toplam tahakkuk 8.520.695,64 TL tahsilat tutarı ise 1.307.026,88 TL' dir. Tahsilatın Tahakkuku karşılama Oranı %15 gibi düşük bir seviyededir. Bu durumunda şundan kaynaklandığı tahmin edilmektedir encümen para cezaları önceden tahakkuk ettirilip sonradan itiraz ve düzeltmeler nedeni ile iptal edilmekte, fakat tahakkuk eden miktar tablolarda görülmektedir. Bu da finansal tablo kullanıcıları üzerinde yanıltıcı bir etki yaratmaktadır. Bu nedenlerle gelir ve gider kesin hesabına ret oyu kullanıyorum.

            TAŞINIR BÜTÇESİ: Önceki Meclis Toplantısında kayıtlı taşıtların bir listesini bu taşıtların ruhsatlarını ve rayiç bedellerini talep ettiğim halde bu talebim yerine getirilmemiştir. Yeterli belge ve bilgiye sahip olamadığım için tarafımca olumsuz kanaat oluşmuştur.

            Bu nedenle taşınır kesin hesabına ret oyu kullanıyorum (yazılı) şerhi ile Red oyu,

                Nesrin KARANFİL: “Öncelikle amacım meclis çalışmalarını sekteye uğratmak ve geciktirmek değildir

            Adalar Belediye Meclisinin 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü Saat 11:00 de yapılan Belediye Meclisi Toplantısında oylanan Kesin hesap ile ilgili ret oyumun gerekçesi aşağıda belirtilmiştir.

Gerçekleşen gelir ve gider arasında Beşmilyondörtüz TL olmasına rağmen ,2020 yılı giderlerinin Onbirmilyonyüzseksenbeşbin TL 'lik kısmının ödenmediği ayrıca , SGK ve Vergi ödemelerinin yapılmadığı anlaşılmıştır.2021 yılına devrettiği görülmektedir. Oysa gelir ve gider arasındaki fark Beşmilyondörtyüz TL 'dir.2020 yılı içerisinde borçlanma yetkisi verildiği düşünülürse gelirlerin nereye harcandığı belli değildir.

Bu nedenlerle Meclisin sunmuş olduğu bütçeye aykırı hareket edilmiş olup, doğru olarak kullanılmadığından 2020 yılı gelir ve gider kesin hesabına ret oyu kullanıyorum” (yazılı) şerhi ile Red oyu,

            Fatma BUCAK: “Öncelikle amacım meclis çalışmalarını sekteye uğratmak ve geciktirmek değildir

            Adalar Belediye Meclisinin 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü Saat 11:00 de yapılan Belediye Meclisi Toplantısında oylanan Kesin hesap ile ilgili ret oyumun gerekçesi aşağıda belirtilmiştir

            Gerçekleşen gelir ve gider arasında Beşmilyondörtüz TL olmasına rağmen ,2020 yılı giderlerinin Onbirmilyonyüzseksenbeşbin TL 'lik kısmının ödenmediği ayrıca , SGK ve Vergi ödemelerinin yapılmadığı anlaşılmıştır.2021 yılına devrettiği görülmektedir. Oysa gelir ve gider arasındaki fark Beşmilyondörtyüz TL 'dir.2020 yılı içerisinde borçlanma yetkisi verildiği düşünülürse gelirlerin nereye harcandığı belli değildir.

Bu nedenlerle Meclisin sunmuş olduğu bütçeye aykırı hareket edilmiş olup, doğru olarak kullanılmadığından 2020 yılı gelir ve gider kesin hesabına ret oyu kullanıyorum” (yazılı) şerhi ile Red oyu,

                İsmail Hakkı DURMUŞ: “2020 yılı Gelir — Gider Kesin Hesabına ve Taşınır Kesin Hesabına Muhalefet Şerhimizdir.

            2020 yılı için gelir ve gider bütçesi 41.500.000,00 TL olarak denk bütçe yapılmış gider bütçesi 39.527.325,39 TL (gerçekleşme oranı) %95,24 gelir bütçesi 34.108.547,65 TL ( gerçekleşme oranı) %82,18 olarak gerçekleşmiştir.

            2020 yılı faaliyet raporunda belirtildiği üzere 71 Memur, 1 Sözleşmeli, 24 İşçi, 128 Şirket Personeli olmak üzere toplam 224 personel bulunmaktadır.

            Personel giderleri (01) (Şirket personelleri hariç) 14.320.050,00 olarak tahmin edilmiş ve bu tutara yedek ödenekte bulunan "Personel Giderleri Karşılama Ödeneği" 200.000,00TL ile diğer tertiplerden aktarılan 324.586,46TL tutar ile beraber 14.844.636,46 yükseltilmiş ve bu tutarın 13.916.581,56 gerçekleştirilmiş ve kalan 928.054,90 TL tutarda iptal edilmiştir.

            5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 8. fıkrasında şu düzenleme yer almaktadır. 'Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.'

            Buna göre 2020 yılında gerçekleşen personel gideri (01) toplamı 13.916.581,56 olarak gerçekleşmiş olup bu tutara şirket personel giderleri ilave edilip toplanıldığında bu oranın kanunun müsaade ettiği sınırın çok üstünde olduğu görülmüştür.

            2020 yılı bilançosuna bakıldığında Bankada 9.170.257,98TL para bulunduğu görülmüştür. Daha önceki yıllarda kullanılmış kısa ve uzun vadeli ödenmesi gereken toplam 2.203.841,76TL banka kredisi bulunduğu, firmalara ödenmesi gereken 15.784.905,46TL bulunduğu, Vergi, SGK ve kamu idare paylarının ödenmediği görülmüştür. Bankada para bulunmasına rağmen ödenmesi gereken ve faiz tahakkuk eden borçların ödenmemesi kamu zararı oluşturmaktadır.

            Ruhsat işleri müdürlüğünde personel giderleri dahil hiçbir harcama yapılmadığı görülmektedir. Yasa gereği harcama yetkilisinin memur olma zorunluluğu olması gerektiği halde, ilgili müdürlüklerdeki personel giderlerinin nereden nasıl karşılandığı bulunamamıştır.

            Mal ve hizmet alım giderlerine bakıldığında bütçeye tahmini olarak konulan 16.708.450,00TLödenek aktarımı yapılarak 19.539.848,32TL yükseltilerek %17 gibi büyük bir sapma olduğu gözükmektedir. Sapma oranının çok yüksek olduğu ve bu sapmanın neden kaynaklandığı tespit edilememiştir.

            Taşınır kesin hesabı incelendiğinde araç envanterinin bedeli görülmektedir ancak araç sayısı, cinsi ve kullanım yerleri ile ilgili bilgiye ulaşamadık. Taşınır kesin hesabında bulunan araçların durumunun incelenmesi gerektiğini tespit etmemize rağmen toplantı tebliğ tarihi ile toplantı tarihi arasındaki 1 günlük sürede araştırmak mümkün olmamıştır.

İlk toplantı öncesinde evrakların geç iletilmesinden kaynaklı inceleme süresi kısa olmuştur. Ardından tekrarı yapılan toplantı 25.05.2021 tarihinde tebliğ olmuş ve Meclis Toplantısı 26.05.2021 tarihinde yapılmıştır. 25.05.2021 tarihinde teslim edilen evraklarda yaptığımız inceleme sonucunda ortaya çıkan soruları sorma ve cevap alma imkanımız olmamıştır.” (yazılı) şerhi ile ayrıca sözlü olarak vermiş olduğu açıklamalar neticesinde (sözlü ifade tutanağı ektedir) Red oyu,

            Kemal TÜRKYILMAZ: “2020 yılı Gelir — Gider Kesin Hesabına ve Taşınır Kesin Hesabına Muhalefet Şerhimizdir.

            2020 yılı için gelir ve gider bütçesi 41.500.000,00 TL olarak denk bütçe yapılmış gider bütçesi 39.527.325,39 TL (gerçekleşme oranı) %95,24 gelir bütçesi 34.108.547,65 TL ( gerçekleşme oranı) %82,18 olarak gerçekleşmiştir.

            2020 yılı faaliyet raporunda belirtildiği üzere 71 Memur, 1 Sözleşmeli, 24 İşçi, 128 Şirket Personeli olmak üzere toplam 224 personel bulunmaktadır.

            Personel giderleri (01) (Şirket personelleri hariç) 14.320.050,00 olarak tahmin edilmiş ve bu tutara yedek ödenekte bulunan "Personel Giderleri Karşılama Ödeneği" 200.000,00TL ile diğer tertiplerden aktarılan 324.586,46TL tutar ile beraber 14.844.636,46 yükseltilmiş ve bu tutarın 13.916.581,56 gerçekleştirilmiş ve kalan 928.054,90 TL tutarda iptal edilmiştir.

            5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 8. fıkrasında şu düzenleme yer almaktadır. 'Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.'

            Buna göre 2020 yılında gerçekleşen personel gideri (01) toplamı 13.916.581,56 olarak gerçekleşmiş olup bu tutara şirket personel giderleri ilave edilip toplanıldığında bu oranın kanunun müsaade ettiği sınırın çok üstünde olduğu görülmüştür.

            2020 yılı bilançosuna bakıldığında Bankada 9.170.257,98TL para bulunduğu görülmüştür. Daha önceki yıllarda kullanılmış kısa ve uzun vadeli ödenmesi gereken toplam 2.203.841,76TL banka kredisi bulunduğu, firmalara ödenmesi gereken 15.784.905,46TL bulunduğu, Vergi, SGK ve kamu idare paylarının ödenmediği görülmüştür. Bankada para bulunmasına rağmen ödenmesi gereken ve faiz tahakkuk eden borçların ödenmemesi kamu zararı oluşturmaktadır.

            Ruhsat işleri müdürlüğünde personel giderleri dahil hiçbir harcama yapılmadığı görülmektedir. Yasa gereği harcama yetkilisinin memur olma zorunluluğu olması gerektiği halde, ilgili müdürlüklerdeki personel giderlerinin nereden nasıl karşılandığı bulunamamıştır.

            Mal ve hizmet alım giderlerine bakıldığında bütçeye tahmini olarak konulan 16.708.450,00TLödenek aktarımı yapılarak 19.539.848,32TL yükseltilerek %17 gibi büyük bir sapma olduğu gözükmektedir. Sapma oranının çok yüksek olduğu ve bu sapmanın neden kaynaklandığı tespit edilememiştir.

            Taşınır kesin hesabı incelendiğinde araç envanterinin bedeli görülmektedir ancak araç sayısı, cinsi ve kullanım yerleri ile ilgili bilgiye ulaşamadık. Taşınır kesin hesabında bulunan araçların durumunun incelenmesi gerektiğini tespit etmemize rağmen toplantı tebliğ tarihi ile toplantı tarihi arasındaki 1 günlük sürede araştırmak mümkün olmamıştır.

            İlk toplantı öncesinde evrakların geç iletilmesinden kaynaklı inceleme süresi kısa olmuştur. Ardından tekrarı yapılan toplantı 25.05.2021 tarihinde tebliğ olmuş ve Meclis Toplantısı 26.05.2021 tarihinde yapılmıştır. 25.05.2021 tarihinde teslim edilen evraklarda yaptığımız inceleme sonucunda ortaya çıkan soruları sorma ve cevap alma imkanımız olmamıştır.” (yazılı) şerhi ile Red oyu,

            Nesrin DERİŞ: “2020 yılı Gelir — Gider Kesin Hesabına ve Taşınır Kesin Hesabına Muhalefet Şerhimizdir.

            2020 yılı için gelir ve gider bütçesi 41.500.000,00 TL olarak denk bütçe yapılmış gider bütçesi 39.527.325,39 TL (gerçekleşme oranı) %95,24 gelir bütçesi 34.108.547,65 TL ( gerçekleşme oranı) %82,18 olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı faaliyet raporunda belirtildiği üzere 71 Memur, 1 Sözleşmeli, 24 İşçi, 128 Şirket Personeli olmak üzere toplam 224 personel bulunmaktadır.

            Personel giderleri (01) (Şirket personelleri hariç) 14.320.050,00 olarak tahmin edilmiş ve bu tutara yedek ödenekte bulunan "Personel Giderleri Karşılama Ödeneği" 200.000,00TL ile diğer tertiplerden aktarılan 324.586,46TL tutar ile beraber 14.844.636,46 yükseltilmiş ve bu tutarın 13.916.581,56 gerçekleştirilmiş ve kalan 928.054,90 TL tutarda iptal edilmiştir.

            5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 8. fıkrasında şu düzenleme yer almaktadır. 'Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.'

            Buna göre 2020 yılında gerçekleşen personel gideri (01) toplamı 13.916.581,56 olarak gerçekleşmiş olup bu tutara şirket personel giderleri ilave edilip toplanıldığında bu oranın kanunun müsaade ettiği sınırın çok üstünde olduğu görülmüştür.

            2020 yılı bilançosuna bakıldığında Bankada 9.170.257,98TL para bulunduğu görülmüştür. Daha önceki yıllarda kullanılmış kısa ve uzun vadeli ödenmesi gereken toplam 2.203.841,76TL banka kredisi bulunduğu, firmalara ödenmesi gereken 15.784.905,46TL bulunduğu, Vergi, SGK ve kamu idare paylarının ödenmediği görülmüştür. Bankada para bulunmasına rağmen ödenmesi gereken ve faiz tahakkuk eden borçların ödenmemesi kamu zararı oluşturmaktadır.

            Ruhsat işleri müdürlüğünde personel giderleri dahil hiçbir harcama yapılmadığı görülmektedir. Yasa gereği harcama yetkilisinin memur olma zorunluluğu olması gerektiği halde, ilgili müdürlüklerdeki personel giderlerinin nereden nasıl karşılandığı bulunamamıştır.

            Mal ve hizmet alım giderlerine bakıldığında bütçeye tahmini olarak konulan 16.708.450,00TLödenek aktarımı yapılarak 19.539.848,32TL yükseltilerek %17 gibi büyük bir sapma olduğu gözükmektedir. Sapma oranının çok yüksek olduğu ve bu sapmanın neden kaynaklandığı tespit edilememiştir.

            Taşınır kesin hesabı incelendiğinde araç envanterinin bedeli görülmektedir ancak araç sayısı, cinsi ve kullanım yerleri ile ilgili bilgiye ulaşamadık. Taşınır kesin hesabında bulunan araçların durumunun incelenmesi gerektiğini tespit etmemize rağmen toplantı tebliğ tarihi ile toplantı tarihi arasındaki 1 günlük sürede araştırmak mümkün olmamıştır.

            İlk toplantı öncesinde evrakların geç iletilmesinden kaynaklı inceleme süresi kısa olmuştur. Ardından tekrarı yapılan toplantı 25.05.2021 tarihinde tebliğ olmuş ve Meclis Toplantısı 26.05.2021 tarihinde yapılmıştır. 25.05.2021 tarihinde teslim edilen evraklarda yaptığımız inceleme sonucunda ortaya çıkan soruları sorma ve cevap alma imkanımız olmamıştır.” (yazılı) şerhi ile Red oyu,

            Muzaffer YILDIRIM sözlü olarak vermiş olduğu açıklamalar neticesinde (sözlü ifade tutanağı ektedir) Red oyu olmak üzere; 5 Kabul,  7 red oyu ile oyçokluğu ile reddine karar verilmiştir.

          Meclis’ e Arz Ederiz.

 

Karar  No     :  2021/25

Karar Tarihi:  26.05.2021

 

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİFİN ÖZÜ: Jiletli Teller Hakkında

TEKLİF: İlgi: 9.04.2021 tarihli dilekçe.

        "İlgi 19.04.2021 tarihli dilekçeyle, İlçemiz genelinde jiletli tel olarak tanımlanan tel üzerine kesici sac parçalarının eklenmesiyle elde edilen tel çitlerin kullanımının giderek yaygınlaşmakta olduğu, ancak bu tür çit uygulamaları kedi, kuş gibi hayvanların yaralanmalarına yol açması, estetik bir görünümden uzak olması nedeniyle hayvan sağlığı ve şehircilik estetiği yönünden sakıncalar barındırmakta olduğundan,3194 sayılı İmar Kanununun 40ıncı maddesi hükmü ve 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanununun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile birlikte değerlendirildiğinde kesici parçalar eklenerek elde edilmiş tel çitlerinin şehiricilik estetiği ve hayvan yaralanmalarının önüne geçilmesi için bahçe ve bahçe duvarlarında kullanımının engellenmesi gerekmektedir.

        Bu konuda somut düzenlemelerin yapılması gerekmekte olup, kesici parçalar eklenerek elde edilmiş tel çitlerinin kullanımının engellenmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü ile aynı Kanunun 17 inci maddesi hükmü uyarınnca karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim." Şeklindeki teklif: Meclis kararı alınmadan önce mevcut kullanılan jiletli tellerin kaldırılıp kaldırılmayacağı, kaldırılacak, ise ne kadar süre verileceği, kaldırılmadığı takdirde cezai yaptırım uygulanıp uygulanmayacağının belirlenmesi olarak düzeltilerek İmar Çevre ve Sağlık Komisyonuna Komisyonuna havale edilmiştir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Adalar Belediye Meclisinin 2021 yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 17.05.2021 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü'nün 06/05/2021 tarih ve3643 sayılı "Jiletli Teller" hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin Adalar Belediyesi yetki sınırlarında jiletli telin çit ve güvenlik amaçlı olarak kullanılmasının yasaklanması, mevcut jiletli tellerin 1 Ağustos 2021 tarihine kadar kaldırılması, tebliğ edildiği tarihten sonra yasağa aykırı davranan vatandaşlar için Adalar Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliğince Nizam ve İntizamla İlgili Emir ve Yasaklar maddesine göre işlem yapılması şeklinde değiştirilip, düzeltilerek kabulü komisyonumuzca oyçokluğu ile red edilmiştir.

        Meclise arz edilir.

ŞERH: Cezai miktarda Jiletli Tellerin metrekare olarak belirlenmediği, sökülen tellerin ne amaçla kullanılacağı bilinmediğinden Müdürlüğüne iade edilmesi görüşündeyim.

Nesrin KARANFİL

(İmzalandı)

KARAR: Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 3. Toplantı yılı,2021 yılı Mayıs ayı toplantılarının 21.05.2021 tarihli 2. Birleşiminde İmar Çevre ve Sağlık Komisyonu'nun hazırladığı 20.05.2021 tarih ve 03 sayılı "Jiletli Teller" hakkındaki raporu görüşülerek teklifin;

        Erdem GÜL, Engin ÇELİK, Haluk Salih DERMAN, Metin ÖNAL, Rıza ÇİFTÇİOĞLU olmak üzere 5 kabul oyu,

        Mehmet Dündar TIRAŞ, Nesrin KARANFİL, Fatma BUCAK, İsmail Hakkı DURMUŞ, Kemal TÜRKYILMAZ, Nesrin DERİŞ, Muzaffer YILDIRIM Red Oyu olmak üzere 5 Kabul, 7 Red oyu ile oyçokluğu ile reddine karar verilmiş olup,

        Adalar Belediye Meclisi'nin 21.05.2021 tarihli toplantısında reddedilen 2021/23 nolu karar, Belediye Başkanı Erdem GÜL tarafından 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 23. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 17.maddeleri gereği yeniden görüşülmek Meclise iade edilmiştir.

        26.05.2021 tarihinden gerçekleşen Meclis toplantısında yeniden görüşülen Jiletli Tellerin yasaklanması konulu karar için ad okunarak yapılan oylama sonucunda;

        Erdem GÜL, Engin Çelik, Haluk Salih DERMAN, Metin  ÖNAL, Rıza ÇİFTÇİOĞLU,Mehmet Dündar TIRAŞ (sözlü olarak: İlerde görüşülmek şartı ile kabul"), Nesrin KARANFİL (yazılı olarak vermiş olduğu önerge ile kabul) (önerge ektedir), Fatma BUCAK, İsmail Hakkı DURMUŞ (sözlü olarak: "Uygulamada Meclisin karar vermesi gereken konularda zaten karar verecektir") ifadesi ile kabul, Kemal TÜRKYILMAZ (sözlü olarak: "Kurulacak hayvan komisyonunda tekrar tartışılarak görüşülmesi şartıyla kabul) Nesrin DERİŞ (sözülü olarak: İlerde görüşülmek üzere kabul) Muzaffer YILDIRIM (sözlü olarak: "İlerde daha ihya edilmek kaydıyla kabul) olmak üzere 12 kabul oyu ile oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar  No     :  2021/26

Karar Tarihi:  10.06.2021

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Geçici İşçi Vizesi

TEKLİF=  Yerel yönetimler sundukları hizmetleri etkin bir şekilde yerine getirmek ve bununla beraber ortaya çıkan şartlar doğrultusunda kamusal hizmetleri en iyi şekilde sunmak durumundadırlar. Özellikle pandemi süreci de dikkate alındığında çevrenin temiz ve hijyenik şekilde kalması daha fazla önem arz etmektedir. Yaz aylarında artan nüfusa günübirlik ziyaretçi akımı da eklendiğinde ilçemizin çevre temizlik ihtiyacının sahada görev yapan mevcut 20 temizlik personeli ile karşılanabilmesi mümkün değildir. Ayrıca, belediyenin sunmakla zorunlu olduğu hizmetlerden park-bahçe ve yol bakım hizmetleri için de yeterli sayıda personel bulunması vatandaşların beklenti ve taleplerinin sağlıklı bir şekilde karşılanması için gereklidir.

            5620 sayılı Kanun’un 3.maddesi ve 22.07.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. Maddesinin (Değişik R.G. 12/11/2008-26754) Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşları için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak geçici iş pozisyonu sayısı tespit edilir” hükmü yer almaktadır.

            Bu esaslar doğrultusunda; Belediyemiz C6 gurubunda yer almakta olup, memur norm kadro sayımız 146’dır. Norm Kadroda belirtilen 146 adet memur kadrosunun %20’si 29,20’dir.

            Bu hesaba göre, 29x4=116 Adam/Ay (asgari ücretten mevsimlik işçi) olarak aşağıda hazırlanan 2021 Yılı Geçici İşçi Vize cetvelinin onaylanması hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2021 yılı Haziran Ayı Meclis Toplantılarının 07.06.2021 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen “Geçici İşçi Vizesi” hakkındaki teklifi görüşülmüş olup şerhler ektedir.

            Meclise arz ederiz.

ŞERH: Adalar ilçemizde yaz aylarında artan nüfus sebebiyle çevre temizlik ihtiyacının arttığı ve ek temizlik personeline ihtiyaç duyulduğu muhakkaktır. Ancak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinde belirlenen personel gideri oranının Belediyemizde kanunen belirlenen sınırın üzerinde olması sebebiyle alımın yapılması mali anlamda mümkün gözükmemektedir. Teklif eden müdürlüğün bu alımın gerçekleşmesi için öneride bulunduğu 5620 Sayılı kanunun ilgili maddesine netlik kazandırılması için müdürlüğün Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne görüş sorularak yapılmasının mali ve hukuki açıdan uygun olacağı kanaatimizden dolayı müdürlüğüne iade edilmesi görüşündeyiz. Bakanlık görüşü ile birlikte tekrar meclis gündemine alınmasının uygun olacağı görülmüştür.

                                                                                                          Nesrin KARANFİL

                                                                                 (imzalandı)

ŞERH: Adalar ilçemizde yaz aylarında artan nüfus sebebiyle çevre temizlik ihtiyacının arttığı ve ek temizlik personeline ihtiyaç duyulduğu muhakkaktır. Ancak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinde belirlenen personel gideri oranının Belediyemizde kanunen belirlenen sınırın üzerinde olması sebebiyle alımın yapılması mali anlamda mümkün gözükmemektedir. Teklif eden müdürlüğün bu alımın gerçekleşmesi için öneride bulunduğu 5620 Sayılı kanunun ilgili maddesine netlik kazandırılması için müdürlüğün Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne görüş sorularak yapılmasının mali ve hukuki açıdan uygun olacağı kanaatimizden dolayı müdürlüğüne iade edilmesi görüşündeyiz. Bakanlık görüşü ile birlikte tekrar meclis gündemine alınmasının uygun olacağı görüşülmüştür.

                                                                                              Kemal TÜRKYILMAZ

                                                                    (imzalandı)

 

ŞERH: Adalar ilçemizde yaz aylarında artan nüfus sebebiyle çevre temizlik ihtiyacının arttığı ve ek temizlik personeline ihtiyaç duyulduğu muhakkaktır. Ancak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinde belirlenen personel gideri oranının Belediyemizde kanunen belirlenen sınırın üzerinde olması sebebiyle alımın yapılması mali anlamda mümkün gözükmemektedir. Teklif eden müdürlüğün bu alımın gerçekleşmesi için öneride bulunduğu 5620 Sayılı kanunun ilgili maddesine netlik kazandırılması için müdürlüğün Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne görüş sorularak yapılmasının mali ve hukuki açıdan uygun olacağı kanaatimizden dolayı müdürlüğüne iade edilmesi görüşündeyiz. Bakanlık görüşü ile birlikte tekrar meclis gündemine alınmasının uygun olacağı görülmüştür.

                                                                                                          İsmail Hakkı DURMUŞ

(imzalandı)

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılı Haziran ayı  toplantılarının  07.06.2021  tarihli 1. Birleşiminde Hukuk Komisyonu Plan ve Bütçe Ortak Komisyonunun hazırladığı 10.06.2021 tarih ve 02 sayılı “Geçici İşçi Vizesi” hakkındaki raporu görüşülerek, teklifin;

        Erdem GÜL, Metin ÖNAL, Rıza ÇİFTÇİOĞLU, Haluk Salih DERMAN'ın vermiş oldukları Kabul oyu,

        Mehmet Dündar TIRAŞ, Nesrin KARANFİL, Fatma BUCAK, İsmail Hakkı DURMUŞ,Kemal TÜRKYILMAZ, Nesrin DERİŞ'in vermiş oldukları Çekimser Oy olmak üzere 4 Kabul Oyu, 6 Çekimser Oy ile kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar  No     :  2021/27

Karar Tarihi:  11.06.2021

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Heybeliada Mahallesi, Uğur Köken Sokak İsim Talebi

TEKLİF =  

İlgi:    a) 22.04.2021 tarih ve 3793 sayılı dilekçe.

b) 21.04.2021 tarih ve 4488 sayılı Heybeliada Muhtarlığı dilekçesi.

            İlgi dilekçelerde de belirtildiği üzere; “28 Kasım 1937 yılında Heybeliada’da doğan, 1955 yılında Galatasaray altyapısında futbola başlayan, 1959-1973 yılları arasında Galatasaray Futbol Kulübü profesyonel kadrosunda 296 maç oynayan, 16 kez Milli formayı giyen, 6 Süper Kupa, 6 Türkiye kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan takımda yer almış, kulüp tarihinin önemli futbolcuları arasında gösterilen, Galatasaray Futbol Takımı ve Milli akımda da takım kaptanlığı yapmış olan, sportmenliği ve efendiliği ile herkesin takdirini kazanmış Heybeliadalı futbolcu Uğur KÖKEN’in ailesiyle yıllardır ikamet ettiği sokak olan        “ Orhan Sokak” isminin “ Galatasaraylı Uğur Köken Sokak” olarak değiştirilmesi hususunda karar alınmak üzere evrakın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

 Adalar Belediye Meclisinin 2021 yılı Haziran Ayı Meclis Toplantılarının 07.06.2021 tarihli 1.Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.06.2021 tarih ve 3793 sayılı Sokak İsmi Talebi hakkındaki teklifin görüşülerek, teklifin aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

            Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılı Haziran ayı  toplantılarının  07.06.2021  tarihli 1. Birleşiminde İmar Çevre ve Sağlık Komisyonunun hazırladığı 10.06.2021 tarih ve 04 sayılı “Sokak İsmi Talebi” hakkındaki raporu görüşülerek, teklifin kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No:2021/28

Karar Tarihi:07.06.2021

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TTEKLİF ÖZÜ= Hayvan Hakları Komisyonu Kurulması Hakkında

TEKLİF= 5393 Sayılı Belediye Kanununun İhtisas komisyonları başlıklı 24.Maddesinde; "Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur." hükmüne istinaden;

        Adalar Belediye Meclisi tarafından; Hayvan Hakları Komisyonu kurulması ve üye seçimlerinin yapılması konusunda karar alınmak üzere evrakın,

        Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

KARAR= Belediye Meclisinin 8.Seçim Dönemi 3.Toplantı yılı, 2021 Yılı Haziran ayı toplantılarının 07.06.2021 tarihli 1.Birleşiminde 2021/02 sayılı Başkanlık Teklifine istinaden 3 kişiden oluşacak Hayvan Hakları Komisyonu Kurulması için yapılan açık oylama sonucunda; Nesrin KARANFİL, Fatma BUCAK ve Kemal TÜRKYILMAZ'ın üye olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 2021/29

Karar Tarihi: 05.07.2021

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ= İlçe Belediyelerine Yapılacak Yardımlar

TEKLİF=

         İlgi:28.06.2021 tarih 754717 sayılı yazı.

        İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.07.2021 tarih ve 641 sayılı kararında İlçe Belediye Başkanlıklarının ulaşım yollarının yapım,bakım,onarım,alt üst yapının rehabilite edilmesinde kullanılmak üzere 502.612,41 TL.yi aşmamak üzere malzeme bedeli dahil gerekli asfalt kaplamaları için mali ve ayni yardım yapılması uygun görülmüştür.

        Müdürlüğümüzün ilçe yollarının bakım ve onarımında değerlendirmek üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca Belediyemize tahsis edilen 502.512,41 TL şartlı hibe yardımının talep edilmesi bu yardımın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Madedesinin (g) bendine göre kabulü için karar alınması, konu ile ilgili kamu kurumları ile Belediyemiz arasında uygulamaya yönelik işbirliği protokollerinin imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisi'ne havalesini olurlarınıza arz ederim.

TEKLİF-KARAR= Belediye Meclisinin 8.Seçim Dönemi 3.Toplantı yılı, 2021 yılı Temmuz ayı toplantılarının 05.07.2021 tarihli 1.Birleşiminde Fen İşleri Müdürlüğünün 01/07/2021 tarih ve 5995 sayılı yazıları ile İlçe Belediyelerine Yapılacak Yardımlar hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar No: 2021/30

Karar Tarihi: 05.07.2021

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ= Protokol Yetkisi Verilmesi

TEKLİF= Adalar İlçesi, Büyükada, 30 ada, 15 parsel sayılı yerde yapılacak olan belediye hizmet binasına ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yapılacak protokol için Başkanımıza protokol yetkisi verilmesi hususunda evrakın Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.

TEKLİF-KARAR= Belediye Meclisinin 8.Seçim Dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılı Temmuz ayı toplantılarının 05.07.2021 tarihli 1. Birleşiminde İmar ve Şehircilik Müdürlğü'nün 01.07.2021 tarih ve 6012 sayılı "Protokol Yetkisi Verilmesi" hakkındaki teklifi görüşülerek;teklif-karar olarak kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No: 2021/31

Karar Tarihi: 09.07.2021

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ= Ek Ödenek

TEKLİF= Mahali İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ek Ödenek başlıklı 37'inci maddesi gereğince hazırlanan ve Belediye Encümenimizce incelenerek 29.06.2021 tarih ve 2021/064 sayılı görüşü ile sunulan ek bütçe cetveli görüşülerek karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2021 Meclisinin 2021 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantılarının 01.02.2021 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 01/07/2021 tarih ve 5841 sayılı " Ek Ödenek" hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin aynen kabulü komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.

KARAR= Belediye Meclisinin 8.Seçim Dönemi 3.Toplantı yılı, 2021 yılı Temmuz ayı toplantılarının 09.07.2021 tarih ve 09 sayılı " Ek Ödenek" hakkındaki raporu görüşülerek, teklifin oyçokluğu ile reddine karar verilmiştir.

 

Karar  No     :  2021/32

Karar Tarihi:  10.09.2021

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Heybeliada Mahallesi Sokak İsim Değişikliği

TEKLİF =   İlgi:    08.07.2021 tarih ve 6153 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

            İlgi yazı ve ekinde bulunan, Meclis Üyeleri İsmail Hakkı DURMUŞ, Kemal TÜRKYILMAZ ve Nesrin SAĞLIK DERİŞ tarafından verilen yazılı önergelerde; Adalar Meclisi Üyesi iken vefat eden Dursun ÖZDEMİR’in adının Heybeliada Mahallesinde bulunan Bahriye Hamamı Sokağına, Adalar Meclis Üyesi iken vefat eden Ali Fuat AKALIN’ın adının ise Heybeliada Mahallesinde bulunan Deniz Yolu Sokağına verilmesi hususundaki önergelerinin karar alınmak üzere Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2021 yılı Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 06.09.2021 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.08.2021 tarih ve 6153 sayılı Heybeliada Mahallesi Sokak İsimleri Değişikliği hakkındaki teklifin görüşülerek, teklifin aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

            Meclise arz ederiz.

KARAR= Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılı Eylül ayı toplantılarının 10.09.2021 tarihli 2. Birleşiminde İmar Çevre ve Sağlık Komisyonunun hazırladığı 09.09.2021 tarih ve 05 sayılı “Heybeliada Mahallesi Sokak İsim Değişikliği ” hakkındaki raporu görüşülerek, teklifin kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar  No     :  2021/33

Karar Tarihi:  04.10.2021

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Prokotol Yetkisi Verilmesi.

TEKLİF=      İlgi: 21.09.2021 tarihli 28362 sayılı yazı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü’nün ilgi yazısında belirtilen “Adalar Alan Çalışması Ortak Proje Protokolü” ne ilişkin aynı üniversitenin Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile Belediyemiz arasında protokol yapılması talep edilmektedir. İlgi yazı ekinde bulunan protokolün imzalanabilmesi için, Başkanımıza protokol yetkisi verilmesi hususunda evrakın Belediye Meclisi’ ne havalesini arz ederim.           

TEKLİF - KARAR  :  Belediye Meclisi’ nin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılı Ekim ayı  toplantılarının  04.10.2021 tarihli 1. Birleşim 2. Oturumunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 30.09.2021 tarih ve 8701 sayılı “Protokol Yetkisi Verilmesi” hakkındaki teklifi görüşülerek; teklifin teklif-karar olarak kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar  No     :  2021/34

Karar Tarihi:  08.10.2021

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Adalar Belediyesinin 2022-2024 Mali Yılı Bütçesi.

TEKLİF=      Belediye Encümeni’nin 28.09.2021 tarih ve 147 sayılı kararı ile kabul edilen 2022-2024 Mali Yılına ait bütçe tasarısının, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. madde hükümlerine göre incelenerek karara bağlanmak üzere Belediye Meclisi’ ne havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON İNCELEMESİ:

04.10.2021 tarihli Ekim ayı Meclis Toplantısında komisyonumuza havale edilen Başkanlığımız Mali Hizmetler Müdürlüğünce, müdürlüklerin teklifleri birleştirilmek suretiyle hazırlanmış olan 2022-2024 Mali Yıl Bütçe Dökümü aşağıda açıklanmıştır.

2022-2024 Mali Yılı Bütçe teklifi bağlı cetvelleri 5393 sayılı yasanın 62. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Yönetmeliğinin 27. Maddesi gereğince incelenmiş olup, yönetmeliğe uygun biçimde hazırlanmış olduğu, Belediye Encümeni’nin 28.09.2021 gün ve 147 sayılı kararı ile Meclise sevk edildiği görülmüştür.

1) 2022 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1) Belediye Birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (58.000.000,00)-TL ödenek verilmiştir.

Madde 2) Belediye Bütçesinin Gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam (54.000.000,00) TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3) 2022 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ve borçlanma (4.000.000.00)-TL karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4) Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir.

Madde 5) (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8.maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinde ödenecektir.

Madde 7) Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

     

a) Bütçe Kararnamesi

b) Ödenek Cetveli - A (Örnek-14)

                 

c)- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması - B cetveli (Örnek-15)

           

d)- Gelirlerin Yasal Dayanağını gösterir (C) cetveli (Örnek-17)

           

e)- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

 

 

 

 

 

 

f)- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen iki yıl Bütçe Tahmini  Cetveli (Örnek-8)

 

 

 

 

 

 

g)- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)

 

 

 

 

 

 

ğ)- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-20)

 

 

 

 

 

 

h)- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler  (G) cetveli (Örnek-21)                    

 

 

 

 

 

 

ı)- Memur  olmayanlara verilecek yollukları gösterir(H) cetveli (Örnek-22)  

 

 

 

 

 

 

i)- İhdas edilen memur  kadrolarını gösterir (K-1)  Cetveli (Örnek-23)

 

 

 

 

 

 

j)- İhdas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir (k-2) Cetveli (Örnek 24)

 

 

 

 

 

 

k)- 237 sayılı taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir (T-1) cetveli(Örnek-25)

 

 

 

 

 

 

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli  (Örnek-26)

 

 

 

 

 

 

m)- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

 

 

 

 

 

 

n)- Finansman Programı (Örnek-28)

    

 

 

 

 

 

 

Madde 8) Vergi, Resim, Harç ve Katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise Meclisçe tayin edilecek zamanlarda peşin tahsil edilir.

Madde 9)  4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara yardım hakkındaki Kanunun 11. Maddesine göre bir yıl öncesi gerçekleşen nakdi tahsilâtının azami %2 oranında ödenek ayrılır. Bu ödenek bütçenin muhtaç Asker Ailesi yardımı tertibine konur. Bu tertipten yılı içinde harcanmayıp artan ödenekler ertesi yılı bütçesine Belediye Encümenince devir eden ödenek olarak aktarılır.

Madde 10) Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 11) Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

2022 YILI MALİ GİDER BÜTÇESİ FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİ

Kurum Kod

Açıklama

Fonk. Kod.

Açıklama

Bütçe Teklifi (TL)

46 34 05 05

İnsan Kaynakları ve Eğt. Md.

 

01

Genel Kamu Hizmetleri

822.500,00

46 34 05 25

Basın Yayın ve Halkla İliş. Md.

08

Dinlenme ve Kültür Hizmetleri

2.065.000,00

46 34 05 30

Fen İşleri Md.

04

 

Ekonomik İşler ve Hizmetler

21.587.500,00

05

 

Çevre Koruma Hizmetleri

0,00

08

 

 

Dinlenme ve Kültür Hizmetleri

0,00

10

 

Sos.Güv.ve Sos.Yrd.Hizm.

2.000,00

46 34 05 31

İmar ve Şehircilik Md.

04

Ekonomik İşler ve Hizmetler

4.067.000,00

46 34 05 32

İşletme Md.

01

Genel Kamu Hizmetleri

3.467.550,00

46 34 05 33

Mali Hizmetler Md.

01

Genel Kamu Hizmetleri

15.184.500,00

46 34 05 34

Yazı İşleri Md.

01

Genel Kamu Hizmetleri

1.435.500,00

46 34 05 35

Zabıta Md.

03

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

3.695.000,00

46 34 05 36

Çevre Koruma ve Kontrol Md.

05

Çevre Koruma Hizmetleri

988.150,00

46 34 05 37

Destek Hizmetleri Md.

01

Genel Kamu Hizmetleri

3.833.000,00

02

Savunma Hizmetleri

0,00

46 34 05 39

Kültür ve Sosyal İşler Md.

08

Dinlenme ve Kültür Hizmetleri

702.300,00

46 34 05 40

Ruhsat ve Denetim Md.

01

Genel Kamu Hizmetleri

150.000,00

2022 YILI MALİ GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİ

                                                                      

Açıklama

 

Bütçe Teklifi

01

Vergi Gelirleri

 

29.705.000,00

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

 

11.520.000,00

04

Alınan Bağış ve Yardımlar

 

125.000,00

05

Diğer Gelirler

 

12.650.000,00

06

Sermaye Gelirleri

 

0,00

08

Alacaklardan Tahsilat

 

0,00

Genel Toplam

54.000.000,00

 

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

 

 

01.08.01.01

BORÇLANMA

4.000.000,00

 

 

Adalar Belediyesinin 2022-2024 yılı Hazırlık Bütçesi ve bağlı cetvellerin usulüne uygun olduğu ve Bütçede yer alan Fonksiyonel sınıflandırmadan aşağıdaki tutarlarda ve oranlarda ödenek ayrıldığı,

 

Kod

Açıklama

Bütçe Teklifi

Oran

 

01

Genel Kamu Hizmetleri

24.893.050,00

42,92

 

02

Savunma Hizmetleri

0,00

0,00

 

03

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

3.695.000,00

6,37

 

04

Ekonomik İşler ve Hizmetler

25.654.500,00

44,23

 

05

Çevre ve Koruma Hizmetleri

988.150,00

1,70

 

08

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

2.767.300,00

4,77

 

10

Sosyal Güv.ve Sos.Yard.Hizmetleri

2.000,00

0,00

 

GENEL TOPLAM

58.000.000,00

100,00

 

               

 

01

Personel Giderleri

18.800.200,00

32,41

02

Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Gid.

2.739.500,00

4,72

03

Mal ve Hizmet Alımları

23.667.300,00

40,81

04

Faiz Giderleri

6.030.000,00

10,40

05

Cari Transferler

1.363.000,00

2,35

06

Sermaye Giderleri

0,00

0,00

07

Sermaye Transferleri

0,00

0,00

08

Borç Verme

0,00

0,00

09

Yedek Ödenekler

5.400.000,00

9,31

GENEL TOPLAM

58.000.000,00

100,00

01

Vergi Gelirleri

29.705.000,00

55,01

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

11.520.000,00

21,33

04

Alınan Bağış ve Yardımlar

125.000,00

0,23

05

Diğer Gelirler

12.650.000,00

23,43

06

Sermaye Gelirleri

0,00

0,00

08

Alacaklardan Tahsilat

0,00

0,00

GENEL TOPLAM

54.000.000,00

100,00

 

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

01.08.01.01

BORÇLANMA

4.000.000,00

 

2022 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

KOD

AÇIKLAMA

I.3AYLIK

Oran

II.3 AYLIK

Oran

III.3AYLIK

Oran

IV.3AYLIK

TOPLAM

01

PERSONEL GİDERLERİ

4.700.050,00

25%

4.700.050,00

25%

4.700.050,00

25%

4.700.050,00

18.800.200,00

02

SOS.GÜV. DEV.PRİMİ.

684.875,00

25%

684.875,00

25%

684.875,00

25%

684.875,00

2.739.500,00

03

MAL VE HİZ.AL.

5.916.825,00

25%

5.916.825,00

25%

5.916.825,00

25%

5.916.825,00

23.667.300,00

04

FAİZ GİDERLER

1.507.500,00

25%

1.507.500,00

25%

1.507.500,00

25%

1.507.500,00

6.030.000,00

05

CARİ TRANSFERLER

340.750,00

25%

340.750,00

25%

340.750,00

25%

340.750,00

1.363.000,00

06

SERMAYE GİDERLERİ

0,00

25%

0,00

25%

0,00

25%

0,00

0,00

09

YEDEK ÖDENEKLER

1.350.000,00

25%

1.350.000,00

25%

1.350.000,00

25%

1.350.000,00

5.400.000,00

GENEL TOPLAM

14.500.000,00

25%

14.500.000,00

25%

14.500.000,00

25%

14.500.000,00

58.000.000,00

 

2022 MALİ YILI  FİNANSMAN PROGRAMI

KOD

AÇIKLAMA

I.3AYLIK

Oran

II.3 AYLIK

Oran

III.3AYLIK

Oran

IV.3AYLIK

TOPLAM

01

VERGİ GELİRLERİ

7.426.250,00

25%

7.426.250,00

25%

7.426.250,00

25%

7.426.250,00

29.705.000,00

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2.880.000,00

25%

2.880.000,00

25%

2.880.000,00

25%

2.880.000,00

11.520.000,00

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

31.250,00

25%

31.250,00

25%

31.250,00

25%

31.250,00

125.000,00

05

DİĞER GELİRLER

3.162.500,00

25%

3.162.500,00

25%

3.162.500,00

25%

3.162.500,00

12.650.000,00

GENEL TOPLAM

13.500.000,00

25%

13.500.000,00

25%

13.500.000,00

25%

13.500.000,00

54.000.000,00

 

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

01.08.01.01

BORÇLANMA

4.000.000,00

 

         Tutarlar ve  bütçeye oranlarında bütçe denkliğinin sağlandığı,

 

İzleyen iki yıl bütçe tahmini olarak;
 

     

2022 yılında 58.000 000,00 TL bütçe gideri tahmin edildiği,

 

2023 yılında 63.800.000,00 TL bütçe gideri tahmin edildiği,

 

2024 yılında 70.180.000,00 TL bütçe gideri tahmin edildiği görülmüştür.

       

 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =

Adalar Belediyesinin 2022-2024 yılı Hazırlık Bütçesi ve bağlı cetvellerin usulüne uygun olduğu ve Bütçede yer alan Fonksiyonel sınıflandırmadaki tutar ve oranlarda ödenek ayrıldığı Adalar Belediye Meclisinin 2021 yılı Ekim Ayı Meclis Toplantılarının 04.10.2021 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/09/2021 tarih ve 9013 sayılı yazıları ile Tahmini Bütçe hakkındaki teklifi görüşülerek; Adalar Belediye Başkanlığının 2022 Mali yıl Bütçesi ile izleyen iki yıl bütçe tahminleri ve 11 (onbir) maddelik Bütçe Kararnamesi mevcut komisyonumuzca oy birliği / oy çokluğu ile uygun görülmüştür.

 

                    Meclise arz olunur.        

Muhalefet Şerhi: 2022 bütçesi incelendiğinde vergi gelirlerindeki artış oranın önceki yıllara göre oransal olarak daha yüksek öngörüldüğü görülmüştür. Ayrıca önceki yıllardaki tahsilat oranlarının düşüklüğü de göz önünde bulundurulunca bu yıl ki tahsilat oranlarının geçtiğimiz yıllardaki olması durumunda bütçenin gelir giderinin tutturulması noktasında olumsuz bir netice olacaktır. Ayrıca, bütçede personel giderinin gelirlere oranı kanunun imkan verdiği sınırların dışına çıkacağı öngörülerden görülmektedir. Bu husus her yıl olduğu gibi bu yılda bir olumsuzluk olarak bütçe tahminlerinde yer almaktadır. Bütçe öngörülerinde gelir ve gider arasında 4.000.000 TL tutarındaki fark bütçe gelirlerini artırmak için çalışma yapmak ve verimliliği artırarak giderleri azaltarak yönünde yöntem yerine borçlanma ile karşılanmak üzere bütçe planlaması yapılmıştır. Borçlanma yerine gelir ve gider kalemlerinde verimliliğe öncelik ve ehemmiyet verilmelidir.

İsmail Hakkı DURMUŞ
                           (İmza)

 

KARAR  :  Belediye Meclisi’ nin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılı Ekim ayı  toplantılarının  08.10.2021 tarihli 2. Birleşimde, Plan Bütçe Komisyonunun hazırlamış olduğu “Adalar Belediyesinin 2022-2024 Mali Yılı Bütçesi”  hakkında 05.10.2021 tarih ve 10 sayılı raporu görüşülerek;

 

- 2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi okunarak, madde madde oylandı. 2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi;

Madde 1) Oylamaya katılan mevcut 10 üyeden 7 kabul 3 red oy alarak oyçokluğu ile,

Madde 2) Oylamaya katılan mevcut 10 üyeden 7 kabul 3 red oy alarak oyçokluğu ile,

Madde 3) Oylamaya katılan mevcut 10 üyeden 7 kabul 3 red oy alarak oyçokluğu ile,

Madde 4) Oylamaya katılan mevcut 10 üyeden 7 kabul 3 çekimser oy alarak oyçokluğu ile,

Madde 5) Oylamaya katılan mevcut 10 üyeden 7 kabul 3 red oy alarak oyçokluğu ile,

Madde 6) Oylamaya katılan mevcut 10 üyeden 7 kabul 3 çekimser oy alarak oyçokluğu ile,

Madde 7) Oylamaya katılan mevcut 10 üyeden 7 kabul 3 çekimser oy alarak oyçokluğu ile,

Madde 8) Oylamaya katılan mevcut 10 üyeden 7 kabul 3 çekimser oy alarak oyçokluğu ile,

Madde 9) Oylamaya katılan mevcut 10 üyeden 7 kabul 3 red oy alarak oyçokluğu ile,

Madde 10) Oylamaya katılan mevcut 10 üyeden 10 kabul oy alarak oybirliği ile,

Madde 11) Oylamaya katılan mevcut 10 üyeden 10 kabul oy alarak oybirliği ile,

 

 

            - 2022 Yılı Mali Gider Bütçesi Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzey tablosu okundu ve oylandı, oylamaya katılan mevcut 10 üyeden 7 kabul 3 red oy alarak oyçokluğu ile,

            - 2022 Yılı Mali Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi tablosu okundu ve oylandı, oylamaya katılan mevcut 10 üyeden 7 kabul 3 red oy alarak oyçokluğu ile,

            - Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 1. Düzey tablosu okundu ve oylandı, oylamaya katılan mevcut 10 üyeden 7 kabul 3 red oy alarak oyçokluğu ile,

            - 2022 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama Programı 3’ er aylık dönemler itibariyle toplamlar üzerinden oylandı, oylamaya katılan mevcut 10 üyeden 7 kabul 3 red oy alarak oyçokluğu ile,

            - 2022 Mali Yılı Finansman Programı 3’er aylık dönemler itibariyle toplamlar üzerinden oylandı, oylamaya katılan mevcut 10 üyeden 7 kabul 3 red oy alarak oyçokluğu ile,

            Adalar Belediyesinin 2022-2024 Yılı Tahmini Bütçesinin kabulüne karar verilmiştir.

Karar  No     : 2021/35

Karar Tarihi: 01.11.2021

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Protokol İmzalama Yetkisi

TEKLİF =   Sabancı Vakfı Hibe programı kapsamında desteklenen ve Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) ile Edremit Belediyesi ve Avrupa Yerel Demokrasi Ajansı(ALDA) tarafından yürütülen “Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz” projesinde belediyemiz pilot belediye olarak seçilmiştir.

“Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz” projesi, Avrupa Komisyonu ile
Avrupa’daki diğer yerel yönetimlerin çalışmalarını örnek alarak yerel yönetimlerde kadın
katılımını arttırmayı hedeflemektedir.

Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Adayları Destekleme
Derneği, Edremit Belediyesi ve Avrupa Yerel Demokrasi Ajansı (ALDA)’ nın ortağı olduğu
“Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz” isimli proje gereği olarak Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR)'nin hazırladığı Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı (CCRE)’ nın projenin hedef kitlesi olan pilot Belediyeler tarafından imzalanması kararlaştırılmıştır. Şartın imzalama yetkisinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 38 g maddesine istinaden Belediye Başkanımız Erdem GÜL'e verilmesi yönünde karar alınması hususunun Meclis'e havalesi arz olunur.

TEKLİF - KARAR  =  Belediye Meclisi’ nin 8. Seçim dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılı Kasım ayı toplantılarının 01.11.2021 tarihli 1. Birleşiminde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ nün 27/10/2021 tarih ve 9954 sayılı yazıları ile “Adalar Belediye Başkanı Erdem GÜL’ e Protokol İmzalama Yetkisi Verilmesi” hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar  No     :  2021/36

Karar Tarihi:  05.11.2021

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Ücret Tarifesi Hk

TEKLİF= 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (f) bendi gereğince, kanunlarda vergi, resim, harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerinin ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan alt ve üst sınırlar belirtilen vergi, resim ve harçların belirlenmesi gerektiğinden; 2022 mali yılında uygulanacak ücret, vergi, resim ve harçlar için karar alınmak üzere yazımızın ve eklerinin Belediye Meclisi'ne havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2021 yılı Kasım Ayı Meclis Toplantılarının 01.11.2021 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/10/2021 tarih ve 9907 sayılı yazıları ile “Ücret Tarifesi” hakkındaki teklifi görüşülerek; teklifin değiştirilerek kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.     

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılı Kasım ayı  toplantılarının  05.11.2021  tarihli 2. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 03.11.2021 tarih ve 11 sayılı “Ücret Tarifesi” hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

Karar  No     :  2021/37

Karar Tarihi:  05.11.2021

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Muhtarlara Ayni Yardımlar

TEKLİF= İlgi: 26.10.2021 tarih ve 9924 sayı ile kayda giren dilekçe.

Adalar İlçesi sınırları içinde olan Mahalle Muhtarları ilgi dilekçe ile Belediyemize baş vurarak ayni yardım talebinde bulunmuşlardır.5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği sağlar; kararlarında mahallelinin ortak isteklerini göz önünde bulundurur ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışır” hükmü ile Belediyelere Muhtarlıkların ihtiyaçlarının karşılanması için ayni yardım ve destek yapma imkanı getirmiştir. Bu nedenle Muhtarlıkların Mahalle Halkına daha iyi hizmet verebilmesi noktasında ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 9. ve 75. Maddeleri gereğince ve bütçe faslındaki ödenek imkanları doğrultusunda Muhtarlıklara(Elektrik, su, doğalgaz ödemeleri, sarf malzeme sağlanması v.b konularda) kanun, tüzük ve görüşler çerçevesinde kalmak kaydı ile destek ve ayni yardım yapılması hususunun Makamınızca uygun görülmesi halinde, yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2021 yılı Kasım Ayı Meclis Toplantılarının 01.11.2021 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Destek Hizmetler Müdürlüğünün 27/10/2021 tarih ve 9924 sayılı yazıları ile “Muhtarlara Ayni Yardımlar” hakkındaki teklifi görüşülerek; teklifin aynen kabulü komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.      

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılı Kasım ayı  toplantılarının  05.11.2021  tarihli 2. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 03.11.2021 tarih ve 12 sayılı “Muhtarlara Ayni Yardımlar” hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

Karar  No     :  2021/38

Karar Tarihi:  05.11.2021

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ=  Geçici İbadethane Yeri

TEKLİF= İlgi: 18.10.2021 tarih ve E-47027533-756.01[20]-1764282-22 Adalar Kaymakamlığı
İlçe Müftülüğü yazısı.

İlgi yazıda; deprem hasar raporu verilen ve yıkılması yönünde karar alınan, İstanbul

Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatı yapılacak olan Nizam Camii’nin geçici ibadethane yeri olarak kullanılmak üzere Nizam Mahallesinde kain 161 Ada, 12 Parsel sayılı 666,00 m² sahalı arsanın (yeşil alan) kullanım hakkının İlçe Müftülüğüne verilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu kullanımı talep edilen yer, Nizam Mahallesi, Kırlangıç Sokak üzerinde, tapuda 51 Pafta, 161 Ada sınırları içerisinde, eski 12 parsel olarak kayıtlı ancak güncel olarak tapuda pasif parsel durumuna geçerek kadastral boşluk olarak nitelik kazanan, 666,00 m² yüzölçümlü, Belediyemiz tasarrufunda bulunan bir alandır.

 Büyükada, Nizam Mahallesinde bulunan Nizam Camiinin, deprem hasar raporu verilerek yıkılıp yeninden yapılması yönünde karar alınması sebebiyle, geçici bir süre ibadethane olarak kullanılacak alana ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle söz konusu talep edilen alanın, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis Ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (h) bendi gereğince geçici ibadethane olarak kullanılmak üzere Adalar Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne 1 yıllığına kullanım izninin verilmesi, geçici ibadethane olarak kullanılacağı süre boyunca yapılacak olan yapının 1 yıl sonunda sökülerek alanın boş olarak tarafımıza teslim edilmesi hususunda karar alınmak üzere evrakın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2021 yılı Kasım Ayı Meclis Toplantılarının 01.11.2021 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.10.2021 tarih ve 9677 sayılı “Geçici İbadethane Yeri” hakkındaki teklifi görüşülerek, tahsisi istenen söz konusu alanın; Nizam Cami inşaatı bitip ibadete açılana kadar, amacı dışında kullanılmamak üzere ve Nizam Cami kullanıma açıldığında tahsis edilen yerin her hangi bir tebligata gerek kalmaksızın tahliye etmek şartıyla  teklifin değiştirilerek  kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılı Kasım ayı  toplantılarının  05.11.2021  tarihli 2. Birleşiminde  İmar Çevre ve Sağlık Komisyonunun hazırladığı 02.11.2021 tarih ve 06 sayılı “Geçici İbadethane Yeri” hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

 

Karar  No     :  2021/39

Karar Tarihi:  06.12.2021

TEKLİF ÖZÜ=  Şirket Yetkilisi

TEKLİF =   %100 ü Belediyemize ait olan Adalar Belediyesi Personel Limited Şirketi için, şirket genel kuruluna katılmaya, genel kurulu yapmaya, oy vermeye, kararlarını kabule ve reddetmeye, Adalar Belediyesi Personel Limited Şirketini temsile yetkilendirilmesi, aynı zamanda şirketin TTK hükümleri gereğince Limited Şirketlerde en az 1 ortağın müdür olması sebebi ile genel müdürlüğü de ifa edecek olan;

Fatma BUCAK’ ın (TCK: 26359674068) yetkilendirilmesi hususunda karar alınmak üzere evrakın            Belediye Meclisi’ne havalesi arz olunur.

TEKLİF - KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılı Aralık ayı  toplantılarının  06.12.2021 tarihli 1. Birleşiminde  Başkanlık Makamının 02.12.2021 tarih ve 3 sayılı “ Şirket Yetkilisi ” hakkındaki teklifi görüşülerek; teklif-karar olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar  No     :  2021/40

Karar Tarihi:  06.12.2021

TEKLİF ÖZÜ=  Sermaye Arttırımı

TEKLİF =   Kurumumuz iştiraklerinden İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.11.2021 11-4 sayılı yönetim kurulu kararı ile 75.000.000,00 TL olan
sermayesini 125.000.000,00 TL nakit olarak artırarak 200.000.000,00 TL'ye çıkartmıştır. Adalar  Belediyesi'nin % 0,0006 oranla 47.640,00 TL olan sermayesinin bu sermaye artırımından doğan
rüchan hakkını TTK 461.maddesine göre kullanımı ve % 0,0635 oranı karşılığı 79.400,00 TL
iştirak bedelinin ödenmesi için yazımızın belediye meclisine havalesini;
            Olurlarınıza arz ederim.

TEKLİF - KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılı Aralık ayı  toplantılarının  06.12.2021 tarihli 1. Birleşiminde  Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.12.2021 tarih ve 11079 sayılı “ Sermaye Arttırımı ” hakkındaki teklifi görüşülerek; teklif-karar olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.

           

Karar  No     :  2021/41

Karar Tarihi:  10.12.2021

TEKLİF ÖZÜ= Maktu Fazla Çalışma Ücreti

TEKLİF =  

                2022  mali yılı bütçe kanununda yer alacak olan Belediye Zabıtası personeline ödenecek maktu çalışma ücretleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu 51. Maddesinin son paragrafında “ Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirtilen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclis kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” hükmü mevcuttur.

          2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (K) cetvelinde Belediye Zabıta personeline ödenecek fazla çalışma ücreti aylık brüt 888  (Sekizyüzseksensekiz) TL olarak belirlenmiş olup, bu yönde karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini,

         Olurunuza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =

            Adalar Belediye Meclisinin 2021 yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 06.12.2021 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Zabıta Müdürlüğünün 26/11/2021 tarih ve 10960 sayılı yazıları ile “Maktu Fazla Çalışma Ücreti” hakkındaki teklifi görüşülerek; teklifin aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

                    Meclise arz ederiz.      

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılı Aralık ayı  toplantılarının  10.12.2021  tarihli 2. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 08.12.2021 tarih ve 13 sayılı “Maktu Fazla Çalışma Ücreti” hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

 

Karar  No     :  2021/42

Karar Tarihi:  10.12.2021

TEKLİF ÖZÜ= Maktu Fazla Çalışma Ücreti

         2022  mali yılı bütçe kanununda yer alacak olan Belediye Zabıtası personeline ödenecek maktu çalışma ücretleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu 51. Maddesinin son paragrafında “ Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir.

        Belediye zabıta hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirtilen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclis kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” Hükmü mevcuttur. Söz konusu, Zabıta hizmetleri gibi koruma ve güvenlik memurları da 5188 sayılı Özel Güvenlik hizmetlerine dair kanunun 13. Maddesine göre resmi üniforma giymeleri zorunlu olduğu, 24 saat esasına göre çalışmakta ve görev yapmakta kesintisiz hizmet sunmaktadır.            

        Bu nedenle 5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesinin son paragrafına dayanılarak Zabıta personeline ödenecek fazla çalışma ücreti aylık brüt 888,00  (Sekizyüzseksensekiz) TL’ sı belirlenmiş olup; belirlenen maktu fazla çalışma ücretinin 5393 sayılı Belediye Kanununda belirtilen Özel Güvenlik Hizmetlerinde fiilen çalışan Koruma ve Güvenlik memurlarına ödenebilmesi kararı alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini,

      Olurunuza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =

            Adalar Belediye Meclisinin 2021 yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 06.12.2021 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 01/12/2021 tarih ve 10917 sayılı yazıları ile “Maktu Fazla Çalışma Ücreti” hakkındaki teklifi görüşülerek; teklifin aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

        Meclise arz ederiz.     

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılı Aralık ayı  toplantılarının  10.12.2021  tarihli 2. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 08.12.2021 tarih ve 14 sayılı “Maktu Fazla Çalışma Ücreti” hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

Karar  No     :  2021/43

Karar Tarihi:  10.12.2021

TEKLİF ÖZÜ= Ödenek Aktarma

Yazımız ekinde yer alan listede aktarma yapılması gereken müdürlük bütçe tertipleri ve  tutarları belirtilmiş olup, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesi hükümlerine göre ilgili bütçe tertiplerine aktarma yapılmak üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesini;

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =

            Adalar Belediye Meclisinin 2021 yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 06.12.2021 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02/12/2021 tarih ve 11128 sayılı yazıları ile “Ödenek Aktarma” hakkındaki teklifi görüşülerek; teklifin düzeltilerek kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

                    Meclise arz ederiz.      

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılı Aralık ayı  toplantılarının  10.12.2021  tarihli 2. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 08.12.2021 tarih ve 15 sayılı “Ödenek Aktarma” hakkındaki raporu görüşülerek, raporun  oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim