ADALAR BELEDİYESİ | Resmi İnternet Sitesi
0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

2022 Yılı 1 Ocak - 31 Aralık Tarihleri Arasında Alınan Meclis Kararları

Karar  No      : 2022/01

Karar Tarihi : 03.01.2022

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ  : Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi.

TEKLİF          : İlgi: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarih ve 1238 sayılı kararı.

5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi: “Belediye Meclisi her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.” Hükmüne yer vermiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi kararı ile 2022 Yılı Meclis Çalışma Takvimi  belirlenmiş ve 2022 yılında Belediye Meclisinin bir aylık tatilinin Ağustos ayında 

kullanılmasına karar verilmiştir.     

Makamınızca uygun görüldüğü takdirde Adalar Belediye Meclisi’mizce 2022 yılında bir aylıktatilin Ağustos ayında kullanılması hakkında karar alınmak üzere yazımızın,           

Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

KARAR        : Belediye Meclisinin 8.Seçim Dönemi 4.Toplantı yılı, 2022 yılı Ocak ayı toplantılarının 03.01.2022 tarihli 1.Birleşiminde; Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.12.2021 tarih ve 11999 sayılı yazıları ile “Belediye Meclisi Tatil Ayının Belirlenmesi” hakkındaki teklifi görüşülerek, Meclisin 2022 yılı tatil ayının Ağustos ayı olması teklifinin teklif-karar olarak kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar  No     : 2022/02

Karar Tarihi : 03.01.2022

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ   : Denetim Komisyonu Üye Seçimi.

TEKLİF           : 13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine göre, İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir Denetim Komisyonu oluşturulması gerekmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden, Denetim Komisyonuna üye  seçiminin yapılabilmesi için yazımızın,              

Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

KARAR         : Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı yılı, 2022 yılı Ocak ayı toplantılarının 03.01.2022 tarihli 1. Birleşiminde; Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.12.2021 tarih ve 12002 sayılı yazıları ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesine istinaden oluşacak Denetim Komisyonunun 3 üyeden oluşmasına, yapılan gizli oylama sonucu; Engin ÇELİK 8 oy, Metin ÖNAL 8 oy ve İsmail Hakkı DURMUŞ 10 oy alarak Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmelerine karar verildi.

 

Karar  No     : 2022/03

Karar Tarihi: 03.01.2022

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ           : Şartlı Bağışlar.

TEKLİF                   : İlgi: 27.12.2021 tarihli dilekçe

İlgi tarih sayılı dilekçede adı geçen Selvinazgül TEPİROĞLU tarafından Adalar Belediyesi Veterinerlik hizmetlerinde kullanılmak üzere yapılmak istenen 500,00TL şartlı bağışın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ''g'' bendi hükmüne göre kabul edilmesi hususunda evrakımızın Belediye Meclisine havalesini;
Olurlarınıza arz ederim.

TEKLİF -KARAR       :  Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı yılı, 2022 yılı Ocak ayı toplantılarının 03.01.2022 tarihli 1. Birleşiminde Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.12.2021 tarih ve 11925 sayılı yazıları ile “Şartlı Bağışlar” hakkındaki teklifi görüşülerek teklifin teklif-karar olarak kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar  No     : 2022/04

Karar Tarihi: 03.01.2022

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ: Hukuk İşleri Müdürlüğü Kurulması.

TEKLİF          : 22/02/2017 Tarih ve 26442 sayılı Resmi gazete yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” çerçevesinde 5393 Belediye Kanunun 48. Maddesi gereği kurumumuzda Hukuk İşleri Müdürlüğü kurulabilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın;

Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

KARAR        : Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4.Toplantı yılı, 2022 yılı Ocak ayı toplantılarının 03.01.2022 tarihli 1. Birleşiminde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.12.2021 tarih ve 12051 sayılı “Hukuk İşleri Müdürlüğü Kurulması” hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin teklif-karar olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

Karar  No      : 2022/05

Karar Tarihi : 07.01.2022

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ                         :  Huzur Hakkı Ödeneği

TEKLİF                                 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.Maddesinde “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz…” denilmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi uyarınca 2022 mali yılında uygulanacak  Belediye Meclis ve İhtisas Komisyonu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ödeneğinin tespiti  hususunda karar alınmak üzere yazımızın  Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ            : Adalar Belediye Meclisinin 2022 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 03.01.2022 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.12.2021 tarih ve 11936 sayılı “Huzur Hakkı Ödeneği” hakkındaki teklifi görüşülerek, Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri olarak belirlenmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.              

Meclise arz ederiz.      

KARAR                                 :  Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4.Toplantı yılı, 2022  yılı Ocak  ayı  toplantılarının  07.01.2022 tarihli 2. Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonunun 06.01.2022 tarih ve 01 sayılı “Huzur Hakkı Ödeneği” hakkındaki raporu görüşülerek, teklifin kabulüne oybirliği  ile karar verildi.

 

Karar  No      : 2022/06

Karar Tarihi : 07.01.2022

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ                        : Başkan Yardımcısı Ödeneği

TEKLİF                                : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi 7. Paragrafında “belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000’e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001500.00 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir…” denilmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi uyarınca 2022 mali yılında uygulanacak  Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin tespiti hususunda karar alınmak üzere yazımızın  Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ          : Adalar Belediye Meclisinin 2022 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 03.01.2022 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.12.2021 tarih ve 11938 sayılı “Başkan Yardımcısı Ödeneği” hakkındaki teklifi görüşülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi 7. Paragrafına istinaden; bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ü olarak belirlenmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.

KARAR                                : Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı yılı, 2022 yılı Ocak  ayı  toplantılarının  07.01.2022 tarihli 2. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonunun 06.01.2022 tarih ve 02 sayılı “Başkan Yardımcısı Ödeneği” hakkındaki raporu görüşülerek, teklifin kabulüne oybirliği  ile karar verildi.

 

Karar  No      : 2022/07

Karar Tarihi : 07.01.2022

 

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ                      : 2022 Sözleşmeli Avukat Ücretinin Belirlenmesi.

TEKLİF                               : 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinde, Belediyelerde belirlenen alanlarda norm kadroya uygun olarak yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanın gerektirdiği nitelikleri taşıyan personelin yıllık sözleşme ile çalıştırılabilmesi imkanı sağlanmıştır. İçişleri Bakanlığının 31.10.2005 tarih ve 11493 Sayılı Genelgesi ve İçişleri Bakanlığının 16.01.2007 tarih ve 2007/10 sayılı Genelgesi ile de Belediyelerde tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hususlar belirlenmiştir.

Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, norm kadroya uygun olarak hizmetine ihtiyaç duyulan yeni yılda çalıştırılmaya devam edilmesi uygun görülen mevcut sözleşmeli personel (avukat) kadrosu için, Kadronun birinci  derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa  göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek  üzere 2022 yılında ödenecek net ücret ve 10.01.2012 tarih ve 28169 Sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan 03.01.2012 tarihli 2012/2665 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar’ın 1.Maddesininbirinci fıkrasının  (b) bendi gereğince bulunduğu pozisyonda geçen hizmet yılı esas alınarak,sözleşmeli personelçalıştırılmasına esas alınan kadro unvanları için 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli (I) sayılı cetvelde belirlenen oranları geçmemek üzere unvan ve derecesi belirtilen kadro  için uygulanacak ek ödeme oranı/tutarının tespiti hususunda  Meclis Kararı  alınmasının, yazımız ve ekinin Belediye Meclisine havalesini  tensiplerinize  arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ          : Adalar Belediye Meclisinin 2022 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 07.01.2022 tarihli 2. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28/12/2021 tarih ve 11927 sayılı “2022 Yılı Sözleşmeli Personel Ücret Belirlenmesi” hakkındaki teklifi görüşülerek, ödenecek ödeme tutarlarının taban ücretten hesaplanması şeklinde kabulü komisyonumuzca oybirliği uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.

KARAR                                :  Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı yılı, 2022 yılı Ocak ayı toplantılarının 07.01.2022 tarihli 2. Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonun hazırladığı 06.01.2022 tarih ve 03 sayılı “2022 Yılı Sözleşmeli Avukat Ücret Belirlenmesi” hakkındaki raporu görüşülerek, teklifin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Karar  No      :  2022/08

Karar Tarihi :  07.01.2022

 

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ                        :  Borçlanma Hk.

TEKLİF                                : 5393 Sayılı Kanunun 68.Maddesi e fıkrasında “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapabilir.” denmektedir.

Kurumumuz 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesiyle kendisine verilen asli görevleri yerine getirirken aksamaya sebebiyet verilmemesi ve CARİ giderlerin zamanında gerçekleştirilebilmesi için nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 Sayılı Kanunun 68. Maddesi (e) fıkrası hükmü gereği özel veya kamu bankalarından borçlanmak için Belediye Başkanına borçlanma yetkisi verilmek üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesi hususunu;

Olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ         : Adalar Belediye Meclisinin 2022 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 03.01.2021 tarihli 1.Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.12.2021 tarih ve 12030 sayılı “Borçlanma” hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin aynen kabulü komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.      

KARAR                                : Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı yılı, 2022 yılı Ocak ayı toplantılarının 07.01.2022 tarihli 2. Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 06.01.2022 tarih ve 04 sayılı “Borçlanma” hakkındaki raporu görüşülerek, teklifin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar  No      :  2022/09

Karar Tarihi :  07.02.2022

 

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ                      :  Boş Kadro Değişikliği

TEKLİF                                : Belediyemiz kadro cetvelinde dolu ve boş buluna kadrolardan; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9. Maddesi ve 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe geren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik 11.Maddesi gereği;

GİH 1.Derece 1 adet Unvanı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü 3. Derece GİH Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kadrosu olarak değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğundan hazırlanan dolu kadro değişikliği cetveli ekte sunulmuştur.

İncelenerek gerekli kararın alınması için evrakımızın Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.

TEKLİF -KARAR                          :  Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı yılı, 2022 yılı Şubat ayı toplantılarının 07.02.2022 tarihli 1. Birleşiminde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03.02.2022 tarih ve 909 sayılı yazıları ile  “Boş Kadro Değişikliği” hakkındaki teklifi görüşülerek teklifin teklif-karar olarak kabulüne  oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar  No      :  2022/10

Karar Tarihi :  07.02.2022

 

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ                      : Protokol Yetkisi

TEKLİF                                : Belediyemize ait Heybeliada isimli araba taşıyıcı gemisi, Şehit Nadir Güneş isimli araba taşıyıcı gemisi, Horoz Reis ve Hızır Reis isimli Yıl bakım – onarım yapılması, akaryakıt ve yağ teminin sağlanması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapılması düşünülmektedir.

Protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi amacıyla evrakımızın Belediye

Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.

TEKLİF -KARAR                          : Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı yılı, 2022 yılı Şubat ayı toplantılarının 07.02.2022 tarihli 1. Birleşiminde İşletme Müdürlüğünün 03.02.2022 tarih ve 831 sayılı yazıları ile  “Protokol Yetkisi”  hakkındaki teklifi görüşülerek teklifin teklif-karar olarak kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar  No      :  2022/11

Karar Tarihi :  11.02.2022

 

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ                      :Ücret Tarifesi Hk.

TEKLİF                                :Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışan serada üretimi tamamlanarak satışa sunulmak üzere olan ev halen üretim aşamasında olan ekte listesi mevcut bitkilere ait 2022 yılı satış ücretlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi (f) bendi gereğince ücret tarifesini belirlemek üzere evrakımızın Belediye Meclisi’ne havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ =  Adalar Belediye Meclisinin 2022 yılı Şubat Ayı Meclis Toplantılarının 07.02.2022 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme Müdürlüğü’nün 03/02/2022 tarih ve 830 sayılı “Ücret Tarifesi” hakkındaki teklifi görüşülerek, aynen kabulü katılanların oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.

KARAR  :  Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı yılı, 2022 yılı Şubat ayı  toplantılarının  11.02.2022  tarihli 2. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 10.02.2022   tarih ve 05 sayılı “Ücret Tarifesi ” hakkındaki raporu görüşülerek, teklifin aynen kabulüne oyçokluğu ile  karar verilmiştir.

 

Karar  No      :  2022/12

Karar Tarihi :  07.03.2022

 

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ                        : Boş Kadro Değişikliği

TEKLİF                                 : Belediyemiz norm kadro cetvelinde, boş olan 1.Kadro Derece GİH 1 adet Zabıta Komiseri Unvanının 3. Kadro Derece GİH Zabıta Komiseri olarak 5393 sayılı Belediye Kanunun 9 maddesi ve 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinden dolayı değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğundan hazırlanan boş kadro cetveli değişikliği II sayılı cetvel ekte sunulmuştur. Gerekli kararın alınması için evrakımızın Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.

TEKLİF- KARAR                :  Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı yılı, 2022 yılı Mart ayı toplantılarının 07.03.2022 tarihli 1.Birleşiminde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı 02.03.2022 tarih ve 1551 sayılı “Boş Kadro Değişikliği” hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin aynen kabulüne oyçokluğu ile  karar verilmiştir.

 

Karar  No      :  2022/13

Karar Tarihi :  07.03.2022

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ                      : Protokol İmzalama Yetkisi Hk.

TEKLİF                                : Adalılar ve İlçemizi ziyaret eden vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla BİLSAG Bilgisayar LTD.ŞTİ. tarafından Belediyemiz için bila bedel "Adalar Yaşam Portalı" isimli yazılım programı hazırlanmıştır. 11 farklı dil seçeneği ile hazırlanan program, harita, tarifeler, bilgiler, yardım, beni izle, adabüs, katmanlar ve talep ana başlıklarından oluşmaktadır.

Adalarda yerleşik yaşayan vatandaşların, adaları ziyarete gelen ziyaretçilerin günlük

bilgi ihtiyacını karşılayacak, yaşadıkları ortamı daha iyi algılamalarını sağlayarak adaların tarihi yapılarının tanıtımını sağlayacak, ilçedeki çöp toplama operasyonunun izlenmesi ve

planlanmasına destek olacak, vatandaşların belediye ile iletişiminde bir kanal olarak

kullanılabilecek, adalara ulaşım, etkinlikler, hava durumu gibi temel ve güncel bilgiler verecek, işletmelerin kendilerini tanıtmalarına olanak vererek ilçenin ticari gelişimine destek olacak şekilde hazırlanan yaşam portalı internet üzerinden kullanılabilecektir.

"Adalar Yaşam Portalı" isimli aplikasyon ve web portalının Belediye Hizmetlerinde

kullanılması amacıyla hazırlanan protokol ekte sunulmuş olup, 5393 sayılı Belediye Kanunun

38g maddesine istinaden Belediye Başkanımız Erdem Gül'e protokol imzalama yetkisi teklifinin Mart Ayı Meclis toplantısında görüşülmek üzere, Meclis Gündemine alınması hususunu

Olurlarınıza arz ederim.

TEKLİF- KARAR                          :  Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı yılı, 2022 yılı Mart ayı toplantılarının 07.03.2022 tarihli 1.Birleşiminde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün hazırladığı 03.03.2022 tarih ve 1827 sayılı “Protokol İmzalama Yetkisi” hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin aynen kabulüne oyçokluğu ile  karar verilmiştir.

 

Karar  No      :  2022/14

Karar Tarihi :  07.03.2022

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ                      : Protokol İmzalama Yetkisi

TEKLİF                                : TÜBİTAK  4004  Doğa  ve  Bilim  Okulları  Destekleme  Programı  kapsamında,  Maltepe Kadir  Has  Bilim  ve  Sanat  Merkezi  tarafından  hazırlanacak  olan  ve  Eylül  ayında  İlçemizde gerçekleştirilmesi  hedeflenen  "YARIMADANIN  ÇOCUKLARI  ADALARIN  PEŞİNDE"  adlı projeye  destek  olmak  amacıyla  yazılan  işbirliği  protokolü  ekte  sunulmuş  olup,  5393  sayılı Belediye  Kanunun  38  g  maddesine  istinaden  Belediye  Başkanımız  Erdem  GÜL'e  protokol imzalama  yetkisi  teklifinin  Mart  Ayı  Meclis  Toplantısında  görüşülmek  üzere,  Meclis Gündemine alınması hususunu Olurlarınıza arz ederim.

TEKLİF- KARAR                          :  Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı yılı, 2022 yılı Mart ayı toplantılarının 07.03.2022 tarihli 1.Birleşiminde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün hazırladığı 02.03.2022 tarih ve 1797 sayılı “Protokol İmzalama Yetkisi” hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin aynen kabulüne oyçokluğu ile  karar verilmiştir.

 

Karar  No      :  2022/15

Karar Tarihi :  07.03.2022

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ                      : Protokol İmzalama Yetkisi

TEKLİF                                : Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından, şiddet ve istismar vakalarında ihtiyaç duyulan hukuki, psikolojik ve sosyal destek mekanizmalarına erişimin kolaylaşması amacıyla Acil Yardım Hattı kurulmuştur.

İlçemizde yaşayan kadınların ya da vatandaşların yaşadıkları veya karşılaştıkları şiddet

ve istismar vakalarında, Acil Yardım Hattı çağrı merkezinin hukuki ve psikolojik uzmanlığından yaralarlanabilmesi için Belediyemiz ve Federasyon arasında işbirliği geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu işbirliğine dair hazırlanan protokolün imzalanabilmesi için,  5393 sayılı Belediye

Kanunun 38 g maddesine istinaden Belediye Başkanımız Erdem GÜL'e protokol imzalama

yetkisi teklifinin Mart Ayı Meclis Toplantısında görüşülmek üzere, Meclis Gündemine alınması hususunu Olurlarınıza arz ederim.

TEKLİF- KARAR                          :  Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı yılı, 2022 yılı Mart ayı toplantılarının 07.03.2022 tarihli 1.Birleşiminde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün hazırladığı 02.03.2022 tarih ve 1796 sayılı “Protokol İmzalama Yetkisi” hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin aynen kabulüne oyçokluğu ile  karar verilmiştir.

 

Karar  No      :  2022/16

Karar Tarihi :  11.03.2022

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ                        : Kınalıada Mahallesi, Niko KOVİ Sokak İsmi Değişikliği

TEKLİF                                 :

İlgi:     a) Sayın Ufuk NARMAN’ın 26/10/2021 tarih ve 9929 sayılı dilekçesi.

            b) 26.10.2021 tarihli dilekçeniz

            İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin YILMAZ İlgi dilekçe ile “...Narçiçeği Sokağı’nda 1954 yılında Dünya’ya gelen, Kınalıada’da futbola başlayıp, Vefa Spor Kulübü’nde futbola devam eden ve sonradan Beşiktaş Spor Kulübü’ne transfer olan, Niko KOVİ Milli formayı da 15 kere giymiştir. Dilekçemiz ekinde spor özgeçmişi sunulan, bu seçkin Milli futbolcu arkadaşımızın adını doğduğu Kınalıada Mahallesi’nde uygun görülen bir sokağa verilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz...” denilmiştir.

            Kınalıada “Bağ Sokak” olan Sokak isminin “Beşiktaşlı Niko KOVİ Sokak” olarak,

değiştirilmesi hususunda karar alınmak üzere evrakımızın Belediye Meclisi’ne havalesini

olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ  : Adalar Belediye Meclisinin 2022 yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 07.03.2022 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.02.2022 tarih ve 9929 sayılı “Kınalıada Mahallesi, Niko KOVİ Sokak İsim Talebi” hakkındaki teklifin görüşülerek, Teklifin aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.

KARAR                                 :  Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı yılı, 2022 yılı Mart ayı toplantılarının 11.03.2022 tarihli 2. Birleşiminde İmar Çevre ve Sağlık Komisyonunun hazırladığı 10.03.2022 tarih ve 01 sayılı “Sokak İsmi Değişikliği” hakkındaki raporu görüşülerek, teklifin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar  No      :  2022/17

Karar Tarihi :  11.03.2022

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ                      : Yönetmelikler

TEKLİF                                :  07.09.2018 tarih 2018/46 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde yapılan 2022 yılı revizyon teklifinin, Mart Ayı Meclis Toplantısında görüşülmek üzere, Meclis Gündemine alınması hususunu Olurlarınızı arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ  : Adalar Belediye Meclisinin 2022 yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 07.03.2022 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından sunulan 02.03.2022 tarih ve 1789 sayılı yazıları “Yönetmelikler” hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.

KARAR                                :  Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı yılı, 2022 yılı Mart ayı toplantılarının 11.03.2022 tarihli 2. Birleşiminde Hukuk Komisyonunun hazırladığı 10.03.2022 tarih ve 01 sayılı “Çalışma Yönetmeliği” hakkındaki raporu görüşülerek, teklifin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar  No      :  2022/18

Karar Tarihi :  11.03.2022

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ                      : Bilgi İşlem  Birimi

TEKLİF                                : Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olan Bilgi İşlem Biriminin Yazı İşler Müdürlüğüne bağlanması ve ek cetveldeki bütçe ödenek kalemlerinin açılarak Yazı İşleri Müdürlüğüne aktarılması hususunda karar alınmak üzere yazımızın;

Belediye meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim

KOMİSYON GÖRÜŞÜ  : Adalar Belediye Meclisinin 2022 yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 07.03.2022 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02/03/2022 tarih ve 1791 sayılı “Bilgi İşlem Birimi” hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin aynen kabulü oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.

KARAR                                :  Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı yılı, 2022 yılı Mart ayı toplantılarının 11.03.2022 tarihli 2. Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 10.03.2022 tarih ve 06 sayılı “Bilgi İşlem Birimi” hakkındaki raporu görüşülerek, teklifin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar  No      :  2022/19

Karar Tarihi :  11.03.2022

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ                      : Hukuk İşleri Birimi

TEKLİF                                : Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı olan Hukuk İşleri Biriminin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlanması ve ek cetveldeki bütçe ödenek kalemlerinin açılarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne aktarılması hususunda karar alınmak üzere yazımızın;

Belediye meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ  : Adalar Belediye Meclisinin 2022 yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 07.03.2022 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün  02/03/2022 tarih ve 1790 sayılı “Hukuk İşleri Birimi” hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin aynen kabulü oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.

KARAR                                :  Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı yılı, 2022 yılı Mart ayı toplantılarının 11.03.2022 tarihli 2. Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 10.03.2022 tarih ve 07 sayılı “Hukuk İşleri Birimi” hakkındaki raporu görüşülerek, teklifin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar  No     :  2022/20

Karar Tarihi:  05.04.2022

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ                        : Encümen Üye Seçimi

TEKLİF                                : 5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesinde; “Belediye Encümeni, Belediye Başkanının başkanlığında; Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye,  Mali Hizmetler Birim Amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur” hükmü gereği;

Adalar Belediye Meclisi tarafından; 2 üyeden oluşacak ve 1 yıl süre ile görev yapacak Daimi Encümen Üyesi seçimi yapılması için evrakımızın;

Belediye Meclisine havalesi’ ni arz ederim.

KARAR                                :  Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı yılı, 2022 yılı Nisan ayı toplantılarının 05.04.2022 tarihli 2. Birleşiminde Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.03.2022 tarih ve 2596 sayılı yazısına istinaden seçilecek olan Encümen Üye Seçimi yapılan gizli oylama sonucunda mevcut üyelerden, Metin ÖNAL 8 oy ve Nesrin KARANFİL 8 oy alarak Belediye Daimi Encümen üyeliklerine seçilmelerine karar verildi.

 

Karar  No     :  2022/21

Karar Tarihi:  05.04.2022

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ                        :  İhtisas Komisyonları Üye Seçimi

TEKLİF                                : 5393 sayılı Kanununun İhtisas komisyonları başlıklı                        24. Maddesinde; Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur” hükmüne istinaden;

Adalar Belediye Meclisi tarafından; 1 yıl süre ile görev yapacak;

1-) Plan ve Bütçe Komisyonu

2-) İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonu

3-) Hukuk Komisyonu

4-) Hayvan Hakları Komisyonu

5-) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu

Kurulması ve üye seçimlerinin yapılması için evrakımızın; Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim.

KARAR                                :  Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı yılı, 2022 yılı Nisan ayı toplantılarının 05.04.2022 tarihli 2. Birleşiminde Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.03.2022 tarih ve 2597 sayılı yazısına istinaden seçilecek olan;

Bir yıl süre ile görev yapacak 3 üyeden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu kurulması ve üyelikleri için yapılan müzakere ve açık oylama sonucu; Engin ÇELİK, Nesrin KARANFİL ve İsmail Hakkı DURMUŞ’ un,

Bir yıl süre ile görev yapacak 3 üyeden oluşan İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonu kurulması ve üyelikleri için yapılan müzakere ve açık oylama sonucu; Nesrin KARANFİL, Metin ÖNAL ve Nesrin DERİŞ’ in,

Bir yıl süre ile görev yapacak 3 üyeden oluşan Hukuk Komisyonu kurulması ve üyeleri için yapılan müzakere ve açık oylama sonucu; Engin ÇELİK, Fatma BUCAK ve Kemal TÜRKYILMAZ’ ın,

Bir yıl süre ile görev yapacak 3 üyeden oluşan Hayvan Hakları Komisyonu kurulması ve üyeleri için yapılan müzakere ve açık oylama sonucu; Nesrin KARANFİL, Fatma BUCAK ve Kemal TÜRKYILMAZ’ ın,

Bir yıl süre ile görev yapacak 3 üyeden oluşan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurulması ve üyeleri için yapılan müzakere ve AK Parti grubunca bu komisyona üye bildirmeyeceği beyanı ile birlikte yapılan açık oylama sonucu; Nesrin KARANFİL, Fatma BUCAK ve Engin ÇELİK’ in seçilmelerine karar verildi.

 

Karar  No      :  2022/22

Karar Tarihi :  05.04.2022

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ                        : Protokol İmzalama Yetkisi (Türk Eğitim Vakfı-TEV)

TEKLİF                                : “Okutan Adalılar Projesi”nin hayata geçirilmesi amacıyla Türk Eğitim Vakfı tarafından belediyemiz için “Eğitim İşbirliği Protokolü” hazırlanmıştır.

Adalar Belediyesi koordinatörlüğünde karşılıksız burs vermeyi kabul edenleri TEV’e yönlendirmek suretiyle öncelikle İstanbul ili sınırları dahilinde bulunan üniversitelerde okuyan veya kendisi ya da ailesi İstanbul’da ikamet eden, üniversitede okuyan, ekonomik durumu kısıtlı ve başarılı öğrencilerin eğitimine destek sağlanması amacıyla yapılmıştır.

TEV’in İzin Almadan Yardım Toplayabilen Kuruluşlardan Sayılması “23.06.1983 tarih 2860 Sayılı Kanunun 6.maddesi ve 28.01.2008 Tarih ve 2008/13197 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgili mevzuata dayanmakta olduğundan, Adalar Belediyesi Türk Eğitim Vakfı (TEV) arasında hazırlanan protokol ekte sunulmuş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38g maddesine istinaden Belediye Başkanımız Erdem Gül’e protokol imzalama yetkisi teklifinin Nisan Ayı Meclis Toplantısında görüşülmek üzere, Meclis gündemine alınması hususunu Olurlarınıza arz ederim.

TEKLİF- KARAR                          :  Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4.Toplantı yılı, 2022 yılı Nisan ayı toplantılarının 05.04.2022 tarihli 2.Birleşiminde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün hazırladığı 30.03.2022 tarih ve 2737 sayılı “Protokol İmzalama Yetkisi(Türk Eğitim Vakfı  - TEV)” hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin Teklif-Karar olarak aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar  No      :  2022/23

Karar Tarihi :  08.04.2022

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ                        : Spor Kulüplerine Destek

TEKLİF                                :  5393 sayılı Belediye Kanunun 14.maddesinin (b) bendinde, “Belediye mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla”… gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemeleri verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclis Kararıyla ödül verebilir” demektedir. (Ek fıkra: 12/112012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495-100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amaçlı yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk edilen miktarın; büyükşehir belediyeleri için bindi yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez hükmü de göz önüne alınarak;

İlçemiz Adalarda faaliyet gösteren federe amatör spor kulüplerinin 01/03/22 ve 07/03/22 tarihli dilekçelerinde belirtilen taleplerine istinaden, ihtiyaçlarının giderilmesi katkı sağlamak amacıyla Adalar Spor Kulübü ve Heybeliada Spor Kulübü’ne nakdi yardım yapılması hususunda karar alınmak üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ           :  Adalar Belediye Meclisinin 2022 yılı Nisan Ayı Meclis Toplantılarının 05.04.2022 tarihli 2. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 31/03/2022 tarih ve 2735 sayılı “Spor Kulüplerine Destek” hakkındaki teklifi görüşülerek, “Belediyemizin mali durumu göz önünde bulundurulduğunda adı geçen spor kulüplerine ve şu anda amatör ligde bulunup, karşılaşmalara çıkan başvurusu olan spor kulüplerinin her birine 20.000’ er TL nakdi yardım yapılması şeklinde” teklifin düzenlenerek kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.

KARAR                                 : Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, 2022 Nisan ayı Meclis Toplantılarının 08.04.2022 tarihli 3. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 07.04.2022 tarih ve 08 sayılı Spor Kulüplerine Destek hakkındaki raporu görüşülerek, teklifin oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No      :  2022/24

Karar Tarihi :  08.04.2022

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ                        :  Ücret Tarife Değişikliği

TEKLİF                                :  Müdürlüğümüz tarafından kullanılmakta olan çıkarma gemilerine araç taşıma bedelleri ve yine müdürlüğümüz tarafından işletilmekte olan serada satışa sunulan bitkilerin satış bedelleri ile ilgili 2022 yılı ücret tarifesi Adalar Belediye Meclisinin 05/11/2021 tarih ve 2021/36 sayılı Meclis Kararı ile belirlenmiştir.
Ancak ülkemizin içinde bulunduğu piyasa koşulları nedeniyle mevcut ücret tarifesi
üzerinde değişikliğe gidilmesini zorunlu hale getirmiştir.

Bu nedenle ekte yer alan ücret tarifesi değişikliğinin 5393 sayılı belediye kanununun 18.
Maddesi f bendi gereğince görüşülerek karara bağlanmak üzere evramızın belediye meclisine
havalesini;

Olurlarınıza Arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ        :  Adalar Belediye Meclisinin 2022 yılı Nisan Ayı Meclis Toplantılarının 05.04.2022 tarihli 2. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme  Müdürlüğünün 31/03/2022 tarih ve 2745 sayılı “Ücret Tarife Değişikliği” hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin olduğu gibi kabulü komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.

KARAR                                : Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, 2022 Nisan ayı Meclis Toplantılarının 08.04.2022 tarihli 3. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 07.04.2022 tarih ve 09 sayılı Ücret Tarife Değişikliği hakkındaki raporu görüşülerek, teklifin oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No      :  2022/25

Karar Tarihi :  08.04.2022

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ                        :  2021 Yılı Faaliyet Raporu

TEKLİF                                :  17.03.2016 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İdarelerinde hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre hazırlanan 2021 yılı İdari Faaliyet Raporumuzun Nisan ayı Meclisi'nde görüşülmek üzere Belediye Meclisi'ne havalesini;

Olurlarınıza arz ederim

KARAR                                : Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, 2022 Nisan ayı Meclis Toplantılarının 08.04.2022 tarihli 3. Birleşiminde; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.03.2022 tarih ve 1230 sayılı yazısı ekinde yer alan Adalar Belediyesinin 2021 yılına ait Faaliyet Raporu görüşülerek yapılan müzakere ve ad okunmak sureti ile yapılan açık oylama sonucu; mevcut 9 üyeden, 7 kabul, 2 red oyu alarak Faaliyet Raporunun kabulüne karar verildi.

 

Karar  No      :  2022/26

Karar Tarihi :  13.05.2022

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ                      :  Kadro İhdas İşlemleri

TEKLİF                                :  17 Nisan 2022 tarihli ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yapılan son değişikle; (C) Grubu: Büyükşehir İlçe Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli ( C-6 ) grubunda bulunan Belediyemiz memur norm kadrolarına “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü” eklenerek ilgili kadronun cetveldeki şekliyle ihdas etme zorunluluğu getirilmiştir.

Bu nedenle, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Norm kadro ve personel istihdamı” başlıklı 49 uncu maddesindeki; “Norm kadro ilke ve standartları… Belediyenin …. norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir…” hükmüne uygun olarak hazırlanan (Ek-1) “(I) Sayılı Memur Kadro İhdas Cetveli” ne göre “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü” kadrosunun ihdas edilmesi,

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye Teşkilatı” başlıklı 48 inci maddesinin; “…… Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak …..… İhtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur” hükmü gereği 01.12.2014 tarih ve 2014/79 sayılı Meclis kararı ile kurulan Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü’nün kapatılarak, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün kurulması yönünde karar alınması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ  : Adalar Belediye Meclisinin 2022 yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 09.05.2022 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 04.05.2022 tarihli ve 3756 sayılı yazıları “Kadro İhdas İşlemleri” hakkındaki teklifi görüşülerek; Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğünün kapatılarak görev ve yetkilerin açılacak olan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesine devredilmesi ve hazırlanan (Ek-1) “(I) Sayılı Memur Kadro İhdas Cetveli” ne göre “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü” kadrosunun ihdas edilmesi şeklinde teklifin düzenlenerek değiştirilip kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 

KARAR                                : Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, 2022 Mayıs ayı Meclis Toplantılarının 13.05.2022 tarihli 2. Birleşiminde; Hukuk Komisyonunun hazırlamış olduğu  12.05.2022 tarih ve 02 sayılı “Kadro İhdas İşlemleri” hakkındaki hakkındaki raporu görüşülerek, teklifin oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No      :  2022/27

Karar Tarihi :  13.05.2022

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ                      :  Sera Ücret Tarife Değişikliği

TEKLİF                                :  Müdürlüğümüz tarafından kullanılmakta olan çıkarma gemilerine araç taşıma bedelleri ve yine müdürlüğümüz tarafından işletilmekte olan serada satışa sunulan bitkilerin satış bedelleri ile ilgili 2022 yılı ücret tarifesi Adalar Belediye Meclisinin 05/11/2021 tarih ve 2021/36 sayılı Meclis Kararı ile belirlenmiştir.

Ancak ülkemizin içinde bulunduğu piyasa koşulları nedeniyle mevcut ücret tarifesi üzerinde değişikliğe gidilmesini zorunlu hale getirmiştir.

Bu nedenle ekte yer alan ve seramızda uygulanmakta olan ücret tarifesi değişikliğinin 5393sayılı belediye kanununun 18. Maddesi f bendi gereğince görüşülerek karara bağlanmak üzere evramızın Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza Arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Adalar Belediye Meclisinin 2022 yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 09.05.2022 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme  Müdürlüğünün 28/04/2022 tarih ve 3804 sayılı “ Sera Ücret Tarife Değişikliği” hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin olduğu gibi kabulü komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.

KARAR                                : Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, 2022 Mayıs ayı Meclis Toplantılarının 13.05.2022 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırlamış olduğu 12.05.2022 tarih ve 10 sayılı “Sera Ücret Tarife Değişikliği” hakkındaki raporu görüşülerek, teklifin oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No      :  2022/28

Karar Tarihi :  13.05.2022

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ                                      : Kesin Hesap

TEKLİF                                                  : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin Bütçe Kesin Hesabının Düzenlenmesi ve Görüşülmesi başlıklı 40. Maddesi doğrultusunda hazırlanan ve Belediye Encümeni’nin 26.04.2022 tarih ve 33 sayılı kararı ile kabul edilen, 2021 Yılı Gider Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile bağlı cetvelleri ekte sunulmaktadır. 5393 Sayılı Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim. Olurlarınıza arz ederim.

GELİR HESABI:

 

 

 

 

 

2021 YILI BÜTÇESİ

2021 YILI NET GERÇEKLEŞEN GELİR

GERÇEKLEŞEN GELİRİN BÜTÇEYE ORANI (%)

01 VERGİ GELİRLERİ

25.276.287,50

22.270.030,32

88,10

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

5.492.000,00

9.850.234,51

179,35

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

1.350.000,00

96.000,00

7,11

05 DİĞER GELİRLER

11.881.712,50

9.086.206,62

76,47

06 SERMAYE GELİRLERİ

0,00

0,00

0,00

09 RED VE İADELER(-)

0,00

0,00

0,00

TOPLAM

44.000.000,00

41.302.471,45

93,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 YILI BÜTÇESİ

2021 YILI NET GERÇEKLEŞEN GELİR

GERÇEKLEŞEN GELİRİN BÜTÇEYE ORANI (%)

01 VERGİ GELİRLERİ

25.276.287,50

22.270.030,32

88,10

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

5.492.000,00

9.850.234,51

179,35

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

1.350.000,00

96.000,00

7,11

05 DİĞER GELİRLER

11.881.712,50

9.086.206,62

76,47

06 SERMAYE GELİRLERİ

0,00

0,00

0,00

09 RED VE İADELER(-)

0,00

0,00

0,00

TOPLAM

44.000.000,00

41.302.471,45

93,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 YILI TOPLAM TAHAKKUK

2021  YILI GERÇEKLEŞEN TAHSİLAT

GERÇEKLEŞME ORANI (%)

DEVREDEN TAHAKKUK

01 VERGİ GELİRLERİ

36.767.552,73

22.270.030,32

60,56

14.478.690,44

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

11.348.121,70

9.850.234,51

86,80

1.465.247,19

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

96.000,00

96.000,00

100

0,00

05 DİĞER GELİRLER

16.983.500,83

9.086.206,62

53,50

15.795.797,94

06 SERMAYE GELİRLERİ

0,00

0,00

0,00

0,00

08 ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR

0,00

0,00

0,00

0,00

TOPLAM

65.195.175,26

41.302.471,45

63,35

31.739.735,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMİSYON İNCELEMESİ   : Adalar Belediyesi"nin 2021 Mali Yılı Kesin Hesabının 5393 sayılı kanunun  4.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince komisyonumuzca incelenerek aşağıya çıkartılmıştır.

 

 

Gelir Bütçesinde;

 

Gelirlerin Belediye Gelirleri kanununda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edildiği,

Vergi Gelirleri  olarak 22.270.030,32-TL gerçekleşen net tahsilatın bütçesine  göre oranı %88,10, net gerçekleşen toplam gelir tahakkukuna oranı     % 60,56 olarak gerçekleşmiştir.

Teşebbüs ve Mülkiye Gelirleri  olarak.9.850.234,51-TL. gerçekleşen net tahsilatın bütçesine göre %179,35,  net gerçekleşen toplam gelir tahakkukuna oranı     %86,80 olarak  gerçekleşmiştir.

Alınan bağış ve yardımlar  olarak 96.000,00-TL. gerçekleşen net tahsilatın bütçesine göre %7.11, net gerçekleşen toplam gelir tahakkukuna oranı     % 100 olarak  gerçekleşmiştir.

Diğer gelirler  olarak 9.086.206,62-TL gerçekleşen net tahsilatın bütçesine göre % 76,47, net gerçekleşen toplam gelir tahakkukuna oranı     % 53,50 olarak  gerçekleşmiştir.

2021 yılında toplam 41.302.471,45-TL  net gelir elde edilmiş ve bu gelirin toplam tahmini bütçeye oranı %93,86 olarak gerçekleştiği, 2021 yılı toplam tahakkuka oranı %63,35 olarak gerçekleştiği ve 2021 Mali yılına 31.739.735,57-TL. tahakkuk artığı devredildiği görülmüştür.

ÖDENEK VE HARCAMALARIN HARCAMA KALEMLERİNE DAĞILIMI GÖSTERİR CETVEL

2021

AÇIKLAMA

Net Ödenek Toplamı

 

Toplam Harcama

Toplam Harcamanın Bütçe Ödeneğine Oranı (gerçekleşme)

Harcama KalemininToplam Harcamaya  Oranı

01

Personel Giderleri

15.422.214,71

15.246.900,23

93,74

35,10

02

Sos.Güv.Kur.Devlet Prim Gid.

2.335.243,60

2.324.525,62

99,54

5,35

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

21.895.218,90

21.517.145,76

98,27

49,54

04

Faiz Giderleri

3.184.144,97

3.178.637,66

99,82

7,31

05

Cari Transferler

1.043.177,82

1.043.177,82

100

2,40

06

Sermaye Giderleri

120.000,00

119.994,20

99,99

0,27

07

Sermaye Transferleri

 

0,00

0,00

0,00

0,00

08

Borç Verme

0,00

0,00

0,00

0,00

09

Yedek Ödenekler

0,00

0,00

0,00

0,00

 

TOPLAM

44.000.000,00

43.430.381,29

98,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİDER HESABI:

 

Gider Bütçesinde,

 

Personel Gideri için 15.246.900,23-TL olarak bütçesine göre % 93,74 , gerçekleşen gider bütçesi için % 35,10  oranında harcama yapıldığı,

 

Sosyal Güvenlik Kurumlarında Ödemeler için 2.324.525,62-TL olarak bütçesine göre % 99,54, gerçekleşen gider bütçesi içinde % 5,35 oranında harcama yapıldığı,

 

Mal ve hizmet Alımları için 21.517.145,76-TL olarak bütçesine göre % 98,27, gerçekleşen gider bütçesi içinde % 49,54 oranında  harcama yapıldığı,

Faiz Giderleri için 3.178.637,66-TL, olarak bütçesine göre % 99,82, gerçekleşen gider bütçesi içinde % 7,31 oranında harcama yapıldığı,

Cari Transferler için 1.043.177,82-TL olarak bütçesine göre % 100, gerçekleşen gider bütçesi içinde % 2,40 oranında harcama yapıldığı,

Sermaye giderleri için 119.994,20-TL olarak bütçesine göre % 99,99, gerçekleşen gider bütçesi içinde % 0,27 oranında harcama yapıldığı,

 

Toplam Gider Bütçesinin 43.430.381,29-TL olarak gerçekleştiği ve bu giderin bütçe oranının % 98,70 olarak gerçekleştiği ,

 

Gider Bütçesinde gerçekleşen rakamlara bakıldığında ödenek üstü harcama yapılmadığı, yıl içerisinde toplam 8.390.866,30-TL eklenmiş, 8.390.866,30-TL düşülmüş toplam 44.000.000,00-TL ödenek oluşmuştur. Bu ödenekten 43.430.381,29-TL harcanmış, 569.618,71-TL iptal edilmiştir.

 

TAŞINIR KESİN HESABI:

Taşınır Kodu

Taşınır Adı

Geçen Yıldan Devreden Tutar

Yıl içinde giren tutar

Toplam Tutar

Yıl içinde çıkan tutar

Gelecek yıla devreden tutar

150

İlk maddeve malzemeler(tüketim malz)

543.664,25

1.217.747,84

1.761.412,09

1.279.526,54

481.885,55

253

Tesis, makine ve cihazlar

384.321,41

28.137,20

412.458,61

10.494,26

401.964,35

254

Taşıtlar

5.204.059,07

398.393,37

5.602.452,44

358.318,09

5.244.134,35

255

Demirbaşlar

2.059.114,66

291.964,72

2.351.079,38

169.242,53

2.181.836,85

 

Taşınır Kesin Hesabında:

 

Tüketim malzemeleri için 543.664,25-TL  devreden, 1.217.747,84-TL  giriş, 1.279.526,54-TL.    

 çıkışla devreden tutarın 481.885,55-TL  olduğu,

 Tesis,makine ve cihazlar için 384.321,41-TL. devreden 28.137,20-TL. giriş,  10.494,26-TL    

 çıkışla devreden tutarın 401.964,35-TL  olduğu,

 Taşıtlar için 5.204.059,07-TL  devreden 398.393,37- TL giriş, 358.318,09-TL.     çıkışla devreden 

 tutarın 5.244.134,35-TL. olduğu,

 Demirbaşlar için 2.059.114,66-TL. devreden,  291.964,72-TL  giriş, 169.242,53-TL çıkışla

devreden  tutarın 2.181.836,85-TL olduğu muhasebe kayıtlarıyla uyumlu olduğu görülmüştür.

Yapılan İnceleme Neticesinde;

 

    1 - 2021 Yılı toplam 65.195.175,26-TL Belediye geliri tahakkuk etmiş olup, 41.302.471,45-TL  tahsilat yapılmıştır. Gelirin % 63,35 oranında tahsilatı  sağlanmıştır 31.739.735,57-TL  yılına tahakkuk devir etmiştir.

 

    2 - Bütçeyle verilen ödeneğin amacına uygun olarak kullanılıp yapılan harcamaların gerçek bir ihtiyaç karşılığı olduğu tespit edilmiştir.

 

    3 - Yapılan harcamalar 5393 sayılı Kanunun 60. maddesinde sayılan giderleri  kapsamaktadır.

 

    4- 2021 yılında tahmin edilen bütçe gideri 44.000.000,00-TL olup, 43.430.381,29-TL harcama yapılmıştır. 569.618,71-TL ödenek iptal edilmiştir.

 

 SONUÇ; 2021 Mali  Yılı Kesin Hesabı incelendiğinde; Belediyenin borçlanmasının en büyük sebepleri;

      

  1. Eski eser yapının yoğunluğu ve bu binalardan emlak vergisi alınamaması,
  2. Emekli ve tek konutu olan kişilerin emlak vergisinden muaf olması,
  3. Yaz aylarında adaları ziyaret eden günübirlik yüzbinlerce insana yapılan hizmetin bütçe giderlerinin artışına neden olması.
     

Bu nedenle gelir kaynaklarının yasal olarak arttırılması için ilgili bakanlıklarla yazışmalar  yapılması, halihazır bütçede tasarrufa gidilmesinin uygun olacağı kararına varılmıştır.


          

KOMİSYON GÖRÜŞÜ                 :

  

 Adalar Belediye Meclisinin 2022 yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 09.05.2022 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/04/2022 tarih ve 3923 sayılı “Kesin Hesap” hakkındaki teklifi görüşülerek; teklifin olduğu gibi kabulü komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

                   Meclise arz ederiz.

 

KARAR                              :  Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 4. Toplantı yılı, 2022Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 13.05.2022 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 12.05.2022  tarih ve 11 sayılı raporu görüşülerek, ad okunarak yapılan oylama sonucunda, Adalar Belediyesi 2021 Yılı Kesin Hesabının 7 Kabul, 3 Çekimser oy alarak oyçokluğu  ile kabulüne karar verildi.

 

Karar  No     :  2022/29

Karar Tarihi:  10.06.2022

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ                : Sokak İsmi Değişiklik Talebi

TEKLİF                           :  İlgi dilekçede; “..Adaya ve Adalılara mal olmuş ve Ocak ayında vefat eden, sportmenliğin ve örnek insan olma vasfının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için Nizam Mahallesinde bulunan Yahşibey Sokak isminin “Doğan Şahin Sokak” olarak değiştirilmesi” talep edilmiş olup, sokak isim değişikliği hususunda karar alınmak üzere evrakın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Adalar Belediye Meclisinin 2022 yılı Haziran Ayı Meclis Toplantılarının 06.06.2022 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.06.2022 tarih ve 1052 sayılı Sokak İsmi Değişiklik Talebi hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin aynen kabulü Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

            Meclise arz ederiz.

KARAR                           :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 4. Toplantı yılı, 2022 yılı Haziran ayı toplantılarının 10.06.2022 tarihli 2. Birleşiminde İmar Çevre ve Sağlık Komisyonunun hazırladığı 09.06.2022 tarih ve 02 sayılı “Sokak İsmi Değişiklik Talebi” hakkındaki raporu görüşülerek, teklifin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar  No     :  2022/30

Karar Tarihi:  10.06.2022

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ                 :  Toplu Taşıma Geçişleri

TEKLİF                           : Adalıların müşterek değerlerini temsil eden, sivil toplumunun ve Adalıların sesini, taleplerini doğrudan kamu yönetime, ilçe belediyemize aktarmakla mükellef, hak ve sorumlulukların bilinciyle Adalar Kent Konseyi, özellikle yaz aylarında artan müthiş insan hareketliliğinin yarattığı afet risklerine ve tehditlerine karşı önlem, öneri ve aksiyon planlarının tartışıldığı, etkin ve geniş katılımlı bir dizi forum düzenlemiştir.

            14 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenen Forum sırasında Adalar Kent Konseyi olarak takip edeceğimiz, öneride bulanacağımız ve müşterek çalışma yürüteceğimiz bazı kararlar aldık. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, Adalarımızın büyük bir bölümünün ormanlık alan olduğu gerçeği açık ve ortadayken, kürsel ısınma, artan sıcaklar, pandemi sonrasında oluşacak büyük ve yoğun turistik hareketlilik dikkate alındığında, tedbirsizlik, koordinasyon eksikliği veya mahdut imkânlarla denetim gibi risklerin geri dönülmez tehditlerle bizi baş başa bırakma ihtimali gün geçtikçe artmaktadır.

            Adalarımız ana karayla bağları sadece deniz ulaşımıyla yapılmak zorunda olan, her türlü afet anında, deniz ve hava yoluyla destek almaktan başka imkânı olmayan, emniyet, zabıta, kent itfaiye ve orman müdahale kadroları nüfusuna oranlı bir şekilde sınırlı, engebeleri, tepeleri ve her Adanın özgün coğrafyasının ilave zorlukları nedeniyle de, bir yangın anında müdahale imkânı en zor bölgelerden birisidir.

            Öte yandan özgün tarihi köşkleri, konakları, ahşap evleri ile tarihi, kültürel ve doğal sit alanı olarak özel bir kırılganlığa sahiptir. Bugün onarım ve restorasyonu başlamak üzere olan tarihi Yetimhane binası, Avrupa’nın en büyük ahşap binası olarak, büyük bir risk altındadır. Adalarımızın çarşıları ve sokaklarının da tarihsel miras ve sit alanı gereği korunan dar alanlar olduğu düşünülürse, yoğunluğun ve sıkışıklığın getirdiği risk artmakta, müdahale imkânı daha da zorlaşmaktadır. Bütün bu durumlar dikkate alındığında, özellikle kamu otoriteleri tarafından alınan, Dini ve ulusal bayramlarda toplu taşımadaki ücretsiz ulaşım kararı uygulamasından Adalarımız muaf tutulmalıdır. Özellikle yaz aylarına denk gelen tatiller için bu acil ve elzem bir taleptir.

            Sayın Başkan

            Bütün bu gerekçelerden ötürü, size sunduğumuz; Adalarımızın toplu taşımda ücretsiz geçişten muaf tutulma isteği bütün Adalıların katılımlı bir şekilde açık ve net talepleridir. Konunun, Adalar Belediyesi’nin ilk meclis toplantısında görüşülmek üzere görüşülmesi yönünde bir talebimiz olacaktır. Bu kararın Adalarımızdaki bütün siyasi partilerin ve sivil toplumunun ortak ve müşterek kararı olarak gerçekleşmesi en büyük beklentimizdir.

 

            Öyle umuyoruz ki Adalar Belediye Meclisi’ mizin bu alacağı karar gerek UKOME ve İBB Meclisimiz gerekse Hükümetimiz tarafından olumlu karşılanacaktır.

Gereği için bilginize sunarız, saygılarımızla.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ      : Adalar Belediye Meclisinin 2022 yılı Haziran Ayı Meclis Toplantılarının 06.06.2022 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen, 31.05.2022 tarihli ve 4994 sayılı Adalar Kent Konseyi yazısı ile “Toplu Taşıma Geçişleri” hakkındaki teklifi görüşülerek; teklifin dini ve ulusal bayramlarda toplu taşımadaki ücretsiz ulaşım kararı uygulamasından Adalar ilçesinin muaf tutulması şeklinde komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

KARAR                                :  Belediye Meclisinin 8. Seçim dönemi 4. Toplantı yılı, 2022 yılı Haziran ayı toplantılarının 10.06.2022 tarihli 2. Birleşiminde Hukuk Komisyonunun hazırladığı 09.06.2022 tarih ve 03 sayılı “Toplu Taşıma Geçişleri” hakkındaki raporu görüşülerek, teklifin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar  No     :  2022/31

Karar Tarihi:  04.07.2022

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ                 :  Aylık Fazla Çalışma Ücreti

TEKLİF                            : 2022 mali yılı bütçe kanununda yer alacak olan Belediye Zabıtası personeline ödenecek maktu çalışma ücretleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu              51. Maddesinin son paragrafında “Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirtilen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclis kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” Olarak hüküm altına alınmıştır.

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı cetvellerinde Değişiklik yapılmasına
dair kanunun (K) cetvelinde Belediye zabıta personeline ödenecek fazla çalışma ücreti aylık
brüt 1.437,00 (Bindörtyüzotuzyeditürklirası) olarak kabul edilen 20 Haziran 2022 tarih ve
Z-75929249-160.99-90262 Nolu ek bütçe ile yeniden belirlenmiş olup, bu yönde karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini,

Olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ      : Adalar Belediye Meclisinin 2022 yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantılarının 04.07.2022 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Zabıta Müdürlüğünün 28/06/2022 tarih ve 6026 sayılı “Aylık Fazla Çalışma Ücreti” hakkındaki teklifi görüşülerek,  ek bütçe yürürlüğe girdikten sonra Aylık fazla çalışma ücretinin uygulanması şeklinde, teklifin düzenlenerek kabulü katılanların oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.

KARAR                                :  Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı yılı, 2022 yılı Temmuz ayı toplantılarının 1. Birleşim 2. Oturumunda, 04.07.2022  tarih  ve 12 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırlamış olduğu “Aylık Fazla Çalışma Ücreti” hakkındaki raporu görüşülerek, teklifin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar  No     :  2022/32

Karar Tarihi:  04.07.2022

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİF ÖZÜ                   :  Aylık Fazla Çalışma Ücreti

TEKLİF                             : 2022 Mali yılı Bütçe Kanununda yer alacak olan Belediye Özel Güvenlik Personeline ödenecek maktu fazla çalışma ücretleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesinin son paragrafı “ Zabıta ve Güvenlik hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta ve Güvenlik personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye Zabıta ve Özel Güvenlik Hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak mali yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla Belediye Meclisi Kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” olarak hüküm altına alınmıştır. Söz konusu, Zabıta Hizmetleri gibi Koruma ve Güvenlik Memurları da 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanunun 13. Maddesine göre resmi üniforma giymeleri zorunlu olduğu, 24 saat esasına göre çalışmakta ve görev yapmakta kesintisiz hizmet sunmaktadır. 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair kanunun K Cetvelinde Belediye Zabıta ve Özel Güvenlik Görevlilerine ödenecek Aylık Fazla Çalışma Ücreti Brüt, 20.06.2022 tarih ve Z-75929249-160.99-90262 nolu ek bütçede 1.437,00TL’sı olarak yeniden belirlenmiş olup ; ek bütçe yürürlüğe girdikten sonra Aylık fazla çalışma ücretinin uygulanması yönünde karar alınması için üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini,

Olurlarınıza arz ederim.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ       : Adalar Belediye Meclisinin 2022 yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantılarının 04.07.2022 tarihli 1. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 28/06/2022 tarih ve 6048 sayılı “Aylık Fazla Çalışma Ücreti” hakkındaki teklifi görüşülerek, ek bütçe yürürlüğe girdikten sonra Aylık fazla çalışma ücretinin uygulanması şeklinde, teklifin aynen kabulü katılanların oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz ederiz.

KARAR                                 :  Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı yılı, 2022 yılı Temmuz ayı toplantılarının 1. Birleşim 2. Oturumunda, 04.07.2022 tarih ve 13 sayılı  Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı “Aylık Fazla Çalışma Ücreti” hakkındaki raporu görüşülerek, teklifin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim