0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

2016 Yılı 1 Ocak - 31 Aralık Tarihleri Arasında Alınan Meclis Kararı

Karar No      : 1    
Karar Tarihi  : 04.01.2016
Kararın Konusu: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 yılı Ocak ayı toplantılarının 04.01.2016 tarihli 1. Birleşiminde Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.12.2015 tarih ve 3102 sayılı Belediye Meclisi Tatil Ayının Belirlenmesi hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No      : 2    
Karar Tarihi  : 04.01.2016    
Kararın Konusu: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 yılı Ocak ayı toplantılarının 04.01.2016 tarihli 1. Birleşiminde 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine istinaden oluşacak Denetim Komisyonunun 3 üyeden oluşmasına, yapılan gizli oylama sonucu; mevcut 11 oydan; Hüseyin ÇÜLBAN 10 oy, İsmail GÜL 11 oy ve Mürvet ÇİDAM 11 oy alarak Denetim Komisyonu üyeliklerine seçilmelerine karar verildi.

Karar No      : 3    
Karar Tarihi  : 04.01.2016    
Kararın Konusu: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 yılı Ocak ayı toplantılarının 04.01.2016 tarihli 1. Birleşiminde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.12.2015 tarih ve 1471 sayılı Toplu İş Sözleşmesi yapmak üzere Adalar Belediye Başkanı Sayın Atilla AYTAÇ’a yetki verilmesi hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne, oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar No      : 4    
Karar Tarihi  : 08.01.2016    
Kararın Konusu: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 08.01.2016 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 08.01.2016 tarih ve 01 sayılı Sözleşmeli Personele Ödenecek Ücretin Belirlenmesi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar No      : 5    
Karar Tarihi  : 08.01.2016    
Kararın Konusu: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 08.01.2016 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 08.01.2016 tarih ve 02 sayılı 2016 Yılı Sera Bitkileri Ücret Tarifesi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun kabulüne raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar No      : 6    
Karar Tarihi  : 08.01.2016    
Kararın Konusu: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 08.01.2016 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 08.01.2016 tarih ve 03 sayılı 2016 Mali Yılında Uygulanacak Belediye Başkan Yardımcısı Ödeneğinin Tespiti hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar No      : 7    
Karar Tarihi  : 08.01.2016    
Kararın Konusu: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 08.01.2016 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 08.01.2016 tarih ve 04 sayılı 2016 Mali Yılında Uygulanacak Belediye Meclis ve İhtisas Komisyonu Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı Ödeneğinin Tespiti hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar No      : 8    
Karar Tarihi  : 08.01.2016    
Kararın Konusu: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantılarının 08.01.2016 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 08.01.2016 tarih ve 05 sayılı Evsel Katı Atık Tarifesi hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan oylama sonucunda 8 kabul 4 red oyçokluğu ile raporun kabulüne karar verildi.

Karar No      : 9    
Karar Tarihi  : 02.02.2016    
Kararın Konusu: TEKLİF ÖZÜ= Naylon Poşet Yasağı TEKLİF = Günlük hayatta çok sık ve yaygın olarak kullanılan taşıma amaçlı naylon (polietilen) alışveriş poşetlerinin geri dönüştürülmediğinde doğada çözünerek kaybolması yüzyıllar sürmektedir. Doğada bozulmaya başladıklarında çevreye zararlı kimyasal maddeler yayarlar ve bu maddeler toprağa, suya karışarak besin zincirimizi yavaş yavaş kirletirler. Denizlerimizi de kirleten naylon poşetler aynı zamanda nesli tehlike altında olan türlerin de yok olmasına neden olmaktadır. Dünya'da her bir dakikada yaklaşık 1 milyon poşet çöpe atılmaktadır. Çevre kirliliğinin en önemli kaynaklarından biri olan naylon poşetler petrol kaynaklarından yapıldığı için küresel ısınmada önemli rol oynamaktadır. CO2 salınım değerlerinin güvenli seviyeye çekilebilmesi ve minimum seviyede tutulabilmesi, yenilenemeyen enerji kaynaklarında tasarruf sağlanabilmesi için naylon poşet kullanımının yasaklanması çevre dostu poşetlerin kullanılması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili yasal düzenlemeler incelendiğinde; 1-    2872 sayılı Çevre Kanunu’nun: •    1. Maddesi: Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır. •    3. Maddesi: a) Başta idare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olup bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler. b) Çevrenin korunması, çevrenin bozulmasının önlenmesi ve kirliliğin giderilmesi alanlarındaki her türlü faaliyette; Bakanlık ve yerel yönetimler, gerekli hallerde meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparlar. •    11. Maddesi: Atık üreticileri uygun metot ve teknolojiler ile atıklarını en az düzeye düşürecek tedbirleri almak zorundadırlar. Atıkların üretiminin ve zararlarının önlenmesi veya azaltılması ile atıkların geri kazanılması ve geri kazanılabilen atıkların kaynağında ayrı toplanması esastır. Atık yönetim plânlarının hazırlanmasına ilişkin esaslar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Geri kazanım imkânı olmayan atıklar, yönetmeliklerle belirlenen uygun yöntemlerle bertaraf edilir. 2-    5393 sayılı Belediye Kanunu'nun; •    13. Maddesi: “Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödemekle yükümlüdür.” •    15. Maddesi: b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. 3-    Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin; •    1. Maddesi: b) Ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilecek miktarının azaltılmasına, c)    Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, •    13. Maddesi: Satış noktaları; c) Poşet kullanımını en aza indirecek tedbirleri almakla, yapılan çalışmalarını her yıl Şubat ayı sonuna kadar il çevre ve şehircilik müdürlüğüne bildirmekle, yükümlüdürler. 4-    Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliği’nin; •    19. Maddesi: (4) Mallar, reklam veya tahsis sahibine ilişkin bilgi mahiyetinde olanlar hariç yazılı ve basılı kâğıtlardan imal edilmemiş kese kâğıtlarına ya da doğada çözünebilen veya bezden imal edilmiş olan poşetlere konularak satılır. olduğu görülmektedir. Bu yasal düzenlemelere istinaden; Adalar Belediye Meclisi 05.09.2011 tarih ve 2011/75 sayılı “doğada %100 çözünebilen biyobozunur poşet, kese kağıdı, bez, file torba kullanımının teşvik edilmesi, polietilen alışveriş poşetleri yerine geri kazanılmış kağıtlardan elde edilen kraft kese kağıdı kullanımının yaygınlaştırılması, tüketicinin polietilen alışveriş poşetleri yerine kese kağıdı, bez torba ve file gibi ürünlerin kullanımı konusunda bilinçlendirmesi ve özendirilmesi” kararı ile naylon poşet kullanımının sınırlandırılmasına, üreticilerin tüketicilerle birlikte alternatif ürünlere yönlendirilmesine, yeniden kullanılabilir nitelikteki file, bez torba, kese kağıdı ve çevre dostu biyobozunur (doğada 1-2 yıl içerisinde % 100 yok olma niteliğine sahip) poşetlerin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla bir geçiş dönemi kararı almıştır. Bundan sonraki aşama olarak, İlçe genelinde naylon poşet kullanımının yasaklanması yönünde karar alınması gerektiğinden, Makamınızca uygun bulunması halinde, alışverişlerde taşıma amacı ile kullanılan naylon poşet yerine, toplumun yeniden kullanılabilir alternatif ürünlere veya biyobozunur poşetlere yönlendirilmesi için Adalar İlçe sınırları içerisinde naylon poşet kullanımının 01/05/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yasaklanması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinin b) ve o) bentlerine göre karar alınmak ve 05.09.2011 tarih ve 2011/75 sayılı meclis kararının yürürlükten kaldırılması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim. TEKLİF -KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 yılı Şubat ayı toplantılarının 02.02.2016 tarihli 1. Birleşiminde Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğünün 27.01.2015 tarih ve 29 sayılı Naylon Poşet Yasağı hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No      : 10    
Karar Tarihi  : 05.02.2016    
Kararın Konusu: TEKLİFİN ÖZÜ= Palamar Ücreti Gelirinin İşletme Müdürlüğüne Devredilmesi. TEKLİF = Tasarrufu Belediyemize ait olan iskele, liman ve gemi bağlama yerlerinden, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na dayanarak kurumumuzca tahsil edilen palamar ücret gelirlerinin, nakit ihtiyacı nedeniyle İşletme Müdürlüğü’ne devredilmesi ile ilgili karar alınmak üzere evrakımızın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim. KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2016 yılı Şubat Ayı Meclis Toplantılarının 01.02.2016 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.01.2016 tarih ve 93 sayılı Palamar Ücreti hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz. KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantılarının 05.02.2016 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 05.02.2016 tarih ve 06 sayılı Palamar Ücreti hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar No      : 11    
Karar Tarihi  : 05.02.2016    
Kararın Konusu: TEKLİFİN ÖZÜ= Belediye Başkanına Borçlanma Yetkisi Verilmesi TEKLİF = 5393 Sayılı Kanunun 68. Maddesi e fıkrasında “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir.” Denmektedir. Adalar İlçesi’nin sayfiye yeri olması Kurumumuzun Ocak-Şubat-Mart-Nisan aylarında tahsilat oranlarının düşük olmasına sebep olmaktadır. Bu durumun, Kurumumuza 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesiyle verilen asli görevleri yerine getirirken aksamaya sebebiyet vermemesi için nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 Sayılı Kanunun 68. Maddesi e fıkrası hükmü gereği Özel veya kamu bankalarından 2.700.000,00 TL borçlanmak için Belediye Başkanına borçlanma yetkisi verilmek üzere evrakımızın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim. 2015 yılı kesinleşmiş bütçe gelirleri Yeniden Değerleme Oranı    Toplam    %10 u 25.970.180,46 TL    % 5,58 27.419.316,53 TL    2.741.931,65 TL KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2016 yılı Şubat Ayı Meclis Toplantılarının 01.02.2016 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.01.2016 tarih ve 94 sayılı Belediye Başkanına Borçlanma Yetkisi Verilmesi hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz. Meclise arz ederiz. KARAR: Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantılarının 05.02.2016 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 05.02.2016 tarih ve 07 sayılı Belediye Başkanına Borçlanma Yetkisi Verilmesi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Karar No      : 12    
Karar Tarihi  : 05.02.2016    
Kararın Konusu: TEKLİFİN ÖZÜ= Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Belge Ücreti TEKLİF = 11.06.2013 tarih ve 28674 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname de değişiklik yapılması hakkında Kanun ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 9. maddesinde ”Bu Kanun kapsamına giren ürünlerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması zorunludur. Bu Fıkradaki mesafe turizm belgeli işletmeler için uygulanmaz. Mesafe Şartı, satış belgesinin verildiği tarih itibarıyla aranır.” hükmü ile, Geçici 1’inci maddesinde ise”9. maddenin ikinci fıkrası, bu maddenin yayımı tarihinden önce iş yeri açma ruhsatı ve satış belgesi almış işletmeler için uygulanmaz. Bu işletme sahipleri işletmelerini birinci ve ikinci derece kan hısımlarına devredebilir” şeklinde düzenlenmiştir. Bu nedenle Belediyemizden talep edilmesi durumunda verilecek TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) uygunluk yazısı için 500,00-TL (Beşyüz TL) Ücret alınması hususunda karar alınmak için evrakımızın; Belediye Meclisine havalesini arz ederim. KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2016 yılı Şubat Ayı Meclis Toplantılarının 01.02.2016 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.01.2016 tarih ve190 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Belge Ücreti hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz. KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantılarının 05.02.2016 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 05.02.2016 tarih ve 08 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Belge Ücreti hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar No      : 13    
Karar Tarihi  : 07.03.2016    
Kararın Konusu: TEKLİF ÖZÜ= Ambulans Tahsis Talebi TEKLİF = İlgi: (a) 13.01.2016 tarih ve 45 sayılı Adalar Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yazımız. (b) 08.02.2016 tarih ve 36776986/802-54 sayılı Adalar Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü yazısı. Adalar İlçesi sınırları dahilinde, 16.09.1999 tarih ve 11012 sayılı Kültür Bakanlığı İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı ile motorlu taşıt kullanımı yasaklandığından, sağlık hizmetlerinde 112 Acil Ambulansları haricinde Belediyemiz bünyesinde yer alan bir adet hasta nakil aracı ile gelen taleplere destek sağlanmaya çalışılmaktadır. Ancak mevcut aracın aşırı yıpranmış olması ve Belediyemiz imkanları dahilinde yeni bir araç alımı söz konusu olamadığından, sağlık alanında hasta nakillerinde aksama yaşanmaması için İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan 1 (bir) adet Ambulansın, Büyükada Mahallesi’nde sağlık hizmetlerinde hasta taşımacılığında kullanılmak üzere süresiz olarak tarafımıza devrinin yapılması hususunda ilgi (a) yazımız ile talepte bulunulmuştur. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından devrin yapılması için istenen belgeler ilgi (b) yazı ekinde tarafımıza sunulmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (e) bendinde “ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” denmekte olup, Adalar İlçesi Büyükada Mahallesinde kullanılmak üzere 1 (bir) adet ambulansın Adalar Belediyesi’ne tahsisinin yapılabilmesi için evrakın karar alınmak üzere Belediye Meclisi’ne havalesini Olurlarınıza arz ederim. TEKLİF -KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 yılı Mart ayı toplantılarının 07.03.2016 tarihli 1. Birleşiminde Fen İşleri Müdürlüğünün 24.02.2016 tarih ve 222 sayılı Ambulans Tahsis Talebi hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No      : 14    
Karar Tarihi  : 07.03.2016    
Kararın Konusu: TEKLİF ÖZÜ= Belediye Başkanına Protokol İmzalama Yetkisi Verilmesi TEKLİF = Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 8/2 ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/g maddelerine istinaden, İlçemiz genelinde ambalaj atıklarının toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması hizmetinin çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli bir firma ile yürütülmesi gerekmektedir. Bu hizmetin yaptırılabilmesi için, çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli bir firma ile Belediye Kanununun 38/g maddesi hükmüne göre protokol imzalama yetkisinin Belediye Başkanına verilebilmesi için, aynı kanunun 18/j maddesine istinaden belediye meclis kararı alınması gerekmektedir. Ambalaj atıklarının toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması hizmetinin çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli bir firma ile protokol imzalanarak yürütülebilmesi için Belediye Kanununun 18/j maddesine istinaden karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim. TEKLİF -KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 yılı Mart ayı toplantılarının 07.03.2016 tarihli 1. Birleşiminde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 02.03.2016 tarih ve 59 sayılı Belediye Başkanına Protokol İmzalama Yetkisi Verilmesi hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar No      : 15    
Karar Tarihi  : 11.03.2016    
Kararın Konusu: TEKLİFİN ÖZÜ= Taşınmaz Satışı. TEKLİF = İlgi: 29.02.2016 tarih ve 76 sayılı Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yazısı eki İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis Kararı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.12.2015 tarih ve 1696 sayılı Meclis Kararı ile, Adalar İlçesi, Heybeliada, 56 ada, 1 parsel, Heybeliada, 22 ada, 11 parsel ve Büyükada, 182 ada, 127 parsel sayılı taşınmazların alımı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesi’nin (e) bendinde “…Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek…” hükmüne istinaden karara bağlandığı ilgi yazı ile bildirilmiştir. Söz konusu taşınmazlara ilişkin, ilgi yazı eki Meclis Kararının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 maddesi (d) bendinde “…Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür...” hükmüne göre incelenerek, karar alınmak üzere Belediye Meclisi’ne havalesi hususunu olurlarınıza arz ederim. KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2016 yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 07.03.2016 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.02.2016 tarih ve 292 sayılı Taşınmaz Satışı hakkındaki teklifi görüşülerek Belediye Encümenine satış yetkisi verilmek üzere havalesi komisyonumuzca oybirliği / oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz. KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 07.03.2016 tarihli 2. Birleşiminde; Hukuk Komisyonunun hazırladığı 07.03.2016 tarih ve 09 sayılı Taşınmaz Satışı hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Karar No      : 16    
Karar Tarihi  : 11.03.2016    
Kararın Konusu: TEKLİFİN ÖZÜ= Bisiklet Yönetmeliği. TEKLİF = Adalar Belediye Meclisinin 09.01.2015 tarih ve 2015/08 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren, 05.06.2015 tarih ve 2015/35 sayılı belediye meclis kararı ile bazı maddelerinin değiştirilmesine ve madde eklenmesine gereksinim duyularak karara bağlanan ve halen yürürlükte olan “ Adalar İlçesi Dâhilinde Bisiklet Kiraya Verenlerin ve Kiralık Bisiklet Sürücülerinin Uymaları Gereken Kurallar; Kiralık Bisikletlerin, Özel Bisikletlerden Ayırt edilmesini sağlayıcı Özellikler; Kiralık Bisikletlerin Plakalandırılması ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin İstanbul 5.İdare Mahkemesinin 29.06.2015 tarih ve 2015/533 sayılı esas kararı ile bir çok maddenin yürütmeyi durdurulmasına karar verilmiştir. Bu nedenle bazı maddelerinin değiştirilmesine ve madde eklenmesine gereksinim duyulmuş olup; hazırlamış olduğumuz yeni taslak yönetmelik teklifimiz ekte sunulmuştur. Yazımızın görüşülüp karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim. KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2016 yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 07.03.2016 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Zabıta Müdürlüğü’nün 01.03.2016 tarih ve 368 sayılı Bisiklet Yönetmeliği hakkındaki teklifi görüşülüp değiştirilerek kabulü komisyonumuzca oybirliği / oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz. KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 07.03.2016 tarihli 2. Birleşiminde; Hukuk Komisyonunun hazırladığı 07.03.2016 tarih ve 10 sayılı Bisiklet Yönetmeliği hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Karar No      : 17    
Karar Tarihi  : 11.03.2016    
Kararın Konusu: TEKLİFİN ÖZÜ= Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği. TEKLİF = Adalar Belediye Meclisinin 07.02.2006 tarih ve 2006/21 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren ve halen yürürlükte bulunan, Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’ni günümüz şartların da revize etme ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu nedenle bazı maddelerinin değiştirilmesine ve madde eklenmesine gereksinim duyulmuş olup; hazırlamış olduğumuz yeni taslak yönetmelik teklifimiz ekte sunulmuştur. Yazımızın görüşülüp karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim. KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2016 yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 07.03.2016 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Zabıta Müdürlüğü’nün 01.03.2016 tarih ve 369 sayılı Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği hakkındaki teklifi görüşülüp değiştirilerek kabulü komisyonumuzca oybirliği / oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz. KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 07.03.2016 tarihli 2. Birleşiminde; Hukuk Komisyonunun hazırladığı 07.03.2016 tarih ve 11 sayılı Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Karar No      : 18    
Karar Tarihi  : 11.03.2016    
Kararın Konusu: TEKLİFİN ÖZÜ= 2016Yılı Ücret Tarifesinde Değişiklik. TEKLİF = 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi (f) bendi gereğince, birimlerce düzenlenen 2016 yılı mali döneminde fiyat değişiklikleri ekli listede sunulmuş olup; Gereği hususunda karar alınmak üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2016 yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 07.03.2016 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme Müdürlüğü’nün 02.03.2016 tarih ve170 sayılı 2016 Yılı Ücret Tarifesinde Değişiklik hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği / oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz. KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 07.03.2016 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 07.03.2016 tarih ve 09 sayılı 2016Yılı Ücret Tarifesinde Değişiklik hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Karar No      : 19    
Karar Tarihi  : 04.04.2016    
Kararın Konusu: TEKLİF ÖZÜ= Başkanlık Divan Seçimleri TEKLİF = 5393 sayılı Belediye Kanununun Başkanlık Divanı başlıklı 19 .maddesinde; “Yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapacak olan Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilleri ile ikisi yedek olmak üzere en az 4 katip üyeyi 2 yıl görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek Başkanlık Divanı, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar.” hükmü gereği; Adalar Belediye Meclisi tarafından Başkanlık Divanını oluşturan; 1) Meclis 1. Başkan Vekili, 2) Meclis 2. Başkan Vekili, 3) Divan Katip Üyeleri seçimlerinin yapılması için evrakımızın; Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim. TEKLİF -KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 yılı Nisan ayı toplantılarının 04.04.2016 tarihli 1. Birleşiminde Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.03.2016 tarih ve 596 sayılı yazısına istinaden seçilecek olan Başkanlık Divanı Asil ve Yedek üye seçimi yapılan gizli oylama sonucunda mevcut 12 oydan, 1. Başkan Vekili Seçimi Kazım ŞAKAR 12 oy ,2. Başkan Vekili Seçimi Hüseyin ŞAHİN 11 oy, Divan Katipliği Asil ve Yedek üye seçimi yapılan gizli oylama sonucunda mevcut 12 oydan asil üye seçimine , Mürvet ÇİDAM 12 oy , İsmail GÜL 12 oy, yedek üye seçimine Avedis Kevork HİLKAT 12 oy, Hüseyin ŞAHİN 12 oy alarak Başkanlık Divan Seçimleri Üyeliklerine seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No      : 20    
Karar Tarihi  : 04.04.2016    
Kararın Konusu: TEKLİF ÖZÜ= Encümen Üye Seçimi TEKLİF = 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinde; “Belediye Encümeni, Belediye Başkanının başkanlığında; Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, Mali Hizmetler Birim Amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur” hükmüne istinaden; Adalar Belediye Meclisi tarafından; 2 üyeden oluşacak ve 1 yıl süre ile görev yapacak Daimi Encümen Üyesi seçimi yapılması için evrakımızın; Belediye Meclisine havalesi’ni arz ederim. TEKLİF -KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 yılı Nisan ayı toplantılarının 04.04.2014 tarihli 1. Birleşiminde Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.03.2016 tarih ve 597 sayılı yazısına istinaden 1 yıl süre ile seçilecek olan Belediye Daimi Encümen Üyeliği seçimi yapılan gizli oylama sonucunda mevcut 12 oydan asil üye seçimine , Mürvet ÇİDAM 12 oy ve İsmail GÜL 12 oy alarak Belediye Daimi Encümen üyeliklerine seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Karar No      : 21    
Karar Tarihi  : 04.04.2016    
Kararın Konusu: TEKLİF ÖZÜ= İhtisas Komisyonları Üye seçimleri. TEKLİF = 5393 sayılı Belediye Kanununun İhtisas komisyonları başlıklı 24. maddesinde; Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” hükmüne istinaden; Adalar Belediye Meclisi tarafından; her biri 3 üyeden oluşacak ve 1 yıl süre ile görev yapacak; 1-) Hukuk Komisyonu, 2-) İmar Çevre ve Sağlık Komisyonu, 3-) Plan Bütçe Komisyonu kurulması ve üye seçimlerinin yapılması için evrakımızın; Belediye Meclisine havalesini arz ederim. TEKLİF -KARAR : Adalar Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı Nisan ayı toplantılarının 04.04.2016 tarihli 1. birleşiminde 3 üyeden oluşan Hukuk Komisyonu, İmar Çevre ve Sağlık Komisyonu ,Plan Bütçe Komisyonu kurulmasına ve üyelikleri için yapılan müzakere ve açık oylama sonucu; Hukuk Komisyonuna Kazım ŞAKAR 12 oy. Mürvet ÇİDAM 12 oy ve Kemal KİL 12 oy İmar Çevre ve Sağlık Komisyonuna Avedis Kevork HİLKAT 12 oy, Sencer DEMİREL 12 oy ve Hüseyin ÇÜLBAN 12 oy, Plan Bütçe Komisyonuna Avedis Kevork HİLKAT 12 oy, Sencer DEMİREL 12 oy ve Hayrabet TOPLAYICI 12 oy alarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Karar No      : 22    
Karar Tarihi  : 08.04.2016    
Kararın Konusu: TEKLİFİN ÖZÜ= Umuma Açık İstirahat Eğlence Yerleri İle İlgili Düzenleme TEKLİF = İlçemizin tamamı doğal, arkeolojik ve kentsel sit alanı olması ve dünya çapında bilinirliği yüksek olması nedeniyle tarihi dokusunun korunması elzemdir. Ancak devamlı yaşayanlar, dönemsel yaşayanlar, günübirlik ziyaretçileri ile özen ve titizlikle korunması gerekirken, ilçemizdeki bu nüfus hareketlilikleri nedeniyle doğal, tarihi ve kültürel dokusu her geçen gün zarar görmektedir. Günübirlik konaklama ihtiyacı talepleri için özel yapı şeklini gerektirmeyen pansiyon gibi umuma açık istirahat eğlence yerlerinin ticaret alanları dışında konut alanlarında da faaliyet göstermesinden kaynaklı ahlaka mugayir kimi sorunlara yol açmaktadır. Bu yerlerin anlık, saatlik, günlük kullandırma faaliyetleriyle Emniyet kontrolünden kaçınması ve denetimi zorlaşması nedenleriyle Adanın kültürel dokusuna zarar vermesi söz konusudur. Yukarıda saydığımız nedenlerle; Adalar İlçemizde açılacak ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte yer alan umuma açık istirahat eğlence cinsinden işletmelerin belirli alanlarda faaliyet göstermesi için düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ticaret alanı dışındaki yerlerde, konut alanlarında faaliyet gösterecek müracaat sahiplerinden; umuma açık istirahat eğlence yeri( Pansiyon vb) müracaat yeterlilik şartları arasına, müracaat sahibinin bulunduğu binanın, bitişik nizam yapılı olan parsel/parsellerden, bitişik yapının maliklerinden muvafakat aranması yönünde Meclis Kararı alınmak üzere evrakımızın; Belediye Meclisine havalesini arz ederim. KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2016 yılı Nisan Ayı Meclis Toplantılarının 04.04.2016 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Umuma Açık İstirahat Eğlence Yerleri İle İlgili Düzenleme hakkındaki teklif görüşülerek kabulü komisyonumuzca oybirliği / oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantılarının 08.04.2016 tarihli 2. Birleşiminde; Hukuk Komisyonunun hazırladığı 08.04.2016 tarih ve 12 sayılı Umuma Açık İstirahat Eğlence Yerleri İle İlgili Düzenleme hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar No      : 23    
Karar Tarihi  : 08.04.2016    
Kararın Konusu: TEKLİFİN ÖZÜ= Heybeliada Bisiklet Esnafı TEKLİF = Meclis Üyesi Av. Kemal KİL tarafından Heybeliada Bisiklet Esnafı ile ilgili Mahkeme kararları doğrultusunda müktesep hakların korunması hakkındaki önerge. KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2016 yılı Nisan Ayı Meclis Toplantılarının 04.04.2016 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Heybeliada Bisiklet Esnafı ile ilgili Mahkeme kararları doğrultusunda müktesep hakların korunması hakkındaki önerge, ekli rapor doğrultusunda görüşülerek kabulü komisyonumuzca oybirliği / oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz. KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantılarının 08.04.2016 tarihli 2. Birleşiminde; Hukuk Komisyonunun hazırladığı 08.04.2016 tarih ve 13 sayılı Heybeliada Bisiklet Esnafı hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar No      : 24    
Karar Tarihi  : 08.04.2016    
Kararın Konusu: TEKLİF ÖZÜ= Faaliyet Raporu TEKLİF = 17.03.2006 tarih 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İdarelerinde hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesine göre hazırlanan 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporları esas alınarak oluşturulan İdari Faaliyet Raporu yazımız ekinde sunulmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin ( a ) bendi gereğince görüşülerek kabulü hususunda yazı ve eklerinin Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim. KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 yılı Nisan ayı toplantılarının 08.04.2016 tarihli 2. birleşiminde Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.03.2016 tarih ve 302 sayılı yazısı ekinde yer alan Adalar Belediyesinin 2015 yılına ait İdare Faaliyet Raporu görüşülerek yapılan müzakere ve ad okunmak sureti ile yapılan açık oylama sonucu; mevcut 10 üyeden 7 kabul 3 red oyu alarak Faaliyet Raporunun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Karar No      : 25    
Karar Tarihi  : 02.05.2016    
Kararın Konusu: TEKLİF ÖZÜ= Kadro Değişikliği TEKLİF = İlgi: a) 04.05.2015 gün ve 2015/29 sayılı Meclis Kararı b) 25.01.2016 gün ve E.93 sayılı Adalar Kaymakamlığı yazısı ve ekleri 2. Avukat istihdam etmek için 04.05.2015 gün ve 2015/29 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemiz Kadro cetvelinde Boş bulunan GİH 8. Derece 1 adet Memur Kadro Unvanı İlgi (a) Meclis Kararı ile 8. Derece avukat olarak değiştirilmişti; Ancak İlgi (b) Yazı ve eki 08.01.2016 gün ve E.496 sayılı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü yazısı ile talebimizin iade edilmesi nedeniyle yapılan kadro değişikliğinin geri alınarak kadronun eski durumuna getirilmesi için hazırlanan boş kadro değişikliği cetveli ekte sunulmuştur. İncelenerek gerekli kararın alınması için evrakımızın Belediye Meclisine havalesini; Olurlarınıza arz ederim. TEKLİF -KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 yılı Mayıs ayı toplantılarının 02.05.2016 tarihli 1. Birleşiminde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 18.04.2016 tarih ve 634 sayılı Kadro Değişikliği hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No      : 26    
Karar Tarihi  : 06.05.2016    
Kararın Konusu: TEKLİFİN ÖZÜ= Gelir-Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı TEKLİF = 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi ile ,Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin Bütçe Kesin Hesabının düzenlenmesi ve görüşülmesi başlıklı 40. Maddesi doğrultusunda hazırlanan ve Belediye Encümeninin 26.04.2016 tarih ve 57 sayılı kararı ile kabul edilen Adalar Belediyesi 2015 Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile bağlı cetvelleri ekte sunulmaktadır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi gereğince incelemek ve karara bağlanmak üzere yazımızın ve eklerinin Belediye Meclisine havalesini arz ederim. KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2016 yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 02.05.2016 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.04.2016 tarih ve 419 sayılı Gelir-Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği / oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz. KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 06.05.2016 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 06.05.2016 tarih ve 14 sayılı Gelir-Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı hakkındaki raporu görüşülerek, raporun obirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar No      : 27    
Karar Tarihi  : 06.05.2016    
Kararın Konusu: TEKLİFİN ÖZÜ= Sera Bitkileri Satış Tarifesi TEKLİF = Müdürlüğümüze Bağlı olarak çalışmakta olan Taflan Bitkisinin birim satış fiyatının 10,00 TL olması düşünülmektedir. Gereği hususunda karar alınmak üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesine arz ederim. KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2016 yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 02.05.2016 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme Müdürlüğü’nün 28.04.2016 tarih ve 333 sayılı Sera Bitkileri Satış hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği / oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz. KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 06.05.2016 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 06.05.2016 tarih ve 10 sayılı Sera Bitkileri Satış Tarifesi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar No      : 28    
Karar Tarihi  : 06.05.2016    
Kararın Konusu: TEKLİFİN ÖZÜ= Hizmet Ücreti TEKLİF = Ayanikola mevkiinde bulunan plajdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın rahat ve güvenli şekilde faydalanabilmesi için plaj temizliğinin yapılması, şezlong, gölgelik, duş ve giyinme kabini gibi hizmetlerin verilebilmesi amacıyla aşağıda belirtilen hizmet bedellerinin alınması düşünülmektedir.    Konunun Belediye Meclisinde değerlendirilmek üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Şezlong, şemsiye,duş vb. kullanım ücreti    25,00 TL İndirimler:    Adalarda İkamet Eden Kişiler:    10,00 TL Adalarda İkamet Eden Kişilerin Misafirleri: 15,00 TL Grup (5 kişi üzeri – Kişi başı ücret) : 20,00 TL Gereği hususunda karar alınmak üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesine arz ederim. KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2016 yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 02.05.2016 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme Müdürlüğü’nün 28.04.2016 tarih ve 334 sayılı Ücret İndirimi hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği / oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz. KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 06.05.2016 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 06.05.2016 tarih ve 11 sayılı Hizmet Ücreti hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Karar No      : 29    
Karar Tarihi  : 06.05.2016    
Kararın Konusu: TEKLİFİN ÖZÜ= Ücret İndirimi TEKLİF = İlgi: Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge İstanbul Şube Müdürlüğünün 19.04.2016 tarih ve 74657266-84408 sayılı yazısı Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge İstanbul Şube Müdürlüğü İlgi yazısında sorumluluk alanlarında bulunan Dilburnu Tabiat Parkına yapılacak olan yürüyüş ve koşu parkuru yapımı işi ile ilgili olarak iş kapsamında 30-40 kamyon malzeme taşınması konusunda araçların geçiş ücreti üzerinden indirim talebi bulunmaktadır. Konunun Belediye Meclisinde değerlendirilmek üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme Müdürlüğünün 28.04.2016 tarih ve 335 sayılı ‘‘Dilburnu Tabiat Parkında Yapılacak Olan Yürüyüş ve Koşu Parkuru Yapımı’’ işinde kullanılacak araçların adaya geçişi ile ilgili Ücret İndirimi talebi hakkındaki teklifi komisyonumuzca görüşüldü; Belediyemiz İşleteme Müdürlüğü tarafından teklif edilen ‘Dilburnu Tabiat Parkında Yapılacak Olan Yürüyüş ve Koşu Parkuru Yapımı’’ işinde Kullanılacak araçların adaya geçişi için sefer başına 2.500,00 (ikibinibeşyüz) TL ile ücretlendirilmesi ve münferit taşımalarda ise ücret tarifesi üzerinden % 20 indirim yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz. KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 06.05.2016 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 06.05.2016 tarih ve 12 sayılı Ücret İndirimi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar No      : 30    
Karar Tarihi  : 06.05.2016    
Kararın Konusu: TEKLİFİN ÖZÜ= Ayanikola Mevkii Büfe Ücret Tarifesi TEKLİF = Büyükada Ayanikola mevkiinde bulunan belediyemize ait büfelerde satılacak ürünlerin satış tarifesi ekli listede sunulmuş olup, Belediye Meclisinde değerlendirilmek üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2016 yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 02.05.2016 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme Müdürlüğü’nün 28.04.2016 tarih ve 336 sayılı Ayanikola Mevkii Büfe Ücret Tarifesi hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği / oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz. KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 06.05.2016 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 06.05.2016 tarih ve 13 sayılı Ayanikola Mevkii Büfe Ücret Tarifesi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar No      : 31    
Karar Tarihi  : 06.05.2016    
Kararın Konusu: TEKLİFİN ÖZÜ= Çınar Caddesi İşgalleri TEKLİF = Meclis Üyesi Sayın Sencer DEMİREL’İN verdiği yazılı önerge Adalar Belediye Meclis Başkanlığına, Yaz sezonu başlıyor,özellikle Fayton, akülü araç, bisiklet ve yaya trafiğinin çok yoğun olduğu Çınar Caddesi can güvenliği açısından tehlikeli bir hal almıştır, kazalar yaşanmaktadır. Bu kazaların en önemli nedenlerinden biri olarak da Çınar Caddesinde kaldırımların işgal edilmiş olmasını ve yayaların ana cadde üzerinde yürümek zorunda olmalarına bağlıyoruz. Çınar Caddesinde ve benzeri yerlerde yaz sezonu öncesinde işgaliyelelere izin verilmemesi, diğer işgaliyeye izin verilen yerlerde de taşmaların kontrol altına alınması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu konuda gereğinin yapılması için yazılı önergemizin gündeme alınmasını arz ederim. KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 02.05.2015 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Çınar Caddesi İşgalleri hakkındaki yazılı önerge görüşülerek, Çınar Caddesinde kaldırımların yaya geçişine izin verecek şekilde düzenlenmesi oy birliği ile uygun görülmüştür. KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantılarının 06.05.2016 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 06.05.2016 tarih ve 14 sayılı Çınar Caddesi İşgalleri hakkındaki raporu görüşülerek, İşgallerin kaldırılması gereken yerlerde kaldırılması ve diğer yerlerde düzenlenmesi olarak oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar No      : 32    
Karar Tarihi  : 06.06.2016    
Kararın Konusu: TEKLİF ÖZÜ= Özel Güvenlik İzin Belgesi İptali TEKLİF = İlgi 02.04.2012 tarih ve 2012/54 sayılı Meclis kararı İlgi sayılı Meclis Kararı ile Hizmet alımında çalıştırılmak üzere ilçemiz Adalarda Halk Plajları olarak kullanılan yerlerde belirtilen ‘’ Heybeliada Çam Limanı Halk Plajı, Burgazada 6 numara ve Çamakya Koyu Halk Plajı, Kınalıada Vapur İskelesi ile Su Sporları Kulübü arası, Teos Mevkii Halk Plajı ,Kumluk Halk Plajı,Ülker Halk Plajı,Bilgin Halk Plajı,Kamos Ayazma Mevkii Halk Plajlarında ‘’hizmet alımı yoluyla çalıştırılmak üzere özel güvenlik izni alınması hususunda karar alınmıştır.. Bu karar doğrultusunda 03.07.2012 tarih ve 56381 (63249) 2012/22334 sayılı İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün sayılı yazısıyla Özel Güvenlik Komisyonunun 2012/130 sayılı kararı ve 26.06.2012 tarihli Valilik Onayı ile uygun görülerek yukarıda belirtilen yerler için özel güvenlik izinleri verilmiştir. Ancak, belirtilen yerlerdeki plajların hazine arazisi olduğu, Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait olması ,yer tahsislerinin alınamaması ve bu yerler için çok yüksek ecri misil bedeller istenmesi nedeniyle bu yerlerin plaj olarak kullanılmasından vazgeçilmiştir. Bu nedenle belirtilen yerlerde Özel güvenlik izin belgelerinin alındığı yıldan bu güne kadar özel güvenlik hizmeti verilememiştir. ,Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının 11.03.2016 tarih ve 164 sayılı ve İstanbul ilinde bulunan özel güvenlik izni verilen yerlerde denetim yapılmasına istinaden; yapılan denetimde özellikle Heybeliada Çam Limanı, Kınalıada Vapur İskelesi ile Su Sporları Kulübü arasında güvenlik hizmetinin verilmediği tespit edildiği ve yine 12.04.2016 tarihinde yapılan denetimde hala bu yerlerde özel güvenlik hizmeti verilmediği görülmüştür. Söz konusu adı belirtilen yerlerin belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda olmaması, bu yerlerin belediye tarafından kullanılmaması, ve ilgili kurumlardan bu yerlerle ilgili güvenlik hizmeti istenmemesi, belediyemizce de ihtiyaç olmaması nedeniyle ; Adalarda Halk Plajları olarak kullanılan yerler ‘’ Heybeliada Çam Limanı Halk Plajı, Burgazada 6 numara ve Çamakya Koyu Halk Plajı, Kınalıada Vabur İskelesi ile Su Sporları Kulübü arası, Teos Mevkii,Halk Plajı ,Kumluk Halk Plajı,Ülker Halk Plajı,Bilgin Halk Plajı,Kamos Ayazma Mevkii Halk Plaj yerlerine tahsis edilen özel güvenlik hizmet alımı izin belgelerinin iptal edilmesi düşünülmektedir. 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu’nun 3. Maddesi ve yönetmeliğin 10.maddesine istinaden, kurumumuzun yukarıda belirtilen yerlerdeki özel güvenlik izin belgelerinin iptali için Valilik Makamından izin alınması gerekmektedir. Bu nedenle yukarıda belirtilen yerlere ait özel güvenlik hizmet alımı izin belgelerinin iptal edilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim. TEKLİF -KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 yılı Haziran ayı toplantılarının 06.06.2016 tarihli 1. Birleşiminde Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 26.05.2016 tarih ve 427 sayılı Özel Güvenlik İzin Belgesi İptali hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar No      : 33    
Karar Tarihi  : 06.06.2016    
Kararın Konusu: TEKLİF ÖZÜ= Adalar Belediyesi Futbol Turnuvası TEKLİF = 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesinin ‘’b’’ bendimde Belediye mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;’’ ……………………………….. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerinde ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verilebilir.’’ Denmektedir. Bu yıl Nisan-Mayıs aylarında sporcuları teşvik etmek, katılımcıların centilmence spor yapmasını desteklemek ve Adalıları spor yoluyla birleştirmek için Adalar İlçesinde yaşayan spor severlerin oluşturduğu takımların katılımıyla 1. Adalar Belediyesi Futbol Turnuvası düzenlenmiştir. Turnuva sırasında, Anadolu Gençlik Takımı oyuncularından Heybeliada Hüseyin Rahmi Gürpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde okuyan Yusuf ALKAN elim bir trafik kazası geçirerek yaşamını yitirmiştir. Genç yaşta hayatını kaybeden Yusuf ALKAN’ın anısını yaşatmak amacıyla, her yıl Nisan-Mayıs aylarında düzenlenerek geleneksel hale getirilecek olan Adalar Belediyesi Futbol Turnuvası’nın isminin Adalar Belediyesi Yusuf ALKAN Futbol Turnuvası olarak değiştirilmesi hususunda karar alınmak üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim. TEKLİF -KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 yılı Haziran ayı toplantılarının 06.06.2016 tarihli 1. Birleşiminde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 31.05.2016 tarih ve 340 sayılı Adalar Belediyesi Futbol Turnuvası hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.


Karar No      : 34    
Karar Tarihi  : 06.06.2016    
Kararın Konusu: TEKLİF ÖZÜ= İlçe Belediyelere Yapılacak Yardım Hk. TEKLİF = İlgi: 20.05.2016 tarih ve 51239166/301-05-karar-2016/841-1315 sayılı İ.B.B.B. Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü Yazısı ve eki 13.05.2016 tarih ve 841 sayılı Meclis Kararı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.05.2016 tarih ve 841 sayılı kararında Adalar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün çalışmalarında kullanılmak üzere 1.061,039,97 TL.yi aşmamak üzere, en az %80’i asfalt olmak şartıyla, yapım,bakım,onarım ve yeşil alan düzenleme çalışmalarında kullanılacak malzemeler için mali ve ayni yardım yapılması uygun görülmüştür. Müdürlüğümüzün asfalt alımı ve yeşil alan düzenleme çalışmalarında değerlendirilmek üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca Belediyemize Tahsis Edilen 1.061,039,97 TL. şartlı hibe yardımının talep edilmesi bu yardımın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (g) bendine göre kabulü için karar alınması, konu ile ilgili kamu kurumları ile Belediyemiz arasında uygulamaya yönelik işbirliği protokollerinin imzalanabilmesi için Belediye Başkanına Yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim. TEKLİF -KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 yılı Haziran ayı toplantılarının 06.06.2016 tarihli 1. Birleşiminde Fen İşleri Müdürlüğünün 31.05.2016 tarih ve 3699 sayılı İlçe Belediyelere Yapılacak Yardım hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No      : 35    
Karar Tarihi  : 11.07.2016    
Kararın Konusu: TEKLİF ÖZÜ= Şartlı Hibe TEKLİF = İlgi: Büyükçekmece Belediye Başkanlığının 02.06.2015 tarih ve 2015/429 sayılı Encümen kararı, İlgi sayılı Encümen kararı ile Büyükçekmece Belediyesi tarafından 34 ZL 8588 Plakalı,2010 Model, Renault marka VF1KW2BC543295996 Şase numaralı araç, Hukuki ve cezai sorumluluklar Adalar Belediyesine ait olma koşulu ile geçici olarak belediyemize tahsis edilmiş ve o tarihten bu yana Zabıta Müdürlüğü uhdesinde Zabıta hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmaktadır. Gelinen noktada, Büyükçekmece Belediyesi ile yapılan görüşmelerde 34 ZL 8588 Plakalı aracı Belediyemize hibe edilmesi konusunda mutabakata varıldığından, Belediye Meclisince Şartlı hibenin kabul edilmesi gerekmekte olup, bu yönde karar alınmak üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesini; Olurlarınıza arz ederim. TEKLİF -KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 yılı Temmuz ayı toplantılarının 11.07.2016 tarihli 1. Birleşiminde Zabıta Müdürlüğünün 28.06.2016 tarih ve 1351 sayılı Şartlı Hibe hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No      : 36    
Karar Tarihi  : 11.07.2016    
Kararın Konusu: TEKLİF ÖZÜ= Şartlı Bağış TEKLİF = İLGİ: Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL veresesi Gülen ÜSTÜNEL’ in 23.06.2016 tarihli dilekçesi. Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL veresesi Gülen ÜSTÜNEL, Büyükada 90 Ada 29 Parsel üzerindeki arsada 3 (Üç) Katlı (Zemin + 2 kat) yapıyı KREŞ ve ANAOKULU öncelikli eğitim ve öğretim amaçlı olarak kullanılmak üzere ve bu yükümlülüğün yerine getirilmesi karşılığında şartlı olarak Belediyemize bağışlamak istemektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görevleri başlıklı 18.maddesinin (g) bendi gereği, Şartlı Bağışın kabulü hususunda karar alınmak üzere evrakımızın; Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Ek:2 TEKLİF -KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 yılı Temmuz ayı toplantılarının 11.07.2016 tarihli 1. Birleşiminde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 28.06.2016 tarih ve 417 sayılı Şartlı Bağış hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar No      : 37    
Karar Tarihi  : 11.07.2016    
Kararın Konusu: TEKLİF ÖZÜ= Tahsis Yetkisi TEKLİF = Mülkiyeti Adalar Belediyesine ait; Büyükada, 90 Ada, 29 Parsel üzerindeki arsadaki; 3 ( Üç ) Katlı ( Zemin artı iki kat ) yapı, KREŞ ve ANAOKULU öncelikli eğitim ve öğretim amaçlı olarak kullanılmak üzere Prof. Dr. Besim Üstünel veresesi Gülen Üstünel tarafından şartlı bağışlanmıştır. Bu yerin işletilmesiyle, Belediye sorumluluk alanı içerisinde yaşayan 36 – 72 ay arası çocukların gündüzleri okul öncesi eğitim almalarını sağlaması düşünülmektedir. Ancak Belediyemizin içinde bulunduğu; borç yükü, bu yerin Belediye bütçesine ek olarak getireceği maliyetler, işletilmesinin bir uzmanlığı gerektirmesi ve konu hakkında elinde yeterli personeli olmaması gibi bir dizi olumsuzluklar yanı sıra tefrişatı, gerekli tesisatlar, okul eşya ve gereçleri, ders araçları, yeterli personel istihdamı gibi bir dizi ihtiyaçları söz konusudur. Şartlı olarak bağışlanan bu yerin, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlettirilmesi ve süresi sonunda bedelsiz olarak Belediyeye bırakılmak üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanununu, Madde 14. a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. Madde 15. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek, Madde 75. “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; c) (Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir. d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.” Maddelerine göre, adı geçen yerin 10 ( on ) yıllığına, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda, ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilmek için bu konuda faaliyet gösteren bir kuruma tahsisi için; Belediye Başkanı Sayın Atilla Aytaç’a yetki verilmesi hususunda Meclis Kararı alınmasını arz ederim. TEKLİF -KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 yılı Temmuz ayı toplantılarının 11.07.2016 tarihli 1. Birleşiminde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 30.06.2016 tarih ve 425 sayılı Tahsis Yetkisi hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar No      : 38    
Karar Tarihi  : 11.07.2016    
Kararın Konusu: TEKLİFİN ÖZÜ= 2017 Yatırım Planı ve Programı TEKLİF = Adalar Belediyesi 2017 Yatırım Planı ve Programı ilişikte sunulmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi gereğince incelenerek ve karara bağlanmak üzere yazımızın ve eklerinin Belediye Meclisine havalesini arz ederim. KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2016 yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantılarının 11.07.2016 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.06.2016 tarih ve 643 sayılı 2017 Yatırım Planı ve Programı hakkındaki teklifi görüşülerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği / oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz. KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantılarının 11.07.2016 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 11.07.2016 tarih ve 15 sayılı 2017 Yatırım Planı ve Programı hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi

Karar No      : 39    
Karar Tarihi  : 05.09.2016    
Kararın Konusu: TEKLİF ÖZÜ= İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği Hk. TEKLİF = Adalar Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih ve 16 sayılı kararı ile kurulmuş olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği 10.04.2015 gün ve 2015/23 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiştir. Ancak Bilgi İşlem Biriminin 20.10.2015 gün ve 1143 sayılı Başkanlık Onayı ile Müdürlüğümüze bağlanması nedeniyle Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 6-8 ve 10. maddelerine bu birime ait ekte sunulan görev ve sorumluluklarının eklenerek düzeltilmesine gerek duyulmuştur. İncelenerek gerekli kararın alınması için evrakımızın Belediye Meclisine havalesini; Olurlarınızı arz ederim. KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2016 yılı Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 05.09.2016 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29.08.2016 tarih ve 1247 sayılı Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki teklifi görüşülerek komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 05.09.2016 tarihli 1. Birleşiminin 2. Oturumunda; Hukuk Komisyonunun hazırlamış olduğu 05.09.2016 tarih ve 14 sayılı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar No      : 40    
Karar Tarihi  : 05.09.2016    
Kararın Konusu: TEKLİF ÖZÜ= 2017 Yılı Ücret Tarifeleri TEKLİF = 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesi (f) bendi gereğince; kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerinin ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan alt ve üst sınırlar belirtilen vergi, resim ve harçların belirlenmesi gerektiğinden; 2017 mali yılında uygulanacak ücret ve vergi, resim ve harçlar için karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. KOMİSYON GÖRÜŞÜ = Adalar Belediye Meclisinin 2016 yılı Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 05.09.2016 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuzca havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.08.2016 tarih ve 1302 sayılı 2017 Yılı Ücret Tarifeleri hakkındaki teklifi görüşüldü. Yapılan Müzakere Neticesinde; Adalar Belediyesi 2017 Yılı Ücret Tarifeleri ekteki şekilde tadil edilerek aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz. KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 05.09.2016 tarihli 1. Birleşiminin 2. Oturumunda; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırlamış olduğu 05.09.2016 tarih ve 16 sayılı, Adalar Belediyesi 2017 Yılı Ücret Tarifeleri hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar No      : 41    
Karar Tarihi  : 05.09.2016    
Kararın Konusu: TEKLİF ÖZÜ= Büyükçekmece Belediyesi tarafından geçici olarak Belediyemize tahsis edilen 34 ZL 8588 plakalı, Renault Marka Aracın Satın Alınması TEKLİF = İlgi:Büyükçekmece Belediye Başkanlığının 06.07.2015 tarih ve 71 sayılı Meclis kararı, İlgi sayılı Meclis kararı ile, Büyükçekmece Belediyesi tarafından 34 ZL 8588 plakalı, Renault marka VF1KW2BC543295996 Şase no’lu araç, Hukuki sorumluluğu Adalar Belediyesine ait olma koşulu ile geçici olarak Belediyemize tahsis edilmiş ve o tarihten bu yana Zabıta Müdürlüğü uhdesinde, Zabıta hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmaktadır. Gelinen noktada; Büyükçekmece Belediyesi ile yapılan görüşmelerde 34 ZL 8588 plakalı aracın Belediyemize satın alınması konusunda mutabakata varıldığından, 34 ZL 8588 plakalı aracın satın alınması yönünde karar almak üzere evrakımızın Belediye Meclisi’ne havalesini, KOMİSYON GÖRÜŞÜ = Adalar Belediye Meclisinin 2016 yılı Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 05.09.2016 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Zabıta Müdürlüğü’nün 31.08.2016 tarih ve 1873 sayılı; Büyükçekmece Belediyesi tarafından geçici olarak Belediyemize tahsis edilen 34 ZL 8588 plakalı, Renault Marka Aracın Satın Alınması hakkındaki teklifi komisyonumuzca görüşülerek oybirliği ile uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz. KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 05.09.2016 tarihli 1. Birleşiminin 2. Oturumunda; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırlamış olduğu 05.09.2016 tarih ve 17 sayılı, Adalar Büyükçekmece Belediyesi tarafından geçici olarak Belediyemize tahsis edilen 34 ZL 8588 plakalı, Renault Marka Aracın Satın Alınması hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar No      : 42    
Karar Tarihi  : 03.10.2016    
Kararın Konusu: TEKLİF ÖZÜ= Büyükada 90 ada, 29 parsel TEKLİF = İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Çınar Caddesi, 90 ada, 29 parsel, 30 kapı sayılı yerde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz Kreş olarak Kamu hizmetinde kullanılacağından, bu yönde karar alınmak üzere evrağın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim. TEKLİF -KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 yılı Ekim ayı toplantılarının 03.10.2016 tarihli 1. Birleşiminde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.09.2016 tarih ve 1195 sayılı Büyükada 90 ada, 29 parsel hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No      : 43    
Karar Tarihi  : 03.10.2016    
Kararın Konusu: TEKLİF ÖZÜ= Kadro Değişikliği TEKLİF = Belediyemiz kadro cetvelinde boş bulunan THS 8. Derece 1 adet mühendis Kadro Unvanının 1. Derece THS Bilgisayar Programcı olarak değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğundan hazırlanan boş kadro cetveli değişikliği cetveli ekte sunulmuştur.    İncelenerek gerekli kararların alınması için evrakımızın Belediye Meclisine havalesini; Olurlarınıza arz ederim. TEKLİF -KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 yılı Ekim ayı toplantılarının 03.10.2016 tarihli 1. Birleşiminde İnsan Kaynakları Müdürlüğünün 26.09.2016 tarih ve 1364 sayılı Kadro Değişikliği hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No      : 44    
Karar Tarihi  : 03.10.2016    
Kararın Konusu: TEKLİF ÖZÜ= Hizmet Teknesi Geçişleri TEKLİF = Müdürlüğümüze bağlı olarak Adalar ile anakara arasında 24 saat esasına göre çalışan Horoz Reis ve Hızır Reis hizmet tekneleri ile Adalar Spor Kulüpleri sporcularının maç ve antrenmanlarına taşınması, acil olmayan hasta ve yakınlarının nakilleri, cenaze ve yakınlarının nakli gibi hizmetlerin ücretsiz olarak yapılabilmesi amacıyla karar alınmak üzere; Evrakımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. TEKLİF -KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 yılı Ekim ayı toplantılarının 03.10.2016 tarihli 1. Birleşiminde İşletme Müdürlüğünün 27.09.2016 tarih ve 721 sayılı Hizmet Teknesi Geçişleri hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No      : 45    
Karar Tarihi  : 07.10.2016    
Kararın Konusu: TEKLİFİN ÖZÜ= Sözleşmeli Personele Ödenecek Ücretin Belirlenmesi TEKLİF = 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinde, Belediyelerde belirlenen alanlarda norm kadroya uygun olarak yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanın gerektirdiği nitelikleri taşıyan personelin yıllık sözleşme ile çalıştırılabilmesi imkanı sağlanmıştır. İçişleri Bakanlığının 31.10.2005 tarih ve 11493 Sayılı Genelgesi ve İçişleri Bakanlığının 16.01.2007 tarih ve 2007/10 sayılı Genelgesi ile de Belediyelerde tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hususlar belirlenmiştir. Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 3,4 ve 5 fıkraları kapsamında, norm kadroya uygun olarak hizmetine ihtiyaç duyulan kadrolar için, Kadroların birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere 2016 yılında ödenecek net ücret ve 10.01.2012 tarih ve 28169 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03.01.2012 tarihli 2012/2665 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar’ın 1. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince bulunduğu pozisyonda geçen hizmet yılı esas alınarak, sözleşmeli personel çalıştırılmasına esas alınan kadro unvanları için 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli (I) sayılı cetvelde belirlenen oranları geçmemek üzere unvan ve dereceleri belirtilen kadrolar için uygulanacak ek ödeme oranı/tutarının tespiti hususunda Meclis Kararı alınmasını, yazımız ve ekinin Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim. KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2016 yılı Ekim Ayı Meclis Toplantılarının 03.10.2016 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.09.2016 tarih ve 1874 sayılı; Sözleşmeli Personele Ödenecek Ücretin Belirlenmesi hakkındaki teklifi komisyonumuzca görüşülerek oybirliği/oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz. KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantılarının 07.10.2016 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 07.10.2016 tarih ve 18 sayılı Sözleşmeli Personele Ödenecek Ücretin Belirlenmesi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar No      : 46    
Karar Tarihi  : 07.10.2016    
Kararın Konusu: TEKLİFİN ÖZÜ= Hurda Atık Araçları Ücret Tarifesi TEKLİF = Adalar İlçesinde bulunan tüm geri dönüşüm atıklarının toplanarak araba taşıyıcı gemimizle Ada dışına çıkarılması ile ilgili 06.06.2014 tarih ve 2014/61 sayılı Adalar Belediyesi Meclis kararına istinaden her ada için ayrı ayrı ücretlendirilmişti. (EK:1)    27/04/2016 tarihinde Adalar Belediyesi mücavir alanları içinde ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılmasına ilişkin; İşveren Firma Kahyaoğlu Atık Yönetimi San.ve Tic.A.Ş. ile Hakan KARSAN, Kerim KAYADİBİ, Erdal İNCE arasında taşeronluk sözleşmesi imzalanmıştır.(EK:2) İşveren Firma Kahyaoğlu Atık Yönetimi San.ve Tic.A.Ş.’nin alt taşeronları protokolü gereği; Büyükada: Hakan KARSAN Heybeliada: Kerim KAYADİBİ Burgazadası ve Kınalıada: Erdal İNCE’nin    Hurda ve Atık toplayacak araçlarından her ada için ayrı ayrı fiyatlandırılarak aylık sabit ücretle ücretlendirilebilmeleri hususunda karar alınmak üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. KOMİSYON GÖRÜŞÜ= Adalar Belediye Meclisinin 2016 yılı Ekim Ayı Meclis Toplantılarının 03.10.2016 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme Müdürlüğünün 27.09.2016 tarih ve 722 sayılı; Hurda Atık Araçları Ücret Tarifesi hakkındaki teklifi komisyonumuzca görüşülerek oybirliği/oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz. KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantılarının 07.10.2016 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 07.10.2016 tarih ve 19 sayılı Hurda Atık Araçları Ücret Tarifesi hakkındaki raporu görüşülerek, raporun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Karar No      : 47    
Karar Tarihi  : 07.10.2016    
Kararın Konusu: TEKLİFİN ÖZÜ= 2017-2019 Yılı Tahmini Bütçe TEKLİF = Adalar Belediyesinin 2017-2019 Mali Yılına ait Bütçe Tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. Madde hükümlerine göre incelenerek karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunda; Olurlarınıza arz ederim. KOMİSYON GÖRÜŞÜ= 03.10.2015 tarihli Ekim ayı Meclis Toplantısında komisyonumuza havale edilen Başkanlığımız Mali Hizmetler Müdürlüğünce, müdürlüklerin teklifleri birleştirilmek suretiyle hazırlanmış olan 2017-2019 Mali Yıl Bütçe Dökümü aşağıda açıklanmıştır. 2017-2019 Mali Yılı Bütçe teklifi bağlı cetvelleri 5393 sayılı yasanın 62. maddesi ve Belediye Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 27. maddesi gereğince incelenmiş olup, yönetmeliğe uygun biçimde hazırlanmış olduğu, Belediye Encümeni’nin 27.09.2016 gün ve 2016/176sayılı kararı ile Meclise sevk edildiği görülmüştür. 1) 2017 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ, Madde 1) Belediye Birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (40.800.000,00) TL ödenek verilmiştir. Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 7 kabul 4 red oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi. Madde 2) Belediye Bütçesinin Gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam (40.800.000,00) TL olarak tahmin edilmiştir. Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 7 kabul 4 red oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi. Madde 3) 2017 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 7 kabul 4 red oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi. Madde 4) Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 7 kabul 4 red oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi. Madde 5) (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 7 kabul 4 red oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi. Madde 6) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8.maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinde ödenecektir. Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 7 kabul 2 red 2 çekimser oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi. Madde 7) Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur. a) Bütçe Kararnamesi b) Ödenek Cetveli - A (Örnek-14) c)- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması - B cetveli (Örnek-15) ç)- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması cetveli (Ornek-16) d)- Gelirlerin Yasal Dayanağını gösterir (C) cetveli (Örnek-17) e)- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18) f)- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen iki yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8) g)- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19) ğ)- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-20) h)- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) cetveli (Örnek-21) ı)- Memur olmayanlara verilecek yollukları gösterir(H) cetveli (Örnek-22) i)- İhdas edilen memur kadrolarını gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23) j)- İhdas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir (k-2) Cetveli (Örnek 24) k)- 237 sayılı taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir (T-1) cetveli(Örnek-25) l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26) m)- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27) n)- Finansman Programı (Örnek-28) o) Personel giderlerinin toplamanın bütçe gelirlerine toplamına oranını gösterir cetvel Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 7 kabul 2 red 2 çekimser oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi. Madde 8) Vergi, Resim, Harç ve Katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise Meclisçe tayin edilecek zamanlarda peşin tahsil edilir. Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 7 kabul 1 red 3 çekimser oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi. Madde 9) 4109 sayılı Askerlerinden Muhtaç olanlara yardım hakkındaki Kanunun 11.Maddesine göre bir yıl öncesi gerçekleşen nakdi tahsilatının azami %2 oranında ödenek ayrılır. Bu ödenek bütçenin muhtaç Asker Ailesi yardımı tertibine konur. Bu tertipten yılı içinde harcanmayıp artan ödenekler ertesi yılı bütçesine Belediye Encümenince devir eden ödenek olarak aktarılır. Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 10 kabul oy alarak oybirliği ile kabul edildi. Madde 10) Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer. Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 7 kabul 4 çekimser oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi. Madde 11) Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 7 kabul 4 çekimser oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi. KARAR : Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. Toplantı Yılı, 2016 yılı Ekim ayı toplantılarının 03.10.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırlamış olduğu Adalar Belediyesinin 2017–2019 Yılı Bütçe Tasarısı hakkındaki 07.10.2015 tarih ve 20 sayılı raporu görüşülerek; 2017 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi okundu ve madde madde oylandı, 2017 Yılı Gider Bütçesi Fonksiyonel kodlamanın 1’nci düzeyi, 2017 Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Kodlamanın 1. Düzeyi, 3’er aylık dönemler itibari ile 2017 Yılı Harcama Programı ile 2017 Yılı Finansman Programı ayrı, ayrı okundu ve toplamlar üzerinden oylandı ad okunmak sureti ile yapılan oylama sonucu; mevcut Adalar Belediyesinin 2017–2019 yılı bütçesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No      : 47  
Karar Tarihi  : 07.10.2016    
Kararın Konusu:TEKLİFİN ÖZÜ=  2017-2019 Yılı Tahmini Bütçe TEKLİF =    Adalar Belediyesinin 2017-2019 Mali Yılına ait Bütçe Tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. Madde hükümlerine göre incelenerek karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunda;    Olurlarınıza arz ederim.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ=  03.10.2015 tarihli Ekim ayı Meclis Toplantısında komisyonumuza havale edilen Başkanlığımız Mali Hizmetler Müdürlüğünce, müdürlüklerin teklifleri birleştirilmek suretiyle hazırlanmış olan 2017-2019 Mali Yıl Bütçe Dökümü aşağıda açıklanmıştır.
        2017-2019 Mali Yılı Bütçe teklifi bağlı cetvelleri 5393 sayılı yasanın 62. maddesi ve Belediye Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 27. maddesi gereğince incelenmiş olup, yönetmeliğe uygun biçimde hazırlanmış olduğu, Belediye Encümeni’nin 27.09.2016 gün ve 2016/176sayılı kararı ile Meclise sevk edildiği görülmüştür.
1) 2017 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ,
Madde 1)
Belediye Birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam    (40.800.000,00) TL ödenek verilmiştir.
Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 7  kabul 4 red oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 2)
Belediye Bütçesinin Gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam (40.800.000,00) TL olarak tahmin edilmiştir.
Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 7  kabul 4 red oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 3)
2017  Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.
Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 7  kabul 4 red oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 4)
Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir.
Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 7  kabul 4 red oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 5)
(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 7  kabul 4 red oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 6)
6245 sayılı Harcırah Kanununun 8.maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinde ödenecektir.
Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 7  kabul 2 red  2 çekimser oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 7)
Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.
a) Bütçe Kararnamesi
b) Ödenek Cetveli - A (Örnek-14)
c)- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması - B cetveli (Örnek-15)
ç)- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması cetveli (Ornek-16)
d)- Gelirlerin Yasal Dayanağını gösterir (C) cetveli (Örnek-17)
e)- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f)- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen iki yıl Bütçe Tahmini  Cetveli (Örnek-8)
g)- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)
ğ)- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-20)
h)- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler  (G) cetveli (Örnek-21)                  
ı)- Memur  olmayanlara verilecek yollukları gösterir(H) cetveli (Örnek-22)     
i)- İhdas edilen memur  kadrolarını gösterir (K-1)  Cetveli (Örnek-23)
j)- İhdas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir (k-2) Cetveli (Örnek 24)
k)- 237 sayılı taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir (T-1) cetveli(Örnek-25)
l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli  (Örnek-26)
m)- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
n)- Finansman Programı (Örnek-28)
o) Personel giderlerinin toplamanın bütçe gelirlerine toplamına oranını gösterir cetvel       
Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 7  kabul 2 red  2 çekimser oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi.            
Madde 8) Vergi, Resim, Harç ve Katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi  Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise Meclisçe tayin edilecek zamanlarda peşin tahsil edilir.
Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 7  kabul 1 red  3 çekimser oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi.
Madde 9) 
4109 sayılı Askerlerinden Muhtaç olanlara yardım hakkındaki Kanunun 11.Maddesine göre bir yıl öncesi gerçekleşen nakdi tahsilatının azami %2 oranında ödenek ayrılır. Bu ödenek bütçenin muhtaç Asker Ailesi yardımı tertibine konur. Bu tertipten yılı içinde harcanmayıp artan ödenekler ertesi yılı bütçesine Belediye Encümenince devir eden ödenek olarak aktarılır.
Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 10 kabul oy alarak oybirliği ile kabul edildi.
Madde 10)
Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.
 Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 7  kabul 4 çekimser oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi.
Madde 11)
Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.
Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 7  kabul 4 çekimser oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi.

2017 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ  FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİ

Kurum Kod Açıklama Fonk.Kod Açıklama Bütçe Teklifi
46 34 05 02 Özel Kalem 01 Genel Kamu Hizmetleri 132.000,00
46 34 05 05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. 01 Genel Kamu Hizmetleri 2.398.160,00
46 34 05 25 Basın ve Yayın Müdürlüğü 08 Dinlenme ve Kültür Hizmetleri 608.400,00
46 34 05 36 Çevre Koruma ve Kontrol Md 05 Çevre Koruma Hizmetleri 366.000,00
46 34 05 37 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 01
02
Genel Kamu Hizmetleri
Savunma Hizmetleri
2.385.160,00
77.000,00
46 34 05 30 Fen İşleri Müdürlüğü 04
05
08
Ekonomik İşler ve Hizmetler
Çevre Koruma Hizmetleri
Dinlenme ve Kültür Hizmetleri
6.502.510,00
8.280.500,00
356.500,00
46 34 05 31 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 5.475.060,00
46 34 05 32 İşletme Müdürlüğü 01 Genel Kamu Hizmetleri 3.270.810,00
46 34 05 33 Mali Hizmetler Müdürlüğü 01 Genel Kamu Hizmetleri 7.912.880,00
46 34 05 34 Yazı İşleri Müdürlüğü 01 Genel Kamu Hizmetleri 850.960,00
46 34 05 35 Zabıta Müdürlüğü 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz 2.184.060,00
GENEL TOPLAM 40.800.000,00

Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 7  kabul 4 red oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi.

2017 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ  EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİ

Kod Açıklama Bütçe Teklifi
01 VERGİ GELİRLERİ 14.264.600,00
03 TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 5.720.796,00
04 ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR 1.705.000,00
05 DİĞER GELİRLER 7.383.000,00
06 SERMAYE GELİRLERİ 11.721.604,00
08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 5.000,00
GENEL TOPLAM 40.800.000,00

Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 7  kabul 4 red oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi.

2017 Mali yılı Ayrıntılı Harcama Programı

Kod Açıklama Bütçe Teklifi Oranı
01 Genel Kamu Hizmetleri 16.949.970,00 %41,54
02 Savunma Hizmetleri 77.000,00 %0,19
03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 2.184.060,00 %5,35
04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 11.977.570,00 %29,36
05 Çevre Koruma Hizmetleri 8.646.500,00 %21,19
08 Dinlenme ve Kültür ve Din Hizmetleri 964.900,00 %2,37
GENEL TOPLAM 40.800.000,00 %100

 

Kod Açıklama Bütçe Teklifi Oranı
01 PERSONEL GİDERLERİ 9.562.820,00 %23,44
02 SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİD. 1.549.900,00 %3,80
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 16.099.950,00 %39,46
04 FAİZ GİDERLERİ 500.000,00 %1,23
05 CARİ TRANSFERLER 3.630.000,00 %8,90
06 SERMAYE GİDERLER 6.290.000,00 %15,41
07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0 %0
08 BORÇ VERME 0 %0
09 YEDEK ÖDENEKLER 3.167.330,00 %7,76
GENEL TOPLAM 40.800.000,00 %100

 

Kod Açıklama Bütçe Teklifi Oranı
01 VERGİ GELİRLERİ 14.264.600,00 %34,96
02 TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 5.720.796,00 %14,02
04 ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR 1.705.000,00 %4,18
05 DİĞER GELİRLER   7.383.000,00 %18,10
06 SERMAYE GELİRLERİ 11.721.604,00 %28,73
08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 5.000,00 %0,01
GENEL TOPLAM 40.800.000,00 %100

Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 7  kabul 4 red oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi.

2017 Mali Yılı Ayrıntılı Finansman Programı

KOD AÇIKLAMA I. 3 AYLIK Oran II. 3 AYLIK Oran III. 3 AYLIK Oran IV. 3 AYLIK Oran TOPLAM
01 PERSONEL GİDERLERİ 2.390.705,00 % 25 2.390.705,00 % 25 2.390.705,00 % 25 2.390.705,00 % 25 9.562.820,00
02 SOS.GÜV. KUR.DEV.PRİMİ 387.475,00 % 25 387.475,00 % 25 387.475,00 % 25 387.475,00 % 25 1.549.900,00
03 MAL VE HİZMET 4.024.987,50 % 25 4.024.987,50 % 25 4.024.987,50 % 25 4.024.987,50 % 25 16.099.950,00
04 FAİZ GİDERLERİ 125.000,00 % 25 125.000,00 % 25 125.000,00 % 25 125.000,00 % 25 500.000,00
05 CARİ TRANSFERLER 907.500,00 % 25 907.500,00 % 25 907.500,00 % 25 907.500,00 % 25 3.630.000,00
06 SERMAYE GİDERLERİ 1.572.500,00 % 25 1.572.500,00 % 25 1.572.500,00 % 25 1.572.500,00 % 25 6.290.000,00
09 YEDEK ÖDENEKLER 791.832,50 % 25 791.832,50 % 25 791.832,50 % 25 791.832,50 % 25 3.167.330,00
GENEL TOPLAM 10.200.000,00 % 25 10.200.000,00 % 25 10.200.000,00 % 25 10.200.000,00 % 25 40.800.000,00

 

KOD AÇIKLAMA I. 3 AYLIK Oran II. 3 AYLIK Oran III. 3 AYLIK Oran IV. 3 AYLIK Oran TOPLAM
01 VERGİ GELİRLERİ 3.566.150,00 % 25 3.566.150,00 % 25 3.566.150,00 % 25 3.566.150,00 % 25 14.264.600,00
03 TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 1.430.199,00 % 25 1.430.199,00 % 25 1.430.199,00 % 25 1.430.199,00 % 25 5.720.796,00
04 ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR 426.250,00 % 25 426.250,00 % 25 426.250,00 % 25 426.250,00 % 25 1.705.000,00
05 DİĞER GELİRLER 1.845.750,00 % 25 1.845.750,00 % 25 1.845.750,00 % 25 1.845.750,00 % 25 7.383,000,00
06 SERMAYE GELİRLERİ 2.930.401,00 % 25 2.930.401,00 % 25 2.930.401,00 % 25 2.930.401,00 % 25 11.721.604,00
08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 1.250,00 % 25 1.250,00 % 25 1.250,00 % 25 1.250,00 % 25 5.000,00
GENEL TOPLAM 10.200.000,00 % 25 10.200.000,00 % 25 10.200.000,00 % 25 10.200.000,00 % 25 40.800.000,00

Oylamaya katılan mevcut 11 üyeden 7  kabul 4 red oy alarak oyçokluğu ile kabul edildi.

Adalar Belediyesinin 2017-2019 yılı Hazırlık Bütçesi ve bağlı cetvellerin usulüne uygun olduğu ve Bütçede yer alan Fonksiyonel sınıflandırmadan; aşağıdaki tutarlarda ve oranlarda ödenek ayrıldığı.Tutarlar ve bütçeye oranlarında bütçe denkliğinin sağlandığı   İzleyen iki yıl bütçe tahmini olarak,    2017 yılında 40.800.000,00 TL bütçe gideri tahmin edildiği         2018 yılında 42.840.000,00 TL bütçe gideri tahmin edildiği,         2019 yılında bütçe tahmini olarak 44.982.000,00 TL Bütçe Gideri tahmin edildiği görülmüştür.   KOMİSYON GÖRÜŞÜ:        Adalar Belediye Başkanlığının 2017 Mali yıl Bütçesi ile izleyen iki yıl bütçe tahminleri ve 11 (onbir) maddelik Bütçe Kararnamesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Yüce Meclise arz olunur.    KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. Toplantı Yılı, 2016 yılı Ekim ayı toplantılarının 03.10.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırlamış olduğu Adalar Belediyesinin 2017–2019 Yılı Bütçe Tasarısı hakkındaki 07.10.2015 tarih ve 20 sayılı raporu görüşülerek;       2017 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi okundu ve madde madde oylandı, 2017 Yılı Gider Bütçesi Fonksiyonel kodlamanın 1’nci düzeyi, 2017 Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Kodlamanın 1. Düzeyi, 3’er aylık dönemler itibari ile 2017 Yılı Harcama Programı ile 2017 Yılı Finansman Programı ayrı, ayrı okundu ve toplamlar üzerinden oylandı ad okunmak sureti ile yapılan oylama sonucu; mevcut Adalar Belediyesinin 2016–2018 yılı bütçesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No      : 48   
Karar Tarihi  : 07.11.2016    
Kararın Konusu:TEKLİF ÖZÜ=  Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi  TEKLİF =     Meclis üyelerimizden Sencer DEMİREL’ in 17.10.2016 tarihinde vefatı nedeniyle  eksilen Plan Bütçe Komisyonu için,  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin  İhtisas Komisyonlarının Oluşumu  başlıklı 21. maddesinde:  “Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir”  hükmü gereği  üye seçimi yapılması gerekmektedir. Adalar Belediye Meclisi tarafından;  eksilen Plan Bütçe Komisyonu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere 1 üye seçiminin yapılması için yazımızın;  Belediye Meclisine havalesini arz ederim. TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016  yılı Kasım ayı  toplantılarının  07.11.2016  tarihli 1. Birleşiminde  Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.10.2016 tarih ve 2340 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi hakkındaki teklifi görüşülerek,yapılan oylama sonucu Kazım ŞAKAR’ın Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No      : 49   
Karar Tarihi  : 07.11.2016    
Kararın Konusu: TEKLİF ÖZÜ=  İmar Çevre ve Sağlık Komisyonu Üye Seçimi TEKLİF =   Meclis üyelerimizden Sencer DEMİREL’ in 17.10.2016 tarihinde vefatı nedeniyle  eksilen İmar Çevre ve Sağlık Komisyonu için,  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin  İhtisas Komisyonlarının Oluşumu  başlıklı 21. maddesinde:  “Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir”  hükmü gereği  üye seçimi yapılması gerekmektedir.Adalar Belediye Meclisi tarafından;  eksilen İmar Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere 1 üye seçiminin yapılması için yazımızın;Belediye Meclisine havalesini arz ederim.    TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016  yılı Kasım ayı  toplantılarının  07.11.2016  tarihli 1. Birleşiminde  Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.10.2016 tarih ve 2341sayılı İmar Çevre ve Sağlık Komisyonu Üye Seçimi hakkındaki teklifi görüşülerek, yapılan oylama sonucu Mustafa Fahri REFİĞ’in İmar Çevre ve Sağlık Komisyonuna seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No      : 50  
Karar Tarihi  : 07.11.2016    
Kararın Konusu:TEKLİF ÖZÜ=  Bilgi İşlem Müdürlüğü     TEKLİF =   22 Mayıs 2016 Tarihli ve 29719 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi gereğince, Kurumumuzda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinde belirtilen “…..coğrafî ve kent bilgi sistemleri …. yapar veya yaptırır. “ maddesi ve 67. Maddesinde belirtilen “ …. bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri … ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” maddeleri, ve diğer mevzuat gereği kamu kurumlarının e-devlet çalışmaları ve Bilgi güvenliği çerçevesinde yapmak zorunda oldukları görevlerin, planlı, programlı uyum içinde yürütülmesini sağlamak üzere Belediye Başkanına bağlı Bilgi İşlem Müdürlüğü kurulması, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden bilgi İşlemle ilgili bütçe kalemlerinin de müdürlüğe aktarılması düşünülmektedir.Konunun görüşülerek gerekli kararın alınması için evrakın Belediye Meclisine sunulmasını;Olurlarınızı arz ederim. TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016  yılı Kasım ayı  toplantılarının  07.11.2016  tarihli 1. Birleşiminde  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.10.2016 tarih ve 1526 sayılı Bilgi İşlem Müdürlüğü hakkındaki teklifi görüşülerek, teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No      : 51 
Karar Tarihi  : 07.11.2016    
Kararın Konusu:TEKLİF ÖZÜ=  Hukuk Komisyonu Üye Seçimi   TEKLİF =  Meclis üyelerimizden Kazım ŞAKAR’ın vermiş olduğu dilekçesi ile Hukuk Komisyonu üyeliğinden istifa etmiş olup, eksilen Hukuk Komisyonu için,  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin  İhtisas Komisyonlarının Oluşumu  başlıklı 21. maddesinde:  “Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir”  hükmü gereği  üye seçimi yapılması gerekmektedir. Adalar Belediye Meclisi tarafından;  eksilen Hukuk Komisyonu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere 1 üye seçiminin yapılması için yazımızın;  Belediye Meclisine havalesini arz ederim.  TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016  yılı Kasım ayı  toplantılarının  07.11.2016  tarihli 1. Birleşiminde  Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.11.2016 tarih ve 7053 sayılı Hukuk Komisyonu Üye Seçimi hakkındaki teklifi görüşülerek, yapılan oylama sonucu Mustafa Fahri REFİĞ’in Hukuk Komisyonuna seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No      : 52 
Karar Tarihi  : 07.11.2016    
Kararın Konusu:TEKLİF ÖZÜ=  Hasta Nakil Aracı Hakkında Belediye Başkanına Protokol İmzalama  Yetkisi Verilmesi  TEKLİF =  Adalar İlçesi Sınırları dahilinde 16.09.1999 tarih ve 11012 sayılı Kültür Bakanlığı İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı ile motorlu taşıt kullanımı yasaklanmış olduğundan, vatandaşlarımıza ait hasta nakil taleplerinin karşılanması, 112 Acil Ambulansları dışında bünyemizde bulunan hasta nakil aracı ile sağlanmaya çalışılmaktadır.İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden 1 (bir) adet ambulansın süresiz olarak tahsisine ilişkin 07.03.2016 tarih ve 2016/13 sayılı Meclis Kararımız alınmış olmasına rağmen, İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 27.07.2016 tarih ve 319 sayılı yazısı ile talebimiz uygun bulunmamıştır. Söz konusu yazılarına istinaden, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Adalar İlçe Sağlık Müdürlüğü ile görüşmeler yapılmış olup, Belediyemizle protokol yapılması durumunda masrafları Belediyemizce karşılanmak kaydıyla, hasta nakil işleminde kullanılmak üzere bir adet hasta nakil aracının geçici tahsisinsin yapılabileceği belirtilmiştir. Bahsi Geçen  geçici tahsisin yapılabilmesi ve tahsisi yapılacak araca ait tamir, bakım, akaryakıt,sigorta ve vergi gibi giderlerin bütçemizden karşılanabilmesi için, Adalar Belediyesi ile İl ya da İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında protokol yapılmak üzere, Belediye Başkanı Atilla AYTAÇ’ a yetki verilmesi hususunda  yazımızın Belediye Meclisi’ ne havalesini;Olurlarınıza arz ederim.   TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016  yılı Kasım ayı  toplantılarının  07.11.2016  tarihli 1. Birleşiminde  Fen İşleri Müdürlüğünün 31.10.2016 tarih ve 1386 sayılı Hasta Nakil Aracı Hakkında Belediye Başkanına Protokol İmzalama       Yetkisi Verilmesi hakkındaki teklifi görüşülerek, Teklifin teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No      : 53
Karar Tarihi  : 05.12.2016    
Kararın Konusu:TEKLİF ÖZÜ=  Ekmeği Paketlenerek SatılmasıT

TEKLİF =  Bilindiği üzere, ekmek çıplak elle en çok ellenen gıda maddesi olmasının yanı sıra, ne doğal muhafazası, ne ambalaj gibi suni muhafazası, ne de yıkama yolu ile dış etkenlerden korunma veya temizlenme imkanı bulunmaktadır. İmalat aşamasında satış aşamasına kadar herhangi bir muhafaza olmadan direk tüketime sunulan ekmek.paketsiz olarak tüketime arz ediliyor olması sebebiyle başta hastalık taşımak üzere birçok olumsuzluğa sebebiyet vermektedir.Bahsi geçen hususlara çözüm getirecek en etkili uygulama olarak görülen ekmeğin paketlenerek satılması; ekmeğin hijyenik ve sağlıklı olarak tüketilebilmesini,kullanım suresinin uzamasını, ekmek israfının azalmasını, fırıncıların ekmek satış noktalarına yaptığı servis sayısının azaltılmasını, sağlayacak olup, hem sağlıklı tüketime hem de tasarruf yapılmasına yol açacaktır.5393 sayılı Belediye Kanununda belirtildiği üzere belde halkının sağlığı için gerekli önlemleri alma yetkisine sahip olan belediyelerimizce. ekmeğin paketlenerek satılması uygulamasının başlatılması hususundaYazımızın görüşülüp karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016  yılı Aralık ayı  toplantılarının  05.12.2016  tarihli 1. Birleşiminde  Zabıta Müdürlüğünün 15.11.2016 tarih ve 7397 sayılı Ekmeğin Paketlenerek Satılması  hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No      : 54
Karar Tarihi  : 05.12.2016    
Kararın Konusu:TEKLİF ÖZÜ=  Masaüstü Bilgisayar HibesiTEKLİF =  Ekte Fatura örneği bulunan Lenova Marka C40-30 model masaüstü 2 (iki) adet bilgisayar Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere bila bedel olarak hibe edilmiştir.Yazımızın görüşülüp karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016  yılı Aralık ayı  toplantılarının  05.12.2016  tarihli 1. Birleşiminde  Zabıta Müdürlüğünün 15.11.2016 tarih ve 7205 sayılı Masaüstü Bilgisayar Hibesi hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No      : 55
Karar Tarihi  : 05.12.2016    
Kararın Konusu:TEKLİF ÖZÜ=  Kadro DeğişikliğiTEKLİF =  Belediyemiz kadro cetvelinde boş bulunan THS 1.Derece 1 adet Mühendis Kadro Unvanının ( Jeoloji Mühendisi) 1. Derece THS Mimar olarak değiştirilmesine ihtiyaç  duyulduğundan hazırlanan boş kadro cetveli değişikliği cetveli ekte sunulmuştur.İncelenerek gerekli kararın alınması için evrakımızın Belediye Meclisine;Olurlarınıza arz ederim.TEKLİF -KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016  yılı Aralık ayı  toplantılarının  05.12.2016  tarihli 1. Birleşiminde  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.11.2016 tarih ve 1671 sayılı Kadro Değişikliği  hakkındaki teklifi görüşülerek, teklifin teklif-karar olarak kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No      : 56
Karar Tarihi  : 05.12.2016    
Kararın Konusu:TEKLİF ÖZÜ=  Görev ve Çalışma YönetmeliğiTEKLİF =     Adalar Belediye Meclisinin 07.11.2016 tarih ve 50  sayılı kararı ile kurulmuş olan Bilgi İşlem Müdürlüğüne  ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği hazırlanarak ilişikte sunulmuştur.          İncelenerek gerekli kararın alınması için evrakımızın Belediye Meclisine havalesini   Olurlarınıza arz ederim.        

KOMİSYON GÖRÜŞÜ=  Adalar Belediye Meclisinin 2016 yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 05.12.2016 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Bilgi İşlem  Müdürlüğü’nün 24.11.2016 tarih ve 7677 sayılı Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki teklifi görüşülerek komisyonumuzca oybirliği/oyçokluğu ile uygun görülmüştür.  Meclise arz ederiz.KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 09.12.2016 tarihli 2. Birleşiminde; Hukuk Komisyonunun hazırladığı 09.12.2016 tarih ve 15 sayılı Görev ve Çalışma Yönetmeliği  hakkındaki raporu görüşülerek, raporun   oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar No      : 57
Karar Tarihi  : 05.12.2016    
Kararın Konusu:TEKLİF ÖZÜ=  Spor Kulüplerine DestekTEKLİF =     a) 29.11.2016 tarih ve 1035 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı

b) 26.10.2016 tarihli Heybeliada Spor Kulübü Derneği yazısı

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. Maddesinin "b" bendinde, Belediye mahallimüşterek nitelikte olmak şartıyla; "...................... Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıylagençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gereklidesteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalardaüstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül verilebilir." denmektedir.Heybeliada Spor Kulübü derneği, kurumumuza dilekçe ile başvuruda bulunarak. Amatör 1. ligde Mücadele eden takımlarının, ihtiyaçlarını gidermek amacıyla BelediyeMeclisimizin alacağı karar ile bu yardımdan nakdi olarak faydalanmak istemektedir.Heybeliada Spor Kulübü Derneği'ne nakdi yardım yapılarak, ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda karar alınmak üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesini, olurlarınıza arz ederim.KOMİSYON GÖRÜŞÜ =     Adalar Belediye Meclisinin 2016 yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 05.12.2016 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 30.11.2016 tarih ve 7855 sayılı; Spor Kulüplerine Destek hakkındaki teklifi komisyonumuzca görüşülerek Adalar İlçemizde faaliyet gösteren federe amatör spor kulüplerine olacak şekilde teklifin yeniden düzenlenmesi şartıyla müdürlüğüne iadesi oybirliği ile uygun görülmüştür.KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 09.12.2016 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 09.12.2016 tarih ve 21 sayılı Spor Kulüplerine Destek hakkındaki raporu görüşülerek, raporun   oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar No      : 58
Karar Tarihi  : 05.12.2016    
Kararın Konusu:TEKLİF ÖZÜ=  Ödenek AktarımıTEKLİF =     Müdürlüğümüz 46.34.05.30.04.5.1.00.5.06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri bütçe kaleminde bulunan 1.400,000 TL’den, yılın tamamlanmıyor olması sebebiyle bir yatırımın gerçekleştirilebileceği yeterli süre olmadığından  ve hizmet alımlarında işçilik ücretlerine gelen kanuni artış nedeniyle yetersiz kalan  46.34.05.30.05.1.0.00.5.03.5.1.08 Temizlik Hizmetleri alım  giderleri bütçe kalemine  1.05,000 TL,  46.34.05.30.04.5.1.00.5.03.5.01.04 Müteahhitlik Hizmetleri Kalemine ise 350.000 TL aktarılması gerekmektedir.    27.05.2016 tarih ve 29724 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin  Aktarma başlıklı 36. Maddesinde ‘‘….(2) Bütçe fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar  encümen kararıyla, bunların dışında kalan  ve Ekonomik sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyleri bütçeleşme düzeyi olmadığından, bunlar arasında aktarma onayına gerek yoktur..’’ denmekte olup, karar alınmak üzere evrakımızın Belediye Meclisi’ne havalesini;  Olurlarınıza arz ederim.KOMİSYON GÖRÜŞÜ =     Adalar Belediye Meclisinin 2016 yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 05.12.2016 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğünün 01.12.2016 tarih ve 1562 sayılı; Bütçe Kalemine Ödenek Aktarımı hakkındaki teklifi komisyonumuzca görüşülerek oybirliği/oyçokluğu ile uygun görülmüştür.     Meclise arz ederiz.KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 09.12.2016 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 09.12.2016 tarih ve 22 sayılı Bütçe Kalemine Ödenek Aktarımı hakkındaki raporu görüşülerek, raporun   oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar No      : 59
Karar Tarihi  : 05.12.2016    
Kararın Konusu:TEKLİF ÖZÜ=  Zabıta Personeline Verilecek Maktu Çalışma ÜcretiTEKLİF =     2017 mali yılı bütçe kanununda yer alacak olan Belediye Zabıtası personeline ödenecek maktu çalışma ücretleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu 51. Maddesinin son paragrafında “ Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirtilen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclis kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” Olarak hüküm altına alınmıştır   2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (K) cetvelinde Belediye zabıta ve özel güvenlik personeline ödenecek fazla çalışma ücreti aylık brüt 602,00Açıklama: http://www.indirgen.com/photos/TL%20Simgesi-.jpg(Atıyüzikitürklirası)  olarak belirlenmiş olup, bu yönde karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini, Olurlarınıza arz ederim. KOMİSYON GÖRÜŞÜ =     Adalar Belediye Meclisinin 2016 yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 05.12.2016 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Zabıta Müdürlüğünün 01.12.2016 tarih ve 7895 sayılı; Maktu Çalışma Ücreti hakkındaki teklifi komisyonumuzca görüşülerek 602,00 TL (altıyüzikitürklirası) olarak belirlenmesi oybirliği/oyçokluğu ile uygun görülmüştür   Meclise arz ederiz.KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 09.12.2016 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 09.12.2016 tarih ve 23 sayılı Zabıta Personeline Verilecek Maktu Çalışma Ücreti hakkındaki raporu görüşülerek, raporun   oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar No      : 60
Karar Tarihi  : 05.12.2016    
Kararın Konusu:TEKLİF ÖZÜ= Güvenlik Personeline Verilecek Maktu Çalışma ÜcretiTEKLİF =     2017 Mali yılı bütçe kanununda yer alacak olan Belediye Özel Güvenlik Personeline ödenecek maktu çalışma ücretleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesinin son paragrafı “ Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta Personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir.   Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” Hükmü mevcuttur.Söz konusu, Zabıta hizmetleri gibi Koruma ve güvenlik memurları da 5188 sayılı Özel Güvenlik hizmetlerine dair kanunun 13. Maddesine göre resmi üniforma giymeleri zorunlu olduğu, 24 saat esasına göre çalışmakta ve görev yapakta kesintisiz hizmet sunmaktadır.  Bu nedenle 5393 sayılı Belediye Kanununun 51. maddesinin son paragrafına dayanılarak Zabıta personeline ödenecek fazla çalışma aylık brüt 602,00 TL belirlenmiş olup; belirlenen maktu fazla çalışma ücretinin 5393 sayılı belediye kanununda belirtilen özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışan Koruma ve Memurlarına ödenebilmesi için karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesin i Olurlarınıza arz ederim.   KOMİSYON GÖRÜŞÜ =     Adalar Belediye Meclisinin 2016 yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 05.12.2016 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 01.12.2016 tarih ve 7908 sayılı; Maktu Çalışma Ücreti hakkındaki teklifi komisyonumuzca görüşülerek 602,00 TL (altıyüzikitürklirası) olarak belirlenmesi oybirliği/oyçokluğu ile uygun görülmüştür  Meclise arz ederiz.KARAR  :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı, 2016 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantılarının 09.12.2016 tarihli 2. Birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 09.12.2016 tarih ve 24 sayılı  Güvenlik Personeline Verilecek Maktu Çalışma Ücreti hakkındaki raporu görüşülerek, raporun   oybirliği  ile kabulüne karar verildi.

 

 

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim