0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / / /

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI


1.) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; Adalar Belediye Başkanlığı sınırları dahilinde, 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre Büyükşehir Belediyelerinin yönetimi hakkındaki kanun ve bu kanun uyarınca çıkarılan yönetmelikler doğrultusunda, Belediye Başkanlığına bırakılmış görevleri, Belediye Başkanı adına yürütür.

2.) İlgili mevzuata göre yapı ruhsatına esas İmar Yönetmeliğine uygun İmar Durumu tanzim eder.

3.) 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmeliği doğrultusunda, yapılanma şartları belirlenmiş yeni inşaat ve tadilat projelerini tasdik etmek. 13.07.2001 tarih 24461 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun Ve Uygulama Yönetmeliği’ ne göre aranılan hususların tamamlanmasını müteakiben ruhsat işlemlerine devam eder.

4.) Proje ve eklerine göre; Yapı İnşaat ve Tadilat ruhsatı verir.

5.) İmar Kanunu'nun 21. maddesi ve İmar Yönetmeliği'nin ilgili maddesine göre Ruhsata Tabi Olmayan Basit Tamir İzni verir.

6.) İlgili mevzuatlar çerçevesinde elektrik projelerini inceler.

7.) İlgili mevzuatlar çerçevesinde makine projelerini inceler.

8.) Temel – Temel üstü ruhsatı işlemlerini yerine getirir. Ruhsat ve eklerine uygunluğu denetler.

9.) Yapı kullanma izni verir.

10.) Yıkım ruhsatı ve iskele belgesi tanzim eder.

11.) İlgili İdareler tarafından onaylı Jeolojik Raporu’ n (zemin etüdü) bilgi ve düzeninin kontrolü ile bunun doğrultusunda statik projeleri inceler.

12.) Büyükşehir Belediyesi‘nin görev ve yetki sınırları dışında kalan ve mevzuatla Belediyelere verilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

13.) İmar Planları’nda açıklanmış olan ve halen yürürlükte olan İstanbul Belediyesi İmar Yönetmeliği’nde yer almamış hususlarda ihtiyaca ve civarın karakterine göre uygulanacak şekli takdir ile yetkilidir.

14.) İmar Yönetmeliği ile Belediyelere bırakılmış takdir yetkilerini kullanır.

15.) Belediye içi Müdürlükler ve Kurumlar arasında, Sıhhi ve Gayri Sıhhi Müesseselerin Çalışma Ruhsatları ve Yangın Merdivenleri ile ilgili sorulan konularda İmar işlem dosyasından bilgi verir.

16.) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 5 mahalleden oluşan Adalar İlçesi sınırları içinde 3194 sayılı imar Kanunu ve 5393 sayılı kanunun İlçe Belediyeleri’ ne verdiği yetki çerçevesi içinde görev yapar.

17.) Belediyemizin ilçe sınırı içerisinde ihtiyaç duyabileceği bina türü, çevre düzenleme vb. projeleri hazırlamak, kendi imkanlar ile hazırlanması halinde gerekli personeli görevlendirmek, kendi imkanları ile hazırlanamayanları yasalara göre hazırlatmakla yükümlüdür.

18.) İl özel idare bütçesinden faydalanarak 2863 sayılı Kanunun 12. maddesine göre çıkarılan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik gereği ilçemizde bulunan Kültür Varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi için proje yapım ve proje uygulama işleri yürütülür.
Adalar ilçesinin kentsel, tarihi dokusunun korunarak, güzelleştirerek gelecek yıllara kalıcı eserler bırakabilmek için eski eserlerin ilgili fonlar da kullanılarak restorasyon projeleri ve uygulamalarını yapmak.

19.) Belediyemize tahsisi gerçekleştirilen kamu hizmeti için kullanılacak binaların projelendirilmesinin ve uygulamasının yapılmasını sağlamak.
Güvenli, estetik ve projesine uygun yapıların oluşturulmasını sağlamak.

 

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim