0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / / /

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI


1.) Dosyaları yasa ve mevzuata uygun hazırlamak.

2.) Gelen, giden evrakları kaydetmek ve gereğini yapmak.

3.) Müdürlük memurlarının özlük hakları ile ilgili tahakkukları yapmak.

4.) Vergi ve harçlarla ilgili ihtilatı dosyaların vergi ve idare mahkemelerinde açılan davaları takip ve savunmalarını yapmak, gerek gördüğü hallerde taraf olarak duruşmalara katılmak.

5.) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5393 sayılı Belediye kanunlarından doğan kamu alacaklarının kanun, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda denetimlerini yapmak, denetim sonucuna göre gerekli tedbirlerini almak.

6.) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

7.) İdarenin, yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
İdarenin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

8.) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

9.) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.

10.) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

11.) Müdürlüğün personel ihtiyacını tespit etmek, personelin tayini için gereken girişimi yapmak, müdürlük personeline hizmet içi eğitim yaptırmak.
Gelecekteki çalışmalara ışık tutacak analiz ve raporları hazırlamak.

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim