0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

ARTIK ADALARDA NAYLON (PLASTİK) POŞET KULLANMIYORUZ.

ARTIK ADALARDA NAYLON (PLASTİK) POŞET KULLANMIYORUZ.
ARTIK ADALARDA NAYLON (PLASTİK) POŞET KULLANMIYORUZ.
ARTIK ADALARDA NAYLON (PLASTİK) POŞET KULLANMIYORUZ.
ARTIK ADALARDA NAYLON (PLASTİK) POŞET KULLANMIYORUZ.

NAYLON (PLASTİK) POŞET NEDİR ?
Polietilen denilen petrol türevinden ve atık plastik malzemelerin ikincil kullanımından elde edilen malzemedir.
Dış ortam koşulları ve neme karşı iyi direnç, esneklik, ve üstün kimyasal direnç genel özellikleri olarak sayılabilir.
Ortalama 12-15 dakika kullandığımız plastik poşetler, çöplerle birlikte doğaya atılmaktadır ve yok olma süresi 1000 yıldır.
Plastik (naylon) poşetlerin sadece %1'i geri dönüştürülür, %99'u doğada kalır
Türkiye'de bir kişi ortalama bir yılda 312 adet plastik (naylon) poşet kullanmaktadır.

ADALARDA NEDEN NAYLON (PLASTİK) POŞET İSTEMİYORUZ ?

ÇÜNKÜ;
Doğada parçalanarak yok olması için yüzyıllar gerekmektedir.
Doğada bozulmaya başladıklarında çevreye zararlı kimyasal maddeler yayar ve bu maddeler toprağa, suya karışarak besin zincirimizi yavaş yavaş kirletir.
Petrol kaynaklı olduğu için küresel ısınmanın en büyük nedeni olan CO2 salınımının kaynaklarından birini oluşturmaktadır.
Kanserojen etkiye sahiptir. Güneş ışınları ile parçalanmaya başlayınca etkileri daha da artmaktadır.
İnsanlığı tehdit eden boyutta doğal kaynaklarımızı tüketmektedir.
Nesli tehlike altında olan canlıların yok olmasına ve besin zincirinin kirlenmesine neden olmaktadır.
Deniz ve göllerin kirlenmesine ve birçok deniz canlısının zarar görmesine sebep olmaktadır.
Üretim sürecinde suyumuz tükenmekte, göl ve nehirlerin akış rejimleri bozulmaktadır.

Günlük hayatta çok sık ve yaygın olarak kullanılan doğada dönüşüm süresi yüzyılları alan taşıma amaçlı plastik (polietilen) alışveriş poşetlerin kullanımının en aza indirilmesi için başta tüketiciler olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara birçok görev düşmektedir.

Bu kapsamda ADALAR BELEDİYESİ; 
ADYSK (Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği) başta olmak üzere;
ADALAR KENT KONSEYİ,
ADALAR VAKFI,
ARKA GÜVERTE,
ADA GÖNÜLLÜLERİ ve
HEYBELİADA GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ
 ile birlikte ortak çalışma yapılarak "Adalar İlçesi'nde Naylon Poşet Kullanımının Yasaklanması" kararı alınmıştır.

Türkiye’de 5 kişiden biri naylon poşet yerine alışverişlerinde bez torba kullanırsa;
Bir nesil boyunca ülkemiz 31 milyar 46 milyon 400 bin naylon poşetten kurtulacaktır.
Bez torba kullanmak, bir kişi için haftada 6, ayda 24, yılda 288, yaşam boyunca ise 22 bin 176 plastik poşeti kullanmamızı engellemiş olacaktır.

AMACIMIZ;
Doğaya zarar veren plastik (naylon) poşet kullanma alışkanlığını değiştirerek; daha yaşanabilir Adalar için kullan-at kültürünün bir parçası olan plastik poşet kullanımının yerine,

Üreticilerin Tüketicilerle Birlikte Alternatif Ürünlere Yönlendirilmesi,
Yeniden Kullanılabilir Nitelikteki File, Bez Torba, Kese Kağıdı ve
Çevre Dostu Biyobozunur ( Doğada 1-2 Yıl İçerisinde %100 Yok Olma Niteliğine Sahip) Poşetlerin Kullanımının Yaygınlaştırılması
Bu Sayede de Çevre Kirliliğinin Azaltılması Hedeflenmektedir.

 
YASAL DAYANAKLARIMIZ NELERDİR ?
2872 sayılı Çevre Kanunu,
5393 sayılı Belediye Kanunu
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Pazar Yerleri Hakkında önetmelik
02.02.2016 tarih ve 2016/09 sayılı Adalar Belediyesi Meclis Kararı ile,

1 MAYIS 2016 TARİHİNDEN İTİBAREN ADALAR İLÇE SINIRLARIMIZ DAHİLİNDE NAYLON (PLASTİK) POŞET KULLANIMI YASAKLANMIŞTIR.

“02.02.2016 TARİH VE 2016/09 SAYILI ADALAR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Adalar İlçe sınırları içerisinde alışverişlerde taşıma amacı ile kullanılan NAYLON(PLASTİK) POŞETLERİN YASAKLANMASI, yerine toplumun yeniden kullanılabilir alternatif ürünlere (kese kağıdı, bez, file torba ) veya doğada %100 çözünebilen biyobozunur poşetlere yönlendirilmesi için "İlçe genelinde naylon poşet kullanımının 01/05/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yasaklanması" Hakkında 02.02.2016 tarih ve 2016/09 sayılı Adalar Belediyesi Meclis Kararı:

KANUNLAR

2872 sayılı Çevre Kanunu
1.Maddesi : 
Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.
3. Maddesi: 
A.) Başta idare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olup bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler. 
B.) Çevrenin korunması, çevrenin bozulmasının önlenmesi ve kirliliğin giderilmesi alanlarındaki her türlü faaliyette; Bakanlık ve yerel yönetimler, gerekli hallerde meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparlar.
11.Maddesi: 
Atık üreticileri uygun metot ve teknolojiler ile atıklarını en az düzeye düşürecek tedbirleri almak zorundadırlar. Atıkların üretiminin ve zararlarının önlenmesi veya azaltılması ile atıkların geri kazanılması ve geri kazanılabilen atıkların kaynağında ayrı toplanması esastır. Atık yönetim plânlarının hazırlanmasına ilişkin esaslar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Geri kazanım imkânı olmayan atıklar, yönetmeliklerle belirlenen uygun yöntemlerle bertaraf edilir.

03.07.2005 TARİHİBDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU
13. Maddesi: 

Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla,
15.Maddesi: 
B.) Belediye, yetkileri ve imtiyazlarında kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak gibi kanunlarda belirtilen cezaları vermek, 
O.) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ'NİN;
1. Maddesi: 

B.) Ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilecek miktarının azaltılmasına, 
C.) Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesine,

13.Maddesi: 
Şatış Noktaları; 

C.) Poşet kullanımını en aza indirecek tedbirleri almakla, yapılan çalışmalarını her yıl Şubat ayı sonuna kadar il çevre ve şehircilik müdürlüğüne bildirmekle, yükümlüdürler.

PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN;
19. Maddesi: 
(4) Mallar, reklam veya tahsis sahibine ilişkin bilgi mahiyetinde olanlar hariç yazılı ve basılı kâğıtlardan imal edilmemiş kese kâğıtlarına ya da doğada çözünebilen veya bezden imal edilmiş olan poşetlere konularak satılır.

YAPTIRIM KARARI
5326 Sayılı Kabahatlar Kanunu

Kabahatin
Madde No : 32
Adı : Emre Aykırı Davranış
İşlenme Şekli : Genel
2015 Uygulanacak Miktar :  208 TL
2016 Uygulanacak Miktar : 219 TL

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim